PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN PENDIDIKAN LUAR 1.

Pengeloalaan dan pengurusan program pendidikan luar boleh dikategorikan kepada tiga fasa , iaitu: a. Pra pelaksnaan b. Semasa Pelaksanaan c. Pos Pelaksanaan

A. PRA PELAKSANAAN Sebelum menjalankan sebarang aktiviti pendidikan luar yang terancang ada beberapa perkara utama yang perlu dilaksanakan dalam proses pra pelaksanaan. Di antaranya adalah i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Perlantikan ahli jawatankuasa induk dan ahli jawatankuasa kerja Mengenalpasti personel (jurulatih dan fasilatator) Menyediakan dan memeriksa alatan. Memeriksa dan mengenalpasti persekitaran lokasi dan tempat Pelan alternative Memaklumkan kepada pihak yang terlibat. Surat kebenaran Mesyuarat Pra Pelaksanaan Pendaftaran peserta Taklimat program

B. SEMASA PELAKSANAAN i. Fasa ini merupakan langkah pelaksanaan tahap kedua sebelum bermulanya aktiviti. Tahap ini perlu diambilkira kerana di fasa ini penyampian ilmu bermula , diperkaya, dipraktik dan diperkukuh.

Fasa ini adalah kemuncak perlaksanan aktiviti.Jika sekiranya persiapan tidak mantap atau tidak mempunyai perancangan yang sistematik iannya akan menjejaskan pelaksanaan.

Frederik Taylor telah menggariskan tiga prinsip pelaksanaan itu: • Penentuan kerja , pengagihan tugas dan peranan setiap ahli . setiap individu harus tahu peranan dan tanggungjawab masing-masing semasa melaksanakan aktiviti. • Pengkhususan kerja, mengkhususkan individu mengikut kepakaran dan kebolehan. Ini boleh membantu kelancaran kerja. Bagi melancarkan tugasan adalah lebih baik jika individu diberikan tugasan dengan mengutamakan kebolehan minat. • Perancangan dan penjadualan yang rapi, pelaksanaan akan menajdi lebih sistematik dan terarah.

Fayol berpendapat personal mesti melaksanaakan lima criteria semasa pelaksanaan aktiviti iaitu : *Autoriti *Displin *Penghargaan *Pemusatan *Kekitaan

C. POS-PELAKSANAAN Antara perkara yang perlu diambilkira dalam fasa ini adalah:

• • • • • • • •

Permulangan dan pengumpulan peralatan yang digunakan. Cooling down Pemeriksaan ahli/ bilangan Maklumbalas keadaan dan kesihatan peserta Pengisian oleh jurulatih / fasilatator. Syor dan cadangan Senggaran dan penyimpanan Peralatan Pengiktirafan

PENILAIAN • Setelah menjalankan aktiviti , penilaian dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki reka bentuk aktiviti dan program ,mengetahui tahap pencapaian matlamat dan objektif program, mempertingkatkan penggunaan ilmu dan kemahiran dikuasai oleh individu setelah tamat program .Penilaian boleh dijalankan melalui beberapa bentuk seperti ujian bertulis,soalan-soalan semasa perbincangan lisan atau menjawab soalan formatif. Antara komponen penilaian yang difokuskan adalah . i. ii. iii. Kesihatan dan kecedasan keseluruhan. Hubungkait dengan akademik Matlamat dan objektif

POST – MORTEM • Post-mortem perlu dibuat bagi tujuan mengenalpasti kelemahan, kekurangan dan kelebihan yang telah dilaksanakan. Dua cara pengendalian post-mortem disyorkan adalah :

 Menerusi borang penilaian peserta, maklumbalas dan soal selidik yang dibuat secara bertulis atau lisan.  Menerusi mesyuarat yang diadakan bersama jawatankuasa pengelola, urusetia dan jurulatih terlibat.  Melalui proses pos-mortem tersebut., pengelola akan dapat mengenalpasti kelemahan yang perlu diatasi, kelebihan yang perlu dikekalkan dan kebaikan yang perlu dipertingkatkan lagi supaya perancangan dan perlaksanaan akan dapat diperkemaskan lagi.

DOKUMEN LAPORAN • Pelaporan sesuatu aktiviti atau program perlu dilaksanakan di semua peringkat bagi tujuan memantau pelaksanaan pada masa yang akan dating. • Pelaporan haruslah dalam bentuk dokumentasi dan perlu dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu yang ada kaitan dengan program seperti pihak kementerian, jabatan, serta penaja yang mempelopori penganjuran. • Ciri-ciri terbaik dalam mendokumentasikan laporan ialah dengan memasukkan perkara-perkara berikut :  Pendahuluan  Tarikh , hari , masa dan lokasi  Bilangan penyertaan  Prosedur dan jadual kerja / aktiviti  Senarai jawatankuasa  Laporan aktiviti yang dilaksanakan  Laporan kewangan  Laporan jawatankuasa kerja/ jawatankuasa kecil

 Laporan maklumbalas atau penilaian keseluruhan  Masalah/ pandangan /cadangan mengatasi  Penutup