¨ß¢øj¡ ¨üÈó¡òÿ—§¾ìßñϗ

3355,,1166,,33 3355,,1166,,33
$$44,,''$$++
$$++//8 8$$6666881111$$+ +::$$/ /--$$00$$¶¶$$++
2/(+
'56+$/(+)$8=$1
3(1(5-(0$+
$%8$$6,$
(',725
08+<868)+$5810$
08+08·,18',1,//$+
$%80,4'$'
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 3
DAFTAR I5I
1. Sekapui siiil daii peneijenal..................4
2. Iendaluluan..........................5
3. Al-Iiiqalunnajial Adalal Allus sunnal val jana´al..........7
4. Nana-Nana Al-Iiiqalunnajial Dan
Ailinva............11
5. piinsip-piinsip Allus sunnal val
jana´al...............12
Iiinsip
peilana..........................12
Iiinsip
kedua...........................17
Iiinsip
keliga.........................18
Iiinsip
keenpal..........................19
Iiinsip
kelina..........................19
Iiinsip
keenan...........................2O
Iiinsip
kelujul.........................2O
Iiinsip
kedelapan.......................22
Iiinsip
kesenlilan........................22
6. penulup............................2
4
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 4
5ekaµur sIrIh darI
Penerjemah
Segala puji lanva nilik Allal vang lelal nenunjuki kila senua jalan-
Nva vang luius, dan senoga slalaval seila salan senanliasa Allal
linpalkan kepada junjungan kila penulup kenalian dan keiasulan
Mulannad lin Aldillal U leseila keluaiga, slalalal, dan pengikulnva
vang selia lingga aklii zanan.
ßeisanaan dengan langkilnva dunia Islan dan kenlalinva nanusia
kepada jalan penguasa alan senesla ini. Unal Islan dan kaun nuslinin
dilunlul unluk nenalani ajaian vang divakininva dengan penalanan
vang lenai sesuai vang lelal difalani dan diconlolkan olel As-sa!afus
sha!Ih ( paia pendalulu unal ini vang slalil ) agai dia lidak leipeiosok ke
dalan nanlaj dan ajaian vang sesal dan nenvesalkan.
Dalan pada ilu penalanan ajaian dan nanlaj Ah!uussunnah wa!
jama'ah laius nendasaii kevakinan seliap nuslin selal dengan ajaian dan
nanlaj inilal seoiang nuslin insva Allal akan leijanin daii adzal neiaka
di akleial kelak.
Dan svekl docloi Slolel lin Iauzan lin Aldillal Al Iauzan salal
seoiang di anlaia anggola devan najlis 'Ulana-ulana lesai di Saudi Aialia
dengan luku ini leliau sedikil lanvak akan nenjelaskan sekelunil lenlang
lal-lal vang lelal sava kenukakan di alas.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 5
Akliinva kila leido´a kepada Allal senoga kila dikaiuniai calavaNva
unluk nengaiungi sisa lidup ini dengan ajaian dan lidaval-Nva dan kila
diselanalkan daii segala adzal dan nuika-Nva laik di dunia naupun di
akleial.
Ieneijenal
AßU AASIA
PENDAHULUAN
Segala puji lagi Roll senesla alan vang lelal nenunjuki kila senua
kepada calava Islan dan sekali-kali kila lak akan nendapal pelunjuk jika
Allal lidak nenleii kila pelunjuk, kila nolon kepada-Nva agai kila
senanliasa di lelapkan di alas lidaval-Nva sanpai aklii laval selagainana
difiinankan Allal < :
@ ..` `'· .`' . `¸` .` . ·` `, - · . ` .` ·¯ ¸ ,' ' > , ·· . .· .¯ ·.
¨nai crang-crang uang |criman. |cr|auua|an |cpada A||an dcngan sc|cnar-
|cnar |auua |cpadaNua: dan jangan|an sc|a|i-|a|i |amu ma|i |ccua|i da|am |cadaan
|s|am ( suial Ali Inian : 1O2)
legilu pula kila nenolon agai lali kila lidak di condongkan kepada
kesesalan selelal kila nendapal pelunjuk, Allal leifiinan :
@ ` .· ` · · `· . · -` . ` ` .`·. .' :` ·`- :` ¸ · > .· .¯ ·.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 6
´ Ya A||an. jangan|an |ng|au pa|ing|an na|i-na|i |ami sc|c|an |ng|au
mcm|cri |ami nidauan. dan |cri|an |cpada |ami dari sisi-Mu |cranma|an
scsunggunnua |ng|au Mana Pcm|cri¨ ( suial Ali Inian : 8)
Dan senoga slalaval seila salan senanliasa Allal linpalkan kepada
Nali kila, suii lauladan dan kekasil kila, Rasulullal U, vang lelal diulus
selagai ialnal lagi alan senesla. Dan senoga iidla-Nva selalu
dilinpalkan kepada paia slalalalnva vang slalel dan suci, laik daii
kalangan Mulajiiin naupun Anslai, seila kepada paia pengikulnva vang
selia selana ada vaklu nalan dan siang.
Wa la´du : Inilal kalinal iingkas lenlang penjelasan 'Aqidal Allus
Sunnal Wal Iana´al vang pada kenvalaan lidup nasa kini dipeiselisilkan
olel unal Islan selingga neieka leipecal lelal. Hal ilu leilukli dengan
lunlulnva leilagai kelonpok (dakval) kenlenpoiei dan janaal-janaal
vang leileda-leda. Masing nasing nenveiu nanusia (unal Islan) kepada
golongannva: nengklain lalva diii dan golongan neiekalal vang paling
laik dan lenai, sanpai-sanpai seoiang nuslin vang nasil avan nenjadi
lingung, kepada siapakal dia lelajai Islan dan kepada jenaal nana dia
laius ikul leigalung. ßalkan seoiang kafiipun vang ingin nasuk kedalan
Islan ikul ikulan lingung. Islan apakal vang lenai vang laius didengai
dan dilacanva: vakni ajaian Islan vang leisunlei daii Al Oui´an dan As
Sunnal vang lelal dileiapkan dan leiganlai dalan kelidupan paia salalal
Rasulullal vang nulia dan lelal nenjadi pedonan lidup sejak leialad-alad
vang lalu, nanun jusliu ia lanva lisa nelilal Islan selagai selual nana
lesai lanpa aili lagi diiinva.
ßegilulal vang peinal dikalakan olel seoiang oiienlalis lenlang Islan:
¨ Islan ilu leilulup olel kaunnva sendiii¨, vakni oiang-oiang vang
nengaku-ngaku nuslin lelapi lidak konsislen (nenelapi) dengan ajaian
Islan vang selenainva.
Kani lidak nengalakan lalva Islan lelal lilang seluiulnva,
dikaienakan lelal nenjanin kelanggengan Islan ini dengan kealadian
kilalNva, selagainana Dia lelal leifiinan :
@ .. = ·- ` · ` ¯ ` `¸`- ` > , - . -- ·.
´ scsunggunnua Kami|an uang |c|an mcnurun|an A| Qur´an. scsunggunnua
Kami |cnar-|cnar mcmc|inaranua¨.
Maka, paslilal akan senanliasa ada segolongan kaun nuslinin vang
akan lelap legul (konsislen) nenegang ajaiannva dan nenelilaia seila
nenlelanva selagainana difiinankan Allal < :
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 7
` ·`.` ¸ · · · ' `· .' -` `.`,' -` ·` . `· ¸' ` .· · · ¸ · ` .´ · `` ¸· .`·¯ ¸ ,' ' ¸ · ·` ·'
.. ··` . .. ·- . · ¸, ¸ · .` ·-` ¸ ·´ ^ , ~. . ·' ·.
´ Hai crang-crang uang |criman. |arang siapa di an|ara |amu uang mur|ad
dari agamanua (dari |s|am). ma|a |c|a| A||an a|an mcnda|ang|an sua|u |aum uang
A||an mcncin|ai mcrc|a dan mcrc|apun mcncin|aiNua. uang |crsi|ap |cm|u|
|crnadap crang-crang mu|min. uang |crsi|ap |cras |crnadap crang-crang |afir. uang
|crjinad di ja|an A||an dan uang |ida| |a|u| |cpada cc|aan crang-crang uang su|a
mcncc|a¨.
Dan fiinan Allal :
@ ' ¸· `· · ` ¸ · ¸-` `,· ¸ -` ¸· ¸-` ¸`· .´ · · ¸, ¸ · . ` .`.·`` . `.· `.`' ·
·`·' .`.´ . `. ` .¯`,· ·`.· . `` `.. . . ` .`' .´ > , · . - ·.
´ |nga||an |amu ini. crang- crang uang di aja| un|u| mcnaf|an|an ( nar|amu
) di ja|an A||an. ma|a di an|ara |amu ada uang |a|ni|. |arang siapa |a|ni| |crar|i dia
|a|ni| pada dirinua scndiri. A||an Mana Kaua dan |amu crang-crang uang
mcm|u|un|annua. dan ji|a |amu |crpa|ing. niscaua Dia a|an mcnggan|i|an ( |amu
) dcngan |aum sc|ain |amu dan mcrc|a |ida| a|an scpcr|i |amu ( ini )¨. ( OS.
Mulannad : 38)
golongan alau janaal vang dinaksud adalal vang disaldakan olel
Rasulullal U dalan ladilsnva :
' · = ·' ' ¸- .,- ¸· . .·- ¸· .·. . ¸·~ ,- ¸· ¸·' ¸· ·~ . .
:· ¸· .· · '
´ a|an scnan|iasa ada scgc|cngan dari uma||u uang |c|ap mcm|c|a a|- nau.
mcrc|a scnan|iasa unggu|. uang mcngnina dan mcncn|ang mcrc|a |ida| a|an
mampu mcm|anaua|an mcrc|a ningga da|ang |cpu|usan A||an <. scdang mcrc|a
|c|ap da|am |cadaan uang dcmi|ian¨
(1)
.
ßeilolak daii sinilal kila dan siapa saja vang ingin nengenal Islan
vang lenai leseila peneluknva vang selia laius nengenal golongan vang
dileikali ini dan nevakili Islan vang lenai. Senoga Allal nenjadikan kila
leinasuk dalan golongan ini agai kila lisa nengenal conlol daii neieka,
dan agai supava oiang kafii vang ingin nasuk Islan ilupun dapal
nengelalui unluk kenudian lisa leigalung.
(1 ) Dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari 4/ 3641. 7460. dan Imam Muslim 5/ iuz : 13. hal: 65-67. pada syarah
Imam Nawawi.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 8
AL-FIRQOTUN NAJIYAH
ADALAH
AHLU5 5UNNAH WAL JAMAAH
Iada nasa kepeninpinan Rasulullal U kaun nuslinin ilu adalal
unal vang salu, selagainana vang difiinankan Allal :
@ .``` ·· ` .´' ' · - ·`· ' `.´`` ·' · · . > , -· . . .,. ·
´ scunggunnua |a|ian ini ada|an uma| uang uang sa|u. dan A|u (A||an)
ada|an Rc|| |a|ian. ma|a |cri|adan|an |cpada-Ku¨.( OS. Al Anlivaa: 92)
Maka kenudian sudal leleiapa kali kaun valudi dan nunafiqun
leiusala nenecal lelal kaun nuslinin pada zanan Rasulullal U, nanun
neieka lelun peinal leilasil. oiang nunafiqun leikala sepeili vang
dikisalkan olel Allal <:
@ .'. ¸` - · ..` · `¸· ¸ · . ` . > , · . ..·' ·.
´ ]angan|an |amu |crinfau |cpada crang-crang uang |crada di sisi Rasu|u||an.
supaua mcrc|a |u|ar¨.
Yang kenudian dilanlal langsung olel Allal <( pada lanjulan aval
vang sana ):
@ ..` , . ·` ` ¸ ´ ¸` . .` ` ¸ - · > , · . ..·' ·.
´ pada na| mi|i| A||an-|an pcr|cndanaraan |angi| dan |umi. a|an |c|api crang-
crang munafiu i|u |ida| mcngc|anui.( OS.nunafiqun : 7)
denikian pula, kaun valudipun leiusala nenecal lelal dan
nenuiladkan neieka daii agana neieka :
@ ¸` ·' ` ¸`· · ¯~ .· ` .`,· `· -¯ `¯ ,` ·`- .`·¯ ¸ ¸ · . ' . .` ·¯ . ´
..`· -` > , ·· . .· .¯ ·.
´ Scgc|cngan (|ain) dari An|i Ki|a| |c|an |cr|a|a (|cpada scsamanua) . ´ (pura-
pura) |criman|an |amu |cpada apa uang di|urun|an |cpada apa uang di|urun|an
|cpada crang-crang uang |criman ( para snana|a| Rasu| ) pada pcrmu|aan siang dan
ing|ari|an pada a|nirnua. mudan-mudanan ( dcngan cara dcmi|ian ) mcrc|a ( |aum
mus|imin ) |cm|a|i |cpada |c|afiran¨.( OS, Ali Inian : 72)
valaupun denikian, nakai vang sepeili ilu lidak peinal leilasil
keiena Allal nenelanjangi dan nenglinakan usala neieka.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 9
Kenudian neieka leiusala unluk kedua kalinva, neieka leiusala
kenlali nenecal lelal kesaluan kaun nuslinin (Mulajiiin dan Anslai)
dengan nengipas-ipas kaun Anslai lenlang peinusulan di anlaia neieka
selelun dalangnva Islan dan peiang svaii di anlaia neieka. Allal
nenlongkai nakai neieka dalan fiinanNva :
@ ¸`· · .`·,=` . .`·¯ ¸ ,' ' ¸ ·¯ `.´ · `· .¯'·` . ´ .`' ¸ > , · . .¯ ·.

´ Hai crang-crang uang |criman. ji|a |a|ian mcngi|u|i scgc|cngan crang-
crang uang di|cri A| Ki|a| niscaua mcrc|a a|an mcngcm|a|i|an |a|ian mcnjadi
crang |afir scsudan |a|ian |criman¨. (OS. Ali Inian : 1OO)
sanpai pada fiinan Allal < :
@ ` ·.- '·. `·.- '¸, ·. >
´ Pada nari uang di ua||u ada uajan-uajan |crscri-scri. dan muram.¨. (OS.
Ali Inian : 1O6)
Maka kenudian Nali U nendalangi kaun Anslai nenasilali dan
nengingalkan neieka akan niknal Islan, dan leisalunva neieka nelalui
Islan , selingga pada akliinva neieka saling leisalanan dan leipulukan
kenlali selelal lanpii lanpii leijadi peipecalan, dengan denikian
gagallal pula nakai valudi, dan lelaplal kaun nuslinin leiada dalan
peisaluan .
Allal nenang neneiinlalkan neieka unluk leisalu di alas Al Haq dan
nelaiang peiselisilan dan peipecalan, selagainana fiinanNva:
@ ` .`, ` .`·.- · `· ¸ · .` - .·` ¸ ¯ .`.´ . > , ·~ . .· .¯ ·.
´ Dan jamgan|an |amu mcnucrupai crang-crang uang |crpccan |c|an dan
|crsc|isin scsudan da|angnua |c|crangan uang jc|as¨( OS. Ali Inian : 1O5)
Dan fiinanNva pula :
@ .·` . ·, - · ¸` - .` .`· > , ·· . .· .¯ ·.
´ Dan |crpcgang|an |amu scmuanua |cpada |a|i ( agama ) A||an . dan
jangan|an |amu |crpccan-pccan¨ ( OS. Ali Inaian : 1O3)
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 10
Dan sesunggulnva Allal lelal nenvaiialkan peisaluan kepada neieka
dalan nelaksanakan leilagai nacan iladal: sepeili slalal , dan slivan,
nenunaikan laji dan dalan nencaii ilnu, Nali Mulannad U lelal
neneiinlalkan kaun nuslinin ini agai leisalu dan nelaiang neieka daii
peipecalan dan peiselisian. ßalkan leliau lelal nenleiikan sualu leiila
vang leiisi anjuian unluk leisalu dan laiangan unluk leiselisil, vakni leiila
lenlang akan leijadinva peipecalan pada unal ini selagainana lal leiselul
lelal leijadi pada unal-unal selelunnva, salda ßeliau U :
' .· ¸· ,' ¸ .- · ¸ .´,·· ·¯ ··- .· .´· ¸· ¸· ·,· '
´ Scsunggunnua |arang siapa uang masin nidup di an|ara |a|ian dia a|an
mc|ina| pcrsc|isinan uang |anua| . ma|a |crpcgang |cgun|an |a|ian dcngan
sunnan|u dan sunnan Knu|afaur rasuidin uang mcndapa| pc|unju| sc|c|an A|u¨
(2)
.
Dan saldanva pula :
' ¸· ··. ·· · ··· · ¸· .. .·· ··· · .- ¸· ·.,, .··
·- . · ,¯ ··· · .· . · · · ¸· ·., ·,· ' ¸·· ¸· .¯ ¸· .· · = .. ¸
-.' .
´Tc|an |crpccan |aum uanudi mcnjadi |ujun pu|un sa|u ga|cngan . dan |c|an
|crpccan |aum nasnrani mcnjadi |ujun pu|un dua ga|cngan . scdang uma||u a|an
|crpccan mcnjadi |ujun pu|un |iga gc|cngan . scmuanua a|an masu| ncra|a |ccua|i
sa|u. Ma|a |amipun |cr|anua. siapa|an uang sa|u ini ua Rasu|u||an ? |c|iau
mcnjaua| . uai|u |arang siapa uang |crada pada apa-apa uang a|u dan para
snana|a||u ja|ani ini¨
(3)
.
Sesunggulnva lelal nvala apa-apa vang lelal dileiilakan Rasulullal U
naka leipecallal unal ini pada aklii geneiasi salalal valaupun
peipecalan leiselul lidak leidanpak lesai pada kondisi unal senasa
geneiasi vang dipuji olel Rasulullal dalan saldanva :
' .·. ¸ · .·. ¸ · · .¯- '
´ Sc|ai| |ai| |a|ian ada|an gcncrasi|u. |cmudian gcncrasi uang da|ing
scsudannua. |cmudian uang da|ang scsudannua¨ ( HR. ßuklaii:3/365O. dan
Muslin : 6/ 86)
Ieiavi ladils ini leikala: ¨ sava lidak lalu apakal Rasulullal U
nenvelul selelal geneiasinva dua alau liga geneiasi¨.
(2 ) Dikeluaekan oleh Abu Dawud: 5/4607 dan tirmidzi : 5/2676 dan dia berkata hadits ini hasan shaheh. iuga oleh
Imam Ahmad : 4/ 126-127. dan Ibnu Maiah : 1/ 43.
(3 ) Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi : 5/ 2641. dan Al Hakim dalam mustadraknya : 1/ 128-129. dan Imam Al
Aiuri dalam Asy Syari`ah : 16. dan Imam Al Lalikaai dalam syarah ushul I`tiqaaq Ahlis sunnah Wal iamaah: 1/
145-147.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 11
Yang denikian leiselul lisa leijadi kaiena nasil lanvaknva ulana
daii kalangan nuladdilsin, nefassiiin, dan fuqala. Meieka leinasuk
selagai ulana laliin dan pengikul paia laliin seila paia inan vang enpal
dan nuiid-nuiid neieka. Iuga diselalkan nasil kualnva daulal-daulal
Islanivval pada alad-alad leiselul selingga fiiqal-fiiqal nenvinpang
vang nulai ada pada vaklu ilu nengalani pukulan vang nelunpulkan
laik daii segi lujjal naupun kekualannva.
Selelal leilalunva alad-alad vang dipuji ini leicanpuilal kaun
nuslinin dengan peneluk leleiapa agana-agana vang leilenlangan .
dileijenalkan kilal ilnu ajaian kuffai dan paia iaja Islanpun nenganlil
leleiapa kaki langan peneluk ajaian kafii unluk dijadikan nenleii dan
penasilal keiajaan, naka senakin dasvallal peiselisilan dikalangan unal
dan peicanpuilal leilagai iagan golongan dan ajaian. ßegilulal nadzlal-
nadzlal vang lallilpun ikil leigalung dalan iangka neiusak peisaluan
unal. Hal ilu leius leilangsung lingga zanan kila sekaiang dan sanpai
nasa vang dikelendaki Allal. Kaiena Al Iiiqalun Najail Allus Sunnal Wal
Ianaal nasil lelap leipegang legul dengan ajaian Islan vang lenai dan
leijalan di alasnva, dan nenveiu kepadanva, lalkan akan lelap leiada
dalan keadaan denikian selagainana dileiilakan dalan ladils Rasulullal
lenlang kealadiannva, keleilangsungannva dan kelegaiannva. Yang
denikian ilu adalal kaiunia daii Allal deni langgengnva lujjal alas paia
penenlangnnva.
Sesunggulnva kelonpok kecil vang dileikali ini leiada di alas apa-
apa vang peinal ada senasa paia salalal \, leisana Rasulullal U laik
dalan peikalaan, peilualan, naupun kevakinannva sepeili vang disaldakan
olel leliau:
' -.' ·., ·,· ' · ¸·· ¸· .¯ ¸· .· '
´ Mcrc|a uai|u |arang siapa uang |crada pada apa-apa uang a|u dan para
sana|a| ja|ani nari ini¨
sesunggulnva neieka ilu adalal sisa-sisa vang laik daii oiang-oiang
vang lenlang neiaka Allal lelal fiinankan :
@ .`' `.´ `· ¸ · .` ¸ · .¯ .` .· ·` `.`,` · ` ,-' `¸` `· ·, · . ¸` . ¸ · · ¸ · .`. ,` ·`,
· ` -`· .`¯ ·, · .· ` ' · .` ~ ¸ > , ··· . ·.· ·.
´ Ma|a mcngapa|an |ida| ada uma|-uma| sc|c|um |amu crang-crang uang
mcmpunuai |cu|amaan (|csna|cnan) uang mc|arang dari |cr|ua| |crusa|an di mu|a
|umi |ccua|i sc|agian |cci| di an|ara crang-crang uang |c|an |ami sc|ama||an di
an|ara mcrc|a. dan crang -crang uang dza|im nanua mcmcn|ing|an |cmcuanan
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 12
uang ada pada mcrc|a. dan mcrc|a ada|an crang-crang uang |crdcsa¨ ( OS. Huud :
116).
NAMA-NAMA AL-FIRQATUN NAJIYAH
DAN ARTINYA
Selelal kila nengelalui lalva kelonpok ini adalal golongan vang
selanal daii kesesalan, naka lilalal giliian kila unluk nengelalui pula
nana-nana leseila ciii-ciiinva agai kila dapal nengikulinva. Selenainva
kelonpok ini neniliki nana-nana agung vang nenledakannva daii
kelonpok-kelonpok lain. Dan di anlaia nana-nananva adalal : Al-fiiqalun
Najival ( golongan vang selanal ) : All llooifalul Mansluiol (golongan
vang di lolong ) dan Allus Sunnal Wal Ianaal, vang ailinva adalal selagai
leiikul :
1. ßalvasanva kelonpok ini adalal kolonpak vang selanal daii api
neiaka, selagainana vang lelal dikecualikan olel Rasulullal U
kelika nenvelulkan kelonpok-kelonpok vang ada pada unalnva
dengan sadlanva : ´ sc|urunnua di ncra|a |ccua|i sa|u: ua|ni uang |ida|
masu| |c da|am ncra|a¨
2. ßalvasanva kelonpok ini adalal kelonpok vang lelap leipegang
legul kepada AlOui´an dan As Sunnal dan apa-apa vang dipegang
olel assaliqunal avvalun (paia pendalulu vang peilana) laik
daii kalangan Mulajiiin naupun Anslai, selagainan disaldakan
Rasulullal U. ´ Mcrc|a i|u ada|an crang-crang uang |crja|an di a|as apa
uang a|u dan sana|a||u |a|u|an nari ini¨.
3. lalvasanva peneluk kelonpok ini adalal neieka vang nenganul
palan Allus Sunnal Wal Ianaal. Meieka ilu lisa diledakan daii
kelonpok lainnva pada dua lal penling: peilana, leipegang
legulnva neieka leiladap As-sunnal selingga neieka diselul
selagai peneluk sunnal (Allus sunnal). ßeileda dengan
kelonpok-kelonpok lain kaiena neieka leipegang legul dengan
pendapal-pendapalnva, lava nafsunva, dan peikalaan paia
peninpinnva. Olel kaiena ilu, kelonpok-kelonpok leiselul lidak
dinislalkan kepada Sunnal, akan lelapi dinislalkan kepada
li´dal-lid´al dan kesesalan-kesesalan vang ada pada kelonpok ilu
sendiii, sepeili Al Oadaiival dan Al Muiji´al, alau dinislalkan
kepada paia inannva sepeili Al Ialnial, alau dinislalkan kepada
pekeijaan-pekeijaannva vang koloi sepeili Ai Rafidlal dan Al
Klavaiij.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 13
Adapun peiledaan vang kedua adalal lalvasanva neieka
ilu Allul Ianaal kaiena kesepakalan neieka unluk leipegang
legul dengan Al Haq dan jaulnva neieka daii peipecalan. ßeileda
dengan kelonpok-kelonpok lain, neieka lidak leisepakal unluk
leipegang legul dengan Al Haq akan lelapi neieka ilu lanva
nengikuli lava nafsu neieka, naka lidak ada kelenaian pada
neieka vang nanpu nenvalukan neieka.
4. ßalvasanva kelonpok ini adalal golongan vang dilolong Allal
sanpai laii kianal, kaiena gigilnva neieka dalan nenolong
agana Allal, naka Allal nenolong neieka sepeili difiinankan
Allal :
@ .¯`. = ``.` . >
´ ]i|a |amu mcnc|cng A||an niscaua A||an a|an mcnc|cng |a|ian¨
( OS. Mulannad : 7)
Olel kaiena ilu pula Nali Mulannad U lelal leisalda :
' :· ¸· .· · · = ·' ' ¸- .,- ¸· . .·- ¸· .·. . '
´ Tida||an uang mcngnina dan mcncn|ang mcrc|a i|u a|an mampu
mcmadnara||an (mcm|anaua|an) mcrc|a sampai da|ang |cpu|usan A||an
|a|aara|a ua|a´a|a scdang mcrc|a i|u |c|ap da|am |cadaan dcmi|ian¨
PRIN5IP-PRIN5IP
AHLU5 5UNNAH WAL JAMAAH
Sesunggulnva Allus Sunnal Wal Ianaal leijalan di alas piinsip-
piinsip vang jelas dan kokol laik dalan I´liqad, anal naupun peiilakunva,
seluiul piinsip-piinsip vang agung ini leisunlei pada kilal Allal dan
Sunnal Rasul-Nva dan apa - apa vang dipegang legul olel paia pendalulu
unnal daii kalangan salalal, lali´in dan pengikul neieka vang selia.
Iiinsip-piinsip leiselul leiingkas dalan lulii-lulii leiikul :
Iiinsip peilana : leiinan kepada Allal, paia nalaikal-Nva, Kilal-
kilal-Nva, Rasul- iasul-Nva, Haii Aklii dan Taqdii laik dan luiuknva.
1. Iman keµada A!!ah:
ßeiinan kepada Allal ailinva leiikiai dengan nacan nacannva
laulid vang liga seila leii´liqad dan leianal dengannva, vailu
laulid Rululival, laulid Ululival, dan laulid Asna´ dan sifal.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 14
Adapun laulid Rululival adalal nenlaulidkan segala apa vang
dikeijakan Allal laik nencipla, nenleii iizki, nenglidupkan dan
nenalikan: dan lalvasanva Dia ilu adalal Raja dan Ienguasa
segala sesualu.
Taulid Ululival ailinva nengesakan Allal nelalui segala
pekeijaan lanla vang dengan ilu neieka dapal nendekalkan diii
kepada Allal, apalila nenang lal ilu disvaiialkan olel-Nva sepeili
leido´a, lakul, leilaiap, cinla, penvenlelilan, nadzai, islianal(
ninla peilolongan, isliglalsal ( ninla lanluan), ninla
peilindungan, slalal, puasa, laji, leiinfaq di jalan Allal dan segala
apa saja vang disvaiialkan dan dipeiinlalkan Allal dengan lidak
nenvekulukan-Nva dengan sesualu apapun laik seoiang nalaikal,
nali, vali, naupun vang lainnva.
Sedangkan nakna laulid Al Asna´ Wasl- slifal adalal
nenelapkan apa-apa vang Allal dan RasulNva lelal lelapkan alas
Diiinva laik ilu leikenaan dengan nana-nana naupun sifal-sifal
Allal dan nensucikannva daii segala 'ail dan kekuiangan
selagainana lal leiselul lelal disucikan olel Allol dan Rasul-Nva.
Senua ini kila vakini lanpa nelakukan lanlsil (peiunpanaan),
lanpa lasvlil (penveiupaan), dan laliif (penvelevengan ), la´llil (
penafian), dan lanpa lakvil: sepeili difiinankan Allal < :
@ ` . ` ·, ` .`· .`¸ · · ¯ > , ·· . .. ·.
´ |a| ada scsua|u apapun uang mcnucrupaiNua dan Dia Mana Mcndcngar
|agi Mana mcngc|anui¨ ( OS. Asv- Svuia : 11)
@ , `·.`·`·· ¸ `` - . ` . · > , · . ·. ·.
´ Dan A||an mcmpunuai nama-nama uang |ai|. ma|a |crdc´a|an |amu
dcngannua¨ ( OS. Al- A´iaf : 18O)
2. Iman keµada µara Ma!aIkat-Nva:
Yakni nenlenaikan adanva paia nalaikal, dan lalvasanva
neieka ilu adalal naklluk daii sekian lanvak naklluk Allal,
diciplakan daii calava. Allal nenciplakan nalaikal dalan iangka
unluk leiiladal kepada-Nva dan nenjalankan peiinlal-peiinlal-
Nva di dunia ini, selagai nana difiinankan Allol :
@ ..`·´'· `· · ¸ , ·· . ..`· · ` ·' .`· .` . `·. ` . > .,. ·.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 15
´ . 8an|an ma|ai|a|-ma|ai|a| i|u ada|an ma|n|u| uang dimu|ia|an.
mcrc|a |ida| mcndanu|i-Nua da|am pcr|a|aan dan mcrc|a mcngcrja|an
pcrin|an-pcrin|an-Nua¨( OS. Al-Anlivaa: 26-27)
@ . · , - ¸ · ` -` . ¸ ·`· ·- `-' ¸ ' ·`` ·´ ¸ ·- > , · . ~· ·.
´ A||an|an uang mcnjadi|an para ma|ai|a| sc|agai u|usan uang mcmi|i|i
sauap dua. |iga dan cmpa|. A||an mcnam|an para ma|n|u|-Nua apa-apa
uang Dia |cncnda|i¨ ( OS. Ialiii : 1)
3. Iman keµada KItab- kItab-Nva:
Yakni nenlenaikan adanva Kilal-kilal Allal leseila segala
kandungannva laik vang leiupa lidaval (pelunjuk) dan calava
seila nenginani lalvasanva vang nenuiunkan Kilal-kilal ilu
adalal Allal selagai pelunjuk lagi seluiul nanusia. Dan
lalvasanva vang paling agung di anlaia sekian lanvak kilal-kilal
ilu adalal liga kilal vailu: Tauial, Injil, dan Al-Oui´an, dan di anlaia
kilal agung di alas vang leiagung lagi adalal Al-Oui´an vang
neiupakan nukjizal vang agung. Allal leifiinan :
@ ` .`,`.`· .¯ ` . · · ..`' . .¯` · ¸ · .`' . ' ¸ · '¸ - ` ¸. .·`- ¸· ¸ ·
,~ ¸` · > , . .. ·.
´ Ka|a|an|an ( nai Munammad ) .¨ Scsunggunnua ji|a manusia dan jin
|cr|umpu| un|u| mcm|ua| uang scrupa dcngan A|- Qur´an niscaua
mcrc|a |ida| a|an mampu mc|a|u|annua ua|aupun scsama mcrc|a sa|ing
|anu-mcm|anu¨ ( OS. AI -Isia: 88)
Dan Allus Sunnal Wal Ianaal nenginani lalva Al Oui´an ilu
adalal kalan (fiinan) Allal, dan dia lukanlal naklluk laik luiuf
naupun ailinva. ßeileda dengan pendapal golongan Ialnial dan
Mu´lazilal, neieka nengalakan lalva Al-Oui,an adalal naklluk
laik luiuf naupun naknanva. ßeileda pula dengan pendapal
Asv´aiival dan vang nenveiupai neieka, vang nengalakan lalva
kalan ( fiinan Allal ) lanvalal ailinva saja, sedangkan luiuf-
luiufnva adalal naklluk. Menuiul Allus Sunnal Wal Ianaal
kedua pendapal leisilul adalal lallil, leidasaikan fiinan Allal :
@ · ··¯ ·` ¸` - ` ·` -'· · -` ¯ `` ¸`· `-' . > , · . ·. ·.
´ Dan ji|a ada sccrang dari |aum musuri|in mcmin|a pcr|indungan
|cpadamu ma|a |indungi|an ia. scningga ia scmpa| mcndcngar |a|am A||an
( A|- Qur´an ) ( A| Tau|an . 6)
@ = ··¯ . .' . >
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 16
¨ Mcrc|a i|u ingin mcru|an |a|am A||an¨ (QS. A| |a|n . 15)
Disilu legas dinvalakan lalva Al Oui´an selagai Kalan Allal,
lukan kalan vang selainnva.
4. Iman keµada µara Rasu!:
vakni nenlenaikan senua iasul-iasul laik vang Allal selulkan
nana neieka naupun vang lidak, daii vang peilana sanpai vang
leiaklii, dan penulup paia nali leiselul adalal nali kila
Mulannad U. Ailinva pula, leiinan kepada paia iasul seluiulnva
dan leiinan kepada nali kila secaia leipeiinci, seila nenginani
lalvasanva lalva leliau adalal penulup paia nali dan paia iasul
dan lidak ada nali sesudalnva. Maka laiang siapa vang
keinanannva kepada paia iasul lidak denikian leiaili dia lelal
kafii. Teinasuk pula leiinan kepada paia iasul adalal lidak
nelalaikan dan lidak leilelil-lelilan leiladap lak neieka dan
laius leileda dengan kaun Yaludi dan Nasiani vang leilelil-
lelilan leiladap paia iasul neieka, selingga neieka nenjadikan
dan nenpeilakukan paia iasul ilu sepeili nenpeilakukannva
leiladap lulan (Allal), selagainana vang difiinankan Allal :
@ = ¸ -,' .. .· = ¸ · ·.,, .· >
´ Dan crang-crang Yanudi |cr|a|a. ´Uzair i|u ana| A||an. dan crang-crang
Nasnrani |cr|a|a. |sa A| Masin i|u ana| A||an¨ (QS. A| Tau|an . 30)
Sedang oiang-oiang sufi dan paia Alli filsafal lelal leilindak
selaliknva. Meieka lelal neiendalkan dan nenglinakan lak paia
iasul, dan lelil nengulanakan paia peninpin neieka, sedang
kaun penvenlal leilala dan alleis lelal kafii kapada seluiul paia
Rasul leiselul. Oiang valudi lelal kafii kepada Nali Isa dan
Mulannad U, sedang oiang Nasliani lelal kafii kepada nali
Mulannad U , dan oiang- oiang vang nenginani selagian dan
nengingkaii selagian (paia iasul) naka dia lelal nengingkaii
seluiul Rasul, Allal lelal leifiinan:
@ ¸`· `´ ¸` · `¸ ·`.` ... · `` · ¸` , .·`` .' .` ` · `` · .`´ ¸ .
·, : · ¸` , -` . ' .` ` , ·~ . `·' - .` ·´ `.`· : ·`' , ,'· · ¸ ·´ ` > ·.
.
Scsunggunnua crang-crang uang |afir |cpada A||an dan Rasu|-rasu|Nua dan
|crma|sud mcmpcr|cda|an an|ara ( |cimanan |cpada) A||an dan RasuNua.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 17
dcngan mcnga|a|an . |ami |criman |cpada uang sc|agian dan |ami |afir
|cpada sc|agian ( uang |ain ) . scr|a |crma|sud ( dcngan pcr|a|aan i|u )
mcngam|i| ja|an di an|ara uang dcmi|ian ( iman dan |afir ) mcrc|a|an crang-
crang uang |afir sc|cnar |cnarnua. |ami |c|an mcnucdia|an un|u| mcrc|a
si|sa uang mcngnina|n¨ ( QSAn-N|SA´ .150-151)
Dan juga Allal lelal leifiinan :
@ · `` ` ¸ · -' ¸` , ` ·`` . >
´ Kami |ida| mcm|cda |cda|an sa|u dian|ara Rasu| rasu| Nua¨ ( QS. A|
8auaran . 285)
5. Iman keµada harI kIamat:
Yakni nenlenaikan apa-apa vang akan leijadi selelal kenalian
daii lal-lal vang lelal dileiilakan Allal dan Rasul-Nva, laik
lenlang adzal dan niknal qului, laii kelangkilan daii qului,, laii
leikunpulnva nanusia di padang nalsvai, laii peililungan dan
dilinlangkannva segala anal peilualan, dan penleiian luku
lapoian anal dengan langan kanan alau langan kiii, lenlang
jenlalan ( sliiall ), seila suiga alau neiaka, di sanping ilu
keinanan unluk leisiap sedia dengan analan slalel, dan
neninggalkan analan savviaal ( jalal ) seila leilaulal daii
padanva.
Dan sunggul lelal nengingkaii adanva laii aklii oiang-oiang
nusviik dan kaun daliivvun, sedang oiang-oiang Yaludi dan
oiang-oiang Nasliani lidak nenginani lal ini dengan keinanan
vang lenai sesuai dengan lunlunan, valau neieka leiinan akan
adanva laii aklii. Iiinan Allal :
` ·`- ¸`-` ¸ .· · ·. `.`¯ . `.´ ·`` .`· ¸ · `.`,' , ·' : . . ` ' ·.`· .¯ ¸ · . ^
, ··· . · ·.
´ Dan mcrc|a( Yanudi dan Nasnrani ) |cr|a|a . sc|a|i-|a|i |ida||an
masu| surga |ccua|i crang-crang ( uang |cragama ) Yanudi dan Nasnrani.
dcmi|ian|an angan-angan mcrc|a..(QS. A| 8auaran . 111)
@ .··· ·' . · ¸ .· >
´ Dan mcrc|a |cr|a|a. |ami sc|a|i-|a|i |ida| a|an discn|un api ncra|a
|ccua|i nanua da|am |c|crapa nari saja¨ ( QS.A| 8auaran . 80)
6. Imam keµada takdIr:
Yakni leiinan lalvasanva Allal ilu nengelalui apa-apa vang
lelal leijadi dan vang akan leijadi: nenenlukan dan nenulisnva
dalan nalfudz: dan lalvasanva segala sesualu vang leijadi, laik
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 18
naupun luiuk, kafii, inan, laal, naksial, ilu lelal dikelendaki,
dilenlukan, dan diciplakan-Nva, dan lalvasanva Allal ilu
nencinlai kelaalan dan nenlenci kanaksialan.
Sedang lanla Allal ilu nenpunvai kekuasaan, kelendak, dan
kenanpuan nenilil leiladap pekeijaan-pekeijaan vang
nenglanlai neieka pada kelaalan alau kenaksialan, akan lelapi
senua ilu nengikuli kenauan dan kelendak Allal. ßeileda
dengan pendapal golongan jalaiial vang nengalakan lalva
nanusia leipaksa dengan pekeijan-pekeijaannva, lidak neniliki
pililan alau kenanpuan, selaliknva golongan qadaiival
nengalakan lalvasanva lanla ilu neniliki kenauan vang leidiii
sendiii dan lalvasanva dialal vang nenciplakan pekeijaan
diiinva, kenauan dan kelendak ilu leilepas daii kenauan dan
kelendak Allal.
Allal lenai-lenai lelal nenlanlal kedua pendapal di alas
dengan fiinanNva :
@ '· . = . .' . .. · >
´ Dan Kamu |ida| |isa |cr|cmauan scpcr|i i|u |ccua|i apa|ia|a A||an
mcngncnda|inua¨ ( QS. A| Ta|uir . 29)
Dengan aval ini Allal nenelapkan adanva kelendak lagi seliap
lanla selagai lanlalan lagi jalaiival vang eksliin, lalkan
nenjadikannva sesuai dengan kelendak Allal, lal ini neiupakan
lanlalan alas golongan qadaiival. Dan leiinan kepada lakdii
dapal neninlulkan sikap salai sevaklu seoiang lanla
nengladapi leilagai colaan dan nenjaulkannva daii segala
peilualan dosa dan lal-lal vang lidak leipuji, lalkan dapal
nendoiong oiang leiselul unluk gial lekeija dan nenjaulkan
diiinva daii sikap lenal lakul dan nalas.
PrInsIµ kedua :
Dan di anlaia piinsip-piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal adalal :
lalvasanva inan ilu peikalaan, peilulan, dan kevakinan vang lisa
leilanlal dengan kelaalan dan lisa leikuiang dengan
kenaksialan,naka inan ilu lukan lanva peikalaan dan peilualan
lanpa kevakinan selal vang denikian ilu neiupakan keinanan kaun
nunafiq, dan lukan pula inan ilu lanva sekedai na´iifal
(pengelaluan) dan nevakini lanpa ikiai dan anal selal vang
denikian ilu neiupakan keinanan oiang-oiang kafii vang nenolak
kelenaian. Allal leifiinan :
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 19
@ ¸ ` · ·· .¯ .` ,¯ `=· '.`· ~ `.`,` ' ,`` ,` , `- - > , ·. . ¸ ·.
´ dan mcrc|a mcnging|arinua |arcna |adzc|iman dan |cscm|cngan (mcrc|a).
padana| na|i-na|i mcrc|a mcua|ini |c|cnarannua. ma|a |ina||an |csudanan
crang-crang uang |cr|ua| |crusa|an¨ ( A| An´am . 14).
@ .-- = .¯ '= ¸´ :.´ . .·,· >
´ . |arcna sc|cnarnua mcrc|a |u|an mcndus|a|anmu. a|an |c|api crang-
crang uang dza|im i|u mcncn|ang aua|-aua| A||an¨ (QS. A| A|´am . 33)
@ .`¯ ¸, ` ¸· `.`·` .· `.` ,` ·' .=` ,` `.`, ¸` `. , ¯` · ¸` · .´ ¸` ,` · ·.` ··
¸ .`` ` · > , · . ..´· ·.
´Dan |aum ´Aad dan Tsamud. dan sunggun |c|an nua|a |agi |amu
|cnancuran |cmpa|-|cmpa| |ingga| mcrc|a. Dan suc|an mcnjadi|an mcrc|a
mcmandang |ai| pcr|ua|an mcrc|a scningga mcngna|angi mcrc|a dari ja|an
A||an pada na| mcrc|a ada|an crang-crang uang |crpandangan |ajam¨ ( QS.
A| An|a|u| . 38)
lukan pula inan ilu lanva salu kevakinan dalan lali alau
peikalaan dan kevakinan lanpa anal peilualan, kaiena vang denikian
adalal keinanan golongan nuijial, Allal seiing kali nenvelul anal
peilualan leinasuk inan selagainana leiselul dalan fiinanNva :
@ ` . ,` ¸ · · `.` ,`· `·`¯ `. ,` ,· `., ` · `.`,`.· `. - `· ¯ · · ¸ ..` ·`.` `
..¯ . , · . - ..` ·` .` ` .`· : ·`' > , . . .. ·.
´ Scsunggunnua crang-crang uang |criman nanua|an mcra|a uang apa|i|a ia
disc|u| nama A||an |crgc|cr na|inua. dan apa|i|a di|aca|an aua|-aua| A||an
|cr|am|an|an imannua dan |cpada A||an|an mcrc|a |cr|aua||a|. ( uai|u )
crang-crang uang mcndiri|an sna|a| dan uang mcnaf|an|an apa-apa uang
|c|an di|arunia|an |cpada mcrc|a. mcrc|a|an crang-crang mu|min uang
sc|cnarnua( QS. A| Anfaa| . 2-4)
@ .·· ·,., = .¯ · >
´ Dan A||an |ida| a|an mcnuia-nuia|an iman |a|ian¨ ( QS. A| 8auaran . 143)
vailu slalalnu dengan nengladap ke lailul Maqdis, naka slalal di
sini dinanakan inan.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 20
PrInsIµ ketIga :
Dan di anlaia piinsip-piinsip aqidal Allus Sunnal Wal Ianaal adalal
lalvasanva neieka lidak nengkafiikan seseoiang daii kaun
nuslinin kecuali apalila dia nelakukan peilualan vang nenlalalkan
keislanannva. Adapun peilualan dosa lesai selain kenusviikan dan
lidak ada dalil vang nenglukuni pelakunva selagai kafii, nisalnva
neninggalkan slalal kaiena nalas, naka pelaku (dosa leiselul) lidak
dilukuni kafii akan lelapi di lukuni fasiq dan inannva lidak
senpuina. Apalila ia nali sedang dia lelun leilaulal naka dia
leiada dalan kelendak Allal. Iika Ia leikelendak Ia akan
nenganpuninva dan jika Ia leikelendak Ia akan nengazdalnva,
nanun sipelaku lidak kekal di neiaka, Allal lelal leifiinan :
@ . ¸' :· .·· · · · .' · . = . >
´ Scsunggunnua A||an |ida| a|an mcngampuni dcsa suiri| dan Dia
mcngampuni dcsa-dcsa sc|ainnua |agi siapa uang di |cncnda|iNua ..(QS. An
Nissa´ . 48)
Dan nadzlal Allus Sunnal Wal Ianaal dalan nasalal ini di anlaia
lengal-lengal klavaiij vang nengkafiikan oiang-oiang vang
nelakukan dosa lesai valau lukan leinasuk sviiik, dan nuijial vang
nengalakan si pelaku dosa lesai selagai nuknin senpuina inannva,
dan neieka nengalakan pula lidak leiaili sualu dosa naksial dengan
adanva inan, selagainana lak leiaili sualu peilualan laal dengan
adanva kekafiian.
PrInsIµ keemµat :
Dan di anlaia piinsip-piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal adalal
vajilnva laal kepada peninpin kaun nuslinin selana neieka lidak
neneiinlalkan unluk leilual naksial, apa lila neieka
neneiinlalkan leilual naksial di kala ilulal kila dilaiang unluk
nenlaalinva nanun lelap vajil laal dalan kelenaian lainnva,
selagainana fiinan Allal < :
@ .´· ·. ' .. .·,~' = .·,~' .·¯ ¸ ,' >
´ Hai crang-crang uang |criman. |aa||an |amu |cpada A||an dan |aa||an
|cpada Rasu| scr|a para pcmimpin di an|ara |a|ian ..¨ ( QS. An Nisaa .59)
Dan salda Nali U :
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 21
' = .. .´,.' · .´,· `·' . ··= · '
´ Dan a|u |cruasia| |cpada |a|ian agar |a|ian |cr|auua |cpada A||an dan
mcndcngar dan |aa| ua|aupun uang mcmimpin |a|ian sccrang nam|a¨
Dan Allus Sunnal Wal Ianaal nenandang lalva naksial
kepada seoiang anii vang nuslin ilu neiupakan naksial kepada
Rasulullal U , selagainana saldanva :
' .· · ·. ¸.· ¸· ¸·~' · ·. ·= ¸· '
´ 8arang siapa uang |aa| |cpada amir ( uang mus|im ) ma|a dia |aa| |cpada|u
dan |arang siapa uang ma|sia| |cpada amir ma|a dia ma|sia| |cpada|u ´( HR.
8u|nari Mus|im)
Denikian pula Allus Sunnal Wal Ianaal nenandang lolelnva
slalal dan leijilad di lelakang paia anii dan nenaselali seila
nendoakan neieka unluk kelaikan dan keisliqonalan.
PrInsIµ ke!Ima:
Dan di anlaia piinsip-piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal adalal
laiannva keluai unluk nenleionlak leiladap pinpinan kaun
nuslinin apalila nelakukan lal-lal vang nenvinpang, selana lal
leiselul lidak leinasuk analan kufui. Hal ini sesuai dengan peiinlal
Rasulullal U lenlang vajilnva laal kepada neieka dalan lal-lal vang
lukan naksial dan selana lelun lanpak pada neieka kekafiian vang
jelas. ßeilainan dengan Mu´lazilal vang nevajilkan keluai daii
kepeninpinan paia inan peninpin vang nelakukan dosa lesai
valaupun lelun leinasuk analan kufui, dan neieka nenandang
analan leiselul selagai anai na´iuf nali nungkai. Sedang pada
kenvalaannva Mu´lazilal sepeili ini neiupakan kenungkaian vang
lesai kaiena nenunlul adanva lalava lalava vang lesai laik leiupa
keiicuan, keiilulan, dan keiavanan daii pilak nusul.
PrInsIµ keenam :
Dan dianlaia piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal leisilnva lali
dan nulul neieka leiladap paia salalal Rasul\, selagainana lal ini
lelal diganlaikan olel Allal < kelika nengkisalkan salalal
Mulajiiin dan Anslai dan pujian-pujian leiladap neieka :
@ .· ¸ · ¸ ·` - .· , . ¸ .`- , ` · ` ... `. · `· ¸ · ` - ¸
` ., -` ` ` :` ` .`·¯ ¸ · > , · . - ·.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 22
´ Dan crang-crang uang da|ang scsudan mcrc|a mcnga|a|an . ua A||an.
ampuni|an |ami dan saudara-saudara |ami uang |c|an mcndanu|ui |ami da|am
iman dan jangan|an |ng|au jadi|an da|am na|i |ami |c|cncian |cpada crang-
crang uang |criman: ua A||an. scsunggunnua |ng|au Mana Pcnuan|un |agi
Mana Pcnuauang¨ ( QS. A| Hasur . 10)
Dan sesuai salda Rasulullal U :
' . .·-' · · · ·· -' ¸·· .¯-' ,' . ·, ¸ ..· -.' . .
·,. '
´ ]angan|an |amu sc|a|i-|a|i mcncc|a sana|a|-sana|a||u. ma|a dcmi dza| uang
jiua|u di |anganNua. |a|au scandainua sa|an sccrang di an|ar |a|ian
mcnginfau|an cmas sc|csar gunung Unud. niscaua |ida| a|an mcncapai
scgcnggam |c|ai|an sa|an sccrang di an|ara mcrc|a |ida| juga sc|cngannua¨(
HR. 8u|nari. 3/ 3673.dan Mus|im.6/92-93)
ßeilainan dengan sikap dengan oiang-oiang allul lid´al laik
daii kalangan Rafidlal naupun klavaiij vang nencela dan
neienelkan keulanaan paia salalal.
Allus Sunnal nenandang lalva paia klalifal selelal Rasulullal U
adalal Alu ßakai, kenudian, Unai lin Klalal, 'Ulsnan lin Affan,
dan Ali lin Ali Tlalil RA. ßaiang siapa vang nencela salal salu
klalifal di anlaia neieka, naka dia lelil sesal daii pada keledai
kaiena leilenlangan dengan nasl dan ijna´ alas keklalifalan neieka
dalan uiulan sepeili ini.
PrInsIµ ketujuh:
Dan di anlaia piinsip-piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal adalal
nencinlai allul lail sesuai dengan vasial Rasulullal U dalan saldanva
:
' ¸, ¸·' · = .¯¯·' '
´ Scsunggunnua a|u mcnginga||an |a|ian dcngan an|i |ai||u ´
Sedang vang leinasuk alli lail ( keluaiga ) leliau adalal islii-isliinva
selagai ilu kaun nu´ninin RA. Dan sunggul Allal lelal leifiinan
lenlang neieka selelal nenegui neieka :
@ ¸ .¯ >
´ Ianai uani|a-uani|a Na|i .( QS. A| Anzaa| . 32)
kenudian nengaialkan nasilal-nasilal kepada neieka dan
nenjanjikan neieka dengan palala vang lesai, Allal leifiinan :
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 23
@ ,= .¯,= ., ¸·' ¸- .´· .·, = · >
´ Scsunggunnua A||an |crma|sud ncnda| mcngni|ang|an dcsa dari |amu. nai
an|u| |ai| dan mcnsuci|an |amu scsuci-sucinua ( QS. A| Anzaa|. 33)
Iada pokoknva allul lail ilu adalal saudaia-saudaia dekal Nali U dan
vang dinaksudkan di sini klususnva adalal vang slalel di anlaia
neieka. Sedang saudaia-saudaia dekal vang lidak slalel, sepeili
panannva, Alu Ialal, naka neieka lidak neniliki lak. Allal
leifiinan :
@ . .· ' ¯ . >
´ Cc|a|a|an |cdua |angan A|u |ana|. dan sunggun cc|a|a dia¨ ( QS. A| |ana|
. 1)
Meieka sekedai lulungan daial vang dekal dan leinislal kepada
Rasul U lanpa keslalelan dalan leiagana ( Islan ) lidak ada nanfaal
daii Allal sedikilpun laginva, Rasul U leisalda :
' ·, = ¸· .´· ¸·' . .´' ¸· ·· . .· ¸· :· ¸·' . = ..
·, = ¸· . ·, = ¸· :· ¸·' . = ... ·· ·,. . ¸· ¸, - . ·~·
·, = ¸· :· ¸·' . .· · .· '
´ Hai |aum uuraisu. |c|i|an diri-diri |amu. sc|a| a|u |ida| dapa| mcm|cri
|amu manfaa| di nadapan A||an scdi|i|pun. uanai A||as paman Rasu|u||an .
a|u |ida| dapa| mcm|cri|an manfaa| apapun di nadapan A||an. Ianai Snafian
|i|i Rasu|u||an . a|u |ida| dapa| mcm|cri manfaa| apapun di nadapan A||an.
uanai |a|niman ana| Munammad. min|a|an dari nar|a|u scmaumu. a|u |ida|
dapa| mcm|cri|an manfaa| apapun di nadapan A||an¨ (HR. 8u|nari. 3/ 2753.
dan Mus|im . 3/80-81)
Dan saudaia-saudaia Rasulullal U vang slalel leiselul nenpunvai
lak alas kila leiupa pengloinalan, cinla dan penglaigaan, nanun
kila lidak lolel leilelil-lelilan dengan nendekalkan diii dengan
sualu iladal kepada neieka. Adapun kevakinan lalva neieka
neniliki kenanpuan unluk nenleii nanfaal alau nadlaial selain
daii Allal adalal lallil, selal Allal lelal leifiinan :
@ . . .´ :·' . ¸· >
´ Ka|a|an|an( nai Munammad) |anuasanua a|u |ida| |uasa mcnda|ang|an
|cmadnara|an dan manfaa| |agi |a|ian. (QS. A| ]in . 21)
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 24
@ = . · . . . · ¸ :·' . ¸· . · - ¸· .·´. .,· .·' .¯ .
.. ¸· >
´ Ka|a|an|an ( nai Munammad ) . A|u |ida| mcmi|i|i manfaa| a|au mad|ara|
a|as diri|u |ccua|i apa-apa uang di|cncnda|i c|cn A||an . |a|au|an a|u
mcngc|anui uang gnai| sunggun a|u a|an pcr|anua| |cr|ua| |ai| dan a|u
|ida| a|an di|impa |cmad|ara|an ( QS. A| A´raf . 188)
Apalila Rasulullal U saja denikian , naka lagainana pula vang
lainnva. Iadi apa vang divakini selagian nanusia leiladap keialal
Rasulullal U adalal sualu kevakinan vang lallil.
PrInsIµ kede!aµan :
Dan di anlaia piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal adalal
nenlenaikan adanva kaional paia vali, vailu apa-apa vang Allal
peililalkan nelalui langan-langan selagian neieka leiupa lal-lal
vang luai liasa selagai pengloinalan kepada neieka selagainana lal
leiselul lelal dilunjukkan dalan Al Oui´an dan As Sunnal.
Sedang golongan vang nengingkaii adanva kaional-kaional
leiselul di anlaianva nu´lazilal dan Ialnial, vang pada lakekalnva
neieka nengingkaii sesualu vang dikelaluinva. Akan lelapi kila laius
nengelalui lalva ada selagian nanusia pada zanan kila sekaiang
vang leisesal dalan nasalal kaional, lalkan leilelil-lelilan,
selingga nenasukkan apa-apa vang selenainva lukan leinasuk
kaional, laik leiupa janpi-janpi, pekeijaan paia alli silii, svelan-
svelan dan paia pendusla. Ieiledaan kaional dan kejadian vang luai
liasa lainnva ilu jelas. Kaional adalal kejadian luai liasa vang
dipeililalkan Allal kepada paia lanla-Nva vang slalel, sedang silii
adalal keluailiasaan vang liasa dipeililalkan paia lukang silii daii
oiang-oiang kafii dan alleis dengan naksud unluk nenvesalkan
nanusia dan nengaiuk laila-laila neieka. Kaional leisunlei pada
kalaalan, sedang silii leisunlei pada kekafiian dan kenaksialan.
PrInsIµ kesembI!an :
Dan di anlaia piinsip-piinsip Allus Sunnal Wal Ianaal adalal
lalva dalan leidalil selalu nengikuli apa-apa vang dalang daii Kilal
Allal dan Sunnal Rasulullal U laik secaia lalii naupun lalin dan
nengikuli apa-apa vang di jalankan olel paia salalal daii kaun
Mulajiiin naupun Anslai pada ununnva dan klususnva nengikuli
Al-Klulafauiiasvidin selagainana vasial Rasulullal U dalan
saldanva:
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 25
' ,' ¸ .- · ¸ .´,· '
´ 8crpcgang |cgun|an |amu |cpada sunnan|u. dan sunnan Knu|afaurrasuidin
uang mcndapa| pc|unju|¨
Dan Allus Sunnal Wal Ianaal lidak nendalulukan peikalaan
siapapun leiladap fiinan Allal dan salda Rasulullal U. Olel kaiena
ilu neieka di nanakan Allul Kilal vas Sunnal. Selelal nenganlil
dasai Al Oui´an dan As Sunnal neieka nenganlil apa-apa vang
lelal disepakali 'ulana unal ini. Inilal vang diselul dasai keliga vang
selalu dijadikan sandaian selelal dua dasai vang peilana: vakni Al
Oui´an dan As Sunnal. Segala lal vang dipeiselisilkan nanusia selalu
dikenlalikan kepada Al Kilal dan As Sunnal. Allal lelal leifiinan :
@ ¸-' - :· -. ·., = ..·. .¯ . .. = ··· .¸ · .· .,·
·' >
´ Ma|a ji|a |a|ian |crsc|isin |cn|ang scsua|u . ma|a |cm|a|i|an|an |cpada
A||an dan Rasu|-Nua ji|a |amu |cnar-|cnar |criman pada A||an dan nari
a|nir. uang dcmi|ian i|u ada|an |c|in |ai| |agimu dan |c|in |ai| a|i|a|nua¨ (
An Nisa´. 59)
Allus Sunnal lidak nevakini adanva kena´sunan seseoiang selain
Rasulullal U dan neieka lidak leila´assul ( fanalik) pada sualu
pendapal sanpai pendapal leiselul leisesuaian dengan Al Kilal dan
As Sunnal. Meieka nevakini lalva nujlalid ilu lisa salal dan lenai
dalan ijliladnva. Meieka lidak lolel leiijlilad senlaiangan kecuali
neieka vang lelal nenenuli peisvaialan leilenlu nenuiul allul 'ilni.
Ieiledaan peiledaan di anlaia neieka dalan nasalal ijlilad
lidak lolel nenglaiuskan adanva peinusulan dan saling
nenuluskan lulungan di anlaia neieka, selagainana vang di
lakukan olel oiang-oiang vang laassul ( fanalik ) dan alli lid´al.
Sunggul neieka lelap nenloleiei peiledaan vang lavak (vajai),
lalkan neieka lelap saling nencinla, leivali (leilovalilas ) salu sana
vang lain: selagian neieka lelap slalal di lelakang vang lain lelapun
ada peiledaan nasalal fai´I (calang) di anlaia neieka. Sedang alli
lid´al nenusuli, nengkafiikan dan nenglukuni sesal kepada seliap
oiang, vang nenvinpang daii golongan neieka.
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 26
ILNUTUI
Kenudian dengan adanva piinsip-piinsip vang lelal dikenukakan di
nuka, neieka senanliasa leiakllak nulia selagai pelengkap aqidal vang
divakini.
Di anlaia sifal-sifal vang agung ilu adalal :
1. Meieka leianai na´iuf dan nali nungkai sepeili vang
divajilkan svaii´al dalan fiinan Allal leieikul ini :
@ · ..` ·`.` ´` ¸· .`. ,` ``· .``·' ¸` `.- ` -' ·`·' `,- `.`¯ > , ·· .
.· .¯ ·.
´ ]adi|an |a|ian uma| uang |cr|ai| uang di|anir|an un|u| manusia.
|cramar ma´ruf dan nani mung|ar dan |a|ian |criman |cpada A||an¨(
QS. A|i |mran . 110)
' ·· ·= · .,· .·· ·= · .,· ·, ··,· ´· .´· .' ¸· . :·
.·. .·.' '
´ 8arang siapa di an|ara |amu mcnua|si|an sua|u
|cmung|aran . ma|a ncnda||an ia mcru|annua dcngan |angannua.
apa|i|a |ida| mampu ma|a rc|an|an dcngan |isannua. dan apa|i|a |ida|
mampu ma|a dcngan na|inua. dan uang dcmi|ian i|u|an sc|cman-
|cmannua iman ( HR. mus|im . 2/ 22. suaran Nauaui )
Sekali lagi , anai na´iuf dan nali nungkai lanva leiladap apa-
apa vang divajilkan olel svaii´al, sedang oiang-oiang Mu´lazilal
dalan leianai na´iuf dan nali nungkai keluai daii apa-apa vang
divajilkan olel svai´I, selingga neieka leipandangan lalva
anai na´iuf dan nali nungkai adalal keluai daii kelaalan kepada
paia peninpin kaun nuslinin apalila neieka nelakukan
peilulan naksial, valaupun lelun leinasuk peilualan kufui,
sedang Allus Sunnal Wal Ianaal nenandang vajil nenasilali
neieka dalan lal kenaksialannva lanpa laius keluai
nenleionlak neieka. Hal ini dilakukan dalan iangka
nenpeisalukan kalinal dan nenlindaii peipecalan dan
peiselisilan. lelal leikala Svaiklul Islan Ilnu Tainial : laiang
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 27
kali lanpii lidak dikenal sualu kelonpok keluai nenleionlak
leiladap penilik kekuasaan kecuali lelil lanvaknva keiusakan
vang leijadi kalinlang leilapusnva kenungkaian (nelalui caia
penleionlakan leiselul ).
2. Allus Sunnal Wal Ianaal lelap nenjaga legaknva svi´ai Islan
laik dengan nenegakkan slalal jun´al dan slalal leijanaal
selagai penleda penleda leiladap kalangan alli lid´al dan
oiang-oiang nunafiq vang lidak nendiiikan slalal Iun´al
naupun slalal janaal.
3. Menleiikan naselal lagi seliap nuslin, lekeija sana dan lolong
nenolong dalan kelajikan dan laqva selagainana slda Nali
Mulannad U :
' · ·-,. ¸ · .· .¸' · .,·· ' ·. ·. ·´ = '
´ Addin ( agama ) i|u nasina|: |ami |cr|anua. un|u| siapa ? 8c|iau mcnjaua| .
Un|u| A||an. Ki|a|-Nua Rasu|Nua dan para imam |aum mus|imin scr|a
|aum mus|imin pada umumnua( HR. Mus|im . 2/ 36. Suaran Nauaui )
' .· ·.· .,¯ ¸·. ¸·.' '
´ Orang mu´min |agi crang mu´min uang |ain |agai|an sa|u |angunan uang
sa|u sama uang |ain sa|ing mcngc|cn|an¨ (HR. 8u|nari . 4/ 6026). Mus|im .
16/139 suaran Nauaui )
4. Meieka legai lalan nenladapi ujian-ujian dengan salai kelika
nendapal colaan dan leisvukui kelika nendapalkan keniknalan
dan neneiinanva sesuai dengan kelenluan Allal.
5. ßalvasanva neieka selalu leiakllak nulia dan leianal laik,
leilual laik kepada oiang lua, nenvanlung lali peisaudaiaan,
leilaku laik dengan lelangga, dan neieka senanliasa nelaiang
daii sikap langga, sonlong, dzalin, sesuai dengan fiinan Allal :
@ . · - ¯ ¸ · , ¸ ` . ` - ¸` . ·` , · .¯ ` ` . · ``` ·
. `.´` `' `.´ · · ¸, ` ¸` .- . -`. .``- - ¸ ` .¯ ¸ · '. -` . ·
.`-· .`-`· >
´ Scm|an|an A||an dan jangan|an |amu mcmpcrsc|u|u|anNua dcngan
scsua|upun. Dan |cr|ua| |ai||an |cpada dua crang i|u |apa|. |ari||cra|a|.
ana| ua|im. crang-crang mis|in. |c|angga uang dc|a|. dan uang jaun. |cman
scjaua|. i|nu sa|i| dan nam|a sanauamu. scsunggunnua A||an |ida| mcnuu|ai
crang-crang uang scm|cng |agi mcm|angga|an diri¨ ( QS. An Nisaa. 36)
Prinsip-Prinsip Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama`ah. 28
' - .,-' · ·.' ¸¯' '
´ Yang pa|ing scmpurna imannua dian|ara |aum mu´minin ada|an uang |ai|
a|n|a|nua¨ ( ( HR. Anmad . nc . 7396. |irmidzi . 3/ 1162. A|u daud . 5/ 4682.
dan A| nai|samu . nc. 1311.1926)
Kita memohon kepada Allah < agar berkenan meniadikan kita semua
bagian dari mereka dan tidak meniadikan hati kita condong kepada kekaIiran
setelah diberi petuniuk ( hidayah-Nya ) dan semoga shalawat serta salam
terlimpah kepada Nabi kita Muhammad U . keluarganya beserta sahabat -
sahabatnya. Aamin.