PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada. Untuk merealisasikan hasrat FPK, aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Aspek Kepemimpinan Aspek pertama yang perlu diambil perhatian ialah kepemimpinan. Pemimpin sekolah iaitu guru besar merupakan orang penting dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Mereka perlu berfikiran kreatif dalam pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskan FPK. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan juga disiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapat direalisasikan. Perkembangan semasa memperlihatkan peningkatan peranan guru besar sebagai peneraju utama di sekolah-sekolah. Penyelidikan oleh Morrisson (2005) mendapati bahawa perubahan peranan pentadbir sekolah perlu berlaku dalam aspek-aspek tertentu seperti kepemimpinan, tuntutan kerja, orientasi perniagaan, tanggungjawab, pengurusan sumber manusia, membuat keputusan, komunikasi, kuasa, dan perancangan. Peranan guru besar merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Guru besar yang berkesan mampu mengubah keadaan sesebuah sekolah menjadi cemerlang. Dalam melaksanakan amanah menyediakan sumber manusia menjelang tahun 2020, fungsi kepemimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah menjadi semakin mencabar. Peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan sesuatu progam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan juga haruslah berperanan sebagai transformational leader iaitu sebagai agen transformasi perubahan. Pemimpin sekolah yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedang dan bakal berlaku agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pemimpin sekolah mestilah juga mampu dan berupaya membimbing guruguru di bawah pengawasannya untuk menjadi lebih berkesan.

guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perubahan. Justeru itu. iaitu guru besar dan guru. segala kejayaan dan kegagalan murid terletak kepada pihak sekolah. sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran programprogram akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam diri murid-muridnya. lebih rela bekerjasama. Sebagai contoh. kerjasama. di mana-mana sekolah. kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan FPK. Menurut Ee (1994). lebih berinisiatif. Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti kebersihan kawasan sekolah. perpaduan. Iklim sekolah yang terbuka menggalakkan murid bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. Program ini secara tidak langsung dapat mengembangkan daya pemikiran murid sama ada kritis atau kreatif. keselesaan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga keindahan sekolah. Budaya sekolah atau iklim sekolah ini mengandungi empat aspek utama iaitu aspek fizikal. gembira dan sempurna. Aspek Budaya Sekolah Aspek kedua yang perlu diberi penekanan ialah budaya sekolah. rasa tanggungjawab. Menurut kata Wilson dan Corcoran (1988). Budaya sekolah.1979). Ia merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. kemesraan dan keadilan. keselamatan anggota-anggota sekolah. yang mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial (iklim). Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan . dedikasi. ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati dan mengucap salam. kemudahan-kemudahan sekolah yang lengkap. Seterusnya aspek perkembangan intelek. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan yang mesra. berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil. lebih ramah dan mesra. Dari aspek sosial pula.Sekolah yang berkesan dapat dilihat berdasarkan stail kepemimpinan yang bukan sekadar mampu bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tetapi juga harus mampu membawa perubahan. atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et al. lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. Iklim sekolah yang terbuka seperti ini merupakan iklim sekolah yang demokratik dan iklim ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya seperti membentuk murid lebih berdedikasi. aspek sosial. aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. Kepemimpinan guru besar pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali. tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu.

semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri. dan aspek sosialisasi. minat dan bakat murid. Pihak sekoalh perlu memastikan semua murid melibatkan diri dalam ko-kurikulum ini kerana gerak kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah dan sebagai satu bidang pendidikan. Penggunaan bahasa kedua ± Bahasa Inggeris juga perlu diberi perhatian sejajar dengan matlamat FPK yang ingin melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global. persatuan/kelab dan juga sukan. pelaksanaan gerak kerja ko-kurikulum di sekolah diharap akan dapat membina dan menyuburkan sahsiah yang seimbang di kalangan murid. perbahasan. Gerak kerja ko-kurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar waktu sekolah. Melalui kegiatan kumpulan. Aktiviti ko-kurikulum juga perlu dirancang supaya semua murid mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. Gerak kerja ko-kurikulum berasaskan pembelajaran di bilik darjah adalah kesinambungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Dari aspek pendidikan. Begitu juga masyarakat yang bertanggungjawab boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid. Ini disebabkan alam masyarakat di luar sekolah sebenarnya amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam gerak kerja ko-kurikulum ialah pasukan unit beruniform. jasmani dan rohani. Pelaksanaan ko-kurikulum cuba melihat minat dan bakat murid-murid. Suasana sekolah yang ceria. sekolah juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalam melaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. kondusif dan meransang pembelajaran diwujudkan bertujuan menghasilkan murid-murid yang berkembang secara harmonis dan menyeluruh dari aspek jasmani. Untuk meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa. kerjasama. Gerak kerja merupakan aktiviti-aktiviti kumpulan secara informal.tabiat membaca yang berterusan. meningkatkan disiplin dan kepemimpinan diri. emosi. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah mempunyai beberapa matlamat penting yang merangkumi aspek pendidikan. mengukuhkan . Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah diharapkan akan menyemai sifatsifat kepemimpinan. memupuk nilai-nilai ahklak dan pendidikan yang diingini. Aspek Ko-kurikulum Aspek ketiga pula ialah ko-kurikulum. syarahan dan pidato boleh dianjurkan oleh pihak sekolah sebagai galakan penggunaan bahasa. tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan murid. aktiviti pertandingan. Sekolah ialah institusi yang bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakat. Walaupun aktivitiaktiviti ko-kurikulum lebih bercorak informal. tetapi gerak kerja yang dijalankan adalah terancang. aspek pembelajaran. rohani dan intelek. memajukan kemahiran. Untuk merealisasikan FPK. Aspek yang terakhir ialah penggunaan bahasa. Aspek ini meliputi penggunaan bahasa secara betul dan jitu sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.

iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan. peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. pembimbing. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama. emosi dan jasmani. meningkatkan mutu disiplin para murid bagi memperkukuhkan integrasi di kalangan mereka. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran. penyelaras dan juga sebagai inovator. kegiatan ko-kurikulum bertujuan untuk mewujudkan dan mempertingkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. mengatur dan menilai prestasi murid-murid. fasilitator. pihak sekolah juga harus memberi peluang secukupnya kepada murid-murid untuk menyertai pelbagai aktiviti terancang bagi memperkembangkan minat. bakat serta kemahiran masing-masing. Aspek Guru Aspek yang seterusnya ialah guru. Selain itu. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. menjadi asas kerjaya pada masa akan datang dan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan menyeronokkan. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar. rohani. Secara keseluruhannya. adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar. membentuk sahsiah. Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita. langkah kedua. Selain itu. Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu. Dalam mengatur langkahlangkah pembelajaran. pengurus. penggalak. guru akan merancang terlebih dahulu.dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran. Oleh itu. guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat. Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. Selain itu. Dari aspek sosialisasi. minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. mengadakan main peranan (role playing). perhubungan antara guru dengan murid juga dapat diwujudkan. langkah ketiga dan seterusnya. mengadakan simulasi dan sebagainya. gerak kerja ko-kurikulum ini dilihat mampu melahir dan membentuk murid-murid yang mempunyai semangat kekitaan dan kewarganegaraan serta mempunyai rasa dan tanggungjawab berkhidmat untuk masyarakat. Apabila membuat sesuatu . pihak sekolah perlu mempertingkatkan kualiti pengurusan kokurikulum dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagi potensi individu. Dari aspek pembelajaran pula.

objektif-objektif pelajaran. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Masalah disiplin ini seharusnya dikawal dengan kerjasama warga sekolah iaitu guru besar. Masalah disiplin murid akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. Pengajaran yang dirancangkan dengan baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid. Dalam konteks pendidikan. mengamalkan tingkah laku hormat-menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolongmenolong dan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat untuk masyarakat. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. gambar. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Pihak sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh menubuhkan sebuah jawatan kuasa menangani gejala disiplin murid peringkat sekolah dengan melantik . kesanggupan menghormati hak individu lain. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna. kesopanan dan ahklak. emosi. Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke peringkat akar umbi. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. tatasusila. guru. bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. juga kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib. Disiplin juga ada kaitannya dengan tatatertib. perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan. Aspek disiplin. Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. pengawal keselamatan.rancangan. guru disiplin. sekolah merupakan institusi yang penting dalam membentuk disiplin murid-murid. masyarakat sekitar sekolah dan ibu bapa. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta. keperluan-keperluan murid. Aspek yang terakhir ialah disiplin. Ringkasnya. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah cuba mentakrifkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. rohani dan intelek sejajar dengan FPK. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas.

Selain itu. Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Merujuk kepada PIPP (2006). berpengetahuan dan berkemahiran tinggi« perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. ko-kurikulum. Kemalangan yang berlaku di makmal atau bilik darjah dapat dikurangkan. selaras dengan hasrat negara yang menekankan usaha pembentukan modal insan yang cemerlang. Peranan guru bimbingan dan kaunseling penting dalam membentuk dan membina semula sahsiah dan disiplin murid yang bermasalah. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana yang tenang serta teratur. Pihak sekolah juga hendaklah memantau kawasan sekolah yang terdapat masalah disiplin. berperibadi mulia. negara kita berhasrat untuk menghasilkan ³modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Kejayaan sekolah dalam merealisasikan FPK juga secara tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti. Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat FPK atau tidak. Semua ini perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak berlaku pengasingan dan perbezaan di antara mereka dengan murid lain di sekolah. maka ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan FPK adalah bergantung kepada aspekaspek kepemimpinan. murid lemah dan berdisiplin memerlukan perhatian khas daripada pihak sekolah.beberapa ahli terdiri daripada kalangan mereka yang tinggal berhampiran dengan sekolah bagi memantau disiplin murid. berkemahiran menyelesaikan masalah. berketerampilan. guru dan juga disiplin. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan lagi. Murid-murid menjadi lebih produktif jika mereka berdisiplin. Masalah disiplin perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Faedah-faedah tersebut adalah seperti berikut: Pengajaran dapat dijalankan dengan licin dan teratur. guru bimbingan dan kaunseling juga berfungsi untuk membina perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga murid-murid yang mempunyai masalah disiplin.gemilang dan terbilang. pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis. mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran . Keselamatan murid-murid dapat dijamin kerana setiap murid dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Apa yang lebih penting. budaya sekolah. KESIMPULAN Kesimpulannya. berdasarkan kepada semua huraian diatas. Disiplin yang baik membawa beberapa faedah kepada guru dan murid. Sesungguhnya persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat amat penting dalam membentuk imej dan keyakinan diri murid ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Antara tugas utama guru bimbingan dan kaunseling ialah menjalankan bimbingan dan kaunseling dengan muridmurid yang mempunyai masalah disiplin dengan tujuan mewujudkan tingkah laku yang diingini.

berketrampilan. peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.dunia global yang sering berubah-ubah´. . berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sekali lagi dinyatakan bahawa.