P. 1
fpk

fpk

|Views: 1,547|Likes:
Published by nur_abdullah_100

More info:

Published by: nur_abdullah_100 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. 1. berakhlak mulia. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : .2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). iaitu.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. Rukun Negara. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. berketerampilan.

Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. philos dan Sophia. iaitu. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik. hati. akhlak. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. terminologi (istilah) dan praktikal. pendidikan dan kebangsaan. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal.1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. iaitu. . Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. etimologi (bahasa). 1946). dan rohani. iaitu teologi dan sains (Russel.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. Kesimpulannya. E. kemanisan dan kepahitan”.3 2. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. dan tingkah laku. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. iaitu falsafah. sistematik. jasmani. dan diterima umum.

yakni metafizik/ontologi (teori kejadian).ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi.. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . epistomologi (teori ilmu) dan logik. barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah.”. 2.. aksiologi (teori nilai). Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. 1982). “. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah). Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah.. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia.2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal.. Kedua.”. jelas dan logik. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia... Misalnya. Misalnya.

para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah.5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. FPK menentukan arah haluan. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut.. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. . Variasi usaha pendidikan yang sedia ada. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). “... berketerampilan. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. . asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. Misalnya. Ketiga.”. Keempat. FPK menjadi rujukan para guru.. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum.

Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. 3. ekonomi.”. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “. 3.. 3. iaitu agama. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut.2.2. politik.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya. individu dan sejagat. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.6 3.2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya.. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung ...1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. rohani. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari. sosial.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor.

3. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . rohani dan intelek). Maka.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.2. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. 3.2.3 Faktor politik Ketiga. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. iaitu “. emosi.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. iaitu “..4 Faktor ekonomi Keempat. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara.. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”..2. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan.5 Faktor individu Kelima. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan. bekerjasama. 3.

6 Faktor sejagat Keenam. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia.2. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini.. .8 3. program pendemokrasian pendidikan.. Misalnya.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya.

FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. metafizik. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. aksiologi. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. iaitu Rukun Negara. b. iaitu. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. kemahiran dan nilai murni. epistomologi dan logik. a. 4. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. a.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4.9 4. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. b.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. Bakat.

b. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. logik unsur jasmani a. b. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. aksiologi unsur emosi a. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). metafizik unsur intelek a. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . b. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. b. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. manipulatif dan sosial. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. b. epistomologi unsur rohani a. epistomologi insan yang seimbang dan a. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. iaitu J-E-R-I.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. b. c. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. b.

Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. keluarga. bangsa dan negara. pengetahuan b. Mempunyai perwatakan diri yang baik. rakyat Malaysia yang dapat a. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. masyarakat. profesion agama. Memupuk pembawaan diri yang baik. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. Berpandangan jauh dan berinisiatif. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. bangsa dan negara.11 agama yang dianuti. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. kekitaan. Bersemangat patriotik. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. agama. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. c. Boleh dipercayai. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. kemakmuran keluarga. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. keharmonian dan b. b. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. c. Berusaha untuk meningkatkan diri. bersih dan cekap. bertimbang rasa. Cintai ilmu pengetahuan. Menjalankan tugas dengan amanah. b. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. Mempertahankan maruah diri. c. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. b. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. hormat-menghormati dan sebagainya. masyarakat dan negara . b.

0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. . pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. Tambahan lagi. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru.12 Deduktifnya. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. 5. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. para guru.

0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. umpamanya kurikulum. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. . pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). Ini memerulan penghayatan. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. Umumnya. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. pemerhatian menerusi senarai semak. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. Maka. 6.

gemilang dan terbilang. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Namun. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. Ketiga. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. Kedua. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni.14 Pertama.

15 7. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut. Maka. FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa.0 RUMUSAN Kolektifnya. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->