P. 1
PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN

PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN

|Views: 73|Likes:
Published by Mary Ervie Kamilus

More info:

Published by: Mary Ervie Kamilus on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2016

pdf

text

original

PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN

Disini, sekali lagi saya akan memberi sedikit and!an dari segi emili"an media
mengik!t ke"endak s#alan
PANDUAN MENENTUKAN MEDIA
$% G&A' (A& PI&AMID
)terdaat * elemen dalam s#alan dan $ elemen mesti berasang
+#nt#" s#alan ,
(erdasarkan makl!mat dalam etikan yang diberikan, sediakan gra- yang ses!ai
!nt!k men!n.!kkan nilai eks#rt barangan kel!aran kilang mengik!t .enis ke
negara/negara terili" ada 0112 dan 0113
Elemen ,
$% nilai eks#rt barangan kel!aran kilang mengik!t .enis ke negara/negara
terili"%
0% Ta"!n 0112
*% Ta"!n 0113
Elemen berasang ,
$% .enis barangan
0% negara/negara
0% G&A' (A& GA(UNGAN
)terdaat 0 elemen dan nilai yang berbe4a
+#nt#" s#alan ,
(erdasarkan makl!mat yang diberikan dalam etikan di ba5a" ini, sediakan gra-
yang ses!ai !nt!k men!n.!kkan k!antiti engel!aran, eks#rt, dan im#rt serta
"arga etr#le!m menta" Malaysia dari ta"!n 011$ "ingga ta"!n 0116%
Elemen ,
$% K!antiti engel!aran, eks#rt dan im#rt
0% Harga etr#le!m menta"
Nilai ,
$% nilai !nt!k k!antiti engel!aran, eks#rt dan im#rt
0% nilai !nt!k "arga etr#le!m menta"
Tis emili"an media,
G&A' GA&IS SAMA SAHA7A
gra- garis%erbandingan ata! k#ma!n/ #la,er!ba"an , aliran t!r!n naik,
et!n.!k,indeks, trend et!n.!k
G&A' (A& ADA 0 , G&A' (A& KOMPAUN G&A' (A& KOMPENEN
kata k!n8i gra- bar k#ma!n / bilangan, k!antiti, kebiasannya nilai, engel!aran
erat!s 9 kadar, gra- bar k#m#nen / k!m!lati- 9 .!mla"
PANDUAN MEM(INA MEDIA (E&SISTEMATIK
(aikla" kita ter!skan dengan r#sed!r eng"asilan media yang sistematik
Membina media%
$% 7ad!al "ar!s di sediakan % Para 8al#n "ar!s meran8ang bilangan baris dan la.!r
yang ses!ai% Segala b!tiran, emb#le" !ba", nilai/nilai serta !nit dim!atkan di
dalam r!ang/r!ang yang ses!ai%
+iri/8iri embinaan gra- garisan k#m#nen
• Pemili"an skala yang berses!aian mengik!t nilai yang diberi%
• Setia emb#le"!ba" dil#tkan se8ara menegak dan selari mengik!t masa
dan temat yang sama%
• Garisan erm!laan menyet!" aksi menegak sebela" kiri dan garisan ak"ir
menyent!" sat! garis tegak yang membatasi setia k#m#nen garis
disebela" kanan%
• Garisan aksi yang dibina "ar!sla" lebi" tebal dariada garis/garis yang
lain%
• Titik/ titik yang ditandakan "endakla" disamb!ng se"ingga membent!k
garisan yang berlais%
• :arnakan setia laisan terseb!t dengan 5arna yang berbe4a%
• G!nakan t#n 5arna yang lebi" gela di ba"agian ba5a"% Ini kerana !nt!k
menamakkan ke.elasan media yang dibina%
• Elakkan sebarang en!lisan angka di dalam k#m#nen ata! ada garisan
yang dibina%
Seleas membina ses!at! media, ela.ar/ela.ar erl! memastikan erkara
enting yang "ar!s ada di dalam media% Antaranya ,
$%Ta.!k yang lengka ;l#kasi, erkara dan tem#" <
0% Pemb#le" !ba"/emb#le" !ba" yang lengka serta !nit ata! erat!s yang
bet!l%
*% Perl! ada skala %
2% Pet!n.!k yang lengka di ba"agian ba5a" dan kiri media%
3% S!mber dari mana makl!mat etikan it! di ambil dan dit!lis di ba"agian kanan
dan ba5a" media%%
Sekiranya s#alan yang dikem!kan tidak men!n.!kkan dengan .elas aa gra- yang
ses!ai seerti berik!t, ela.ar "ar!s beri er"atian keada key 5#rds
KA(U&
)s!kar !nt!k menent!kan .enis media
)ela.ar erl! meneliti data dalam etikan
)ela.ar erl! ber"ati/"ati ;sala" media / $=$3 marka"<
+#nt#" s#alan$ ,
(erdasarkan makl!mat yang diberikan dalam etikan di ba5a" ini, sediakan gra-
yang ses!ai !nt!k men!n.!kkan er!ba"an kadar g!na tenaga 5anita dalam
elbagai sekt#r eker.aan ada ta"!n/ta"!n yang dinyatakannya%
Media, gra- garis k#ma!n/////er!ba"an kadar///gra- garis
+#nt#" s#alan 0
(erdasarkan makl!mat dalam etikan yang diberikan, sediakan gra- yang ses!ai
!nt!k men!n.!kkan nilai eks#rt barangan kel!aran kilang mengik!t .enis ke
negara/negara terili" ada 0112 dan 0113
Media , Gra- iramid k#ma!n
+#nt#" s#alan *
(erdasarkan makl!mat yang diberikan dalam etikan di ba5a" ini, sediakan gra-
yang ses!ai !nt!k men!n.!kkan k!antiti engel!aran, eks#rt, dan im#rt serta
"arga etr#le!m menta" Malaysia dari ta"!n 011$ "ingga ta"!n 0116%
Media , Gra- gab!ngan ;bar k#ma!n<
G&A' GA&IS KOMPAUN DAN KOMPONEN
Ta"!ka" anda, gra- garis k#ma!n adala" seerti gra- bar k#ma!n, iait! !nt!k
memaarkan makl!mat bilangan !nt!k beberaa ta"!n% (anyak garis ber5arna
dil!kis !nt!k me5akili sekt#r/sekt#r yang terdaat dalam s#alan ; bilangan<
Pada"al, gra- garis k#m#nen adala" seerti gra- bar k#m#nen !nt!k
men!n.!kkan .!mla", gra- garis ini !nik
;a< d!a aksi y
;b< m!la garis dari aksi y sebela" kiri dan ber8ant!m dengan aksi y disebela"
kanan%
;8< "ar!s dil#rekkan ata! 5arnakan ka5asan antara gra-/gra- garis terseb!t
;d< .ad!al mesti men!n.!kkan nilai tamba" antara ta"!n se"ingga .!mla"
maksim!m di8aai
Sekiranya ada ers#alan b#le" kem!kakan disini
+A&A MENGENALI 7ENIS G&A'
(ent!k/bent!k gra>k yang #!lar dalam eeriksaan ,
$% Gra- bar ;k#ma!n = k#m#nen<
0% Gra- garis ;k#ma!n = k#m#nen<
*% Gra- gab!ngan bar dengan garis
2% Gra- iramid = berasang ;k#ma!n = k#m#nen<
3% +arta ai ;t!nggal, berbanding ata! silinder<
6% Gra- bar memes#ng ata! imbangan
(ENTUK = 7ENIS SOALAN
$< 7ELAS)m!da" tent!kan media)ela.ar tidak erl! memikirkan .enis
media)memberi kelebi"an keada ela.ar !nt!k men.a5ab dengan 8eat
+#nt#" s#alan $ ,
Dengan mengg!nakan makl!mat yang diberikan dalam etikan di ba5a",
sediakan gra- garis yang ses!ai !nt!k men!n.!kkan .!mla" enerima -aeda"
dariada Pert!b!"an Keselamatan S#sial ;PE&KESO< antara ta"!n 0111 "ingga
0112%
Media , gra- garis k#m#nen
+#nt#" S#alan 0,
Dengan mengg!nakan makl!mat di ba5a", l!kis 8arta ai erbandingan !nt!k
men!n.!kkan .!mla" elan8#ng mengik!t negara asal bagi ta"!n $??@ dan 0110%
Media , 8arta ai erbandingan
A&A MENULIS TA7UK G&A' DENGAN TEPAT
Ada di antara kam! masi" kelir! bagaimana "endak men!lis ta.!k gra- dengan
teat% (aikla", saya akan aarkan beberaa 8#nt#" en!lisan ta.!k yang bet!l%
INGAT%%TA7UK AANG SALAH///HILANG 6 M%%% 7ADI SALIN TA7UK DA&I SOALAN
DENGAN (ETUL Pand!an !m!m , Ta.!k di t!lis dengan title senten8e/
maks!dnya///"!r!- besar erkataan ertama ke8!ali kata "!b!ng dan kata sendi
+ONTOH,
$% Perbe4aan Per!nt!kan Perbelan.aan Sekt#r Ek#n#mi Kera.aan
Per!nt!kkan antara &an8angan Malaysia Keenam dengan &an8angan Malaysia
Ket!.!"%
0% Perm#dalan Pasaran Syarikat/syarikat yang Diili" dalam Pasaran Sa"am K!ala
L!m!r%
*% (ilangan Pengg!na Air Mengik!t Negeri ada Ta"!n/ta"!n
$??1,$??*, dan $??3 antara (andar dengan L!ar (andar di Malaysia%
2% Per!ba"an (ilangan Kes Kebakaran Mengik!t P!n8a dari Ta"!n
$??6"ingga Ta"!n 0110%
3% Perat!san Per!ba"an Kek#s#ngan 7a5atan (ar! di Malaysia bagi Tem#"
7an!ari "ingga 7!lai $??B dan 7an!ari "ingga 7!lai $???%
Saya tela" "ig"lig"t sem!a erkataan yang "ar!s dit!lis dengan "!r!- ke8il dalam
5arna bir!% 7ika ada lagi erkataan yang memerl!kan enerangan=en.elasan, sila
#s s!aya saya daat memberi bimbingan%
Sebenarnya .ika sala" "!r!- dalam ta.!k, "anya t#lak marka" teknik ;$m<,sa"a.a%
Tetai .ika ada kesala"an dalam ta.!k,iait! dari segi erkara, tem#" ata!
temat%%%bar!la" marka" maksim!m yang ditent!kan iala" 6m%(!at masa ini tiada
erat!ran dari MPM tentang title senten8e%%%"ara/"ara ta.!k +APS LO+K
; sem!a "!r!- besar< b#le" diterima
&A' (A&
Hari 7!maat $2 Og#s 011?, anda akan ela.ari Gra- (ar% Gra- bar dig!nakan !nt!k
men!n.!kkan data statistik dengan lebi" .elas dan m!da"% Gra- bar ses!ai
dig!nakan !nt!k memb!at erbandingan ata! meli"at er!ba"an ses!at!
emb#le"!ba" dalam ses!at! tem#" masa dengan .elas%
K!lia" yang akan 8ikg! beri berkaitan dengan Gra- (ar dan terdaat 2 .enis gra-
bar yang erl! anda k!asai% iait!,
a< Gra- bar k#ma!n = "ist#gram
b< Gra- bar k#m#nen
8< Gra- bar memes#ng = 8ermin
d< Gra- bar iramid

Segala butiran. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. 1. Jadual harus di sediakan . Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. Titik. 5. Selepas membina sesuatu media.PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. Perlu ada skala . Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis.. Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun . Antaranya : 1.Tajuk yang lengkap (lokasi. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen y y y y y y y y Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. 4. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. 3.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. pemboleh ubah. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. perkara dan tempoh ) 2. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->