P. 1
fpk

fpk

|Views: 1,552|Likes:
Published by nur_abdullah_100

More info:

Published by: nur_abdullah_100 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. masyarakat dan negara. Rukun Negara. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. berketerampilan. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. iaitu. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 1. rohani.

1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. iaitu. . educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. iaitu. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. E. hati. iaitu falsafah. 1946). akhlak. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. etimologi (bahasa). Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. dan rohani. dan diterima umum.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. pendidikan dan kebangsaan. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. kemanisan dan kepahitan”. jasmani. philos dan Sophia. iaitu teologi dan sains (Russel.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. dan tingkah laku. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik.3 2. Kesimpulannya. terminologi (istilah) dan praktikal. sistematik.

FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia..ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi.. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia. aksiologi (teori nilai). barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. Kedua. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan .2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah. epistomologi (teori ilmu) dan logik.”... Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian).”. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. 2. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. jelas dan logik. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah).. “. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja. Misalnya. dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. Misalnya. 1982)..

FPK menentukan arah haluan. Misalnya.. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. berketerampilan. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada.”. FPK menjadi rujukan para guru. Ketiga.. berakhlak mulia. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan. Keempat.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. . . para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah... iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. “.

.. individu dan sejagat.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya. 3. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari.”. rohani. 3. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung . iaitu agama.2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya. politik.2. ekonomi.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. sosial.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.6 3. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.. 3.. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “.2.

Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.2.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi.4 Faktor ekonomi Keempat. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara.2. 3. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan..memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”..5 Faktor individu Kelima. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. bekerjasama. emosi. rohani dan intelek). sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. iaitu “. 3. Maka. 3.2. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya.3 Faktor politik Ketiga. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. iaitu “. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi...

ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia.8 3. . pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan.. program pendemokrasian pendidikan.. Misalnya.2.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya.6 Faktor sejagat Keenam. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa.

2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. b. 4. epistomologi dan logik. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. Bakat. a. metafizik. iaitu Rukun Negara. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. b. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. iaitu.9 4. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu .0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. kemahiran dan nilai murni. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. aksiologi.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. a.

Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. b. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. c. b. aksiologi unsur emosi a. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. b. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. b. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. epistomologi unsur rohani a. metafizik unsur intelek a. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. manipulatif dan sosial. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. b. epistomologi insan yang seimbang dan a. b. iaitu J-E-R-I. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . b. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. logik unsur jasmani a.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan.

Cintai ilmu pengetahuan. masyarakat. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. Bersemangat patriotik. hormat-menghormati dan sebagainya. Boleh dipercayai. kekitaan. c. keharmonian dan b. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. pengetahuan b. agama. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. kemakmuran keluarga. b. bangsa dan negara. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. Mempertahankan maruah diri. Berusaha untuk meningkatkan diri. Berpandangan jauh dan berinisiatif. keluarga. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. profesion agama. c. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. Menjalankan tugas dengan amanah. bertimbang rasa. masyarakat dan negara . 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. bersih dan cekap. b. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Mempunyai perwatakan diri yang baik. bangsa dan negara. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. Memupuk pembawaan diri yang baik. c. rakyat Malaysia yang dapat a. b. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. b.11 agama yang dianuti. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa.

.12 Deduktifnya. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. para guru. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru. Tambahan lagi. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. 5.

dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. 6. Ini memerulan penghayatan. umpamanya kurikulum. Maka. . Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. Umumnya.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. pemerhatian menerusi senarai semak.

Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. Namun. Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. gemilang dan terbilang. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN.14 Pertama. Ketiga. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Kedua. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis.

. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut.15 7. FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan.0 RUMUSAN Kolektifnya. Maka. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->