KONSEP ASIMILASI Asimilasi merupakan satu proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga

membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Menurut Vander Zanden (seorang ahli sosiologi), asimilasi ialah satu proses dalam mana kelompok-kelompok yang berfikir, berperasaan dan bertindak secara berlainan, menjadi satu dalam kesatuan sosial serta budaya yang sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan dan identiti. konsep ini diwakili dengan formula A+B+C =A, disini A dalam hal ini mewakili golongan dominan smentara B dan C mewakili kumpulan etnik minoriti. Contohnya, orang melayu di Thailand telah mengalami proses asimilasi yang menyebabkan nama, bahasa dan hampir semua aspek cara hidup mereka (kecuali agama) telah disatukan dengan amalan dan cara hidup orang Thai. Di Malaysia, apa yang berlaku keatas masyarakat Jawa, Cina Kelantan, Baba dan Nyonya merupakan contoh berlakunya proses asimilasi. Namun, bagi etnik cina di Kelantan serta Baba dan Nyoya, asimilasi berlaku dalam konteks budaya tanpa melibatkan anutan kepercayaan atau agama.

Proses asimilasi berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik etnik berbeza budaya bagi suatu tempoh yang lama. kejayaan asimilasi umumnya bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti; terdapt banyak persamaan budaya antara kumpulan etnik; dan kesanggupan kumpulan etnik majoriti menerima kumpulan etnik minoriti.

KONSEP AKULTURASI

Berbeza dengan proses asimilasi. Tidak mudah untuk membentuk sebuah masyarakat yang mencapai tahap akulturasi. Akulturasi lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian barat. KONSEP AMALGAMASI . makanan. beberapa kes boleh dijadikan rujukan seperti penggunaan tali leher. jika unsur budaya yang diambil itu tidak diolah dengan baik. angpau. sering berlaku pertemuan atau pertembungan antara dua atau lebih kebudayaan. pastinya tindakan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada sesuatu masyarakat. proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Dalam sejarah tamadun manusia. Di Malaysia. Tetapi. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam meminjam. unsur pinjaman digunakan secara langsung dan kemudian diolah serta dijadikan usur kebudayaan sendiri. Unsur-unsur budaya yang tidak bebrbentuk kebendaan seperti ideologi dan pemikiran adalah lebih sukar diterima. hiburan dan sebagainya.Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Pada peringkat awal.

Jika . satu kumpulan baru terhasil daripada penyatuan A. Konsep ini diwakili oleh formula A + B + C = A + B + C. Pada peringkat pemerintahan pusat. KONSEP AKOMODASI Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Pelbagai kumpulan etnik hidup secara harmonis dan menghormati antara satu sama lain. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. kumpulan-kumpulan etnik yang sedia wujud mengamalkan parkahwinan campur lalu membentuk satu genarasi baru atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal mereka.B dan C.B.Amalgamasi merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. dan Cmewakili kumpulan etnik berlainan dan D mewakili amalgam. Teori amalgamasi dinyatakan dalam bentuk formula A+B+C=D. disini A. B dan C merujuk kepada budaya. setiap kumpulan etnik mempunyai wakil dalam bidang ekonomi dan pendidikan dan mereka saling bergantung. disini A. Sebagai contoh. konsep ini begitu meluas diamalkan di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dalam keadaan harmoni.

Dalam sejarah tamadun manusia. antaranya dari segi kawasan tempat tinggal. pengangkutan dan kemudahan awam. sistem persekolahan. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. Berbeza dengan proses asimilasi. beberapa kes boleh dijadikan rujukan seperti penggunaan tali . proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Pada peringkat awal. Switzerland ialah negara yang mempunyai hubungan etnik bersifat akomodasi kerana etnik jerman. Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Di Malaysia.dilihat di luar Malaysia. unsur pinjaman digunakan secara langsung dan kemudian diolah serta dijadikan usur kebudayaan sendiri. Proses ini menyebabkan berlakunya proses pinjam meminjam. perancis dan itali saling membuat penyesuaian antara mereka. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau sebaliknya seperti Dasar Aparteid di Afrika Selatan yang dilaksanakan antara tahun 1948-1994 KONSEP AKULTURASI Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. KONSEP SEGREGASI Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesubuah negara. sering berlaku pertemuan atau pertembungan antara dua atau lebih kebudayaan.

angpau. Akulturasi lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian barat. pastinya tindakan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada sesuatu masyarakat. hiburan dan sebagainya. Unsur-unsur budaya yang tidak bebrbentuk kebendaan seperti ideologi dan pemikiran adalah lebih sukar diterima. jika unsur budaya yang diambil itu tidak diolah dengan baik. Tidak mudah untuk membentuk sebuah masyarakat yang mencapai tahap akulturasi. makanan. Tetapi. .leher.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful