GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

‡ profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. ‡ tahun 1999 sahaja jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira 157, 415 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 2,897,927 orang. ‡ tahun 2000, terdapat lebih dari 200,000 orang guru di negara kita

‡ Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada ketika dunia kini menjadi sebuah µglobal village¶. Pembangunan insan dan negara terletak di atas pundak kaum guru. seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat. . ‡ Justeru itu.Guru sebagai pengamal ilmu ‡ Sebagai pengamal ilmu. rumit dan mencabar. guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masing-masing. tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak.

al. Shahril @ Charil Marzuki. Islam bukan sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. fasilitator dan pengurus pembelajaran. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: (a)perancang. (b)penyampai ilmu pengetahuan. (d)pembimbing. (e)contoh teladan atau model. et. .‡ Dalam perkembangan berkaitan. (c)pembentuk akhlak.

(c)meningkatkan kecekapan. guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a)mempersiapkan diri dari segi keilmuan. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat. . (b)berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadah asas. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu. (d)melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya.‡ Menurut Mohd. (e)menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. (f) menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat.

‡ Mengikut Jujun S.‡ Guru atau para pendidik juga seharusnya mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. Suriasumantri (1990) sebagai seorang pengamal ilmu. rasional. pragmatis. kejujuran. objektif. dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti. menyandarkan kekuatan penghujahan. tanpa kepentingan langsung. kritis. terbuka. . seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran.

bimbingan. guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran. .Guru sebagai pengamal kemahiran ‡ Guru harus mempunyai kemahiran dan mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf. aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan. Justeru.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus Kemahiran berkomunikasi kemahirankemahiran yang perlu diperolehi: Kemahiran merancang Kemahiran mengajar Kemahiran berfikir Kemahiran menilai Kemahiran pemudah cara .

memotivasi serta menggerakkan orang lain. memproses maklumat yang diterima. menghuraikan dan lain-lain. (b) Kemahiran berfikir .kebolehan menerima isyarat dengan tepat. menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah.kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza.fasilitator yang membimbing.(a) Kemahiran belajar . (c) Kemahiran pemudah cara . .

(e) Kemahiran merancang .(d) Kemahiran mengajar . memilih strategi dan kaedah pengajaran. memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. memilih isi pengajaran. menarik dan berkesan. merancang aktiviti pengajaran pembelajaran. .menentukan objektif pelajaran.membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik.

menggunakan teknologi maklumat. .mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. (g) Kemahiran mengurus . murid.mengurus bilik darjah.(f) Kemahiran berkomunikasi . (I) Kemahiran ICT . kemudahan fizikal.secara lisan atau bertulis. bahan-bahan pengajaran dan sebagainya. (h) Kemahiran menilai .

Guru sebagai pembentuk nilai ‡ Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. ‡ Guru berperanan menyerbakan nilai bahkan perlu menjadi rote model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya. ‡ Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. ‡ Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul. .

menyampai maklumat. (c) Mendidik murid berakhlak mulia ± mendidik termasuk dari segi akhlak. (b) Mendedahkan pengalaman ± guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalamanpengalaman tertentu seperti pengembara. penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. . mengendalikan bengkel dan sebagainya. berbincang. mengelola majlis.Guru sebagai pendidik y Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu ± mengajar.

.Guru sebagai agen sosialisasi ‡ Perlu memupuk sikap. ‡ Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat. nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat.

.Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar. ketua.Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid. .Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. rakan sejawat. ‡ Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: . . staf sokongan dan sekolah.Guru sebagai agen perubahan ‡ Mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.

y Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia. masyarakat serta negara. keluarga. .Guru sebagai pembina negara y Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri. mempunyai semangat berjuang tinggi. y Guru harus berakhlak mulia.

. ‡ Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. ‡ Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan.Guru sebagai penyebar ilmu ‡ Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. ‡ Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka.

kebajikan. bertimbang rasa. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan. berdedikasi dan melaksanakan ‡ aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. pandangan. keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. . ‡ Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. ‡ Berminat mengajar. berminat.Guru sebagai penyayang ‡ Prihatin. menjaga. ‡ Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat.

‡ Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka. . ‡ Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala.Guru sebagai pakar rujuk ‡ Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan.

. peramah. prihatin dan sebagainya. rendah hati. ‡ Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. ‡ Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun. semangat berbakti. jujur. menghormati pandangan murid.Guru sebagai mentor ‡ Menolong memberikan penyelesaian masalah kepada murid dengan cepat dan berkesan.

. ‡ Mengurus aktiviti kumpulan.Guru sebagai pengurus ‡ Mengurus rutin bilik darjah. ‡ Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. ‡ Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. ‡ Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian.

Guru sebagai penyelidik ‡ Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid. . ‡ Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P. ‡ Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid.

‡ Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Guru sebagai pengamal reflektif ‡ Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran. .

. ‡ kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan guru-guru.Kesimpulan ‡ Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful