1

INPUT
i. ii. iii. iv. v. vi. Konsep dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK); Faktor-faktor pembentukan FPK; Elemen-elemen dalam FPK; Peranan sekolah dalam merealisasikan FPK; Implikasi FPK terhadap sistem pendidikan negara; dan Rumusan/cadangan.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. Rukun Negara. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.0 PENGENALAN Idea penggubalan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dicetuskan pada tahun 1979 setelah penerbitan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Pelaksanaan Dasar Kebangsaan. Dasar Ekonomi Baru (Rancangan Malaysia Ketiga pada 1976-1980) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999). 1. iaitu. FPK digambarkan sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa masyarakat dan hasrat negara seperti berikut : . rohani. berketerampilan. Penggubalan FPK oleh pakar-pakar pendidikan digubal secara teliti dan mengambil berat tentang keperluan-keperluan individu. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.2 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. FPK yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) telah digubal sembilan tahun kemudiannya dicermin berdasarkan dokumen-dokumen dasar dan berlandaskan ketiga-tiga ideologi negara.

iaitu teologi dan sains (Russel. Sharifah Alawiah Alsagoff dalam bukunya falsafah Pendidikan (1984 ) meletakkan falsafah sebagai pertimbangan asas dan andaian berkenaan pertimbangan terhadap perkara yang penting.D Miller dalam bukunya Questions That Matter (1984) mengujarkan falasafah sebagai usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap variasi item. dan diterima umum.3 2. E. hati. iaitu falsafah. sistematik. iaitu. Definisi falsafah dilihat daripada tiga penjuru. Para ahli falsafah mendefinisikan falsafah sebagai satu landasan yang sempurna bagi cetusan dan penjanaan deretan idea baharu dalam variasi bidang dan disiplin ke arah perkembangan manusia. Definisi pemajmukan leksikal “Falsafah Pendidikan” diertikan oleh Yusuf al-Qardawi (1980) sebagai “Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal. educare yang bermaksud “memelihara atau mengasuh”. 1946). Jelaslah bahawa falsafah pendidikan bertindak sebagai medium pembentukan insan yang mulia memandangkan falsafah melibatkan dua cakuman utama. rasional dan bernas yang dihasilkan menerusi kajian secara saintifik.0 KONSEP DAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 2. dan tingkah laku. Asal usul leksikal “pendidikan” adalah daripada morfem bebas Latin. Leksikal “falsafah” berasal daripada dua perkataan Yunani. jasmani. falsafah dapat diertikan sebagai pemikiran atau pandangan yang benar. philos dan Sophia. akhlak. dan rohani. Philos bermakna mencintai manakala Sophia diertikan sebagai kebijaksanaan. etimologi (bahasa). . Ia bertujuan untuk menyediakan manusia hidup dalam masyarakat yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan. pendidikan dan kebangsaan. kemanisan dan kepahitan”.1 Konsep Falsafah Pendididkan Kebangsaan (FPK) Falsafah Pendidikan Kebangsaan berasal daripada tiga leksikon asas. terminologi (istilah) dan praktikal. Kesimpulannya. iaitu.

.”. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia. barisan sintaksis “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah. malahan berlangsung secara tekal dan dapat membuktikan kedinamikan . dan ditimbalbalikkan dengan negara secara keseluruhannya. yakni metafizik/ontologi (teori kejadian). Falsafah Pendidikan Kebangsaan merujuk keempat-empat cabang falsafah.4 “Kebangsaan” secara generalnya diertikan sebagai sesuatu yang universal. aksiologi (teori nilai). “. epistomologi (teori ilmu) dan logik. Kedua. 2. jelas dan logik... Misalnya. pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di Malaysia.. FPK menjelaskan norma-norma kedinamikan pendidikan terkini secara rasional serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia.2 Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) FPK menggariskan kesemua leksikon. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau berubah-ubah)..ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi.. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat. Kajian definisi dan kelompok rujukan cabang berkenaan menghasilkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menjadi rujukan para guru dalam merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara Malaysia yang rancak membangun. 1982). Misalnya. Perkataan “berterusan” menunjukkan bahawa sistem pendidikan tidak terhenti sebegitu sahaja.”.

5 pendidikan berdasarkan keperluan individu. iaitu membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia dan memenuhi aspirasi negara kita. berketerampilan. berakhlak mulia. masyarakat dan negara dari semasa ke semasa. Variasi usaha pendidikan yang sedia ada. “. direformasi secara mudah dan dilaksanakan ke arah mencapai Matlamat Pendidikan Negara dengan merujuk FPK tersebut. FPK bertindak sebagai medium perealisasian misi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ketiga. Misalnya. . FPK menentukan arah haluan. ko-kurikulum dan citra guru yang diharap-harapkan. . asas dan sumber inspirasi kepada semua rancangan dalam bidang pendidikan..bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Keempat..”... lanjutan penghasilan falsafah baharu umpamanya Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang menghasratkan ciri-ciri guru yang dihasratkan dan sebagainya. Barisan morfem bebas inilah yang bertindak sebagai penentuan kurikulum. FPK menjadi rujukan para guru. para penggubal kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah.

individu dan sejagat. 3.1 Faktor agama Pertama ialah faktor agama yang dianuti oleh para manusia di Malaysia.. iaitu agama. ekonomi... rohani. Agama Islam menjadi rujukan kepada pertimbangan asas dalam FPK.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.2 Faktor sosial Kedua ialah faktor sosial yang meliputi hierarki dan struktur masyarakat setempat serta kebudayaannya..6 3. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Keharmonian masyarakat sekeliling bergantung . Agama Islam diklasifikasi sebagai agama rasmi di negara ini.0 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 3. Deretan kepercayaan lain dianuti secara bebas berdasarkan akta dan undang-undang negara. politik.”. sosial. Satu keselarasan entiti perlu dirancang secara teliti oleh pakar-pakar pendidikan agar tidak muncul perbalahan dan kekangan yang muncul di kemudian hari.2.1 Pengenalan Pembentukan FPK merujuk variasi faktor yang perlu dipertimbang memandangkan Malaysia merupakan salah sebuah negara yang majmuk bangsanya. Unsur agama tersebut dapat dihayati di dalam pernyataan “. Terminologi syumul berkenaan keenamenam faktor tersebut dipaparkan jalinannya seperti berikut. 3.2. 3.2 Faktor-faktor penyumbang kepada pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Faktor pembentukan FPK terdiri daripada enam faktor.

3 Faktor politik Ketiga. Pernyataan ini jelas terpampang di dalam ayat pertama FPK . 3. ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi pembangunan dan kemajuan negara. Kenyataan ini dijelaskan secara luaran tetapi mendukung hasrat yang tinggi.2. iaitu “. hormat menghormati dan sebagainya demi penghasilan keadaaan sosial yang stabil. Tujuan ini jelas terpancar di dalam pernyataan falsafah berkenaan. Maka. 3.7 kepada variasi amalan mahmudah (mulia) umpamanya toleransi. Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.5 Faktor individu Kelima. bekerjasama. sekolah teknik dan vokasional turut diwujudkan demi penghasilan masyarakat yang beridentiti tinggi seiring pembangunan negara. rohani dan intelek).....memberi sumbangan terhadap kemakmuran negara”.memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”. 3. ialah faktor individu yang dikaitkan dengan keperluan-keperluan individual seperti keselamatan. emosi. ialah faktor politik yang menentukan ideologi negara lantas mempengaruhi dasar pendidikan. perkembangan potensi dan penyempurnaan kendiri. iaitu “.2. Potensi individu diperkembang menerusi pendidikan yang meliputi aspek-aspek J-E-R-I (jasmani. Matlamat pencapaian perpaduan kaum menjadi asas pembentukan FPK yang berlandaskan Rukun Negara.4 Faktor ekonomi Keempat. Rakyat Malaysia terlatih dalam variasi kemahiran yang dapat membantu negara memperkembang ekonomi menerusi peningkatan daya pengeluarannya.2.

8 3. pensarwajagatan pendidikan dan pendidikan seumur hidup dirancangkan oleh UNESCO yang dirancang pada tahun 1980 telah dimanifestasikan dalam pernyataan FPK sebagai “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan.” Keenam-enam faktor pembentukan FPK ini menjadi disiplin ke arah pembentukan peraturan yang menjadi prinsip yang seharusnya diamalkan para pendidik dan sebagainya. program pendemokrasian pendidikan. .. Pengenalan idea-idea pendidikan tika seminar pendidikan antarabangsa turut mempengaruhi falsafah pendidikan di negara ini.. Misalnya. ialah faktor sejagat yang menitik berat pandangan dan visi sedunia. perkembangan pendidikan antarabangsa dan keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arah yang dapat membawa persefahaman antarabangsa.6 Faktor sejagat Keenam.2.

b. b. epistomologi dan logik. 1 Cabang Elemen-elemen Falsafah epistomologi pendidikan suatu berterusan Implikasi usaha a. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. kemahiran dan nilai murni. a. potensi dan kebolehan mereka menerusi interaksi sosial dengan orang lain dan pragmatik. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.1 Pengenalan Barisan elemen dalam FPK merujuk ketiga-tiga ideologi negara. a. metafizik. 4. potensi dan kebolehan 2 metafizik perkembangan individu potensi 3 metafizik perkembangan individu . potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam dan perlu dicungkil. aksiologi. iaitu. DEB dan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1999) dan keempat-empat cabang falsafah pendidikan.0 ELEMEN-ELEMEN DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) 4. Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. Bakat. FPK mendukung 17 elemen yang diklasifikan sebagai satu aspek yang dipandang serius. iaitu Rukun Negara.9 4.2 Elemen-elemen FPK dan cabang rujukan falsafah Berikut merupakan elemen-elemen dalam FPK dan rujukan dalam cabang falsafah : Jadual 1 : Jaduan elemen FPK dan rujukan cabang falsafah Bil.

Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. b. aksiologi unsur emosi a. epistomologi insan yang seimbang dan a. sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Sangup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran (menyebarluaskan ilmu). b. Mempunyai emosi yang matang dan stabil. b. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Menyedari bahawa hukum dan kepada Tuhan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Menyedari dan insaf bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. logik unsur jasmani a. Mengamalkan segala ajaran secara menyeluruh bersepadu dan 4 5 6 7 8 9 . Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. aksiologi kepercayaan dan kepatuhan a. b. c. iaitu J-E-R-I. Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. b. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif dan senantiasa berusaha memperoleh dan mengembang ilmu yang betul. b. manipulatif dan sosial. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. Keimbangan antara keempatharmonis empat aspek di atas akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis dengan diri dan orang lain.10 tidak boleh dikembangkan secara berasingan. Menyedari dan percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur. epistomologi unsur rohani a. metafizik unsur intelek a. b.

kemakmuran keluarga. masyarakat. Mempunyai perwatakan diri yang baik. b. keluarga. memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara b. 15 logik 16 logik 17 logik sumbangan terhadap a. c. 13 logik rakyat Malaysia bertanggungjawab yang a. b. Berfikiran waras dan berjiwa tenang. c. 11 logik rakyat Malaysia berketerampilan yang a. b. 14 aksiologi rakyat Malaysia yang a. Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. bertimbang rasa. Bersemangat patriotik. bersih dan cekap. Boleh dipercayai. hormat-menghormati dan sebagainya. Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Berpandangan jauh dan berinisiatif. Mempertahankan maruah diri. berkeupayaan kesejahteraan diri mencapai a. pengetahuan b. profesion agama. bangsa dan negara. 10 epistomologi rakyat Malaysia yang berilmu a. bangsa dan negara. c. Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca. keharmonian dan b. Berusaha untuk meningkatkan diri. berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri b. rakyat Malaysia yang dapat a. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup. Berdaya tahan fizikal dan mental yang mantap. Berusaha memupuk perpaduan rakyat bermediumkan sifat toleransi. Cintai ilmu pengetahuan. kekitaan. Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup.11 agama yang dianuti. masyarakat dan negara . Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka. Berkebolehan mengharungi likuliku hidup yang kian mencabar dari masa ke semasa. agama. Memupuk pembawaan diri yang baik. Menjalankan tugas dengan amanah. 12 aksiologi rakyat Malaysia berakhlak mulia yang a. b.

Tambahan lagi. Rentetan kronologi ini bermotif pemberian sumbangan terhadap kemakmuran variasi pihak. para guru. penyediaan aktiviti kurikulum dan kokurikulum di medium yang dinamakan ”sekolah”. Pendidikan yang dihasilkan adalah menyeluruh dan bersepadu demi peangplikasian ilmu yang diterima di sekolah ke dalam rutin seharian dapat dipraktik para murid. pelaksanaan aktivti kurikulum dan kokurikulum serta lampiran program dan aktiviti yang disediakan di setiap sarana FPK.0 PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASISKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) Pelaksanaan FPK dipaparkan secara jelas menerusi paparan tanggungjawab para pentadbir sekolah.12 Deduktifnya. . sistem pembelajaran dan pendidikan di Malaysia adalah berpandukan keempat-empat cabang falsafah memandangkan kesemua aspek yang dipandang serius sewajarnya diberi penekanan. Sekolah bertindak sebagai sarana penghasilan produk (anak murid) seperti yang dihasratkan oleh variasi pihak memandangkan mereka merupakan pemandu generasi pada masa yang bakal tiba suatu hari nanti. 5. pengurusan prasarana – kemudahan yang disediakan di sekolah dan amalan keceriaan. pendidikan ditafsirkan di dalam FPK sebagai suatu sistem yang berterusan demi perkembangan potensi para murid yang harmoni daripada variasi aspek tetapi masih berpandukan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan seperti yang tercatit jelas di dalam Rukun Negara. yakni peranan pihak pengurusan dan organisasi. Pendidikan sebegini (berdasarkan FPK) demi melahirkan sekelompok masyarakat yang disemai nilai-nilai murni dan sivik yang mahmudah dan senantiasa berusaha ke arah penyempurnaan diri seperti yang dirukuni fitrah semulajadi insan. Penilaian pengamalan falsafah ini diperspektif menerusi variasi penjuru.

Umumnya. semua perancangan dan aktiviti pendidikan memancarkan pancaran nilai dan barisan prinsip yang terkandung dalam FPK. Para guru perlulah berpegang kepada FPK tika menjalaskan tanggungjawab profesional mereka agar matlamat pendidikan negara menjadi suatu kenyataan. . Falsafah ini menjadi tunjang kepada sistem pendidikan negara di Malaysia. kajian yang terlibat adalah berasaskan temu bual sama ada berstruktur atau sebaliknya. 6. manusia dengan alam (ilmu sains) dan manusia dengan Tuhan (ilmu teologi). Ini memerulan penghayatan.1 Pengenalan FPK merupakan dokumentasi rasmi yang mencerminkan sistem pendidikan negara Malaysia. pemahaman dan keprihatinan para pendidik demi merealisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalam kandungannya.0 IMPLIKASI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NEGARA 6. umpamanya kurikulum. pemerhatian menerusi senarai semak. FPK menyumbang implikasi terhadap sistem pendidikan negara ini. Maka. Analisis para respondan dibuat menerusi kaedah statisitik deskriptif dengan total pendapatan frekuensi dan peratusan. dan borang soal selidik yang diedarkan kepada sampel guru secara rawak. pendidik dan institusi pendidikan yang merujuk perhubungan di antara manusia dengan manusia.13 Penilaian sebegini mengimpak pelbagai kajian dilakukan di sekolah kajian demi menilai peranan sekolah berkenaan merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK menerusi beberapa pendekatan kajian.

Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia. Kedua. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. FPK menekankan perubahan sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. gemilang dan terbilang. FPK menyumbang implikasi terhadap kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan FPN. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah pewujudan situasi yang sesuai. FPK menyumbang implikasi kepada institusi pendidikan. Implikasi ini meliputi perubahan silibus berorientasi program bersepadu. Ketiga. reformasi pendidikan berorientasi pendidikan umum dan perubahan silibus yang sesuai untuk melatih kemahiran pelajar dalam bidang vokasional dan teknologi. sejauh manakah pelasanaan FPK diaplikasi terhadap pembangunan dan perjalanan sesebuah sekolah? .14 Pertama. perubahan program pendidikan berorientasi pelahiran yang seimbang dan harmonis. perubahan aktiviti budaya sekolah yang kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar yang cintakan ilmu lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka. Item ini melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar). perubahan input pelajaran yang mengutamakan penyerapan nilai murni. Namun.

0 RUMUSAN Kolektifnya. pelaksanaan dan hasrat yang dilampirkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) adalah bermediumkan sekolah.15 7. Pelaksanaan FPK di sekolah kajian adalah di tahap optimum dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Maka. . FPK merupakan dokumen rasmi dan menjadi rujukan variasi pihak khususnya sekelompok insan yang terlibat dalam bidang pendidikan. perealisasian hasrat sedemikian perlu ditekan dan diketengahkan ke dalam seantro aktiviti yang dipertanggungjawabkan ke sekolah tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful