P. 1
PENGERTIAN AKHLAK

PENGERTIAN AKHLAK

|Views: 618|Likes:
Published by Ira Keyra

More info:

Published by: Ira Keyra on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

PENGERTIAN AKHLAK * Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan

(alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4) Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (Ali-Imran:190) * Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.

memadai dengan kehidupan yang sederhana. akhlak ialah suatu system yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut. dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai.Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Dengan kata lain. ada yang mencari nama dan kemasyhuran. manusia dengan haiwan. betul atau salah. betul dan salah. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan. harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah. SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. benar dan palsu itu?Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk.Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah.PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. dengan malaikat. betul dan salah (true and false). Ada yang menjadikan kebendaan. hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah). sebaliknya bersifat zuhud di dunia. benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak.Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya.Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia.Mereka lebih . Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini. dengan jin dan juga dengan alam sekitar. manusia sesama manusia.

* Melakukannya dengan sengaja. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia.Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. * Dilakukan denganikhtiar sendiri. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. hubungan dengan alam sekitar. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar.Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. semuanya mengandungi nilai akhlak. PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL . politik.Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. sama ada hubungan dengan Allah. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. ekonomi. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. hubungan sesama manusia. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia.Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu.menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: * Dilakukan dengan sedar dan niat.Oleh itu.

pada sesuatu kumpulan.Menurut istilah.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). perilaku. Secara harfiahnya. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. atau buruk. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia.. salah. budi pekerti dan perangai.Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat. kehendak. tingkah laku. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. perangai. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. tentang ketinggian budi dan rohaniah. masyarakat. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. masyarakat. tatasusila dan budi pekerti. Islam sebagai agama yang syumul. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan.Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan oandangan umum dalam sesuatu kumpulan. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. antaranya lain: * Beriman kepada Allah * Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah * Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya * Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik . Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. Nilai-nilaian bersifat relative. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. baik. Oleh itu. moral berasal daripada bahasa lati moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. perangai dan sebagainya. komprehensif dan sempurna. suasana dan tempat. membina insaniyyah. subjektif dan temporal. pendapat atau perbuatan secara layak dapat diaktakan benar. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia.

Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan AsSunnah. moral dan etika. Perilaku dan car hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia baik jasmani mahupun rohani. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya.Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbautan dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak.* Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram * Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat * Keadilan syara * Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masingmasing. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adapt kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagai-bagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula .Oleh itu. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. (Al-Qalam:4) dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran.

dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah Deen itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadeeth-hadeeth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan kedudukan akhlak sebagai: Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini.Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam.Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Deennya. baik alam realiti mahupun alam ghaib. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIYYAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: .Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul.Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam.

pangkat. orang yang beriman dikatakan seorang yang percaya. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut.tripod. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. . Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara.* Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak.a.w. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. tempat. diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan jasad (anggota lahir). * Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. * Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. dalam hadits baginda yang menegaskan: ³Membenarkan dengan hati. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. iqrar dengan lisan dan beramal dengan segala rukun¶. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. * Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia.Oleh itu.w. dan masa. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. jasmaniyyah danaqliyyah. Sumber :http://noradila. yang sabit secara nas qat¶ie. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan.htm TAKRIF IMAN & ISLAM TAKRIF IMANIman jika diteliti dari segi bahasa memberikan erti kepercayaan atau tasdiq. * Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana.a. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. Manakala dari segi istilahnya pula boleh dimengertikan melalui sabda Rasulullah s. Maka.com/skimatarbiyyahipij/id98. diketahui kedatangannya itu adalah secara darurat (mudah). ulama hadits & fiqh berpendapat dengan tegas bahawa iman adalah µtasdiq dengan hati. akan segala yang dibawa atau didatangkan oleh Rasulullah s.Iman itu merupakan aqidah atau pokok dan di atasnya berdiri syariat Islam. * Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri.´ Dari hadith ini bolehlah difahami bahawa iman ialah membenarkan dengan hati secara putus (jazam). warna kulit.

yang tetap dan kekal. TAKRIF ISLAM a) Islam secara lafziyan mempunyai makna:Menundukkan wajah (Islam al wajhi)³Siapakah yang terlebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya kepada Allah. dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Ahkam Allah (5:48. kemasyarakatan. rukun-rukun Iman. rukun-rukun Islam dan perkara-perkara ghaibiyyat.Dari ikatan atau simpulan yang maknawi ini maka lahirlah akidah iaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan.Oleh itu tanpa tiga syarat yang disebutkan tadi seseorang itu belum dikatakan mempunyai iman yang sempurna. 3:84)4. 21:7)3. Antara perkara asas yang ditegakkan dalam memahami Islam sebagai Deen 1. Akidah menurut istilah syara¶ pula bermaksud kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai yang mutlak.Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. sedang kamu orang tertinggi (akan menang). bersih (As-salaamah)³Kecuali orang yang datang ke hadirat Allah dengan hati yang suci (bersih)´ (AsySyuµaraa¶ 26:89) Selamat.Islam adalah ad-Deen yang berintikan iman & amal. munafik atau kafir. sejahtera (As-salaam)³Apabila telah datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami.´ (Muhammad 47:35) b) Di dalam al-Quraan Islam disebut sebagai deen. akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. politik dan jihad. . deen mengandungi erti sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk ibadah.Sementara dari segi istilah. yang pasti dan hakiki. Islam mencakupi keseluruhan hidup dan Islam secara lengkap menyediakan keperluan manusia untuk mengatur hidup yang mudah difahami yang konsekuensinya bakal mengantar kepada kejayaan muslim. Wahyu Ilahi (53:4. (baik) dengan suka maupun terpaksa. sedang ia berbuat kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah mengangkat Ibrahim itu sebagai taulan/kesayangan (-Nya)´ (An-Nisaa¶ 4:125) Berserah diri (Istislam)³Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah. PENDIDIKAN AQIDAHPendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. DEFINISI AQIDAHPerkataan akidah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu µaqada yang bererti ikatan atau simpulan. Ketiadaan satu daripada ketiga-tiga syarat tadi bermakna statusnya daripada nama Islam bertukar dan nama lain akan diberikan kepadanya iaitu samada fasik. 2:200. Deen para nabi dan Rasul (2:186. 5:50)5.³Sesungguhnya agama (deen) di sisi Allah ialah Islam´ (Aali µImraan 3:19)³Barangsiapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya sedangkan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi´ (Aali µImraan 3:85) Abul µAla Maududi di dalam bukunya µPrinsip-prinsip Islam¶. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah swt. padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya. Keselamatan dunia akhirat (Salamatud dunya wal akhirah) (16:97.´ (Aali µImraan 3:83) Suci. Sirat al-Mustaqim (6:153)6. amal soleh dan ketundukan. 28:77) Maka. maka ucapkanlah kepada mereka µsalaamun alaikum¶ (kesejahteraaan ke atas kamu)´ (Al-Anµaam 6:54) Perdamaian (As-salmu)³Maka janganlah kamu lemah dan menyeru kepada perdamaian. dan Allah berserta kamu (menolong-mu) dan Dia tidak akan mengurangkan (pahala) amalanmu. Tunduk (al-khudu¶) (24:51)2. makna Islam segara integral adalah aqidah. yang kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh syara¶ iaitu beriman kepada Allah swt. Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli.

Ali bin Abi Talib sanggup mempertaruhkan nyawanya kerana Rasulullah saw dan banyak lagi contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah saw hasil dari pendidikan akidah yang mantap. Menurut Mohd Sulaiman Yasin (1987). 3. Tiada sekutu bagiNya. Matlamat dan Objektif Pendidikan Akidah 1. Membentuk keperibadian insan Sebagaimana acuan dapat membentuk dan mencorakkan air kandungannya maka demikianlah akidah dapat membentuk dan mendidik orang yang mengambilnya menepati dengan hakikat dan tabiat kemanusiaan yang tulen dan asli seperti yang dikehendaki oleh penciptanya. Itulah hakikat kekuatan umat Islam. syumul. hakikat alam semesta dan hakikat kemanusiaan serta nilai-nilai kebenaran. Ringkasnya pendidikan akidah bermatlamat untuk membentuk nilai akhlak dan keperibadian seseorang insan yang akan mencorakkan suluk amali atau gerak laku amal perbuatan selaras dengan peranan dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi ini. .Ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. yang merangkumi segala hakikat iaitu hakikat ketuhanan. Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut.Kekukuhan akidah inilah yang akhirnya menjadi sumber kekuatan Islam. iradahnya dan perasaannya.Ayat ini diturunkan di Makkah di awal perkembangan Islam. Mengakui keesaan Allah swt Matlamat utama pendidikan akidah Islam ialah mendidik manusia supaya mengakui keesaan dan ketunggalan Allah swt sebagai tuhan yang wajib disembah. akal fikirannya. bahawa akidah telah memberikan kekuatan kepadanya. Dan tidak ada sesiapa yang setara denganNya´ (al-Ikhlas 112:1-4) Ayat di atas mendidik manusia supaya mengaku keesaan dan kekuasaan Allah swt. Ini dijelaskan oleh Allah swt dalam firmanNya yang bermaksud : ³Katakanlah (wahai Muhammad) Dia ialah Allah Yang Maha Esa.Pendidikan akidah dapat membentuk sifat-sifat nalurinya. kebaikan dan keindahan. Dengan asas pendidikan dan penghayatan akidah yang kuat dan jelas maka Nabi Muhammad saw telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. menyeluruh dan fitrah. Akidah Islam ialah akidah yang bersumberkan ketuhanan (akidah Rabbaniyyah) yang tetap. 2.Kekukuhan dan keteguhan akidah ialah kerana kekukuhan dan keteguhan ciri-ciri yang menjadi kandungan akidah itu.Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah. Bilal bin Rabah tidak berganjak imannya walaupun diseksa dan ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik. Tabiat akidah yang demikian ialah akidah yang kukuh dan teguh. Abdul Rahman bin Auf dan Usman bin Affan sanggup membelanjakan hartanya kerana mempertahankan Islam sehingga tiada apa lagi yang dimiliki melainkan Allah swt dan Rasul. Oleh kerana akidah merupakan asas kepada kekuatan dan pembinaan Islam sebagai al-Din maka wahyu-wahyu yang terawal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw menjurus kepada pendidikan Akidah bagi menanam keyakinan yang teguh dalam jiwa manusia tentang keesaan Allah swt.Allah menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat.Hanya akidah yang teguh sahaja dapat membentuk manusia yang teguh dan kukuh.Kita lihat sahaja kepada Bilal. Melahirkan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah swt Pendidikan akidah juga penting untuk mendidik manusia supaya patuh dan tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah swt. Di dalam sejarah kegemilangan umat Islam yang silam kita mendapati bahawa umat Islam di masa itu telah dibentuk dan dididik oleh akidah yang akhirnya melahirkan kekuatan yang sungguh kental dan luar biasa. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pendidikan akidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cabaran dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali. kekuatan jiwa dan rohani serta peribadinya yang menjadi asas kepada kekuatan jasmaninya.

Syahadah. nahi munkar. Islam itu pula ditetapkan rukun-rukunnya untuk mudah manusia memahami apakah Islam itu dan apa pula tuntutan-tuntutannya.Dinding adalah perlaksanaan undangundangnya. Bahagian yang boleh menguatkan.Bumbung adalah pemerintahan Islam. Rukun Islam & KonsepnyaPerkataan µrukun¶ jika diteliti dari sudut pengertiannya menerusi kamus-kamus Arab. haji. Konsep Islam sebagai bangunan2. Yang mempertahankannya atau memuliakannya c.bersabda yang bermaksud:³Sembahyang itu tiang agama. diciptakan pula jalan hidupnya iaitu jalan Iman dan Islam demi kesejahteraan dan kebahagiannya. ada jinayat dan sebagainya. jihad dan sebagainya. Islam itu ada berbagaibagai cabang dan bahagiannya.Konsep bangunan dalam konteks ini memberikan suatu gambaran yang lebih luas bahawa Islam itu mempunyai asasnya. maka dapat diperincikan seperti berikut:1. amar makruf.Sayalah Rasul terakhir yang diutus untuk melengkap sempurnakan bangunan itu. Bagi menjaminkan manusia ini benar-benar menjadi khalifah di bumi.KONSEP & PRINSIP (RUKUN IMAN & RUKUN ISLAM) RUKUN ISLAM Allah maha mengetahui dengan hakikat manusia dan maha mengetahui pula dengan jalan yang ditempuhnya. Konsep Islam Sebagai Bangunan Konsep rukun Islam sebagai sebagai skop amalan3. Islam yang Islam yang mengandungi rukunnya.w. ada mu¶amalat. Hadits itu bermaksud: ³Bandingan saya dengan Nabi-Nabi yang sebelum saya adalah seperti seorang yang membina sebuah bangunan. pernah menyebutkannya sebagai tiang agama. zakat. dalam sebuah haditsnya yang menggambarkan Islam itu sebagai bangunan.Selagi mampu menganalisa rukun Islam itu maka selama itu rukun-rukun itu mampu memberikan erti. Sesuatu yang menguatkan b. Lima rukun Islam mempunyai konsep dan falsafah yang amat luas. dindingnya dan sebagainya.Semua bahagian dari bangunan itu telah siap. Rasulullah s.Dalam ibadat itu pula ada bermacammacam. Ada ibadat. Dalam konteks solat sebagai contoh.la adalah nilai Islam itu sendiri pada diri seseorang. Sesiapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. melainkan satu bahagian kecil lagi yang belum siap. setelah diciptakan manusia.a. . yang bererti ianya bahagian penting yang berkait rapat dengan jatuh bangunnya Islam pada seseorang itu. maka sesungguhnnya ia mendirikan agama. mempertahankan.Rukun Islam dalam konteks ini merupakan suatu konsep tersendiri yang amat luas pengertiannya.Tiangnya. bumbungnya. Dari pengertian di atas dapat dikaitkan dengan rukun Islam itu sendiri iaitu ianya bererti. memuliakan Islam itu adalah yang terkandung dalam rukun Islam.a.Oleh itu.Bahagian inilah yang penting dan terkuat. Jika ditinjau dari sudut yang lebih meluas dari konsep yang terkandung dalam rukun Islam. diwahyukan kepada para Rasul Islam yang akan menjadi cara hidup yang lengkap.Sayalah (sabda Rasulullah) bahagian yang terakhir yang menyempurnakan bangunan itu.a. Sesiapa yang mendirikannya.´ Hadits di atas jelas menyebut sembahyang (solat) tiang agama. Rasulullah s. salat. w .´ Hadits itu memberi gambaran (antara lainnya) Islam itu sebagai bangunan. Semua orang yang melihat bangunan itu memuji bangunan itu cuma ada kekurangannya.Diperjelaskan lagi oleh Rasulullah s.w. Bahagian yang penting dan terkuat. syumul 1. untuk diikuti oleh manusia. konsep dan falsafah yang sesuai diketengahkan sebagai panduan. puasa. ada munakahat. maka ianya bererti: a.Tiang adalah rukun Islam. telah dijelaskan yang rukun itu sebagai tiang.Asas adalah aqidah.

t. Kewajipan utama pemimpin adalah membawa pengikutnya (makmumnya) kepada keselamatan dan kesejahteraan yang diliputi oleh rahmat Allah s. Tidak ada yang boleh melawan atau membantah.µKalau demikian. memberikan suatu gambaran tentang skop Islam yang meluas.w. makmum mesti mengikutinya dalam semua gerak gerinya. maka makmum tidak wajib mematuhi atau mengikutnya lagi.Menyerah diri kepada Yang Maha Esa.Kelakuan dan tutur katanya tidak ada yang canggong dan diragukan.w. Ketika Ali bin Abi Talib r. maka terjalinlah suatu ikatan ukhuwwah Islamiah yang amat diperlukan oleh insan .w. bertanya Abu Talib ketika saya hendak dijadikan. Imam memimpin makmum dari Allahu Akhbar menuju kepada salam yang bererti: kesejahteraan ke atas kamu dan kerahmatan dari Allah. Sekiranya ia menyalahi hukum. seperti dalam solat. selagi ia tidak menyalahi aturan dan peraturan Ilahi dalam solat.Lebih-lebih lagi sembahyang itu digalakkan berjema¶ah dan sebagainya. Konsep sembahyang adalah konsep perhubungan dua hala.a. MengIslamkan Diri Konsep syahadah memberi erti bahawa Islam itu perlu dimulakan dengan diri sendiri. µApakah kamu telah bertanya dan berunding dengan bapamu Abu Talib tentang pengIslaman ini?¶ Ali bertanya balik kepada Rasulullah s.¶ kata Rasulullah. sama ada secara terlupa atau jahil. ii. i. kepada Muhammad s. Apabila imam mengepalai solat.t.Tunduk patuh kepada titah perintah Allah secara penuh ikhlas.Manusia yang perlu diberi perhatian dahulu adalah keluarga dan kemudian masyarakat. Sekiranya Imam enggan memperbetulkan kesalahannya yang jelas ketara dalam solat. Mempunyai kelebihan dan keistimewaan. MengIslamkan Keluarga dan Masyarakat Setelah seseorang itu bersyahadah yang dikaitkan dengan konsep mengIslamkan diri. µmengapa saya perlu bertanya bapa saya (Abu Talib) dalam hal mengucap syahadah untuk berbakti kepada Allah yang menjadikan saya?¶ Syahadah tidak melibatkan sesiapa. Oleh itu Imam baru perlu dicari ganti.a. iii.Semua itu memerlukan perhubungan dengan keluarga dan masyarakat.Di mana Islam itu tidak terhenti di atas pengakuan dan amalan secara individu sahaja tetapi ianya memerlukan gerak kerja dan tindakan yang meliputi sehingga kepada persoalan negara dan ummah. seorang muslim itu perlu mendirikan solat (sembahyang).w.Yang kaya bersimpati dengan yang miskin. Konsep Rukun Islam Sebagai Skop Amalan Rukun Islam yang bermula dari syahadah dan berakhir dengan hajj.Penglslaman diri dalam konsep syahadah ini memerlukan ketegasan hati dan kekuatan azam untuk menjadi hamba Allah yang setia.Dengan Allah dan dengan manusia.w. Pemimpin itu pula bukan bebas melakukan apa sahaja dalam kepimpinannya. Persaudaraan dan Pengurangan Kemiskinan Dari rukun Islam yang mewajibkan zakat. selain dari diri sendiri. seperti meninggalkan rukun.t.t. iv.Kerana itu dikaitkan konsep yang terkandung dalam syahadah itu dengan konsep mengIslamkan diri sendiri.a. Konsep kepimpinan yang ditunjukkan contohnya dalam solat ini memberikan suatu gambaran bahawa dalam Islam pemimpin hanya seorang sahaja.Redha kepada semua hukum dan balasan yang diterima dari dunia hingga ke akhirat.w. dengan bersungguh-sungguh. Imam dalam solat memerlukan seorang yang mampu memimpin makmum. melafazkan kalimah syahadah ini dihadapan Rasulullah s.¶ kata Ali.a.Seseorang itu boleh beriman dengan Allah dan boleh bersyahadah seorang diri dan sah Imannya di sisi Allah. makmum wajib mengingatkannya dan memperbetulkan kesalahannya. Konsep menjaga diri dan keluarga telah dinyatakan oleh Allah s. malah ia hendaklah patuh kepada hukum-hukum Allah s. Kepimpinan umat IslamJika dilihat dari solat berjemaµah. Rasulullah bertanya (menguji) Ali. sejak dari zaman permulaan Islam dengan firmannya yang bemaksud: ³Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat´ ³Wahai orang yang beriman jagalah diri kamu dan ahli-ahli (keluarga) kamu dari api neraka.w.Yang miskin menyayangi yang kaya kerana kemurahan hatinya.Ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah yang diutamakan.: µYa Rasulullah adakah Allah s. jelas kelihatan konsep kepimpinan yang amat diperlukan oleh umat Islam. terselit dalamnya konsep persaudaraan dan pengurangan kemiskinan yang dianjurkan oleh Islam.´ Hubungan salat dengan keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari tabiat (nature) sembahyang itu sendiri yang memerlukan pertamanya berguru dan mengadakan persediaan awal untuk bersembahyang seperti pakaian dan sebagainya.2.¶ µTidak.

Konsep haji antara lainnya adalah konsep penyatuan umat. Jihad melawan nafsu dan jihad melawan mungkar.´ Konsep zakat adalah konsep penyucian lahir batin manusia. Dari Allah manusia datang kepada Allah ia pasti kembali. Dengan jihad musuh akan gerun dan mudah menyerah kepada kekuatan umat.Kesejahteraan Qalbu adalah dengan beriman kepada Allah s. v.¶ Konsep syahadah adalah konsep memperbetul dan memperbaikkan Qalbu itu supaya menjadi sejahtera. Dari permulaan solat manusia menyebut Allahu Akhbar hingga kepada akhir solat insan menyebut Allah.Umat Islam awalan dahulu menjadi umat dan dapat memimpin manusia ke jalan Allah. Kalau baiklah ketulan itu.Konsep ketaatan dan kepatuhan kepada Allah secara mutlak.Ini disebabkan Iman merupakan unsur utama kepada akidah. mengimani Allah s.Dengannya umat Islam dapat dihindarkan dari perpecahan. Sistem ini jauh lebih baik dari sistem kapitalis dan sosialis.Penyatuan pun dapat dihasilkan. Konsep puasa dan falsafahnya merupakan penerusan dari konsep zakat yang antara lainnya difokuskan kepada penyucian batin manusia dari sifat-sifat yang keji. RUKUN IMANDalam menjelaskan definisi akidah ada disebut perkataan kepercayaan atau keimanan.Batin manusia pula perlu dibersihkan. Apa yang berlaku dan dilakukan oleh pekerja haji ada imbasan dan kesamaan dengan apa yang berlaku dan dilakukan ke atas seorang Islam yang meninggal dunia.t.Konsep dan falsafah zakat di samping dapat mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Islam.a. Islam yang syumul Falsafah yang terkandung dalam rukun Islam mengajak manusia menghayati Islam yang syumul sepenuhnya.Harta lahir perlu dicucikan.Semua manusia adalah hamba yang perlu patuh kepada-Nya sahaja. menggambarkan konsep kerja hati. Hajj pada umumnya adalah menggambarkan perjalanan manusia dalam hidup ini yang mesti menuju kepada Allah s. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud: .w.Kalau rosak ketulan itu. maka baiklah semua jasadnya. Apabila jihad sudah ditinggalkan. maka rosaklah semuanya. perkara-perkara maksiat dapat dijauhi dan perkara-perkara makruf dapat dihayati. Apabila umat Islam sudah menjadi baik. kerana mereka menghayati jihad.Islam yang mengajak manusia ke jalan selamat sejahtera dunia hingga akhirat.Iman ialah perkataan Arab yang bererti percaya yang merangkumi ikrar (pengakuan) dengan lidah. 3. maka musuh dapat dikurangkan.t.Dengan itu jihad melawan musuh dapat digarap dan dilaksanakan dengan sebaiknya. Solat mengandungi peringatan.w. Konsep zakat dan falsafahnya telah dinyatakan oleh Al-Quran yang bermaksud: ³Ambillah dari harta-harta mereka (yang kaya) sebagai sedekah (zakat) untuk menyuci dan membersihkan mereka dengannya. mengingatkan manusia dalam sabdanya yang bermaksud:-µIngatlah bahawa dalam diri manusia ada suatu seketul daging.kini. Dengan berjihad melawan nafsu.Ketulan tersebut ialah Qalbu. Dari semua yang tersebut itu lahirlah Islam yang syumul dalam diri manusia. maka umat Islam pula yang takut kepada musuh dan menurut segala yang diarahkan oleh mereka. Kerana itu konsep haji adalah konsep peringatan dan ingatan kepada manusia tentang distinasi yang sedang ditujunya seperti yang dijelaskan dalam permulaan tulisan ini.w. Jihad dan Penyatuan UmatRukun berpuasa memaparkan persoalan jihad dalam erti kata yang sebenar.t. ia juga dapat mendekatkan jurang perbezaan antara yang kaya dan yang miskin. bahawa tidak ada suatu gerak yang dilakukan oleh manusia di dalamnya melainkan dengan menyebut Allahu Akhbar.w. Dalam syahadah. seperti yang di dalam salam penghabisan. membenarkan dengan hati dan mempraktikkan dengan perbuatan. jihad dapat ditingkatkan. Rasulullah s.

namun dapat diketahui oleh orang melalui bukti-bukti amalan. Zan. Mereka mendirikan solat.4.3. Malaikat-MalaikatNya. Kitab-KitabNya. Hari Akhirat. bertambahlah iman mereka dan kepada tuhan sahaja mereka bertawakkal. Kedua: Beriman kepada Malaikat. Malaikat-MalaikatNya. iaitu seseorang yang tidak tahu tentang satu atau banyak perkara mengenai persoalan iman maka ia diistilahkan sebagai seorang yang jahil. Nikmat keimanan yang dirasai oleh orang yang merasai kelazatan iman akan terpancar melalui amalannya. Oleh itu. Firman Allah swt yang bermaksud: ³Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah swt dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu´. Waham. Daripada pembahagian kadar keraguan dan keyakinan seperti yang diperjelaskan di atas. (Riwayat Muslim) KERAGUAN TERHADAP IMAN & RUKUN IMANKeraguan tentang iman dan rukun Islam boleh berlaku melalui empat bentuk sepertimana yang diperjelaskan oleh ulama¶ iaitu.Takut berbalik daripada keimanan kepada kekufuran sepertimana ia takut dimasukkan ke dalam api neraka. ia juga menyakini tentang segala ketentuan itu adalah dari Allah yang tidak dapat dihindarkan oleh kita yang bersifat makhluk-Nya. dan juga orang yang beriman.´ (al-Baqarah 2:285) Juga sabda Nabi saw yang bermaksud: ³Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah swt.Menyintai sesuatu hanya kerana Allah. bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa apabila persolan iman seseorang itu diselami oleh perasaan jahil. semuanya beriman kepada Allah swt. Maka seseorang yang telah pun merasai kelazatan iman tersebut tidak akan takut untuk menuturkan atau melafazkan perkara yang benar dan juga tidak akan sama sekali berdusta walaupun ketika ia menghadapi saat-saat kesulitan. Syak. seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah disertai dengan cahaya keyakinan yang seratus peratus tanpa dicelahi oleh oleh mana-mana satu daripada keempat-empat bentuk keraguan diatas barulah ianya boleh dikatakan seorang yang beriman. membelanjakan daripada apa yang kami beri rezki kepada mereka. 1. Sebaliknya. iaitu antara keyakinan dan keraguan yang boleh juga diukur melalui peratusan iaitu antara 50% yakin dan 50% keraguan. iaitu yang boleh dinisbahkan kepada 25% keyakinan dan 75% keraguan.³Iman itu ialah mengaku dengan lidah. Qadar baik dan buruk´. seseorang itu akan tidak akan merasakan kelazatan iman tanpa diresapi oleh sifat-sifat yang tertentu di dalam dirinya iaitu. Selain daripada itu. KitabKitabNya dan Rasul-RasulNya.2. Jahil. zan atau waham bermakna ia belum lagi boleh dikategorikan sebagai seorang yang beriman. Iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan dan maksiat. Rasul-RasulNya. membenarkan di dalam hati dan beramal dengan anggota´. Ketiga: Beriman kepada kitab-kitab. (al-Hujuraat 49:15) Firman Allah swt lagi yang bermaksud:³Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah swt maka terasa gerunlah hati mereka dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah swt. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN . syak. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya´. (alAnfal 8:2-4) Perkara yang menjadi asas atau pokok keimanan dalam Islam juga dikenali sebagai rukun-rukun Iman iaitu sebanyak enam perkara: y y y y y y Pertama: Beriman kepada Allah swt. Keenam: Beriman kepada Qada´ dan Qadar. Keempat: Beriman kepada Rasul-Rasul. Kelima: Beriman kepada Hari Kiamat. iaitu yang diistilahkan sebagai kuat anggapan juga boleh dinisbahkan kepada 75% keyakinan dan 25% keraguan. Tidak ada sesuatu yang yang lebih dicintainya daripada Allah dan juga Rasul-Nya. (alHadis) Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain selain dari dirinya sendiri dan Allah swt.Sebaliknya iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dan secocok dengan kehendak dan tuntutan iman itu sendiri. Sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:³Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya.

Penyerahan dan penerimaan ini berlaku dengan dua perkara iaitu:. Iman pada tahap ini juga terdedah kepada bahaya dan penyelewengan.Kesuburan dan kekuatan akar pokok tersebut dapat dilihat dengan kesuburan pokok pada daun.Ini bermaksud seseorang yang beriman hendaklah menyerah diri kepada Allah swt dengan menerima segala hukum dan syariat yang diturunkan Ilahi. Ibadat solat merupakan batang kepada pokok itu sementara beriman kepada Allah swt merupakan akar tunjangnya di mana ia menjadi teras keimanan seseorang.Oleh itu iman dan Islam tidak boleh dipisahkan.Ada Iman sentiasa bertambah iaitu Iman para Nabi dan Rasul. HUBUNGAN IMAN DAN ISLAM Iman dengan makna tasdiq juga dinamakan akidah di mana rahsianya tidak diketahui sesiapa melainkan orang berkenaan dan Allah swt. Orang yang beriman secara taqlid beramal semata-mata mengikut orang lain.Ada Iman yang kadang-kadang bertambah dan ada ketikanya menurun iaitu Iman kebanyakan orang mukmin. Iman pada tahap ini dimiliki oleh orang-orang soleh.Iman itu boleh bertambah dan berkurang. Firman Allah swt yang bermaksud:³Orang Arab berkata: µKami telah beriman.Malah iman seseorang boleh dihinggapi penyakit.Adapun segala yang tersirat di dalam hatinya terserah kepada Allah swt. yang paling tinggi ialah mengucap kalimah ³Lailahaillallah´ dan yang paling rendah ialah membuang benda-benda yang boleh menyakitkan orang di jalan´.Ada Iman yang tidak bertambah atau berkurang iaitu Iman para Malaikat. dengan iqrar syahadah dan melaksanakan hukum syariat dalam segala amalan. Namun demikian manusia mempunyai sifat-sifat lahiriah yang dapat dilihat melalui tingkah laku manusia sama ada melalui percakapan atau perbuatan.Terdapat juga jenis Iman yang jarang-jarang bertambah tetapi banyak menurun iaitu Iman orang-orang yang fasik lagi jahat. Seseorang yang beriman pada tahap ini amalannya bertolak dari hati yang ikhlas untuk mencari keredhaan Allah swt. ranting dan dahannya. Iman pada tahap ini dimiliki oleh golongan muqarrabin.Islam umpama pokok sementara Iman umpama akar.Iman yang melahirkan penyerahan diri kepada Allah itu juga disebut sebagai Islam. Pemisahan Iman dan Islam samalah kita memisahkan pokok dari akarnya. Nabi Muhammad saw telah juga menunjukkan penggunaan kalimah Iman dalam pengertian amal sebagaimana sabdanya yang bermaksud : ³Iman terbahagi lebih enam puluh bahagian. Sekiranya berlaku iqrar syahadah dan menunaikan fardhu sedangkan hatinya tidak yakin atau tidak percaya serta ragu-ragu terhadap hukum hakam Allah swt maka seseorang itu dihukum tidak beriman walaupun masih dinamakan Islam sebagaimana yang berlaku kepada sesetengah orang-orang Badwi di zaman Rasulullah saw. Apakah kamu mengerti apa dia yang dikatakan beriman kepada Allah swt yang Maha Esa ³.(i) Dengan kepercayaan dan pegangan hati yang dinamakan Iman (akidah) (ii) Melalui sifat-sifat lahiriah iaitu melalui perkataan dan perbuatan (amalan) dinamakan Islam. mendirikan sembahyang. Mereka yang memiliki Iman pada tahap ini hidup semata-mata untuk Allah swt. Iman Hakikat iaitu Iman peringkat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia. Iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah swt yang Maha Esa. sementara Iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu) berkatalah sahaja: µKami telah Islam¶´. Iman jenis ini merbahaya dan terdedah kepada kesesatan.Islam umpama pohon. Iman A¶yan iaitu Iman yang dapat dihayati sehingga ke lubuk hati. Iman kita juga sekurang-kurangnya berada pada tahap ini. . sementara Iman umpama akar pepohon kayu. tiada sekutu baginya. Dalam menjelaskan tentang hubungan Iman dan Islam ini kita petik sebuah hadis sabda Nabi saw kepada rombongan Abdul Qias yang bermaksud: ³Aku menyuruh kamu beriman kepada Allah swt yang Maha Esa. (Riwayat Muslim) Oleh yang demikian jelas di sini Iman dan Islam mempunyai hubungan yang rapat dan tidak mungkin dipisahkan. (Muttafaqun µalaih) Hadis di atas menjelaskan betapa adanya hubungan yang erat di antara iman dan Islam di mana Islam itu menjadi salah satu daripada perinsip Iman dan Iman pula dilahirkan melalui Islam secara amali. Inilah yang menjadi ukuran keimanan seseorang. Iman terbahagi kepada lima peringkat: y y y y y Iman Taqlid iaitu Iman ikutan. Iman Ilmu iaitu Iman yang berdasarkan semata-mata kepada ilmu dan fikiran semata-mata dan ia tidak terpahat di dalam hati. Iman Hak iaitu Iman yang hakiki yang terlepas dari godaan nafsu dan syaitan.¶ Katakanlah (wahai Muhammad): µKamu belum beriman¶ (janganlah berkata demikian. mengeluarkan zakat dan menunaikan satu perlima daripada harta rampasan perang´. (al-Hujuraat 49:14) Kesimpulannya Iman itu melambangkan sesuatu yang batin sementara Islam melambangkan sesuatu yang zahir.

3. Firman allah swt yang bermaksud:³Dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah swt) sebagaimana Allah swt berbuat baik kepadamu (dengan pemberian ni¶matNya yang melimpah-limpah. maka faedah kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu dan jika kamu berbuat kejahatan maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. dan berbuat ihsan (kebaikan).Seseorang yang mengucapkan lailahaillallah dan yakin dengannya. Kasih sayang kepada pelaku Ihsan akan memberi kebahagiaan jiwa. KESAN AQIDAH ISLAM Akidah Islam akan melahirkan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepribadian yang unggul yang akhirnya akan dijelmakan melalui tingkah-laku. tetapi tidak beramal atau amalannya tidak sempurna sebagaimana yang dikehendaki. ucapan lailahaillallah mestilah dipelajari maksud dan tuntutannya kemudian difahami. Lanjutan dari ayat 14 dalam surah al-Hujuraat. maka manusia perlu Ihsan dengan ni¶mat ini kepada makhluk.Mereka itulah orang-orang yang benar´.Dari segi syara¶ bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan ibadat dan mengelokkan perbuatan batin dengan ikhlas.2. dikategorikan sebagai seorang yang kafir sepertimana yang berlaku terhadap Abu Jahal dan Abu Lahab.Maka dengan sebab itu. Antaranya firman Allah swt yang bermaksud :³Jika kamu berbuat kebaikan. Ihsan bermaksud membuat sesuatu yang baik. Oleh itu Allah swt telah memberi galakan supaya berbuat Ihsan sebagaimana firmanNya yang bermaksud: ³Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu berlaku adil. adakah ianya seteguh gunung yang tersergam megah atau hanya seteguh istana pasir yang dibina akan musnah dan hancur apabila dipukul ombak. Islam umpama pokok maka Ihsan pula umpama buah yang baik. maka golongan ini dinamakan sebagai mukmin yang fasik atau µasi (derhaka). Mereka yang membuat keburukan tidak akan mendapat ketenangan hidup. Islam dan Ihsan.Allah swt telah memberi ni¶mat kepada manusia dengan Ihsan-Nya.´ (al-Qasas :77) Seseorang yang melakukan Ihsan akan merasa tenang yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain dan orang yang menerima Ihsan itu sendiri merasa senang. ditegaskan pula tentang orang yang beriman yang diperincikan lagi melalui ayat dalam surah yang sama ayat 15: ³Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman. Islam telah menggariskan beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu di kategorikan sebagai beriman dan jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jadilah ia seperti yang di istilahkan iaitu: 1.´ (al-Isra¶ 17:7) Kedudukan Ihsan adalah tinggi di sisi Islam dalam konteks melengkapkan ciri-ciri keimanan dan keislaman individu dan masyarakat Islam seluruhnya.Al-quran menerangkan dengan meluas ciri-ciri Ihsan dan mereka yang bersifat muhsinin (berbuat kebaikan). diyakini (tanpa ragu-ragu) dan dihayati untuk diamalkan.Al-Quran menerangkan bahawa Ihsan wajib menjadi tabiat manusia. keraguan seseorang dalam mengucapkan kalimah syahadah samada maksud kalimah tersebut atau tentang lain-lain rukun iman. haruslah dipelajari maksud dan tuntutannya. serta memberi bantuan kepada kaum karabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta zalim. hanyalah orang-orang yang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.Demikianlah hubungan di antara Iman. percakapan dan gerak-geri hati seseorang atau sesebuah .´ (al-Nahl :90) Al-Quran mengangkat martabat Ihsan dengan begitu tinggi lebih-lebih lagi jika turut disertakan dengan ikhlas kepada Allah swt dan kedua-dua ini dianggap sebagai sifat yang paling tinggi dan mulia yang patut ada pada diri setiap muslim. KONSEP IHSAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMAN DAN ISLAMIhsan bermaksud bekerja dengan baik dan tekun.SYARAT IMAN & ISLAM (TUNTUTAN IMAN TERHADAP PERLAKSANAAN RUKUN ISLAM)Melalui pendedahan tentang ciri-ciri keimanan yang telah disebutkan dapatlah kita mengetahui tahap mana keimanan yang kita dokongi. (Al-Hujuraat 49:15) Rentetan ayat di atas.Menurut kamus bahasa. Maka dengan ini.Seseorang yang yakin tetapi tidak mahu mengikrarkan kalimah lailahaillallah sama ada dengan beramal ataupun tidak. Kesimpulannya kalau Iman itu umpama akar.Seseorang yang mengucapkan lailahaillallah kemudian beramal dengan tuntutannya tetapi keyakinan dicelahi oleh keraguan adalah di istilahkan sebagai seorang yang munafik sepertimana keimanan Abdullah bin Ubay.

Akidah Islam melahirkan Insan yang mempunyai akhlak cemerlang dan terpuji.Kemunduran umat Islam kini kerana mereka semakin jauh dari menghayati Akidah Islam yang sebenar. Umat Islam pada hari ini begitu rapuh akidahnya. Akidah Islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah swt walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan. Ini akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman tenteram. redha. Akidah Islam melahirkan Insan Soleh. Akidah Islam yang teguh mampu membawa manusia dan masyarakat maju ke hadapan dalam segala bidang. Akidah Islam melahirkan Insan dan masyarakat yang teguh pendiriannya. tawadhu¶.Akidah Islam telah mengangkat darjah mereka. Fakulti Pengajian Islam UKM Bangi Selangor] http://www. Tiada jenayah atau pencerobohan ke atas sesiapa disebabkan mereka yakin kepada hari pembalasan. Mengikis sifat-sifat yang buruk dan melahirkan manusia yang bertaqwa. percakapannya dan gerak-gerinya untuk mencari keredhaan Allah swt.com/in/elcom98/rukun. Harun Din. amanah dengan segala sifat terpuji yang lain di samping menyingkirkan sifat-sifat yang buruk seperti dengki.Ini adalah kesan dari Akidah Islam yang meressap di dalam jiwa dan lubuk hati mereka. Akidah akan melahirkan seseorang atau sesebuah masyarakat yang optimis dan yakin kepada diri sendiri untuk bekerja bagi mencapai kejayaan di dunia di samping tidak lupa mencari keredhaan Allah swt supaya mendapat kebahagian di akhirat.Lantaran itu menggerakkan seluruh tingkah-lakunya. takabur dan seumpamanya yang boleh membawa masalah sosial dalam masyarakat. Modul Usrah . Bilal bin Rabah sanggup mati kerana mempertahankan akidahnya.Lantaran itu mereka amat mudah terpengaruh dengan berbagai-bagai unsur negatif.htm 2. sombong. Akidah Islam akan melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa atau hilang harapan. Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini mungkin tidak begitu mantap menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kegemilangan sebagaimana umat Islam di zaman Nabi saw dan para Sahabat.Mereka menguasai hampir separuh dari bumi ini. Akidah Islam membentuk manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Kelaurga Amar bin Yasir demikian juga. Iman di dalam hati akan memberi ketenangan yang luar biasa.Ia mampu membeza dan memilih nilai-nilai yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif yang boleh merosakkan keperibadian Insan dan masyarakat. Demikianlah para sahabat sanggup mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia.Mereka menguasai pentadbiran dan maju dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan.Sejarah membuktikan masyarakat Arab telah berubah daripada satu masyarakat yang tidak dikenali kepada sebuah masyarakat yang digeruni. ikhlas.angelfire.masyarakat. mempunyai perinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mengancam nilai dan akhlak manusia terutama dengan pelbagai pengarauh hasil kemajuan teknologi maklumat di zaman ini. Insan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala jenayah dan kemungkaran. Akidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk hati sesseorang akan menimbulkan kesankesan positif di antaranya dapat kita gariskan seperti berikut: Akidah Islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah swt yang maha esa. Rujukan: 1. Konsep Dan Falsafah Rukun Islam [Dr. ria¶.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->