KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS SIMPANKIRA DI KALANGAN PELAJAR PROGRAM

KEMAHIRAN HIDUP (UPSI)

BAB 1 PENDAHULUAN

Pengenalan Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai latar belakang sejarah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam bidang pendidikan dan kepentingannya kepada para pelajar di Institusi Pengajian Tinggi. Seterusnya pengkaji menjurus kepada penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan yang menjadi fokus kajian ini. Pernyataan masalah bagi kajian ini diperjelaskan berserta dengan objektif kajian, Hipotesis Kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka konseptual, Definisi Operasional dan Kesimpulan. 1.1 Latar Belakang Kajian Perkembangan dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kini dilihat semakin rancak berkembang sejajar dengan perkembangan arus pemodenan dunia tanpa sempadan (globalisasi). Menurut Buyong (2002), cabaran dunia pendidikan dalam meneroka dan mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa para pengajar dan pelajar mengenali dan seterusnya mempraktikkannya mengikut kesesuaian bidang yang diingini. Keberkesanan TMK

1

dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dilihat seawal peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke institusi pendidikan tinggi. Di Malaysia perkembangan penggunaan TMK di kalangan masyarakatnya dilihat suatu yang positif di mana ia telah menggalakkan semua lapisan masyarakat berlumba-lumba untuk melengkapkan diri dengan ilmu TMK. Namun demikian masih ada golongan atau pihak yang memandang remeh dan tidak mengendahkan perkara ini kerana mereka beranggapan penggunaan TMK tidak penting dalam kehidupan harian. Dalam usaha mengikis tanggapan negatif segelintir masyarakat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah seperti kempen satu rumah satu komputer serta membenarkan wang KWSP dikeluarkan untuk membeli komputer. Ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam arus teknologi yang serba canggih. Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan TMK di kalangan generasi muda. Antara program tersebut ialah Program PPSMI, sekolah bestari, komputer dalam pendidikan, my-schoolnet, Pusat Akses, portal my-GFL (Malaysian Great For Learning) dan portal EDUWEBTV. Ini kerana mereka merupakan generasi akan datang yang diharap dapat menjadi generasi celik TMK yang cemerlang. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan TMK yang sering dilaung-laungkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini dibuktikan dengan petikan kata-kata dari Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein: ‘kementerian ini sentiasa mencari jalan terbaik bagi menyahut hasrat kerajaan untuk memajukan bidang teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pendidikan’ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) juga dilihat telah banyak mengaplikasikan penggunaan TMK dalam P&P. Secara umumnya, proses P&P yang dijalankan di UPSI masih menggunakan cara tradisional iaitu kuliah syarahan dan tutorial namun TMK memainkan peranan penting sebagai alat bantu mengajar dan belajar yang serba canggih dan lebih berkesan daripada pendekatan ’Paper & Chalk’. Coleman dan J. Nicholas et. al(1998), berpendapat teknologi yang digunakan adalah sebagai alat bantuan mengajar dan bukannya sebagai pengganti

2

merekod serta menyimpan maklumat pelajar dan sebagainya. Dalam faktor pengurusan. Sehubungan dengan itu. Dengan ini jelaslah penggunaan TMK dalam P&P bererti menggunakan teknologi maklumat secara efisien.(AACSB International. 1. terancang dan bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P.1993). Selain itu. Antaranya ialah pengurusan. faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi keberkesanan tersebut.guru. faktor pengetahuan dan kemahiran pensyarah atau tenaga pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan turut menjadi ukuran 3 . kemahiran dan teknologi. penggunaan komputer yang meluas serta perkembangan sains dan teknologi maklumat hari ini banyak memberikan manfaat kepada para pensyarah seperti mempelbagaikan alat bantu mengajar (ABM). kecekapan dan produktiviti di dalam aktiviti yang dijalankan. kajian ini bertujuan membincangkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup di UPSI. Dalam erti kata lain. pengetahuan. pensyarah. Menurut Nasrollah Ahadiat (2005) dalam jurnal ‘Factors that May Influence or Hinder Use of Instructional Technology Among Accounting Faculty’. Norazen. Namun. pengkaji memfokuskan kepada kecekapan pengurusan Fakulti Perniagaan dalam mengendalikan kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan yang ditawarkan kepada pelajar Program Kemahiran Hidup dan aktiviti yang lain bagi memastikan setiap pelajar Kemahiran Hidup mampu memperoleh pengetahuan tentang teknologi maklumat. pengajar atau pelajar. ABM yang berasaskan TMK dapat meningkatkan minat pelajar di samping meningkatkan kefahaman pelajar. Association to Advance Collegiate Schools of Business menyatakan pentauliahan memerlukan teknologi pengajaran yang bersesuaian yang disediakan oleh fakulti perniagaan. Pada pendapat pengkaji. Hassan dan Mohd Ruzman dalam kajian ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’.2 Penyataan Masalah Teknologi Maklumat boleh memberikan impak signifikan terhadap keberkesanan. menyuarakan terdapat satu cabaran penting yang perlu dihadapi iaitu kesediaan dan kompetensi pensyarah mengaplikasi dan mengintegrasi teknologi maklumat dalam pengajarannya.

sekiranya para pelajar menggunakan teknologi komputer. lembaran kerja dan penyata kewangan. khususnya perisian seperti Microsoft Word. PowerPoint Presentation. pantas dan tepat. Pada hari ini. objektif berikut : Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada objektif- 4 . 1. Excel. faktor teknologi juga dilihat mampu memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanannya di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan. pengkaji ingin melihat sejauhmana faktor-faktor yang terlibat dapat mempengaruhi keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. Justeru itu. Dalam kajian ‘Computer Based Accounting Education Techniques: A Response to A Dynamic Information Technology Environment’ oleh Kathie Cooper dan Vivienne Coomb (2004). Seperti yang kita sedia maklum pelajar Universiti merupakan kumpulan pelajar yang perlu menghasilkan pelbagai bentuk tugasan yang ditentukan oleh pensyarah sepanjang pengajian mereka. Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan di atas maka satu kajian mengenai keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup perlu dijalankan. Pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan juga tidak terkecuali menghadapi situasi sebegini.3 Objektif Kajian Di dalam objektif kajian ini. Kajian ini perlu dijalankan bagi memastikan keempat-empat faktor yang dinyatakan benar-benar dapat meningkatkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. Dalam jangka masa yang terhad mereka perlu menyiapkan setiap tugasan yang diberikan oleh pensyarah. UBS Accounting dan sebagainya sudah tentu tugasan mereka dapat disiapkan dengan cekap.kepada keberkesanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. SPSS. teknologi ‘Computerized Assessment’ dalam Computer Managed Learning (CML) membolehkan pelajar merekodkan urusan kemasukan jurnal.

2 Untuk mengenalpasti sejauhmana penggunaan TMK dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan yang ditawarkan kepada pelajar Kemahiran Hidup oleh Fakulti Perniagaan.3.2 Pengetahuan yang mencukupi dalam bidang TMK akan membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.3 Untuk melihat hubungan di antara penggunaan teknologi maklumat dengan keberkesanannya dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan.3. 1.3.4 Hipotesis Kajian Beberapa hipotesis telah dibangunkan bagi menjawab persoalan yang akan dikaji untuk mengetahui keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar UPSI: 1. 1.4. 1.3.3 Kemahiran yang ada dalam penggunaan TMK dapat meningkatkan keberkesanan pelajar khususnya dalam mengendalikan peralatan teknologi. 1.4 Untuk menilai tahap pengetahuan pelajar dalam bidang teknologi serta korelasinya dengan penggunaan TMK di kalangan pelajar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan bagi Program Kemahiran Hidup. 1.5 Untuk melihat adakah kemahiran penggunaan teknologi yang mencukupi di kalangan pelajar Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan dapat menyumbang kepada keberkesanan penggunaan TMK dalam pembelajaran.4.3.4.1. 5 . 1.1 Pengurusan fakulti yang efisien dan sistematik akan memberi kesan positif terhadap keberkesanan penggunaan TMK di kalangan pelajar. 1.1 Untuk mengenalpasti peranan TMK dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan.

Aspek-aspek ini dianggap sebagai tunjang utama kepada pengkaji bagi mengukur sejauh mana keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan khususnya di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup dapat ditingkatkan. pengetahuan. 1. hasil kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran dengan jelas serta dapat dijadikan garis panduan yang berguna kepada semua pihak untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan pembelajaran serta mutu perkhidmatan dengan berbekalkan kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada bagi memastikan tahap keberkesanan dan kompetensi dapat dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa bagi manfaat pada masa hadapan. Seterusnya. diharapkan ia dapat menarik pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia. Dalam kajian ini. kemahiran dan teknologi. faktor yang dikaji adalah meliputi aspek pengurusan. kepentingan kajian bermaksud apakah kajian berkenaan berguna kepada mana-mana pihak. pelajar dan institusi pendidikan tinggi tentang betapa pentingnya TMK untuk di aplikasikan dalam kehidupan seharian. Justeru itu.4. Dalam pada itu. 6 .5 Kepentingan Kajian dan Menurut Amir Hassan Dawi (2006).1. Akhir sekali.4 Teknologi dapat memudah dan meningkatkan proses pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). dengan adanya kajian seumpama ini. Setiap kajian yang dijalankan selalunya mempunyai motif-motif tertentu atau untuk kepentingan pihak tertentu. pihak Institusi Pengajian Tinggi. kajian ini juga diharapkan dapat mewujudkan kesedaran di kalangan pensyarah. kajian ini juga berguna kepada pihak institusi pendidikan untuk memberi penekanan kepada beberapa ciri-ciri utama bagi setiap aspek bagi mengoptimumkan penggunaan TMK seperti yang diharapkan oleh semua pihak. pensyarah dan pelajar bagi bersama-sama memperbaiki kelemahan di samping mempertingkatkan lagi kecekapan yang ada bagi mempersiapkan diri pelajar yang bakal menempuh alam pekerjaan yang lebih kompetitif dan mencabar pada masa hadapan.

1. penyelidik membataskan kajian kepada perkara-perkara tertentu sahaja supaya skop kajian tidak terlalu luas.6 Batasan Kajian / Skop Kajian Menurut Amir Hasan Dawi (2006). Batasanbatasan kajian meliputi tempat kajian. Tempat kajian yang dilakukan adalah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjong Malim. batasan kajian memberitahu tentang had-had atau ‘kekurangan’ kajian. dan kemahiran. Bagi semester tersebut. Akan tetapi. teknologi. pengetahuan. pengkaji akan memilih 60 orang pelajar daripadanya secara rawak untuk dijadikan sampel kajian. Selain itu. Dalam kajian ini. Oleh itu. terdapat faktor lain yang boleh digunakan bagi mengukur tahap keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan. Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan sahaja bagi semester empat. 7 . kajian ini hanya memfokuskan kepada beberapa aspek iaitu aspek pengurusan. sampel kajian. Perak. jumlah keseluruhan sampel kajian adalah sebanyak 60 orang responden sahaja. aspek kajian yang dipilih serta masa kajian yang digunakan.

empat faktor diatas menjadi fokus dalam kajian ini. Pernyataan masalah dan Objektif kajian berdasarkan kepada rajah diatas. iaitu faktor pengurusan. Faktor diatas akan diterangkan dalam bab seterusnya. faktor teknologi dan faktor pengetahuan. 8 .7 Kerangka Konseptual Faktor Faktor Pengurusan Pengurusan Faktor Faktor Teknologi Teknologi Keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup Faktor Faktor Pengetahuan Pengetahuan Faktor Faktor Kemahiran Kemahiran Rajah 1 : Modifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Instruksional Berdasarkan kepada rajah di atas. faktor kemahiran.1.

Seterusnya. Selain itu. berpendapat pembelajaran dikatakan telah berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya. memproses.1. atau berkesannya sesuatu tindakan atau perubahan. menyatakan pembelajaran elektronik atau lebih dikenali sebagai e-learning adalah merupakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi memudahkan cara pembelajaran. penggunaan pula didefinisikan sebagai perihal perbuatan atau kegiatan menggunakan sesuatu. Dalam kajian yang sama juga Morgan (1995) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku dari segi perasaan. menyimpan. sesuatu tindakan itu dapat dilihat daripada hasil yang diperoleh sesudahnya. latihan dan 9 . pantas dan banyak bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Mohamad Zohir et al (2005). Ting Kung Shin (2007) dalam kajian ‘Penggunaan EPembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’. pemikiran dan tindak balas kesan daripada pengalaman yang berlaku pada pelajar melalui sistem pendidikan secara formal di sekolah. Selain itu. menurut Kamus Dewan juga pengajaran bermaksud perihal mengajar. menyalur dan menyampai maklumat secara efektif. Ahmad Fuad (2003). 1970). menyatakan dalam konteks pendidikan. dalam kajian ‘Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)’ oleh Azwan Ahmad. segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar. Ting Kung Shing (2007) dalam kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (ELearning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ pula. Dalam kajian itu juga pembelajaran ditakrifkan sebagai sebarang perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman yang menyebabkan seseorang menghadapi situasi sesudah itu dengan cara yang berlainan (Gagne. mentakrifkan Epembelajaran sebagai pendekatan pembelajaran di mana pendidikan. Abdul Ghani. Eh (1994) dalam kajian tersebut. Manakala. teknologi maklumat merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari.8 Definisi Operasional Merujuk Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). keberkesanan ditakrifkan sebagai perihal berkesan. mengumpul.

batasan yang dihadapi dan kerangka konseptual. Seterusnya dalam kajian yang sama Victor Jeurissen (2004) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai penggunaan teknologi berinovasi dan model pembelajaran yang dapat menukarkan cara seseorang dan juga organisasi memperolehi kemahiran dan menambah pengetahuan yang baru. objektif kajian. atau dari cakera keras. satu kerja secara berkumpulan yang melibatkan pertukaran penggunaan maklumat iaitu berinteraksi secara perseorangan atau di dalam BAB 2 10 . pengetahuan. Tumpuan diberikan kepada empat faktor utama yang menyumbang kepada keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan iaitu pengurusan.9 Kesimpulan Di dalam bab ini pengkaji telah menjelaskan latar belakang Teknologi Maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan di Malaysia serta hubungan penggunaan Teknologi Maklumat keberkesanan dan Komunikasi dengan pengajaran dan pembelajaran di teknologi turut dikemukakan bagi menyokong dan kalangan pelajar IPT. beberapa isu yang wujud dalam mempengaruhi penggunaan permasalahan kajian ini. Pengkaji turut menjelaskan beberapa istilah dalam kajian ini supaya tidak berlaku kesilapan tafsiran terhadap beberapa perkataan dalam tajuk penyelidikan ini. kepentingan kajian. 2000). kemahiran dan teknologi. Akhir sekali pengkaji mengemukakan pernyataan masalah. Seterusnya.maklumat yang berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer melalui Internet khususnya web. storan mudah alih berkeupayaan tinggi atau melalui sistem jaringan organisasi (Jamaludin Mohaiadin. 1. hipotesis kajian. CD ROM. Bagi beliau pembelajaran merupakan kumpulan.

TINJAUAN PUSTAKA Pengenalan Di dalam bab ini.1 Kajian Keberkesanan Penggunaan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan TMK secara efisien. Pada abad ke 21. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. pendedahan kepada alam perkomputeran perlu dilakukan pada peringkat awal secara sistematik dan terancang agar budaya perkomputeran 11 . Justeru. kemahiran dan teknologi. kepentingan menguasai kemahiran TMK dilihat sebagai satu perkara yang amat penting kepada sesebuah institusi terutamanya institusi pendidikan. Di samping itu. pengetahuan. Keupayaan setiap individu dalam menguasai penggunaan TMK dapat membantu mengharungi dunia ledakan maklumat yang semakin pantas. 2. pengkaji membuat tinjauan kajian-kajian lepas berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. pengkaji juga cuba mengenal pasti faktor-faktor lain yang dapat menyumbang kepada fokus kajian yang dijalankan. Tinjauan kajian memberi tumpuan kepada empat faktor utama iaitu pengurusan.

pengetahuan. Manakala. Walau bagaimanapun. sokongan dari pihak pentadbiran juga amatlah penting dalam menyalurkan tahap teknologi yang sebenarnya kepada pihak fakulti. di dalam artikel ini juga meminta pihak fakulti menyediakan serta menggunakan teknologi instruksional yang bersesuaian. bahan kursus yang tidak relevan. Faridah dan Norasmah (2007) dalam jurnal ’Kesan Strategi Pembelajaran Pengalaman Terhadap Pembangunan Kompetensi: Perspektif Pendidikan Perakaunan’. Oleh yang demikian. terdapat sebilangan badan-badan professional yang telah meminta supaya pihak fakulti menggunakan teknologi dalam kursus yang disediakan. ketiadaan peralatan serta perisian teknologi yang terkini. pengkaji berpendapat terdapat faktor-faktor utama yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran universiti atau pengarah program harus berikhtiar mencari langkah-langkah yang terbaik untuk memberikan kemahiran komputer dan teknologi keseluruhannya kepada semua pihak seperti staf akademik dan pelajar. kemahiran dan teknologi. Ini dibuktikan melalui pembacaan kajian-kajian penyelidik yang lepas yang mana faktor-faktor keberkesanan itu adalah terdiri daripada pengurusan. Ini bukan sahaja membolehkan tugas–tugas perakaunan dilakukan dengan cekap. Penggunaan TMK juga didapati boleh mengesan sebarang kesilapan ‘human errors’.1 Keberkesanan Dari Aspek Pengurusan Merujuk kepada artikel ‘Applications Of Technology In Accounting Education And Analysis Of Its Use Among Faculty’ yang ditulis oleh Nas Ahadiat. malah lebih tepat dan jitu. kurangnya sokongan dari aspek pentadbiran dan aspek teknologi. kajian yang dijalankan oleh Rohaila. mendapati 12 . Di samping itu. 2.1. Bagi menyahut cabaran ledakan TMK. Ini adalah berpunca daripada kekurangan masa dan minat terhadap teknologi. Maka. Berdasarkan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (1993). hasil kajian jurnal ‘Factors that May Influence or Hinder Use of Instructional Technology among Accounting Faculty’ oleh Nasrollah Ahadiat (2005) mendapati pihak fakulti kurang memberi penekanan berkaitan penggunaan teknologi. semua pihak tidak terlepas untuk merealisasikan cabaran ini kerana penggunaan TMK yang efektif akan dapat menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.dapat dibina dalam suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih positif.

penggunaan TMK dapat membantu meningkatkan keberkesanan sesebuah pengurusan kerana TMK dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi yang membolehkan pelajar dan pihak tertentu daripada lokasi yang berbeza menghantar.kelemahan graduan dalam mempamerkan kompetensi yang diharapkan terhadap diri mereka menyebabkan banyak pihak yang menuding jari kepada pihak Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Laman tersebut juga menyediakan nota pensyarah secara percuma. Terdapat laman web yang menyediakan perkhidmatan secara percuma untuk membaca buku elektronik atau nota atas talian. Berdasarkan kajian-kajian lepas di atas. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk. Sesetengah universiti membenarkan sesiapa sahaja yang melayari laman berkenaan untuk mencapai nota yang disediakan dan ada juga yang hanya boleh dicapai oleh para pelajar mereka sahaja dengan menyediakan kata laluan dan kata kunci. Di samping itu. Pengguna boleh memasuki laman tersebut untuk melihat kandungan buku elektronik berkenaan dan memuat turunnya dalam bentuk PDF. Induk kepada pendidikan iaitu amalan pengajaran dan pembelajaran haruslah menjurus ke arah menyediakan pelajar agar dapat menjadi tenaga kerja yang bertaraf antarabangsa dalam semua bidang kerjaya dan mampu bersaing dalam pasaran kerja tempatan dan global. Bidang pendidikan yang dianggap tunjang dalam pembangunan modal insan perlu diberi perhatian. Justeru itu.2 Keberkesanan Dari Aspek Pengetahuan Dan Kemahiran 13 . menjelaskan bahawa terdapat juga universiti di Malaysia yang menyediakan nota atas talian (online notes) kepada pelajarnya. Para pelajar perlu ke laman yang disediakan dan memuat turunkan nota berkenaan. Suryanti Awang (2008) dalam jurnal ‘ICT: Senario dan Cabaran Dalam Pendidikan’. 2.1. adalah menjadi tanggungjawab pihak fakulti supaya inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran diberikan perhatian sewajarnya agar pembangunan kompetensi pelajar dijadikan sebagai agenda utama.

00. pensyarah atau tenaga pengajar perlu menguasai seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran seiring dengan keperluan semasa mengikut kesesuaian pelajar dan persekitaran masa kini. Menurut Gage dan Berliner (1984) dalam kajian ini juga sikap positif terhadap penggunaan komputer merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi pengajaran dan pembelajaran. Kendall & Lengel. Kajian ini menunjukkan kebanyakan pensyarah mempunyai sikap positif terhadap komputer dan ICT apabila hasil kajian yang diperolehi memberikan perbezaan min yang ketara iaitu 0. 1986). Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti komputer di dalam pengajaran.81 berbanding 0. Teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan dalam pengajaran juga dapat memberi peluang pembelajaran yang lebih dinamis. Berdasarkan kajian ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’ oleh Norazen. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. Pengkaji berpendapat adaptasi TMK dalam proses pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. Justeru itu. Oleh yang demikian. Justeru itu. malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan (Budin. bukan sahaja dapat menarik minat dan rangsangan pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrasikan TMK dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej.Merujuk kepada artikel ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’ oleh Norazen. Hassan Ash’ dan Mohd Ruzman pula. kaedah dan pendekatan dengan jayanya melalui bantuan TMK ini. pengetahuan dan kemahiran pensyarah adalah kompeten terhadap penggunaan komputer. menarik minat serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan berguna kepada pelajar. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dari segi pengajaran memerlukan perancangan yang cekap dan efisien supaya ilmu pengetahuan dapat disampaikan kepada setiap pelajar mengikut gaya pembelajaran masing-masing. bagi melaksanakan tugas ini pensyarah seharusnya bijak dan kreatif mendidik serta merancang pelbagai strategi. 14 . Hassan Ash’ dan Mohd Ruzman.

Melalui AES pensyarah akan dinilai oleh pelajar mereka pada setiap semester dan penilaian tersebut akan diakui sah sekiranya jumlah pelajar melebihi daripada 100 orang maka peratus penilai haruslah lebih 50 peratus. (2001) dalam kajian tersebut. Pelajar yang berpengetahuan menggunakan internet mempunyai sikap yang positif terhadap Internet begitu juga dengan penggunaan komputer. mendapati pengetahuan sedia ada seseorang menggunakan Internet akan mempengaruhi sikap seseorang pelajar terhadap internet. Seramai 70 peratus daripada 30 responden menyatakan bahawa AES mereka semakin menunjukkan kemajuan hasil penggunaan IT di dalam kelas. Menurut Tina dan Lim Swee Kim (2004) dalam kajian bertajuk ’Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi 15 . pengetahuan membantu pengguna mempunyai sikap yang lebih positif terhadap Internet terutama kepada seseorang yang mempunyai sikap bimbang dan kurang berkeyakinan terhadap Internet. Menurut Tsai et al. Pengetahuan juga memainkan peranan yang penting untuk meramalkan kecekapan diri seseorang menggunakan komputer. pengguna yang mempunyai tahap kecekapan diri yang tinggi akan kurang mengalami halangan ketika menggunakan e-pembelajaran. mendapati hasil kajian yang dijalankan melalui temu bual dengan responden (di kalangan pensyarah) dalam keberkesanan penggunaan IT dapat dilihat berdasarkan kepada Academic Evaluation System (AES). Menurut Campeau dan Higgins (1995). (2001) dalam kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ oleh Ting Kung Shiung (2007). Rohaidah Mashudi dan Noor Watee Rahman (2008) dalam artikel ‘Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui IT Di Peringkat Universiti’. Tsai et al. menurut Hawa binti Rahmat.Di samping itu. dalam kajian ‘Penggunaan EPembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ yang ditulis oleh Ting Kung Shiung (2007). Menurut Eastin & LaRose (2000) dalam kajian tersebut juga seseorang yang memiliki tahap kecekapan diri terhadap Internet yang kurang akan merasa tidak yakin terhadap kebolehan beliau mengakses Internet dan tidak cekap dalam menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan.

komputer berfungsi sebagai mesin taip untuk menaip draf akhir sahaja.1994. Mackenzie & Jansen. pengetahuan dan jarak. Nafisah Mahmud dan Faizah Ahmad dalam kajian ’Aplikasi Tm Dalam Pembelajaran Penulisan Ilmiah: Tinjauan dari Aspek Kemahiran dan Persepsi Pelajar’. guru-guru juga menggunakan komputer.3 Keberkesanan Dari Aspek Teknologi Menerusi kajian ’Aplikasi Tm Dalam Pembelajaran Penulisan Ilmiah: Tinjauan Dari Aspek Kemahiran dan Persepsi Pelajar’ oleh Nasariah Mansor.1995. Mohamad Zohir et al (2005). Hansman dan Wilson (1998) mengatakan bahawa komputer merupakan alat yang membolehkan para pelajar menguasai proses penulisan dengan lebih mudah berbanding kertas dan pen. Para pelajar dapat menggunakan komputer untuk mencari artikel dan jurnal-jurnal tertentu melalui pangkalan data perpustakaan online. Menurut Nasariah Mansor. Slavin. Abdul Ghani. Heinich et al.Maklumat dan Komunikasi (ICT)’ yang ditulis oleh Azwan Ahmad. Antara teknik yang boleh digunakan daripada pula mendapati penggunaan ICT dalam P&P yang diperolehnya serta berpeluang membolehkan pelajar bersikap aktif dalam pencarian maklumat dan membina maklumat menghubungkait pengetahuan merentas mata pelajaran tanpa disekat oleh masa 16 .1996. Merujuk kajian ini juga Caverly (2000) menyatakan keadaan ini akan dapat menjimatkan masa kerana mereka tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat. 2. Hansman dan Wilson (1998) berpendapat komputer juga amat berguna dalam pencarian maklumat atau bahan. Komputer dikatakan sebagai alat menulis dan dapat membantu mewujudkan suasana kerjasama sama ada dalam menulis atau belajar menggunakan teknologi. Nafisah Mahmud dan Faizah Ahmad.1998. lama-kelamaan komputer menggantikan pen dan kertas sebagai alat menulis. Walaupun pada peringkat permulaan.1999). Jonassen. Hassan Ash’ dan Mohd Ruzman. Nor Hafidah (2002) dalam kajian yang sama turut menjelaskan bahawa selain pelajar.1. Selain itu. kajian ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’ oleh Norazen. khususnya Internet bagi tujuan mencari bahan untuk pengajaran dan pembelajaran seperti mencari bahan-bahan rujukan. mendapati bahawa penggunaan alat bantu mengajar dapat meningkatkan minat serta merangsang minda para pelajar dan diakui sebagai pemangkin kepada proses pengajaran dan pembelajaran (Kamps.

17 . Irfan Naufal Umar (2004) menerusi kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (ELearning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ oleh Ting Kung Shiung (2007) pula mendapati penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta membolehkan pelajarpelajar sendiri mencari maklumat dan bahan asal. turut menyatakan bahawa penggunaan teknologi seperti perisian komputer iaitu PowerPoint dan Excel serta penggunaan LCD sebagai bahan bantu mengajar perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar untuk menguasai kemahiran IT. warna. animasi. Ini dibuktikan dengan berlakunya peningkatan kemahiran pelajar setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan perisian serta LCD dalam merekod dokumen perniagaan. serta membolehkan bahan-bahan multimedia dicipta dan disebarkan dengan mudah. 1986). Kajian ‘Computer Based Accounting Education Techniques: A Response to A Dynamic Information Technology Environment’ yang ditulis oleh Kathie Cooper dan Vivienne Coomb (2004) pula melihat kepada beberapa teknik dalam penggunaan teknologi kepada para pelajar. Alat-alat teknologi yang digunakan secara efisien dan efektif bukan sahaja dapat menarik minat dan rangsangan pelajar untuk menguasai pelajaran dengan mudah malah dapat memotivasikan mereka untuk berfikir secara kreatif (Budin. pengeposan ke lejar. salah satu teknik dalam Computer Managed Learning (CML) iaitu computer based assignment membolehkan pelajar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan menyiapkan tugasan seperti penyediaan jurnal. Sebagai contoh. memudahkan kolaboratif dan perbandingan global.bagi mempelbagaikan penyampaian ialah penggunaan perisian Ms PowerPoint Presentation yang dapat dipersembahkan dalam pelbagai bentuk grafik. Melalui hasil kajian itu. kajian oleh Abdul Razak (2005) yang bertajuk ‘Penggunaan Perisian Komputer dan LCD Sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara’. Pada masa yang sama juga. imbangan duga. kunci kirakira dan penyata kewangan. Kendall & Lengel. suara dan video. beliau telah dapat mengenalpasti keberkesanan penggunaan perisian komputer dan LCD dalam subjek tersebut.

Moral dan Etika. bahkan juga cara penyampaian pensyarah menjadi lebih yakin dan bersemangat. aplikasi komputer dan internet. menjelaskan bahawa mata pelajaran yang lebih menekankan kepada pembacaan dan pemahaman seperti dari jabatan social and Human Science (SAHS) yang merangkumi. Para pensyarah boleh memuat naik nota mereka ke dalam MMLS sendiri. Ini disebabkan oleh persembahan yang berwarna warni dan penuh emosi bukan sahaja dapat membantu penghayatan pelajar.Hasil kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ oleh Ting Kung Shiung (2007) terhadap 306 orang responden menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 81. Di samping itu juga.4% orang responden tidak pasti sama ada e-pembelajaran berguna atau sebaliknya terhadap pengajian mereka. hanya 3. hasil daripada pemerhatian dan temu bual ke atas pensyarah yang tidak mengkhusus di dalam bidang IT juga turut memberikan reaksi yang positif (70 peratus) terhadap kemahiran mereka mengendalikan komputer. 75 peratus memberikan reaksi positif terhadap keputusan AES mereka apabila mereka menggunakan banyak gambar dan animasi di dalam kelas berbanding hanya menggunakan white board dan juga transparensi sahaja. Sebanyak 15. Ini bermakna e-pembelajaran telah diperkenalkan sebagai satu strategi baru untuk menyokong kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan yang lama. Internet SelfEfficacy and Computing Experience of Professional Accounting Students’ yang ditulis oleh Ming-Ling Lai (2008). Rohaidah Mashudi dan Noor Watee Rahman (2008). dan pembangunan Manusia. Menurut Hawa binti Rahmat. Mereka tidak perlu menggunakan khidmat juruteknik atau pensyarah komputer untuk memuat naik nota-nota mereka.3% responden yang mengatakan epembelajaran tidak berguna untuk mereka. Manakala. dalam artikel yang bertajuk ‘Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui IT di Peringkat Universiti’. Psikologi.4% responden menyatakan bahawa epembelajaran adalah berguna untuk pengajian mereka. Menurut Wallace (1999) dalam jurnal ‘Technology Readiness. Pengajian Islam. Malaysia Studies. komen daripada pelajar melalui AES menyatakan mereka sangat berpuas hati sekiranya pensyarah atau pengajar dapat menggunakan pendekatan IT di dalam kelas. Nota-nota tersebut bukan hanya dalam bentuk Ms words bahkan juga menggunakan perisian terkini 18 .

Antara kesan yang positif dari kaedah pembelajaran ini ialah penjimatan masa. Kebanyakan universiti terutamanya Universiti Multimedia menggunakan e-Pembelajaran sebagai satu kaedah pembelajaran di mana semua maklumat berkaitan pembelajaran dimasukkan ke dalam e-Pembelajaran bagi memudahkan pelajar mencapai maklumat yang diperlukan sama ada nota. Ini berikutan 80 peratus memberikan respon positif ke atas kecanggihan IT pada masa sekarang yang membantu para pelajar menggunakan talian komunikasi sebagai alat hubungan untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran mereka. kelompok dan juga masyarakatnya. 19 . Sebagai contoh khidmat General Packet Radio Service (GPRS) membolehkan pelajar menerima data seperti gambar. Pendidikan di Malaysia juga tidak ketinggalan dalam mengaplikasikan e-Pembelajaran selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan rakyat yang celik IT. Dengan kemudahan MMLS juga mereka boleh berbual melalui chat room dengan pelajar dan memuat naik markah. kaedah pembelajaran e-Pembelajaran memberikan beberapa impak kepada keberkesanan dalam penyampaian ilmu dan maklumat kepada pengguna. tutorial ataupun mendapatkan markah. mengurangkan kos pendidikan serta membaiki kos efektif bagi pendidikan. Bates (1997) dalam jurnal ‘ICT: Senario dan Cabaran Dalam Pendidikan’ oleh Suryanti Awang (2008) pula percaya terdapat empat tujuan utama yang menyebabkan penggunaan teknologi di Institusi Pendidikan Tinggi.seperti flash. Walaupun begitu. Dalam jurnal ‘Technology Readiness. Wallace (1999) melihat kesan teknologi kepada para pelajar iaitu mereka tidak perlu beratur di bilik pensyarah atau merasa kecewa pensyarah yang ditunggu tiada di bilik. penggunaan Internet dan Intranet. penggunaannya yang meluas dalam bidang pendidikan adalah dipengaruhi oleh iklim atau persekitaran tempat seseorang itu belajar. capaian maklumat yang tidak terhad disebabkan maklumat yang di arkibkan serta mempunyai potensi tinggi untuk meningkatkan bilangan pelajar apabila ia di sebarkan melalui Internet. institut atau kampusnya. Internet Self-Efficacy and Computing Experience of Professional Accounting Students’ oleh Ming Ling Lai (2008). membaiki pengaksesan kepada pendidikan dan latihan. lokasi dan kos. dalam jurnal yang bertajuk ‘ICT: Senario dan Cabaran Dalam Pendidikan’. email. Menurut Suryanti Awang (2008). antaranya termasuk membaiki kualiti pembelajaran.

dapatlah disimpulkan bahawa aspek pengurusan. BAB 3 20 .2. pengkaji terdorong untuk mengadakan kajian terhadap empat faktor tersebut ke atas pelajar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi memastikan faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan signifikan yang amat positif dengan keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan.2 Kesimpulan Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan. Maka. kemahiran dan teknologi adalah faktorfaktor yang dapat meningkatkan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup.

merupakan suatu kajian yang berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklumat. Sehubungan itu. 21 . bab ini akan membincangkan reka bentuk untuk kajian yang telah dijalankan. Oleh itu. populasi dan sampel yang terlibat dalam kajian yang telah dijalankan.1 Reka Bentuk Kajian Reka bentuk sesuatu penyelidikan adalah teknik dan kaedah tertentu untuk memperoleh maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Pengumpulan maklumat melibatkan proses yang memerlukan tempoh masa yang agak panjang. prosedur-prosedur dalam menjalankan kajian ini serta penganalisisan data iaitu bagaimana data dianalisis selepas kerja lapangan dijalankan. Khususnya. rumit serta mahal. instrumen kajian yang telah digunakan dalam kajian.METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Metodologi penyelidikan merujuk Nasariah Mansor. kegagalan menggunakan kaedah pengumpulan data secara efisien akan menghasilkan maklumat yang kurang relevan serta akan meningkatkan perbelanjaan sesuatu penyelidikan. 3. Nafisah Mahmud & Faizah Ahmad (2002).

22 . Melalui kaedah tinjauan. 2000). Sekiranya penyelidikan direkabentuk dengan berhati-hati. jenis maklumat yang perlu dikumpul. Rekabentuk merupakan keseluruhan rangka projek penyelidikan yang menyatakan apakah corak jenis kajian yang hendak dilaksanakan. Kaedah tinjauan adalah satu cara yang spesifik untuk mengumpulkan maklumat mengenai populasi. Majid Konting (2005). data yang akan perolehi adalah bersifat empirikal. maka maklumat yang banyak boleh dikumpul dan direkodkan. Walau bagaimanapun data yang lengkap atau mendalam jarang sekali dapat dihasilkan namun data yang dikumpulkan adalah tepat. daripada mana sumber maklumat boleh didapati dan dengan kaedah apa maklumat boleh diperolehi. Kaedah tinjauan digunakan kerana kajian ini memfokus kepada pemboleh ubah yang dianggap boleh diukur. Selain itu. 2005). Strategi tinjauan ini juga sesuai digunakan kerana penyelidikan yang dijalankan ini hanyalah untuk membuat kenyataan umum tentang sesuatu populasi (Mohamad Najib Ghaffar. Justeru. dengan melibatkan sekumpulan elemen yang kecil dan terperinci. Reka bentuk kajian ini dibuat dengan cara mengumpulkan maklumat atau data-data tentang penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. reka bentuk akan memastikan bahawa maklumat yang diperolehi adalah sesuai dengan persoalan masalah yang ingin diselesaikan. reka bentuk kajian ini adalah bersifat kuantitatif dan mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang merujuk kepada ketekalan maklumat yang diperolehi daripada responden. Majid Konting. Dalam menjalankan kajian ini. kos dan peraturan-peraturan organisasi tempat kajian dijalankan. Kaedah tinjauan sering dijalankan dalam penyelidikan pendidikan. Menurut Mohd.rekabentuk sesuatu penyelidikan membincangkan bagaimana untuk mencapai sesuatu objektif penyelidikan. kaedah ini juga lebih cepat dari segi masa pengutipan data serta penyiapan tinjauan. Majid Konting. pengkaji menyelaraskan teknik tinjauan terlebih dahulu untuk menentukan cara dan alat penyelidikan yang sesuai dengan praktikal dengan mengambil kira beberapa kriteria seperti faktor masa. Di samping itu. maklumat yang dikumpul akan diperolehi dengan kaedah yang paling berkesan (Mohd. Selain itu. 1999). pengkaji menggunakan kaedah tinjauan dan deskriptif. Dua jenis tinjauan yang penting dan sering dilakukan dalam bidang pendidikan ialah tinjauan sekolah dan tinjauan komuniti (Mohd.

lebih cepat dan sesuai untuk soalan-soalan yang sensitif. Ini adalah kerana penyelidikan tidak menentukan terlebih dahulu faktor-faktor yang mendatangkan kesan ke atas sesuatu peristiwa (Mohd Majid Konting. Teknik ini dipilih kerana jumlah populasi yang sedikit dan mempunyai variasi yang kecil di antara unit-unit dalam populasi. Amir Hasan Dawi (2006). 2004:52). Bagi mendapatkan maklumat mengenai sesuatu peristiwa yang sedang berlaku. tidak dapat mencungkil data secara mendalam dan kemungkinan sampel tidak mengisi borang soal selidik berkenaan. Ini bermakna perbezaan yang terdapat antara ahli dengan ahli yang lain adalah tidak ketara. Seringkali juga penyelidikan deskriptif bermatlamat untuk menerokai sesuatu bidang yang belum atau kurang dikaji.Penyelidikan deskriptif pula merupakan penyelidikan yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Oleh itu. Dalam kajian ini pengkaji telah memilih kaedah persampelan rawak mudah (Simple Random Sampling). 3. Teknik soal selidik dapat merangkumi jumlah sampel yang ramai. objek. berpendapat teknik menggunakan borang soal selidik mempunyai kelebihan dan kekurangan. kaedah deskriptif digunakan. Namun penyediaan soalan-soalan mungkin memakan masa.2 Populasi Dan Persampelan Sebelum memilih sampel. Sungguhpun setiap penyelidikan akan menentukan teknik masing-masing. Sekiranya penyelidikan bermatlamat untuk menerokai sesuatu bidang. secara umumnya boleh dibezakan antara teknik yang dipilih oleh penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. penyelidikan yang dijalankan adalah berbentuk penerokaan. individu atau ciri-ciri yang dipertimbangkan dalam suatu kajian yang ingin di ambil oleh penyelidik (Azhar Harun dan Nawi Abdullah. Dalam penyelidikan ini borang soal selidik digunakan telah digunakan untuk mengambilkira keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup yang mana ia menjurus kepada objektif kajian ini. Kaedah penyelidikan deskriptif tidak memerlukan usaha mengawal sesuatu olahan. populasi kajian ditentukan terlebih dahulu. Dalam kaedah ini kebiasaannya dengan menggunakan nombor rawak atau angka rawak sama ada bercetak atau digunakan secara elektronik. 1993:96). mana-mana ahli yang dipilih sebagai sampel mampu mewakili ciri- 23 . Populasi ialah satu kumpulan perkara yang mengandungi unsur.

Bagi satu-satu kajian. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 60 orang pelajar dari Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan. Soal selidik merupakan alat untuk mengumpul data bagi penyelidik sains sosial. Dalam kajian ini. Soalan itu juga dikemukakan mengikut urutan yang sama (Ahmad Mahdzan Ayob. Maka. satu soal selidik yang sama hendaklah digunakan untuk semua responden. Tiap-tiap ahli dalam populasi berkenaan mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel. 2005). soal selidik yang dibuat adalah diambil daripada soalansoalan yang terdapat di dalam jurnal dan kajian yang dikaji oleh pengkaji. Dalam kajian ini. tetapi jawapan itu diletakkan di ruang yang sama bagi membolehkan pemprosesan data melalui komputer.ciri populasinya. C dan D ialah soal selidik berkenaan empat faktor yang diandaikan oleh pengkaji yang dapat mempengaruhi keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 24 . Soal selidik sebenarnya tidak lebih daripada satu borang yang dibentuk khusus untuk mengisi maklumat yang diberikan oleh setiap responden dalam temu bual (Ahmad Mahdzan Ayob. 3. Saiz sampel bagi kajian ini adalah 60 orang pelajar yang dipilih secara rawak dalam semester yang dinyatakan. Soal selidik tersebut terdiri daripada empat bahagian. Keseragaman bermaksud semua mereka memberi jawapan yang sama. Bahagian B. Ini bagi memastikan keseragaman dalam jawapan yang diberikan. Perak.3 Instrumen Penyelidikan Instrumen penyelidikan yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah soalan soal selidik yang ditadbirkan kepada 60 orang pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bahagian A mengandungi maklumat responden yang terdiri daripada 4 soalan yang berbentuk nominal iaitu yang berkaitan diri responden mengikut jantina dan opsyen. Sebanyak 60 set soal selidik diedarkan kepada responden. pengkaji telah memilih untuk menjalankan kajian ini di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim. 2005). Populasi kajian adalah pelajar yang mengambil kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup di universiti tersebut dan sampel kajian terdiri daripada pelajar Program Kemahiran Hidup yang berada dalam semester empat yang pernah mengambil kursus Simpankira / Pendidikan Perakauan.

Bahagian ini adalah soalan berbentuk ‘checklist’ di mana pelajar dikehendaki memberikan jawapan sama ada ‘Ya’ atau ‘Tidak’ bagi setiap pernyataan yang telah diberikan. 3. Di bahagian ini responden perlu membuat pilihan berdasarkan penyataan yang diberikan sama ada teknologi menjadi penghalang atau tidak kepada mereka untuk menggunakan TMK. Untuk soal selidik.dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup seperti pengurusan. Di bahagian ini pengkaji ingin melihat tahap pengetahuan kemahiran dan pengetahuan para pensyarah serta pelajar terhadap penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus ini. peratus. Sebelum memulakan analisis. Bahagian C pula adalah soalan-soalan berkaitan faktor kemahiran dan pengetahuan.4 Kaedah Analisis Data Bagi kaedah analisis data ia bermula di mana borang soal selidik akan diedarkan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. dan sebagai contoh respon yang disediakan ialah : Sila bulatkan nombor jawapan. Skor-skor mentah akan dianalisis menggunakan kekerapan. Bahagian B soal selidik ialah bagi faktor yang pertama iaitu pengurusan oleh fakulti dalam meningkatkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di kalangan pelajar Progaram Kemahiran Hidup. Dalam kajian soal selidik bahagian C ini pengkaji menggunakan kod skala Likert. pengetahuan. Pilihan anda mengikut skala berikut sekiranya anda: Sangat tidak setuju 1 Tidak setuju 2 Tidak pasti 3 Jadual 1 : Kod skala likert Akhir sekali. kemahiran dan teknologi. data-data yang diperolehi akan dikumpul dan dianalisis secara prosedur statistik deskriptif. min dan sisihan piawai untuk menentukan keberkesanan Setuju 4 Sangat setuju 5 25 . dalam bahagian D terdapat 14 soalan yang berkisarkan faktor teknologi. borang-borang soal selidik akan ditapis dahulu bagi memastikan hasil yang diperolehi adalah tepat dan menjawab persoalan kajian.

melaksanakan modul dan menganalisis data serta menyediakan laporan akhir penyelidikan. Mengenal pasti masalah dan menyatakan objektif Mencadangkan hipotesis Menyediakan instrumen kajian Memproses dan menganalisis data yang melibatkan pemprosesan maklumat daripada soal selidik yang diedarkan. pemilihan populasi dan sampel. 3. Ini termasuklah menyediakan cadangan penyelidikan. 3. Menulis laporan akhir kajian. instrumen penyelidikan. Segala prosedurnya perlu diperjelaskan secara terperinci dan satu persatu. 26 . v.6 Kesimpulan Secara keseluruhannya pengkaji menjelaskan tentang kaedah penyelidikan yang digunakan dari segi reka bentuk kajian. prosedur-prosedur kajian adalah seperti berikut: i. Semua kaedah ini dilakukan secara berturutan bagi memudahkan pengkaji mencapai objektif kajian ini. Menyediakan kertas cadangan penyelidikan iaitu proposal. Untuk menjalankan kajian ini. vi. kaedah menganalisis data dan prosedur kajian. iii. iv.5 Prosedur Kajian Prosedur kajian ialah langkah-langkah kajian yang perlu diambil oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian dari awal hingga kajian berakhir.penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.