LARAS BAHASA

Disediakan oleh: En. Abdul Ghani Haji Sani Jabatan Pengajian Melayu Institut Perguruan Tawau Sabah

Konsep
• Laras bermaksud gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. • Laras ialah bentuk bahasa yang wujud akibat situasi sosial yang berlainan • Laras ialah cara penggunaan sesuatu bahasa dan variasi bahasa mengikut bidang dan situasi seseorang penutur sewaktu berbahasa, sama ada secara lisan atau tulisan.

Ciri-Ciri Laras
1. Ciri-ciri keperihalan a) cara penyampaian – lisan atau bertulis b) perhubungan sosial dan peribadi -sosial – cth: media cetak -individu – cth: ganti nama diri ‘aku’ c) bahan yang diperkatakan - cth: bidang ilmu akademik yang berbeza d) fungsi-fungsi sosial perlakuan bahasa - cth: bahasa untuk meminang

Samb…
2. Ciri-ciri linguistik - dapat membentuk sesuatu laras bergantung kepada faktor sosial penutur dan pendengar - pemisah utama laras ialah tatabahasa dan perbendaharaan kata

Samb…
• Cth: Bahasa lisan berbeza struktur ayatnya berbanding bahasa bertulis. a) BL = Boleh saya tengok gambar itu sebentar? b) BT = Tengok jap! • Cth: struktur ayat pasif sering digunakan dalam situasi tidak formal: a) Dilarang merokok. b) Awas. Pekerja membaiki jambatan.

Laras Bahasa Sastera (Kreatif)
• Bentuk yang terhasil daripada gaya cipta atau gabungan di antara cetusan imaginasi dengan pengalaman pengarang. • Laras ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej, pengalaman dan bentuk perasaan kepada pembaca. • Saluran untuk mengungkapkan ekspresi dan pemikiran, nilai seni dan estetika.

Laras Bahasa Ilmiah
• Laras bahasa yang mengungkapkan ilmu. • Kemuncak pencapaian taraf keintelektualan bahasa. • Laras ilmiah dapat menghasilkan bentuk yang tepat dan mencerminkan kejelasan pemikiran yang mengutamakan konsep serta urutan pemikiran secara logik. • Tergambar daripada penggunaan perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa.

Laras Bahasa Ucapan
• Menjelaskan kepentingan bahasa sebagai alat komunikasi. • Keterlibatan khalayak dapat menjadi ukuran kepada keberkesanan penyampaian maklumat secara lisan. • Pidato, syarahan, ceramah dan ucapan disampaikan oleh penutur kepada khalayak dengan terlebih dahulu mmbuat persediaan • Mencerminkan peribadi penutur dan penguasaan kemahiran berbahasanya.

Laras Bahasa Iklan
• Laras bahasa ini bertujuan menarik perhatian pengguna atau bakal pengguna untuk membeli produk yang dikeluarkan. • Selain itu, iklan juga bertujuan untuk mengekalkan jenama atau jenis produk dalam ingatan pengguna. • Laras bahasa yang ringkas namun padat dan tepat .

Laras Bahasa Pasar
• ‘Hanya cakap-cakap mulut sahaja’ – Zaaba • Laras bahasa ini wujud kerana keperluan komunikasi. • Bahasa yang dicampuradukkan dengan bahasa penutur yang berlainan ras dan tempat • Bahasa yang dipermudahkan untuk perhubungan.