PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada. Untuk merealisasikan hasrat FPK, aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Aspek Kepemimpinan Aspek pertama yang perlu diambil perhatian ialah kepemimpinan. Pemimpin sekolah iaitu guru besar merupakan orang penting dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Mereka perlu berfikiran kreatif dalam pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskan FPK. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan juga disiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapat direalisasikan. Perkembangan semasa memperlihatkan peningkatan peranan guru besar sebagai peneraju utama di sekolah-sekolah. Penyelidikan oleh Morrisson (2005) mendapati bahawa perubahan peranan pentadbir sekolah perlu berlaku dalam aspek-aspek tertentu seperti kepemimpinan, tuntutan kerja, orientasi perniagaan, tanggungjawab, pengurusan sumber manusia, membuat keputusan, komunikasi, kuasa, dan perancangan. Peranan guru besar merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Guru besar yang berkesan mampu mengubah keadaan sesebuah sekolah menjadi cemerlang. Dalam melaksanakan amanah menyediakan sumber manusia menjelang tahun 2020, fungsi kepemimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah menjadi semakin mencabar. Peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan sesuatu progam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan juga haruslah berperanan sebagai transformational leader iaitu sebagai agen transformasi perubahan. Pemimpin sekolah yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedang dan bakal berlaku agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pemimpin sekolah mestilah juga mampu dan berupaya membimbing guruguru di bawah pengawasannya untuk menjadi lebih berkesan.

aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. Menurut kata Wilson dan Corcoran (1988). guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perubahan. iaitu guru besar dan guru. ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati dan mengucap salam. kerjasama. aspek sosial. di mana-mana sekolah. Justeru itu. Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan . Guru pula boleh bekerja dalam keadaan yang mesra. lebih ramah dan mesra. tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. keselesaan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga keindahan sekolah. yang mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial (iklim). lebih berinisiatif. Program ini secara tidak langsung dapat mengembangkan daya pemikiran murid sama ada kritis atau kreatif. keselamatan anggota-anggota sekolah. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil. kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan FPK. Dari aspek sosial pula. lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. Menurut Ee (1994). perpaduan. Iklim sekolah yang terbuka menggalakkan murid bebas berinteraksi di antara murid dengan murid. atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et al. Sebagai contoh. Budaya sekolah atau iklim sekolah ini mengandungi empat aspek utama iaitu aspek fizikal. Kepemimpinan guru besar pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali. Aspek Budaya Sekolah Aspek kedua yang perlu diberi penekanan ialah budaya sekolah. rasa tanggungjawab. Seterusnya aspek perkembangan intelek. kemudahan-kemudahan sekolah yang lengkap.Sekolah yang berkesan dapat dilihat berdasarkan stail kepemimpinan yang bukan sekadar mampu bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tetapi juga harus mampu membawa perubahan. dedikasi.1979). gembira dan sempurna. Budaya sekolah. Iklim sekolah yang terbuka seperti ini merupakan iklim sekolah yang demokratik dan iklim ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya seperti membentuk murid lebih berdedikasi. sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran programprogram akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam diri murid-muridnya. lebih rela bekerjasama. Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti kebersihan kawasan sekolah. Ia merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. kemesraan dan keadilan. segala kejayaan dan kegagalan murid terletak kepada pihak sekolah.

sekolah juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalam melaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. Aspek yang terakhir ialah penggunaan bahasa. Walaupun aktivitiaktiviti ko-kurikulum lebih bercorak informal. syarahan dan pidato boleh dianjurkan oleh pihak sekolah sebagai galakan penggunaan bahasa. tetapi gerak kerja yang dijalankan adalah terancang. Untuk merealisasikan FPK. Sekolah ialah institusi yang bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakat. persatuan/kelab dan juga sukan. jasmani dan rohani. minat dan bakat murid. perbahasan. Gerak kerja merupakan aktiviti-aktiviti kumpulan secara informal. Pihak sekoalh perlu memastikan semua murid melibatkan diri dalam ko-kurikulum ini kerana gerak kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah dan sebagai satu bidang pendidikan. rohani dan intelek. tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan murid. Begitu juga masyarakat yang bertanggungjawab boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid. semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri. Gerak kerja ko-kurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar waktu sekolah. pelaksanaan gerak kerja ko-kurikulum di sekolah diharap akan dapat membina dan menyuburkan sahsiah yang seimbang di kalangan murid. Dari aspek pendidikan. Untuk meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa. meningkatkan disiplin dan kepemimpinan diri. emosi.tabiat membaca yang berterusan. Suasana sekolah yang ceria. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam gerak kerja ko-kurikulum ialah pasukan unit beruniform. Pelaksanaan ko-kurikulum cuba melihat minat dan bakat murid-murid. aspek pembelajaran. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah diharapkan akan menyemai sifatsifat kepemimpinan. Aspek ini meliputi penggunaan bahasa secara betul dan jitu sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. mengukuhkan . Penggunaan bahasa kedua ± Bahasa Inggeris juga perlu diberi perhatian sejajar dengan matlamat FPK yang ingin melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global. Ini disebabkan alam masyarakat di luar sekolah sebenarnya amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. Aktiviti ko-kurikulum juga perlu dirancang supaya semua murid mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. kerjasama. Aspek Ko-kurikulum Aspek ketiga pula ialah ko-kurikulum. kondusif dan meransang pembelajaran diwujudkan bertujuan menghasilkan murid-murid yang berkembang secara harmonis dan menyeluruh dari aspek jasmani. memupuk nilai-nilai ahklak dan pendidikan yang diingini. aktiviti pertandingan. memajukan kemahiran. dan aspek sosialisasi. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah mempunyai beberapa matlamat penting yang merangkumi aspek pendidikan. Melalui kegiatan kumpulan. Gerak kerja ko-kurikulum berasaskan pembelajaran di bilik darjah adalah kesinambungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah.

Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita. pengurus. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. emosi dan jasmani. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. penggalak.dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran. membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. mengadakan simulasi dan sebagainya. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar. meningkatkan mutu disiplin para murid bagi memperkukuhkan integrasi di kalangan mereka. mengadakan main peranan (role playing). Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu. Dalam mengatur langkahlangkah pembelajaran. menjadi asas kerjaya pada masa akan datang dan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan menyeronokkan. Secara keseluruhannya. Oleh itu. kegiatan ko-kurikulum bertujuan untuk mewujudkan dan mempertingkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. gerak kerja ko-kurikulum ini dilihat mampu melahir dan membentuk murid-murid yang mempunyai semangat kekitaan dan kewarganegaraan serta mempunyai rasa dan tanggungjawab berkhidmat untuk masyarakat. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama. Selain itu. bakat serta kemahiran masing-masing. Dari aspek sosialisasi. fasilitator. peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. Dari aspek pembelajaran pula. langkah kedua. perhubungan antara guru dengan murid juga dapat diwujudkan. iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan. Selain itu. guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. rohani. Apabila membuat sesuatu . mengatur dan menilai prestasi murid-murid. Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan. pembimbing. Selain itu. penyelaras dan juga sebagai inovator. Aspek Guru Aspek yang seterusnya ialah guru. langkah ketiga dan seterusnya. pihak sekolah perlu mempertingkatkan kualiti pengurusan kokurikulum dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagi potensi individu. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran. guru akan merancang terlebih dahulu. membentuk sahsiah. pihak sekolah juga harus memberi peluang secukupnya kepada murid-murid untuk menyertai pelbagai aktiviti terancang bagi memperkembangkan minat. adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar.

Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah cuba mentakrifkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. pengawal keselamatan. Pihak sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh menubuhkan sebuah jawatan kuasa menangani gejala disiplin murid peringkat sekolah dengan melantik . kesopanan dan ahklak. kesanggupan menghormati hak individu lain. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan. Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna. Aspek yang terakhir ialah disiplin. Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke peringkat akar umbi. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. gambar.rancangan. tatasusila. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain. keperluan-keperluan murid. juga kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib. Disiplin juga ada kaitannya dengan tatatertib. emosi. guru disiplin. Pengajaran yang dirancangkan dengan baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. Masalah disiplin murid akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. Ringkasnya. Masalah disiplin ini seharusnya dikawal dengan kerjasama warga sekolah iaitu guru besar. Aspek disiplin. guru. objektif-objektif pelajaran. masyarakat sekitar sekolah dan ibu bapa. Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. Dalam konteks pendidikan. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta. mengamalkan tingkah laku hormat-menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolongmenolong dan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat untuk masyarakat. sekolah merupakan institusi yang penting dalam membentuk disiplin murid-murid. rohani dan intelek sejajar dengan FPK. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Kemalangan yang berlaku di makmal atau bilik darjah dapat dikurangkan. Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran . Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat FPK atau tidak. guru bimbingan dan kaunseling juga berfungsi untuk membina perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga murid-murid yang mempunyai masalah disiplin.gemilang dan terbilang. Sesungguhnya persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat amat penting dalam membentuk imej dan keyakinan diri murid ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Apa yang lebih penting. ko-kurikulum. Kejayaan sekolah dalam merealisasikan FPK juga secara tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti. Disiplin yang baik membawa beberapa faedah kepada guru dan murid. pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis. Peranan guru bimbingan dan kaunseling penting dalam membentuk dan membina semula sahsiah dan disiplin murid yang bermasalah. berdasarkan kepada semua huraian diatas. Antara tugas utama guru bimbingan dan kaunseling ialah menjalankan bimbingan dan kaunseling dengan muridmurid yang mempunyai masalah disiplin dengan tujuan mewujudkan tingkah laku yang diingini. selaras dengan hasrat negara yang menekankan usaha pembentukan modal insan yang cemerlang. negara kita berhasrat untuk menghasilkan ³modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Selain itu. Murid-murid menjadi lebih produktif jika mereka berdisiplin. berkemahiran menyelesaikan masalah. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan lagi. Semua ini perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak berlaku pengasingan dan perbezaan di antara mereka dengan murid lain di sekolah. Pihak sekolah juga hendaklah memantau kawasan sekolah yang terdapat masalah disiplin. murid lemah dan berdisiplin memerlukan perhatian khas daripada pihak sekolah. guru dan juga disiplin. KESIMPULAN Kesimpulannya. Faedah-faedah tersebut adalah seperti berikut: Pengajaran dapat dijalankan dengan licin dan teratur.beberapa ahli terdiri daripada kalangan mereka yang tinggal berhampiran dengan sekolah bagi memantau disiplin murid. berperibadi mulia. Masalah disiplin perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana yang tenang serta teratur. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi« perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. maka ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan FPK adalah bergantung kepada aspekaspek kepemimpinan. berketerampilan. Keselamatan murid-murid dapat dijamin kerana setiap murid dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Merujuk kepada PIPP (2006). budaya sekolah.

berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.dunia global yang sering berubah-ubah´. peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Sekali lagi dinyatakan bahawa. . berketrampilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful