1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. masyarakat dan negara.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. iaitu. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Rukun Negara. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 1. berakhlak mulia. berketerampilan.

1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. philos dan Sophia. 1946).D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. terminologi (istilah) dan praktikal.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. hati. iaitu falsafah. .3 2. kemanisan dan kepahitan”. dan rohani. akhlak. Kesimpulannya. iaitu teologi dan sains (Russel. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. dan diterima umum. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. sistematik. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. dan tingkah laku. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. E. etimologi (bahasa). jasmani. iaitu. iaitu. pendidikan dan kebangsaan. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar.

Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan ..4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat.ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi. epistomologi (teori ilmu) dan logik..”..”. aksiologi (teori nilai). barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah.. “.. 1982). pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah).. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. jelas dan logik. 2. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Misalnya. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja.2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. Kedua. Misalnya.

Variasi usaha pendidikan yang sedia ada. Misalnya. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ketiga.. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. . masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan.”.. berketerampilan.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. FPK menjadi rujukan para guru. Keempat. FPK menentukan arah haluan..5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya.. . “.

2. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari. 3. individu dan sejagat.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.”. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung . Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut. politik.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya.6 3. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. 3. 3.2. sosial. iaitu agama.. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. rohani.2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya....1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. ekonomi. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini.

7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara.3 Faktor politik Ketiga. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan.2. iaitu “. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan.5 Faktor individu Kelima. 3. Maka.4 Faktor ekonomi Keempat. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . bekerjasama. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi. 3..2.. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”.. rohani dan intelek).2. iaitu “.. emosi. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. 3. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani.

” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya.. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa. .8 3. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia.2.. program pendemokrasian pendidikan.6 Faktor sejagat Keenam. Misalnya.

a. Bakat. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. epistomologi dan logik. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. a. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. iaitu Rukun Negara.9 4. 4. iaitu. metafizik. kemahiran dan nilai murni. b. b. aksiologi.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4.

Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . b. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. manipulatif dan sosial. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. b. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). b. Mempunyai emosi yang matang dan stabil.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. metafizik unsur intelek a. iaitu J-E-R-I. b. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. epistomologi unsur rohani a. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. logik unsur jasmani a. aksiologi unsur emosi a. b. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. c. b.

Berusaha untuk meningkatkan diri. profesion agama. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. Boleh dipercayai. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. keharmonian dan b. c. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. kemakmuran keluarga. c. rakyat Malaysia yang dapat a. Berpandangan jauh dan berinisiatif. Memupuk pembawaan diri yang baik. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. b. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. bangsa dan negara. c. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. keluarga. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. bertimbang rasa. pengetahuan b. Mempertahankan maruah diri. Bersemangat patriotik. b. b. hormat-menghormati dan sebagainya. bersih dan cekap. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. masyarakat. bangsa dan negara. Mempunyai perwatakan diri yang baik. Menjalankan tugas dengan amanah. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. Cintai ilmu pengetahuan. kekitaan.11 agama yang dianuti. b. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. agama. masyarakat dan negara .

5. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi.12 Deduktifnya. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. Tambahan lagi. para guru. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. . Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid.

FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. Ini memerulan penghayatan. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. 6.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. . Umumnya. pemerhatian menerusi senarai semak. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. Maka. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. umpamanya kurikulum.

FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Ketiga. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Namun.14 Pertama. gemilang dan terbilang. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). Kedua. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu.

Maka.0 RUMUSAN Kolektifnya. FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa.15 7. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah. . perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful