Ruj. Kami Tarikh Semua Ketua Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia, Semua Pengarah Pelajaran Negeri, Semua Pengarah Kolej Matrikulasi, Semua Pengarah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Y.Bhg. Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan, : KP(PP)SULIT0063/27/20(1) : 04 Oktober 2010 URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N22 KE GRED N26 BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2010 Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa saya telah diarah menarik perhatian Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ tuan/ puan mengenai perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia akan mengadakan urusan pemangkuan Penyelia Asrama Gred N22 ke Gred N26 di semenanjung Malaysia bagi tahun 2010. Semua Penyelia Asrama Gred N22 di bawah Perkhidmatan Pelajaran yang telah memenuhi syarat-syarat kenaikan pangkat mengikut skim perkhidmatan Penyelia Asrama adalah dipelawa untuk memohon dalam urusan pemangkuan pada kali ini. Senarai kekosongan jawatan Penyelia Asrama Gred N26 adalah seperti di Lampiran ‘A’. 3. Syarat-syarat umum kelayakan calon untuk urusan pemangkuan Penyelia Asrama Gred N22 ke Gred N26 adalah seperti berikut : 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 telah mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; bebas daripada tindakan tatatertib; lulus pengisytiharan harta; lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM); bebas sebagai Peminjam Tegar Institusi Pendidikan; lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) iaitu TK3 pada tahun 2003 hingga 30 Jun 2010 dengan keputusan keseluruhan di Aras 111 atau Aras IV (Pegawai-pegawai yang belum menduduki/belum lulus PTK boleh memohon dalam urusan ini untuk tujuan memangku. Walau bagaimanapun untuk urusan kenaikan pangkat, mereka perlu memenuhi syarat lulus PTK); dan diperakukan oleh Ketua Jabatan. 3.7 ...2/- -2- 4. Manakala syarat khusus pemangkuan Penyelia Asrama Gred N22 ke Gred N26 adalah seperti berikut: 4.1 Dinaikkan pangkat ke Gred N22 sebelum atau pada 31 Disember 2006 dan juga telah memilih Sistem Saraan Malaysia. 5. Sehubungan dengan itu, kerjasama Ketua-Ketua Jabatan adalah dipohon untuk menghebahkan iklan mengenai urusan pemangkuan ini kepada semua pegawai di bawah penyeliaan masing-masing yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan di para 3 dan 4 di atas. 6. Apabila menerima permohonan daripada pegawai-pegawai berkenaan, kerjasama Ketua-Ketua Jabatan adalah dipohon untuk: 6.1 menyemak dan memastikan ketepatan dan kesahihan maklumat yang diberikan oleh calon-calon yang memohon. menentukan hanya permohonan yang dibuat oleh calon-calon yang memenuhi syarat seperti di para 3 dan 4 di atas sahaja dikemukakan ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia di Kementerian Pelajaran Malaysia bersama-sama dengan dokumen-dokumen setiap orang pemohon seperti berikut: 6.2.1 senarai nama-nama pegawai yang memohon mengikut format seperti di Lampiran ‘C’ dengan menggunakan program MICROSOFT ACCESS dalam bentuk hard copy dan soft copy ; salinan kad pengenalan; dan salinan slip keputusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) terbaik yang disahkan. 6.2 6.2.2 6.2.3 7. Semua dokumen yang diperlukan di para 6.2.1 sehingga 6.2.3 di atas hendaklah dikemukakan seperti berikut: 7.1 Bagi pegawai-pegawai yang berada di Sekolah Menengah Teknik/ Sekolah Berasrama Penuh pemohonan hendaklah dikemukakan melalui Bahagian masing-masing seperti di Lampiran ‘D’. Semua permohonan hendaklah dikemukakan ke Bahagian ini seperti alamat yang tertera di bawah ini sebelum atau pada 15 November 2010:Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 1-5, Blok E12 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA. (u.p: En. Md Ramzi Bin Ishak) 7.2 ...3/- -3- 8. Permohonan yang lewat diterima atau tidak lengkap atau mengandungi maklumatmaklumat yang tidak tepat atau tidak benar tidak akan dipertimbangkan. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini bolehlah dirujuk kepada pegawai-pegawai berikut : 8.1 8.2 Puan Junaidah binti Ismail Cik Azizah binti Haji Merni - 03-88847865 - 03-88847929 9. Di atas segala kerjasama Y.Bhg. Datuk/ Dato’/ Datin/ tuan/ puan berikan dalam melancarkan urusan ini adalah sangat-sangat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ Saya yang menurut perintah, ( KHADIJAH BINTI KASSIM ) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, b.p. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia Salinan Kepada: Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Pelajaran Malaysia Setiausaha Bahagian Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Sumber Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN ‘B’ BORANG PERMOHOHAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N22 KE GRED N26 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2010 Ketua Jabatan, Yang Berkaitan. Tuan, PERMOHONAN BAGI URUSAN PEMANGKUAN PENYELIA ASRAMA GRED N22 KE GRED N26 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2010 LEKATKAN GAMBAR BERUKURAN PASPORT (GAMBAR TERBARU) Saya dengan sukacitanya memohon untuk dipertimbangkan di dalam urusan pemangkuan tersebut di atas. Butir-butir peribadi saya adalah seperti berikut :1. 2. Nama Penuh : *Encik/Puan/Cik : No. Kad Pengenalan Baru : (Sila kepilkan salinan Kad Pengenalan) Tarikh Lahir Tarikh dilantik ke jawatan Penyelia Asrama Gred N22 Tarikh disahkan ke jawatan Peyelia Asrama Gred N22 Tempat bertugas sekarang (Alamat penuh dengan poskod) : : : 3. 4. 5. 6. : 7. Gaji Pokok dan Matagaji :RM _______(P______T___) 8. No. Telefon Pejabat No. Fax No. Telefon Rumah/Handphone : : : …2/- -2– 9. Keputusan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) : TK3 : Aras: Tarikh: ___/ ___/ _____ (Sila kepilkan salinan slip keputusan PTK berkenaan yang disahkan) 10. Saya mengakui bahawa segala maklumat dalam borang ini adalah betul dan lengkap. Saya memahami bahawa Kementerian Pelajaran boleh menolak permohonan ini jika terdapat sebarang maklumat yang tidak betul atau tidak lengkap. 11. Saya sesungguhnya mengetahui bahawa urusan pemangkuan ini akan melibatkan pertukaran. Oleh itu saya sanggup bertukar ke mana-mana tempat seperti yang diarahkan jika sekiranya saya berjaya dipilih untuk memangku. Saya memahami bahawa Lembaga Kenaikan Pangkat boleh mengenakan penalti sekiranya saya menolak penempatan pemangkuan. Sekian, terima kasih. Yang Benar, ………………………………………………… (Tandatangan) Nama : Tarikh : (TARIKH TUTUP PERMOHONAN IALAH PADA 15 NOVEMBER 2010) (Tandakan _/ dalam petak yang sesuai dan * potong yang mana tidak berkenaan)
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful