PERANAN SEKOLAH DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

Peranan sekolah begitu besar dalam melaksanakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada khazanah ilmu yang sedia ada. Untuk merealisasikan hasrat FPK, aspek-aspek kepemimpinan, budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Aspek Kepemimpinan Aspek pertama yang perlu diambil perhatian ialah kepemimpinan. Pemimpin sekolah iaitu guru besar merupakan orang penting dalam memajukan institusi pelajaran di Malaysia. Mereka perlu berfikiran kreatif dalam pengurusan dan berhubungan dengan guru dan juga murid. Mereka bertanggungjawab menetapkan falsafah sekolah, membentuk wawasan sekolah, membentuk visi dan misi sekolah yang berlandaskan FPK. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memastikan aspek-aspek seperti budaya sekolah, aktiviti ko-kurikulum, peranan guru dan juga disiplin murid diberi penekanan dan perhatian yang sewajarnya supaya hasrat FPK dapat direalisasikan. Perkembangan semasa memperlihatkan peningkatan peranan guru besar sebagai peneraju utama di sekolah-sekolah. Penyelidikan oleh Morrisson (2005) mendapati bahawa perubahan peranan pentadbir sekolah perlu berlaku dalam aspek-aspek tertentu seperti kepemimpinan, tuntutan kerja, orientasi perniagaan, tanggungjawab, pengurusan sumber manusia, membuat keputusan, komunikasi, kuasa, dan perancangan. Peranan guru besar merupakan antara faktor utama yang akan menentukan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Guru besar yang berkesan mampu mengubah keadaan sesebuah sekolah menjadi cemerlang. Dalam melaksanakan amanah menyediakan sumber manusia menjelang tahun 2020, fungsi kepemimpinan, pengurusan, dan pentadbiran sekolah menjadi semakin mencabar. Peranan kepemimpinan di peringkat sekolah mestilah dalam bentuk instructional leader yang memainkan peranan tertentu pada tahap serta kedudukan masing-masing untuk melaksanakan sesuatu progam pendidikan. Kepemimpinan pendidikan juga haruslah berperanan sebagai transformational leader iaitu sebagai agen transformasi perubahan. Pemimpin sekolah yang proaktif akan sentiasa membuat jangkaan-jangkaan tentang perubahan yang sedang dan bakal berlaku agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Pemimpin sekolah mestilah juga mampu dan berupaya membimbing guruguru di bawah pengawasannya untuk menjadi lebih berkesan.

keselamatan anggota-anggota sekolah.Sekolah yang berkesan dapat dilihat berdasarkan stail kepemimpinan yang bukan sekadar mampu bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tetapi juga harus mampu membawa perubahan. Cara utama membina budaya ilmu ialah melalui amalan . lebih rela bekerjasama. sekolah memainkan peranannya melalui penganjuran programprogram akademik seperti Program NILAM dengan tujuan membudayakan aktiviti membaca dalam diri murid-muridnya. lebih spontan dan berkreativiti serta lebih tinggi motivasinya. kadang kala dikenali sebagai iklim sekolah merupakan salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan FPK. Menurut kata Wilson dan Corcoran (1988). Menurut Ee (1994). dedikasi. Justeru itu. lebih ramah dan mesra. Program ini secara tidak langsung dapat mengembangkan daya pemikiran murid sama ada kritis atau kreatif. Iklim sekolah yang terbuka seperti ini merupakan iklim sekolah yang demokratik dan iklim ini akan dapat membantu sekolah mencapai aspirasinya seperti membentuk murid lebih berdedikasi. segala kejayaan dan kegagalan murid terletak kepada pihak sekolah. yang mempengaruhi kualiti dan kuantiti hasil sekolah walaupun proses dalaman dan persekitaran sosial (iklim). gembira dan sempurna. aspek perkembangan intelek dan aspek penggunaan bahasa. aspek sosial. di mana-mana sekolah. Iklim sekolah yang terbuka menggalakkan murid bebas berinteraksi di antara murid dengan murid.1979). rasa tanggungjawab. kemudahan-kemudahan sekolah yang lengkap. kemesraan dan keadilan. Budaya sekolah. Budaya sekolah atau iklim sekolah ini mengandungi empat aspek utama iaitu aspek fizikal. tamadun atau bangsa hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. guru besar merupakan individu yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap sesuatu perubahan. Ia merangkumi aspek budaya ilmu seperti semangat mahu belajar sama ada dalam bilik darjah atau di perpustakaan sekolah. iaitu guru besar dan guru. keselesaan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan juga keindahan sekolah. Aspek Budaya Sekolah Aspek kedua yang perlu diberi penekanan ialah budaya sekolah. murid dengan guru serta bebas melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah. perpaduan. berasa tenteram serta melaksanakan tugas dengan adil. Guru pula boleh bekerja dalam keadaan yang mesra. Sebagai contoh. Kepemimpinan guru besar pula dikenal pasti sebagai pemboleh ubah yang penting sekali. lebih berinisiatif. Dari aspek sosial pula. Seterusnya aspek perkembangan intelek. kerjasama. atau budaya sekolah juga merupakan pemboleh ubah yang mempengaruhi dan menyebabkan perbezaan dalam pencapaian akademik murid (Rutter et al. Aspek fizikal merangkumi perkara-perkara seperti kebersihan kawasan sekolah. ia merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan keharmonian di antara anggota-anggota sekolah seperti budaya hormat-menghormati dan mengucap salam.

kerjasama. rohani dan intelek. memupuk nilai-nilai ahklak dan pendidikan yang diingini. mengukuhkan . Untuk meningkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa. Melalui kegiatan kumpulan. Aktiviti ko-kurikulum juga perlu dirancang supaya semua murid mempunyai perseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. Aspek ini meliputi penggunaan bahasa secara betul dan jitu sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Sekolah ialah institusi yang bertanggungjawab dan boleh memainkan peranan dalam mendidik murid-murid untuk mengembangkan minat dan bakat. Ini disebabkan alam masyarakat di luar sekolah sebenarnya amat kaya dengan ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan oleh murid-murid. tolong-menolong dan sedia berkhidmat di kalangan murid. kondusif dan meransang pembelajaran diwujudkan bertujuan menghasilkan murid-murid yang berkembang secara harmonis dan menyeluruh dari aspek jasmani. Suasana sekolah yang ceria. Dari aspek pendidikan. syarahan dan pidato boleh dianjurkan oleh pihak sekolah sebagai galakan penggunaan bahasa.tabiat membaca yang berterusan. aspek pembelajaran. jasmani dan rohani. pelaksanaan gerak kerja ko-kurikulum di sekolah diharap akan dapat membina dan menyuburkan sahsiah yang seimbang di kalangan murid. emosi. aktiviti pertandingan. Gerak kerja ko-kurikulum berasaskan pembelajaran di bilik darjah adalah kesinambungan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Gerak kerja ko-kurikulum merupakan gerak kerja bercorak pendidikan yang dijalankan di dalam dan di luar waktu sekolah. Walaupun aktivitiaktiviti ko-kurikulum lebih bercorak informal. meningkatkan disiplin dan kepemimpinan diri. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah diharapkan akan menyemai sifatsifat kepemimpinan. sekolah juga perlu memainkan peranan yang berkesan dalam melaksanakan gerak kerja ko-kurikulum. Untuk merealisasikan FPK. Gerak kerja ko-kurikulum dilaksanakan di sekolah mempunyai beberapa matlamat penting yang merangkumi aspek pendidikan. memajukan kemahiran. Begitu juga masyarakat yang bertanggungjawab boleh memainkan peranan mereka dalam mendidik murid-murid. tetapi gerak kerja yang dijalankan adalah terancang. Pihak sekoalh perlu memastikan semua murid melibatkan diri dalam ko-kurikulum ini kerana gerak kerja ini dianggap sebagai sebahagian daripada kurikulum sekolah dan sebagai satu bidang pendidikan. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam gerak kerja ko-kurikulum ialah pasukan unit beruniform. dan aspek sosialisasi. Penggunaan bahasa kedua ± Bahasa Inggeris juga perlu diberi perhatian sejajar dengan matlamat FPK yang ingin melahirkan modal insan yang mampu berdaya saing di peringkat global. Aspek Ko-kurikulum Aspek ketiga pula ialah ko-kurikulum. persatuan/kelab dan juga sukan. Gerak kerja merupakan aktiviti-aktiviti kumpulan secara informal. perbahasan. Pelaksanaan ko-kurikulum cuba melihat minat dan bakat murid-murid. minat dan bakat murid. Aspek yang terakhir ialah penggunaan bahasa. semua murid boleh dididik dan mendidik diri sendiri.

emosi dan jasmani. Aspek Guru Aspek yang seterusnya ialah guru. langkah kedua. Oleh itu. Dari aspek sosialisasi. Gurulah yang menjalankan tugas mengatur setiap langkah pembelajaran. Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita. Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. Seseorang guru menjalankan seperti menggerakkan. mengadakan main peranan (role playing). penyelaras dan juga sebagai inovator. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek. Tiap-tiap langkah pembelajaran haruslah diatur supaya murid-murid mendapat faedah daripada setiap aktiviti pembelajaran. membantu pertumbuhan jiwa bermasyarakat. Dari aspek pembelajaran pula. Proses pembelajaran berlaku dengan lebih cepat sekiranya murid-murid mempunyai minat terhadap pelajaran itu. fasilitator. Selain itu. Secara keseluruhannya.dan memperkayakan lagi pengetahuan dan kemahiran. Selain itu. menjadi asas kerjaya pada masa akan datang dan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah dan menyeronokkan. adalah penting bagi guru menggerakkan muridnya dengan berbagai-bagai cara seperti menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar. Sebelum memulakan satu-satu pelajaran. rohani. gerak kerja ko-kurikulum ini dilihat mampu melahir dan membentuk murid-murid yang mempunyai semangat kekitaan dan kewarganegaraan serta mempunyai rasa dan tanggungjawab berkhidmat untuk masyarakat. mengatur dan menilai prestasi murid-murid. Apabila membuat sesuatu . penggalak. Dalam aktiviti pembelajaran mesti ada langkah pertama. bakat serta kemahiran masing-masing. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar. peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. membentuk sahsiah. pembimbing. Selain itu. mengadakan simulasi dan sebagainya. pihak sekolah perlu mempertingkatkan kualiti pengurusan kokurikulum dan sukan dengan usaha memperkembangkan lagi potensi individu. meningkatkan mutu disiplin para murid bagi memperkukuhkan integrasi di kalangan mereka. pihak sekolah juga harus memberi peluang secukupnya kepada murid-murid untuk menyertai pelbagai aktiviti terancang bagi memperkembangkan minat. guru akan merancang terlebih dahulu. Dalam mengatur langkahlangkah pembelajaran. iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan. minat murid seharusnya ditimbulkan terlebih dahulu terhadap topik yang akan disampaikan. perhubungan antara guru dengan murid juga dapat diwujudkan. pengurus. kegiatan ko-kurikulum bertujuan untuk mewujudkan dan mempertingkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan murid-murid. guru juga mengelolakan semua aktiviti yang dijalankan di dalam sesebuah bilik darjah. langkah ketiga dan seterusnya.

masyarakat sekitar sekolah dan ibu bapa. rohani dan intelek sejajar dengan FPK. Guru juga menilai murid-muridnya dengan menjalankan berbagai-bagai ujian. gambar. objektif-objektif pelajaran. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh guru sepatutnya mudah difahami dan penerangannya padat serta jelas. mengamalkan tingkah laku hormat-menghormati di antara satu dengan lain dan mempunyai semangat tolongmenolong dan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang membina serta sanggup berkhidmat untuk masyarakat. juga kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup tertib. Guru juga membimbing murid-murid supaya mereka memahami topik yang diajar. sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan sendiri. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. Pihak sekolah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) boleh menubuhkan sebuah jawatan kuasa menangani gejala disiplin murid peringkat sekolah dengan melantik . Sekolah sebagai agen sosialisasi utama bertanggungjawab untuk membanteras masalah disiplin hingga ke peringkat akar umbi. kesopanan dan ahklak. kesanggupan menghormati hak individu lain. bahan-bahan dan alat-alat mengajar seharusnya dipertimbangkan. Disiplin juga ada kaitannya dengan tatatertib. Idea yang abstrak boleh dijadikan konkrit dengan menggunakan carta dan alat bantu mengajar lain. Hal ini penting bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. guru disiplin. guru. Guru perlu juga menolong murid-murid mempraktikkan dan mengulangi aktiviti sehingga pembelajaran itu menjadi berkesan. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran telah cuba mentakrifkan disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu untuk menghormati dan mematuhi undang-undang. Iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif perlu diwujudkan bagi merangsang perkembangan murid dari aspek jasmani. Aspek yang terakhir ialah disiplin. pengawal keselamatan. Dalam konteks pendidikan. Penggunaan alat bantu mengajar seperti carta. Guru juga menolong murid-murid mengatur fakta-fakta supaya menjadi konsep yang konkrit dan bermakna. Pengajaran yang dirancangkan dengan baik akan membawa faedah yang besar kepada murid-murid. Guru seharusnya mengaitkan tajuk yang diajar dengan pengalaman-pengalaman murid untuk membolehkan mereka memahami konsep-konsep dengan lebih mudah lagi. sekolah merupakan institusi yang penting dalam membentuk disiplin murid-murid. Ringkasnya. tatasusila. Penilaian ini akan dapat mengesani sejauh manakah objektif pengajaran dan pembelajaran telah tercapai. Aspek disiplin. keperluan-keperluan murid. Masalah disiplin murid akan menjejaskan tumpuan mereka terhadap pelajaran. perbandingan dan graf dapat menjelaskan lagi sesuatu konsep yang disampaikan. Masalah disiplin ini seharusnya dikawal dengan kerjasama warga sekolah iaitu guru besar.rancangan. emosi.

Apa yang lebih penting. negara kita berhasrat untuk menghasilkan ³modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Semua ini perlu dilakukan dengan bijak supaya tidak berlaku pengasingan dan perbezaan di antara mereka dengan murid lain di sekolah. pegawai kebajikan masyarakat atau pihak polis. Murid-murid menjadi lebih produktif jika mereka berdisiplin. Segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat.gemilang dan terbilang. KESIMPULAN Kesimpulannya. berkemahiran menyelesaikan masalah. Kejayaan sekolah dalam merealisasikan FPK juga secara tidak langsung mampu menjana dan membina modal insan yang berkualiti. Sesungguhnya persekitaran sekolah yang kondusif dan selamat amat penting dalam membentuk imej dan keyakinan diri murid ke arah kecemerlangan dan kegemilangan. Masalah disiplin perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Merujuk kepada PIPP (2006). maka ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan FPK adalah bergantung kepada aspekaspek kepemimpinan. mempunyai ketahanan serta berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran . Faedah-faedah tersebut adalah seperti berikut: Pengajaran dapat dijalankan dengan licin dan teratur. berperibadi mulia. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi« perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Kemalangan yang berlaku di makmal atau bilik darjah dapat dikurangkan. murid lemah dan berdisiplin memerlukan perhatian khas daripada pihak sekolah. Pihak sekolah juga hendaklah memantau kawasan sekolah yang terdapat masalah disiplin. berketerampilan. Selain itu. guru bimbingan dan kaunseling juga berfungsi untuk membina perhubungan dengan ibu bapa/ penjaga murid-murid yang mempunyai masalah disiplin. Antara tugas utama guru bimbingan dan kaunseling ialah menjalankan bimbingan dan kaunseling dengan muridmurid yang mempunyai masalah disiplin dengan tujuan mewujudkan tingkah laku yang diingini.beberapa ahli terdiri daripada kalangan mereka yang tinggal berhampiran dengan sekolah bagi memantau disiplin murid. Disiplin yang baik membawa beberapa faedah kepada guru dan murid. Keselamatan murid-murid dapat dijamin kerana setiap murid dapat mematuhi peraturan-peraturan sekolah. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam suasana yang tenang serta teratur. selaras dengan hasrat negara yang menekankan usaha pembentukan modal insan yang cemerlang. guru dan juga disiplin. berdasarkan kepada semua huraian diatas. Peranan guru bimbingan dan kaunseling penting dalam membentuk dan membina semula sahsiah dan disiplin murid yang bermasalah. budaya sekolah. Keberkesanan pengajaran-pembelajaran akan dapat ditingkatkan lagi. ko-kurikulum. Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat FPK atau tidak.

berketrampilan. Sekali lagi dinyatakan bahawa. peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam FPK untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia bertanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.dunia global yang sering berubah-ubah´. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful