BAB VII

PERISTIWA 13 MEI DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN NEGARA BANGSA

7.1

PENDAHULUAN

Konflik yang dibincangkan dalam bab terdahulu sehubungan dengan Singapura, Sabah dan Sarawak dengan Kerajaan Pusat menunjukkan berlakunya masalah penyesuaian komponen baru Malaysia dengan dasar kerajaan Perikatan. kerajaan iaitu kedudukan istimewa orang Melayu. Dalam bentuk yang lebih jelas lagi negeri-negeri tersebut tidak dapat menerima dasar teras Penyingkiran Singapura merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik namun idea masyarakat yang sama rata terjelma melalui konsep Malaysian Malaysia terus kekal. Hubungan antara kaum tidak berada di dalam keadaan yang harmoni walaupun konflik dalam bentuk keganasan dan terbuka kurang berlaku. Sehubungan dengan hakikat ini peristiwa 13 Mei 1969 sering dirujuk dalam membuat penilaian terhadap usahan pembinaan negara bangsa. Namun begitu peristiwa tersebut tidak wajar ditumpukan kepada peristiwa pilihanraya dan beberapa hari seterusnya. Ini kerana penyebab rusuhan tersebut boleh ditemui daripada beberapa dekad ketidakpercayaan dan syak wasangka antara kaum. 1 Dengan yang demikian adalah wajar untuk merujuk kepada perkembanganperkembangan yang terdahulu untuk memahami tragedi tersebut serta perkara-perkara yang menjadi titik pertentangan khususnya di antara kelompok bumiputera dan bukan bumiputera.

1

J. Slimming, Malaysia, death of a democracy, John Murray, London, 1969, hlm 4.

80

7.2

HUBUNGAN KAUM ZAMAN KOLONIAL BRITISH

Bentuk hubungan kaum di negara ini adalah suatu warisan daripada zaman penjajahan British. Dengan menggalakkan imigran dalam jumlah yang besar, struktur demografi negara ini telah berubah secara drastik daripada yang asasinya terdiri daripada masyarakat Melayu kepada yang lebih bersifat majmuk. Malahan pusat-pusat bandar memperlihatkan rupa bentuk bukan Melayu yang rata-rata didiami oleh orang-orang Cina dan juga orang-orang India serta dimajukan khususnya oleh kegiatan perdagangan bukan Melayu.2 Kehadiran imigren ekonomi dalam skala besar ke
3

Malaya khususnya pada pertengahan abad ke-19 telah mengakibatkan suatu suasana kewujudan penduduk peribumi di samping suatu kumpulan besar populasi terapung. mengambilkira akan kemajmukan etnik. pengurusan etnik.4 Semasa pentadbiran kerajaan kolonial British kumpulan-kumpulan etnik telah terus terpisah. Masyarakat Melayu dan kumpulan peribumi yang lain dibiarkan bersendirian untuk terus terlibat dalam kegiatan pertanian sara diri terutamanya penanaman padi. Orang-orang Cina pula yang pada asalnya digalakkan berhijrah demi menyediakan buruh murah, tetapi banyak daripada mereka terlibat dalam sektor perlombongan, perdagangan dan kewangan. Buruh-buruh India pula diambil untuk bekerja dalam sektor perladangan dan pembinaan jalan raya. Pemisahan fungsi-fungsi ekonomi mengikut etnik untuk sementara waktu telah memisahkan kumpulankumpulan etnik dari sudut ekonomi serta mengurangkan kemungkinan untuk pertentangan dan konflik secara terus. Namun demikian sistem sebegini akhirnya menjadi sumber utama ketegangan antara kaum khususnya selepas kemerdekaan.5 Pentadbiran yang sebegini juga mempunyai kesan yang serius terhadap hubungan
Tan Chee-Beng, Ethnic relations in Malaysia in historical and sociological perspectives, Kajian Malaysia 5(1), 1987, hlm 104. 3 Kernial Singh Sandhu, Communalism : The primary threat to Malayan unity, dalam Asian Survey, Vol 2(6), Ogos 1962, hlm 34. 4 G.P. Means, Ethnic preference policies in Malaysia dalam N. Nevitte dan C.H. Kenned (editors) Ethnics preference and public policy in developing states, Lynne Reinner Publisher Incorporation, Colorado, 19 , hlm 95. 5 Tan Chee-Beng, Ethnic relations in Malaysia in historical and sociological perspectives, hlm 104.
2

Keadaan sebegini menyebabkan dasar-dasar awam kerajaan kolonial turut Ini diistilahkan sebagai dasar-dasar

81 antara kaum di Malaya. Ini adalah kerana komuniti-komuniti imigran akan berurusan dengan British dan bukannya dengan elit pemerintah Melayu. Mereka telah bekerjasama dengan British dan bukannya dengan ketua-ketua Melayu. Dalam kes hubungan kaum di antara Melayu dan Cina, perkembangan sejarah yang berlaku bukanlah ke arah membina asas kerjasama ekonomi dan politik serta penyesuaian bersama. Ini adalah suatu proses pelencongan (divergent process) iaitu masyarakat Melayu dan Cina bergerak ke arah yang berlainan secara ekonomi, politik dan sosial. Peranan orang tengah Cina dan penguasaan mereka dalam sektor perdagangan dan kewangan tambah melebarkan jurang sosial di antara orang-orang Melayu dan Cina. Lebih ramai orang Cina berbanding dengan British dianggap sebagai pemeras ekonomi.6 Dengan latar belakang yang sebegini, nasionalisme Melayu pada abad ke20 adalah bertujuan untuk mengembalikan semula hak dan kepentingan mereka. Ia juga mempunyai sentimen anti-Cina. Sentimen anti-Cina ini ditambah buruk melalui perkembangan politik yang tertentu. Bukan sahaja British tidak berusaha untuk mengeratkan perpaduan Melayu - Cina, mereka sebaliknya mengizinkan kemasukan aktivis politik dari China dan golongan yang bersimpati dengan mereka ke Malaya untuk menghalakan orientasi politik sebilangan besar orang-orang Cina di negara ini terhadap negara China dan sekaligus perkembangan nasionalisme Cina di Malaya. Pemimpin-pemimpin Melayu hanya dapat memerhatikan sahaja perkembangan ini tanpa dapat melakukan sesuatu tetapi ini telah mengukuhkan nasionalisme komunal terhadap orang-orang Cina. Pengelompokan peribumi - imigren yang kemudiannya sering dirujuk sebagai pembahagian Melayu-bukan Melayu mewujudkan fenomena kehidupan kelompokkelompok ini yang berdekatan tetapi terpisah. Kehidupan mereka mengikut garisgaris selari yang jarang sekali bertemu. Mereka tidak ingin mengetahui di antara satu dengan yang lain dan sikap mereka terhadap kelompok yang lain diacuankan oleh konsepsi-konsepsi popular yang telah menjadi mitos.7 Pengelompokan mengikut kaum ini amat jelas wujud dalam sistem pendidikan. Sebelum Perang Dunia Kedua, dasar pendidikan dan pendekatan kerajaan British ialah mengizinkan kepelbagaian.
Ibid. FCO 24/480 - The predicament of the Chinese in Western Malaysia. Pernyataan ini bermaksud sudah ada suatu bentuk tanggapan umum sesuatu kumpulan ettnik terhadap kumpulan etnik yang lain. Tanggapan-tanggapan ini juga dapat diistilahkan sebagai prejudis. Istilah mitos pula memberikan pengertian bahawa tanggapan-tanggapan tersebut adalah tidak benar.
7 6

82 ini. Pendekatan pluralistik ini menyebabkan wujudnya empat aliran pendidikan yang berlainan, setiap satu berkembang dan bergerak dengan matlamat dan aspirasi yang tersendiri. Untuk memenuhi keperluan sosio budaya populasi imigran, kerajaan British mengizinkan masyarakat Cina dan India untuk membangunkan institusi pendidikan mereka yang tersendiri. Tidak ada usaha untuk menyelaraskan keempatempat aliran ini. cara yang bebas. Setiap aliran menggunakan bahasanya sendiri, mempunyai Setiap aliran ini sebenarnya mencerminkan pengasingan yang kurikulum tersendiri, mengadakan peperiksaannya sendiri dan berkembang dengan diizinkan untuk setiap komuniti.8 Tidak dapat dinafikan bahawa dasar pendidikan British selepas Perang Dunia Kedua mula memperlihatkan kecenderungan untuk berubah. Malayan. Sistem pendidikan mula dilihat sebagai alat pembinaan negara bangsa Untuk kali pertama konsep Sekolah Kebangsaan mula dibincangkan.

Jawatankuasa Barnes menganggap cadangan sekolah baru itu (sekolah kebangsaan) sebagai "sekolah warganegara" (school of citizenship) Penggunaan bahasa Melayu juga merupakan suatu pengiktirafan bahawa proses tersebut memerlukan suatu asas yang berakar umbi di negara ini.9 Namun demikian cadangan-cadangan laporan itu yang terkandung dalam Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dilaksanakan kerana masalah kewangan. Sebagai akibatnya sistem pendidikan pelbagai aliran terus wujud di negara ini. Hubungan kaum berubah semasa dan selepas pendudukan Jepun walaupun jangka masa tersebut hanyalah lebih kurang tiga tahun dan lapan bulan. Perkembangan-perkembangan yang seiring seperti peranan orang India dalam Tentera Nasional India (Indian National Army)10, aktiviti Malayan People Anti Japanese Army
Puteh Mohamed & Malik Munip, The development of national education system, Malaysia in history, 28 (2), 1985, hlm 86. 9 Ibid, hlm 88. Konsep "sekolah warganegara" boleh dirujuk daripada cadangan Jawatankuasa Barnes iaitu suatu jenis sekolah rendah (single-type primary school) yang dibuka kepada para pelajar daripada semua kaum dan guru-gurunyaa juga terdiri daripada guru semua kaum, dengan syarat guruguru tersebut mempunyai kelayakan yang sesuai dan juga merupakan warganegara Persekutuan Tanah Melayu. Rujuk Chai Hon-Chan, Education and nation building in plural societies: The West Malaysian experience. Development Studies Centre, Monograph no.6, The Australian National University, Canberrra, 1977, hlm 20. 10 Rujuk Paul K. Kratoska, The Japanese occupation of Malaya, a social and economic history. Allen & Unwin, New South Wales, 1998, hlm 104-107. Tentera Nasional India (INA) telah dibentuk oleh Jepun di Singapura pada 3 September 1943. Pada tahap awal penubuhannya, Jepun telah melatih S.C. Goha, K.P.K. Menon dan A. Yellapa untuk mengetuai INA. Kemudiannya dua orang warganegara India dari Benggal iaitu Rosh Behari Bose dan Subhas Chandra Bose telah memimpin INA. Subhas Chandra Bose telah mengisytiharkan pembentukan kerajaan Sementara India dengan tujuan untuk mengusahakan kemerdekaan India dari Britain. Selain INA, Jepun telah menggalakan
8

hlm 85.83 (MPAJA)11. Rujuk juga Richard Clutterbuck. National University of Singapore. Rujuk juga G. Mereka merasakan dianaktirikan di tanah air sendiri akibat daripada penghijrahan orang-orang Cina dan India. London. 11 Rujuk Cheah Boon Kheng. Salah seorang pemimpin INA iaitu Mohan Singh menjelaskan lebih kurang 42. ahli-ahli MPAJA telah mula keluar dari kem-kem mereka dan memasuki bandar-bandar. Johor. Masalah ini timbul apabila pada 15 dan 16 Ogos 1945. pergaduhan di antara masyarakat Melayu dan MPAJA telah mencapai kemuncaknya pada 21 Ogos 1945. Masyarakat Melayu menjadi lebih nasionalistik dan wujud perasaan persaudaraan sesama mereka dari negeri-negeri yang lain melalui perhubungan yang lebih erat. Apabila komuniti imigren semakin menyedari akan hakikat masa depan politik mereka di Malaya. 1973. London. Communalism : The primary threat to Malayan unity. Rujukan terhadap masyarakat tersebut iaitu "the Chinese is not worried about who holds the Malayan cow so long as he can milk it" sudah tidak tepat lagi. Red Star over Malaya. Kesedaran politik di kalangan orang-orang Melayu telah berkembang kepada suatu tahap yang tidak tercapai pada masa dahulu. . hlm 40 yang menjelaskan bahawa di Muar dan Batu Pahat sahaja di antara September 1945 hingga April 1946.12 pemimpin-pemimpin nasionalis India membentuk Indian Independence League (IIL) sejah tahun 1930an dengan tujuan yang sama iaitu untuk membebaskan India daripada penjajahan British. resistance and social conflict during and after the Japanese occupation 1941-1946. Singapore University Press. lebih 600 kematian telah dicatatkan oleh polis akibat daripada pergaduhan MPAJA dan orang-orang Melayu walaupun tidak dapat dinafikan bahawa angka tersebut mungkin lebih lagi. 12 Kernial Singh Sandhu. 1970. MPAJA telah menubuhkan "public court" untuk menghukum mereka yang dianggap bekerjasama dengan Jepun. hlm 47. Jangka masa ini menyebabkan mereka telah membalas dendam terhadap golongan yang bekerjasama dengan Jepun sehinggalah tentera British mendarat pada 2 September 1945. Means. Pegawai-pegawai British dalam Force 136 tidak berupaya untuk menghalang pergerakan tentera-tentera MPAJA tersebut. Malaysian politics. Riot and revolution in Singapore and Malaya 1945-1963.P. Antara tempat yang didirikan "public court" itu ialah di Titi. Terjejasnya komunikasi di antara Malaya dan China semasa perang dan kemunculan regim komunis di China menyebabkan masyarakat tersebut semakin bermastautin secara tetap di Malaya. Kedudukan masyarakat Cina juga berubah. masyarakat Melayu pula kini tidak berpuas hati akan hakikat mereka telah menjadi minoriti yang diselubungi kemiskinan di negara mereka sendiri. 000 tentera British yang menyertai INA. penentangan terhadap cadangan-cadangan Malayan Union dan kempen kemerdekaan menyebabkan prejudis perkauman dan kebimbangan yang terpendam kini telah melonjak ke tahap permukaan. hlm 134-151 yang menjelaskan bahawa konflik di antara orang Melayu dan MPAJA dan masyarakat Cina telah tercetus sejak 15 Ogos 1945 di Sungai Manik. Jelebu. university of London Press. Perak. 000 tentera British telah menyertai INA manakala Field Marshall Lord Warell menganggarkan 22. penghapusan dwi kewarganegaraan apabila India Juga berlaku gangguan mencapai kemerdekaan terhadap komunikasi lazim di antara India dan Malaya pada masa tersebut dan menyebabkan populasi India di Malaya menjadi lebih stabil dan kini menganggap Malaya sebagai negara mereka. Dalam jangka masa dua minggu itu. Faber & Faber Limited. Di Batu Pahat. 1983.

Pembunuhan dan keganasan MelayuCina berleluasa di seluruh Malaya khususnya di Johor. 15 Ibid. Dilema Melayu. Walaupun terdapat sebahagian kecil orang-orang Islam datang dari India.13 Ditinjau daripada persepsi yang lebih meluas. Kuala Lumpur. Dengan bekerja di ladang-ladang getah. (terjemahan oleh Ibrahim bin Saad) Times Books International. keharmonian yang sebenar tidak wujud dalam hubungan antara kaum. 16 J. Sebaliknya ada nada-nada sumbang walaupun tidak begitu ketara. Slimming.16 Natijah daripada keadaan sebegini FCO 24/480 Racial antagonism in Malaysia. Kuala Pilah. Bekor di Sungai Perak dan Manong di Perak. Malaysia : Death of a democracy. Apa yang wujud ialah kurangnya perselisihan antara kaum. mereka juga tidak berasimilasi. Kawasan yang paling teruk ialah di Batu Malim di Raub. mereka tinggal dalam komuniti yang terasing dan seperti orangorang Cina. extremist groups and potential for revolution. Dr Mahathir menjelaskan bahawa. Akan tetapi tidak wujud harmoni yang sebenar.15 Kurangnya interaksi di antara peribumi . Ada rasa toleransi. 1982.84 Secara yang lebih jelas selepas Perang Dunia Kedua. hlm 6. Ada terdapat penyesuaian.imigran juga dikaitkan dengan hakikat bahawa imigren Cina membawa bersama bahasa. Mahathir Mohamed. 14 13 . kawasan pantai utara Kedah dan Kedah/Perlis. majoriti imigran dari India beragama Hindu. Tindakan MPAJA itu telah menimbulkan reaksi daripada masyarakat Melayu yang menyebabkan berlakunya konflik keganasan. Ada sedikit sebanyak perasaan tolak ansur. MPAJA telah keluar dari hutan dan membalas dendam kepada mereka yang dipercayai bekerjasama dengan Jepun yang kebanyakan mereka terdiri daripada orang Melayu atau India. Mereka tidak berasimilasi dengan penduduk dan kebudayaan peribumi malahan pada tahap awal tidak berusaha untuk menjadi bangsa Malayan. Ada kalanya nada-nada sumbang melansing nyaring lalu mencetuskan pergaduhan kaum yang terpencil atau merata-rata14 Keharmonian antara kaum di Malaya tidaklah tulen bahkan juga tidak berakar umbi secara mendalam. hlm 4. Negeri Sembilan. budaya serta bentuk pendidikan sendiri untuk anak-anak mereka.

17 Namun begitu keamanan dan kemakmuran Malaya.a historical survey of Sino-Malay relations. dua keputusan yang dibuat oleh Parti Perikatan telah sebenarnya memburukkan keadaan hubungan antara kaum.18 7.3 HUBUNGAN KAUM DI BAWAH PENTADBIRAN KERAJAAN PERIKATAN Perbincangan mengenai hubungan kaum di bawah pentadbiran kerajaan Perikatan memperlihatkan perubahan yang besar di antara persetujuan dan penerimaan elit partiparti komponen dengan realiti hubungan kaum di Malaya selepas kemerdekaan. UMNO telah tergopoh-gapah menerima satu daripada syarat yang dikenakan oleh pihak British sebelum peralihan kuasa. Antara contoh yang diketengahkan ialah masyarakat Cina terlalu xenophobic dan sinocentric. hlm 35. 13 Mei 1969. Syarat yang dimaksudkan ialah keupayaannya bekerjasama dengan masyarakat L. struktur sosial dan agama masyarakat Melayu menyebabkan sukar untuk sebarang kumpulan agama dan etnik lain dengan pengecualian kepada orang-orang Arab atau India Muslim berrintergrasi dengan mereka.85 menyebabkan wujudnya sudut pandang yang berbeza dalam banyak hal. dibentuk dan dibantu oleh faktor penyatuan pendidikan Inggeris yang mereka terima. Ideal yang ingin dicapai mengenai hubungan kaum oleh Ini adalah kerana sudut pandang kumpulan tersebut pemimpin-pemimpin elit parti-parti komponen tidak semestinya dipersetujui oleh lapisan yang lebih rendah. 1983. Dalam masa yang sama pula kerajaan tersebut tidak menolak kewujudan masyarakat majmuk di samping mengizinkan implikasi daripada kewujudan masyarakat sedemikian seperti dalam bidang pendidikan. Di suatu pihak yang lain. Seperti yang sering dijelaskan dasar teras kerajaan Persekutuan ialah mengutamakan kepentingan masyarakat Melayu sebagai prioriti utama. 17 . Singapore. Communalism : The primary threat to Malayan unity. Walaupun "tolak ansur di ambang kemerdekaan" dilihat sebagai suatu jawapan dan jalan keluar kepada masalah perkauman di negara ini selepas kemerdekaan. Graham Brash Ltd. hlm 15. orientasi kepentingan politik dan emosi imigren yang dihalakan ke luar Malaya dan sifat pasif politik Melayu menyebabkan masalah perkauman di Malaya dapat dikawal.Comber. 18 Kernial Singh Sandhu. Terdapat penganalisis politik yang menjelaskan bahawa.

Lima Persoalan. Pulau Pinang. pembangunan.1991. Masalah tiadanya identiti kebudayaan ini yang jelas di kalangan warga negara yang baru adalah salah satu di antara beberapa sebab utama bagi wujudnya perasaan perkauman di kalangan penduduk bukan Melayu. 20 Aliran.20 Jelasnya "persetujuan asasi" dalam kalangan pemimpin Perikatan iaitu penerimaan imigran sebagai warganegara dan kedudukan istimewa masyarakat Melayu yang bertulis sebagai strategi pembinaan negara bangsa akhirnya menjadi sumber konflik di peringkat rakyat khususnya kedudukan istimewa masyarakat Chandra Muzaffar. kebudayaan serta yang terketara. bukan dihormati. Politik perkauman dan intergrasi nasional. … Kepemimpinan UMNO telah tunduk kepada tuntutan MCA dan MIC untuk mwujudkan syarat-syarat kewarganegaraan yang liberal. hlm 51. Tawar menawar semasa tahun lima puluhan itu merupakan suatu malapetaka disebabkan seperkara yang lain.86 bukan Melayu. Maka wargawarga negara ini boleh dianggap sebagai warga negara cuma di sisi undang-undang dan tidak dari segi kebudayaan. Tawar menawar ini meneruskan pecahan bumiputera dan bukan bumiputera dalam sebuah kehidupan negara yang baru19 Maka kedapatan kewarganegaraan yang sama bagi setiap orang. politik pada seluruhnya adalah berligar di sekeliling pemisahan ini. 19 . 2. Aliran Kesedaran Negara. Ini telah mencairkan konsep identiti kebudayaan sama sekali. Akan tetapi timbul pula pembahagian peribumi dan bukan peribumi yang jelas di bidangbidang tertentu seperti pelajaran. Tindakan kedua yang menyebabkan hubungan kaum menghadapi masalah dinyatakan sebagai. Walaupun keupayaan berbahasa Melayu merupakan salah satu daripada beberapa kelayakan kewarganegaraan. UKM hlm 1. elit-elit bukan Melayu telah bersetuju menerima kedudukan istimewa masyarakat bukan Melayu. kelayakan ini lebih diketepikan. 1983. Pada keseluruhannya. ekonomi dan pentadbiran.3. Sebagai balasan kepada suatu konsep kewarganegaraan yang tidak berasaskan kebudayaan. pelajaran. Seminar Politik Malaysia IV: Politik Malaysia Dekad 90-an.

Kennedy (pnyt) Lynne Reinner Publishers Inc. death of a democracy. Means menjelaskan. Ethnic preference and public policy in developing states. Kepada golongan ini datuk nenek moyang mereka tidak sahaja menyumbang kepada usaha yang besar dalam pembangunan negara tetapi turut memainkan peranan yang penting dalam kemerdekaan. pemimpin Melayu yang bercakap mengenai keperluan untuk memberikan kelebihan kepada orang-orang Cina adalah mereka yang terpisah daripada realiti.21 Dikotomi Melayu-politik dan Cina-ekonomi tidak dapat diterima dengan peredaran waktu. Malaysia adalah hak kelahiran. dalam masa yang sama ia telah mengukuhkan perasaan etnisiti itu sendiri dengan mentakrifkan lebih banyak isu dalam kerangka etnik. Colorado. Kebanyakan orang-orang Cina yang lebih muda adalah lebih komited kepada Malaysia berbanding dengan ibu bapa mereka22 Masyarakat Cina muda yang berpendidikan Cina mula mendakwa sejumlah besar elit pemimpin Melayu berasal dari Indonesia. Tuntutan-tuntutan ke arah masyarakat yang sama rata semakin bertambah kuat semakin negara menjauhi daripada tarikh kemerdekaan. 21 . hlm 8. Justeru mereka menuntut hak yang sama dengan pemimpin-pemimpin tersebut. Tidak seperti ibu bapa mereka. generasi muda Cina tidak sanggup mengetepikan politik demi kehidupan yang tenang dan hasil-hasil daripada perniagaan. Tidak ada kelebihan yang perlu diberikan. hlm 113. 1989. 22 J. Kuota adalah akibat daripada tawar menawar politik kaum tetapi ia juga memperkukukan identiti kaum dan konflik etnik. Nevitte dan C. Sebagai akibatnya mereka dapat melihat alasan untuk menerima nilainilai Malaya. 23 FCO 24/480. H. Walaupun sistem ethnic preference dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang wujud akibat daripada perasaan etnisiti. Pemerhati politik mencatatkan. Malaysia. Ethnic preferenc in Malaysia. Juga kepada mereka.P. The predicament of the Chinese in Western Malaysia. N. Means.87 Melayu.Slimming.23 Selepas kemerdekaan penghijrahan orang-orang Melayu dari luar bandar ke bandar menyebabkan berlakunya persaingan dengan orang-orang Cina untuk G.

25 Dalam penganalisaan terhadap keadaan sebelum peristiwa 13 Mei.24 Rasa tidak puas hati terhadap kerajaan tidaklah daripada dimensi masyarakat bukan Melayu sahaja. usaha untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Melayu dan bukan Melayu bukan sahaja tidak berjaya tetapi memberikan hasil yang sebaliknya. Dilema Melayu. Kepada orang-orang Cina persaingan ini merugikan mereka yang tidak mendapat jaminan perlembagaan sehubungan dengan kedudukan istimewa. Ianya tidaklah lebih baik daripada semasa pemerintahan British. J. Memang sudah nyata bahawa menjelang pilihanraya tahun 1969 semua golongan penduduk negara ini tidak berpuashati dengan kerajaan. Dilema Melayu menjelaskan bahawa. tulisan dalam Dilema Melayu menjelaskan mengenai kelemahan tindakan-tindakan UMNO dan kerajaan di mata masyarakat Melayu. Terdapat juga yang mendakwa bahawa kemerdekaan tidak membawa perbezaan kepada penduduk luar bandar dan dalam bentuk material. Orang Melayu 24 25 Ibid. . Slimming. hlm 9. Keadaan sedemikian menyebabkan UMNO menjadi semakin lemah dan menjelang pilihanraya 1969 kekuatan pengaruhnya begitu merosot hinggakan terpaksa bergantung kepada sumbangan wang kerajaan yang banyak untuk mendapatkan sokongan di beberapa buah kawasan yang tidak menyokongnya. 26 Mahathir Mohamed. Malaysia. hlm 13.26 Di bawah pentadbiran kerajaan Perikatan sebelum 13 Mei. the death of a democracy. Perasaan sedemikian turut dirasai oleh masyarakat Melayu. Kepada mereka ancaman utama dalam kehidupan mereka bukanlah masalah pengangguran tetapi pengangguran yang disebabkan dan diburukkan oleh kedudukan istimewa Melayu. Pemimpin-pemimpin UMNO dalam jangka masa tersebut dianggap lebih suka memenuhi hasrat masyarakat Cina.88 mendapatkan pekerjaan. Terdapat dakwaan bahawa hak-kedudukan istimewa telah menambahkan peluangpeluang aristokrat Melayu dalam jawatan-jawatan politik dan jawatan kanan perkhidmatan awam dan tentera yang kesemua ini tidak dinikmati oleh penduduk luar bandar.

Pergaduhan tersebut berlaku semasa perayaan 100 tahun bandar George Town oleh 1. Malaysia juga tidak terkecuali. Tuntutantuntutan orang Cina pula bertambah apabila pemberian kerajaan semakin mengghairahkan keinginan mereka27 Dalam konteks politik Malaysia.1. Paduan di antara nasionalisme.000 orang Cina. demokrasi dan pembahagian etnik merupakan potensi kombinasi yang berbahaya dalam sebarang keadaan. Semasa perarakan tersebut berlaku khabar-khabar angin yang mengatakan bahawa orang Melayu telah menyerang sebahagian daripada perarakan tersebut. mereka telah membangkitkan kemarahan penduduk bukan Melayu terutama orang Cina. Perayaan 100 tahun George Town dan pengisytiharan George Town sebagai bandaraya yang pertama dalam Persekutuan Tanah Melayu telah menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara 28 27 Means menjelaskan . G. rasa tidak puas hati sesuatu kaum terhadap kerajaan akan menghasilkan hubungan antara kaum yang semakin buruk. 19.O.29 Ibid. Means.P.89 tidak berpuas hati kerana daripada pandangan mereka. IT to Secretary of State For The Colonies from Sir D Mac Gillivrey. 29 C. Peristiwa pergaduhan Melayu-Cina selama dua minggu itu dilaporkan oleh British sebagai. Dalam masa yang sama perasaan perkauman semakin bertambah. hlm 16. Sewaktu menyuarakan perasaan tidak puas hati mereka ini. 1030/75. hlm 99. 1957. bahawa. kerajaan terus memihak kepada orang Cina sedangkan kerajaan telah gagal untuk membetulkan ketidakseimbangan pembahagian kekayaan dan kemajuan bagi kaum-kaum di Malaysia.28 Peristiwa pergaduhan Melayu-Cina pada bulan Januari 1957 wajar dilihat dalam konteks nasionalisme dan pembahagian etnik seperti yang disentuh oleh Means. Keadaan sebegini menyebabkan berlakunya pergaduhan di antara orangorang Cina dan Melayu di beberapa tempat di Pulau Pinang. "Ethnic preference in Malaysia. Perlu ditekankan bahawa orang-orang yang terlibat dalam serangan tersebut merupakan penjahat sama ada Melayu atau Cina. Serangan mereka adalah dalam bentuk kumpulan kecil Cina menyerang orang-orang Melayu apabila mereka lebih ramai dan begitu jugalah sebaliknya.

Bab empat telah membincangkan hakikat bahawa selang beberapa tahun selepas kemerdekaan. 1030/75. Namun demikian sebahagian besar orang-orang Cina yang walaupun inginkan kemerdekaan mempunyai kekuatiran bahawa perlembagaan baru akan menghapuskan beberapa kelebihan yang mereka nikmati berbanding dengan orang Cina di negeri-negeri Melayu.90 Namun yang penting ialah sejak enam bulan yang terdahulu keadaan hubungan kaum yang tidak berharmoni di peringkat bawahan telah berlaku. Rujuk akhbar Malay Mail.O.30 Jelas bahawa terdapat dua rumusan penting yang dapat dibuat daripada peristiwa tersebut.1..9 IT to Secretary of State For The Colonies from Sir D Mac Gillivrey.31 7. Rujuk Lampiran Q berkaitan rusuhan kaum di Pulau Pinang pada Januari 1957. . hlm 85 yang menjelaskan bahawa . bermulalah tuntutan bahasa Mandrin digunakan untuk tujuan penggunaan rasmi (official usage) dan yang masyarakat Melayu dan Cina semasa perarakan Chingay sedang berlangsung. Rumusan kedua dan yang lebih penting ialah hakikat bahawa rasa tidak puas hati yang khusus untuk sesuatu kaum akhirnya boleh dijelmakan dalam konflik dengan kaum-kaum yang lain. Dalam konteks inilah berlakunya pergaduhan antara kaum 30 C.4 ISU BAHASA YANG BERTERUSAN Isu bahasa telah menjadi isu yang terus diperdebatkan sejak kemerdekaan. terdapat dua aliran pemikiran mengenai kedudukan Pulau Pinang dalam Persekutuan Tanah Melayu yang bakal merdeka pada 31 Ogos 1957. The records show incontrovertibly that the riots of May 1969 were carefully planned and organized. Seperti yang dijelaskan dalam perenggan di atas. Suaram Komunikasi.. Ini dapat menafikan idea penting Kua Kia Song. 1957. Yang pertama ialah kelompok Melayu dan bukan Melayu di ambang kemerdekaan masih memperlihatkan sudut pandang politik yang amat berbeza. May declassified documents on the Malaysian riots of 1969. 31 Penjelasan mengenai hubungan etnik sejak zaman kolonial British diutarakan dengan tujuan untuk membuktikan bahawa hubungan yang tidak harmonis telah berakar umbi sejak awal kewujudan masyarakat majmuk. Masyarakat Melayu inginkan Pulau Pinang menjadi sebahagian daripada persekutuan itu tanpa sebarang syarat manakala sebahagian masyarakat bukan Melayu khususnya masyarakat Cina ingin memisahkan Pulau Pinang daripada Persekutuan Tanah Melayu seperti yang telah dibincangkan dalam bab 1. Dalam perkataan lain. 2007. 19. isu pemilihan bahasa yang sesuai untuk dijadikan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan terus menjadi perdebatan. Keadaan tersebut berlaku apabila masyarakat Melayu di pulau itu begitu menuntut kemerdekaan dan mereka mahukan Pulau Pinang terintergrasi dalam Persekutuan Malaya dengan syaratsyarat yang sama seperti negeri-negeri Melayu yang lain. 3 Januari 1957. Petaling Jaya.

Boleh dikatakan surat-surat khabar Cina sering memuatkan berita-berita menuntut bahasa Cina menjadi bahasa rasmi. Antara artikel dengan tema yang sedemikian ialah seperti yang berikut. 7 Mac 1964 33 1965. . Tuntutan bahasa Mandrin untuk penggunaan rasmi telah menimbulkan kegelisahan masyarakat Melayu khususnya di kalangan yang memperjuangkan taraf bahasa kebangsaan dan rasmi untuk bahasa Melayu pada tahun 1967. Perlunya kita mengenali peribadi bangsa sendiri. Setiap kali Dewan Rakyat bersidang. Akhbar-akhbar Melayu telah mempaparkan rasa tidak puas hati tersebut seperti. Tuntutan itu dapat diatasi oleh MCA dengan penyingkiran Sim Mow Yu. Malaysia dengan kepelbagaian kumpulan etnik akan memperlihatkan rantaian reaksi daripada sesuatu kumpulan etnik akibat daripada tindakan kumpulan etnik yang lain. Mingguan Malaysia. Di samping itu. selama itulah penentangan terhadap bahasa kebangsaan itu disebut 32 Yahya Ismail. Mingguan Malaysia. Dan ada sebuah persatuan guru-guru Cina … yang begitu lantang tentang tuntutannya untuk mendesak kerajaan mengiktiraf bahasa Cina menjadi salah sebuah bahasa rasmi sehingga YDP kesatuan itu berani masuk penjara demi menuntut hak bahasa Cina dan pelajaran Cina. salah seorang Naib Presiden MCA pada masa itu. kumpulan ini juga telah menzahirkan rasa tidak puas hati akan tindakan-tindakan kerajaan untuk memajukan bahasa kebangsaan.32 Golongan yang menuntut bahasa lain daripada bahasa Melayu sebagai turut memiliki taraf kebangsaan atau rasmi dianggap sebagai golongan "kontra nasional" oleh pejuang bahasa Melayu dan dianggap sebagai tuntutan yang "terang-terang menentang perlembagaan negara"33. Cabaran baru terhadap bahasa kebangsaan. Di samping itu terdapat suatu berita dalam salah sebuah akhbar Cina di mana Kesatuan Guru Cina hendak mengadakan "Minggu Patriotik" untuk memperjuangkan bahasa Cina. Kepada mereka kerajaan perlu mengambil beberapa tindakan yang tegas dalam meningkatkan taraf bahasa Melayu.91 lebih penting lagi ialah tuntutan itu dikemukakan oleh sekumpulan pemimpin dalam MCA iaitu komponen penting Perikatan. 22 November Saad Ibrahim.

hlm 8. Kalau Seenivasagam kata kerajaan tidak adil di dalam meletakkan hanya bahasa Melayu sahaja sebagai bahasa kebangsaan. 24 Januari 1965. Jawabnya amat mudah kerana bahasa kebangsaan tidak ada harga. tidak ada kesannya ucapan-ucapan yang berapi-api dari Tuan Syed Nasir kalau kerajaan hanya membisu akan langkah-langkah anasir jahat itu. Sekarang timbullah pertanyaan. Kita percaya kerajaan sendiri sedar akan perkara ini. Tetapi kenapa membisu? Kenapa berdiam? Bukankah anasir-anasir ini merupakan musuh dalam selimut dan pernghalang kepada semangat perlembagaan dan semangat kebangsaan yang pernah disebut oleh Tuan Syed Nasir? Tidak ada gunanya kerajaan menyelenggarakan pergerakan-pergerakan itu dan ini. kita anjur kepada kerajaan gunakanlah apa sahaja kuasa yang ada padanya untuk melenyapkan fahaman dan sikap manusia ini Malah kerajaan sehingga ini patut mengadakan undang-undang tertentu terhadap mereka yang tidak sanggup menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pelbagai alasan diberikan dan ini hanya kerana bahasa kebangsaan itu berbahasa Melayu. Tetapi kita percaya perkara itu akan senyap sepi kalaulah bahasa kebangsaan itu bahasa Cina atau bahasa Inggeris atau bahasa Tamil. perkaraperkara penting penting dalam urusan pentadbiran kerajaan masih menggunakan bahasa Inggeris Pencinta Bahasa.34 Artikel yang lain pula mencatatkan.92 dan disuarakan. Mingguan Malaysia. 34 . Kerajaan harus bertindak terhadap petualang-petualang bahasa. Mengapa pegawaipegawai kerajaan tidak mahu belajar bahasa kebangsaan. Undang-undang ini hendaklah tegas dan harus pula bertindak tegas. kerana dalam pekerjaan mereka sehari-hari untuk mendapatkan nafkah hidup dan dalam usaha sehari-hari untuk mencari segala nikmat-nikmat hidup tidak memerlukan bahasa kebangsaan dan juga segala surat penting.

Mereka enggan berkompromi menerima bahasa-bahasa lain sebagai bahasa rasmi walaupun hanya untuk tujuan penggunaan rasmi (official usage) seperti yang pernah diperjuangkan oleh beberapa kelompok dalam MCA. ada pula perkara-perkara yang tidak boleh digunakan bahasa kebangsaan kerana undang-udang tidak membolehkannya Amalan kerajaan tentang bahasa kebangsaan juga perlu dikaji dengan teliti (kerana itulah salah satu soal pokok). Lebih daripada itu. Kalau kerajaan sendiri menjalankan langkahlangkah yang tegas. Persatuan tersebut berpendapat sebarang golongan yang menentang perlaksanaan bahasa kebangsaan adalah sebagai "golongan yang tidak jujur terhadap kehendak negara". 21 Mac 1965.37 Iskandar Sani. Persekutuan itu menyifatkan sebarang penyelewengan mengenai tuntutan bahasa Melayu yang rasmi dan tunggal sebagai menentang kehendak negara. Apakah tugas BBB hanya untuk menghentam sahaja? Mingguan Malaysia. hlm 195." Latar belakang yang membawa kepada penubuhan badan ini ialah tuntutan masyarakat Cina khususnya untuk penggunaan bahasa bukan Melayu yang "lebih liberal" untuk tujuan-tujuan rasmi. Persatuan yang dipimpin oleh Ismail Daud itu telah memberikan sokongan yang sepenuhnya kepada tindakan yang telah diambil oleh Badan Bertindak Bahasa Kebangsaan (BBBK)36 yang telah meminta Perdana Menteri supaya jangan berganjak daripada menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang tunggal pada 1 September 1967. Oxford University Press. 36 Badan Bertindak Bahasa kebangsaan (BBBK) telah dibentuk pada awal tahun 1965 dan dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. 37 Utusan Malaysia. Rujuk James P. Ongkili. Pendirian di atas adalah jelas dipegang oleh Persekutuan Bahasa Melayu Universiti Malaya (PBMUM). Singapore. Nation –building in Malaysia 1945-1974. saya kira kita tidak perlu menjerit-jerit35 Idea penting golongan yang memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu ialah bahasa tersebut akan menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal menjelang tahun 1967 apabila Parlimen terpaksa menentukan kedudukan bahasa Inggeris seperti yang telah dicatatkan dalam Fasal 152. 16 Februari 1967. 35 .93 bahasa kebangsaan tidak sah. Pengarah Dewan Bahasa Dan Pustaka dengan tujuan " membantu kerajaan dalam melaksanakan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang tunggal menjelang tahun 1967.

Penyelesaian kerajaan Perikatan dalam soal kedudukan bahasa kebangsaan melalui pembentangan Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dalam tahun 1967 (10 tahun selepas kemerdekaan) menyebabkan masyarakat Melayu yang ingin melihat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi tunggal dalam erti kata yang sebenar telah kecewa.Februari 1967. Syed Jaafar Albar telah menyeru kepada Menteri Pelajaran. Jelasnya rang undang-undang itu adalah suatu bentuk kompromi pentadbiran kerajaan Perikatan mengenai kedudukan bahasa Melayu. satu negara" dan "Tidak ada tolak ansur dalam soal bahasa"39 Persatuan Penulis-Penulis Nasional (PENA) telah mengemukakan empat persoalan kepada Menteri Pelajaran iaitu. BBBK telah menganjurkan perarakan 200 orang untuk mendesak Tunku Abdul Rahman tidak berganjak menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang tunggal pada 1 September 1967. Bahasa Inggeris adalah suatu tawanan yang dapat kita perintah dan bukan sebagai tuan yang menguasai dan memerintah fikiran. Bahasa Melayu bukanlah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang yang tunggal dalam erti kata yang sebenar. ia akan menelan bahasa kebangsaan. Kepada Syed Jaafar Albar. Hal ini telah begitu jelas dihujahkan oleh wakil-wakil PAS dan PPP dalam perbahasan Dewan Rakyat. Ibid. Ia cuba mencari jalan tengah dalam menyelesaikan kekalutan yang dihadapi. Pertandingan di antara bahasa Inggeris dan bahasa kebangsaan perlu dihapuskan. 14. Khir Johari agar sekolah Inggeris ditukar menjadi sekolah-sekolah kebangsaan dan mahukan jaminan bahawa pada tahun 1968 Sekolah Jenis Kebangsaan Inggeris ditukar menjadi Sekolah-Sekolah Kebangsaan. Pemimpin masyarakat Melayu kalaupun tidak menentang rang-undangundang itu secara terang-terangan dan total telah mempamerkan idea-idea yang secara tidak langsung menunjukkan rasa tidak setuju mereka. Selagi bahasa Inggeris berkuasa. 23 Februari 1967. bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. 38 39 Berita Harian. Antara slogan yang dipamerkan ialah "satu bahasa.94 Namun demikian pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 telah mengecewakan mereka ini. Pentadbiran kerajaan Perikatan di bawah Tunku Abdul Rahman ingin melihat pengekalan bahasa Inggeris dalam bidang-bidang yang penting. .38 Pada 22 Februari 1967.

95 a) Sampai bila undang-undang bahasa ini akan kekal? b) Sampai bila bahasa Inggeris dalam undangundang akan kekal? c) Sejauh manakah kerajaan hendak meluaskan penggunaan bahasa kebangsaan untuk maksudmaksud yang rasmi seperti dalam rang undangundang itu? d) Dapatkah kerajaan memberikan jaminan bahawa orang-orang bukan Melayu tidak menuntut dan mendesak supaya penggunaan bahasa masing-masing untuk maksud-maksud rasmi diperluaskan di masa hadapan?40 Akhbar Berita Harian juga menjelaskan terdapat UMNO peringkat bahagian yang mendesak supaya rang undang-undang itu dibincangkan dalam sidang tergempar agung UMNO. 28 Februari 1967. Kesatuan tersebut mengaitkan perlaksanaan Rang Undang-Undang Bahasa kebangsaan dengan kelemahan sekolah-sekolah kebangsaan dengan menganggap "kepercayaan orang ramai terhadap sekolah tersebut akan merosot dan bahasa Inggeris akan terus mendapat kedudukan yang istimewa di negara ini dan kedudukan bahasa Melayu akan merosot".42 Semasa Rang Undang-Undang 40 41 Ibid. Kesatuan Guru-Guru Melayu Pulau Pinang dan Seberang Prai mengambil keputusan menghantar satu bantahan kepada Tunku Abdul Rahman mengenai rang undangundang ini. Dalam masa yang sama kesatuan itu memberikan sokongan penuh kepada BBBK. Ibid. Namun demikian tuntutan itu tidak diterima dengan alasan bahawa Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan telah dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Jawatankuasa Politik UMNO. En Abd Rahim bin Mohd Akid menjelaskan bahawa kelulusan Dewan Rakyat terhadap rang undang-undang itu akan melemahkan kedudukan bahasa kebangsaan. Pengerusi kesatuan. . 42 Ibid.41 Jelasnya situasi dalam UMNO sendiri menunjukkan wujudnya rasa tidak puas hati terhadap kompromi dan penyelesaian kedudukan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris di negara ini.

Tetapi dari segi politik nampaknya tidaklah ada jalan untuk memberi kepuasan kepada semua golongan dan kalangan. Oleh kerana masalah bahasa rasmi ini sebenarnya tertakluk kepada peraturan politik. Antara yang berucap ialah Pengarah DBP. maka majalah ini tidak dapat mencampurinya. Kenyataan dalam majalah tersebut. 43 Ibid. Mesej yang kedua ialah kegusaran agensi bahasa itu akan kedudukan dan pengaruh bahasa Inggeris dalam beberapa bidang penting. Sekarang masa sepuluh tahun telah tamat dengan rang undang-undang bahasa yang dibentang dalam Parlimen. . Rang undang-undang itu diterima dalam kalangan rakyat dengan perasaan yang tidak puas. Tetapi dari segi perkembangan bahasa itu sendiri. 4 Mac 1967. tiap-tiap golongan masyarakat telah memberikan sumbangan masing-masing untuk mengangkat bahasa kebangsaan menjadi bahasa rasmi yang tunggal. Syed Nasir bin Ismail dan Pengerusi BBBK.96 Bahasa Kebangsaan dibahaskan di Dewan Rakyat. Dalam masa selepas sepuluh tahun selepas merdeka. Pelaksanaan selanjutnya yang akan berkuat kuasa bulan September tahun ini akan terikat pada rang undang-undang itu. adalah sama sukarnya dengan tugas yang dihadapi dalam masa sepuluh tahun yang lalu kerana persaingan dengan bahasa Inggeris. Dua mesej penting majalah tersebut ialah bahawa tindakantindakan politik daripada kerajaan Perikatan merupakan faktor yang menyebabkan wujudnya kompromi dalam akta bahasa itu. BBBK telah mengadakan perjumpaan di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan tujuan membidas rang undang-undang itu. tidaklah ada kesimpulan lain yang lebih jelas kepada kita sekarang malahan bersedia menghadapi tugas yang kalaupun tidak lebih. Yahya bin Ismail.43 Pendirian DBP dapat dirujuk daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Majalah Dewan Bahasa selepas Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan dibentang di Dewan Rakyat.

Salleh Haji Yusof. 26 Mac 1967 46 Ibid. Namun demikian kompromi yang dibentangkan juga 44 45 Utusan Malaysia. 47 Berita Harian. . 28 Februari 1965. Ibid. 5 Mac 1967. 19 Mac 1967.48 Dalam bulan Mac pula Tunku Abdul Rahman terpaksa mengadakan lawatan ke negeri-negeri dan bermula dengan negeri Perak untuk menerangkan mengenai tindakan kerajaan melalui akta bahasa itu. Bahasa Inggeris yang gagah itu ada di mana-mana untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bahasa kita. 49 Utusan Malaysia. Tun Abdul Razak pada Januari 1967 telah "menasihati" pengarang-pengarang akhbar dalam satu pertemuan agar berhati-hati dalam melaporkan berita-berita soal bahasa supaya "hal itu dapat dilaporkan secara bertanggungjawab".97 Seperti masa yang sudah-sudah itu tetap juga dan ada dan tidak pula kita ketahui bila akan hapusnya.50 Hasrat di sebalik rang undang-undang ini ialah untuk memuaskan seberapa banyak pihak yang terlibat. beberapa tindakan pemulihan terpaksa diambil untuk meredakan rasa tidak puas hati dan kekecewaan pejuang-pejuang bahasa Melayu.49 Menteri Pelajaran pula. Shamsuddin Jaafar. 5 Mac 1967. 29 Januari 1967 48 Ibid. Sajak-sajak tersebut merupakan usaha usaha Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya dan ditulis oleh anggota Dewan Bahasa dan Pustaka termasuklah Usman Awang.44 Manifestasi kekecewaan pejuang-pejuang bahasa dapat dilihat daripada penciptaan sajak-sajak "Keranda 152". Malahan sebelum rang undang-undang bahasa itu dibentangkan. 19 Mac 1967. Ismail Muhammad. 50 Ibid. Encik Khir Johari pula menegaskan bahawa kerajaan akan bertindak untuk mengambilalih DBP "setelah membersihkan anasir-anasir menentang kerajaan yang telah menjadikan dewan itu sarang politik".45 Manifestasi yang sama juga dapat dilihat daripada upacara pembakaran naskah Utusan Melayu oleh BBBK di hadapan bangunan DBP sebagai bantahan terhadap pendirian akhbar tersebut yang dianggap menyokong Akta Bahasa Kebangsaan.47 Pada penghujung Februari pula Ibu Pejabat UMNO terpaksa mengeluarkan kenyataan yang menafikan bahasa Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan telah mengizinkan penggunaan semi multilingualism dan rang undang-undang itu telah memenuhi semua kehendak rakyat yang realistik. Zulastry.46 Di pihak kerajaan pula.

25 Februari 1967.98 tidak dapat diterima oleh kumpulan masyarakat bukan Melayu seperti yang dapat dirujuk daripada perbahasan Dewan Rakyat. Dengan terbentangnya rang undang-undang maka telah terlaksanalah janji-janji kerajaan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi yang tunggal mulai 1 September. Di samping itu Devan Nair berpendapat rang undang-undang bahasa ini telah menyebabkan bahasa Inggeris telah tidak diberikan tempat yang penuh. Masyarakat Melayu kecewa dengan pendekatan kerajaan melalui Akta Bahasa Kebangsaan 1967. hubungan antara kaum menjadi lebih buruk. Rang undang-undang itu juga dianggap menyebabkan "orang-orang Malaysia bukan Melayu tidak berasa senang kerana mereka bukan diterima tetapi sekadar diberi tempat sahaja. Selain penentangan di Parlimen. Bahasa Inggeris dikekalkan kedudukannya dalam negara ini tetapi malang sekali rang undangundang itu tidak menjamin kedudukan bahasa Cina tetapi mengadakan kemungkinan untuk menghapuskannya. Dalam masa yang sama tuntutan untuk menjadikan bahasa masing-masing sebagai bertaraf rasmi makin menjadi kuat menjelang tahun 1967. Devan Nair menegaskan bahawa jaminan kerajaan adalah tidak memadai kerana kerajaan tidak tegas dalam melindungi bahasa-bahasa lain. 4 Mac 1967. 51 52 Ibid. Kumpulan etnik yang lain dianggap sebagai penghalang kepada aspirasi mereka. Tetapi kedudukan bahasa-bahasa lain dari bahasa Inggeris tidak terjamin. Ia juga menegaskan bahawa bahasa Cina dan bahasa Tamil telah menjadi "bahasa Malaysia" sekarang kerana ramainya yang bertutur dalam bahasa itu.51 Devan Nair yang merupakan wakil tunggal DAP dalam Dewan Rakyat pula mengesyorkan bahasa Cina dan bahasa Tamil juga digunakan dalam peperiksaan ke sekolah menengah. Dengan latar belakang tuntutan bahasa lain turut diterima sebagai bahasa rasmi. . badan kepentingan masyarakat bukan Melayu seperti Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina melalui presidennya iaitu Sim Mow Yu menjelaskan."52 Perbincangan-perbincangan di atas memperlihatkan beberapa perkembangan yang tidak sihat dalam isu bahasa kebangsaan dan rasmi. Berita Harian.

educational policy in Malaya 1874-1940. selepas tahun 1901 tidak ada sekolah yang dibiayai oleh pentadbiran British sehinggalah tahun 1930-an apabila kerajaan kolonial British ingin mengawal sekolah-sekolah vernakular khususnya sekolah-sekolah Cina dengan menjalankan peranan langsung dari segi organisasi dan kewangan.. the financial "independence" of the Chinese schools system. 54 Rujuk kepada terma rujukan Penyata Razak dalam Mohd Ashraf Ibrahim. Secara keseluruhannya sekolah-sekolah vernakular berjalan dengan insiatif sendiri yang mengakibatkan "jiwa yang merdeka" dalam sistem tersebut. ekonomi dan politik sebagai sebuah bangsa". 2004 hlm 182.5 TUNTUTAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BEBAS Tahun 1968 memperlihatkan wujudnya tuntutan sistem pendidikan yang bebas daripada campur tangan kerajaan dilaksanakan di Malaysia. Di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Gagasan bangsa Malayan yang bersatu 1945-1957. was pretty much an established pattern. Keakuran terhadap sistem pendidikan kebangsaan akan bermakna bantuan kewangan daripada kerajaan.53 Dalam konteks sistem pendidikan Cina. Kemuncak daripada kewujudan sekolah-sekolah bebas ialah tuntutan Universiti Merdeka.99 7. Keadaan yang sama berterusan selepas kemerdekaan. 1975. hlm 38. relying almost entirely on the resources of the Chinese community that it served. Bangi.. Seed of separatism. Kawalan kerajaan yang pernah dilakukan oleh British ialah melalui pendaftaran sekolah yang bertujuan menghindarkan pengaruh komunis. sosial. 53 . Penerbit UKM." Ia merupakan hasil akhir daripada rentetan kewujudan sekolah-sekolah yang bebas daripada sistem pendidikan kolonial dan selepas Rujuk Philip Loh Fook Seng.54 Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1960 pula memberikan peluang kepada sekolah-sekolah untuk menerima dasar-dasar pendidikan kebangsaan atau sebaliknya. Oxford University Press. ia banyak diwarnai oleh masyarakat itu sendiri seperti dalam persoalan pemilihan dialek sebagai bahasa pengantar. Merdeka dalam konteks ini bukanlah sama makna dengan kebebasan daripada penjajah tetapi lebih membawa kepada konotasi "bebas. by 1901. Kuala Lumpur. kepada "menubuhkan sistem pendidikan kebangsaan yang dapat diterima oleh penduduk Persekutuan secara menyeluruh dan memuaskan keinginan serta menggalakkan perkembangan budaya. Sebagai akibatnya wujud sekolah-sekolah bebas yang memilih untuk mengekalkan identiti dan bahasa pengantarnya. Laporan Razak lebih memberikan penekanan Ia memberikan penekanan terhadap sukatan pendidikan yang bersifat tempatan. Jelasnya wujud keinginan untuk melihat mekanisme sistem pendidikan yang bersifat laisses faire. Namun demikian pengarang ini menjelaskan bahawa . Terdapat jangka masa memperlihatkan sistem pendidikan vernakular berjalan tanpa banyak campur tangan kerajaan British.

Crisis and response. Pada penghujung Februari 1968. Means. "Malaysian politics. 1973. Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Bersatu (UCSTA)56 dan Jawatankuasa Pengurus Sekolah Cina Bersatu (UCSDA) telah memutuskan untuk meneruskan rancangan mereka untuk menubuhkan Universiti Merdeka walaupun ditentang oleh MCA.57 Golongan ini tetap mempertahankan keputusan untuk menubuhkan Universiti Merdeka walaupun Kementerian Pendidikan telah menggugurkan arahan untuk menjadikan kelulusan Senior Cambridge Certificate sebagai pra syarat untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri. University of Berkeley. suatu mesyuarat di antara guru-guru sekolah Cina. 56 Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Bersatu (UCSTA) merupakan persatuan untuk guru-guru sekolah Cina yang telah mula menentang cadangan-cadangan sistem pendidikan kerajaan Perikatan yang bermula dengan Jawatankuasa Pelajaran 1956 yang diketuai oleh Tun Razak. Malaysian politics 1968-1970.55 Universiti Merdeka menjadi lebih jelas cirinya pada tahun 1967 apabila ditimbulkan oleh guru-guru sekolah Cina akibat daripada pengumuman kerajaan bahawa pelajar tanpa sijil Cambridge tidak akan dibenarkan keluar negeri untuk melanjutkan pelajaran. Kesatuan ini berpendapat bahawa masyarakat Cina berhak untuk kerana sekolah-sekolah menubuhkan Universiti Merdeka yang dicadangkan persendirian (bebas) diizinkan terus wujud. Bass. Kedua-dua badan pendidikan Cina itu telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pendidikan Bersama untuk mencapai cita-cita tersebut. Tesis Ph D. Pada 14 Februari 1968. ahli lembaga pengarah sekolah-sekolah Cina serta perwakilan kesatuan sekerja dan persatuan-persatuan Cina telah diadakan untuk membincagkan kempen seluruh negara untuk universiti tersebut. 26 Februari 1968. 1968-1970. Bass.R. Logik yang sedemikian telah dikemukakan oleh Kesatuan Guru-Guru Cina Kanan Biasa (Union of Chinese Senior Normal Teachers). hlm 36. Aliran pertama merupakan manifestasi usaha kerajaan membentuk sistem pendidikan kebangsaan sebagai alat dalam pembentukan J. 57 The Straits Times. hlm 203. Malaysian politics. Rujuk Gordon P.R. 55 .58 Jelasnya wujud dua aliran dalam sistem pendidikan atau lebih tepat lagi aliranaliran yang bebas diizinkan beroperasi.100 kemerdekaan daripada aliran kebangsaan. hlm 34. Langkah ini akan menghalang kebanyakan pelajar berpendidikan Cina daripada pergi ke luar negeri. 58 J. Jawatankuasa tersebut mencadangkan mata pelajaran wajib iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di sekolahsekolah Cina yang menyebabkan sekolah-sekolah tersebut menjadi trilingual.

hlm 38.61 Penyokong-penyokong Universiti Merdeka berpendapat bahawa "penyatuan budaya" paling wajar dilaksanakan dengan meningkatkan tahaptahap kebudayaan individu dan kemudian digalakkan sintesis antara budaya. Ini adalah kerana golongan yang mempertahankan institusi tersebut menyedari bahawa pendidikan Cina di negara ini berperanan penting dalam mengekalkan dan meneruskan identiti Cina. Rujuk Lampiran R.62 59 Ting Chiew Peh. 61 Ibid.R. The Chinese in Peninsular Malaysia.59 Lima objektif yang dikemukakan dalam penubuhan universiti berbahasa Cina ini seperti yang diumumkan oleh UCSTA dan UCSDA dalam bulan Januari 1968 ialah. hlm 239. Sin Pin Jai Pao. crisis and response. Menyediakan keperluan masyarakat e.Vol 1. Menghasilkan bakat sumber manusia pakar untuk negara ini c. Melengkapkan sistem pendidikan Cina b. a. Chinese University . Menggalakkan pertukaran budaya60 Usaha UCSTA dan UCSDA membentuk universiti berbahasa Cina ini telah mendapat sambutan daripada masyarakat Cina sekiranya jumlah kesatuan sekerja dan persatuan-persatuan Cina yang menyatakan sokongan serta sumber kewangan kepada universiti ini diambil kira. s study of a race relation in a plural society. Menyediakan jalan dan kesinambungan Sekolah Menengah Bebas Cina d.101 negara bangsa Malaysia dan aliran kedua pula merupakan manifestasi usaha mengekalkan identiti masyarakat Cina di negara ini. Malaysia memerlukan bahasa kebangsaan dan bahasa Cina di samping bahasa Inggeris supaya dua kaum terbesar akan menerima pendidikan tinggi dan menjadi "intelek Malaysia yang sebenar". 60 SP 45 Surat Persendirian Tan Siew Sin SP 45/3299. . Bass. 62 J. Untuk mencapai tahap pertama proses itu. Malaysian politics 1968-1970.

Sebagai Menteri Pelajaran. Dengan yang demikian parti itu memutuskan untuk tidak menyokong penubuhan universiti itu dengan alasan bahawa parti itu hanya akan menyokong sistem pendidikan rasmi sahaja. Tunku Abdul Rahman pula berpendapat bahawa pembentukan universiti berbahasa Cina tidak akan menyumbang kepada usaha menyatukan dan mengukuhkan seluruh masyarakat. 9 Februari 1968. ADUN untuk melihat alternatif kepada Universiti Merdeka. Beliau menyeru mereka untuk melupakan idea tersebut. Ini kerana idea tersebut dianggap sebagai kurang menarik berbanding dengan sebuah universiti ditubuhkan dan disokong oleh komuniti Cina. 29 Januari 1968. 65 Ibid.102 Namun demikian idea Universiti Merdeka sebagai puncak pendidikan bebas tentulah tidak dapat diterima oleh kerajaan Perikatan. tidak semua dalam komuniti Cina yang menganggap Kolej Tunku Abdul Rahman sebagai alternatif yang viable kepada 63 64 Ibid Straits Echo. Encik Khir Johari menjelaskan dalam perbahasan Parlimen bahawa adalah tidak bersesuaian untuk menubuhkan universiti berbahasa Cina. 66 Straits Times. Sebaliknya Tunku Abdul Rahman meminta mereka memberikan sumbangan kepada Universiti Malaya supaya para pelajar dan perpaduan negara akan memperoleh faedah daripadanya.65 Selain itu MCA telah mengemukakan cadangan supaya Jabatan Pengajian Bahasa Cina di Universiti Malaya dinaikkan taraf kepada fakulti sepenuhnya. Bass. MCA juga terpaksa mengeluarkan kenyataan bahawa idea tersebut telah bermula sejak 1964. 1968-1970.67 Justeru MCA terpaksa mengemukakan idea seterusnya iaitu Kolej Tunku Abdul Rahman. Malaysian politics. 67 J.63 Sama seperti apabila berhadapan dengan isu bahasa Cina sebagai bahasa rasmi. crisis and response. Ahli Parlimen.64 Sebelum itu MCA telah mengadakan mesyuarat pada 8 Februari 1968 yang dihadiri oleh Menteri Kabinet. . MCA sekali lagi menghadapi dilema yang sama. MCA menyedari bahawa kerajaan Perikatan atau lebih tepat lagi UMNO tidak akan merestui usaha pembentukan universiti berbahasa Cina.R. Namun demikian. hlm 43. Senator. Mesyuarat telah mencadangkan pembentukan sekolah vokasional dan politeknik.66 Namun demikian idea alternatif fakulti penuh di Universiti Malaya menyebabkan imej MCA sebagai parti memperjuangkan kepentingan masyarakat Cina semakin tercalar. 27 Februari 1968.

Ibid. Kolej tersebut tidak dianggap sebagai full fledged institution of higher learning. hlm 44. Semasa zaman penjajahan British. hlm 47. Means untuk menerangkan hakikat bahawa tindakan oleh sesuatu kaum di Malaya akan mencetuskan reaksi daripada kaum yang lain. Hasrat mewujudkan Sekolah Kebangsaan mula diketengahkan pada tahun 1954 tetapi tidak dapat dilaksanakan kerana masalah kewangan.6 KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN ALIRAN KEBANGSAAN Seringkali institusi pendidikan dijadikan wadah utama dalam proses pembentukan negara bangsa selepas kemerdekaan. .103 Universiti Merdeka. Orang-orang Melayu yang mempunyai kesedaran politik berpendapat sekiranya kerajaan bersedia menjanjikan sepuluh juta ringgit kepada Kolej Tunku Abdul Rahman. Kesedaran terhadap kepentingan sesuatu bangsa juga semakin meningkat seperti yang dilihat menerusi tuntutan bahasa rasmi serta Universiti Merdeka dan reaksi susulan iaitu Universiti Kebangsaan. 7. ia juga boleh melakukan tindakan yang sama untuk universiti yang jelas selari dengan dasar pendidikan negara.68 Daripada sudut yang lain pula tuntutan Universiti Merdeka telah menguatkan tekanan untuk penubuhan Universiti Kebangsaan iaitu universiti yang akan menggunakan bahasa Melayu. keadaan yang sedemikian tidak berlaku.69 Jelasnya pada tahap ini hubungan antara kaum di Malaysia memperlihatkan hubungan yang bersifat reaktif.P. Kerajaan Perikatan dalam tahun 1956 melalui Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1956 pula memberikan penekanan kepada "suatu pelajaran kebangsaan yang dapat diterima oleh orang-orang dalam Persekutuan Tanah Melayu" dan "dengan tujuan hendak menjadikan bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan dan dalam pada itu pula memelihara akan bahasa dan kebudayaan bangsa-bangsa lain."71 68 69 Laporan itu juga mengakui bahawa "adalah Ibid. Elemen rantaian reaksi70 antara kaum jelas dalam arena politik negara. Pengunaan suatu bahasa pengantar dan kurikulum yang sama telah membantu proses penyatuan terutamanya di peringkat bawah. 70 Istilah ini digunakan oleh G. Tindakan sesuatu kaum dilihat sebagai boleh mengancam kepentingan kaum yang lain 71 Rujuk perbincangan dalam Bab Tiga mengenai terma rujukan Jawatankuasa Pelajaran 1956 dan Laporan Rahman Talib.

Sebagai contohnya Lim Chong Eu dalam Dewan Rakyat mencadangkan lebih banyak sekolah. 23 Februari 1967. Akhbar-akhbar berbahasa Melayu telah mengulasnya sebagai. Sistem pendidikan kebangsaan lebih merupakan suatu bentuk pilihan kepada rakyat negara ini.104 mustahil untuk untuk mendapat gambaran bahawa bahasa Melayu dan pelajaran Melayu menduduki kedudukan tertinggi". 4 Februari 1967 74 Ibid. Anak-anak menteri. Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1960 pula menggunakan galakan kewangan dan bukannya mekanisme perundangan dalam menggalakkan sekolah-sekolah menengah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Aziz Dawi. Kelonggaran yang sebegini menyebabkan aliran pendidikan Kewujudan sistem pendidikan yang kebangsaan tidak kukuh. anak orang besar-besar. 14 Februari 1967. Tidak ada yang mengatakan. "Di sekolah kebangsaan juga anak saya boleh maju. Di sekolah kebangsaan juga anak saya boleh masuk universiti. mempunyai unsur-unsur laissez faire menyebabkan berlakunya tuntutan-tuntutan yang sedemikian juga sifatnya.persendirian dibina72 manakala Devan Nair pula mendesak supaya bahasa Cina dan bahasa Tamil digunakan dalam peperiksaan. Beberapa orang bapa yang menghantar anakanaknya ke sekolah menerangkan "Saya tidak mampu menghantar anak saya ke sekolah Inggeris sungguhpun saya tahu kelulusan Inggeris adalah lebih baik di masa ini". Ibid. Sekolah kebangsaan perlu memulihkan keyakinan ibu-bapa. Dengan itu perbezaan antara kedua-dua sekolah itu akan berjalan terus74 Berita Harian.73 Semua ini disuarakan semasa Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan mendapat perhatian rakyat. A. anak orang kaya-kaya semuanya belajar di sekolah Inggeris. 73 72 . Guru-guru yang mengajar di sekolah kebangsaan itu dengan sendirinya terlibat sebagai guru yang lemah dan kurang ilmu pegetahuan." Kelulusan dari sekolah kebangsaan tidak sampai ke mana. Di suatu pihak yang lain sistem pendidikan aliran kebangsaan pada hakikatnya tidak berada pada tempat yang sepatutnya. anak-anak buruh sahaja. Dengan itu taraf sekolah kebangsaan akan diisi oleh anak-anak orang miskin.

77 Ibid. Semasa perbahasan Dewan Rakyat Syed Jaafar Albar telah menyeru Menteri Pelajaran. Kita berasa bimbang cita-cita hendak mengembangkan bahasa kebangsaan akan menjadi gersang dan kaku begitu sahaja jika keadaan yang wujud ini maih berkekalan. itulah menjadi punca "pandangan rendah" dan "penilaian ekonomi yang tidak wajar" kepada kelulusan dari sekolah kebangsaan rendah dan menengahnya. . 8 Mac 1967. tentulah bahasa itu tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Sekolah Melayu menunggu nilaian ekonomi. Dengan sistem seperti ini. Beliau telah mencadangkan pembentukan "persekolahan bersama" untuk membolehkan semua murid daripada semua aliran belajar dalam satu jenis sekolah Menurutnya. Ibid.105 Saya menambah pula bahawa kerana kelemahankelemahan bahasa Inggeris atau tegasnya kerana murid-murid sekolah kebangsaan tidak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Beliau menuntut jaminan daripada menteri tersebut bahawa pada tahun 1968 sekolahsekolah Inggeris akan bernama sekolah kebangsaan. Khir Johari agar menukarkan sekolah kebangsaan Inggeris kepada sekolah-sekolah kebangsaan. 75 76 Dalam perkataan lain. 14 Februari 1967. Wan Abdullah Wook.77 Jelasnya walaupun telah mempunyai sistem pendidikan kebangsaan. Jika perkembangannya tidak disusuli dengan nilai-nilai ekonomi terhadapnya.76 Dr Mahathir pula mengkritik sistem persekolahan yang wujud pada masa tersebut dengan menjelaskan bahawa sekolah-sekolah tidak diatur ke arah penyatuan semua kaum menjadi satu bangsa Malaysia. Kita sendiri masih dapat menyaksikan bagaimana sejarah perkembangan bahasa Inggeris di tanah air kita hingga bahasa itu menguasai kita. sistem pendidikan pelbagai aliran terus wujud beriringan.75 Pemimpin "lapisan kedua" UMNO secara tidak langsung menyuarakan bantahan mereka kepada situasi sistem pendidikan kebangsaan. wujud Ibid. kita membiarkan tiap-tiap kaum berjalan menurut keadaan masing-masing dan dengan demikian kita menggalakkan mereka menjauhkan diri antara satu dengan yang lain.

peranan sekolah-sekolah kebangsaan dalam pembentukan nilai negara bangsa adalah terbatas.78 Ini menatijahkan ethnic accommodation menjadi tujuan dan sumber dalam membentuk ciri-ciri sistem politik Malaysia. Pemimpin-pemimpin di peringkat atasan disatukan oleh latar belakang pendidikan Inggeris. ethnicity and voting behaviour in Malaysia. Sistem pendidikan aliran Inggeris mempunyai potensi ekonomi yang lebih besar berbanding dengan sekolahsekolah kebangsaan. konflik etnik boleh menjadi hasil yang terbentuk kerana aspirasi dan kepentingan kaum yang berbeza. . Pada amalannya UMNO merupakan rakan yang paling senior kerana kawasan-kawasan jumlah pengundi Melayu sebagai majoriti yang lebih banyak. Banyak keputusan dicapai oleh perundingan dan semangat tolak ansur. Kepentingan masyarakat bukan Melayu disalurkan oleh MCA dan MIC. Dalam keadaan sebegini. 78 Tesis Ph. kerajaan yang diterajui oleh Parti Perikatan tidak dapat memuaskan kehendak kedua-dua kumpulan masyarakat tersebut sepenuhnya. University of Sussex.D. hlm 191.106 keadaan laissez faire dalam sistem pendidikan negara. dasar dan organisasi parti-parti itu dikekalkan.7 ORIENTASI PARTI-PARTI POLITIK Rujukan terhadap Parti Perikatan di suatu pihak dan parti-parti politik lain memperlihatkan struktur yang berbeza.79 Dalam melayan kepentingan-kepentingan kaumkaum yang tertentu. Regionalism. Parti Perikatan boleh dijelaskan dasarnya sebagai bias kepada kepentingan Melayu tetapi turut memberikan konsesi yang liberal kepada kepentingan masyarakat bukan Melayu. 7. Seperti yang telah dijelaskan Parti Perikatan merupakan perikatan tiga buah parti yang berasaskan kaum. 79 Ibid. 1994. Tambahan pula amalan memberikan kelebihan kepada kawasankawasan luar bandar dalam pembentukan sempadan kawasan pilihanraya secara tidak langsung memberikan kelebihan kepada parti-parti Melayu seperti UMNO. Identiti. Fuad Mat Jali. Dalam mekanisme tolak ansur sebegini. Suatu hakikat yang nyata dalam konteks politik Malaysia ialah bahawa faktor etnik merupakan faktor dominan dalam pembentukan parti-parti politik.

Shah Alam. Bahasa Melayu dituntut sebagai bahasa rasmi secepat mungkin dan Islam diletakkan pada tempat yang penting. mustahak difahamkan bahawa hak politik sebagai rakyat di negeri ini adalah terpulang semata-mata kepada bangsa Melayu sebagai anak negeri bumiputera yang bersifat mutlak dan sebagai tuan punya negeri ini83 Mansoor Marican. PAS mengemukakan pendiriannya bahawa Persekutuan Malaya adalah milik bangsa Melayu. The political accommodation of primordial parties DMK (India) and PAS (Malaysia). University of British Columbia. PAS dalam arus perjuangan kemerdekaan. parti itu menegaskan bahawa. PAS juga menyatakan penolakannya terhadap cadangan UMNO-MCA untuk menjadikan prinsip jus soli sebagai syarat kelayakan mengundi.82 Dalam memorandum PAS kepada Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya Reid ini hendaklah insaf bahawa negeri ini adalah sebuah negeri Melayu dan hak orang Melayu atas negeri ini dari semasa ke semasa telahpun diakui oleh sejarah dan diiktiraf oleh undang-undang. pendirian bahawa "Malaya adalah negeri Melayu. Kepada PAS pemberian kedudukan istimewa orang Melayu perlu diberi kerana "pemilik sebenar negara ini serta sebarang kekuatan atau kelemahan" tidak boleh dijadikan kriteria untuk pemberian hak tersebut. Tesis Ph." Oleh itu peruntukan dalam perlembagaan bagi mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu hendaklah dilihat dalam konteks tersebut. 83 Ulasan Terhadap Penyata Perlembagaan Suruhanjaya Reid.81 Tema kepentingan masyarakat Melayu begitu jelas dalam Parti itu terus konsisten dengan memorandum PAS kepada Suruhanjaya Reid. 81 Panel Pengkaji Sejarah. hlm 63. 82 Mansoor Marican. Perubahan semerta PAS dari segi status daripada organisasi kebajikan Islam kepada parti politik dalam banyak hal adalah sebagai tindak balas kepada layanan liberal UMNO terhadap tuntutan-tuntutan kewarganegaraan. The political accommodation of primordial parties. Pejabat Agong Pas Malaya. kepentingan masyarakat Melayu menjadi agenda penting parti. 2 Mei 1957. 1999. Kuala Lumpur. 1967. Pusat Penyelidikan PAS. hlm 41. Oleh kerana negeri ini negeri Melayu.80 masyarakat bukan Melayu khususnya dalam soal Selaras dengan keahlian yang terbuka kepada orang Islam. Arkib Negara Malaysia.D. hlm 10.107 Kewujudan PAS boleh dikaitkan dengan kenyataan di atas. 80 . Semasa menyertai Persidangan Kebangsaan tajaan perikatan UMNO-MCA pada Ogos dan Oktober 1953.

PAS juga mula membicarakan konsep sosio-politik yang lebih besar dengan menyentuh tentang kebudayaan kebangsaan. Dewan Rakyat Official report. hlm 15 86 Parlimentary debates. Menurut parti itu kebudayaan kebangsaan mestilah berakar umbikan kebudayaan Melayu. kelemahan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan berbanding masyarakat komuniti imigran telah membawa kepada kelemahan kedaulatan bangsa itu.85 Berlatar belakangkan pembentukan Malaysia yang bakal menyaksikan kemasukan negeri-negeri baru pertambahan jumlah bukan Melayu. Jabatan Cetak Kerajaan hlm 1518-1519." Kepada PAS. Bahasa Inggeris akan menjadi bahasa kedua sahaja dan hanya untuk lima tahun sahaja. PAS dalam arus perjuangan kemerdekaa .108 PAS juga menolak prinsip kewarganegaraan jus soli sebagai prinsip dalam pemberian status kewarganegaraan. Berkaitan dengan itu juga. Vol IV (14). Majlis ini memutuskan bahawa hendaklah dirakamkan dalam Perlembagaan iaitu Persekutuan Tanah Melayu ini ialah dipunyai oleh bangsa Melayu86 Alasan yang dikemukakan ialah masyarakat Melayu akan kurang 50% penduduk apabila Gagasan Melayu Raya (istilah yang digunakan oleh PAS dalam persidangan Dewan Rakyat untuk merujuk kepada Malaysia) dilaksanakan. Motion : Majlis ini memutuskan bahawa hendaklah dirakamkan dalam Perlembagaan Persekutuan Melayu iaitu negerinegeri Persekutuan Tanah Melayu ini ialah dipunyai oleh bangsa Melayu. Penggunaan bahasa Inggeris hanya sekadar yang diperlukan sahaja dan mestilah dipastikan yang ia tidak menjejaskan perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. PAS meminta agar bahasa Melayu digunakan dalam urusan pentadbiran. The political accommodation of primordial parties. Dengan itu kedaulatan bangsa tersebut perlu dikembalikan dalam perlembagaan. Menurut Mansoor Marican. persidangan Dewan Rakyat PAS telah mengemukakan usul. PAS juga mengaitkan hak tersebut dengan sikap orang Melayu "yang telah membuka pintu kepada orang-orang asing dan memberikan mereka peluang-peluang penuh yang tidak mempunyai bandingannya dengan kaumkaum lain di dunia. 85 84 di dalam . 5 Oktober 1962.84 PAS juga mengusulkan kepada Suruhanjaya Reid agar struktur sosial dan pola kebudayaan masyarakat hendaklah disesuaikan dengan hak kedaulatan Melayu. Panel Pengkaji Sejarah. hlm 59. bahasa Melayu mesti menjadi bahasa pengantar di semua peringkat.

ekonomi. pelajara dan kebudayaan90 Latar belakang kepada usul ini dikemukakan ialah penyingkiran Singapura daripada Malaysia yang memperlihatkan isu kedudukan istimewa Melayu sebagai salah satu punca konflik. Kuala Lumpur. 90 Parlimentary debates. Kepada PAS usul yang dikemukakan itu tidak mengganggu dan menyentuh hak dan faedah bukan Melayu.109 PAS sudah banyak orang Melayu yang berasa tidak senang hati dan tidak berasa puas hati dengan jaminan yang sedikit sahaja yang boleh diperoleh daripada Fasal 153. Dewan Rakyat official report.88 Menurut Dr Burhanuddin Helmi. second session of the second Parliament of Malaysia.89 Pada 11 Ogos 1965 dengan hasrat yang sama PAS mengusulkan. 89 Ibid. 11 Ogos 1965. pelajaran dan kebudayaan. Bahawa majlis ini mengambil keputusan meminda Perlembagaan Malaysia dengan maksud supaya terjamin hak-hak bumiputera dalam lapangan politik. Kepada PAS kaedah yang sebegini berbeza daripada pendekatan UMNO (diberikan contoh UMNO cawangan Padang Lebar. Undang-undang kewarganegaraan yang longgar dan penduduk bukan Melayu adalah unsur yang maha penting Ibid. hlm 1524.87 Pengemukaan usul ini menurut PAS ialah kerana mahukan masalah kedudukan istimewa Melayu diselesaikan secara perlembagaan. hlm 1526. Ibid. Vol 11(10) Jabatan Cetak Kerajaan. Negeri Sembilan) yang mengambil keputusan bersetuju bersumpah dan berikrar akan mempertahankan kedudukan istimewa orang-orang Melayu hingga ke titisan darah yang terakhir. … nyatalah sejarah tidak dapat membohongi dan sesungguhnya negara ini dipunyai oleh bangsa Melayu dan bukankah sejarah itu membuktikan sesungguhnya perjuangan bangsa Melayu ini sendiri telah menunjukkan dari abad ke abad hendak mengembalikan hak ketuanan bangsa Melayu itu sendiri. PAS menganggap kedudukan bumiputera hanya mendapat sedikit perlindungan daripada perlembagaan dan menjelaskan. ekonomi. hlm 1798 88 87 . Motion : Bahawa Majlis ini mengambil keputusan meminda Perlembagaan Malaysia dengan maksud supaya terjamin hak-hak bumiputera dalam lapangan politik. 1966. hlm 1519.

R. 11 Ogos 1965. Parti itu 91 92 Parlimentary debates. Kekalahan dalam Pilihanraya Persekutuan dan Negeri pada tahun itu telah menyedarkan pucuk pimpinan bahawa platform non communal perlu diubah. Walapun pada masa sekarang ini jumlah undi pada keseluruhannya masih ada perseimbangan akan tetapi kenyataan telah menunjukkan jumlah warga negara bukan bumiputera makin bertambah dan akan tiba masanya undi mereka akan mengatasi jumlah undi bumiputera PAS telah menggambarkan dasar kerajaan sehubungan dengan masyarakat bukan bumiputera sebagai. parti PPP mewakili ideal politik yang berkontra dengan yang diperjuangkan oleh PAS. Seenivasagam dan D. kita berikan hak-hak yang sama berdasarkan equality tidak mencatatkan hakhak kedudukan istimewa berkenaan dengan politik. Senivasagam. PAS menganggap konflik yang timbul dengan Singapura adalah kerana. Singapura kita masukkan. . Diasaskan pada Januari 1953 di Ipoh oleh adik beradik S. Namun akibat perbezaan pendapat dalam Pilihanraya Persekutuan 1955. ekonomi. PPP telah meninggalkan Perikatan.P. Namun di sudut yang lain pula. Oleh itu sebelum nasi menjadi bubur sudahlah wajar perlembagaan kita dikaji semula supaya hak-hak bumiputera kita tidak dizalimi91 Kepada parti PAS usul ini "terlalu sederhana dalam bentuk kalimat. hlm 1824. Malaysia telah menjalinkan satu sejarah dunia yang toleransi tentang memberikan hak politik yang begitu luas kepada orang bukan bumiputera yang mana tidak ada sebuah negarapun di dunia yang memberikan haknya sedemikian rupa kepada mereka.110 Kedudukan politik adalah bergantung kepada kekuatan undi daripada orang ramai selain daripada kekuatan bergerak dan bertindak. hlm 1804. pelajaran dan kebudayaan92 Jelasnya kepada PAS kedudukan istimewa Melayu melalui Fasal 153 perlu diperteguhkan lagi serta diperhalusi lagi bidangnya. Ibid. sederhana dalam bentuk maksud dan tujuan dan terlalu sederhana untuk diterima oleh semua pihak. parti ini bermula dengan platform non communal dan telah bekerjasama dengan Perikatan dalam pilihanraya majlis bandaran di Perak.

K.95 D. hlm 264.93 Manifesto PPP dalam pilihanraya 1959 menjelaskan bahawa parti itu memperjuangkan bahasa Melayu."94 Selaras dengan pendirian baru ini PPP telah membangkitkan isu kedudukan istimewa Melayu dalam Dewan Rakyat pada 21 April 1962. Seenivasagam juga mengkritik Rancangan Lima Tahun yang programnya didakwa hanya diimplementasi di kampung dan tidak di kampung-kampung baru walaupun terletak di kawasan luar bandar. Mandrin dan Tamil sebagai bahasa rasmi di negara ini. Tesis M.111 mula memperjuangkan kepentingan masyarakat bukan Melayu seperti isu kewarganegaraan. Kepada PPP pemberian kedudukan istimewa Melayu tidak boleh dikekalkan lama kerana perlembagaan telah dipinda sehubungan dengan pemberian kewarganegaraan dan prinsip jus soli telah dimansuhkan tetapi kedudukan istimewa orang-orang R. Bahasa-bahasa tersebut dan bahasa Inggeris akan diberi layanan yang adil dan saksama.. Parti itu juga berjanji akan meminda perlembagaan supaya "sebarang bentuk yang menyerupai kedudukan istimewa kepada sebarang kaum akan dimansuhkan. Ethnics politics in Malaysia.R." PPP menekankan bahawa. Vasil. Radiant Publisher. New Delhi. hlm 136. Menurut D. USM.R. bahasa dan pendidikan. 95 Parlimentary debates. … tidak akan wujud rupa bentuk Malayan sekiranya kita terus melihat masalah-masalah yang wujud daripada pandangan komunal. Fourth Session of the first Parliament of the Federation of Malaya. Chandrasekaran Pillay. PPP juga menggesa supaya Fasal 153 dikaji semula kerana menurut pemimpinnya fasal itu wujud kerana menjadi sebahagian daripada tolak ansur sesama parti Perikatan. Protection of the Malay community. 1974. 94 93 . a study of UMNO's position and opposition attitudes.A. Penang. Dewan Rakyat (House of Representatative) Official report. Vol IV. hlm 272. 1980. Ini adalah tragedi terbesar dan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang di Malaysia dilihat oleh kerajaan negara ini secara komunal. Seenivasagam "kerajaan sendiri tidak mempunyai rupa bentuk Malayan dalam dasar dan pentadbirannya. Menurut tolak ansur itu orang-orang Melayu menuntut pengekalan kedudukan istimewa dan orang-orang bukan Melayu menuntut pemberian kewarganegaraan berdasarkan prinsip jus soli.

Dewan Rakyat (House of Representatative) Official report. hlm 283.kewarganegaraan yang longgar telah terhenti. Seenivasagam menegaskan. 96 . Rujuk C. 98 Ibid. hlm 272 . Komuniti India dan Cina telah mencapai kemajuan sejak 14 tahun dalam memperoleh hak-hak politik khususnya kewarganegaraan.97 D. Pada mulanya mereka berada dalam keadaan yang lemah kerana orang-orang Melayu mempunyai kuasa politik monopoli penuh dan menjadi majoriti dalam Persekutuan.98 Sumber British mencatatkan.R. Yang pertamanya kami berpegang kepada multilingualism. Kami menyokong persamaan warga negara yang sepenuhnya di negara ini dan kami tidak percaya kepada kedudukan istimewa kerana hak tersebut hanya akan mewujudkan permusuhan dan saya berharap akan tiba harinya perlembagaan negara akan dipinda.112 Melayu terus kekal. Ini adalah simtom hubungan-hubungan kaum yang makin teruk dan keinginan segera orang bukan Melayu untuk mencapai persamaan taraf politik. BHC in the Federation of Malaya kepada Secretary Of State For the Commonwealth Relations 97 Parlimentary debates. 967/407. Juru-juru cakap Perikatan berterusan menegaskan pendapat mereka bahawa keistimewaan ini tidaklah berlebihan atau tidak perlu. dengan lebih berani menekankan terhadap kes diskriminasi yang menguntungkan orang-orang Melayu. Vol IV.R. Kami telah berpegang kepadanya dan akan terus berbuat demikian. Tiada pemimpin MCA yang berucap tanpa cuba menjelaskan dan menjustifikasikan kepada pengikutpengikut parti mengenai kedudukan istimewa Melayu. Parlimen dalam dua sesi terakhir telah bergegar melalui perbalahan-perbalahan di antara Perikatan dan PAS di suatu pihak dan pembangkang bukan Melayu di suatu pihak mengenai isu ini. Faktor bangsa tidak boleh dinafikan menjadi faktor dominan dalam politik. D. Seenivasagam merasionalkan hujahnya dengan merujuk kepada Akta Pindaan Perlembagaan 1962 yang menamatkan prinsip kerakyatan jus soli untuk menunjukkan bahawa mekanisme tolak ansur Perikatan iaitu kedudukan istimewa Melayu . Fourth Session of the first Parliament of the Federation of Malaya. 96 Atas asas tersebutlah PPP mengesa supaya Fasal 153 dikaji semula. Ini adalah kerana menurut pemimpin PPP itu pindaan akta tersebut menyebabkan pemberian kewarganegaraan dan pembatalan kewarganegaraan menjadi makin kurang menguntungkan bukan Melayu. PPP khususnya.O.

Tiga perkara pokok yang ditekankan dalam Deklarasi Setapak ini ialah Demokrasi Politik. Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm 45. ekonomi dan budaya.1962 Federation of Malaya : Political situation. Berdasarkan perjuangan "Deklarasi Setapak" inilah seterusnya DAP memperjuangkan matlamat partinya yang berteraskan "Malaysian Malaysia". 99 . orang-orang Cina akan menjadi komuniti tunggal yang terbesar. Pengetahuan Asas politik Malaysia. Keadaan sebegini akan berubah. Received 21 Jun 1962. Ia juga mempersembahkan program yang lebih kepada masyarakat bukan Melayu serta mempunyai polisi yang jelas. Brritish High Commisioner in the Federation of Malaya to the Secretary Of State For Commonwealth Relations. Demokrasi Sosial dan Ekonomi dan Demokrasi Kebudayaan. DAP pada 19 Mac 1966. Dijelaskan bahawa. Deklarasi Kuala Lumpur yang diterbitkan pada 29 Julai 1967 merupakan prinsip atau dasar perjuangan asas Democratic Action Party (DAP). 100 R.101 Ideal-ideal yang diperjuangkan oleh DAP boleh dirujuk daripada Deklarasi Setapak yang menjelaskan bahawa parti itu berhasrat untuk mewujudkan Malaysia yang bebas. demokratik dan sosialisme berdasarkan kepada prinsip persamaan kaum serta keadilan ekonomi dan sosial. Vasil.O. 4. 967/407. Orang-orang Cina dari dalam Persekutuan Tanah Melayu akan mempunyai rakan yang kuat di bandaraya Cina Singapura dan rakanrakan yang berguna dari komuniti Cina Borneo. 101 Ibid.100 Parti ini berasal daripada PAP yang telah dibatalkan pendaftarannya pada 9 Ogos 1965.102 DAP berpendapat bahawa kejayaan dalam pembinaan negara bangsa perlu bergantung kepada penggunaan dan pelaksanaan prinsip persamaan kaum (racial equality) di semua peringkat kehidupan nasional dan dalam semua bidang ikhtiar politik. CRO Print. 1997. sosial.113 Sumber tersebut mengaitkan peningkatan tuntutan masyarakat bukan Melayu seperti yang diutarakan oleh PPP dengan pembentukan Malaysia yang bakal terbentuk dalam jangka waktu terdekat. Kuala Lumpur.K. Sebagai antitesis kepada kedudukan istimewa C. diubahsuai dengan kedatangan Malaysia.7. hlm 159. tidak lama lagi yang mereka percaya bahawa orangorang Cina dan bukan Melayu yang lain akan memerintah negara. Prospek ini akan menggalakkan harapan kebanyakan orang-orang muda Cina yang menjangkakan akan tiba harinya. Namun demikian DAP lebih bersifat homogeneous dan bersatu berbanding dengan parti-parti politik yang terdahulu.99 Di dalam kerangka politik yang sama muncul DAP sebagai suatu lagi parti politik yang memperjuangkan ideal-ideal yang sama dengan PPP. Orang-orang Melayu akan menjadi minoriti. Ethnic politics in Malaysia. Kerajaan telah meluluskan pendaftaran parti yang baru. 102 Rujuk juga Mohd Foad Sakdan.

Kedua-dua kumpulan ini meperjuangkan kepentingan kaum yang diwakili dan ideal-ideal yang diperjuangkan pada tahap yang lebih tinggi dan menyeluruh daripada parti Perikatan. diskriminasi warganegara dalam sektor awam dan swasta yang didasarkan kepada bangsa dianggap tidak akan memperkukuhkan kesedaran kebangsaan dan perpaduan masyarakat berbilang kaum. perbezaan-perbezaan yang diasaskan kpada kepentingan kaum yang begitu berkontradiksi menjadi pemangkin kepada konflik antara kaum dan seterusnya berupaya untuk menggagalkan usaha pembinaan negara bangsa dengan nilai-nilai yang dipersetujui bersama.8 PILIHANRAYA 1969 103 Rujuk Lampiran S mengenai 20 Perkara Serdang. Pembahagian masyarakat kepada bumiputera dan bukan bumiputera. Secara ringkasnya DAP dan PPP dilihat di suatu sudut yang memperjuangkan masyarakat yang sama rata tanpa kewujudan hak keistimewaan Melayu. Di sudut yang lain pula PAS memperjuangkan kepentingan masyarakat Melayu. Pertentangan ini bukan sekadar perbezaan ideologi politik sahaja tetapi yang lebih penting lagi ialah perbezaan tersebut bersandarkan kepada kepentingan kaumkaum yang berlainan di Malaysia.114 Melayu. . Deklarasi Setapak telah mengenalpasti racial hegemony daripada sebarang komuniti sebagai perkara yang perlu dihindari dalam usaha pembinaan negara bangsa. Parti itu juga tidak dapat menerima dasar pendidikan dan bahasa yang akan membawa kepada eventual deculturation masyarakat Cina dan India. Namun dalam konteks Malaysia. Dengan yang demikian pertentangan tersebut menjadi lebih sengit dan dilihat sebagai usaha mengekalkan kesinambungan sesuatu kaum. Perbezaan perjuangan parti-parti politik dengan sendirinya tidaklah membawa kepada konflik di sesebuah negara. 7. Konsep bumiputera juga telah disentuh oleh Deklari Setapak. Parti itu menganggap Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dan dasar pendidikan sebagai contoh proses di atas.103 Jelasnya di Malaysia dasar-dasar parti memperlihatkan pertentangan yang nyata. Parti itu mendakwa pengiktirafan perlembagaan terhadap dasar multilingual dan multiculture telah tidak dijelmakan dalam sistem pendidikan yang tidak mengizinkan penggunaan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar dan peperiksaan.

400 pengundi bukan Melayu daripada 16. Perkara yang signifiken sehubungan dengan perangkaan ini ialah undi besar yang diperolehi PAS walaupun jumlah keseluruhan yang diterima oleh UMNO hanya berubah sedikit. 105 Berita Harian. Internal affairs : BHC KL kepada T. Dalam piliharaya di kawasan Pendang pada awal Disember 1968. rasa tidak puas hati dengan dasar ekonomi dan pendidikan kerajaan serta pemerasan terhadap orang-orang Melayu oleh non-Malay political circles.000 dan kita menyaksikan peralihan yang besar daripada pengundi-pengundi Melayu kepada PAS. 13 May 1969.730105 kepada 5. Kedah dan Serdang di Selangor. Graham Brash (Ltd).115 Kempen pilihanraya 1969 diperuntukkan selama lima minggu. Singapura.107 Apabila pihak akhbar membincangkan 104 L.391. Undi yang diterima oleh PAS telah meningkat daripada 3. Kawasan ini mempunyai 2. 107 Ibid . Indikasi rasa tidak puas hati masyarakat Melayu dan bukan Melayu dapat dirujuk daripada piliharaya di Pendang.104 Sebelum disentuh piliharaya ini dengan lebih mendalam. FCO 6 Disember 1968.567 dalam tahun 1964 kepada 6. kempen tersebut menjadi forum terbuka untuk melakukan penentangan terhadap dasar kedudukan istimewa Melayu ataupun mepertahankannya. Ini memberikan gambaran bahawa dalam pilihanraya umum akan datang PAS mungkin memperoleh beberapa kerusi di Kedah dan Perlis. hlm 115. Ulasan sumber British ialah. Dengan berlatar belakangkan isu-isu politik yang tercetus sejak 1964 itu. Salah seorang pemerhati menyifatkan.687. dua piliharaya kecil yang terdahulu perlu dirujuk.J. walaupun majoriti undi UMNO tidak begitu merosot iaitu 6. 9 November 1968 106 FCO 24/480. Mound. 1983. Comber. a historical survey of Sino-Malay relations.106 Akhbar yang mengulas mengenai pengurangan undi UMNO ini telah mengaitkannya dengan keadaan-keadaan ekonomi yang buruk.E. SWPD. Undang-undang tidak bertulis berkaitan isu-isu komunal telah dilanggar oleh Parti Perikatan dan pembangkang apabila mereka terlibat dalam perdebatan yang terbuka dan tegang mengenai perkara-perkara tersebut.

2 Januari 1969.1968.E. Calon MCA Thua Paik Phak telah berjaya dengan memperoleh 6. kegagalan pembahagian tanah kepada orang Melayu" manakala UMNO pula bertemakan "kejayaan parti Perikatan meninggikan taraf hidup luar bandar.J. DAP mempunyai alasan untuk berpuashati dengan undi yang diperoleh. kedudukan politik orang Melayu.E. 111 FCO 24/480 BHC KL to T. Dalam kempen pilihanraya itu Lim Kit Siang telah menyeru kawalan yang lebih ketat terhadap perbelanjaan menterimenteri dalam kerajaan serta mengkritik MARA kerana menghapuskan hutang lapuk daripada masyarakat Melayu yang meminjam. ekonomi orang Melayu. Lim Kit Siang juga telah menyeru kerajaan untuk mengiktiraf regim komunis di China serta menyokong kemasukannya ke dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Pilihanraya kecil Serdang pada 28 Disember 1968 juga memperlihatkan peralihan undi kepada parti pembangkang. SWPD.J. Menurutnya adalah suatu kebodohan untuk menganggap sebuah negara dan kerajaan dengan 700 juta penduduk tidak wujud. 25 November 1968."110 Jelasnya pertambahan undi yang diterima oleh PAS dapat dikaitkan dengan rasa tidak puas hati masyarakat Melayu di ambang peristiwa 13 Mei 1969. 535 undi berbanding dengan 5. Berita Harian. 330 oleh calon Gerakan iaitu Tan Han Swee yang telah hilang wang pertaruhan.108 Keputusan pilihanraya tersebut berbeza daripada jangkaan UMNO bahawa parti itu akan menang dengan lebih besar.116 penindasan oleh non-Malay political circles itu terdapat tanda-tanda rasa tidak puas hati orang-orang Melayu dengan peniaga-peniaga MCA di kawasan tersebut yang berkemungkinan besar merupakan orang-orang tengah dalam pemasaran padi. keadaan sekolah kebangsaan. Mound.111 Antara perkara-perkara yang diketengahkan dalam pilihanraya kecil itu menerusi 20 Perkara Serdang ialah.109 Dalam pilihanraya kecil itu PAS mengetengahkan isu "pemecahan Tanah Simpanan Melayu dalam bandar.12. Ini juga dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk undi bantahan kepada kerajaan tetapi kali ini datangnya daripada masyarakat bukan Melayu. 30 November 1968. 110 Ibid. Walaupun tewas. 928 undi yang diperoleh calon DAP iaitu Lim Kit Siang dan 1. Mound. SWPD. getah dan sebagainya. 108 109 FCO 24/480. FCO. Internal affairs : BHC KL kepada T. FCO 6. . Parti itu juga telah berjaya mendapatkan undi pembangkang Cina di kala Parti Buruh berundur daripada perjuangan Parlimen.

komuniti bukan Melayu kurang yakin kepada diri mereka sendiri. Tamil dan Inggeris dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tunggal c) Penggunaan bahasa Cina.113 Namun demikian kecenderungan umum dalam pilihanraya 1969 telah berubah. R. Orang-orang bukan Melayu telah kurang menerima kompromi-kompromi 112 113 FCO 24/880 Serdang 20 Points. Vasil. notisnotis awam dan urusan kerajaan d) Pemansuhan Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1960 yang "bertujuan untuk menukarkan semua sekolah sama ada peringkat rendah atau menengah kepada sekolah-sekolah aliran Melayu sahaja untuk bahasa pengantar dan peperiksaan" e) Penghapusan pembahagian kebangsaan dan jenis kebangsaan sekolah f) Pelaksanaan sistem pendidikan intergrasi dengan semua bahasa sebagai bahasa pengantar dan bahasa peperiksaan serta pengiktirafan "sekolah kebangsaan" kepada sekolah yang berorientasikan Malaysia serta bahasa kebangsaan sebagai mata pelajaran wajib kedua. . Tamil dan Inggeris di Parlimen. Ethnic politics in Malaysia. Jumlah undi yang diterima oleh dua parti ini melebihi undi yang diterima oleh MCA. Namun yang lebih penting ialah bahawa pada tahap ini rasa tidak puas hati di kalangan kelompok Melayu dan bukan Melayu terhadap kerajaan Perikatan makin memuncak. hlm 163. Untuk jangka masa yang lama mereka hanya bertaraf orang asing di Malaya.112 Kemenangan MCA dalam pilihanraya ini ialah apabila undi pembangkang telah berpecah di antara Gerakan dan DAP. Tambahan pula dalam pilihanrayapilihanraya terdahulu. Justeru untuk jangka masa yang tidak menentu dalam peralihan kepada kemerdekaan.117 a) Penghapusan pembahagian bumiputera dan bukan bumiputera untuk rakyat Malaysia b) Status rasmi untuk bahasa Cina.K. mereka tidak begitu enggan mengakui bahawa Malaya kepunyaan orang-orang Melayu. Dewan Undangan Negeri.

114 Keadaan menjadi bertambah rumit lagi apabila untuk kali pertama dalam sejarah negara apabila parti-parti politik pembangkang telah berupaya mengadakan pakatan pilihanraya sesama mereka. hlm 164. 116 The Straits Times. 10 Oktober 1966. .118 Pada 23 Februari 1969 DAP dan Gerakan telah menandatangani persefahaman pilihanraya melalui wakil mereka iaitu Goh Hock Guan (DAP) dan Tan Chee Koon (Gerakan). Mereka kini lebih bersedia untuk mengambil tindakan yang lebih positif untuk melindungi dan mengutarakan kepentingan mereka.115 Idea kerjasama parti pembangkang telah beberapa kali diusulkan sebelum pilihanraya tersebut. 114 115 Ibid. 27 Januari1969. SNAP. ini adalah suatu bentuk pengelompokan untuk menentang mereka dan merupakan suatu ancaman terhadap kedudukan istimewa dan kedudukan politik mereka.119 Kempen selama lima minggu memberikan kesempatan untuk parti-parti politik pembangkang mengemukakan ideal-ideal yang diperjuangkan. Barisan tersebut dicadangkan beroperasi di atas dasar prinsipprinsip Malaysian Solidarity Convention116 yang pernah diusahakan oleh PAP semasa kemuncak krisis Singapura dengan kerajaan pusat Malaysia. 24 Februari 1969. Antaranya ialah seruan DAP untuk membentuk "barisan bersatu bukan komunis". bahasa dan pendidikan mereka kini dibuka semula dan dalam bentuk yang lebih hebat lagi. PPP dan DAP telah diadakan.118 yang dibuat selepas selang waktu. SUPP. perjumpaan wakil-wakil parti pembangkang iaitu Gerakan. Isu-isu kritikal kedudukan bukan Melayu dan peranan budaya. 17 Januari 1969. DAP dan Parti Rakyat telah dipengerusikan oleh Ong Kee Hui. DAP mengemukakan manifesto Towards a Malaysian Malaysia yang antara lain mengemukakan. pembangkang berpecah yang memberikan manfaat kepada Perikatan. 119 Ibid. 118 Ibid. 117 Ibid. Mesyuarat tersebut mengumumkan wujud pakatan pilihanraya. Ibid. Pada awal Januari 1969 pertemuan tiga parti iaitu Gerakan.117 Penekanan Pada 26 diberikan kepada pakatan pilihanraya dalam pertemuan itu "untuk mengelakkan undi Januari 1969. Lebih tepat lagi idealideal tersebut bertentangan dengan asas-asas kenegaraan seperti bahasa rasmi dan sistem pendidikan dan yang terpenting sekali objek penentangan ialah kedudukan istimewa Melayu. Kepada orang-orang Melayu dan pemimpin-pemimpin mereka.

Manifesto parti itu DAP General Election manifesto "Our triple objectives . tema kebudayaan kebangsaan yang tidak berteraskan kebudayaan peribumi juga dikemukakan oleh Gerakan. dalam R.120 Seperti DAP. Tamil dan Inggeris dan penerimaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan e) Penggunaan bahasa-bahasa tersebut dalam Parlimen. Dewan Undangan Negeri. Cina. Timur Tengah dan Indonesia h) Sokongan kerajaan terhadap Kebangsaan dan Unversiti Merdeka Universiti i) Pembangunan kebudayaan Malaysia daripada pergaulan dan interaksi bebas daripada elemenelemen budaya yang pelbagai di Malaysia dan bukan melalui penguasaan sebarang budaya.Toward a Malaysian Malaysia".119 a) Semua warganegara tanpa mengira bangsa atau agama menikmati status politik. 120 . notis awam dan urusan-urusan dengan pihak kerajaan f) Penghapusan perbezaan di antara sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan g) Pengiktirafan terhadap ijazah dari Taiwan. hlm 59. The Malaysian general election of 1969. Vasil.K. India. hak dan peluang yang sama b) Penentangan terhadap pembahagian rakyat Malaysia kepada bumiputera dan bukan bumiputera c) Kempen terhadap kemiskinan dan kemunduran dijadikan kempen negara berdasarkan kepada kriteria keperluan dan bukan mengikut kaum d) Taraf rasmi kepada bahasa Cina. menjelaskan.

kebajikan dan kepentingan sesuatu komuniti atau bangsa yang tertentu.125 Berlatarbelakangkan keadaan Ibid. Proses pembentukannya sewajarnya dibiarkan kepada perjalanan sejarah121 Gerakan juga menentang sebarang usaha untuk mewujudkan percubaanpercubaan yang artifisial seperti pakaian yang sama. PAS berpendapat bahawa dasar kewarganegaraan yang liberal yang diamalkan telah mengukuhkan kuasa politik masyarakat bukan Melayu. Malaysian politics 1968 -1970. 124 The Straits Times. 125 J. hlm 69.123 Di suatu sudut yang lain pula PAS menekankan bahawa negara ini adalah negeri orang Melayu dan usaha-usaha perlu dilakukan untuk menjamin status quo masyarakat tersebut. 123 Ibid. Rusuhan di Pulau Pinang pada 1967 dan beberapa demonstrasi sayap kiri di Kuala Lumpur dianggap oleh PAS sebagai bukti sejauh mana telah beraninya masyarakat Cina.R.120 Kami berusaha untuk mencapai bangsa Malaysia terbentuk secara beransur-ansur daripada komuniti -komuniti yang wujud di Malaysia. University of California. Ibid. 122 121 . hlm 62.124 Kehilangan kuasa politik orang Melayu yang menjadi tema kempen telah menjadi alat yang efektif dalam mendapatkan sokongan. PAS menganggap Parti Perikatan tidak berusaha untuk mengekalkan kedudukan istimewa orang-orang Melayu seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. hlm 64. tarian. Berkeley. D. PPP seperti juga Gerakan telah mendefinisikan konsep tersebut dengan menjelaskan bahawa. Tesis Ph. Gerakan juga menekankan penggunaan yang sah untuk semua bahasa dengan mempunyai status yang konsisten dengan peruntukan-peruntukan rasmi di samping turut menuntut pembangunan selari bahasa pengantar yang berbeza-beza dalam institusi pendidikan dari peringkat rendah ke tahap tertinggi. ritual dan adat istiadat. Crisis and response. Tema PAS ialah hakikat banyak kepentingan Melayu yang terjejas akibat dasar kerajaan Perikatan yang dianggap liberal terhadap masyarakat bukan Melayu. 24 Januari 1969.122 Sehubungan dengan pembentukan kebudayaan kebangsan. Bass.. Bangsa dan negara tidak diidentifikasikan dengan ketertinggian. hlm 66. 1973.

24 PAS 23. 1972.K. Malaysia.75% menunjukkan kedua-dua parti itu memperoleh lebih kurang separuh daripada undi masyarakat 126 127 R.50 MIC 1. hlm 85 Pola yang jelas dalam pilihan raya itu ialah sokongan pengundi Cina kepada DAP. Vasil.67 MCA 13.2 Peratusan pencapaian parti dalam pilihanraya 1969. 1969 hlm 18. Malaysian general election of 1969.127 Perangkaan sebegini di samping hakikat bahawa PAS memperoleh 23.1 Pencapaian parti-parti politik dalam pilihanraya 1969 Parti Perikatan PAS DAP Gerakan PPP Parlimen 76 12 13 8 4 Negeri 167 40 31 26 12 Sumber : John Slimming. Malaysian general election of 1969. .57 PPP 3. London. Parti % Perikatan 48.87 Sumber : R. hlm 106-107. pilihanraya Malaysia Barat yang ketiga diadakan pada 10 Mei 1969.75 DAP 13. Oxford University Press.K. hlm 104-105.126 Kemenangan PAS di 12 kerusi adalah di kawasan yang mempunyai jumlah pengundi Melayu di antara 81-98%. John Murray. Singapore.41 UMNO 33. Keputusan pilihanraya itu adalah seperti berikut JADUAL 7. Sebaliknya kekalahan 20 kerusi parti itu adalah di kawasan pengundi Melayu yang kecil tetapi mempunyai jumlah pengundi Cina yang besar. JADUAL7. Ibid.73 Gerakan 8. Kemenangan MCA di 13 kerusi Parlimen dibantu oleh kewujudan peratusan pengundian Melayu yang tinggi. death of a democracy.75 % dan DAP memperoleh 13. Vasil.121 sebegini.

Lim Soon Seng yang telah mati ditembak selepas pertempuran dengan pihak polis pada 4 Mei dan perarakan itu diadakan pada 9 Mei. 1981. Parti Perikatan gagal berkuasa di Kelantan dan gagal untuk membentuk kerajaan di Perak (19 daripada 40) dan Selangor (14 daripada 28). mesyuarat dalam kalangan pengarah-pengarah kempen UMNO pada 12 Mei yang memutuskan untuk mendapatkan lebih ramai perwakilan Melayu dalam kabinet telah meningkatkan Ibid. Setiausaha Agung DAP telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membentuk kerajaan negeri pimpinan DAP. Kuala Lumpur. Tambahan pula kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin DAP dan Gerakan tidak membantu meredakan keadaan. 131 Ibid. 132 Perarakan ini diadakan selepas seorang ahli Parti Buruh. 130 Ibid. hlm 85. Goh Hock Guan.122 Melayu dan Cina yang tidak berpuas hati dengan dasar kerajaan Perikatan. Goh Cheng Teik.131 Kemenangan Gerakan di Pulau Pinang pula tidak dilihat oleh orang-orang Melayu dengan perspektif yang sama seperti di Selangor dan Perak kerana Pulau Pinang tidak pernah dianggap sebagai negeri Melayu.41 berbanding dengan 58. Oxford University Press. Ia dilaporkan oleh akhbar sebagai menafikan bahawa perlembagaan negeri Selangor tidak mempunyai peruntukan untuk bukan Melayu menjadi Menteri Besar. 129 128 . Dalam perkembangan yang lain pula.130 DAP dan Gerakan telah mendesak kerajaan Persekutuan melalui kenyataan-kenyataan dalam akhbar untuk mengadakan semula pilihanraya di Selangor.128 Di peringkat kerusi negeri walaupun dengan kempen intensif. hlm 20. Faktor semerta yang mencetuskan konflik ialah sambutan kemenangan oleh parti-parti pembangkang DAP dan Gerakan pada 11dan 12 Mei yang dianggap lebih provokatif terhadap orang-orang Melayu berbanding dengan "perarakan pengebumian"132 yang terdahulu. Gerakan dan PPP yang telah jelas platform politik mereka di kalangan orang-orang Melayu.37% dan 51. hlm 25.78% dalam dua pilihan raya yang terdahulu. The May Thirteenth incident and democracy in Malaysia. Jumlah keseluruhan undi yang diterima oleh Parti Perikatan hanyalah 48. Dengan keadaan yang sebegini untuk kali pertamanya Selangor dan Perak yang dianggap sebagai negeri Melayu dan negeri yang bersultan 129 akan jatuh kepada parti pembangkang yang dianggap bukan Melayu iaitu DAP.

7. ekonomi dan sosial sama ada tersendiri atau berkait di antara satu dengan yang lain telah menyumbang kepada tercetusnya konflik ini. Malay politics in Malaysia. Konflik ini juga menjadi indikasi bahawa pembinaan negara bangsa Malaysia selepas kemerdekaan masih belum berjaya. 133 N.123 kekhuatiran orang-orang Cina. Ia bukan sahaja sebuah konflik antara kaum yang berbeza tetapi yang lebih penting ialah hakikat bahawa majoriti masyarakat negara ini tidak berpuas hati dengan usaha pembentukan negara bangsa Malaysia terutamanya yang berkaitan dengan bahasa. Funston.9 RUMUSAN Perkembangan-perkembangan yang terdahulu baik dari segi politik.133 Dengan latar belakang yang sedemikian rusuhan kaum yang begitu signifiken dalam konteks sejarah Malaysia telah tercetus.J. . Usaha itu masih mempunyai kelemahan yang secara umumnya dapat dirumuskan bahawa penduduk negara ini pada tahap tersebut masih lagi tertakluk kepada pemikiran dan tindakan yang berasaskan kepada kumpulan etnik masingmasing. hlm 209. sistem pendidikan dan kewujudan kedudukan istimewa masyarakat Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful