P. 1
PENGERTIAN AKHLAK

PENGERTIAN AKHLAK

|Views: 618|Likes:
Published by Ira Keyra

More info:

Published by: Ira Keyra on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

PENGERTIAN AKHLAK * Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan

(alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4) Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (Ali-Imran:190) * Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.

dengan malaikat. betul dan salah (true and false). betul atau salah. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah.Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia.PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. dengan jin dan juga dengan alam sekitar. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini. benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. manusia dengan haiwan. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut. dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai. benar dan palsu itu?Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah).Mereka lebih . betul dan salah. SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad). akhlak ialah suatu system yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. Ada yang menjadikan kebendaan. Dengan kata lain. manusia sesama manusia.Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk. memadai dengan kehidupan yang sederhana. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu.Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. ada yang mencari nama dan kemasyhuran. harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. sebaliknya bersifat zuhud di dunia.Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah.

sama ada hubungan dengan Allah. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. hubungan sesama manusia.menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial.Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. politik. semuanya mengandungi nilai akhlak. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak.Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: * Dilakukan dengan sedar dan niat. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang.Oleh itu. ekonomi. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. * Dilakukan denganikhtiar sendiri. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. hubungan dengan alam sekitar. PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL .Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk.Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. * Melakukannya dengan sengaja.

malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. perangai dan sebagainya. Nilai-nilaian bersifat relative. budi pekerti dan perangai. salah. tentang ketinggian budi dan rohaniah. pendapat atau perbuatan secara layak dapat diaktakan benar. tatasusila dan budi pekerti. suasana dan tempat. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. membina insaniyyah. Islam sebagai agama yang syumul. perangai. kehendak. pada sesuatu kumpulan. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. subjektif dan temporal. perilaku. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. moral berasal daripada bahasa lati moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran.Menurut istilah. masyarakat. masyarakat. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). komprehensif dan sempurna. atau buruk. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai.. tingkah laku. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Secara harfiahnya. Oleh itu.Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan oandangan umum dalam sesuatu kumpulan.Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. antaranya lain: * Beriman kepada Allah * Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah * Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya * Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik . Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. baik.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia.

moral dan etika. Perilaku dan car hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia baik jasmani mahupun rohani. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbautan dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.Oleh itu.Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagai-bagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula . etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adapt kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. (Al-Qalam:4) dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim.* Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram * Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat * Keadilan syara * Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan AsSunnah. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masingmasing.Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran.

Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Deennya. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIYYAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: . Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadeeth-hadeeth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan kedudukan akhlak sebagai: Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia.dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini.Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul.Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah Deen itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia.Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. baik alam realiti mahupun alam ghaib.Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah.

bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan jasad (anggota lahir). tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Sumber :http://noradila.tripod. yang sabit secara nas qat¶ie.Iman itu merupakan aqidah atau pokok dan di atasnya berdiri syariat Islam. akan segala yang dibawa atau didatangkan oleh Rasulullah s.Oleh itu. dalam hadits baginda yang menegaskan: ³Membenarkan dengan hati. ulama hadits & fiqh berpendapat dengan tegas bahawa iman adalah µtasdiq dengan hati. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. * Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat.htm TAKRIF IMAN & ISLAM TAKRIF IMANIman jika diteliti dari segi bahasa memberikan erti kepercayaan atau tasdiq.w.com/skimatarbiyyahipij/id98. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. . warna kulit.* Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. pangkat. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. * Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan.´ Dari hadith ini bolehlah difahami bahawa iman ialah membenarkan dengan hati secara putus (jazam). Manakala dari segi istilahnya pula boleh dimengertikan melalui sabda Rasulullah s. Maka. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah.a. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah.a. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. tempat. diketahui kedatangannya itu adalah secara darurat (mudah). orang yang beriman dikatakan seorang yang percaya. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. * Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana. * Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. jasmaniyyah danaqliyyah. * Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. dan masa.w. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. iqrar dengan lisan dan beramal dengan segala rukun¶.

Tunduk (al-khudu¶) (24:51)2. akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. . rukun-rukun Iman. 21:7)3. DEFINISI AQIDAHPerkataan akidah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu µaqada yang bererti ikatan atau simpulan. Sirat al-Mustaqim (6:153)6.Sementara dari segi istilah. bersih (As-salaamah)³Kecuali orang yang datang ke hadirat Allah dengan hati yang suci (bersih)´ (AsySyuµaraa¶ 26:89) Selamat. rukun-rukun Islam dan perkara-perkara ghaibiyyat. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah swt.´ (Aali µImraan 3:83) Suci. dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. 2:200. Ahkam Allah (5:48. deen mengandungi erti sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk ibadah. kemasyarakatan.´ (Muhammad 47:35) b) Di dalam al-Quraan Islam disebut sebagai deen. sedang kamu orang tertinggi (akan menang). Wahyu Ilahi (53:4. yang pasti dan hakiki. padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya. maka ucapkanlah kepada mereka µsalaamun alaikum¶ (kesejahteraaan ke atas kamu)´ (Al-Anµaam 6:54) Perdamaian (As-salmu)³Maka janganlah kamu lemah dan menyeru kepada perdamaian. Antara perkara asas yang ditegakkan dalam memahami Islam sebagai Deen 1. dan Allah berserta kamu (menolong-mu) dan Dia tidak akan mengurangkan (pahala) amalanmu. yang tetap dan kekal. munafik atau kafir. amal soleh dan ketundukan. TAKRIF ISLAM a) Islam secara lafziyan mempunyai makna:Menundukkan wajah (Islam al wajhi)³Siapakah yang terlebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya kepada Allah. (baik) dengan suka maupun terpaksa.Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. Ketiadaan satu daripada ketiga-tiga syarat tadi bermakna statusnya daripada nama Islam bertukar dan nama lain akan diberikan kepadanya iaitu samada fasik. PENDIDIKAN AQIDAHPendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. yang kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh syara¶ iaitu beriman kepada Allah swt.Oleh itu tanpa tiga syarat yang disebutkan tadi seseorang itu belum dikatakan mempunyai iman yang sempurna. sejahtera (As-salaam)³Apabila telah datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Keselamatan dunia akhirat (Salamatud dunya wal akhirah) (16:97. Islam mencakupi keseluruhan hidup dan Islam secara lengkap menyediakan keperluan manusia untuk mengatur hidup yang mudah difahami yang konsekuensinya bakal mengantar kepada kejayaan muslim.³Sesungguhnya agama (deen) di sisi Allah ialah Islam´ (Aali µImraan 3:19)³Barangsiapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya sedangkan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi´ (Aali µImraan 3:85) Abul µAla Maududi di dalam bukunya µPrinsip-prinsip Islam¶.Dari ikatan atau simpulan yang maknawi ini maka lahirlah akidah iaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan. 5:50)5. makna Islam segara integral adalah aqidah. Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli. politik dan jihad. 3:84)4. sedang ia berbuat kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah mengangkat Ibrahim itu sebagai taulan/kesayangan (-Nya)´ (An-Nisaa¶ 4:125) Berserah diri (Istislam)³Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah.Islam adalah ad-Deen yang berintikan iman & amal. 28:77) Maka. Deen para nabi dan Rasul (2:186. Akidah menurut istilah syara¶ pula bermaksud kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai yang mutlak.

Dengan asas pendidikan dan penghayatan akidah yang kuat dan jelas maka Nabi Muhammad saw telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. kekuatan jiwa dan rohani serta peribadinya yang menjadi asas kepada kekuatan jasmaninya. Tabiat akidah yang demikian ialah akidah yang kukuh dan teguh. Di dalam sejarah kegemilangan umat Islam yang silam kita mendapati bahawa umat Islam di masa itu telah dibentuk dan dididik oleh akidah yang akhirnya melahirkan kekuatan yang sungguh kental dan luar biasa.Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah.Ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Abdul Rahman bin Auf dan Usman bin Affan sanggup membelanjakan hartanya kerana mempertahankan Islam sehingga tiada apa lagi yang dimiliki melainkan Allah swt dan Rasul. yang merangkumi segala hakikat iaitu hakikat ketuhanan.Kekukuhan dan keteguhan akidah ialah kerana kekukuhan dan keteguhan ciri-ciri yang menjadi kandungan akidah itu.Pendidikan akidah dapat membentuk sifat-sifat nalurinya. Oleh kerana akidah merupakan asas kepada kekuatan dan pembinaan Islam sebagai al-Din maka wahyu-wahyu yang terawal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw menjurus kepada pendidikan Akidah bagi menanam keyakinan yang teguh dalam jiwa manusia tentang keesaan Allah swt. Ali bin Abi Talib sanggup mempertaruhkan nyawanya kerana Rasulullah saw dan banyak lagi contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah saw hasil dari pendidikan akidah yang mantap. iradahnya dan perasaannya. Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut. Matlamat dan Objektif Pendidikan Akidah 1. Akidah Islam ialah akidah yang bersumberkan ketuhanan (akidah Rabbaniyyah) yang tetap.Kekukuhan akidah inilah yang akhirnya menjadi sumber kekuatan Islam. Ini dijelaskan oleh Allah swt dalam firmanNya yang bermaksud : ³Katakanlah (wahai Muhammad) Dia ialah Allah Yang Maha Esa. Tiada sekutu bagiNya. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pendidikan akidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cabaran dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali. bahawa akidah telah memberikan kekuatan kepadanya. Melahirkan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah swt Pendidikan akidah juga penting untuk mendidik manusia supaya patuh dan tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah swt.Allah menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ringkasnya pendidikan akidah bermatlamat untuk membentuk nilai akhlak dan keperibadian seseorang insan yang akan mencorakkan suluk amali atau gerak laku amal perbuatan selaras dengan peranan dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi ini.Ayat ini diturunkan di Makkah di awal perkembangan Islam. menyeluruh dan fitrah. 3.Kita lihat sahaja kepada Bilal. Membentuk keperibadian insan Sebagaimana acuan dapat membentuk dan mencorakkan air kandungannya maka demikianlah akidah dapat membentuk dan mendidik orang yang mengambilnya menepati dengan hakikat dan tabiat kemanusiaan yang tulen dan asli seperti yang dikehendaki oleh penciptanya.Hanya akidah yang teguh sahaja dapat membentuk manusia yang teguh dan kukuh. Dan tidak ada sesiapa yang setara denganNya´ (al-Ikhlas 112:1-4) Ayat di atas mendidik manusia supaya mengaku keesaan dan kekuasaan Allah swt. 2. Menurut Mohd Sulaiman Yasin (1987). Mengakui keesaan Allah swt Matlamat utama pendidikan akidah Islam ialah mendidik manusia supaya mengakui keesaan dan ketunggalan Allah swt sebagai tuhan yang wajib disembah. syumul. . Bilal bin Rabah tidak berganjak imannya walaupun diseksa dan ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik. akal fikirannya. Itulah hakikat kekuatan umat Islam. hakikat alam semesta dan hakikat kemanusiaan serta nilai-nilai kebenaran. kebaikan dan keindahan.

Tiang adalah rukun Islam.Diperjelaskan lagi oleh Rasulullah s. maka ianya bererti: a. Bagi menjaminkan manusia ini benar-benar menjadi khalifah di bumi.Syahadah. salat. w . Konsep Islam sebagai bangunan2.´ Hadits itu memberi gambaran (antara lainnya) Islam itu sebagai bangunan. dindingnya dan sebagainya. Konsep Islam Sebagai Bangunan Konsep rukun Islam sebagai sebagai skop amalan3.Semua bahagian dari bangunan itu telah siap. nahi munkar. melainkan satu bahagian kecil lagi yang belum siap. haji. untuk diikuti oleh manusia. Islam itu ada berbagaibagai cabang dan bahagiannya. Lima rukun Islam mempunyai konsep dan falsafah yang amat luas. dalam sebuah haditsnya yang menggambarkan Islam itu sebagai bangunan. Yang mempertahankannya atau memuliakannya c. ada mu¶amalat. . Bahagian yang boleh menguatkan.bersabda yang bermaksud:³Sembahyang itu tiang agama.w.Selagi mampu menganalisa rukun Islam itu maka selama itu rukun-rukun itu mampu memberikan erti. jihad dan sebagainya. Hadits itu bermaksud: ³Bandingan saya dengan Nabi-Nabi yang sebelum saya adalah seperti seorang yang membina sebuah bangunan.Tiangnya. Sesiapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Jika ditinjau dari sudut yang lebih meluas dari konsep yang terkandung dalam rukun Islam.Bumbung adalah pemerintahan Islam. Sesuatu yang menguatkan b. memuliakan Islam itu adalah yang terkandung dalam rukun Islam.Oleh itu. diciptakan pula jalan hidupnya iaitu jalan Iman dan Islam demi kesejahteraan dan kebahagiannya. yang bererti ianya bahagian penting yang berkait rapat dengan jatuh bangunnya Islam pada seseorang itu. pernah menyebutkannya sebagai tiang agama.a. Bahagian yang penting dan terkuat.Dinding adalah perlaksanaan undangundangnya. Dari pengertian di atas dapat dikaitkan dengan rukun Islam itu sendiri iaitu ianya bererti. amar makruf.la adalah nilai Islam itu sendiri pada diri seseorang. Islam yang Islam yang mengandungi rukunnya.Konsep bangunan dalam konteks ini memberikan suatu gambaran yang lebih luas bahawa Islam itu mempunyai asasnya. telah dijelaskan yang rukun itu sebagai tiang. Dalam konteks solat sebagai contoh. bumbungnya.´ Hadits di atas jelas menyebut sembahyang (solat) tiang agama. konsep dan falsafah yang sesuai diketengahkan sebagai panduan. puasa. Rukun Islam & KonsepnyaPerkataan µrukun¶ jika diteliti dari sudut pengertiannya menerusi kamus-kamus Arab. Semua orang yang melihat bangunan itu memuji bangunan itu cuma ada kekurangannya. Rasulullah s.KONSEP & PRINSIP (RUKUN IMAN & RUKUN ISLAM) RUKUN ISLAM Allah maha mengetahui dengan hakikat manusia dan maha mengetahui pula dengan jalan yang ditempuhnya. ada munakahat. setelah diciptakan manusia.Dalam ibadat itu pula ada bermacammacam.w. Ada ibadat. Islam itu pula ditetapkan rukun-rukunnya untuk mudah manusia memahami apakah Islam itu dan apa pula tuntutan-tuntutannya. Rasulullah s.Sayalah (sabda Rasulullah) bahagian yang terakhir yang menyempurnakan bangunan itu. mempertahankan.Sayalah Rasul terakhir yang diutus untuk melengkap sempurnakan bangunan itu. maka sesungguhnnya ia mendirikan agama.a. ada jinayat dan sebagainya.Asas adalah aqidah.a.Bahagian inilah yang penting dan terkuat. zakat. syumul 1. Sesiapa yang mendirikannya. maka dapat diperincikan seperti berikut:1.Rukun Islam dalam konteks ini merupakan suatu konsep tersendiri yang amat luas pengertiannya. diwahyukan kepada para Rasul Islam yang akan menjadi cara hidup yang lengkap.

a.t.t. sama ada secara terlupa atau jahil. iv.a. µApakah kamu telah bertanya dan berunding dengan bapamu Abu Talib tentang pengIslaman ini?¶ Ali bertanya balik kepada Rasulullah s. seperti dalam solat. kepada Muhammad s. Konsep Rukun Islam Sebagai Skop Amalan Rukun Islam yang bermula dari syahadah dan berakhir dengan hajj.w. MengIslamkan Diri Konsep syahadah memberi erti bahawa Islam itu perlu dimulakan dengan diri sendiri.¶ kata Rasulullah.¶ kata Ali.w. bertanya Abu Talib ketika saya hendak dijadikan. Rasulullah bertanya (menguji) Ali. Mempunyai kelebihan dan keistimewaan.w.w. makmum mesti mengikutinya dalam semua gerak gerinya. melafazkan kalimah syahadah ini dihadapan Rasulullah s. Konsep sembahyang adalah konsep perhubungan dua hala.: µYa Rasulullah adakah Allah s. jelas kelihatan konsep kepimpinan yang amat diperlukan oleh umat Islam.Dengan Allah dan dengan manusia. Pemimpin itu pula bukan bebas melakukan apa sahaja dalam kepimpinannya.Penglslaman diri dalam konsep syahadah ini memerlukan ketegasan hati dan kekuatan azam untuk menjadi hamba Allah yang setia.Seseorang itu boleh beriman dengan Allah dan boleh bersyahadah seorang diri dan sah Imannya di sisi Allah.Ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah yang diutamakan. Imam memimpin makmum dari Allahu Akhbar menuju kepada salam yang bererti: kesejahteraan ke atas kamu dan kerahmatan dari Allah. seorang muslim itu perlu mendirikan solat (sembahyang). Konsep kepimpinan yang ditunjukkan contohnya dalam solat ini memberikan suatu gambaran bahawa dalam Islam pemimpin hanya seorang sahaja. Persaudaraan dan Pengurangan Kemiskinan Dari rukun Islam yang mewajibkan zakat.t.´ Hubungan salat dengan keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari tabiat (nature) sembahyang itu sendiri yang memerlukan pertamanya berguru dan mengadakan persediaan awal untuk bersembahyang seperti pakaian dan sebagainya. terselit dalamnya konsep persaudaraan dan pengurangan kemiskinan yang dianjurkan oleh Islam. Apabila imam mengepalai solat. selagi ia tidak menyalahi aturan dan peraturan Ilahi dalam solat. malah ia hendaklah patuh kepada hukum-hukum Allah s. iii. MengIslamkan Keluarga dan Masyarakat Setelah seseorang itu bersyahadah yang dikaitkan dengan konsep mengIslamkan diri.Semua itu memerlukan perhubungan dengan keluarga dan masyarakat.Redha kepada semua hukum dan balasan yang diterima dari dunia hingga ke akhirat.Yang kaya bersimpati dengan yang miskin.¶ µTidak. Ketika Ali bin Abi Talib r.µKalau demikian. Sekiranya Imam enggan memperbetulkan kesalahannya yang jelas ketara dalam solat.Menyerah diri kepada Yang Maha Esa.Kelakuan dan tutur katanya tidak ada yang canggong dan diragukan.w.a. dengan bersungguh-sungguh. Kewajipan utama pemimpin adalah membawa pengikutnya (makmumnya) kepada keselamatan dan kesejahteraan yang diliputi oleh rahmat Allah s.Yang miskin menyayangi yang kaya kerana kemurahan hatinya. Kepimpinan umat IslamJika dilihat dari solat berjemaµah.w. makmum wajib mengingatkannya dan memperbetulkan kesalahannya. µmengapa saya perlu bertanya bapa saya (Abu Talib) dalam hal mengucap syahadah untuk berbakti kepada Allah yang menjadikan saya?¶ Syahadah tidak melibatkan sesiapa. Imam dalam solat memerlukan seorang yang mampu memimpin makmum. ii.w. sejak dari zaman permulaan Islam dengan firmannya yang bemaksud: ³Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat´ ³Wahai orang yang beriman jagalah diri kamu dan ahli-ahli (keluarga) kamu dari api neraka.Tunduk patuh kepada titah perintah Allah secara penuh ikhlas. i. Oleh itu Imam baru perlu dicari ganti.t. Tidak ada yang boleh melawan atau membantah. Konsep menjaga diri dan keluarga telah dinyatakan oleh Allah s.2. maka makmum tidak wajib mematuhi atau mengikutnya lagi.Di mana Islam itu tidak terhenti di atas pengakuan dan amalan secara individu sahaja tetapi ianya memerlukan gerak kerja dan tindakan yang meliputi sehingga kepada persoalan negara dan ummah. memberikan suatu gambaran tentang skop Islam yang meluas.a.Manusia yang perlu diberi perhatian dahulu adalah keluarga dan kemudian masyarakat.Lebih-lebih lagi sembahyang itu digalakkan berjema¶ah dan sebagainya. selain dari diri sendiri. maka terjalinlah suatu ikatan ukhuwwah Islamiah yang amat diperlukan oleh insan .Kerana itu dikaitkan konsep yang terkandung dalam syahadah itu dengan konsep mengIslamkan diri sendiri. seperti meninggalkan rukun. Sekiranya ia menyalahi hukum.

Rasulullah s.´ Konsep zakat adalah konsep penyucian lahir batin manusia. mengimani Allah s.Batin manusia pula perlu dibersihkan. Jihad dan Penyatuan UmatRukun berpuasa memaparkan persoalan jihad dalam erti kata yang sebenar. RUKUN IMANDalam menjelaskan definisi akidah ada disebut perkataan kepercayaan atau keimanan. Kalau baiklah ketulan itu.t.Konsep haji antara lainnya adalah konsep penyatuan umat. maka baiklah semua jasadnya.w.Islam yang mengajak manusia ke jalan selamat sejahtera dunia hingga akhirat. Dari permulaan solat manusia menyebut Allahu Akhbar hingga kepada akhir solat insan menyebut Allah. ia juga dapat mendekatkan jurang perbezaan antara yang kaya dan yang miskin. jihad dapat ditingkatkan. Konsep puasa dan falsafahnya merupakan penerusan dari konsep zakat yang antara lainnya difokuskan kepada penyucian batin manusia dari sifat-sifat yang keji. Solat mengandungi peringatan. maka rosaklah semuanya. Konsep zakat dan falsafahnya telah dinyatakan oleh Al-Quran yang bermaksud: ³Ambillah dari harta-harta mereka (yang kaya) sebagai sedekah (zakat) untuk menyuci dan membersihkan mereka dengannya. Sistem ini jauh lebih baik dari sistem kapitalis dan sosialis.Penyatuan pun dapat dihasilkan.Iman ialah perkataan Arab yang bererti percaya yang merangkumi ikrar (pengakuan) dengan lidah. Dengan jihad musuh akan gerun dan mudah menyerah kepada kekuatan umat.t.Ketulan tersebut ialah Qalbu.Dengannya umat Islam dapat dihindarkan dari perpecahan. maka umat Islam pula yang takut kepada musuh dan menurut segala yang diarahkan oleh mereka. Jihad melawan nafsu dan jihad melawan mungkar. Dari semua yang tersebut itu lahirlah Islam yang syumul dalam diri manusia.kini.Umat Islam awalan dahulu menjadi umat dan dapat memimpin manusia ke jalan Allah. perkara-perkara maksiat dapat dijauhi dan perkara-perkara makruf dapat dihayati.Kalau rosak ketulan itu. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud: . Hajj pada umumnya adalah menggambarkan perjalanan manusia dalam hidup ini yang mesti menuju kepada Allah s. membenarkan dengan hati dan mempraktikkan dengan perbuatan. kerana mereka menghayati jihad. bahawa tidak ada suatu gerak yang dilakukan oleh manusia di dalamnya melainkan dengan menyebut Allahu Akhbar.a. menggambarkan konsep kerja hati.w. Islam yang syumul Falsafah yang terkandung dalam rukun Islam mengajak manusia menghayati Islam yang syumul sepenuhnya.Kesejahteraan Qalbu adalah dengan beriman kepada Allah s. mengingatkan manusia dalam sabdanya yang bermaksud:-µIngatlah bahawa dalam diri manusia ada suatu seketul daging.Dengan itu jihad melawan musuh dapat digarap dan dilaksanakan dengan sebaiknya.Ini disebabkan Iman merupakan unsur utama kepada akidah. Dari Allah manusia datang kepada Allah ia pasti kembali. 3.Harta lahir perlu dicucikan. maka musuh dapat dikurangkan. v. Apabila umat Islam sudah menjadi baik.w.t.Konsep dan falsafah zakat di samping dapat mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Islam.¶ Konsep syahadah adalah konsep memperbetul dan memperbaikkan Qalbu itu supaya menjadi sejahtera. Kerana itu konsep haji adalah konsep peringatan dan ingatan kepada manusia tentang distinasi yang sedang ditujunya seperti yang dijelaskan dalam permulaan tulisan ini. Apa yang berlaku dan dilakukan oleh pekerja haji ada imbasan dan kesamaan dengan apa yang berlaku dan dilakukan ke atas seorang Islam yang meninggal dunia. Dengan berjihad melawan nafsu. Dalam syahadah.Konsep ketaatan dan kepatuhan kepada Allah secara mutlak. Apabila jihad sudah ditinggalkan.w.Semua manusia adalah hamba yang perlu patuh kepada-Nya sahaja. seperti yang di dalam salam penghabisan.

KitabKitabNya dan Rasul-RasulNya.Takut berbalik daripada keimanan kepada kekufuran sepertimana ia takut dimasukkan ke dalam api neraka. bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa apabila persolan iman seseorang itu diselami oleh perasaan jahil.Sebaliknya iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dan secocok dengan kehendak dan tuntutan iman itu sendiri.4.Menyintai sesuatu hanya kerana Allah. Kelima: Beriman kepada Hari Kiamat. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya´. iaitu seseorang yang tidak tahu tentang satu atau banyak perkara mengenai persoalan iman maka ia diistilahkan sebagai seorang yang jahil. bertambahlah iman mereka dan kepada tuhan sahaja mereka bertawakkal. iaitu antara keyakinan dan keraguan yang boleh juga diukur melalui peratusan iaitu antara 50% yakin dan 50% keraguan. membenarkan di dalam hati dan beramal dengan anggota´. Nikmat keimanan yang dirasai oleh orang yang merasai kelazatan iman akan terpancar melalui amalannya. Daripada pembahagian kadar keraguan dan keyakinan seperti yang diperjelaskan di atas. syak. Oleh itu. ia juga menyakini tentang segala ketentuan itu adalah dari Allah yang tidak dapat dihindarkan oleh kita yang bersifat makhluk-Nya. Keempat: Beriman kepada Rasul-Rasul. Ketiga: Beriman kepada kitab-kitab. Firman Allah swt yang bermaksud: ³Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah swt dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu´. Rasul-RasulNya. Tidak ada sesuatu yang yang lebih dicintainya daripada Allah dan juga Rasul-Nya. Iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan dan maksiat. iaitu yang diistilahkan sebagai kuat anggapan juga boleh dinisbahkan kepada 75% keyakinan dan 25% keraguan.2. namun dapat diketahui oleh orang melalui bukti-bukti amalan. (alHadis) Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain selain dari dirinya sendiri dan Allah swt. Keenam: Beriman kepada Qada´ dan Qadar. seseorang itu akan tidak akan merasakan kelazatan iman tanpa diresapi oleh sifat-sifat yang tertentu di dalam dirinya iaitu. semuanya beriman kepada Allah swt. membelanjakan daripada apa yang kami beri rezki kepada mereka. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN . Hari Akhirat. iaitu yang boleh dinisbahkan kepada 25% keyakinan dan 75% keraguan. (al-Hujuraat 49:15) Firman Allah swt lagi yang bermaksud:³Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah swt maka terasa gerunlah hati mereka dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah swt. zan atau waham bermakna ia belum lagi boleh dikategorikan sebagai seorang yang beriman. Jahil. seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah disertai dengan cahaya keyakinan yang seratus peratus tanpa dicelahi oleh oleh mana-mana satu daripada keempat-empat bentuk keraguan diatas barulah ianya boleh dikatakan seorang yang beriman. Sebaliknya. Sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:³Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. dan juga orang yang beriman. Waham. Malaikat-MalaikatNya.´ (al-Baqarah 2:285) Juga sabda Nabi saw yang bermaksud: ³Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah swt. (alAnfal 8:2-4) Perkara yang menjadi asas atau pokok keimanan dalam Islam juga dikenali sebagai rukun-rukun Iman iaitu sebanyak enam perkara: y y y y y y Pertama: Beriman kepada Allah swt. Maka seseorang yang telah pun merasai kelazatan iman tersebut tidak akan takut untuk menuturkan atau melafazkan perkara yang benar dan juga tidak akan sama sekali berdusta walaupun ketika ia menghadapi saat-saat kesulitan. Kitab-KitabNya. Kedua: Beriman kepada Malaikat. Zan. Malaikat-MalaikatNya. Mereka mendirikan solat. (Riwayat Muslim) KERAGUAN TERHADAP IMAN & RUKUN IMANKeraguan tentang iman dan rukun Islam boleh berlaku melalui empat bentuk sepertimana yang diperjelaskan oleh ulama¶ iaitu.³Iman itu ialah mengaku dengan lidah. Qadar baik dan buruk´. 1. Syak.3. Selain daripada itu.

Iman itu boleh bertambah dan berkurang. dengan iqrar syahadah dan melaksanakan hukum syariat dalam segala amalan. Namun demikian manusia mempunyai sifat-sifat lahiriah yang dapat dilihat melalui tingkah laku manusia sama ada melalui percakapan atau perbuatan. mendirikan sembahyang. Pemisahan Iman dan Islam samalah kita memisahkan pokok dari akarnya. Iman Hak iaitu Iman yang hakiki yang terlepas dari godaan nafsu dan syaitan.¶ Katakanlah (wahai Muhammad): µKamu belum beriman¶ (janganlah berkata demikian. HUBUNGAN IMAN DAN ISLAM Iman dengan makna tasdiq juga dinamakan akidah di mana rahsianya tidak diketahui sesiapa melainkan orang berkenaan dan Allah swt. Iman pada tahap ini dimiliki oleh golongan muqarrabin. (al-Hujuraat 49:14) Kesimpulannya Iman itu melambangkan sesuatu yang batin sementara Islam melambangkan sesuatu yang zahir. . Nabi Muhammad saw telah juga menunjukkan penggunaan kalimah Iman dalam pengertian amal sebagaimana sabdanya yang bermaksud : ³Iman terbahagi lebih enam puluh bahagian.Terdapat juga jenis Iman yang jarang-jarang bertambah tetapi banyak menurun iaitu Iman orang-orang yang fasik lagi jahat. Firman Allah swt yang bermaksud:³Orang Arab berkata: µKami telah beriman. Iman pada tahap ini juga terdedah kepada bahaya dan penyelewengan.Ada Iman yang tidak bertambah atau berkurang iaitu Iman para Malaikat. Penyerahan dan penerimaan ini berlaku dengan dua perkara iaitu:. yang paling tinggi ialah mengucap kalimah ³Lailahaillallah´ dan yang paling rendah ialah membuang benda-benda yang boleh menyakitkan orang di jalan´. Apakah kamu mengerti apa dia yang dikatakan beriman kepada Allah swt yang Maha Esa ³. Seseorang yang beriman pada tahap ini amalannya bertolak dari hati yang ikhlas untuk mencari keredhaan Allah swt. tiada sekutu baginya. Iman terbahagi kepada lima peringkat: y y y y y Iman Taqlid iaitu Iman ikutan.Oleh itu iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. sementara Iman umpama akar pepohon kayu.Malah iman seseorang boleh dihinggapi penyakit. Iman A¶yan iaitu Iman yang dapat dihayati sehingga ke lubuk hati.Kesuburan dan kekuatan akar pokok tersebut dapat dilihat dengan kesuburan pokok pada daun. Sekiranya berlaku iqrar syahadah dan menunaikan fardhu sedangkan hatinya tidak yakin atau tidak percaya serta ragu-ragu terhadap hukum hakam Allah swt maka seseorang itu dihukum tidak beriman walaupun masih dinamakan Islam sebagaimana yang berlaku kepada sesetengah orang-orang Badwi di zaman Rasulullah saw.Adapun segala yang tersirat di dalam hatinya terserah kepada Allah swt. sementara Iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu) berkatalah sahaja: µKami telah Islam¶´. Inilah yang menjadi ukuran keimanan seseorang.Ada Iman sentiasa bertambah iaitu Iman para Nabi dan Rasul. Iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah swt yang Maha Esa. ranting dan dahannya. Iman kita juga sekurang-kurangnya berada pada tahap ini. Ibadat solat merupakan batang kepada pokok itu sementara beriman kepada Allah swt merupakan akar tunjangnya di mana ia menjadi teras keimanan seseorang. (Riwayat Muslim) Oleh yang demikian jelas di sini Iman dan Islam mempunyai hubungan yang rapat dan tidak mungkin dipisahkan. Iman Ilmu iaitu Iman yang berdasarkan semata-mata kepada ilmu dan fikiran semata-mata dan ia tidak terpahat di dalam hati.Islam umpama pokok sementara Iman umpama akar.(i) Dengan kepercayaan dan pegangan hati yang dinamakan Iman (akidah) (ii) Melalui sifat-sifat lahiriah iaitu melalui perkataan dan perbuatan (amalan) dinamakan Islam. Dalam menjelaskan tentang hubungan Iman dan Islam ini kita petik sebuah hadis sabda Nabi saw kepada rombongan Abdul Qias yang bermaksud: ³Aku menyuruh kamu beriman kepada Allah swt yang Maha Esa. Iman jenis ini merbahaya dan terdedah kepada kesesatan.Ada Iman yang kadang-kadang bertambah dan ada ketikanya menurun iaitu Iman kebanyakan orang mukmin. (Muttafaqun µalaih) Hadis di atas menjelaskan betapa adanya hubungan yang erat di antara iman dan Islam di mana Islam itu menjadi salah satu daripada perinsip Iman dan Iman pula dilahirkan melalui Islam secara amali. Iman pada tahap ini dimiliki oleh orang-orang soleh. Orang yang beriman secara taqlid beramal semata-mata mengikut orang lain.Ini bermaksud seseorang yang beriman hendaklah menyerah diri kepada Allah swt dengan menerima segala hukum dan syariat yang diturunkan Ilahi.Islam umpama pohon. Mereka yang memiliki Iman pada tahap ini hidup semata-mata untuk Allah swt. mengeluarkan zakat dan menunaikan satu perlima daripada harta rampasan perang´. Iman Hakikat iaitu Iman peringkat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia.Iman yang melahirkan penyerahan diri kepada Allah itu juga disebut sebagai Islam.

Seseorang yang mengucapkan lailahaillallah dan yakin dengannya.Maka dengan sebab itu. 3. Antaranya firman Allah swt yang bermaksud :³Jika kamu berbuat kebaikan. Islam telah menggariskan beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu di kategorikan sebagai beriman dan jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jadilah ia seperti yang di istilahkan iaitu: 1.Demikianlah hubungan di antara Iman.Seseorang yang mengucapkan lailahaillallah kemudian beramal dengan tuntutannya tetapi keyakinan dicelahi oleh keraguan adalah di istilahkan sebagai seorang yang munafik sepertimana keimanan Abdullah bin Ubay.2.SYARAT IMAN & ISLAM (TUNTUTAN IMAN TERHADAP PERLAKSANAAN RUKUN ISLAM)Melalui pendedahan tentang ciri-ciri keimanan yang telah disebutkan dapatlah kita mengetahui tahap mana keimanan yang kita dokongi. Oleh itu Allah swt telah memberi galakan supaya berbuat Ihsan sebagaimana firmanNya yang bermaksud: ³Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu berlaku adil. dan berbuat ihsan (kebaikan).Allah swt telah memberi ni¶mat kepada manusia dengan Ihsan-Nya. tetapi tidak beramal atau amalannya tidak sempurna sebagaimana yang dikehendaki. KONSEP IHSAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMAN DAN ISLAMIhsan bermaksud bekerja dengan baik dan tekun.Seseorang yang yakin tetapi tidak mahu mengikrarkan kalimah lailahaillallah sama ada dengan beramal ataupun tidak.Dari segi syara¶ bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan ibadat dan mengelokkan perbuatan batin dengan ikhlas.´ (al-Qasas :77) Seseorang yang melakukan Ihsan akan merasa tenang yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain dan orang yang menerima Ihsan itu sendiri merasa senang. Kesimpulannya kalau Iman itu umpama akar.Menurut kamus bahasa. percakapan dan gerak-geri hati seseorang atau sesebuah .Al-quran menerangkan dengan meluas ciri-ciri Ihsan dan mereka yang bersifat muhsinin (berbuat kebaikan).´ (al-Nahl :90) Al-Quran mengangkat martabat Ihsan dengan begitu tinggi lebih-lebih lagi jika turut disertakan dengan ikhlas kepada Allah swt dan kedua-dua ini dianggap sebagai sifat yang paling tinggi dan mulia yang patut ada pada diri setiap muslim. Islam dan Ihsan. Maka dengan ini. keraguan seseorang dalam mengucapkan kalimah syahadah samada maksud kalimah tersebut atau tentang lain-lain rukun iman. Lanjutan dari ayat 14 dalam surah al-Hujuraat. Firman allah swt yang bermaksud:³Dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah swt) sebagaimana Allah swt berbuat baik kepadamu (dengan pemberian ni¶matNya yang melimpah-limpah. diyakini (tanpa ragu-ragu) dan dihayati untuk diamalkan. Ihsan bermaksud membuat sesuatu yang baik. hanyalah orang-orang yang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Islam umpama pokok maka Ihsan pula umpama buah yang baik.´ (al-Isra¶ 17:7) Kedudukan Ihsan adalah tinggi di sisi Islam dalam konteks melengkapkan ciri-ciri keimanan dan keislaman individu dan masyarakat Islam seluruhnya.Al-Quran menerangkan bahawa Ihsan wajib menjadi tabiat manusia. adakah ianya seteguh gunung yang tersergam megah atau hanya seteguh istana pasir yang dibina akan musnah dan hancur apabila dipukul ombak. haruslah dipelajari maksud dan tuntutannya. maka faedah kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu dan jika kamu berbuat kejahatan maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. Kasih sayang kepada pelaku Ihsan akan memberi kebahagiaan jiwa. (Al-Hujuraat 49:15) Rentetan ayat di atas. KESAN AQIDAH ISLAM Akidah Islam akan melahirkan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepribadian yang unggul yang akhirnya akan dijelmakan melalui tingkah-laku. serta memberi bantuan kepada kaum karabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta zalim. dikategorikan sebagai seorang yang kafir sepertimana yang berlaku terhadap Abu Jahal dan Abu Lahab. ucapan lailahaillallah mestilah dipelajari maksud dan tuntutannya kemudian difahami. maka golongan ini dinamakan sebagai mukmin yang fasik atau µasi (derhaka). Mereka yang membuat keburukan tidak akan mendapat ketenangan hidup. maka manusia perlu Ihsan dengan ni¶mat ini kepada makhluk. ditegaskan pula tentang orang yang beriman yang diperincikan lagi melalui ayat dalam surah yang sama ayat 15: ³Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman.Mereka itulah orang-orang yang benar´.

Demikianlah para sahabat sanggup mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia.Lantaran itu mereka amat mudah terpengaruh dengan berbagai-bagai unsur negatif.com/in/elcom98/rukun. Modul Usrah .Ini adalah kesan dari Akidah Islam yang meressap di dalam jiwa dan lubuk hati mereka. Akidah Islam membentuk manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini mungkin tidak begitu mantap menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kegemilangan sebagaimana umat Islam di zaman Nabi saw dan para Sahabat.angelfire. ikhlas. Ini akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman tenteram. sombong. takabur dan seumpamanya yang boleh membawa masalah sosial dalam masyarakat.Sejarah membuktikan masyarakat Arab telah berubah daripada satu masyarakat yang tidak dikenali kepada sebuah masyarakat yang digeruni. redha. tawadhu¶. Akidah Islam melahirkan Insan Soleh.Lantaran itu menggerakkan seluruh tingkah-lakunya. percakapannya dan gerak-gerinya untuk mencari keredhaan Allah swt.Akidah Islam telah mengangkat darjah mereka. Harun Din. Iman di dalam hati akan memberi ketenangan yang luar biasa.Ia mampu membeza dan memilih nilai-nilai yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif yang boleh merosakkan keperibadian Insan dan masyarakat. Akidah Islam akan melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa atau hilang harapan. Insan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala jenayah dan kemungkaran.Mereka menguasai hampir separuh dari bumi ini. Fakulti Pengajian Islam UKM Bangi Selangor] http://www. Akidah akan melahirkan seseorang atau sesebuah masyarakat yang optimis dan yakin kepada diri sendiri untuk bekerja bagi mencapai kejayaan di dunia di samping tidak lupa mencari keredhaan Allah swt supaya mendapat kebahagian di akhirat. Tiada jenayah atau pencerobohan ke atas sesiapa disebabkan mereka yakin kepada hari pembalasan. Kelaurga Amar bin Yasir demikian juga. Akidah Islam melahirkan Insan dan masyarakat yang teguh pendiriannya.Mereka menguasai pentadbiran dan maju dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan.Kemunduran umat Islam kini kerana mereka semakin jauh dari menghayati Akidah Islam yang sebenar. amanah dengan segala sifat terpuji yang lain di samping menyingkirkan sifat-sifat yang buruk seperti dengki. Konsep Dan Falsafah Rukun Islam [Dr.htm 2. Akidah Islam yang teguh mampu membawa manusia dan masyarakat maju ke hadapan dalam segala bidang. Mengikis sifat-sifat yang buruk dan melahirkan manusia yang bertaqwa. ria¶. mempunyai perinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mengancam nilai dan akhlak manusia terutama dengan pelbagai pengarauh hasil kemajuan teknologi maklumat di zaman ini.masyarakat. Umat Islam pada hari ini begitu rapuh akidahnya. Akidah Islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah swt walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan. Bilal bin Rabah sanggup mati kerana mempertahankan akidahnya. Rujukan: 1. Akidah Islam melahirkan Insan yang mempunyai akhlak cemerlang dan terpuji. Akidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk hati sesseorang akan menimbulkan kesankesan positif di antaranya dapat kita gariskan seperti berikut: Akidah Islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah swt yang maha esa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->