PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada. Untuk merealisasikan hasrat FPK, aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Aspek Kepemimpinan Aspek pertama yang perlu diambil perhatian ialah kepemimpinan. Pemimpin sekolah iaitu guru besar merupakan orang penting dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Mereka perlu berfikiran kreatif dalam pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskan FPK. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan juga disiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapat direalisasikan. Perkembangan semasa memperlihatkan peningkatan peranan guru besar sebagai peneraju utama di sekolah-sekolah. Penyelidikan oleh Morrisson (2005) mendapati bahawa perubahan peranan pentadbir sekolah perlu berlaku dalam aspek-aspek tertentu seperti kepemimpinan, tuntutan kerja, orientasi perniagaan, tanggungjawab, pengurusan sumber manusia, membuat keputusan, komunikasi, kuasa, dan perancangan. Peranan guru besar merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Guru besar yang berkesan mampu mengubah keadaan sesebuah sekolah menjadi cemerlang. Dalam melaksanakan amanah menyediakan sumber manusia menjelang tahun 2020, fungsi kepemimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah menjadi semakin mencabar. Peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan sesuatu progam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan juga haruslah berperanan sebagai transformational leader iaitu sebagai agen transformasi perubahan. Pemimpin sekolah yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedang dan bakal berlaku agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pemimpin sekolah mestilah juga mampu dan berupaya membimbing guruguru di bawah pengawasannya untuk menjadi lebih berkesan.

Ia merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. keselesaan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga keindahan sekolah. Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan . Aspek Budaya Sekolah Aspek kedua yang perlu diberi penekanan ialah budaya sekolah. kemudahan-kemudahan sekolah yang lengkap. atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et al. berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil. Menurut kata Wilson dan Corcoran (1988). Iklim sekolah yang terbuka seperti ini merupakan iklim sekolah yang demokratik dan iklim ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya seperti membentuk murid lebih berdedikasi. aspek sosial. aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. keselamatan anggota-anggota sekolah. di mana-mana sekolah. lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. Budaya sekolah. Seterusnya aspek perkembangan intelek. yang mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial (iklim). Iklim sekolah yang terbuka menggalakkan murid bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti kebersihan kawasan sekolah. Dari aspek sosial pula. sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran programprogram akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam diri murid-muridnya.1979). perpaduan. kerjasama. Budaya sekolah atau iklim sekolah ini mengandungi empat aspek utama iaitu aspek fizikal. Menurut Ee (1994). gembira dan sempurna. Justeru itu. dedikasi. guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perubahan. Kepemimpinan guru besar pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali. rasa tanggungjawab. lebih berinisiatif. segala kejayaan dan kegagalan murid terletak kepada pihak sekolah. tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. kemesraan dan keadilan. kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan FPK. lebih ramah dan mesra. Program ini secara tidak langsung dapat mengembangkan daya pemikiran murid sama ada kritis atau kreatif. iaitu guru besar dan guru. ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati dan mengucap salam. lebih rela bekerjasama. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan yang mesra.Sekolah yang berkesan dapat dilihat berdasarkan stail kepemimpinan yang bukan sekadar mampu bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tetapi juga harus mampu membawa perubahan. Sebagai contoh.

kondusif dan meransang pembelajaran diwujudkan bertujuan menghasilkan murid-murid yang berkembang secara harmonis dan menyeluruh dari aspek jasmani. Untuk merealisasikan FPK. aspek pembelajaran. emosi. Aspek yang terakhir ialah penggunaan bahasa. persatuan/kelab dan juga sukan. Aspek Ko-kurikulum Aspek ketiga pula ialah ko-kurikulum. dan aspek sosialisasi. Suasana sekolah yang ceria. tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan murid. memupuk nilai-nilai ahklak dan pendidikan yang diingini. aktiviti pertandingan. pelaksanaan gerak kerja ko-kurikulum di sekolah diharap akan dapat membina dan menyuburkan sahsiah yang seimbang di kalangan murid. memajukan kemahiran. syarahan dan pidato boleh dianjurkan oleh pihak sekolah sebagai galakan penggunaan bahasa. semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri. perbahasan. Pelaksanaan ko-kurikulum cuba melihat minat dan bakat murid-murid. Penggunaan bahasa kedua ± Bahasa Inggeris juga perlu diberi perhatian sejajar dengan matlamat FPK yang ingin melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah mempunyai beberapa matlamat penting yang merangkumi aspek pendidikan. Gerak kerja merupakan aktiviti-aktiviti kumpulan secara informal. Sekolah ialah institusi yang bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakat. kerjasama. minat dan bakat murid. Dari aspek pendidikan. jasmani dan rohani.tabiat membaca yang berterusan. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah diharapkan akan menyemai sifatsifat kepemimpinan. Gerak kerja ko-kurikulum berasaskan pembelajaran di bilik darjah adalah kesinambungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam gerak kerja ko-kurikulum ialah pasukan unit beruniform. Begitu juga masyarakat yang bertanggungjawab boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid. Gerak kerja ko-kurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar waktu sekolah. mengukuhkan . Untuk meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa. rohani dan intelek. Aktiviti ko-kurikulum juga perlu dirancang supaya semua murid mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. Ini disebabkan alam masyarakat di luar sekolah sebenarnya amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. tetapi gerak kerja yang dijalankan adalah terancang. Pihak sekoalh perlu memastikan semua murid melibatkan diri dalam ko-kurikulum ini kerana gerak kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah dan sebagai satu bidang pendidikan. Aspek ini meliputi penggunaan bahasa secara betul dan jitu sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Melalui kegiatan kumpulan. sekolah juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalam melaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. meningkatkan disiplin dan kepemimpinan diri. Walaupun aktivitiaktiviti ko-kurikulum lebih bercorak informal.

bakat serta kemahiran masing-masing. mengatur dan menilai prestasi murid-murid. Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan.dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran. pihak sekolah perlu mempertingkatkan kualiti pengurusan kokurikulum dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagi potensi individu. peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. langkah ketiga dan seterusnya. minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. pihak sekolah juga harus memberi peluang secukupnya kepada murid-murid untuk menyertai pelbagai aktiviti terancang bagi memperkembangkan minat. menjadi asas kerjaya pada masa akan datang dan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan menyeronokkan. Aspek Guru Aspek yang seterusnya ialah guru. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran. adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek. Selain itu. Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita. penyelaras dan juga sebagai inovator. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. Secara keseluruhannya. kegiatan ko-kurikulum bertujuan untuk mewujudkan dan mempertingkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. penggalak. meningkatkan mutu disiplin para murid bagi memperkukuhkan integrasi di kalangan mereka. gerak kerja ko-kurikulum ini dilihat mampu melahir dan membentuk murid-murid yang mempunyai semangat kekitaan dan kewarganegaraan serta mempunyai rasa dan tanggungjawab berkhidmat untuk masyarakat. langkah kedua. fasilitator. Selain itu. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama. Dari aspek pembelajaran pula. iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan. membentuk sahsiah. guru akan merancang terlebih dahulu. guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat. Selain itu. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. mengadakan simulasi dan sebagainya. rohani. Apabila membuat sesuatu . Dalam mengatur langkahlangkah pembelajaran. Dari aspek sosialisasi. mengadakan main peranan (role playing). pengurus. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu. emosi dan jasmani. Oleh itu. pembimbing. perhubungan antara guru dengan murid juga dapat diwujudkan. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar.

juga kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib.rancangan. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani. mengamalkan tingkah laku hormat-menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolongmenolong dan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat untuk masyarakat. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah cuba mentakrifkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. Aspek disiplin. objektif-objektif pelajaran. Ringkasnya. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke peringkat akar umbi. emosi. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain. Dalam konteks pendidikan. rohani dan intelek sejajar dengan FPK. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Aspek yang terakhir ialah disiplin. guru disiplin. Masalah disiplin murid akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. pengawal keselamatan. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. masyarakat sekitar sekolah dan ibu bapa. guru. Pihak sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh menubuhkan sebuah jawatan kuasa menangani gejala disiplin murid peringkat sekolah dengan melantik . Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna. kesopanan dan ahklak. tatasusila. keperluan-keperluan murid. Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. gambar. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. Masalah disiplin ini seharusnya dikawal dengan kerjasama warga sekolah iaitu guru besar. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas. Disiplin juga ada kaitannya dengan tatatertib. kesanggupan menghormati hak individu lain. Pengajaran yang dirancangkan dengan baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid. sekolah merupakan institusi yang penting dalam membentuk disiplin murid-murid. perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan.

Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Keselamatan murid-murid dapat dijamin kerana setiap murid dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah.gemilang dan terbilang. berdasarkan kepada semua huraian diatas. mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran . Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat FPK atau tidak. Peranan guru bimbingan dan kaunseling penting dalam membentuk dan membina semula sahsiah dan disiplin murid yang bermasalah. maka ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan FPK adalah bergantung kepada aspekaspek kepemimpinan. Antara tugas utama guru bimbingan dan kaunseling ialah menjalankan bimbingan dan kaunseling dengan muridmurid yang mempunyai masalah disiplin dengan tujuan mewujudkan tingkah laku yang diingini.beberapa ahli terdiri daripada kalangan mereka yang tinggal berhampiran dengan sekolah bagi memantau disiplin murid. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana yang tenang serta teratur. Semua ini perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak berlaku pengasingan dan perbezaan di antara mereka dengan murid lain di sekolah. Faedah-faedah tersebut adalah seperti berikut: Pengajaran dapat dijalankan dengan licin dan teratur. ko-kurikulum. Merujuk kepada PIPP (2006). Murid-murid menjadi lebih produktif jika mereka berdisiplin. Selain itu. pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis. Sesungguhnya persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat amat penting dalam membentuk imej dan keyakinan diri murid ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Apa yang lebih penting. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan lagi. guru dan juga disiplin. guru bimbingan dan kaunseling juga berfungsi untuk membina perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga murid-murid yang mempunyai masalah disiplin. negara kita berhasrat untuk menghasilkan ³modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. berketerampilan. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi« perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. berperibadi mulia. Kemalangan yang berlaku di makmal atau bilik darjah dapat dikurangkan. KESIMPULAN Kesimpulannya. berkemahiran menyelesaikan masalah. budaya sekolah. selaras dengan hasrat negara yang menekankan usaha pembentukan modal insan yang cemerlang. Pihak sekolah juga hendaklah memantau kawasan sekolah yang terdapat masalah disiplin. Kejayaan sekolah dalam merealisasikan FPK juga secara tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti. Disiplin yang baik membawa beberapa faedah kepada guru dan murid. Masalah disiplin perlu ditangani dengan sebaik mungkin. murid lemah dan berdisiplin memerlukan perhatian khas daripada pihak sekolah.

. berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berketrampilan. Sekali lagi dinyatakan bahawa. peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.dunia global yang sering berubah-ubah´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful