P. 1
Matematik - Tahun 4

Matematik - Tahun 4

4.74

|Views: 53,553|Likes:
Published by Sekolah Portal
Matematik - Tahun 4
Matematik - Tahun 4

More info:

Published by: Sekolah Portal on Nov 15, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran

MATEMATIK TAHUN 4 MATEMA TEMATIK

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2001

i

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Huraian Sukatan Pelajaran

MATEMATIK TAHUN 4

ii

TAHUN 4

Huraian Sukatan Pelajaran MATEMATIK KBSR
Kandungan Kata Pengantar Pendahuluan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nombor Bulat hingga 100 000 Pecahan Perpuluhan Wang hingga RM10 000 Masa dan Waktu Panjang Timbangan Berat Isi padu Cecair Bentuk Dua Matra Bentuk Tiga Matra Halaman vii ix 1 14 19 27 34 42 52 60 68 72

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

v

Kata Pengantar

vi vii

PENDAHULUAN
Peranan matematik dalam pembangunan insan dan negara

Matlamat Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju serta dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. Objektif

Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik. Antara usaha mencapai wawasan ini, perlu memastikan masyarakat membudayakan matematik dalam kehidupan seharian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan. Matematik merupakan jentera atau penggerak kepada pembangunan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina di peringkat sekolah. Berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan wawasan negara, Kurikulum Matematik ini telah diolah dan disusun semula. Langkah yang diambil ini adalah selaras dengan keperluan untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran matematik kepada murid-murid yang mempunyai latar belakang dan keupayaan yang pelbagai. Dengan pengetahuan dan kemahiran tersebut mereka berkemampuan untuk menangani cabaran dalam kehidupan harian. Keseluruhan kandungan Matematik KBSR diagih mengikut struktur tahun persekolahan peringkat rendah, iaitu dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Pada Tahap 1 ialah untuk membolehkan murid menguasai nombor dan melakukan operasi asas matematik serta menyelesaikan masalah harian yang mudah. Pada Tahap 2 pula, penekanan adalah kepada penguasaan kemahiran matematik untuk berfungsi dalam kehidupan harian serta mengikuti pelajaran di peringkat sekolah menengah. vii ix

Objektif kurikulum Matematik Sekolah Rendah membolehkan murid: 1. mengetahui serta memahami konsep, hukum, dan prinsip yang berkaitan dengan, • nombor • operasi • ruang • ukuran; dan • perwakilan data; 2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: • tambah • tolak • darab dan • bahagi; 3. menguasai kemahiran operasi bergabung; 4. menguasai kemahiran asas matematik iaitu: • membuat anggaran dan penghampiran • mengukur • mengendali data dan • mewakili maklumat dalam bentuk graf dan carta;

5.

menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategi penyelesaian masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian; menggunakan laras bahasa matematik yang betul; menggunakan perkakasan teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah; mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat dan teliti; mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik; dan

2.

Ukuran • Masa dan Waktu • Ukuran Panjang • Timbangan Berat • Isipadu Cecair Bentuk dan Ruang • Bentuk Dua Matra • Bentuk Tiga Matra Statistik • Purata • Perwakilan Data

6. 7.

3.

4.

8.

9.

Dalam dokumen ini, kandungan kurikulum matematik dihuraikan dalam tiga lajur iaitu Bidang Pembelajaran, Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Lajur Bidang Pembelajaran menunjukkan skop kajian bagi kurikulum matematik. Di bawah lajur ini keluasan dan kedalaman skop kajian setiap tajuk dihuraikan. Setiap skop bidang pembelajaran tersebut, diperincikan dan mengandungi kemahiran-kemahiran matematik yang disusun daripada yang paling asas hingga kepada yang lebih kompleks berdasarkan dokumen Sukatan Pelajaran Matematik KBSR. Dalam Lajur Hasil Pembelajaran dinyatakan dengan jelasnya kemahiran atau proses matematik yang perlu dikuasai oleh murid sepadan dengan Bidang Pembelajaran berkenaan. Hasil Pembelajaran ditulis dengan menggabungkan kandungan dan proses dalam matematik. Semua hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid terbahagi kepada tiga aras mengikut kekompleksan sesuatu tajuk atau bidang pembelajaran. Peringkat kemahiran aras-aras berkenaan ditunjukkan dalam Jadual 1 berikut.
Bidang Pembelajaran

10. menghargai kepentingan dan keindahan matematik. Organisasi Kandungan
Olahan kandungan matematik

Kandungan Matematik KBSR merupakan pengetahuan dan kemahiran asas yang sesuai dipupuk mengikut peringkat serta bidang pembelajarannya. Kandungan ini disusun mengikut empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Ruang dan Statistik. Bagi setiap bidang utama dihuraikan topik-topik yang merangkumi skop bidang pembelajaran seperti: 1. Nombor • Nombor Bulat • Pecahan • Perpuluhan • Wang • Peratus

Hasil Pembelajaran

viii x

Aras 1

Mencakupi kemahiran asas dengan kedalaman yang mencukupi. Penyelesaian masalah dan berkomunikasi secara langsung dan mudah. Mencakupi kemahiran yang lebih mendalam berbanding Aras1. Boleh menterjemahkan konsep matematik dalam bentuk pernyataan dan menyelesaikan masalah. Mencakupi kemahiran yang lebih abstrak berbanding dengan Aras yang lebih abstrak Mencakupi kemahiran 2. Boleh menterjemah konsep matematik daripada satu berbanding dengan Aras 2. Boleh mod kepada mod yang lain serta menyelesaikan menterjemah konsep matematik daripada masalah rutin dan masalah tak rutin. serta satu mod kepada mod yang lain menyelesaikan masalah rutin dan masalah tak rutin. Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik

Pertimbangan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran Matematik di bilik darjah hendaklah mengambil kira hasrat pendidikan matematik seperti Pembelajaran Berfikrah yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran, pendekatan, kaedah serta teknik mengajar yang berkesan. Pengajaran dan pembelajaran matematik dilaksanakan dengan berlandaskan kepada prinsip pembelajaran masteri dan pembelajaran berfikrah yang dilakukan secara akses dan terarah kendiri. Pendekatan inkuiri-penemuan berpusatkan murid dengan berbantukan teknologi yang bersesuaian, tuntas dan berkesan digunakan secara meluas untuk menjadikan pengalaman pembelajaran matematik yang bermakna, berguna, seronok dan mencabar. Dalam menentukan peralihan aras, guru perlu mengambil kira perkara berikut: • sama ada penguasaan kemahiran dalam sesuatu bidang pembelajaran adalah prasyarat bagi sesuatu bidang yang lain; dan memberi keutamaan meneruskan bidang pembelajaran yang difikirkan lebih mudah berbanding dengan bidang pembelajaran yang lebih sukar.
Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Aras 2

Aras 3

Kekompleksan bidang pembelajaran meningkat mengikut hierarki dan unsur kritis dan kreatif diperkembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. •
Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Sikap dan nilai yang terkandung dalam kurikulum matematik dibentuk dan dipupuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik. Aktiviti serta bahan pengajaran dan pembelajaran dicadangkan di bawah lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Selain itu lajur ini memaparkan penjelasan tambahan, penegasan serta contoh-contoh tertentu apabila perlu, bagi pelbagai perkara seperti skop kandungan, kaedah pengiraan, strategi pengajaran dan penggunaan teknologi. Kandungan Kurikulum Matematik KBSR disusun dengan memberi keluwesan kepada guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara optimum dan berkesan. ix x ixi x

Bagi membolehkan murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan perkara-perkara berikut perlu dijadikan pertimbangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran: • Murid perlu dibimbing membina kefahaman tentang konsep dan kemahiran matematik melalui manipulasi objek konkrit dan gambar rajah serta pemikiran yang bersistem sebelum diperkenalkan kepada simbol dan algoritma yang merupakan perwakilan secara abstrak.

Pemahaman konsep dan kemahiran matematik murid perlu disusuli dengan latihan secara lisan dan bertulis yang mencukupi. Ulangkaji dilakukan dari semasa ke semasa. Selain itu berbagai aktiviti seperti permainan yang melibatkan nombor dan bentuk perlu dijalankan untuk tujuan motivasi, pengukuhan dan pengayaan. Latihan mencongak fakta asas nombor dan operasi perlu dijalankan seberapa kerap yang mungkin bagi mengekalkannya dalam ingatan serta memudahkan penggunaannya apabila mengira, menghitung dan menyelesaikan masalah. Murid perlu selalu dilatih menggunakan konsep dan kemahiran yang diperolehi daripada pengalaman harian atau dipelajari daripada mata pelajaran lain bagi menyelesaikan masalah harian; Dorongan dan bimbingan perlu diberi untuk murid berbincang dengan guru atau rakan tentang hasil kerja mereka. Amalan ini dapat melatih murid menggunakan bahasa matematik dengan tepat dan teratur semasa berkomunikasi; dan Nilai-nilai murni perlu diterapkan secara bersahaja tetapi terancang di mana mungkin, sesuai dengan tajuk matematik yang diajar dan aktiviti yang dijalankan supaya pendidikan matematik menjadi seimbang dan menyeluruh. Sehubungan itu, unsur-unsur sains, patriotisme dan alam sekitar dijadikan sebagai tema pengajaran dan pembelajaran sebagai usaha untuk mengaitkan matematik dengan bidang ilmu yang lain. Cara ini juga membolehkan murid meningkatkan penguasaan kemahiran berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.

Penyelesaian Masalah dalam Matematik Penyelesaian masalah merupakan fokus utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Oleh itu proses pengajaran dan pembelajaran perlu melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah secara komprehensif dan merentasi seluruh kurikulum. Perkembangan kemahiran penyelesaian masalah perlu diberi penekanan sewajarnya supaya murid dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut:

• memahami dan mentafsir masalah • merancang strategi penyelesaian • melaksanakan strategi •
menyemak semula penyelesaian

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah pernyelesaiannya harus diperluaskan lagi penggunaannya dalam mata pelajaran ini. Dalam menjalankan aktiviti pembelajaran untuk membina kemahiran penyelesaian masalah ini, perkenalkan masalah yang berasaskan aktiviti manusia. Melalui aktiviti ini murid dapat menggunakan matematik apabila berdepan dengan situasi yang baru dan dapat memperkukuhkan diri apabila berdepan dengan pelbagai situasi harian yang lebih mencabar. Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang boleh dipertimbangkan ialah: 1. Mencuba kes lebih mudah 2. Membuat simulasi 3. Melukis gambar rajah x xii

4. 5. 6. 7. 8.

Cuba jaya Mengenal pasti pola Mengguna analogi Bekerja ke belakang Membuat jadual/ carta atau senarai secara bersistem

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai perubahan yang berlaku mempengaruhi kandungan dan pedagogi dalam pendidikan matematik di sekolah rendah. Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara matematik diajar di sekolah. Penggunaan sumber untuk membantu murid membentuk konsep-konsep matematik adalah sesuatu yang amat perlu. Guru perlu menggunakan objek sebenar atau objek konkrit dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dan membantu murid membina idea-idea yang abstrak, mereka cipta, membina keyakinan diri, menggalakkan sifat berdikari dan memupuk sikap berkerjasama. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan mengandungi unsur diagnostik kendiri supaya murid dapat mengenal pasti sejauh mana mereka telah memahami sesuatu konsep dan kemahiran yang telah dipelajari. Penerapan unsur sejarah matematik perlu diterapkan dalam usaha mengujudkan murid yang menghargai dan menghayati keindahan matematik. Beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam merealisasikan hasrat tersebut adalah melalui kaedah seperti berikut: 1. Perbincangan: Pertukaran idea secara bebas di antara murid bagi merangsang minat dan membimbing mereka mendapatkan idea yang baru. Perbincangan ditumpukan kepada penggunaan bahasa harian dan bahasa matematik di mana guru menjadi fasilitator dalam perbincangan itu. Sumbangsaran: Murid menggunakan imaginasi mereka secara kreatif untuk melahirkan idea secara bebas dan spontan.

Komunikasi dalam Matematik Semasa murid mengutarakan pendapat, hujah atau penyelesaian secara lisan, atau bertulis, mereka perlu dibimbing supaya sentiasa menggunakan bahasa yang baik dan laras bahasa matematik yang betul dan tepat. Murid perlu dilatih untuk memilih maklumat yang diterima sama ada dalam bahasa biasa atau bahasa matematik, mentafsir, menyusun fakta penting dalam bentuk rajah atau jadual dan seterusnya menyampaikannya dalam bentuk yang lain dengan cara yang jelas dan mudah difahami, tanpa mengubah makna asal maklumat tersebut. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan perkembangan intelek dan komunikasi murid. Oleh itu penaakulan matematik perlu diterapkan dalam pendidikan matematik supaya murid dapat mengenal, membina dan menilai hujah matematik. Penggunaan Teknologi Penggunaan kalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web dalam internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dengan berbantukan penggunaan teknologi yang bersesuaian, tuntas dan berkesan dapat meningkatkan pencapaian murid dan penguasaan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Oleh itu guru seharusnya menggunakan sumber yang wujud dalam bidang ini untuk membantu murid menguasai konsep dan kemahiran matematik tertentu secara berterusan. xi xiii

2.

3.

Bercerita: Isi pelajaran disampaikan melalui teknik bercerita. Penyampaian boleh dilakukan oleh guru atau murid. Tunjukcara: Demonstrasi atau sesuatu aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Simulasi: Situasi yang diwujudkan menyerupai keadaan sebenar tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan. Contoh: a. Sosio Drama - Lakonan berdasarkan skrip untuk menyelesaikan masalah secara kritis dan rasional. b. Main Peranan - Lakonan spontan tanpa menggunakan sebarang skrip.

Penilaian Hasil Pembelajaran Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid tentang sesuatu konsep atau kemahiran yang dipelajari. Penilaian perlu dirancang dan disepadukan dengan aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah. Pelbagai kaedah boleh digunakan seperti temubual, soalan terbuka, pemerhatian, dan tugasan berdasarkan kepada objektif sesuatu pengajaran itu. Dengan itu guru berpeluang untuk memperbaiki pengajaran serta dapat membetulkan kesilapan dan kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan tersebut tidak terhimpun. Penilaian kemajuan setiap murid dari satu peringkat ke satu peringkat juga membolehkan guru menganalisis punca kelemahan dan kesukaran murid dalam pembelajaran. Dengan itu membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan sama ada dengan mengadakan aktiviti seperti pemulihan, pengukuhan atau pengayaan.

4.

5.

6.

Permainan: Aktiviti rekreasi yang menggembirakan bagi mengukuhkan sesuatu konsep dan kemahiran matematik dalam keadaan terkawal. Projek: Aktiviti yang dijalankan selepas murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu. Contoh: a. Membuat folio; b. Buku skrap; c. Melukis bertemakan matematik; d. Menulis cerpen, sajak, pantun dan teka-teki bertemakan matematik; e. Menghasilkan model bertemakan matematik; f. Mereka cipta alat pengukur Penyelesaian masalah: Menyelesaikan masalah yang berbentuk mekanikal, masalah perkataan, masalah grafikal, teka teki, kuiz, jadual dan pola.

7.

8.

xii xiv

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti blok asas, kerangka nilai tempat, kertas grid, kad nombor dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang sejarah nombor, meneroka nombor, menyiasat pola nombor, permainan, dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membilang, membundar, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan nombor bulat.

1.1 Nombor bulat hingga 100 000

Aras 1 a. Menama dan membilang sebarang nombor hingga 100 000 dalam turutan. b. Menulis sebarang nombor hingga 100 000 dalam angka dan perkataan.

i. Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan simbol. ii. Membilang secara: • gandaan sepuluh ribu; • gandaan seribu; • gandaan seratus; • gandaan sepuluh; dan • satu-satu.

1

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, …………. iii. Membilang sehingga 100 000 dalam turutan: • sepuluh ribu-sepuluh ribu • seribu-seribu • seratus-seratus • sepuluh-sepuluh; dan • satu-satu Contoh 1: 30, 60, 90, ……., ……., …….. Contoh 2: 53 675, 54 675, ………., ………. iv. Libatkan aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor.

2

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100 000. b. Mencerakinkan sebarang nombor hingga 100 000. c. Membanding nilai sebarang dua nombor hingga 100 000. i

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bincangkan nilai tempat hingga ratus ribu.

i. Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai tempat setiap digit. i. Perbandingan nilai sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat. ii. Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun.

d. Menganggar kuantiti.

i. Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza. Contoh 1: Anggarkan kuantiti guli dalam bekas X.

50 biji guli

Bekas X

3

1.

NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Contoh 2:

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggarkan nombor pada .

0
Aras 3 a. Membundar sebarang nombor kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat.

100

i. Pembundaran nombor boleh ditunjukkan dengan garis nombor. Contoh: 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat. 3 482

3 300

3 400

3 500

3 600

3 482 terletak di antara 3 400 dan 3 500. 3 482 lebih dekat kepada 3 500. Dengan itu 3 482 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 500.

4

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus atau ribu yang terdekat. i.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 60 (dibundarkan kepada puluh yang terdekat). Nombor-nombor yang boleh dibundarkan menjadi 60 ialah nombor dari 55 hingga 64. (55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 dan 64). ii. Nombor yang sama boleh dibundarkan kepada ratus atau ribu yang terdekat.

c. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian.

5

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kad nombor, kerangka nilai tempat, kertas grid dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, mereka cerita, simulasi, membina peta minda, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses menambah, menolak, mendarab, membahagi dan menyelesaikan masalah berkaitan operasi.

1.2 Penambahan nombor bulat hingga 100 000

Aras 1 a. Menganggar hasil tambah.

i. Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar hasil tambah. Contoh: 6 542 + 3 187 = 6 542 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 6 500. 3 187 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 3 200.

6

1.

NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggaran: 6 500 + 3 200 = 9 700 (Jawapan sebenar: 9 729) ii. Kemahiran menganggar hasil tambah boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

Aras 2 a. Menambah sebarang dua nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000. b. Menambah sebarang tiga nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000. c. Menambah sebarang empat nombor hasil tambah tidak lebih daripada 100 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian.

i. Penambahan sebagai proses mencari jumlah dua nombor. ii. Penambahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Proses penambahan melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula.

i. Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

7

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran 1.3 Penolakan nombor bulat hingga 100 000 Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Menganggar baki atau beza.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Kemahiran pembundaran boleh digunakan untuk menganggar baki atau beza. Contoh: 18 732 – 7 913 = 18 732 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 19 000. 7 913 dibundarkan kepada ribu yang terdekat menjadi 8 000. Anggaran: 19 000 – 8 000 = 11 000 (Jawapan sebenar: 10 819) ii. Kemahiran menganggar baki atau beza boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

Aras 2 a. Menolak sebarang nombor hingga lima digit daripada suatu nombor yang lebih besar dan tidak lebih daripada 100 000.

i. Penolakan sebagai proses mencari baki dan beza. ii. Penolakan sebagai songsangan penambahan. iii. Penolakan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iv. Proses penolakan melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula.

8

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat tidak lebih daripada 100 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor.

i. Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penolakan. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual. i. Kemahiran membundar boleh digunakan untuk menganggar hasil darab. Contoh: 742 x 38 = 742 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 700. 38 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 40. Anggaran: 700 x 40 = 28 000 (Jawapan sebenar: 28 196) ii. Kemahiran menganggar hasil darab boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

1.4 Pendaraban nombor bulat hingga 100 000 Aras 1 a. Menganggar hasil darab.

9

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Mendarab sebarang nombor gandaan sepuluh dan gandaan sepuluh, hasil darab tidak lebih daripada 100 000.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Pendaraban sebagai proses penambahan berulang.

ii. Proses pendaraban diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Proses pendaraban melibatkan • tanpa mengumpul semula; dan • mengumpul semula. iv. Pendaraban sebarang dua nombor gandaan sepuluh melibatkan dari 10 x 10 hingga 1 000 x 100.

b. Mendarab sebarang dua nombor, hasil darab tidak lebih daripada 100 000.

i.

Bagi pendaraban sebarang dua nombor, pendarabnya dihadkan hingga dua digit.

ii. Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu ditegaskan untuk memperkukuh pemahaman tentang proses pendaraban. Contoh: 35 × 12 35 5 × 7 ×12 2 × 6 420 10 × 42

10

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran iii. Tegaskan mendarab sebarang nombor dengan 10, 100 dan 1 000. i. Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses pendaraban. ii. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab dalam situasi harian.

1.5 Pembahagian nombor bulat hingga 100 000

Aras 1 a. Menganggar hasil bahagi.

i.

Kemahiran membundar boleh digunakan untuk menganggar hasil bahagi. Contoh: 875 ÷ 25 875 dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 900. 25 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 30. Anggaran: 900 ÷ 30 = 30 (Jawapan sebenar: 35)

ii.

Kemahiran menganggar hasil bahagi boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

11

1.

BULA NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Membahagi sebarang nombor gandaan sepuluh hingga 100 000 dengan 10, 100 dan 1 000 i. tanpa baki; dan ii. berbaki.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Pembahagian sebagai pengumpulan sama banyak atau pengongsian sama rata. ii. Pembahagian dihubungkaitkan dengan penolakan berulang dan songsangan darab. iii. Proses pembahagian diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iv. Aktiviti mencerakin atau menganalisis nombor perlu ditegaskan untuk memperkukuhkan pemahaman tentang proses pembahagian. v. Tegaskan membahagi sebarang nombor tidak lebih daripada 100 000 dengan 10, 100 dan 1000 tanpa baki dan berbaki. Contoh: 45 637 ÷ 1000 = 45 baki 637

b.

Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan i. nombor satu digit; dan ii. nombor dua digit, tanpa baki.

c.

Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan i. nombor satu digit; dan ii. nombor dua digit, berbaki.

12

1.

NOMBOR BUL AT HINGGA 100 000 BULA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bahagi dalam situasi harian. i.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengenal pasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses pembahagian. Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

ii.

1.6 Operasi bergabung, hasil operasi tidak lebih daripada 100 000

Aras 2 a. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000.

i. Pengiraan bagi operasi bergabung dilaksanakan mengikut prinsipprinsip umum, iaitu dari kiri ke kanan. i. Proses operasi bergabung diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

b. Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 100 000.

ii. Bagi operasi bergabung darab dan bahagi, pendarab dan pembahagi dihadkan kepada dua digit. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian. iii. Operasi bahagi tidak melibatkan baki.

13

2. PECAHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti set pecahan, kad pecahan, kertas grid, papan geometri, dan transperansi pecahan perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka pecahan, melipat kertas, melukis, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membanding, menukar, menambah, menolak dan menyelesaikan masalah berkaitan pecahan.

2.1

Pecahan Setara

Aras 1 a. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. b. Mencari pecahan setara bagi suatu pecahan wajar yang diberi, penyebutnya hingga 100.

i. Pecahan setara sebagai pecahan yang sama nilai. ii. Mempelbagaikan penggunaan gambar rajah. iii. Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya didarab dengan satu nombor yang sama.

14

2. PECAHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. Nilai pecahan tidak berubah apabila pengangka dan penyebutnya dibahagi dengan satu nombor yang sama. v. Pecahan setara bagi suatu pecahan boleh dihasilkan secara mendarab pengangka dan penyebutnya dengan nombor bulat yang sama. Aras 2 a. Menyatakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100 dalam sebutan terendah.

i. Kemahiran membilang secara melangkau dua-dua, tiga-tiga, dan seterusnya boleh digunakan untuk mencari pecahan setara dan pecahan dalam sebutan terendah.

Aras 3 a. Membandingkan dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100, dengan mencari pecahan setara.

i. Perbandingan antara dua pecahan melibatkan pengangka atau penyebut yang: • sama; dan • tidak sama.

15

2. PECAHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar atau bahan manipulatif seperti set pecahan, kad pecahan, kertas grid, papan geometri, dan transperansi pecahan perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka pecahan, melipat kertas, melukis, permainan dan kuiz dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses membanding, menukar, menambah, menolak dan menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. i. Penambahan pecahan sebagai proses mencari jumlah dua pecahan. ii. Penambahan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. iii. Penambahan dan penolakan pecahan tidak melibatkan nombor bercampur.

2.2

Penambahan pecahan

Aras 1 a. Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10. b. Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10.

16

2. PECAHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran iv. Proses penambahan dan penolakan pecahan dilakukan dengan bahan konkrit, gambar rajah dan simbol. Contoh:
1

1 3

+

2 7

3

2 7

= =

6 + 21 21 13 21

7

17

2. PECAHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menambah nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Nombor bulat dihadkan kepada satu digit sahaja. Contoh: Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

2 2 + 4= 4 3 3

2.3

Penolakan pecahan

Aras 1 a. Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10. b. Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.

i. Penolakan pecahan sebagai proses mencari beza dua pecahan. ii. Penolakan pecahan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim. 3 2 Contoh: − 4 3

= =

9 12 1 12

8 12

18

2. PECAHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menolak pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 daripada nombor bulat.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh:
6− 5 7

= 5 − = 5 2
7

7 5 7 7

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

19

3. PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kertas grid, kerangka nilai tempat, kad nombor perpuluhan, carta nilai tempat perpuluhan dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka perpuluhan, permainan dan kuiz dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menukar, membanding, mencari pola dan menyelesaikan masalah berkaitan perpuluhan.

3.1

Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan

Aras 1 a. Menyatakan hubungan antara pecahan per seratus dan pecahan per seribu dengan nombor perpuluhan. b. Menulis nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

i. Nombor perpuluhan boleh diwakilkan dengan bahan konkrit, gambar rajah dan garis nombor. Contoh:

20

3. PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Bahagian yang berlorek ialah 19 daripada 100. Pecahan:
19 100

Nombor perpuluhan: 0.19 Cara menyebut: Sifar perpuluhan satu sembilan. c. Menukar nombor bercampur yang penyebutnya seratus dan seribu kepada nombor perpuluhan. Contoh: 4
857 1000 857 1000

= 4 sa dan = 4 sa, = 4.857

atau

800

1000 1000

'

50

dan

7 1000

Aras 2 a. Menyatakan bilangan tempat perpuluhan bagi suatu nombor perpuluhan.

i. Bilangan tempat perpuluhan berdasarkan bilangan digit di sebelah kanan titik perpuluhan.

21

3. PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Menentukan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor perpuluhan.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: Nilai tempat
Ribu Ratus Puluh Sa Per Per Sepuluh Seratus

2

4

7 •

3

9
Pecahan

Nombor bulat

Nombor Perpuluhan

c. Menentukan nilai nombor perpuluhan.

Contoh: Menentukan nilai 1.3 dengan menggunakan garis nombor.
1.3 0 1.0 2.0

Aras 3 a. Membundarkan nombor perpuluhan.

Contoh: 12.43 dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan menjadi 12.4. 5.687 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 5.69. 0.0918 dibundarkan kepada tiga tempat perpuluhan menjadi 0.092.

b. Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan.

c. Menentukan sebarang rangkaian nombor perpuluhan dalam turutan tertentu.

Contoh: Turutan menurun 4.75, 4.5, 4.25, 4.0, 3.75

22

3. PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian, objek sebenar dan bahan manipulatif seperti blok asas, kertas grid, kerangka nilai tempat, kad nombor perpuluhan, carta nilai tempat perpuluhan dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka perpuluhan, permainan dan kuiz dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menambah, menolak, mendarab, membahagi dan menyelesaikan masalah berkaitan perpuluhan.

3.2

Penambahan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan

Aras 1 a. Menambah sebarang dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

i. Penambahan perpuluhan sebagai proses mencari jumlah dua nombor perpuluhan. ii. Penambahan perpuluhan diwakilkan dengan ayat matematik dan bentuk lazim.

23

3. PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menambah nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat. Aras 3 a. Menambah tiga atau empat nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 3.6 + 4 = 3.6 +4 7.6 Contoh: 14.03 9.0 + 0.6 23.63 Contoh: 25 + 0.89 + 7 + 1.3 = 34.19

b. Menambah tiga atau empat nombor yang melibatkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat. 3.3 Penolakan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Aras 1 a. Menolak sebarang dua nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

i. Penolakan perpuluhan sebagai proses mencari beza dua nombor perpuluhan. ii. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk mencari kemunasabahan jawapan. iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan kalkulator.

24

3.

PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 3.0 – 0.9 = 2.1 8.7 – 2.64 = 6.06 Aras 2 a. Menolak nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan daripada nombor bulat.

Contoh: 5 – 0.08 = 4.92 70 – 3.1= 66.9

Aras 3 a. Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

i. Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor. Contoh: 4.6 – 0.75 – 1.2 = 2.65 7.18 – 0.3 – 2.9 = 3.98

b. Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dan nombor bulat.

Contoh: 12 – 5.4 – 6 = 0.6 35.7 – 16 – 8.05 = 11.65

25

3. PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran 3.4 Pendaraban nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat satu digit. i.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pendaraban nombor perpuluhan dengan nombor bulat sebagai proses penambahan berulang.

ii. Apabila nombor perpuluhan hingga satu tempat perpuluhan didarab dengan nombor bulat, jawapannya mempunyai satu tempat perpuluhan juga, walaupun digit di tempat per sepuluh itu mungkin sifar. iii. Hasil darab dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh: 6.04 x 7 = 42.28 Aras 2 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10. Aras 3 a. Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 100. b. Mendarab nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat dua digit. Contoh: 5.28 x 10 = 52.8 10 x 34.0 = 340.0

Contoh:

2.0 x 100 = 200.0 100 x 0.96 = 96.0 5.17 x 100 = 517.0 1.45 x 16 = 23.2 32 x 8.6 = 275.2

Contoh:

26

3.

PERPULUHAN
Bidang Pembelajaran 3.5 Pembahagian nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat satu digit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Pembahagian nombor perpuluhan dengan nombor bulat sebagai proses pengongsian sama rata. ii. Hasil bahagi dihadkan kepada dua tempat perpuluhan sahaja. Contoh: 0.2 ÷ 4 = 0.05 6.80 ÷ 5 = 1.36 Aras 2 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10. Contoh: 0.7 ÷ 10 = 0.07 5.0 ÷ 10 = 0.5

Aras 3 a. Membahagi nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan 100.

i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 1.86 ÷ 100 = 0.0186 0.0186 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02. Contoh: 1.2 ÷ 16 = 0.075 0.075 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.08.

b. Membahagi sebarang nombor perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor bulat dua digit.

27

4.

WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta wang sebenar dan bahan manipulatif seperti wang asing, bil. tiket, resit pembayaran, tanda harga, buku simpanan wang dan kalkulator perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan tentang penggunaan wang dalam kehidupan harian, bercerita tentang sejarah wang, simulasi, jual beli, permainan dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran mengira dan menyelesaikan masalah berkaitan wang.

4.1

Penentuan nilai wang hingga RM10 000

Aras 1 a. Menyebut dan menulis sejumlah wang dalam ringgit dan sen.

i. Menulis jumlah wang dalam perkataan dan simbol. Contoh: RM1 500 Cara menyebut: Satu ribu lima ratus ringgit. Contoh: RM48.35 Cara menyebut: Empat puluh lapan ringgit tiga puluh lima sen.

28

4. WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan nilai wang hingga RM10 000.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Membincang tentang barangbarang yang boleh dibeli dengan sejumlah nilai wang. Contoh: Sebuah basikal boleh dibeli dengan nilai wang RM300.

Aras 3 a. Menghubungkaitkan kesamaan nilai wang hingga RM10 000. 4.2 Penambahan wang hingga RM10 000 Aras 1 a. Menambah dua nilai wang, hasil tambah hingga RM10 000.

Contoh: RM80 = RM50 + RM20 + RM10

i. Proses penambahan wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: Harga sebuah beg = RM174.90 Harga sebuah jam = RM875.50 Jumlah harga beg dan jam = RM174.90 + RM875.50 = RM1 050.40

b. Menambah hingga empat nilai wang, hasil tambah hingga RM10 000.

29

4. WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar jumlah nilai wang hingga RM10 000. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan wang dalam situasi harian.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. i. Penyelesaian masalah melibatkan harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang.

4.3

Penolakan wang hingga RM10 000

Aras 1 a. Menolak sebarang nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM10 000.

i. Proses penolakan wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: Menolak berturut-turut. RM4 050.10 – RM1 832.90 – RM750.25 = RM1 466.95

b. Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sejumlah wang hingga RM10 000.

Aras 2 a. Menganggar baki atau beza nilai wang hingga RM10 000.

i. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan.

30

4. WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan wang dalam situasi harian. 4.4 Pendaraban wang hingga RM10 000 Aras 1 a. Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit, hasil darab hingga RM10 000.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Penyelesaian masalah melibatkan harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang. i. Proses pendaraban wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh Bil:
Barang Kuantiti Harga seunit Harga Baju 2 RM15.00 Tuala 3 RM8.90 Jumlah

b. Mendarab nilai wang dengan nombor dua digit, hasil darab hingga RM10 000. Aras 2 a. Menganggar hasil darab nilai wang hingga RM 10 000.

Contoh: 14 x RM280.90 = RM3 932.60

i. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh: RM364.20 x 5 RM364.20 dibundarkan kepada puluh ringgit yang terdekat menjadi RM360.00.

31

4. WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Anggaran: RM360.00 x 5 RM1 800.00 (Jawapan sebenar: RM364.20 x 5 = RM1 821.00)

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan wang dalam situasi harian.

i.

Penyelesaian masalah melibatkan seperti harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang.

ii. Mereka cerita melibatkan wang.

4.5 Pembahagian wang hingga RM10 000

Aras 1 a. Membahagi nilai wang hingga RM10 000 dengan nombor satu digit.

i. Proses pembahagian wang dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli dan pengiraan bil. Contoh: RM4 726.40 ÷ 7 = RM675.20

b. Membahagi nilai wang hingga RM10 000 dengan nombor dua digit.

Contoh: RM1 692.80 ÷ 23 = RM73.60

32

4. WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar hasil bahagi wang hingga RM10 000.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Kemahiran menganggar boleh digunakan untuk menyemak kemunasabahan jawapan. Contoh: RM4 236 ÷ 8 = RM4 236 dibundarkan kepada ribu ringgit yang terdekat menjadi RM4 000. Anggaran: RM4 000 ÷ 8 RM500 (Jawapan sebenar: RM529.50)

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan wang dalam situasi harian.

i. Penyelesaian masalah melibatkan seperti harga barang, pendapatan, perbelanjaan dan simpanan wang. ii. Mereka cerita melibatkan wang.

33

4. WANG HINGGA RM10 000
Bidang Pembelajaran 4.6 Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan wang hingga RM10 000 Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nilai wang hingga RM10 000.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Proses operasi bergabung dilakukan melalui aktiviti seperti jual beli, pengiraan bil dan simpanan wang. ii. Penyelesaian masalah melibatkan pelbagai situasi seperti simpanan wang, pendapatan, perbelanjaan dan pengiraan bil. iii. Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor bulat dua digit.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan wang dalam situasi harian.

4.7 Operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan wang hingga RM10 000

Aras 2 a. Mencari hasil operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan nilai wang hingga RM10 000.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bergabung darab dan bahagi yang melibatkan wang dalam situasi harian.

34

5. MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek sebenar seperti pelbagai jenis jam, kalendar, jadual kelas, program televisyen, jadual perjalanan pengangkutan awam, carta pertukaran unit masa dan teks cerita perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang sejarah masa dan waktu, mengukur masa, mereka cerita tentang masa, dan membuat kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses mengukur, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu.

5.1

Pengenalan masa dan waktu (tahun, dekad, abad dan alaf)

Aras 1 a. Menyatakan hubungan antara tahun, dekad, abad dan alaf.

i. Tegaskan hubungan: 1 dekad = 10 tahun 1 abad = 10 dekad 1 abad = 100 tahun 1 alaf = 1 000 tahun ii. Perkenalkan: 1 abad = 25 tahun (Jubli Perak) 4

35

5. MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
1 2

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran abad = 50 tahun (Jubli Emas)

1 abad = 100 tahun (Jubli Intan) b. Menentukan abad bagi suatu tahun yang diberi.

5.2

Penukaran unit masa

Aras 1 a. Menukar unit masa yang melibatkan tahun, dekad, abad dan alaf.

Contoh: 60 tahun = 6 dekad 25 dekad = 2 7 abad 3 alaf
1 2

abad

= 700 tahun = 3 000 tahun

b. Menukar unit masa yang melibatkan hari, jam, minit dan saat.

Contoh: 4 hari = 96 jam 32 jam = 1 hari 8 jam 128 minit = 2 jam 8 minit 245 saat = 4 minit 5 saat

36

5. MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran 5.3 Hasil Pembelajaran Aras 1 Pernyataan waktu dalam sistem 12 jam a. Menentukan waktu dalam a.m dan p.m.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Singkatan a.m mewakili ante meridiem yang bermaksud ‘sebelum tengah hari’ dan digunakan bagi waktu antara 12.01 pagi hingga 11.59 pagi. ii. Singkatan p.m mewakili post meridiem yang bermaksud ‘selepas tengah hari’ dan digunakan bagi waktu antara 12.01 petang hingga 11.59 malam. b. Menyatakan waktu yang diberi dalam a.m dan p.m.

i. Contoh: 1.25 petang = 1.25 p.m

37

5.

MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran 5.4 Penentuan tempoh masa Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Menentukan tempoh masa dalam hari yang berlainan apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Penentuan tempoh masa yang melebihi 24 jam dalam satu minggu. Contoh: Selasa 4.00 p.m hingga Khamis 7.00 pm. Isnin 1.20 a.m hingga Rabu 8.15 p.m. Aras 2 a. Menentukan waktu akhir apabila diberi waktu mula dan tempoh masa dalam i. hari yang sama; dan ii. hari yang berlainan.

Contoh:
Waktu mula Rabu 3.20 p.m Ahad 8.45 a.m Tempoh masa 4 jam 35 minit 27 jam 10 minit Waktu akhir …………. ………….

b. Menentukan waktu mula apabila diberi waktu akhir dan tempoh masa dalam i. hari yang sama; dan ii. hari yang berlainan.

Contoh:
Waktu mula Tempoh masa Waktu akhir ……………. 10 jam 35 minit Sabtu 9.00 p.m ……………. 34 jam Isnin 11.30 a.m

38

5.

MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menganggar tempoh masa dalam sebutan jam bagi sesuatu aktiviti.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: Sebuah bas bertolak dari stesen bas pada pukul 4.25 p.m dan sampai ke destinasinya pada pukul 7.10 p.m pada hari yang sama. Jawapan: Anggaran tempoh masa perjalanan bas itu ialah 3 jam.

b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu dalam situasi harian.

i

Penyelesaian masalah melibatkan peristiwa, jadual waktu dan aktiviti harian yang dihadkan dalam jangka masa seminggu.

5.5 Penambahan masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)

Aras 1 a. Menambah dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

i. Ukuran masa melibatkan hingga dua gabungan unit. Contoh: 1 minggu 2 hari + 2 minggu 4 hari 3 minggu 6 hari

39

5.

MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Menambah tiga ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit. Contoh:

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran 2 jam 2 jam + 3 jam 7 jam 16 minit 10 minit 24 minit 50 minit

Aras 2 a. Menambah dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Contoh 1:

35 saat + 40 saat 75 saat = 1 minit 15 saat 4 tahun 9 bulan + 6 tahun 7 bulan 10 tahun 16 bulan = 11 tahun 4 bulan

Contoh 2:

b. Menambah tiga ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Contoh: 45 minit + 12 minit + 28 minit = 85 minit = 1 jam 25 minit

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

40

5.

MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 5.6 Penolakan masa dan Aras 1 a. Menolak ukuran masa tanpa waktu melibatkan penukaran unit. (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun) Aras 2 a. Menolak ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 3 minit 40 saat - 2 minit 15 saat 1 minit 25 saat Contoh: 10 jam 5 minit - 8 jam 20 minit

9 jam 65 minit 8 jam 20 minit 1 jam 45 minit

b. Menolak berturut-turut ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

i. Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran masa. Contoh: 6 tahun 1 bulan - 2 tahun 4 bulan - 1 tahun 11 bulan 6 tahun 1 bulan - 2 tahun 4 bulan 5 tahun 13 bulan 2 tahun 4 bulan 3 tahun 9 bulan 2 tahun 21 bulan 1 tahun 11 bulan 1 tahun 10 bulan

3 tahun 9 bulan - 1 tahun 11bulan

41

5.

MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.7 Pendaraban masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)

Aras 1 a. Mendarab ukuran masa dalam satu unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

Contoh: 30 saat x 6 = 180 saat = 3 minit 7 minggu x 8 = 56 minggu = 14 bulan = 1 tahun 2 bulan 5 jam x 9 = 45 jam = 1 hari 21 jam

Aras 2 a. Mendarab ukuran masa gabungan dua unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

Contoh: 2 jam 35 minit x 7 = 14 jam 245 minit = 18 jam 5 minit

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

42

5. MASA DAN WAKTU
Bidang Pembelajaran 5.8 Pembahagian masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun) Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Membahagi ukuran masa dalam satu unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 497 saat ÷ 7 = 71 saat = 1 minit 11 saat 54 minggu ÷ 6 = 9 minggu = 2 bulan 1 minggu 378 jam ÷ 9 = 42 jam = 1 hari 18 jam

Aras 2 a. Membahagi ukuran masa gabungan dua unit dengan nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.

Contoh: 5 minit 4 saat ÷ 2 = 2 minit 32 saat

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran masa dalam situasi harian.

43

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian atau objek sebenar dan bahan manipulatif seperti kertas jalur, tali, pita pengukur, rod meter dan pembaris perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita tentang ukuran panjang, meneroka ukuran panjang, mengukur objek dan jarak, melukis objek dan pelan, dan kerja projek dicadangkan bagi memperkukuh kemahiran proses mengukur, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan panjang.

6.1

Pengenalan unit panjang (milimeter dan kilometer)

Aras 1 a. Mengenal dan menamakan unit millimeter dan kilometer. b. Membandingkan unit panjang i. millimeter dan sentimeter; dan ii. meter dan kilometer.

i. Gunakan alat pengukur yang piawai.

ii. Perbandingan dibuat dengan menggunakan alat pengukur yang piawai seperti pembaris atau pita ukur.

44

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran 6.2 Pengukuran dan penganggaran panjang (milimeter, sentimeter, meter dan kilometer) Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Mengukur panjang dalam unit i. milimeter; dan ii. sentimeter dan milimeter.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Mengukur objek-objek kecil seperti klip kertas, paku, pemadam dan jarum dalam unit milimeter. ii. Aktiviti mengukur objek bermula dari sifar. Contoh:

0cm 1

2

3

4

5

6

7

8

iii. Aktiviti mengukur objek bermula selain dari sifar. Contoh:

0cm 1

2

3

4

5

6

7

8

45

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar panjang dalam unit meter.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Menganggar panjang sesuatu objek dengan merujuk kepada alat pengukur piawai. ii. Panjang sesuatu objek boleh dianggar dengan membandingkannya dengan objek lain sebagai tanda aras. Contoh: Tinggi seorang murid dengan meja yang tinggi 1m. iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan alat pengukur yang piawai. b. Menganggar panjang dalam unit kilometer. Contoh: Jarak dari rumah ke sekolah dibandingkan dengan trek yang panjangnya 100 m.

46

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran 6.3 Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter) Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Menyatakan hubungan antara meter dan sentimeter. b. Menukar unit panjang meter dan sentimeter tanpa melibatkan perpuluhan.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Tegaskan hubungan: 1 m = 100 cm Contoh 1: 600 cm = 6 m 1m = 100 cm 6m = 6 x 100 cm = 600 cm Contoh 2: 100 cm = 1 m 300 cm = 300 cm ÷ 100 = 3 m Contoh 3: 2 m 45 cm = 245 cm 718 cm = 7 m 18 cm Aras 2 a. Menukar unit panjang dalam meter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan kepada sentimeter dan sebaliknya.

Contoh: 1 cm = 0.01 m 90 cm = 0.9 m 5.27 m = 527 cm

47

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran 6.4 Penambahan panjang (meter dan sentimeter) Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Menambah dua ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Proses penambahan melibatkan panjang dilakukan melalui aktiviti seperti mencantum dan menyambung objek. Contoh: 16.50 m + 4.39 m = 20.89 m 3.2 m + 6.08 m = 9.28 m 4 cm + 10.3 cm = 14.3 cm 0.8 cm + 7.6 cm = 8.4 cm b. Menambah tiga ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter. Contoh: 1.6 m + 5 m + 0.8 m = 7.4 m 2.51 m + 0.9 m + 4.0 m = 7.41 m 8.34 cm + 12.07 cm + 0.59 cm = 21.00 cm

Aras 2 a. Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit meter dan sentimeter.

Contoh: 6.2 m + 130 cm = 750 cm = 7.5 m 1.8 m + 95 cm + 0.64 m = 339 cm = 3.39 m

48

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.5 Penolakan panjang (meter dan sentimeter) Aras 1 a. Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

i. Proses penolakan melibatkan panjang dilakukan melalui aktiviti seperti memotong dan menggunting objek. Contoh: 10.24 m − 7.6 m = 2.64 m 25.6 m − 14.59 m = 11.01 m 1.3 cm − 0.9 cm = 0.4 cm 6.0 cm − 2.7 cm = 3.3 cm i. Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran panjang. Contoh: 16.7 m − 10.3 m − 4.2 m = 2.2 m 10.51 m − 8.47 m − 0.63 m = 1.41m 34.6 cm − 12.3 cm − 0.7 cm = 21.6 cm

b. Menolak berturut-turut ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter.

49

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menolak berturut-turut ukuran panjang yang melibatkan gabungan unit meter dan sentimeter.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 4.5 m − 76 cm − 126 cm = 248 cm = 2.48 m 9.07 m − 2.3 m − 158 cm = 519 cm = 5.19 m i. Libatkan penukaran unit.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.6 Pendaraban panjang (meter dan sentimeter) Aras 1 a. Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100.

i. Proses pendaraban panjang dilakukan melalui aktiviti menyambung atau mencantum beberapa objek yang sama panjang. Contoh: 23 m x 100 = 2 300 m 10 x 740 m = 7 400 m 86 cm x 10 = 860 cm 100 x 95 cm = 9 500 cm

50

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor satu digit. Aras 2 a. Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit. b. Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100. c. Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 7.35 m x 8 = 58.8 m 2.4 cm x 6 = 14.4 cm

Contoh: 18 m x 27 = 486 m 35 x 82 m = 2 870 m 219 cm x 15 = 3 285 cm 52 x 46 cm = 2 392 cm Contoh: 42.37 m x 10 = 423.7 m 100 x 61.8 m = 6 180.0 m 1.05 cm x 10 = 10.5 cm 100 x 9.6 cm = 960.0 cm

Contoh: 3.6 m x 45 = 162.0 m 14 x 20.13 m = 281.82 m 0.5 cm x 26 = 13.0 cm 18 x 27.4 cm = 493.2 cm

51

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 6.7 Pembahagian panjang (meter dan sentimeter) Aras 1 a. Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

i. Proses pembahagian ukuran panjang dilakukan melalui aktiviti. ii. Hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Contoh: 80 m ÷ 10 = 8 m 5 300 m ÷ 100 = 53 m 420 cm ÷ 10 = 42 cm 1 700 cm ÷ 100 = 17 cm

b. Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor satu digit.

Contoh: 10.74 m ÷ 6 = 1.79 m 5.2 cm ÷ 4 = 1.3 cm

52

6.

PANJANG PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit. b. Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan 10 dan 100.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 952 m ÷ 28 = 34 m 96 cm ÷ 12 = 8 cm 540 cm ÷ 15 = 36 cm Contoh: 0.4 m ÷ 10 = 0.04 m 219 m ÷ 100 = 2.19 m i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 1.85 cm ÷ 100 = 0.0185 cm 0.0185 cm dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.02cm.

c. Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit i. meter; dan ii. sentimeter dengan nombor dua digit.

Contoh: 41.95 m ÷ 26 = 1.6134615 m 1.6134615 m dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 1.61 m.

53

PANJANG 6. PANJANG
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

54

7.

BERAT TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek sebenar dan bahan manipulatif seperti pemberat dan alat penimbang perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka timbangan berat, menimbang objek, simulasi berdasarkan resepi masakan dan menu, dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses menimbang, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan timbangan berat.

7.1 Pengukuran dan penganggaran timbangan berat (kilogram dan gram)

Aras 1 a. Mengukur berat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram.

i. Senggatan pada alat penimbang dibaca dengan tepat. Pastikan jarum penimbang menunjuk pada senggatan sifar sebelum sesuatu objek ditimbang. ii. Pelbagai alat penimbang perlu digunakan. iii. Mengukur berat objek seperti buku, kertas, beg dan murid.

55

7.

BERAT TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar berat dalam unit kilogram. b. Menganggar berat dalam unit gram.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Menganggar berat sesuatu objek dengan merujuk kepada objek yang beratnya • 1 kg; dan • 100 g. ii. Anggaran berat sesuatu objek boleh dibandingkan dengan berat objek yang diketahui. Contoh: Berat murid ialah 30 kg. Anggarkan berat guru. iii. Anggaran berat objek boleh ditahkik dengan menggunakan alat penimbang piawai.

7.2

Aras 1 Penukaran unit a. Menyatakan hubungan antara kilogram timbangan berat dengan gram. (kilogram dan gram)

i. Terangkan hubungan: 1 kg = 1 000 g 100 g = 0.1 kg Contoh: 2 kg = 2 000 g 7000 g = 7 kg 1 kg 900 g = 1 900 g 3 678 g = 3 kg 678 g

b. Menukar unit timbangan berat dalam kilogram kepada gram dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan.

56

BERAT 7. TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menukar unit timbangan berat dalam kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada gram dan sebaliknya. 7.3 Penambahan timbangan berat (kilogram dan gram) Aras 1 a. Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 0.4 kg = 400 g 1.286 kg = 1 286 g 3 500 g = 3.5 kg 4 760 g = 4.76 kg

i. Proses penambahan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek. Contoh: 6.3 kg + 10 kg = 16.3 kg 20.1 kg + 0.84 kg = 20.94 kg

Aras 2 a. Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Contoh: 1.8 kg + 0.9 kg + 2 kg = 4.7 kg 23.06 kg + 4.17 kg + 0.5 kg = 27.73 kg 5.4 kg + 3 kg + 10.72 kg = 19.12 kg

57

BERAT 7. TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

7.4

Penolakan timbangan berat (kilogram dan gram)

Aras 1 a. Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

i. Proses penolakan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek. Contoh: 7.2 kg − 4.0 kg = 3.2 kg 3.65 kg − 0.8 kg = 2.85 kg 12.0 kg − 9.35 kg = 2.65 kg

Aras 2 a. Menolak berturut-turut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

i. Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat. Contoh: 2.6 kg − 0.5 kg − 0.7 kg = 1.4 kg 36.05 kg − 14.16 kg − 0.93 kg = 20.96 kg 18.5 kg − 6.08 kg − 2.4 kg = 10.02 kg

58

BERAT 7. TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 7.5 Pendaraban timbangan berat (kilogram dan gram) Aras 1 a. Mendarab timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan 10 dan 100. b. Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit. Aras 2 a. Mendarab timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan nombor dua digit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

Contoh: 28 kg x 10 = 280 kg 7 kg x 100 = 700 kg 10 x 365 g = 3 650 g 100 x 402 g = 40 200 g Contoh: 0.3 kg x 8 = 2.4 kg 1.82 kg x 7 = 12.74 kg 4 x 26.05 kg = 104.2 kg

Contoh: 6 kg x 24 = 144 kg 13 kg x 16 = 208 kg 15 x 52 g = 780 g 32 x 674 g = 21 568 g

59

BERAT 7. TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan 10 dan 100.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 0.7 kg x 10 = 7.0 kg 8.2 kg x 100 = 820.0 kg 10 x 43.15 kg = 431.50 kg 100 x 0.79 kg = 79.00 kg Contoh: 4.8 kg x 15 0.73 kg x 20 18 x 3.15 kg 32 x 24.8 kg

c. Mendarab timbangan berat yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor dua digit. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 7.6 Pembahagian timbangan berat (kilogram dan gram) Aras 1 a. Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan 10 dan 100.

= 72.0 kg = 14.6 kg = 56.7 kg = 793.6 kg

i. Libatkan penukaran unit.

i. Hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Contoh: 60 kg ÷ 10 = 6 kg 400 kg ÷ 100 = 4 kg 710 g ÷ 10 = 71 g 2 500 g ÷ 100 = 25 g

60

BERAT 7. TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu digit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 24.9 kg ÷ 3 = 8.3 kg 3.6 kg ÷ 9 = 0.4 kg 18.41 kg ÷ 7 = 2.63 kg

Aras 2 a. Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. kilogram; dan ii. gram dengan nombor dua digit.

Contoh: 500 kg ÷ 25 = 20 kg 96 kg ÷ 16 = 6 kg 630 g ÷ 70 = 9 g 3 072 g ÷ 24 = 128 g

b. Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10 dan 100.

Contoh: 6.5 kg ÷ 10 = 0.65 kg 43.0 kg ÷ 100 = 0.43 kg i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. 5.27 kg ÷ 100 = 0.0527kg 0.0527 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.05 kg.

61

BERAT 7. TIMBANGAN BERAT
Bidang Pembelajaran c. Hasil Pembelajaran Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor dua digit.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh 1: 13.56 kg ÷ 12 = 1.13 kg 7.8 kg ÷ 15 = 0.52 kg 0.9 kg ÷ 30 = 0.03 kg 24.61 kg ÷ 23 = 1.07 kg Contoh 2: 7.2 kg ÷ 19 = 0.3789473 kg 0.3789473 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.38 kg.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

i. Libatkan penukaran unit.

62

8.

PADU ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek sebenar dan bahan manipulatif seperti sudu, cawan, botol, bekas bersenggat piawai dan silinder penyukat perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, meneroka isi padu cecair, mengukur isi padu cecair, dan kerja projek dicadangkan bagi mengembangkan kemahiran proses mengukur, menganggar dan menyelesaikan masalah berkaitan isi padu cecair.

8.1 Pengukuran dan penganggaran isi padu cecair (liter dan mililiter)

Aras 1 a. Mengukur isi padu cecair dalam unit i. liter; dan ii. mililiter.

i. Isi padu cecair kekal sama walaupun bentuk bekasnya berlainan. ii. Mengukur dan membaca isi padu Contoh:
1000 750 500 250m l 1000 800 600 400 200m l

1l

400 m l

63

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menganggar isi padu cecair dalam unit liter.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Menganggar isi padu cecair dengan merujuk kepada sukatan cecair: 1 l ; dan 10 m l ii. Anggaran isi padu sesuatu cecair dibandingkan dengan isi padu cecair yang diketahui. Contoh:

b. Menganggar isi padu cecair dalam unit mililiter.

1l
Berapa Liter? iii. Anggaran boleh ditahkik dengan menggunakan alat pengukur isi padu cecair yang piawai. 8.2 Penukaran unit isi padu cecair (liter dan mililiter) Aras 1 a. Menyatakan hubungan antara liter dengan mililiter. i. Terangkan hubungan: 1l = 1 000 m l 100 m l = 0.1 l

64

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Menukar unit isi padu cecair dalam liter kepada mililiter dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan. Aras 2 a. Menukar unit isi padu cecair dalam liter yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada mililiter dan sebaliknya. 8.3 Penambahan isi padu cecair (liter dan mililiter) Aras 1 a. Menambah dua isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Contoh: 3 l = 3 000 m l 8 000 m l = 8 l 6 l 250 ml = 6 250 m l Contoh: 0.6 l = 600 m l 5.704 l = 5 704 m l 3 800 m l = 3.8 l

i. Proses penambahan melibatkan isi padu cecair dilakukan melalui aktiviti. Contoh: 3.8 l + 2 l = 5.8 l 24.08 l + 7.16 l = 31.24 l 9.6 l + 0.85 l = 10.45 l Contoh: 0.4 l + 6.3 l + 5 l = 11.7 l 13.05 l + 4.17 l + 8.62 l = 25.84 l 20.9 l + 0.75 l + 3.04 l = 24.69 l

Aras 2 a. Menambah tiga isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

65

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 8.4 Penolakan isipadu cecair (liter dan mililiter) Aras 1 a. Menolak isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

i. Proses penolakan melibatkan isi padu cecair dilakukan melalui aktiviti. Contoh: 6.5 l − 0.9 l = 5.6 l 4.06 l − 2.17 l = 1.89 l 13.7 l − 8.06 l = 5.64 l i. Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga ukuran isi padu cecair. Contoh: 4.3 l − 1.6 l − 0.7 l = 2.0 l 18.07 l − 9.52 l − 2.63 l = 5.92 l 35.0 l − 20.83 − 6.9 l = 7.27 l i. Libatkan penukaran unit.

Aras 2 a. Menolak berturut-turut isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

66

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 8.5 Pendaraban isi padu Aras 1 a. Mendarab isi padu cecair yang cecair melibatkan nombor bulat dalam unit (liter dan mililiter) i. liter; dan ii. mililiter dengan 10 dan 100.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Proses pendaraban melibatkan isi padu cecair dilakukan melalui aktiviti. Contoh: 365 l x 10 = 3 650 l 48 l x 100 = 4 800 l 2 017 m l x 10 = 20 170 m l 635 m l x 100 = 63 500 m l b. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor satu digit. Contoh: 5.7 l x 9 = 51.3 l 6 x 29.4 l = 176.4 l 1.83 l x 7 = 12.81 l 0.95 l x 8 = 7.6 l Aras 2 a. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. mililiter dengan nombor dua digit. Contoh: 18 l x 35 = 630 l 45 x 6 l = 270 l 513 m l x 70 = 35 910 m l 12 x 2 450 m l = 29 400 m l

67

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan 10 dan 100. Contoh:

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran 4.9 l x 10 = 49.0 l 10 x 5.23 l = 52.3 l 0.8 l x 100 = 80.0 l 100 x 6.07 l = 607.0 l c. Mendarab isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit. Contoh: 9.4 l x 12 = 112.8 l 26 x 3.25 l = 84.5 l 0.9 l x 37 = 33.3 l Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. 14 x 7.68 l = 107.52 l i. Libatkan penukaran unit.

68

8. ISI PADU CECAIR PADU
Bidang Pembelajaran 8.6 Pembahagian isi padu cecair (liter dan mililiter) Hasil Pembelajaran Aras 1 a. Membahagi isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. mililiter dengan 10 dan 100.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Hasil bahagi hingga dua tempat perpuluhan. Contoh: 50 l ÷ 10 = 5 l 490 l ÷ 10 = 49 l 6 370 m l ÷ 100 = 63.7 m l 7 698 m l ÷ 100 = 76.98 m l b. Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan nombor satu digit. Contoh: 5.6 l ÷ 7 = 0.8 l 40.8 l ÷ 6 = 6.8 l 90.05 l ÷ 5 = 18.01 l 1.2 l ÷ 8 = 0.15 l Aras 2 a. Membahagi isi padu cecair yang melibatkan nombor bulat dalam unit i. liter; dan ii. mililiter dengan nombor dua digit. Contoh: 70 l ÷ 14 = 5 l 756 l ÷ 21= 36 l 96 m l ÷ 24 = 4 m l 150 m l ÷ 30 = 5 m l

69

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Membahagi isi padu cecair dalam unit liter yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dengan 10 dan 100. Contoh:

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran 37.0 l ÷ 10 = 3.7 l 62.5 l ÷ 10 = 6.25 l 204.0 l ÷ 10 = 20.4 l i. Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Contoh: 3.68 l ÷ 10 = 0.368 l 0.368 l dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi 0.37 l .

c. Membahagi isi padu cecair yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit liter dengan nombor dua digit.

Contoh: 10.2 l ÷ 17 = 0.6 l 60.5 l ÷ 25 = 2.42 l 12.64 l ÷ 16 = 0.79 l

70

PADU 8. ISI PADU CECAIR
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan penukaran unit.

71

MATRA 9. BENTUK DUA MATRA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek dua matra dan tiga matra, papan geometri, kertas petak segi empat sama, kertas isometri segi empat sama, jubin dan pita pengukur perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, simulasi, permainan dan menyiasat bentuk dan menghubungkaitkannya dengan alam sekeliling, melukis pola bentuk, melukis pelan, membina tangram, mereka cipta berasaskan bentuk dan kerja projek dicadangkan dalam mengembangkan konsep dan kemahiran berkaitan perimeter dan luas bentuk.

9.1

Perimeter

Aras 1 a. Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi empat yang sama ukuran. b. Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi tiga yang sama ukuran.

i. Aktiviti meneroka perimeter gabungan dua bentuk yang sama dilakukan dengan menggunakan papan geometri, petak segi empat sama, kertas bertitik segi tiga sama sisi dan sebagainya.

72

9.

BENTUK DUA MATRA MATRA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 2 a. Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi empat yang berlainan ukuran. b. Menentukan perimeter bagi gabungan dua segi tiga yang berlainan ukuran. Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dalam situasi harian. 9.2 Luas segi empat Aras 1 a. Mengenal pasti rajah yang mempunyai luas.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran

i. Rajah tertutup mempunyai luas. Kawasan dalam rajah itu ialah luasnya. i. Aktiviti menganggar luas dilakukan dengan bahan konkrit seperti, daun, syiling, batu, cip atau jubin. ii. Libatkan bentuk yang terdapat di persekitaran murid.

b. Menganggar luas sebarang bentuk yang diberi.

c. Menentukan luas segi empat.

i. Aktiviti menentukan luas seperti melukis petak 1 cm2, membilang, melipat, menyurih, memotong dan menampal boleh dilakukan.

73

9.

BENTUK DUA MATRA MATRA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran d. Mengenal segi empat yang mewakili luas 1 unit persegi.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan unit sentimeter dan meter. ii. Tegaskan unit bagi luas ialah unit persegi. Simbol bagi unit persegi ialah ‘unit 2 ’. Contoh: 30 cm persegi = 30 cm2 125 m persegi = 125 m2 Aras 2 a. Menentukan rumus luas segi empat sebagai luas = panjang x lebar. b. Mengira luas segi empat dengan menggunakan rumus.

i. Mengaitkan jumlah keseluruhan petak dengan bilangan petak pada baris panjang dan lajur lebar. Contoh:
3 cm 4 cm

Luas = 4 cm x 3 cm = 12 cm2 ii. Tegaskan juga luas segi empat sebagai hasil darab dua sisi.

74

9.

MATRA BENTUK DUA MATRA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 3 a. Menghubungkaitkan perimeter dengan luas segi empat.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Aktiviti meneroka segi empat: • perimeter yang sama tetapi luas yang berlainan; dan • perimeter yang berlainan tetapi luas yang sama. Contoh:
1cm 1cm

Perimeter = 6 cm + 6 cm + 4 cm + 4 cm = 20 cm Luas = 4 cm x 6 cm = 24 cm2
1cm 1cm

Perimeter = 8 cm + 8 cm + 3 cm + 3 cm = 22 cm Luas = 3 cm x 8 cm = 24 cm2 b. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dalam situasi harian. i. Libatkan masalah harian.

75

MATRA 10. BENTUK TIGA MATRA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran Perkakasan teknologi dan perisian kursus yang bersesuaian serta model atau objek dua matra dan tiga matra, papan geometri, kertas petak segi empat sama, kertas isometri segi empat sama, jubin dan pita pengukur perlu digunakan. Pendekatan atau aktiviti seperti perbincangan, bercerita, simulasi, permainan dan menyiasat bentuk dan menghubung kaitkannya dengan alam sekeliling, melukis pola bentuk, mereka cipta berasaskan bentuk dan kerja projek dicadangkan dalam mengembangkan konsep dan kemahiran berkaitan isi padu kubus dan kuboid.

10.1

Isi padu kubus dan kuboid

Aras 1 a. Menentukan isi padu i. kubus; dan ii. kuboid.

i. Aktiviti meneroka isi padu dengan menggunakan kubus-kubus kecil. ii. Isi padu dinyatakan dalam sebutan bilangan kubus kecil.

76

MATRA 10. BENTUK TIGA MATRA
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran b. Mengenal kubus yang mewakili isi padu 1unit padu.

Tahun 4
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Libatkan unit sentimeter dan meter. ii. Tegaskan unit bagi isi padu ialah unit padu. Simbol bagi unit padu ialah ‘unit 3 ’. Contoh: 168 cm padu = 168 cm3 72 m padu = 72 m3 Aras 2 a. Menentukan rumus isi padu kubus dan kuboid sebagai isi padu = panjang x lebar x tinggi. b. Mengira isi padu kubus dan kuboid dengan menggunakan rumus.

i. Mengaitkan jumlah keseluruhan kubus kecil dengan bilangan kubus kecil pada tapak dan bilangan kubus kecil yang membentuk tingginya.

Aras 3 a. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu pepejal dalam situasi harian.

i. Libatkan masalah harian.

77

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->