1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Rukun Negara. masyarakat dan negara. berketerampilan. berakhlak mulia.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. iaitu. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . 1.

dan tingkah laku.3 2. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik. iaitu teologi dan sains (Russel. hati.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. sistematik. dan diterima umum. akhlak. jasmani. iaitu. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Kesimpulannya. etimologi (bahasa). pendidikan dan kebangsaan. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. dan rohani.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani.1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. iaitu. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. philos dan Sophia. E. . iaitu falsafah. terminologi (istilah) dan praktikal. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. 1946). kemanisan dan kepahitan”. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru.

dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. Misalnya. “. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). 2. jelas dan logik. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah).. barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. epistomologi (teori ilmu) dan logik.. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan .2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal.. Kedua.”.”. 1982).. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. Misalnya. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja...ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi. aksiologi (teori nilai).

para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. “. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita.. berketerampilan. . . Variasi usaha pendidikan yang sedia ada.. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. FPK menjadi rujukan para guru. Misalnya. FPK menentukan arah haluan.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.5 pendidikan berdasarkan keperluan individu.. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. berakhlak mulia.”. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).. Keempat. Ketiga.

rohani.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung .2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor. 3.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. ekonomi..mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 3. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari. politik. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sosial. individu dan sejagat. 3.2. iaitu agama. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “.6 3.”.. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara.2.. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut..2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya.

sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. 3. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan.. iaitu “.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”..3 Faktor politik Ketiga.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi. iaitu “. Maka. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara.2. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara. 3. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . bekerjasama.. emosi.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. rohani dan intelek). Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani.4 Faktor ekonomi Keempat. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.2. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri.5 Faktor individu Kelima.. 3. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya.2.

2.6 Faktor sejagat Keenam. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia.8 3. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya. . Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini. Misalnya... program pendemokrasian pendidikan.

potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . epistomologi dan logik. kemahiran dan nilai murni. b.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. 4. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. iaitu.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. iaitu Rukun Negara. b. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik.9 4. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. Bakat. a. metafizik. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. a. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. aksiologi.

Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. c. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). Mempunyai emosi yang matang dan stabil. epistomologi unsur rohani a. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. metafizik unsur intelek a. b.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. b. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. manipulatif dan sosial. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. b. b. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. b. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. aksiologi unsur emosi a. logik unsur jasmani a. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. iaitu J-E-R-I. b.

Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. keharmonian dan b. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. bersih dan cekap. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. bangsa dan negara. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. Berusaha untuk meningkatkan diri. kekitaan. b. bertimbang rasa. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. profesion agama. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Memupuk pembawaan diri yang baik.11 agama yang dianuti. Mempertahankan maruah diri. keluarga. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. c. Berpandangan jauh dan berinisiatif. masyarakat. hormat-menghormati dan sebagainya. b. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. pengetahuan b. bangsa dan negara. Bersemangat patriotik. kemakmuran keluarga. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. Menjalankan tugas dengan amanah. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. masyarakat dan negara . b. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. rakyat Malaysia yang dapat a. agama. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. b. c. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. Boleh dipercayai. Cintai ilmu pengetahuan. Mempunyai perwatakan diri yang baik. c.

penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. 5. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. para guru.12 Deduktifnya. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. Tambahan lagi. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. .

Maka. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. 6. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. . Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. pemerhatian menerusi senarai semak. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi).13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. umpamanya kurikulum. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. Umumnya. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. Ini memerulan penghayatan.

Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Ketiga. Kedua. Namun. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan.14 Pertama. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. gemilang dan terbilang. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu.

. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah.0 RUMUSAN Kolektifnya. FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan.15 7. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Maka. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful