1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

berakhlak mulia. berketerampilan. Rukun Negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . 1. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. iaitu. masyarakat dan negara.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. rohani.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

iaitu. terminologi (istilah) dan praktikal.1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. dan diterima umum. dan tingkah laku. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. iaitu. akhlak. sistematik. dan rohani.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. iaitu falsafah. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. pendidikan dan kebangsaan. iaitu teologi dan sains (Russel.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. kemanisan dan kepahitan”. Kesimpulannya.3 2. . Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting. philos dan Sophia. etimologi (bahasa). hati. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. 1946). jasmani. Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. E.

”. Misalnya.. aksiologi (teori nilai). jelas dan logik. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. Kedua. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun.. 2.2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. epistomologi (teori ilmu) dan logik. 1982).ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi. dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah.. “. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah). Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan... barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia.. Misalnya.”. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian).

Misalnya. . . masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. berketerampilan. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya.”. Ketiga. asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan.. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Keempat...5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. FPK menjadi rujukan para guru. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut.. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada.bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah. “. berakhlak mulia. FPK menentukan arah haluan.

.2. politik. 3..”. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK. individu dan sejagat. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari. iaitu agama. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “. sosial.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia. 3. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung .2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya. Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani.6 3. 3..2. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. ekonomi.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor..

2.4 Faktor ekonomi Keempat. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya.. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan.2. iaitu “. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi. iaitu “. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. bekerjasama.5 Faktor individu Kelima.. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan.. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.2. 3. Maka.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara.. 3. rohani dan intelek). Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan.3 Faktor politik Ketiga. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . 3.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. emosi. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil.memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”.

6 Faktor sejagat Keenam. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan. Misalnya.8 3. .. program pendemokrasian pendidikan.2. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa..

9 4. a. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . aksiologi. Bakat. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan. iaitu.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. kemahiran dan nilai murni. a. b. iaitu Rukun Negara.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. b. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. 4. epistomologi dan logik. metafizik. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat.

Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. b. manipulatif dan sosial. b.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. metafizik unsur intelek a. epistomologi unsur rohani a. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. b. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. b. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain. logik unsur jasmani a. epistomologi insan yang seimbang dan a. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . b. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. c. iaitu J-E-R-I. b. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. b. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. aksiologi unsur emosi a. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul.

Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. masyarakat dan negara . Mempunyai perwatakan diri yang baik. profesion agama. bangsa dan negara. Berusaha untuk meningkatkan diri. rakyat Malaysia yang dapat a.11 agama yang dianuti. b. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. c. Menjalankan tugas dengan amanah. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. keharmonian dan b. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. keluarga. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. Memupuk pembawaan diri yang baik. bertimbang rasa. Berpandangan jauh dan berinisiatif. Boleh dipercayai. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. Bersemangat patriotik. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. Cintai ilmu pengetahuan. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. b. kekitaan. Mempertahankan maruah diri. c. Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. agama. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. c. b. kemakmuran keluarga. hormat-menghormati dan sebagainya. bersih dan cekap. bangsa dan negara. pengetahuan b. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. b. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. masyarakat.

Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. para guru.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. . Tambahan lagi. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. 5.12 Deduktifnya.

6. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. Maka. Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. . pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. pemerhatian menerusi senarai semak. umpamanya kurikulum. Umumnya. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. Ini memerulan penghayatan.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan.

FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN.14 Pertama. Ketiga. Namun. perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? . Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. Kedua. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. gemilang dan terbilang. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka.

Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. . FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan.15 7.0 RUMUSAN Kolektifnya. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut. Maka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful