P. 1
PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

|Views: 194|Likes:
Published by hanxx87

More info:

Published by: hanxx87 on Feb 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada. Untuk merealisasikan hasrat FPK, aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Aspek Kepemimpinan Aspek pertama yang perlu diambil perhatian ialah kepemimpinan. Pemimpin sekolah iaitu guru besar merupakan orang penting dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Mereka perlu berfikiran kreatif dalam pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskan FPK. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan juga disiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapat direalisasikan. Perkembangan semasa memperlihatkan peningkatan peranan guru besar sebagai peneraju utama di sekolah-sekolah. Penyelidikan oleh Morrisson (2005) mendapati bahawa perubahan peranan pentadbir sekolah perlu berlaku dalam aspek-aspek tertentu seperti kepemimpinan, tuntutan kerja, orientasi perniagaan, tanggungjawab, pengurusan sumber manusia, membuat keputusan, komunikasi, kuasa, dan perancangan. Peranan guru besar merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Guru besar yang berkesan mampu mengubah keadaan sesebuah sekolah menjadi cemerlang. Dalam melaksanakan amanah menyediakan sumber manusia menjelang tahun 2020, fungsi kepemimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah menjadi semakin mencabar. Peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan sesuatu progam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan juga haruslah berperanan sebagai transformational leader iaitu sebagai agen transformasi perubahan. Pemimpin sekolah yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedang dan bakal berlaku agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pemimpin sekolah mestilah juga mampu dan berupaya membimbing guruguru di bawah pengawasannya untuk menjadi lebih berkesan.

Justeru itu. berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil. guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perubahan. ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati dan mengucap salam. aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. lebih berinisiatif. aspek sosial. Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti kebersihan kawasan sekolah. perpaduan. atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et al. tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan . Seterusnya aspek perkembangan intelek. kemudahan-kemudahan sekolah yang lengkap. Menurut kata Wilson dan Corcoran (1988). Aspek Budaya Sekolah Aspek kedua yang perlu diberi penekanan ialah budaya sekolah. dedikasi. kerjasama. Iklim sekolah yang terbuka seperti ini merupakan iklim sekolah yang demokratik dan iklim ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya seperti membentuk murid lebih berdedikasi. segala kejayaan dan kegagalan murid terletak kepada pihak sekolah. Menurut Ee (1994). lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. yang mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial (iklim). iaitu guru besar dan guru. lebih rela bekerjasama. di mana-mana sekolah. Iklim sekolah yang terbuka menggalakkan murid bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. Dari aspek sosial pula. keselesaan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga keindahan sekolah. keselamatan anggota-anggota sekolah. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. Budaya sekolah. gembira dan sempurna. Budaya sekolah atau iklim sekolah ini mengandungi empat aspek utama iaitu aspek fizikal. kemesraan dan keadilan. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan yang mesra. rasa tanggungjawab.Sekolah yang berkesan dapat dilihat berdasarkan stail kepemimpinan yang bukan sekadar mampu bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tetapi juga harus mampu membawa perubahan. kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan FPK. Sebagai contoh. sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran programprogram akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam diri murid-muridnya. lebih ramah dan mesra. Kepemimpinan guru besar pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali.1979). Program ini secara tidak langsung dapat mengembangkan daya pemikiran murid sama ada kritis atau kreatif. Ia merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah.

Untuk meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa. tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan murid. Pelaksanaan ko-kurikulum cuba melihat minat dan bakat murid-murid. memajukan kemahiran. kerjasama. meningkatkan disiplin dan kepemimpinan diri. Dari aspek pendidikan. Aktiviti ko-kurikulum juga perlu dirancang supaya semua murid mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. Gerak kerja merupakan aktiviti-aktiviti kumpulan secara informal. pelaksanaan gerak kerja ko-kurikulum di sekolah diharap akan dapat membina dan menyuburkan sahsiah yang seimbang di kalangan murid. kondusif dan meransang pembelajaran diwujudkan bertujuan menghasilkan murid-murid yang berkembang secara harmonis dan menyeluruh dari aspek jasmani. Melalui kegiatan kumpulan. persatuan/kelab dan juga sukan. perbahasan. dan aspek sosialisasi. memupuk nilai-nilai ahklak dan pendidikan yang diingini. Gerak kerja ko-kurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar waktu sekolah. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah diharapkan akan menyemai sifatsifat kepemimpinan. minat dan bakat murid. aktiviti pertandingan. Gerak kerja ko-kurikulum berasaskan pembelajaran di bilik darjah adalah kesinambungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Aspek yang terakhir ialah penggunaan bahasa. Sekolah ialah institusi yang bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakat.tabiat membaca yang berterusan. emosi. tetapi gerak kerja yang dijalankan adalah terancang. Penggunaan bahasa kedua ± Bahasa Inggeris juga perlu diberi perhatian sejajar dengan matlamat FPK yang ingin melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global. Walaupun aktivitiaktiviti ko-kurikulum lebih bercorak informal. mengukuhkan . Aspek ini meliputi penggunaan bahasa secara betul dan jitu sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. sekolah juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalam melaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam gerak kerja ko-kurikulum ialah pasukan unit beruniform. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah mempunyai beberapa matlamat penting yang merangkumi aspek pendidikan. semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri. Ini disebabkan alam masyarakat di luar sekolah sebenarnya amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. Suasana sekolah yang ceria. aspek pembelajaran. Begitu juga masyarakat yang bertanggungjawab boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid. Aspek Ko-kurikulum Aspek ketiga pula ialah ko-kurikulum. Pihak sekoalh perlu memastikan semua murid melibatkan diri dalam ko-kurikulum ini kerana gerak kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah dan sebagai satu bidang pendidikan. Untuk merealisasikan FPK. syarahan dan pidato boleh dianjurkan oleh pihak sekolah sebagai galakan penggunaan bahasa. jasmani dan rohani. rohani dan intelek.

Dari aspek pembelajaran pula. Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu. Dari aspek sosialisasi. Aspek Guru Aspek yang seterusnya ialah guru. meningkatkan mutu disiplin para murid bagi memperkukuhkan integrasi di kalangan mereka. penggalak. kegiatan ko-kurikulum bertujuan untuk mewujudkan dan mempertingkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan. peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. penyelaras dan juga sebagai inovator. iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan. perhubungan antara guru dengan murid juga dapat diwujudkan. mengatur dan menilai prestasi murid-murid. emosi dan jasmani. adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar. membentuk sahsiah. guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran. Selain itu. pengurus. membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat. Apabila membuat sesuatu . Secara keseluruhannya. fasilitator. mengadakan simulasi dan sebagainya.dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran. Dalam mengatur langkahlangkah pembelajaran. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama. pihak sekolah perlu mempertingkatkan kualiti pengurusan kokurikulum dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagi potensi individu. pihak sekolah juga harus memberi peluang secukupnya kepada murid-murid untuk menyertai pelbagai aktiviti terancang bagi memperkembangkan minat. langkah ketiga dan seterusnya. mengadakan main peranan (role playing). Oleh itu. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. rohani. Selain itu. Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek. menjadi asas kerjaya pada masa akan datang dan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan menyeronokkan. langkah kedua. gerak kerja ko-kurikulum ini dilihat mampu melahir dan membentuk murid-murid yang mempunyai semangat kekitaan dan kewarganegaraan serta mempunyai rasa dan tanggungjawab berkhidmat untuk masyarakat. pembimbing. minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. guru akan merancang terlebih dahulu. bakat serta kemahiran masing-masing. Selain itu.

masyarakat sekitar sekolah dan ibu bapa. kesanggupan menghormati hak individu lain. Ringkasnya. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani. Pengajaran yang dirancangkan dengan baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid. mengamalkan tingkah laku hormat-menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolongmenolong dan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat untuk masyarakat. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. objektif-objektif pelajaran. sekolah merupakan institusi yang penting dalam membentuk disiplin murid-murid. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah cuba mentakrifkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. guru disiplin. Disiplin juga ada kaitannya dengan tatatertib. gambar. guru. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain. pengawal keselamatan. keperluan-keperluan murid. Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke peringkat akar umbi. tatasusila. emosi. Dalam konteks pendidikan. Aspek disiplin. kesopanan dan ahklak. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan. Aspek yang terakhir ialah disiplin. Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna.rancangan. rohani dan intelek sejajar dengan FPK. Masalah disiplin ini seharusnya dikawal dengan kerjasama warga sekolah iaitu guru besar. Pihak sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh menubuhkan sebuah jawatan kuasa menangani gejala disiplin murid peringkat sekolah dengan melantik . Masalah disiplin murid akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. juga kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib.

Disiplin yang baik membawa beberapa faedah kepada guru dan murid. guru bimbingan dan kaunseling juga berfungsi untuk membina perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga murid-murid yang mempunyai masalah disiplin. KESIMPULAN Kesimpulannya. Masalah disiplin perlu ditangani dengan sebaik mungkin. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi« perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. maka ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan FPK adalah bergantung kepada aspekaspek kepemimpinan. berkemahiran menyelesaikan masalah. pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis. mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran . Antara tugas utama guru bimbingan dan kaunseling ialah menjalankan bimbingan dan kaunseling dengan muridmurid yang mempunyai masalah disiplin dengan tujuan mewujudkan tingkah laku yang diingini. berketerampilan. murid lemah dan berdisiplin memerlukan perhatian khas daripada pihak sekolah. berperibadi mulia. selaras dengan hasrat negara yang menekankan usaha pembentukan modal insan yang cemerlang. guru dan juga disiplin. Peranan guru bimbingan dan kaunseling penting dalam membentuk dan membina semula sahsiah dan disiplin murid yang bermasalah. Kejayaan sekolah dalam merealisasikan FPK juga secara tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat FPK atau tidak. Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. negara kita berhasrat untuk menghasilkan ³modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Murid-murid menjadi lebih produktif jika mereka berdisiplin. berdasarkan kepada semua huraian diatas. Selain itu. Sesungguhnya persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat amat penting dalam membentuk imej dan keyakinan diri murid ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Semua ini perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak berlaku pengasingan dan perbezaan di antara mereka dengan murid lain di sekolah.beberapa ahli terdiri daripada kalangan mereka yang tinggal berhampiran dengan sekolah bagi memantau disiplin murid. Pihak sekolah juga hendaklah memantau kawasan sekolah yang terdapat masalah disiplin. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana yang tenang serta teratur. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan lagi.gemilang dan terbilang. Kemalangan yang berlaku di makmal atau bilik darjah dapat dikurangkan. ko-kurikulum. budaya sekolah. Apa yang lebih penting. Keselamatan murid-murid dapat dijamin kerana setiap murid dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Faedah-faedah tersebut adalah seperti berikut: Pengajaran dapat dijalankan dengan licin dan teratur. Merujuk kepada PIPP (2006).

Sekali lagi dinyatakan bahawa. peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.dunia global yang sering berubah-ubah´. berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. . berketrampilan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->