GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

‡ profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. ‡ tahun 1999 sahaja jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira 157, 415 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 2,897,927 orang. ‡ tahun 2000, terdapat lebih dari 200,000 orang guru di negara kita

‡ Justeru itu. guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masing-masing. tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak. seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat. . Pembangunan insan dan negara terletak di atas pundak kaum guru. ‡ Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada ketika dunia kini menjadi sebuah µglobal village¶.Guru sebagai pengamal ilmu ‡ Sebagai pengamal ilmu. rumit dan mencabar.

(1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu. (d)pembimbing.‡ Dalam perkembangan berkaitan. (e)contoh teladan atau model. (b)penyampai ilmu pengetahuan. Shahril @ Charil Marzuki. et. al. Islam bukan sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. fasilitator dan pengurus pembelajaran. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: (a)perancang. (c)pembentuk akhlak. .

(d)melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat. (f) menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu. (e)menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. (b)berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadah asas. (c)meningkatkan kecekapan.‡ Menurut Mohd. . guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a)mempersiapkan diri dari segi keilmuan.

kejujuran. menyandarkan kekuatan penghujahan. seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran. tanpa kepentingan langsung.‡ Guru atau para pendidik juga seharusnya mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. kritis. pragmatis. Suriasumantri (1990) sebagai seorang pengamal ilmu. dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti. . terbuka. rasional. objektif. ‡ Mengikut Jujun S.

bimbingan. aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan. guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran. .Guru sebagai pengamal kemahiran ‡ Guru harus mempunyai kemahiran dan mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf. Justeru.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus Kemahiran berkomunikasi kemahirankemahiran yang perlu diperolehi: Kemahiran merancang Kemahiran mengajar Kemahiran berfikir Kemahiran menilai Kemahiran pemudah cara .

. memotivasi serta menggerakkan orang lain. (c) Kemahiran pemudah cara .fasilitator yang membimbing. menghuraikan dan lain-lain.(a) Kemahiran belajar .kebolehan menerima isyarat dengan tepat.kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza. (b) Kemahiran berfikir . menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah. memproses maklumat yang diterima.

(d) Kemahiran mengajar . memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. . (e) Kemahiran merancang . memilih strategi dan kaedah pengajaran. menarik dan berkesan.menentukan objektif pelajaran. memilih isi pengajaran. merancang aktiviti pengajaran pembelajaran.membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik.

(I) Kemahiran ICT . .mengurus bilik darjah.mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.(f) Kemahiran berkomunikasi . kemudahan fizikal. (g) Kemahiran mengurus .secara lisan atau bertulis. murid. bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.menggunakan teknologi maklumat. (h) Kemahiran menilai .

‡ Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul. .Guru sebagai pembentuk nilai ‡ Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. ‡ Guru berperanan menyerbakan nilai bahkan perlu menjadi rote model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya. ‡ Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi.

berbincang. mengelola majlis.Guru sebagai pendidik y Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu ± mengajar. (b) Mendedahkan pengalaman ± guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalamanpengalaman tertentu seperti pengembara. (c) Mendidik murid berakhlak mulia ± mendidik termasuk dari segi akhlak. penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. mengendalikan bengkel dan sebagainya. . menyampai maklumat.

Guru sebagai agen sosialisasi ‡ Perlu memupuk sikap. nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat. . ‡ Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat.

rakan sejawat. ketua. .Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar.Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid. .Guru sebagai agen perubahan ‡ Mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik. . ‡ Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: .Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. staf sokongan dan sekolah.

y Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia. . mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri. keluarga. y Guru harus berakhlak mulia. mempunyai semangat berjuang tinggi.Guru sebagai pembina negara y Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. masyarakat serta negara.

‡ Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Guru sebagai penyebar ilmu ‡ Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. . ‡ Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan. ‡ Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka.

pandangan. berdedikasi dan melaksanakan ‡ aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh.Guru sebagai penyayang ‡ Prihatin. ‡ Berminat mengajar. keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan. kebajikan. bertimbang rasa. ‡ Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat. menjaga. . ‡ Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. berminat.

Guru sebagai pakar rujuk ‡ Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan. ‡ Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. . ‡ Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka.

. menghormati pandangan murid. jujur. prihatin dan sebagainya. ‡ Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. ‡ Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun. semangat berbakti. peramah. rendah hati.Guru sebagai mentor ‡ Menolong memberikan penyelesaian masalah kepada murid dengan cepat dan berkesan.

‡ Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. ‡ Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. ‡ Mengurus aktiviti kumpulan. .Guru sebagai pengurus ‡ Mengurus rutin bilik darjah. ‡ Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian.

Guru sebagai penyelidik ‡ Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid. . ‡ Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P. ‡ Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid.

‡ Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran. .Guru sebagai pengamal reflektif ‡ Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran.

.Kesimpulan ‡ Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara. ‡ kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan guru-guru.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful