GURU DAN ALAM PENDIDIKAN

‡ profesion yang paling mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia. ‡ tahun 1999 sahaja jumlah guru yang terdapat di Malaysia ialah kira-kira 157, 415 orang manakala jumlah pelajar pula ialah 2,897,927 orang. ‡ tahun 2000, terdapat lebih dari 200,000 orang guru di negara kita

rumit dan mencabar. .Guru sebagai pengamal ilmu ‡ Sebagai pengamal ilmu. guru-guru perlu dan harus sentiasa mengemaskinikan serta mempertingkat ilmu pengetahuan masing-masing. ‡ Justeru itu. seseorang guru mempunyai peranan serta tugas yang amat berat. ‡ Dalam era ledakan teknologi maklumat dan pada ketika dunia kini menjadi sebuah µglobal village¶. Pembangunan insan dan negara terletak di atas pundak kaum guru. tuntutan terhadap ilmu pengetahuan menjadi semakin mendadak.

al. (1993) menegaskan guru sebagai pengamal ilmu. mempunyai peranan serta tanggungjawab sosial iaitu: (a)perancang. et. Islam bukan sekadar menganjurkan umatnya mencari atau menuntut ilmu malah penyebaran ilmu juga menjadi satu kewajipan. (b)penyampai ilmu pengetahuan. . (c)pembentuk akhlak.‡ Dalam perkembangan berkaitan. (e)contoh teladan atau model. (d)pembimbing. Shahril @ Charil Marzuki. fasilitator dan pengurus pembelajaran.

guru haruslah secara berencana dan berterusan: (a)mempersiapkan diri dari segi keilmuan. (c)meningkatkan kecekapan. ketajaman dan ketrampilan diri dalam pelaksanaan tugas dan interaksi dengan masyarakat. (e)menawarkan khidmat bakti dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. (b)berusaha membersihkan diri dari segi sahsiah menerusi ibadah-ibadah asas. (f) menjadikan sekolah selaku gedung ilmu dan jemaah ilmuan sebagai pusat pendidikan anggota masyarakat. . (d)melaksanakan tugas keguruan dengan sebaiknya.‡ Menurut Mohd. Idris Jauzi (1990) untuk membolehkan para pendidik memainkan peranan berkesan dan positif sebagai pengamal dan penyampai ilmu.

menyandarkan kekuatan penghujahan. Suriasumantri (1990) sebagai seorang pengamal ilmu. objektif. pragmatis. tanpa kepentingan langsung. kritis. seseorang guru harus mempunyai tanggungjawab profesional yang mencukupi asas kebenaran. kejujuran.‡ Guru atau para pendidik juga seharusnya mempunyai dedikasi dan komitmen terhadap profesion serta tanggunggungjawab moral mereka sebagai seorang guru. rasional. dan neutral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat realiti. terbuka. ‡ Mengikut Jujun S. .

Justeru. bimbingan. .Guru sebagai pengamal kemahiran ‡ Guru harus mempunyai kemahiran dan mempunyai sijil bertauliah daripada latihan ikhtisas yang diiktiraf. guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang bertauliah dan cekap menjalankan tugas-tugas seperti pengajaran. aktiviti kokurikulum berlandaskan teori pendidikan.

Kemahiran belajar Kemahiran ICT Kemahiran mengurus Kemahiran berkomunikasi kemahirankemahiran yang perlu diperolehi: Kemahiran merancang Kemahiran mengajar Kemahiran berfikir Kemahiran menilai Kemahiran pemudah cara .

(c) Kemahiran pemudah cara . (b) Kemahiran berfikir . menyimpannya dalam stor ingatan dan mengaplikasikan untuk menyelesaikan masalah.kebolehan menerima isyarat dengan tepat.fasilitator yang membimbing.(a) Kemahiran belajar . memotivasi serta menggerakkan orang lain. . menghuraikan dan lain-lain.kecekapan menggunakan akal untuk menjalankan proses-proses pemikiran seperti banding-beza. memproses maklumat yang diterima.

merancang aktiviti pengajaran pembelajaran. menarik dan berkesan. memilih dan menyediakan pelajaran serta menyediakan dan mengurus kemudahan untuk menjalankan aktiviti pengajaran. . memilih strategi dan kaedah pengajaran.menentukan objektif pelajaran. memilih isi pengajaran.(d) Kemahiran mengajar . (e) Kemahiran merancang .membentuk aktiviti pengajaran yang sistematik.

(I) Kemahiran ICT .mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.(f) Kemahiran berkomunikasi . kemudahan fizikal.mengurus bilik darjah. (g) Kemahiran mengurus . (h) Kemahiran menilai .menggunakan teknologi maklumat. . bahan-bahan pengajaran dan sebagainya.secara lisan atau bertulis. murid.

‡ Guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjadi insan yang mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi.Guru sebagai pembentuk nilai ‡ Nilai adalah penting kerana ia memberi panduan dalam kehidupan. ‡ Guru berperanan menyerbakan nilai bahkan perlu menjadi rote model yang akan diteladani oleh para murid serta orang di sekelilingnya. ‡ Nilai dapat memotivasikan hidup manusia untuk hidup dengan cara yang betul. .

menyampai maklumat. mengendalikan bengkel dan sebagainya. penampilan diri melalui pembelajaran seperti pendidikan moral. (b) Mendedahkan pengalaman ± guru perlu mendedahkan murid-murid dengan pengalamanpengalaman tertentu seperti pengembara. . mengelola majlis. (c) Mendidik murid berakhlak mulia ± mendidik termasuk dari segi akhlak. berbincang.Guru sebagai pendidik y Tugas guru adalah mendidik iaitu: (a) Memberi ilmu ± mengajar.

‡ Guru mempunyai hubungan yang rapat dengan masyarakat dan boleh menggunakan statusnya untuk menyebarkan nilai-nilai positif kepada ahli masyarakat. .Guru sebagai agen sosialisasi ‡ Perlu memupuk sikap. nilai dan sahsiah murid-murid yang sempurna selaras dengan kehendak masyarakat.

. staf sokongan dan sekolah. ketua. .Mengamalkan sifat penyayang terhadap pelajar. ‡ Perlu berasaskan perkara-perkara berikut: .Guru sebagai agen perubahan ‡ Mengubah daripada stail pengurusan dan kepimpinan yang bersifat autokratik kepada demokratik.Mengubah daripada strategi pemusatan guru kepada pemusatan murid.Bersikap terbuka secara proaktif dan bersedia untuk menghadapi perubahan khususnya dalam bidang pendidikan. rakan sejawat. .

y Guru harus berakhlak mulia. mempunyai ketahanan fizikal dan bermanfaat kepada diri. . masyarakat serta negara. y Guru juga harus menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi untuk menolong membentuk masyarakat Malaysia yang berakhlak mulia.Guru sebagai pembina negara y Insan guru dapat membantu pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan negara. mempunyai semangat berjuang tinggi. keluarga.

. ‡ Melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan. ‡ Mewujudkan budaya ilmu di kalangan guru dan murid sejajar dengan salah satu pernyataan yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Guru sebagai penyebar ilmu ‡ Bertanggungjawab menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada murid. ‡ Memupuk nilai budaya ilmu supaya menjadi teladan bagi murid-murid mencontohi serta membentuk budaya ilmu sebagai ciri utama dalam kehidupan mereka.

. ‡ Dapat melahirkan murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan hidup masyarakat. memikir dan memberi perhatian terhadap permintaan. menjaga. ‡ Menyukai dan menyayangi kanak-kanak. kebajikan. keperluan dan kebahagiaan murid-muridnya.Guru sebagai penyayang ‡ Prihatin. berdedikasi dan melaksanakan ‡ aktiviti P & P dengan bersungguh-sungguh. berminat. pandangan. bertimbang rasa. ‡ Berminat mengajar.

.Guru sebagai pakar rujuk ‡ Mempunyai kemahiran ikhtisas dan menguasai ilmu pengetahuan. ‡ Menunjukkan sikap jujur serta mewujudkan interaksi positif pelbagai hala. ‡ Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalankan aktiviti pengajaran mereka.

rendah hati. ‡ Juga harus mempunyai kemahiran mendengar dengan baik iaitu memahami situasi atau keadaan yang dialami murid-muridnya. . semangat berbakti. ‡ Juga perlu mempunyai sifat dan kualiti seperti bersopan santun. jujur. menghormati pandangan murid. peramah. prihatin dan sebagainya.Guru sebagai mentor ‡ Menolong memberikan penyelesaian masalah kepada murid dengan cepat dan berkesan.

‡ Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. ‡ Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian.Guru sebagai pengurus ‡ Mengurus rutin bilik darjah. . ‡ Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. ‡ Mengurus aktiviti kumpulan.

Guru sebagai penyelidik ‡ Menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi oleh murid. ‡ Mengubah dan menyesuaikan strategi P & P dapat menarik perhatian murid. ‡ Sentiasa membuat dan menjalankan refleksi kendiri bagi memperbaiki kelemahan dalam P & P. .

Guru sebagai pengamal reflektif ‡ Sentiasa membuat pertimbangan dan pemikiran yang mendalam sebelum merancang sesi-sesi pengajaran. . ‡ Supaya murid-murid memperolehi kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang tinggi dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

. ‡ kualiti generasi di masa hadapan sebahagian besarnya terletak di tangan guru-guru.Kesimpulan ‡ Pendidikan merupakan pelaburan yang penting dalam sesebuah Negara.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful