GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

‡ profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. ‡ tahun 1999 sahaja jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira 157, 415 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 2,897,927 orang. ‡ tahun 2000, terdapat lebih dari 200,000 orang guru di negara kita

‡ Justeru itu. seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat. guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masing-masing. rumit dan mencabar. ‡ Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada ketika dunia kini menjadi sebuah µglobal village¶. Pembangunan insan dan negara terletak di atas pundak kaum guru. tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak. .Guru sebagai pengamal ilmu ‡ Sebagai pengamal ilmu.

Islam bukan sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. .‡ Dalam perkembangan berkaitan. Shahril @ Charil Marzuki. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu. fasilitator dan pengurus pembelajaran. et. (c)pembentuk akhlak. (d)pembimbing. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: (a)perancang. (e)contoh teladan atau model. al. (b)penyampai ilmu pengetahuan.

. (d)melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya. (f) menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat. (b)berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadah asas.‡ Menurut Mohd. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat. (c)meningkatkan kecekapan. (e)menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a)mempersiapkan diri dari segi keilmuan.

tanpa kepentingan langsung. rasional.‡ Guru atau para pendidik juga seharusnya mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. . seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran. menyandarkan kekuatan penghujahan. pragmatis. dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti. kritis. ‡ Mengikut Jujun S. terbuka. Suriasumantri (1990) sebagai seorang pengamal ilmu. objektif. kejujuran.

. bimbingan.Guru sebagai pengamal kemahiran ‡ Guru harus mempunyai kemahiran dan mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf. aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan. Justeru. guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus Kemahiran berkomunikasi kemahirankemahiran yang perlu diperolehi: Kemahiran merancang Kemahiran mengajar Kemahiran berfikir Kemahiran menilai Kemahiran pemudah cara .

menghuraikan dan lain-lain. memotivasi serta menggerakkan orang lain. (c) Kemahiran pemudah cara .fasilitator yang membimbing. . memproses maklumat yang diterima.(a) Kemahiran belajar . menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah.kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza. (b) Kemahiran berfikir .kebolehan menerima isyarat dengan tepat.

memilih strategi dan kaedah pengajaran. menarik dan berkesan. merancang aktiviti pengajaran pembelajaran. memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran.menentukan objektif pelajaran. .membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik. (e) Kemahiran merancang .(d) Kemahiran mengajar . memilih isi pengajaran.

(I) Kemahiran ICT . bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.(f) Kemahiran berkomunikasi . . kemudahan fizikal.secara lisan atau bertulis.mengurus bilik darjah. (h) Kemahiran menilai .menggunakan teknologi maklumat. (g) Kemahiran mengurus . murid.

‡ Guru berperanan menyerbakan nilai bahkan perlu menjadi rote model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya. ‡ Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi.Guru sebagai pembentuk nilai ‡ Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. . ‡ Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul.

. (b) Mendedahkan pengalaman ± guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalamanpengalaman tertentu seperti pengembara.Guru sebagai pendidik y Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu ± mengajar. penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. menyampai maklumat. berbincang. (c) Mendidik murid berakhlak mulia ± mendidik termasuk dari segi akhlak. mengendalikan bengkel dan sebagainya. mengelola majlis.

nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat.Guru sebagai agen sosialisasi ‡ Perlu memupuk sikap. ‡ Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat. .

Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid. .Guru sebagai agen perubahan ‡ Mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik. . . rakan sejawat. ‡ Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: .Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. ketua. staf sokongan dan sekolah.Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar.

mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri. y Guru harus berakhlak mulia. mempunyai semangat berjuang tinggi. keluarga.Guru sebagai pembina negara y Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. y Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia. . masyarakat serta negara.

‡ Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. . ‡ Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan.Guru sebagai penyebar ilmu ‡ Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. ‡ Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka.

‡ Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. ‡ Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat.Guru sebagai penyayang ‡ Prihatin. . bertimbang rasa. menjaga. berminat. kebajikan. ‡ Berminat mengajar. keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. pandangan. berdedikasi dan melaksanakan ‡ aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan.

. ‡ Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. ‡ Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka.Guru sebagai pakar rujuk ‡ Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan.

menghormati pandangan murid. jujur. ‡ Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. semangat berbakti. . rendah hati.Guru sebagai mentor ‡ Menolong memberikan penyelesaian masalah kepada murid dengan cepat dan berkesan. prihatin dan sebagainya. ‡ Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun. peramah.

. ‡ Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. ‡ Mengurus aktiviti kumpulan. ‡ Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. ‡ Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian.Guru sebagai pengurus ‡ Mengurus rutin bilik darjah.

Guru sebagai penyelidik ‡ Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid. . ‡ Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P. ‡ Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid.

.Guru sebagai pengamal reflektif ‡ Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran. ‡ Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Kesimpulan ‡ Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara. ‡ kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan guru-guru. .

SEKIAN TERIMA KASIH .