KEBERKESANAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS SIMPANKIRA DI KALANGAN PELAJAR PROGRAM

KEMAHIRAN HIDUP (UPSI)

BAB 1 PENDAHULUAN

Pengenalan Di dalam bab ini pengkaji akan membincangkan mengenai latar belakang sejarah penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam bidang pendidikan dan kepentingannya kepada para pelajar di Institusi Pengajian Tinggi. Seterusnya pengkaji menjurus kepada penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan yang menjadi fokus kajian ini. Pernyataan masalah bagi kajian ini diperjelaskan berserta dengan objektif kajian, Hipotesis Kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka konseptual, Definisi Operasional dan Kesimpulan. 1.1 Latar Belakang Kajian Perkembangan dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) kini dilihat semakin rancak berkembang sejajar dengan perkembangan arus pemodenan dunia tanpa sempadan (globalisasi). Menurut Buyong (2002), cabaran dunia pendidikan dalam meneroka dan mengaplikasikan ICT melalui pendekatan-pendekatan yang berkesan telah membawa para pengajar dan pelajar mengenali dan seterusnya mempraktikkannya mengikut kesesuaian bidang yang diingini. Keberkesanan TMK

1

dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dilihat seawal peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke institusi pendidikan tinggi. Di Malaysia perkembangan penggunaan TMK di kalangan masyarakatnya dilihat suatu yang positif di mana ia telah menggalakkan semua lapisan masyarakat berlumba-lumba untuk melengkapkan diri dengan ilmu TMK. Namun demikian masih ada golongan atau pihak yang memandang remeh dan tidak mengendahkan perkara ini kerana mereka beranggapan penggunaan TMK tidak penting dalam kehidupan harian. Dalam usaha mengikis tanggapan negatif segelintir masyarakat, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah seperti kempen satu rumah satu komputer serta membenarkan wang KWSP dikeluarkan untuk membeli komputer. Ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam arus teknologi yang serba canggih. Selain itu, Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan TMK di kalangan generasi muda. Antara program tersebut ialah Program PPSMI, sekolah bestari, komputer dalam pendidikan, my-schoolnet, Pusat Akses, portal my-GFL (Malaysian Great For Learning) dan portal EDUWEBTV. Ini kerana mereka merupakan generasi akan datang yang diharap dapat menjadi generasi celik TMK yang cemerlang. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan TMK yang sering dilaung-laungkan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini dibuktikan dengan petikan kata-kata dari Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein: ‘kementerian ini sentiasa mencari jalan terbaik bagi menyahut hasrat kerajaan untuk memajukan bidang teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dalam pendidikan’ Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) juga dilihat telah banyak mengaplikasikan penggunaan TMK dalam P&P. Secara umumnya, proses P&P yang dijalankan di UPSI masih menggunakan cara tradisional iaitu kuliah syarahan dan tutorial namun TMK memainkan peranan penting sebagai alat bantu mengajar dan belajar yang serba canggih dan lebih berkesan daripada pendekatan ’Paper & Chalk’. Coleman dan J. Nicholas et. al(1998), berpendapat teknologi yang digunakan adalah sebagai alat bantuan mengajar dan bukannya sebagai pengganti

2

Menurut Nasrollah Ahadiat (2005) dalam jurnal ‘Factors that May Influence or Hinder Use of Instructional Technology Among Accounting Faculty’. merekod serta menyimpan maklumat pelajar dan sebagainya.2 Penyataan Masalah Teknologi Maklumat boleh memberikan impak signifikan terhadap keberkesanan. faktor pengetahuan dan kemahiran pensyarah atau tenaga pengajar menyampaikan ilmu pengetahuan turut menjadi ukuran 3 . pengkaji memfokuskan kepada kecekapan pengurusan Fakulti Perniagaan dalam mengendalikan kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan yang ditawarkan kepada pelajar Program Kemahiran Hidup dan aktiviti yang lain bagi memastikan setiap pelajar Kemahiran Hidup mampu memperoleh pengetahuan tentang teknologi maklumat. kemahiran dan teknologi. Pada pendapat pengkaji. 1. kecekapan dan produktiviti di dalam aktiviti yang dijalankan. pengetahuan. penggunaan komputer yang meluas serta perkembangan sains dan teknologi maklumat hari ini banyak memberikan manfaat kepada para pensyarah seperti mempelbagaikan alat bantu mengajar (ABM). Association to Advance Collegiate Schools of Business menyatakan pentauliahan memerlukan teknologi pengajaran yang bersesuaian yang disediakan oleh fakulti perniagaan.1993). pengajar atau pelajar. Sehubungan dengan itu. Hassan dan Mohd Ruzman dalam kajian ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’. pensyarah. terancang dan bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P. Namun. Dengan ini jelaslah penggunaan TMK dalam P&P bererti menggunakan teknologi maklumat secara efisien.guru. Dalam faktor pengurusan. Selain itu. Norazen. faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi keberkesanan tersebut.(AACSB International. menyuarakan terdapat satu cabaran penting yang perlu dihadapi iaitu kesediaan dan kompetensi pensyarah mengaplikasi dan mengintegrasi teknologi maklumat dalam pengajarannya. Dalam erti kata lain. ABM yang berasaskan TMK dapat meningkatkan minat pelajar di samping meningkatkan kefahaman pelajar. Antaranya ialah pengurusan. kajian ini bertujuan membincangkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup di UPSI.

khususnya perisian seperti Microsoft Word. Excel. Dalam kajian ‘Computer Based Accounting Education Techniques: A Response to A Dynamic Information Technology Environment’ oleh Kathie Cooper dan Vivienne Coomb (2004). pengkaji ingin melihat sejauhmana faktor-faktor yang terlibat dapat mempengaruhi keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. pantas dan tepat. lembaran kerja dan penyata kewangan. SPSS. teknologi ‘Computerized Assessment’ dalam Computer Managed Learning (CML) membolehkan pelajar merekodkan urusan kemasukan jurnal. Justeru itu. Kajian ini perlu dijalankan bagi memastikan keempat-empat faktor yang dinyatakan benar-benar dapat meningkatkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. objektif berikut : Kajian ini dijalankan berdasarkan kepada objektif- 4 . Pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan juga tidak terkecuali menghadapi situasi sebegini. UBS Accounting dan sebagainya sudah tentu tugasan mereka dapat disiapkan dengan cekap. Berdasarkan kepada apa yang dinyatakan di atas maka satu kajian mengenai keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup perlu dijalankan. PowerPoint Presentation. Pada hari ini. faktor teknologi juga dilihat mampu memainkan peranan yang penting dalam memastikan keberkesanannya di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan.kepada keberkesanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup.3 Objektif Kajian Di dalam objektif kajian ini. Dalam jangka masa yang terhad mereka perlu menyiapkan setiap tugasan yang diberikan oleh pensyarah. sekiranya para pelajar menggunakan teknologi komputer. 1. Seperti yang kita sedia maklum pelajar Universiti merupakan kumpulan pelajar yang perlu menghasilkan pelbagai bentuk tugasan yang ditentukan oleh pensyarah sepanjang pengajian mereka.

1.3.1.2 Untuk mengenalpasti sejauhmana penggunaan TMK dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan yang ditawarkan kepada pelajar Kemahiran Hidup oleh Fakulti Perniagaan.2 Pengetahuan yang mencukupi dalam bidang TMK akan membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.4. 1.3 Kemahiran yang ada dalam penggunaan TMK dapat meningkatkan keberkesanan pelajar khususnya dalam mengendalikan peralatan teknologi.4. 1.4.3.3.3. 1.4 Hipotesis Kajian Beberapa hipotesis telah dibangunkan bagi menjawab persoalan yang akan dikaji untuk mengetahui keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar UPSI: 1.3.1 Untuk mengenalpasti peranan TMK dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan.1 Pengurusan fakulti yang efisien dan sistematik akan memberi kesan positif terhadap keberkesanan penggunaan TMK di kalangan pelajar. 1. 5 .4 Untuk menilai tahap pengetahuan pelajar dalam bidang teknologi serta korelasinya dengan penggunaan TMK di kalangan pelajar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan bagi Program Kemahiran Hidup.5 Untuk melihat adakah kemahiran penggunaan teknologi yang mencukupi di kalangan pelajar Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan dapat menyumbang kepada keberkesanan penggunaan TMK dalam pembelajaran. 1. 1.3 Untuk melihat hubungan di antara penggunaan teknologi maklumat dengan keberkesanannya dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan.

6 . kajian ini juga berguna kepada pihak institusi pendidikan untuk memberi penekanan kepada beberapa ciri-ciri utama bagi setiap aspek bagi mengoptimumkan penggunaan TMK seperti yang diharapkan oleh semua pihak.1. pensyarah dan pelajar bagi bersama-sama memperbaiki kelemahan di samping mempertingkatkan lagi kecekapan yang ada bagi mempersiapkan diri pelajar yang bakal menempuh alam pekerjaan yang lebih kompetitif dan mencabar pada masa hadapan. diharapkan ia dapat menarik pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia. kemahiran dan teknologi. pelajar dan institusi pendidikan tinggi tentang betapa pentingnya TMK untuk di aplikasikan dalam kehidupan seharian.4 Teknologi dapat memudah dan meningkatkan proses pengajaran pembelajaran yang dijalankan. Setiap kajian yang dijalankan selalunya mempunyai motif-motif tertentu atau untuk kepentingan pihak tertentu. Dalam pada itu. Justeru itu. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji faktor yang mempengaruhi keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Akhir sekali. dengan adanya kajian seumpama ini. pengetahuan. pihak Institusi Pengajian Tinggi. Seterusnya. Aspek-aspek ini dianggap sebagai tunjang utama kepada pengkaji bagi mengukur sejauh mana keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan khususnya di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup dapat ditingkatkan. kajian ini juga diharapkan dapat mewujudkan kesedaran di kalangan pensyarah. faktor yang dikaji adalah meliputi aspek pengurusan.5 Kepentingan Kajian dan Menurut Amir Hassan Dawi (2006). 1. hasil kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran dengan jelas serta dapat dijadikan garis panduan yang berguna kepada semua pihak untuk meningkatkan lagi prestasi pengajaran dan pembelajaran serta mutu perkhidmatan dengan berbekalkan kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada bagi memastikan tahap keberkesanan dan kompetensi dapat dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa bagi manfaat pada masa hadapan. kepentingan kajian bermaksud apakah kajian berkenaan berguna kepada mana-mana pihak. Dalam kajian ini.4.

7 . jumlah keseluruhan sampel kajian adalah sebanyak 60 orang responden sahaja. kajian ini hanya memfokuskan kepada beberapa aspek iaitu aspek pengurusan. Bagi semester tersebut. batasan kajian memberitahu tentang had-had atau ‘kekurangan’ kajian. Perak. Akan tetapi. pengetahuan. teknologi. sampel kajian. dan kemahiran. Tempat kajian yang dilakukan adalah di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjong Malim.6 Batasan Kajian / Skop Kajian Menurut Amir Hasan Dawi (2006). Dalam kajian ini. aspek kajian yang dipilih serta masa kajian yang digunakan. terdapat faktor lain yang boleh digunakan bagi mengukur tahap keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan. penyelidik membataskan kajian kepada perkara-perkara tertentu sahaja supaya skop kajian tidak terlalu luas. Oleh itu.1. Kajian ini hanya terbatas kepada pelajar-pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan sahaja bagi semester empat. Selain itu. Batasanbatasan kajian meliputi tempat kajian. pengkaji akan memilih 60 orang pelajar daripadanya secara rawak untuk dijadikan sampel kajian.

8 . iaitu faktor pengurusan. faktor kemahiran. Faktor diatas akan diterangkan dalam bab seterusnya.1.7 Kerangka Konseptual Faktor Faktor Pengurusan Pengurusan Faktor Faktor Teknologi Teknologi Keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup Faktor Faktor Pengetahuan Pengetahuan Faktor Faktor Kemahiran Kemahiran Rajah 1 : Modifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Instruksional Berdasarkan kepada rajah di atas. Pernyataan masalah dan Objektif kajian berdasarkan kepada rajah diatas. faktor teknologi dan faktor pengetahuan. empat faktor diatas menjadi fokus dalam kajian ini.

1. mengumpul. memproses. Dalam kajian itu juga pembelajaran ditakrifkan sebagai sebarang perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman yang menyebabkan seseorang menghadapi situasi sesudah itu dengan cara yang berlainan (Gagne. Selain itu. menurut Kamus Dewan juga pengajaran bermaksud perihal mengajar. teknologi maklumat merupakan satu rangkaian elektronik untuk mencari. pemikiran dan tindak balas kesan daripada pengalaman yang berlaku pada pelajar melalui sistem pendidikan secara formal di sekolah. Mohamad Zohir et al (2005). menyalur dan menyampai maklumat secara efektif. pantas dan banyak bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran.8 Definisi Operasional Merujuk Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002). segala sesuatu yang berkaitan dengan mengajar seperti cara atau sistem mengajar. Selain itu. Dalam kajian yang sama juga Morgan (1995) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan tingkah laku dari segi perasaan. menyatakan pembelajaran elektronik atau lebih dikenali sebagai e-learning adalah merupakan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi bagi memudahkan cara pembelajaran. sesuatu tindakan itu dapat dilihat daripada hasil yang diperoleh sesudahnya. 1970). Ahmad Fuad (2003). penggunaan pula didefinisikan sebagai perihal perbuatan atau kegiatan menggunakan sesuatu. Seterusnya. mentakrifkan Epembelajaran sebagai pendekatan pembelajaran di mana pendidikan. latihan dan 9 . menyatakan dalam konteks pendidikan. Eh (1994) dalam kajian tersebut. Ting Kung Shing (2007) dalam kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (ELearning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ pula. Ting Kung Shin (2007) dalam kajian ‘Penggunaan EPembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’. keberkesanan ditakrifkan sebagai perihal berkesan. Abdul Ghani. atau berkesannya sesuatu tindakan atau perubahan. menyimpan. dalam kajian ‘Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)’ oleh Azwan Ahmad. Manakala. berpendapat pembelajaran dikatakan telah berlaku apabila seseorang individu telah berjaya mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya.

storan mudah alih berkeupayaan tinggi atau melalui sistem jaringan organisasi (Jamaludin Mohaiadin. Tumpuan diberikan kepada empat faktor utama yang menyumbang kepada keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan iaitu pengurusan. Pengkaji turut menjelaskan beberapa istilah dalam kajian ini supaya tidak berlaku kesilapan tafsiran terhadap beberapa perkataan dalam tajuk penyelidikan ini. kepentingan kajian. CD ROM. kemahiran dan teknologi. atau dari cakera keras. Akhir sekali pengkaji mengemukakan pernyataan masalah. Bagi beliau pembelajaran merupakan kumpulan. satu kerja secara berkumpulan yang melibatkan pertukaran penggunaan maklumat iaitu berinteraksi secara perseorangan atau di dalam BAB 2 10 . objektif kajian. 1. 2000).9 Kesimpulan Di dalam bab ini pengkaji telah menjelaskan latar belakang Teknologi Maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan di Malaysia serta hubungan penggunaan Teknologi Maklumat keberkesanan dan Komunikasi dengan pengajaran dan pembelajaran di teknologi turut dikemukakan bagi menyokong dan kalangan pelajar IPT.maklumat yang berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer melalui Internet khususnya web. hipotesis kajian. Seterusnya dalam kajian yang sama Victor Jeurissen (2004) mendefinisikan e-pembelajaran sebagai penggunaan teknologi berinovasi dan model pembelajaran yang dapat menukarkan cara seseorang dan juga organisasi memperolehi kemahiran dan menambah pengetahuan yang baru. beberapa isu yang wujud dalam mempengaruhi penggunaan permasalahan kajian ini. batasan yang dihadapi dan kerangka konseptual. pengetahuan. Seterusnya.

pengkaji membuat tinjauan kajian-kajian lepas berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. pengetahuan. Justeru. pengkaji juga cuba mengenal pasti faktor-faktor lain yang dapat menyumbang kepada fokus kajian yang dijalankan. pendedahan kepada alam perkomputeran perlu dilakukan pada peringkat awal secara sistematik dan terancang agar budaya perkomputeran 11 . kemahiran dan teknologi.1 Kajian Keberkesanan Penggunaan TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran bermaksud menggunakan TMK secara efisien. Keupayaan setiap individu dalam menguasai penggunaan TMK dapat membantu mengharungi dunia ledakan maklumat yang semakin pantas.TINJAUAN PUSTAKA Pengenalan Di dalam bab ini. Pada abad ke 21. 2. Di samping itu. Tinjauan kajian memberi tumpuan kepada empat faktor utama iaitu pengurusan. kepentingan menguasai kemahiran TMK dilihat sebagai satu perkara yang amat penting kepada sesebuah institusi terutamanya institusi pendidikan. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

2. Berdasarkan The Association to Advance Collegiate Schools of Business (1993). Bagi menyahut cabaran ledakan TMK. bahan kursus yang tidak relevan. kajian yang dijalankan oleh Rohaila. kemahiran dan teknologi.1 Keberkesanan Dari Aspek Pengurusan Merujuk kepada artikel ‘Applications Of Technology In Accounting Education And Analysis Of Its Use Among Faculty’ yang ditulis oleh Nas Ahadiat.1. Faridah dan Norasmah (2007) dalam jurnal ’Kesan Strategi Pembelajaran Pengalaman Terhadap Pembangunan Kompetensi: Perspektif Pendidikan Perakaunan’. kurangnya sokongan dari aspek pentadbiran dan aspek teknologi. hasil kajian jurnal ‘Factors that May Influence or Hinder Use of Instructional Technology among Accounting Faculty’ oleh Nasrollah Ahadiat (2005) mendapati pihak fakulti kurang memberi penekanan berkaitan penggunaan teknologi. Ini bukan sahaja membolehkan tugas–tugas perakaunan dilakukan dengan cekap. mendapati 12 . pengetahuan. Maka. Oleh yang demikian. semua pihak tidak terlepas untuk merealisasikan cabaran ini kerana penggunaan TMK yang efektif akan dapat menyumbang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. ketiadaan peralatan serta perisian teknologi yang terkini. Ini dibuktikan melalui pembacaan kajian-kajian penyelidik yang lepas yang mana faktor-faktor keberkesanan itu adalah terdiri daripada pengurusan. sokongan dari pihak pentadbiran juga amatlah penting dalam menyalurkan tahap teknologi yang sebenarnya kepada pihak fakulti. terdapat sebilangan badan-badan professional yang telah meminta supaya pihak fakulti menggunakan teknologi dalam kursus yang disediakan. Ini adalah berpunca daripada kekurangan masa dan minat terhadap teknologi. Di samping itu. di dalam artikel ini juga meminta pihak fakulti menyediakan serta menggunakan teknologi instruksional yang bersesuaian. Penggunaan TMK juga didapati boleh mengesan sebarang kesilapan ‘human errors’. Walau bagaimanapun. pengkaji berpendapat terdapat faktor-faktor utama yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. pentadbiran universiti atau pengarah program harus berikhtiar mencari langkah-langkah yang terbaik untuk memberikan kemahiran komputer dan teknologi keseluruhannya kepada semua pihak seperti staf akademik dan pelajar.dapat dibina dalam suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih positif. Manakala. malah lebih tepat dan jitu.

adalah menjadi tanggungjawab pihak fakulti supaya inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran diberikan perhatian sewajarnya agar pembangunan kompetensi pelajar dijadikan sebagai agenda utama. Laman tersebut juga menyediakan nota pensyarah secara percuma. menjelaskan bahawa terdapat juga universiti di Malaysia yang menyediakan nota atas talian (online notes) kepada pelajarnya.kelemahan graduan dalam mempamerkan kompetensi yang diharapkan terhadap diri mereka menyebabkan banyak pihak yang menuding jari kepada pihak Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Berdasarkan kajian-kajian lepas di atas. Di samping itu. Justeru itu. penggunaan TMK dapat membantu meningkatkan keberkesanan sesebuah pengurusan kerana TMK dikatakan sebagai alat pemudah komunikasi yang membolehkan pelajar dan pihak tertentu daripada lokasi yang berbeza menghantar. menerima dan berkongsi maklumat yang pelbagai bentuk.1. Induk kepada pendidikan iaitu amalan pengajaran dan pembelajaran haruslah menjurus ke arah menyediakan pelajar agar dapat menjadi tenaga kerja yang bertaraf antarabangsa dalam semua bidang kerjaya dan mampu bersaing dalam pasaran kerja tempatan dan global. Pengguna boleh memasuki laman tersebut untuk melihat kandungan buku elektronik berkenaan dan memuat turunnya dalam bentuk PDF. Suryanti Awang (2008) dalam jurnal ‘ICT: Senario dan Cabaran Dalam Pendidikan’. Sesetengah universiti membenarkan sesiapa sahaja yang melayari laman berkenaan untuk mencapai nota yang disediakan dan ada juga yang hanya boleh dicapai oleh para pelajar mereka sahaja dengan menyediakan kata laluan dan kata kunci.2 Keberkesanan Dari Aspek Pengetahuan Dan Kemahiran 13 . Bidang pendidikan yang dianggap tunjang dalam pembangunan modal insan perlu diberi perhatian. 2. Terdapat laman web yang menyediakan perkhidmatan secara percuma untuk membaca buku elektronik atau nota atas talian. Para pelajar perlu ke laman yang disediakan dan memuat turunkan nota berkenaan.

Justeru itu. pensyarah atau tenaga pengajar perlu menguasai seberapa banyak pengetahuan dan kemahiran seiring dengan keperluan semasa mengikut kesesuaian pelajar dan persekitaran masa kini. kaedah dan pendekatan dengan jayanya melalui bantuan TMK ini.00. malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan (Budin. 1986). Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti komputer di dalam pengajaran. Justeru itu. bagi melaksanakan tugas ini pensyarah seharusnya bijak dan kreatif mendidik serta merancang pelbagai strategi. Kendall & Lengel.81 berbanding 0. Berdasarkan kajian ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’ oleh Norazen. Kajian ini menunjukkan kebanyakan pensyarah mempunyai sikap positif terhadap komputer dan ICT apabila hasil kajian yang diperolehi memberikan perbezaan min yang ketara iaitu 0. 14 . Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dari segi pengajaran memerlukan perancangan yang cekap dan efisien supaya ilmu pengetahuan dapat disampaikan kepada setiap pelajar mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Hassan Ash’ dan Mohd Ruzman. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara.Merujuk kepada artikel ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’ oleh Norazen. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrasikan TMK dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej. Teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan dalam pengajaran juga dapat memberi peluang pembelajaran yang lebih dinamis. Menurut Gage dan Berliner (1984) dalam kajian ini juga sikap positif terhadap penggunaan komputer merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi pengajaran dan pembelajaran. bukan sahaja dapat menarik minat dan rangsangan pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah. Hassan Ash’ dan Mohd Ruzman pula. menarik minat serta meningkatkan ilmu pengetahuan yang relevan dan berguna kepada pelajar. Pengkaji berpendapat adaptasi TMK dalam proses pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. Oleh yang demikian. pengetahuan dan kemahiran pensyarah adalah kompeten terhadap penggunaan komputer.

Seramai 70 peratus daripada 30 responden menyatakan bahawa AES mereka semakin menunjukkan kemajuan hasil penggunaan IT di dalam kelas. Tsai et al. Rohaidah Mashudi dan Noor Watee Rahman (2008) dalam artikel ‘Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui IT Di Peringkat Universiti’. mendapati hasil kajian yang dijalankan melalui temu bual dengan responden (di kalangan pensyarah) dalam keberkesanan penggunaan IT dapat dilihat berdasarkan kepada Academic Evaluation System (AES). Pengetahuan juga memainkan peranan yang penting untuk meramalkan kecekapan diri seseorang menggunakan komputer. pengetahuan membantu pengguna mempunyai sikap yang lebih positif terhadap Internet terutama kepada seseorang yang mempunyai sikap bimbang dan kurang berkeyakinan terhadap Internet. dalam kajian ‘Penggunaan EPembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ yang ditulis oleh Ting Kung Shiung (2007). Menurut Campeau dan Higgins (1995). Melalui AES pensyarah akan dinilai oleh pelajar mereka pada setiap semester dan penilaian tersebut akan diakui sah sekiranya jumlah pelajar melebihi daripada 100 orang maka peratus penilai haruslah lebih 50 peratus. Menurut Tina dan Lim Swee Kim (2004) dalam kajian bertajuk ’Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi 15 .Di samping itu. (2001) dalam kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ oleh Ting Kung Shiung (2007). mendapati pengetahuan sedia ada seseorang menggunakan Internet akan mempengaruhi sikap seseorang pelajar terhadap internet. Menurut Eastin & LaRose (2000) dalam kajian tersebut juga seseorang yang memiliki tahap kecekapan diri terhadap Internet yang kurang akan merasa tidak yakin terhadap kebolehan beliau mengakses Internet dan tidak cekap dalam menggunakan kemahiran tersebut dalam kehidupan. Menurut Tsai et al. (2001) dalam kajian tersebut. Pelajar yang berpengetahuan menggunakan internet mempunyai sikap yang positif terhadap Internet begitu juga dengan penggunaan komputer. pengguna yang mempunyai tahap kecekapan diri yang tinggi akan kurang mengalami halangan ketika menggunakan e-pembelajaran. menurut Hawa binti Rahmat.

Hansman dan Wilson (1998) berpendapat komputer juga amat berguna dalam pencarian maklumat atau bahan. Komputer dikatakan sebagai alat menulis dan dapat membantu mewujudkan suasana kerjasama sama ada dalam menulis atau belajar menggunakan teknologi.1995. Selain itu. Abdul Ghani. Antara teknik yang boleh digunakan daripada pula mendapati penggunaan ICT dalam P&P yang diperolehnya serta berpeluang membolehkan pelajar bersikap aktif dalam pencarian maklumat dan membina maklumat menghubungkait pengetahuan merentas mata pelajaran tanpa disekat oleh masa 16 . Mohamad Zohir et al (2005). komputer berfungsi sebagai mesin taip untuk menaip draf akhir sahaja. kajian ‘Tahap Kompetensi Pensyarah Menggunakan ICT Dalam Pengajaran dan Pembelajaran’ oleh Norazen. Menurut Nasariah Mansor. Slavin. Merujuk kajian ini juga Caverly (2000) menyatakan keadaan ini akan dapat menjimatkan masa kerana mereka tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk mendapatkan maklumat. Hassan Ash’ dan Mohd Ruzman. Hansman dan Wilson (1998) mengatakan bahawa komputer merupakan alat yang membolehkan para pelajar menguasai proses penulisan dengan lebih mudah berbanding kertas dan pen.Maklumat dan Komunikasi (ICT)’ yang ditulis oleh Azwan Ahmad. lama-kelamaan komputer menggantikan pen dan kertas sebagai alat menulis. Heinich et al.1994.1996. Walaupun pada peringkat permulaan.1. guru-guru juga menggunakan komputer. Nafisah Mahmud dan Faizah Ahmad. Nor Hafidah (2002) dalam kajian yang sama turut menjelaskan bahawa selain pelajar.1998. Nafisah Mahmud dan Faizah Ahmad dalam kajian ’Aplikasi Tm Dalam Pembelajaran Penulisan Ilmiah: Tinjauan dari Aspek Kemahiran dan Persepsi Pelajar’.3 Keberkesanan Dari Aspek Teknologi Menerusi kajian ’Aplikasi Tm Dalam Pembelajaran Penulisan Ilmiah: Tinjauan Dari Aspek Kemahiran dan Persepsi Pelajar’ oleh Nasariah Mansor. Mackenzie & Jansen. khususnya Internet bagi tujuan mencari bahan untuk pengajaran dan pembelajaran seperti mencari bahan-bahan rujukan. mendapati bahawa penggunaan alat bantu mengajar dapat meningkatkan minat serta merangsang minda para pelajar dan diakui sebagai pemangkin kepada proses pengajaran dan pembelajaran (Kamps. Para pelajar dapat menggunakan komputer untuk mencari artikel dan jurnal-jurnal tertentu melalui pangkalan data perpustakaan online. pengetahuan dan jarak. 2. Jonassen.1999).

pengeposan ke lejar. Alat-alat teknologi yang digunakan secara efisien dan efektif bukan sahaja dapat menarik minat dan rangsangan pelajar untuk menguasai pelajaran dengan mudah malah dapat memotivasikan mereka untuk berfikir secara kreatif (Budin. 17 . kajian oleh Abdul Razak (2005) yang bertajuk ‘Penggunaan Perisian Komputer dan LCD Sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara’. Ini dibuktikan dengan berlakunya peningkatan kemahiran pelajar setelah mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan perisian serta LCD dalam merekod dokumen perniagaan. kunci kirakira dan penyata kewangan. imbangan duga. salah satu teknik dalam Computer Managed Learning (CML) iaitu computer based assignment membolehkan pelajar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan menyiapkan tugasan seperti penyediaan jurnal. warna. suara dan video. Pada masa yang sama juga. animasi. Melalui hasil kajian itu. beliau telah dapat mengenalpasti keberkesanan penggunaan perisian komputer dan LCD dalam subjek tersebut. turut menyatakan bahawa penggunaan teknologi seperti perisian komputer iaitu PowerPoint dan Excel serta penggunaan LCD sebagai bahan bantu mengajar perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar untuk menguasai kemahiran IT. 1986). memudahkan kolaboratif dan perbandingan global.bagi mempelbagaikan penyampaian ialah penggunaan perisian Ms PowerPoint Presentation yang dapat dipersembahkan dalam pelbagai bentuk grafik. Irfan Naufal Umar (2004) menerusi kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (ELearning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ oleh Ting Kung Shiung (2007) pula mendapati penggunaan TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta membolehkan pelajarpelajar sendiri mencari maklumat dan bahan asal. serta membolehkan bahan-bahan multimedia dicipta dan disebarkan dengan mudah. Kajian ‘Computer Based Accounting Education Techniques: A Response to A Dynamic Information Technology Environment’ yang ditulis oleh Kathie Cooper dan Vivienne Coomb (2004) pula melihat kepada beberapa teknik dalam penggunaan teknologi kepada para pelajar. Sebagai contoh. Kendall & Lengel.

Di samping itu juga. menjelaskan bahawa mata pelajaran yang lebih menekankan kepada pembacaan dan pemahaman seperti dari jabatan social and Human Science (SAHS) yang merangkumi. Internet SelfEfficacy and Computing Experience of Professional Accounting Students’ yang ditulis oleh Ming-Ling Lai (2008). bahkan juga cara penyampaian pensyarah menjadi lebih yakin dan bersemangat. Pengajian Islam.3% responden yang mengatakan epembelajaran tidak berguna untuk mereka. Menurut Hawa binti Rahmat. komen daripada pelajar melalui AES menyatakan mereka sangat berpuas hati sekiranya pensyarah atau pengajar dapat menggunakan pendekatan IT di dalam kelas.Hasil kajian ‘Penggunaan E-Pembelajaran (E-Learning) di Kalangan Pelajar Jurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Institusi Pengajian Tinggi (IPTA) Negeri Johor’ oleh Ting Kung Shiung (2007) terhadap 306 orang responden menunjukkan bahawa terdapat sebanyak 81. Para pensyarah boleh memuat naik nota mereka ke dalam MMLS sendiri. Sebanyak 15. Rohaidah Mashudi dan Noor Watee Rahman (2008). Psikologi. Ini disebabkan oleh persembahan yang berwarna warni dan penuh emosi bukan sahaja dapat membantu penghayatan pelajar.4% responden menyatakan bahawa epembelajaran adalah berguna untuk pengajian mereka. dalam artikel yang bertajuk ‘Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui IT di Peringkat Universiti’. 75 peratus memberikan reaksi positif terhadap keputusan AES mereka apabila mereka menggunakan banyak gambar dan animasi di dalam kelas berbanding hanya menggunakan white board dan juga transparensi sahaja. Nota-nota tersebut bukan hanya dalam bentuk Ms words bahkan juga menggunakan perisian terkini 18 . Moral dan Etika. hanya 3. aplikasi komputer dan internet. Malaysia Studies. Menurut Wallace (1999) dalam jurnal ‘Technology Readiness. Manakala. dan pembangunan Manusia. Mereka tidak perlu menggunakan khidmat juruteknik atau pensyarah komputer untuk memuat naik nota-nota mereka. hasil daripada pemerhatian dan temu bual ke atas pensyarah yang tidak mengkhusus di dalam bidang IT juga turut memberikan reaksi yang positif (70 peratus) terhadap kemahiran mereka mengendalikan komputer.4% orang responden tidak pasti sama ada e-pembelajaran berguna atau sebaliknya terhadap pengajian mereka. Ini bermakna e-pembelajaran telah diperkenalkan sebagai satu strategi baru untuk menyokong kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan yang lama.

Bates (1997) dalam jurnal ‘ICT: Senario dan Cabaran Dalam Pendidikan’ oleh Suryanti Awang (2008) pula percaya terdapat empat tujuan utama yang menyebabkan penggunaan teknologi di Institusi Pendidikan Tinggi. capaian maklumat yang tidak terhad disebabkan maklumat yang di arkibkan serta mempunyai potensi tinggi untuk meningkatkan bilangan pelajar apabila ia di sebarkan melalui Internet. Menurut Suryanti Awang (2008). Wallace (1999) melihat kesan teknologi kepada para pelajar iaitu mereka tidak perlu beratur di bilik pensyarah atau merasa kecewa pensyarah yang ditunggu tiada di bilik. Sebagai contoh khidmat General Packet Radio Service (GPRS) membolehkan pelajar menerima data seperti gambar. antaranya termasuk membaiki kualiti pembelajaran. Antara kesan yang positif dari kaedah pembelajaran ini ialah penjimatan masa. Walaupun begitu. email. lokasi dan kos. Dalam jurnal ‘Technology Readiness. tutorial ataupun mendapatkan markah. penggunaannya yang meluas dalam bidang pendidikan adalah dipengaruhi oleh iklim atau persekitaran tempat seseorang itu belajar. membaiki pengaksesan kepada pendidikan dan latihan. kaedah pembelajaran e-Pembelajaran memberikan beberapa impak kepada keberkesanan dalam penyampaian ilmu dan maklumat kepada pengguna. Dengan kemudahan MMLS juga mereka boleh berbual melalui chat room dengan pelajar dan memuat naik markah. dalam jurnal yang bertajuk ‘ICT: Senario dan Cabaran Dalam Pendidikan’.seperti flash. 19 . penggunaan Internet dan Intranet. mengurangkan kos pendidikan serta membaiki kos efektif bagi pendidikan. Kebanyakan universiti terutamanya Universiti Multimedia menggunakan e-Pembelajaran sebagai satu kaedah pembelajaran di mana semua maklumat berkaitan pembelajaran dimasukkan ke dalam e-Pembelajaran bagi memudahkan pelajar mencapai maklumat yang diperlukan sama ada nota. institut atau kampusnya. Pendidikan di Malaysia juga tidak ketinggalan dalam mengaplikasikan e-Pembelajaran selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan rakyat yang celik IT. Internet Self-Efficacy and Computing Experience of Professional Accounting Students’ oleh Ming Ling Lai (2008). kelompok dan juga masyarakatnya. Ini berikutan 80 peratus memberikan respon positif ke atas kecanggihan IT pada masa sekarang yang membantu para pelajar menggunakan talian komunikasi sebagai alat hubungan untuk mendapatkan informasi mengenai pembelajaran mereka.

kemahiran dan teknologi adalah faktorfaktor yang dapat meningkatkan keberkesanan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. BAB 3 20 . pengetahuan.2 Kesimpulan Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah dibincangkan. pengkaji terdorong untuk mengadakan kajian terhadap empat faktor tersebut ke atas pelajar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi memastikan faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan signifikan yang amat positif dengan keberkesanan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Maka.2. dapatlah disimpulkan bahawa aspek pengurusan.

rumit serta mahal. populasi dan sampel yang terlibat dalam kajian yang telah dijalankan. 3. merupakan suatu kajian yang berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklumat. Sehubungan itu. Khususnya. Nafisah Mahmud & Faizah Ahmad (2002). 21 . Pengumpulan maklumat melibatkan proses yang memerlukan tempoh masa yang agak panjang. instrumen kajian yang telah digunakan dalam kajian. kegagalan menggunakan kaedah pengumpulan data secara efisien akan menghasilkan maklumat yang kurang relevan serta akan meningkatkan perbelanjaan sesuatu penyelidikan.1 Reka Bentuk Kajian Reka bentuk sesuatu penyelidikan adalah teknik dan kaedah tertentu untuk memperoleh maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. bab ini akan membincangkan reka bentuk untuk kajian yang telah dijalankan. prosedur-prosedur dalam menjalankan kajian ini serta penganalisisan data iaitu bagaimana data dianalisis selepas kerja lapangan dijalankan. Oleh itu.METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Metodologi penyelidikan merujuk Nasariah Mansor.

Menurut Mohd. daripada mana sumber maklumat boleh didapati dan dengan kaedah apa maklumat boleh diperolehi. Kaedah tinjauan digunakan kerana kajian ini memfokus kepada pemboleh ubah yang dianggap boleh diukur. dengan melibatkan sekumpulan elemen yang kecil dan terperinci. Walau bagaimanapun data yang lengkap atau mendalam jarang sekali dapat dihasilkan namun data yang dikumpulkan adalah tepat. Reka bentuk kajian ini dibuat dengan cara mengumpulkan maklumat atau data-data tentang penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. Kaedah tinjauan sering dijalankan dalam penyelidikan pendidikan. Di samping itu. maka maklumat yang banyak boleh dikumpul dan direkodkan. Majid Konting (2005). 2005). Kaedah tinjauan adalah satu cara yang spesifik untuk mengumpulkan maklumat mengenai populasi. Rekabentuk merupakan keseluruhan rangka projek penyelidikan yang menyatakan apakah corak jenis kajian yang hendak dilaksanakan.rekabentuk sesuatu penyelidikan membincangkan bagaimana untuk mencapai sesuatu objektif penyelidikan. Dua jenis tinjauan yang penting dan sering dilakukan dalam bidang pendidikan ialah tinjauan sekolah dan tinjauan komuniti (Mohd. Majid Konting. Majid Konting. Selain itu. 2000). Justeru. 22 . kaedah ini juga lebih cepat dari segi masa pengutipan data serta penyiapan tinjauan. Melalui kaedah tinjauan. Selain itu. Dalam menjalankan kajian ini. reka bentuk kajian ini adalah bersifat kuantitatif dan mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang merujuk kepada ketekalan maklumat yang diperolehi daripada responden. Strategi tinjauan ini juga sesuai digunakan kerana penyelidikan yang dijalankan ini hanyalah untuk membuat kenyataan umum tentang sesuatu populasi (Mohamad Najib Ghaffar. data yang akan perolehi adalah bersifat empirikal. maklumat yang dikumpul akan diperolehi dengan kaedah yang paling berkesan (Mohd. reka bentuk akan memastikan bahawa maklumat yang diperolehi adalah sesuai dengan persoalan masalah yang ingin diselesaikan. 1999). pengkaji menggunakan kaedah tinjauan dan deskriptif. kos dan peraturan-peraturan organisasi tempat kajian dijalankan. Sekiranya penyelidikan direkabentuk dengan berhati-hati. pengkaji menyelaraskan teknik tinjauan terlebih dahulu untuk menentukan cara dan alat penyelidikan yang sesuai dengan praktikal dengan mengambil kira beberapa kriteria seperti faktor masa. jenis maklumat yang perlu dikumpul.

Ini adalah kerana penyelidikan tidak menentukan terlebih dahulu faktor-faktor yang mendatangkan kesan ke atas sesuatu peristiwa (Mohd Majid Konting. individu atau ciri-ciri yang dipertimbangkan dalam suatu kajian yang ingin di ambil oleh penyelidik (Azhar Harun dan Nawi Abdullah. 2004:52). tidak dapat mencungkil data secara mendalam dan kemungkinan sampel tidak mengisi borang soal selidik berkenaan. Sekiranya penyelidikan bermatlamat untuk menerokai sesuatu bidang. mana-mana ahli yang dipilih sebagai sampel mampu mewakili ciri- 23 . Dalam penyelidikan ini borang soal selidik digunakan telah digunakan untuk mengambilkira keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup yang mana ia menjurus kepada objektif kajian ini. Sungguhpun setiap penyelidikan akan menentukan teknik masing-masing. Amir Hasan Dawi (2006). kaedah deskriptif digunakan. 3. Kaedah penyelidikan deskriptif tidak memerlukan usaha mengawal sesuatu olahan. Seringkali juga penyelidikan deskriptif bermatlamat untuk menerokai sesuatu bidang yang belum atau kurang dikaji. populasi kajian ditentukan terlebih dahulu. secara umumnya boleh dibezakan antara teknik yang dipilih oleh penyelidikan kualitatif dan penyelidikan kuantitatif. Dalam kajian ini pengkaji telah memilih kaedah persampelan rawak mudah (Simple Random Sampling). Dalam kaedah ini kebiasaannya dengan menggunakan nombor rawak atau angka rawak sama ada bercetak atau digunakan secara elektronik. Oleh itu. Ini bermakna perbezaan yang terdapat antara ahli dengan ahli yang lain adalah tidak ketara. berpendapat teknik menggunakan borang soal selidik mempunyai kelebihan dan kekurangan. penyelidikan yang dijalankan adalah berbentuk penerokaan. 1993:96). objek. Bagi mendapatkan maklumat mengenai sesuatu peristiwa yang sedang berlaku. lebih cepat dan sesuai untuk soalan-soalan yang sensitif.Penyelidikan deskriptif pula merupakan penyelidikan yang bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Namun penyediaan soalan-soalan mungkin memakan masa.2 Populasi Dan Persampelan Sebelum memilih sampel. Teknik ini dipilih kerana jumlah populasi yang sedikit dan mempunyai variasi yang kecil di antara unit-unit dalam populasi. Populasi ialah satu kumpulan perkara yang mengandungi unsur. Teknik soal selidik dapat merangkumi jumlah sampel yang ramai.

ciri populasinya. tetapi jawapan itu diletakkan di ruang yang sama bagi membolehkan pemprosesan data melalui komputer. soal selidik yang dibuat adalah diambil daripada soalansoalan yang terdapat di dalam jurnal dan kajian yang dikaji oleh pengkaji. Perak. Tiap-tiap ahli dalam populasi berkenaan mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel.3 Instrumen Penyelidikan Instrumen penyelidikan yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah soalan soal selidik yang ditadbirkan kepada 60 orang pelajar Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bahagian B. 2005). Ini bagi memastikan keseragaman dalam jawapan yang diberikan. Soal selidik merupakan alat untuk mengumpul data bagi penyelidik sains sosial. satu soal selidik yang sama hendaklah digunakan untuk semua responden. pengkaji telah memilih untuk menjalankan kajian ini di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebanyak 60 set soal selidik diedarkan kepada responden. Soal selidik sebenarnya tidak lebih daripada satu borang yang dibentuk khusus untuk mengisi maklumat yang diberikan oleh setiap responden dalam temu bual (Ahmad Mahdzan Ayob. Bahagian A mengandungi maklumat responden yang terdiri daripada 4 soalan yang berbentuk nominal iaitu yang berkaitan diri responden mengikut jantina dan opsyen. Maka. Dalam kajian ini. Soalan itu juga dikemukakan mengikut urutan yang sama (Ahmad Mahdzan Ayob. C dan D ialah soal selidik berkenaan empat faktor yang diandaikan oleh pengkaji yang dapat mempengaruhi keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 24 . Tanjong Malim. 2005). Saiz sampel bagi kajian ini adalah 60 orang pelajar yang dipilih secara rawak dalam semester yang dinyatakan. Bagi satu-satu kajian. 3. Soal selidik tersebut terdiri daripada empat bahagian. Keseragaman bermaksud semua mereka memberi jawapan yang sama. Populasi kajian adalah pelajar yang mengambil kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup di universiti tersebut dan sampel kajian terdiri daripada pelajar Program Kemahiran Hidup yang berada dalam semester empat yang pernah mengambil kursus Simpankira / Pendidikan Perakauan. Dalam kajian ini. jumlah keseluruhan responden dalam kajian ini ialah 60 orang pelajar dari Program Kemahiran Hidup yang mendaftar kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan.

Sebelum memulakan analisis. Di bahagian ini responden perlu membuat pilihan berdasarkan penyataan yang diberikan sama ada teknologi menjadi penghalang atau tidak kepada mereka untuk menggunakan TMK. peratus. data-data yang diperolehi akan dikumpul dan dianalisis secara prosedur statistik deskriptif. Bahagian ini adalah soalan berbentuk ‘checklist’ di mana pelajar dikehendaki memberikan jawapan sama ada ‘Ya’ atau ‘Tidak’ bagi setiap pernyataan yang telah diberikan. kemahiran dan teknologi. Bahagian C pula adalah soalan-soalan berkaitan faktor kemahiran dan pengetahuan. Pilihan anda mengikut skala berikut sekiranya anda: Sangat tidak setuju 1 Tidak setuju 2 Tidak pasti 3 Jadual 1 : Kod skala likert Akhir sekali.dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup seperti pengurusan. dalam bahagian D terdapat 14 soalan yang berkisarkan faktor teknologi. Skor-skor mentah akan dianalisis menggunakan kekerapan. pengetahuan. dan sebagai contoh respon yang disediakan ialah : Sila bulatkan nombor jawapan. 3. Bahagian B soal selidik ialah bagi faktor yang pertama iaitu pengurusan oleh fakulti dalam meningkatkan keberkesanan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di kalangan pelajar Progaram Kemahiran Hidup. Untuk soal selidik. Di bahagian ini pengkaji ingin melihat tahap pengetahuan kemahiran dan pengetahuan para pensyarah serta pelajar terhadap penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus ini. Dalam kajian soal selidik bahagian C ini pengkaji menggunakan kod skala Likert.4 Kaedah Analisis Data Bagi kaedah analisis data ia bermula di mana borang soal selidik akan diedarkan untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kajian yang dijalankan. borang-borang soal selidik akan ditapis dahulu bagi memastikan hasil yang diperolehi adalah tepat dan menjawab persoalan kajian. min dan sisihan piawai untuk menentukan keberkesanan Setuju 4 Sangat setuju 5 25 .

6 Kesimpulan Secara keseluruhannya pengkaji menjelaskan tentang kaedah penyelidikan yang digunakan dari segi reka bentuk kajian. 3. 3. Semua kaedah ini dilakukan secara berturutan bagi memudahkan pengkaji mencapai objektif kajian ini.5 Prosedur Kajian Prosedur kajian ialah langkah-langkah kajian yang perlu diambil oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian dari awal hingga kajian berakhir. v. melaksanakan modul dan menganalisis data serta menyediakan laporan akhir penyelidikan. prosedur-prosedur kajian adalah seperti berikut: i. ii. kaedah menganalisis data dan prosedur kajian. 26 . pemilihan populasi dan sampel. Menulis laporan akhir kajian. iii. Ini termasuklah menyediakan cadangan penyelidikan. Menyediakan kertas cadangan penyelidikan iaitu proposal. instrumen penyelidikan. vi. Mengenal pasti masalah dan menyatakan objektif Mencadangkan hipotesis Menyediakan instrumen kajian Memproses dan menganalisis data yang melibatkan pemprosesan maklumat daripada soal selidik yang diedarkan.penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran kursus Simpankira / Pendidikan Perakaunan di kalangan pelajar Program Kemahiran Hidup. Untuk menjalankan kajian ini. iv. Segala prosedurnya perlu diperjelaskan secara terperinci dan satu persatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful