1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. iaitu. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berakhlak mulia. masyarakat dan negara. 1. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999).0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Rukun Negara.

pendidikan dan kebangsaan. terminologi (istilah) dan praktikal. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. hati. akhlak. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. iaitu falsafah. sistematik. kemanisan dan kepahitan”. dan tingkah laku. E.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik. iaitu teologi dan sains (Russel. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. iaitu. dan diterima umum. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. Kesimpulannya. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. philos dan Sophia. dan rohani.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. . Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia.3 2. etimologi (bahasa).1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. 1946). jasmani. iaitu.

“.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. Misalnya. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah). 2. Misalnya. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. epistomologi (teori ilmu) dan logik.. 1982).. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun..”. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia.”. barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya..2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. jelas dan logik. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. Kedua. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja.. aksiologi (teori nilai). Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan.. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat.ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi.

Keempat. . iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. FPK menentukan arah haluan. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya.”. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah.. berakhlak mulia. Ketiga. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan.5 pendidikan berdasarkan keperluan individu.. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. “.. . Misalnya.. FPK menjadi rujukan para guru. berketerampilan.

2. sosial. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor. politik.2.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung .2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. iaitu agama. ekonomi. 3. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut..6 3..0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. 3. 3.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek..”.. individu dan sejagat.

Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani.2.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara. 3. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan.2. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan. iaitu “. Maka.. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. emosi.3 Faktor politik Ketiga. iaitu “.5 Faktor individu Kelima. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . bekerjasama. 3. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri...2. 3.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. rohani dan intelek).4 Faktor ekonomi Keempat..memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”.

2.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya..6 Faktor sejagat Keenam. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini. .. program pendemokrasian pendidikan. Misalnya. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa.8 3.

Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. Bakat. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. metafizik. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. kemahiran dan nilai murni. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. b. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. aksiologi. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . iaitu.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. a. a.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. b. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. epistomologi dan logik. iaitu Rukun Negara. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat.9 4. 4.

Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. logik unsur jasmani a. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. aksiologi unsur emosi a. iaitu J-E-R-I. manipulatif dan sosial. epistomologi unsur rohani a. b. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. b. c. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. metafizik unsur intelek a. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. b. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. b. b. b. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal.

masyarakat. Berpandangan jauh dan berinisiatif. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. b. c. pengetahuan b. kemakmuran keluarga. b. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. keluarga. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. Mempertahankan maruah diri. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. Memupuk pembawaan diri yang baik. agama. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. Berusaha untuk meningkatkan diri. kekitaan. keharmonian dan b. b. bangsa dan negara. rakyat Malaysia yang dapat a. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. bersih dan cekap. Boleh dipercayai. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a.11 agama yang dianuti. b. bangsa dan negara. bertimbang rasa. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. profesion agama. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. Menjalankan tugas dengan amanah. c. Mempunyai perwatakan diri yang baik. Bersemangat patriotik. hormat-menghormati dan sebagainya. Cintai ilmu pengetahuan. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. c. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. masyarakat dan negara .

12 Deduktifnya. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. para guru. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. 5. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. Tambahan lagi. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru. .

Ini memerulan penghayatan. Maka. . pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. Umumnya. pemerhatian menerusi senarai semak. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. umpamanya kurikulum. 6.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi).

Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. Ketiga.14 Pertama. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Kedua. Namun. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . gemilang dan terbilang. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi.

0 RUMUSAN Kolektifnya. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah. .15 7. Maka. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut. FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful