GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i iii

Kata Alu-Aluan
KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh, dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Selain itu, diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii iv

Kata Alu-Aluan
PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam sejahtera dan salam 1Malaysia

Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Penggubalan, pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii v

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iv vi .

0 4.Kandungan Tajuk Kata Alu–Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sukan Kandungan Penghargaan Pengenalan 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA v vii .0 5.0 9.9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 2.0 8.0 10.0 6.0 13.0 11.0 3.0 12.0 Pendahuluan Struktur Sukan di Sekolah Peraturan Pertandingan Jawatankuasa Kecil yang Perlu Diwujudkan Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Bilangan Pegawai Teknik Bilangan Pembantu Teknik (Murid) Jenis dan Bilangan Peralatan Yang Diperlukan Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan Jemputan Tetamu Kehormat Mesyuarat Post-mortem Pembinaan Balapan Olahraga Sukan Tara Muka Surat i ii iii v vi vii 1 2 2 3 15 17 18 19 30 31 32 32 38 Lampiran 1 .0 7.

Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan En. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat.Penghargaan Penghargaan Penghasilan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu. • • • • • • • • • • Pn. Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK Pegawai–pegawai – Bahagian Sukan Semua Ketua Unit Sukan Negeri Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM Jurulatih Olahraga (guru) Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vi viii .

teknikal pertandingan. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil. Walaupun bagaimanapun. 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang.Pengenalan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Contoh-contoh surat. 200 meter. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. sukan tara dan lampiran. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bahagian jawatankuasa-jawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. buku ini hanya sebagai panduan sahaja. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vii ix . Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. peraturan pertandingan. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan.

Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. 200 m. rohani. acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). lari berpagar lelaki (110 m). 20 kilometer dan sebagainya). pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.0 Pendahuluan Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. maraton (42. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. acara separa maraton (21. 4 x 200 m. Oleh yang demikian. dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. dan 3. dan 4 x 400 m). Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. Olahraga boleh GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 10 kilometer.000 m berhalangan). lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). emosi dan jasmani.0975 kilometer). dan lari berganti–ganti (4 x 100 m. 3. dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m.1. melempar cakera dan membaling tukul besi). merejam lembing.000 m. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 . patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. 1500 m. acara jarak jauh (5000 m dan 10000 m).195 kilometer). Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. Acara–acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. lompat tinggi. Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m). lari berpagar wanita (100 m). Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”.

(Rujuki lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah) 2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2 .1. iaitu: 2. Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. Atur cara . Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut.3 Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah. 2.2 Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan). dan Jadual pertandingan (rujuki Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan). 2.5 3.1.1. Syarat-syarat penyertaan. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan.2.2 3.1 3.0 Struktur Sukan di Sekolah Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah.4 3. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. iaitu: 3.1 Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah.1 Struktur Sukan di sekolah seperti yang berikut. Nombor peserta. (rujuki Lampiran 4 untuk contoh trek) 3. (Rujuki lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi) 2. ukuran dan jarak).0 Peraturan Pertandingan Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan.1. gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup.3 3.6 Nama.4 Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah.

JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang). JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang). 4. Penginapan Atlet.5 Mengurus pasukan.13 4. JKK Dokumentasi.2 4. JKK Pertolongan Cemas (2 orang). JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan. Sijil dan Cenderamata (5 orang).1. JKK Hiasan.6 Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan.1. JKK Hadiah. JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan). JKK Kawalan. mesyuarat pengurus-pengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan).3 Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola. 4. 4.8 Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal. Kebersihan dan Keceriaan (4 orang). JKK Teknik dan Peralatan (4 orang).1. 4. 4. Pegawai dan lain-lain sebagainya. 4.8 4.1.2 Bertanggungjawab atas surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu.1 4.11 4. 4.1 Urus Setia 4. Rakaman.4 4.7 4. Siar Raya dan Publisiti (4 orang jika diperlukan).1.4.1. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang).14 4.1 Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan.10 4.15 Urus setia (3 orang).3 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 .1.5 4.1. JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan). JKK Kepegawaian (3 orang).9 4. serta mengedarkan mengendalikan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan.4 Bertanggungjawab 4.6 4.0 Jawatakuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) 4. JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang).12 4.7 Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata.

1.4.1.3 Pengurusan rekod: rekod kejohanan borang pendaftaran borang pertandingan buku pertandingan 4. 4.12 Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.11 Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola.1 Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturan-peraturan kejohanan.2 Susunan atur cara pertandingan: tarikh nombor acara masa acara bahagian umur peringkat pertandingan 4.2.5 Merekodkan borang pendaftaran: memproses menyemak mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur menetapkan nombor peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1.9 Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 . 4.2.2.2.1. 4.10 Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.2 JKK Pertandingan dan Perangkaan 4. dan 4.2.4 Taklimat penyelarasan Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan 4.1.1.1.2.1 Sebelum Pertandingan 4. 4.1.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 .1.8 Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.4.7 Buku rasmi pertandingan: nombor acara nama acara waktu ukuran alatan kedudukan lorong bilangan peserta pertandingan rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa. jarak.2.6 Mesyuarat pengundian lorong: menentukan tempat acara menyediakan bahan-bahan undian alatan (20 hari sebelum kejohanan) 4.1.2.2.9 Taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: JKK Kepegawaian JKK Hadiah JKK Kemudahan Padang/Stadium jawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. zon.1. 4.2. pemegang rekod.1. tempat dan tahun rekod dicipta) 4.

2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 .2.2.2. bilik seranta. 4.2 Semasa Kejohanan 4.4 Pengurusan keputusan Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi. tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. akhbar dan untuk simpanan) 4.2.2.1.3 Mengemaskinikan maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur calon peserta terbaik keseluruhan calon kategori yang lain 4.2.2.1 Buku peserta susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta 4.2.10 Pengurusan tempat pertandingan: menentukan dan menyesuaikan kemudahan di masa alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat pengurus-pengurus pasukan.4.2 Pengurusan keputusan :menerima mengeluarkan mengumpul menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan.2.

4 Tugas-tugas lain.3 Mengemaskinikan rekod kejohanan.3.3 JKK Teknik dan Peralatan 4.3 Selepas Kejohanan 4.3. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum pertandingan dijalankan mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) 4.1 Sebelum Kejohanan 4.2.3 Menyediakan dan melatih 40 . menentukan ukuran.2. 4.3. 4.1 Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkannya kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.1. menempatkan. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3.4 Mendapatkan.2. 4.3.1 Peralatan: menyemak.1.2 Menyediakan pelan trek/staggers.4.3.3.3. 4.2 Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 . 4. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuki peraturan pertandingan) menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/kerosakan menyusun. menyemak. 4. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik.1.60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan. tempat gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan. dan memastikan bahawa borangborang teknikal yang diperlukan cukup.1.2.2.

2 Semasa kejohanan 4. pengurus teknik.4 JKK Kepegawaian 4.3.3 Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan. 4. pengurus kejohanan.2 Menyediakan atau membuat balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekodrekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN sebagainya.2.3.2. 4.3.2 Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.3 Mengurus urus setia). tempat surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3.1 Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan. referi-referi balapan.1 Peralatan: mengeluarkan. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan.2.4.1 Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula.4 Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus penginapan pegawai (jika diperlukan).4.3.2 Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.4.3. 4.4.4.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 . 4. 4.2.3. wujudkan sistem keluar/masuk alatan mengadakan score board untuk semua acara padang semakan tempat bagi acara dan 4. 4.4 Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab atas hal-hal teknik yang lain. 4.3.3.3 Selepas Kejohanan 4. 4.

6.4.3 Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan.6.5.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan.4. penutupan dan jamuan rasmi.6 Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. 4.6.5.8 Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan.6. 4. 4.4. jadual tugas dan giliran tugas. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 . dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5. 4.5.7 Membuat pendaftaran tenteang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.5 Protokol majlis: menyediakan. 4. 4. 4.4 Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. 4. 4.1 Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan.5 JKK Kewangan 4.3 Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata.5.6.2 Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada). 4. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan. 4.4.4. 4.6 Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman.4.6 Mengurus pengelola.5. ketua kumpulan. 4.9 Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula. 4.6 JKK Jemputan dan Sambutan 4.5 Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola.2 Berusaha mendapatkan tajaan.5 Mengagihkan tugas pegawai.6.

7 JKK Perasmian dan Penutup 4.6. 4.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4.5 Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan. 4.4.9 Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan.12 Mengurus pengelola.7.7. 4.7.6. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan.7.12 Mengurus pengelola.7.6.7.7. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 .7.9 Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi. 4.3 Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan.7 Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuki lampiran).7.6.6. 4.10 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.8 Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan. 4.6 Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis.2 Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar. 4. 4.7.6.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.4 Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman dan pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan. 4. 4. 4. 4. 4.8 Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan.7 Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan.7. 4.

3 Melabel khemah-khemah kontinjen. urus setia. 4.8.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. 4.8 Mengurus pengelola. 4.3 Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas. 4. 4.9 JKK Pertolongan Cemas 4.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.8. 4.8.9.9.8. 4. 4. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/sesi. bilik panggilan.2 Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St. 4. 4. 4.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.9.9.8 JKK Hiasan dan Kebersihan 4.4.8.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. 4.5 Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokok-pokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 . dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. tempat hadiah. tempat pegawai teknikal. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan.5 Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan.9.8.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.2 Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta.4 Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan.8 Mengurus pengelola.9.9.8. 4.4 Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen.8. juri. tempat keputusan dan tempattempat lain yang difikirkan perlu.9.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. 4.

10.7 Mengurus Pengelola.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. 4.2 Membuat rakaman kejohanan. VVIP/VIP/jemputan/kontinjen.10.10 JKK Dokumentasi. tempat peserta dan tempat hadiah. 4.10.5 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4. tentukan tempat letak kereta dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. mengawal keselamatan semasa rehat di antara sesi pagi dengan petang. Siaraya dan Publisiti 4. memastikan bahawa hanya orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton.11. 4.4. menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat. Keselamatan dan Lalu lintas 4.3 Menyediakan sistem siar raya.4 Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan).10.3 Lalu Lintas: mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan.11 JKK Kawalan. 4. 4.10.11. 4.11. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan.10.2 Kawalan dan Keselamatan: menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta. keselamatan dan lalu lintas. mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 .1 Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan.6 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.10. Rakaman. 4.

11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.9 Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan.12.5 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12. 4.6 Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka.2 Menerima. 4.12.12. 4.7 Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 . menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan.12.12. 4. 4.11.6 Mengurus Pengelola.12. 4.4 Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah. 4.8 Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian.12. 4.12. 4.3 Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.12.12.12.4.11.11.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.12 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.5 Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu untuk penyampaian hadiah. 4.12 JKK Hadiah dan Cenderamata 4. 4. 4. 4.

1 4. lain yang berkaitan dengan buku 4.4 4.13 JKK Buku Cenderamata 4.13. Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih.13.13.9 Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut.2 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 . Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata.5 4.13.13. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.7 4.4.13. Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan.13.13. Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. Bekerjasama dengan JKK cenderamata. 4.13.13.3 Menubuhkan jawatankuasa kecil.10 Mengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.6 4.8 4. Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.

72 m/ 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 .5 m/ 10.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.762 m) (Jarak pagar 16 m/19 m/ 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.0 Acara-acara yang dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) X X X X X X X X X X Terbuka X X X L18 L15 L12 X Kumpulan Umur L10 P18 P15 X X X X X X X X X X X Terbuka X P12 X P10 X 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.914m/0.838 m) (Jarak pagar 13 m/8.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.991 m/0.5.14 m/14.914 m) (Jarak pagar 13.914 m/0.762m) (Jarak pagar 45 m/35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m X X X X X X X X X X X X (sambungan di mukasurat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.02m) 200 m Lari Berpagar (0.

72kg 2.72kg 2.72kg X X 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 m 4 X 200 m 4 X 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X X X L15 L12 X L10 P18 P15 X P12 X P10 X X X X X X X X X X X 4kg X 1kg X 600g X X X X X X X X X X X X X 5.45kg 4.45kg X X X X X X 4kg X X X 4kg 2.55kg 2.5kg 1kg X X 700g 600g X 5.72kg X 1kg X 600g X X X X X X X X GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.L18 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10.

2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 .2 orang (jika ada) 1 orang 1 .2 orang 1 .5 orang 1 orang 2 – 4 orang 1 orang 4 .2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1 . Bil Pegawai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Bilangan 3 . Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan.2 orang 1 .2 orang 1 .16 orang 10 Referi bilik panggilan 11 Ketua hakim balapan 12 Ketua hakim lompatan 13 Ketua hakim lontaran 14 Ketua hakim acara campuran 15 Ketua hakim bilik panggilan 16 Ketua penjaga masa 17 Ketua pengadil 18 Penyelaras pelepasan 19 Setiausaha pertandingan 20 Hakim balapan * 21 Penjaga masa * GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Bilangan Pegawai Teknik yang diperlukan Bilangan pegawai teknik yang diperlukan adalah sebanyak 100 hingga 120 orang.2 orang 1 .2 orang 1 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan.6.2 orang 1 .6 orang 1 .

2 orang 4 . (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja.12 orang 2 .12 orang 10 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian.1 orang 4 orang 2 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18 .4 orang 1 orang 6 .4 orang 2 .Bil Pegawai 22 Pengadil/pencatat pusingan 23 Pelepas 24 Ketua penolong pelepas 25 Penolong pelepas 26 Hakim lompatan * 27 Hakim lontaran * 28 Hakim bilik panggilan 29 Juruhebah 30 Pegawai statistik 31 Marsyal (pengawas) 32 Penyelaras upacara penyampaian hadiah 33 Hakim acara jalan kaki 34 Pegawai alat penyukat angin Bilangan 8 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) 7.4 orang 1 .9 orang 1 .0 Bilangan Pembantu Teknik (murid) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid.8 orang 10 .4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu) :35 Ketua hakim photo finish 36 Hakim photo finish 37 Hakim pengukur acara padang 1 orang 3 – 5 orang 4 – 6 orang * Jika alat elektronik digunakan. bilangan pegawai ini boleh dikurangkan. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka.6 orang 2 .

5 6 7. 21.5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bil 1.55 kg 5.45 kg 1. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. 19. 14. Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P Lembing 18L Pagar untuk Lari Berpagar Troli untuk pagar Troli serba guna Tiang Lompat Tinggi Palang untuk Lompat Tinggi Blok Permulaan Kotak untuk permulaan (lorong) Bendera kecil (Merah dan Putih) Bendera kecil (Kuning dan Putih) Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 2. yang diperlukan 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 85 – 90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2 .00 kg 5. 20.8.00 kg 1. 2. 10. 3.00 kg 4.45 kg 4. 17 18.0 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga.5 kg 600 g 700 g 3m 5m Bil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 . 4. 15. 11. 13. 8. 9.72 kg 4. 16. 12.

Pita ukur Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 30 m 50 m 100 m 25 lap merah hitam - Bil. 44. 45. 42. 43. 26. 33. 32. 40. 28 29. 38. 24 25. 31. yang diperlukan 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2 – 6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 – 2 unit 1 – 2 unit 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) Papan pengira pusingan (lap counter) Bateri untuk siren (jika perlu) Siren dan Lampu Isyarat Penyukat kelajuan angin (wind gauge) Bangku panjang Tiang lombol bergalah Palang untuk lombol bergalah Tangga aluminium Galah untuk mengangkat palang Pagar untuk Lari Berhalangan Tempat air untuk Lari Berhalangan Bendera untuk dipacak di tempat memotong 800m Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa Tempat berdiri untuk pelepas Papan menembak untuk pelepas Tiang penamat Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang) Kerusi biasa Rostrum pemenang Papan notis GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 27. 39. 41. 34.Bil 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 . 30. 37. 23. 36. 35.

67. 66. 51. 75. 48. 50. 72. 70. 64.Bil 46. yang diperlukan 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya Mikrofon (mengikut keperluan) Megaphone Meja panjang Papan putih (White board) Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) Payung besar Tangga penjaga masa dan hakim Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang Perata pasir untuk lompat jauh/kijang Papan lonjat (kijang/jauh) Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi Alatan lombol bergalah Pagar untuk acara Lari Berhalangan Baton Alatan photo finish/EDM Jam randik Sarung angin (windsock) Papan tanda untuk hakim jalan kaki Bakul untuk letak alatan Bakul untuk letak pakaian atlet Besi spikes untuk tanda acara padang Kain buruk untuk lap alatan balingan Penyapu Papan plastisin untuk jauh/kijang Resin untuk acara lontaran Cangkul dan penyedok dan perata pasir GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 57. 53 54. 63. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21 . 68. 71. 65. 52. 58. 73. 59. 61. 47. 56. 60. 74. 69. 55. Kanister air Bilik urus setia Extension wire Peralatan Ukuran lompat - Bil. 62. 49.

84. yang diperlukan 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing. 81. 78. 82. 83. 87.putih Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Bil 76. 77. 86.kuning Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) Papan klip Komputer riba Mesin fotostat Pistol pelepas Peluru untuk pistol pelepas Papan dan tangga pelepas Pencetak laser Ukuran - Bil. 79. 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22 . 80. 88. Peralatan Caution tape (merah putih) Masking tape (kertas) 1 inci Masking tape (kertas) 2 inci Tape sektor untuk acara padang (plastik) .

Tanda tangga penjaga masa. Kotak lorong (2 set jika perlu). Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23 . Papan klip untuk borang-borang. Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. * sekiranya alat foto penamat digunakan. 16 . Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800m ke atas). Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Bangku untuk pengadil. Kad merah dan kuning untuk referi. Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/4x400 m / 4x200 m (break line). (8 –10 unit ). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.8. kain buruk.1 Peralatan dan Kemudahan Acara Balapan Secara amnya. sediakan tempat yang sesuai. ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii Tanda tangga hakim. Kad merah. bakul sampah. Bendera untuk pengadil (kuning/putih). Tangga dan papan untuk pelepas. Bakul untuk pakaian peserta (individu). Penyapu.20 buah jam randik. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti yang berikut: i Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). Hon dan lampu isyarat. Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 sm. Alat-alat untuk menandakan salah mula.

Cawan kertas.1 Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4X100 m.2. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen. Span (sponge).2. 8. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki.3 Acara Lari Berganti-ganti i ii Baton (8 – hingga 10 set). 8. Sekiranya alat foto penamat digunakan. Alat penyukat angin untuk acara 100 m. Papan amaran (white board).2 Acara 5000 m. 4X200 m dan 4X400 m): i ii iii Blok mula (8 hingga 10 set). Troli pagar yang cukup. 8.2 Khusus untuk Acara Tertentu 8. 5000 m Jalan Kaki dan 10000 m Jalan Kaki: i ii iii iv Bekas air dan air. 200 m dan 100 m/ 110m/ 200 m lari berpagar.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24 .2.5 Acara Berjalan Kaki i ii iii Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.8. Meja.4 Acara Lari Berpagar i ii 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. sediakan juga alat salah mula.2. 8.

Borang sukatan angin. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25 . Hakim bilik panggilan. Penyediaan air di tempat lompatan air.7 Kad-kad Teknikal Balapan (rujuki lampiran 6) i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Ketua hakim (borang keputusan rasmi). Pencatat pusingan. Tanggungjawab diserahkan kepaada pengelola untuk menyediakannya. 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m.6 Acara Lari Berhalangan i ii iii iv v 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Hakim acara berjalan kaki. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). 1 pagar di halangan air. Penjaga masa.2.2.8. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti. Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan cukupnya dan bergantung pada keperluan acara. Ketua penjaga masa. Hakim.96 m. 8. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. Pengadil.

Penanda untuk peserta. Penyapu. guni dan bakul sampah. kain buruk. Air-horn atau alat yang sesuai. Pita sektor balingan atau garisan. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru. Papan skor. Kerusi. Satu set bendera kuning. Besi penanda. Jam randik. berus.55 kg 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26 . Tempat menyimpan atau rak peluru.3 Peralatan dan Kemudahan Acara Padang 8.8.1 Acara Lontar Peluru i Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix Berat Peluru 2. Air minuman dan cawan kertas. Kad teknikal dan papan klip (2 set). Penanda jarak dan rekod. Resin powder untuk membantu genggaman.00 kg 4. Tiga set bendera merah dan putih .3.72 kg 4. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta.45 kg Pita pengukur 30m atau EDM (alat pengukur elektronik). meja dan tempat khemah/payung. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

3. Sarung angin (wind sock).3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27 .98–4. Tilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m).02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan). sektor. alatan dan trek (lampiran 4).5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. Pita ukur 3m atau 5m atau bar pengukur (atau EDM). Dua set kad teknikal dan papan klip. sektor. Sila rujuki ukuran. Sila rujuki ukuran. Sarung angin. Dua set bendera merah dan putih. Penanda. Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). 8.8. Pita ukur 50m atau 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). Satu set bendera kuning. Penanda. 8.3.4 Acara Lompat Tinggi i ii iii iv v vi vii viii ix Tiang.2 Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki i ii iii iv Berat cakera 1 kg 1. Jam randik atau countdown clock. Palang 3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. alatan dan trek (lampiran 4).3 Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki i ii iii iv v Berat Lembing 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara.

Kad teknikal. Sarung angin (wind sock). Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. meja dan khemah/payung.3.3. Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. berus. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Penanda.5 Acara Lombol Bergalah i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi Pita ukur 10m atau EDM (alat pengukur elektronik). Dua set bendera merah dan putih. guni dan bakul sampah.x xi xii xiii xiv xv xvi Penimbang air. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). 8. Kerusi. Jam randik atau countdown clock. kain buruk. Penimbang air. berus. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Dua set bendera merah dan putih. Papan klip pegawai. Penyapu. Dua batang galah untuk mengangkat palang. Satu set bendera kuning. Papan skor. Kerusi. Dua buah tangga berukuran 5m. meja dan khemah/payung. guni dan bakul sampah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28 . Papan skor. Satu set bendera kuning. 8. Penyapu. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Sarung angin (wind sock).6 Acara Lompat Jauh i ii iii iv v vi vii Pita ukur 20m atau EDM (alat pengukur elektronik). Air minuman dan cawan kertas. Alat penyukat angin. Air minuman dan cawan kertas. kain buruk.

Kerusi. dan bakul sampah. Alat perata pasir (cangkul dan perata).viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Penanda papan lonjak (take-off board indicator). meja dan berteduh. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Bangku pendek untuk hakim take-off. Penanda jarak. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Kerusi. berus. Papan skor. berus. Besi penanda. Dua set bendera merah dan putih. Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Air minuman dan cawan. dan bakul sampah. Satu set bendera kuning. Besi penanda. Perata dan sudip untuk plastisin. Papan skor. Bangku pendek untuk hakim take-off. Plastisin. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Alat penyukat angin. meja dan peneduh. Papan klip pegawai. Penyapu. 8.3. Papan klip pegawai. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 . Penyapu. Air minuman dan cawan kertas.7 Acara Lompat Kijang i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Pita ukur 20m atau EDM.

1 Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan. Kurungan keselamatan. guru.i Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka Berat Baling Tukul Besi 4. Sila rujuk ukuran. sektor. 9. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut:muzik yang Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen adalah bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet + 2 orang guru + seorang ketua). Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas.0 Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).00 kg 5. alatan dan trek (lampiran 4). 9. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau dimainkan melalui cakera padat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30 .45 kg ii iii iv 9. Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 9.3 Kedudukan pengurus pasukan.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Contoh surat jemputan dilampirkan (rujuki Lampiran 8). Timbalan Menteri.9.1 Sekiranya Menteri. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan. pertandingan perbarisan dicadangkan (rujuki Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan). penutupan. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.0 Jemputan Tetamu Kehormat 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31 .5 9.4 Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut:Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti di atas) 9. perbarisan dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan. Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. 10.6 Raptai pembukaan. Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah.

1.0 Mesyuarat Post-Mortem 11. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 .1 Keperluan Awal 12. 12. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.1 Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Pembinaan Balapan Olahraga 12.1 Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum.11.

17 m2 > 2.17 m2 12.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.042.16 m2 > 3.18 m2 > 4.804.504.1.86 m2 > 2.86 m2 > 5.36 m2 > 8.47 m2 > 10.448.239. BALAPAN 400 METER JUMLAH LORONG 8 6 4 8 300 METER 6 4 8 200 METER 6 4 8 150 METER 6 4 4 KELUASAN > 16.248.219.12.504. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.1.21 m – 1.86 m2 > 9.710.17 m2 > 15.482. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33 .3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.548.82 m2 > 14.86 m2 > 4.211.021.68 m2 > 3.

. Pita ukur (steel) berukuran 30 meter.5 12.2.2.3 12. Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 meter. 20 batang paku 20 sm. Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 meter.2 Keperluan Alatan 12.2.Besi penanda (15 batang) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Minyak hitam / cat.2.2. Roller atau berus cat (5 sm).2.7 12.2.8 12.2. Tali (7mm – 10mm) berukuran 120 meter.9 15 batang besi penanda.6 12.12.2. 12. Pita ukur (steel) berukuran 50 meter.1 12.2 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 .4 12.2.10 Tukul besi.

150m – L m ( untuk balapan 300 m) c.4.3. 12.5 Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian.1 Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 sm 50 sm.3. a=b c. 4.4. 12.4. 12.4. Lengkung a.3 Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.4. 200m – L m ( untuk balapan 400 m) b.142 x b1 .Bahan-Bahan 12.5 Rumus Mencari Jarak Lengkung Balapan 1.a2 b. Jumlah L = a+b+c Garis lurus (GL) a.4 Perhatian Dan Peringatan 12. 2. 12.2 Cat semburan. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.b2 d.3 Minyak penipis. 12.142 x a1 . 3. 12.2 Pita ukur. a=1/3 x 3. b=1/3 x 3.3. 12.4 Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. 100m – L m ( untuk balapan 200 m) Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = 1/2 stagger Garisan rentas (kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.1 Minyak hitam atau cat (putih). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35 .

23 meter (maksimum). 12.4.4.50 m tebal tiang = 2. 12.6.8 Bendera Memotong (Cut-in): Tinggi tiang = 1.00 – 3.6. 12.00 sm lebar tiang = 5 sm 12.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36 .4. 12. 12.12. 12.6 Garisan memotong (cut-in) 5 sm.4.4 Setiap garisan lebarnya ialah 5 sm. lebar garisan ialah 5 sm.2 P ialah kawasan bahagian dalam balapan.6 Membuat Garisan y x f1 f p 12.5 Bagi garisan permulaan dan garisan penamat.4.21 meter (minimum) hingga 1.1 Jarak f ke f1 adalah antara 1.3 Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”.7 Tiang penamat: tinggi tiang = 1.

00 m 10.1 Zon Pertukaran Baton 12.00 m 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 37 . Zon menerima baton Zon menunggu 10.00 m 8.8 Garisan memotong (cut-in) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12.7 Zon-zon di balapan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38 . Acara– acara boleh dibahagikan kepada : LARIAN 100 M 200 M 400 M 800M L/ Jauh L/Kijang L/Tinggi ACARA LOMPATAN BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah.13. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji. Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: Melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah Mengumpul mata atau markah rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah Mudah dan selamat Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah.0 Sukan Tara Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan.

8 Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti muka surat berikut.1.5 Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.1 Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing. 13.3 Sukan Tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan.1.1. 13.1. 13.6 Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.tingkatan 2 dan 3 .4 Semua murid wajib melibatkan diri. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .1. (untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7 Bagi semua acara murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/ larian sahaja. 13.tingkatan 4 hingga 6 * .tingkatan 1 dan peralihan 13. 13.1. 13.13.1.2 Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: kelas A kelas B kelas C .1 Peraturan Am 13.1.

5 m 4.5 m 6.0 m 2.0 m 6.0 m 3.Acara Dan Had Kelayakan Bagi Sukan Tara BIL ACARA KELAS 1 mata LA LB 1 100 meter LC PA PB PC LA LB 2 400 meter LC PA PB PC LA LB 3 Lompat Jauh LC PA PB PC LA LB Lontar 4 Peluru LC PA PB PC 15 s 16 s 17 s 17 s 18 s 19 s 75 s 80 s 85 s 85 s 90 s 95 s 3.5 m 6.5 m 2.5 m 3.0 m 8.0 m 4.5 m 5.5 m 3.0 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 m 8.0 m 3.0 m 7.5 m KELAYAKAN 2 mata 12 s 13 s 14 s 14 s 15 s 15 s 65 s 70 s 75 s 75 s 80 s 85 s 5.0 m 4.5 m 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 40 .5 m 5.5 m 4.0 m 7.0 m 6.5 m 3.

kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh.3.6 Panduan Pengendalikan Sukan Tara (cadangan) 13.4 Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan.1 Jam randik (stop watch). had kelayakan.2 wisel (pelepas dan penjaga masa). 13. peserta selesai mengambil ke empat- GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 41 .3.4 Jadual Sukan Tara (cadangan) Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Waktu 2.3.1. Kumpulan larian (100 m dan 400 m).2 Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit.30 petang 8. 13.5 Sistem Pemarkahan (cadangan) 13.3. pemarkahan.1. Jalankan acara ini serentak.3 Hadir serta mengambil bahagian: 1 markah setiap acara Tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama atau Tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua. 13. 13.4. 13.3.3 Peluru mengikut saiz. peraturan.3 Berikan taklimat kepada murid tentang acara. 13.3. 13. keselamatan dan yang berkaitan.3.1.1.1 Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan Lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap empat acara.1.30 pagi Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang 4.

13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 .5 Pegawai-pegawai yang diperlukan: bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas. Borang yang berkaitan diserahkan kepada sahaja. Pencatat mengira peserta yang mengambil bahagian.Sementara itu seorang pegawai atau pelajar (QM) untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru. Penjaga akan melihat lihat jam dan meniupkan mengikut jumlah Peserta yang berjaya kelayakan masa yang ditetapkan. 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua 13. melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan. Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3.4 Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. Buat catatkan dalam borang dalam acara lompat jauh atau lontar peluru seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43 .LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL. 1/1989 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 . Pihak sekolah. iii. jogging atau perlumbaan jalan kaki. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut.III/(69) Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. 2. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah 3 Januarai 1989 Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. ii. jasmani.Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. 3. Namun demikian. setakat mana yang boleh. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. iv. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkaraperkara berikut dipatuhi: i.

Sekian dan terima kasih. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. 4. 3. 5. YB Dr. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. s. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. 10. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. 6. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. 11. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . 1. 9. 46 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan.k. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. 7. 2. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. 8. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 .

Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Pen. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 49 . Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi : PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : PK Pentadbiran Setiausaha : Setiausaha Sukan Ahli : Guru-guru Penasihat Permainan Ahli : Ketua Guru Pasukan Rumah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 50 .

LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 51 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 52 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Ai Tong – rumah ungu. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka :i. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 53 . ii. v. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. 1 dan 2 masuk Rumah Merah 3 dan 4 masuk Rumah Hijau 5 dan 6 masuk Rumah Biru 7 dan 8 masuk Rumah Kuning 9 dan 0 masuk Rumah Ungu Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas Contohnya :Senarai daftar Ahmad Isa Maniam Munusamy Ai Tong Celene Bonnie Teng Ah How Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. iii. Isa – rumah hijau.Dua cara / contoh dicadangkan :a. iv. Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. perbezaan dalam bilangan tidak boleh ketara sangat. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Nota : Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. b. Nota : Terdapat berbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. atlet-atlet berbakat yang seimbang. Teng Ah How – rumah biru. Celene – rumah merah. Munusamy – rumah kuning. Maniam – rumah biru. jantina. Bonnie – rumah hijau. Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah :Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

ALATAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 55 . TREK (Sumber : Buku Peraturan IAAF / KOAM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. SEKTOR.LAMPIRAN 4 UKURAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 56 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

64 Lengkung BL 15.86 22.15 22.64 22.64 22.69 19.15 26.52 24.23 22.96 15.64 22.00 16.64 22.00m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.92 26.64 22.92 21.64 22.57 20.57 20.68 29.15 23.81 26.39 204.29 19.61 JEJARI GL/GM 20.46 18.92 21.64 22.64 22.35 57 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung AP 15.38 23.15 23.47 173.35 12.75 20.63 LURUS AB 22.52 24.86 22.00 LURUS AQ 12.68 29.66 196.61 LURUS CD 22.38 28.00 18.86 22.44 24.44 24.35 12.00 15.64 22.00 20.64 LURUS BR 15.75 Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.57 20.38 23.92 21.46 18.15 22.64 22.00 16.00 15.64 22.29 19.00 15.95 22.44 24.71 17.29 19.71 17.35 12.86 22.46 22.00 15.00 15.63 28.64 22.15 27.39 28.38 27.64 22.38 23.92 21.64 22.64 Jumlah 150.64 22.35 12.00 18.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.35 12.69 19.44 24.46 23.20 180.35 12.69 19.10 27.BALAPAN 150 METER D N J H K P Q A B R L E G F M C UKURAN ASAS AB=CD = 22.71 17.00m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.01 157.64 22.23 17.10 27.73 Lurus CD 22.00 15.00 18.23 17.61 FC/FM 15.57 20.64 22.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.29 19. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JN/JD 15.15 23.23 17.00 16.64 22.69 23.16 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .64 22.64 22.71 17.00 15.64 22.23 17.15 22.74 165.93 188.23 23.15 22.46 18.64 22.69 19.96 Lengkung MC 15.64 22.00 16.23 21.38 23.39 28.00 21.61 LORONG Lengkung LM 20.64 EB/EL 15.64 22.92 24.46 18.23 23.73 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.35 12.15 23.64 22.69 24.64 22.64 22.64 22.95 22.00 18.81 26.

29 19.00 18.75 22.35 22.96 28.64 22.64 22.00 Jumlah 200.64 Lurus BR 15.00 15.64 .64 15.64 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 15.71 17.35 22.81 26.71 17.96 22.00 15.15 23.35 22.64 22.57 22.86 22.95 15.64 22.64 22.29 19.71 17.23 22.44 24.00 18.10 27.64 22.57 20.64 22.52 22.00 18.00 207.00 15.44 24.73 22.64 22.00 22.00 15.68 27.64 Lorong 5 12.44 24.95 Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.73 215.00 15.29 19.23 20.86 22.35 22.68 29.35 22.64 Lorong 7 12.64 Lorong 3 12.10 24.75 Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB 22.39 26.65 246.86 22.73 29.64 22.71 20.38 254.64 Lorong 8 12.35 22.86 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 58 Lorong 4 12.15 23.15 23.64 Lorong 6 12.52 24.64 18.64 Lorong 2 12.57 20.19 230.35 22.46 223.57 20.15 23.81 23.64 17.39 28.92 238.15 LORONG 15.35 22.29 23.44 24.64 20.64 19.00 15.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.64 22.

00 18.64 22.95 20.26 >D 3.10 20.58 >D 21.02 > M 9.64 24.23 23.63 >C 9.75 .64 19.57 Lorong 5 22.04 320.29 17.44 24.64 18.00 22.44 28.23 23.57 24.64 22.13>M 17.71 15.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.81 19.68 29.00 15.15 23.15 23.95 15.00 Jumlah 299.64 22.71 22.64 15.57 18.64 22.95 15.00 15.29 Lorong 4 19.73 23.96 15.75 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.13 317.44 24.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.49 304.64 22.64 22.64 22.57 20.50 <N 2.86 22.55 <C 8.58 321.29 19.52 24.29 22.15 27.52 24.86 19.44 24.64 15.00 15.64 19.68 29.39 22.44 Lorong 8 24.71 20.57 20.95 22.00 15.64 22.64 18.71 22.15 20.10 27.00 22.57 22.29 23.29 19.68 29.64 22.81 26.86 22.75 23.64 22.71 17.64 20.64 18.64 22.71 Lorong 2 22.04 >C 20.64 22.23 17.01 >D 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 59 Lorong 3 18.64 22.00 15.71 20.15 23.57 22.73 20.39 28.15 Lorong 7 23.63 309.52 18.64 22.32 313.86 26.86 Lorong 6 22.64 Lurus BR 15.00 22.49 > L 4.86 22.75 17.29 22.74 <M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ND ML CM Lorong 1 20.64 22.64 22.00 15.81 26.96 24.68 < L 13.23 17.64 22.00 15.96 22.39 28.44 22.64 17.64 17.00 22.64 22.10 27.02 309.26 Stagger 300 m 0.00 15.

64 22.62 292.62 Lorong 2 17.75 29.71 20.00 18.64 18.62 20.57 20.00 15.57 20.00 18.44 28.64 22.15 23.64 18.52 18.23 Lorong 3 23.64 15.64 22.71 20.29 22.64 19.57 20.44 24.86 26.00 15.10 20.95 22.57 20.94 283.86 22.15 27.44 24.62 22.64 23.00 22.39 406.68 23.29 23.10 282.52 24.64 18.95 15.64 22.00 22.52 18.73 29.96 28.00 15.29 19.86 22.00 22.00 15.57 22.57 22.36 9.64 22.78 23.02 279.64 19.96 15.15 22.64 15.02 22.86 26.64 23.64 18.95 15.44 28.23 290.75 29.62 22.62 410.50 14.64 17.86 22.23 17.44 24.26 6.64 17.64 22.29 19.71 20.81 19.64 20.68 23.39 22.36 10.15 22.00 15.39 271.86 22.99 271. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lurus AB Lurus BR 15.64 22.95 15.64 17.57 24.00 22.81 19.36 403.23 23.64 22.15 23.64 24.26 Jumlah After C After D After N 22.00 16.64 17.00 15.52 279.44 24.26 22.00 15.39 22.96 407.81 26.73 22.29 19.29 23.00 414.00 18.71 17.64 20.75 22.86 26.64 22.64 22.71 22.34 1.15 27.68 283.64 23.78 423.29 19.94 22.52 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.71 22.96 .00 22.64 15.64 15.95 292.JARAK LORONG BALAPAN 400M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung PA Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 17.81 292.86 22.15 27.85 22.44 24.10 20.39 409.34 420.71 22.57 24.68 29.96 7.64 22.64 20.57 24.85 290.38 22.73 293.71 17.99 22.23 15.29 22.44 22.29 23.64 22.38 292.39 28.26 282.86 22.64 22.10 27.75 22.36 0.64 After P Before A After A After B Before L 15.64 19.75 60 Jumlah Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP 293.00 22.71 20.15 23.71 20.23 17.64 22.39 3.64 24.96 24.

60M P A Q 36.50 32.69 22.69 22.60 HP/HN/PN LURUS GL/GM/ML 24.50 32.50 32.50 32.75 31.53 AB JEJARI JEJARI EB/EL/LB 18.83 27.21 FC/FM 18. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.38 26.53 36.50 32.00 19.50 32.97 30.75 29.53 36.52 30.97 M 18.0M J F N 62.52 28.97 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .83 24.23 20.00 19.61 CD 36.53 36.61 36.00 M 36.98 33.92 24.46 21.97 30.50 32.15 25.29 27.53 36.00M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.97 30.92 24.46 21.00 M X 70.38 26.92 24.38 33.46 21.53 36.15 25.92 24.53 36.53M D C M H G E L B R 32.46 21.97 30.53 LURUS AQ 32.53 36.23 20.38 26.98 30.53M 30.23 20.20M LURUS JN/JD/ND 18.53 36.97 30.21 26.53 36.0M 10.50M 10.97 30.53 36.00M 18.20M JEJARI DITOLAK 0.53 36.69 22.29 29.53 36.60 25.00 19.06 25.00M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.50M 100M 32.50 LURUS BR 30.06 28.15 25.60M 61 JEJARI DITOLAK 0.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.00M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.60 GE=EF=FG= 10.60M K 6.53 36.53 36.97 30.61 31.23 20.69 22.15 25.00 19.61 KA/KP/AP 18.

76 18.53 25.53 36.53 20.76 27.87 .78 27.JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung PN 25.78 21.00 36.92 32.87 18.05 28.53 36.49 34.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 36.87 24.00 207.43 28.53 36.14 Lorong 3 21.92 32.53 Jumlah 200.53 21.53 36.43 22.21 33.53 25.63 30.53 36.91 238.64 246.34 29.72 24.29 36.72 29.14 36.72 Lorong 5 24.72 36.00 Lorong 6 25.43 36.10 LORONG Lengkung AP Lorong 1 18. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 62 Lorong 4 22.05 20.85 25.34 20.37 254.14 27.00 25.73 215.85 Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD 36.29 Lorong 7 26.00 22.63 30.53 24.53 36.18 230.49 34.53 22.14 21.85 36.29 26.53 36.87 26.46 223.53 18.58 Lorong 8 27.29 26.58 36.58 27.21 33.58 27.85 Lorong 2 20.

53 36.05m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lorong 1 32.46m selepas T 19.50 Lorong 7 32.14 30.53 36.86 3.14 27.53 36.58 27.78 26.53 36.97 36.05 20.34 21.53 36.97 22.53 27.53 200.97 36.59m selepas T 15.72 29.49 25.85 30.53 18.53 36.46 219.97 30.76 18.86m selepas T 7.05 Lengkung BL Lurus CD Jumlah Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR BEZA 0.50 Lorong 6 32.50 .50 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 36.86 207.53 36.59 215.43 28.50 Lorong 5 32.32m selepas T 23.29 32.19 227.19m selepas T 27.00 30.00 3.00 203.86 3.21 25.50 Lorong 2 32.87 24.86 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 63 Lorong 3 32.32 223.86 3.58 33.00 M pada T 3.72 30.53 36.53 36.86 3.97 30.73m selepas T 11.87 34.53 36.53 36.86 STARTING 200M 0.97 21.43 30.86 3.97 30.85 25.00 30.53 20.73 211.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus AB 36.50 Lorong 4 32.97 36.63 22.92 24.50 Lorong 8 32.29 26.

53 30.00 30.66 36.43 36.29 36.97 191.85 Lorong 1 18.72 1.96 SEBELUM M Lorong 6 25.92 24.53 30.14 36.45 SEBELUM C .53 30.78 27.14 36.63 22.53 30.21 25.27 36.29 32.34 SEBELUM M Lorong 4 22.53 22.97 201.96 36.58 9.53 30.81 SEBELUM M Lorong 5 24.53 18.97 222.35 STARTING 200M LORONG Lengkung CM 36.85 13.11 SEBELUM M Lorong 7 26.00 36.11 36.97 217.05 20.53 25.81 36.85 36.53 21.42 64 Lorong 3 21.76 18.87 34.53 20.97 206.50 8.97 186.00 6.31 SEBELUM C Lorong 8 27.53 24.43 3.29 12.65 SEBELUM M Lorong 2 20.58 36.14 27.87 5.72 29.97 212.43 28.34 21.72 36.58 33. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36.53 30.PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah 25.53 27.87 36.53 30.53 30.53 26.5 SEBELUM M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.97 196.49 26.

45 280.84 26.53 36.09 22.53 36.29 25.53 36.09 36.53 27. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 65 Lorong 4 36.53 36.66m selepas B LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.00 Lorong 6 36.79 36.53 21.19 27.74 36.53 30.08 36.72 22.14 32.38 25.44 36.60 3.92m sebelum A 0.29 Lorong 7 36.54m selepas A 16.53 24.80m sebelum B 2.57 11.79 25.35 -12.00m selepas A 4.98 19.53 36.87 .58 Lorong 8 36.49 27.59 272.27m selepas A 24.53 21.14 26.41 27.73 35.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.53 36.79 31.40 296.00 24.72 Lorong 5 36.97 30.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.14 20.85 21.84 29.93m selepas B 10.53 36.33 21.29 Lurus AB Jumlah 18.63 -4.37 304.53 36.53 22.85 Lorong 2 36.43 25.68 22.53 36.44 23.87 27.53 20.53 30.97 30.49 27.53 22.97 30.32 320.97 263.81m selepas A 8.97 30.32 -20.09 28.97 30.74 26.53 26.53 36.84 29.97 30.43 288.55 19.53 25.53 36.29 STARTING 200M 6.97 19.19 23.58 26.85 18.03 23.49 33.53 18.14 Lorong 3 36.19 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR BEZA 36.35 312.14 26.43 21.44 29.53 29.

48 26.98 24.73 27.23m JEJARI EB/EL 19.98 Lorong 5 24.98 LURUS LORONG 29.48 36.23 20.98 79.23 KA/KP 79.73 27.11 79.73 32. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 66 JEJARI LURUS AB=CD = 79.23m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.73 37.48 Lorong 7 26.48 19.48 31.98 34.11 79.11 20.11 79.98 CD 79.23 Lorong 2 20.23 35.11 79.23 Lorong 6 25.73 27.73 32.98 34.48 26.23 25.98 .98 21.11 79.73 20.11 HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.11 79.11 Lorong 1 19.23 35.73 Lorong 4 22.48 26.48 21.BALAPAN 300 METER D N J H K P A B E L G F M C UKURAN ASAS Q GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.73 22.98 FC/FM 19.11 79.23 30.73 Lorong 8 27.11 79.98 24.73 37.23 30.73 22.11 25.11 79.11 79.23 22.48 36.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.98 24.48 31.48 21.48 Lorong 3 21.11 79.11 79.23 79.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.23 25.

69 37.11 20.69 79.11 447.00 After Q Before A After A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 20.54 Lorong 6 20.85 7.10 .78 29.14 Lorong 1 20.11 21.30 39.42 26.56 23.11 29.38 79.88 79.54 24.78 29.27 39.23 22.98 67 Lorong 4 20.14 79.88 79.71 15. 4 X 100 M.85 25.JARAK LORONG BALAPAN 400 M.92 21.69 37.11 22.11 21.54 24.30 79.07 34. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.88 79.11 26.45 31.07 34.11 10.07 79.11 415.92 21.45 79.98 54.00 Lorong 2 20.76 79.11 400.14 79.00 79.61 20.13 29.07 79.14 30.45 31.30 79.11 439.71 5.38 79.00 38.39 Lorong 7 20.88 79.88 79.69 79.11 34.11 25.85 25.88 79.11 431.23 22.11 24.76 33.47 28.38 35.11 2.11 18.42 31.38 35.11 423.47 28.13 47.11 28.85 Lorong 3 20.61 20.00 38.16 26.76 33.11 407.56 25.16 26.45 79.11 26.00 79.11 454. 4 X 200 M DAN 4 X 400 M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.68 Lorong 5 20.11 0.30 39.76 79.88 79.25 Lorong 8 20.88 79.17 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 22.27 28.

45 22.76 21.49 6.54 35.11 79.86 15.76 33.30 79.11 26.11 79.69 28.30 79.11 79.11 307.61 31.69 37.57 331.30 39.28 47.86 315.00 38.14 354.07 22.45 31.07 34.00 79.47 25.43 339.01 7.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.92 Lorong 3 22.01 Jumlah 30.61 Lorong 2 21.45 20.11 29.07 79.72 23.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.28 347.78 29.00 29.69 Before L After L LORONG 20.14 21.43 39.45 79.38 35.14 25.78 .05 12.38 79.47 Lorong 8 29.16 38.00 39.11 79.72 323.57 31.23 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.99 7.14 54.76 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 68 Lorong 4 24.07 25.76 79.69 28.14 30.11 25.60 19.54 Lorong 5 25.69 79.11 22.11 79.23 34.11 20.11 21.04 0.11 24.85 Lorong 6 26.11 28.38 26.38 24.92 33.11 26.30 79.85 37.99 300.11 79.14 After B 0.16 Lorong 7 28.

61 46.90 244.61 20.11 233.82 248.97 240.76 79.11 Lorong 7 79.23 22.50 Before D LORONG Lurus CD Lorong 1 79.69 28.54 24.07 42.30 39.78 38.38 34.16 26.11 79.04 36.76 24.07 79.11 Lorong 8 79.11 33.45 79.45 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 69 Lorong 4 79.04 236.11 79.47 37.43 22.11 Lorong 5 79.69 28.07 25.21 34.11 79.97 40.00 29.11 Lorong 2 79.68 256.14 38.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung ND 20.11 33.11 79.11 Lorong 3 79.38 26.75 252.68 56.61 30.29 30.82 48.90 44.11 Lorong 6 79.30 35.11 Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah After C 29.11 229.36 26.85 25.00 29.75 52.11 31.11 .14 21.92 21.14 79.11 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

69 79.38 79.30 79.11 99.49 4.45 79.75 LORONG Lorong 1 Lorong 2 21.87 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.25 Lurus AB Jumlah After P Before P 0.07 79.56 Lorong 3 22.11 105.11 29.11 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.14 79.11 101.11 104.11 108.41 70 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .41 8.80 28.11 107.11 100.76 79.56 0.18 25.80 5.18 3.49 26.87 1.JARAK LORONG BALAPAN 100M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP 20.00 79.11 103.

85 36.53 30.92 24.53 36.97 30.40 Sebelum P 22.40 298.00 32.53 21.53 20.53 25.97 30.87 33.63 28.58 32.92 29.72 36.85 25.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 36.87 34.00 30.38 Sebelum P 13.97 30.43 36.53 Lorong 6 36.53 .14 36.97 30.00 25.41 306. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 71 Lorong 3 21.34 21.21 33.37 304.78 27.14 21.97 30.21 25.53 24.53 LORONG 18.53 24.60 STARTING 300M 13.87 34.43 22.53 36.53 36.53 Lorong 4 22.97 30.87 Sebelum A 21.53 Lorong 2 20.35 295.14 Sebelum A 13.87 36.72 24.14 313.63 Sebelum P 4.53 36.53 36.58 27.53 Lorong 7 36.53 18.87 321.78 25.43 36.72 29.05 20.14 25.49 27.58 27.97 30.43 28.53 36.29 36.6 Sebelum A 36.00 36.29 26.59 Sebelum A 6.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.29 26.29 30.76 18.85 20.85 36.63 22.58 36.38 313.53 22.43 27.14 36.53 26.05 20.49 26.53 Lorong 5 36.76 18.97 LURUS BR Jumlah 286.53 Lorong 8 36.14 27.65 Sebelum P 4.34 21.72 36.72 1.85 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD AP LB ML CM ND PN AP Lorong 1 18.

97 100.00 Lorong 6 25.53 30.00 Lorong 2 20.53 30.50 36.50 36.92 Sebelum P Lorong 8 32.29 36.63 Sebelum P .72 36.97 90.53 30.97 100.97 100.58 36.PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER LURUS BR Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUZ BR Jumlah PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER 100m LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lorong 1 32.36 Sebelum P Lorong 3 32.14 36.97 92.97 86. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30.53 30.97 100.50 30.64 12.35 13.97 88.53 8.50 Sebelum P Lorong 6 32.97 87.00 Lorong 7 26.53 30.53 30.53 30.00 36.21 Sebelum P Lorong 7 32.97 100.87 36.07 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 36.79 30.78 Sebelum P Lorong 5 32.97 94.53 4.53 7.50 36.53 5.65 Sebelum P Lorong 2 32.50 36.50 36.53 30.53 30.37 72 Lorong 4 32.00 Lorong 5 24.97 100.97 95.00 Lorong 8 27.53 9.85 36.53 30.93 11.50 36.97 100.00 Lorong 1 18.08 30.43 36.53 30.22 30.97 100.00 Lorong 4 22.00 Lorong 3 21.50 36.97 91.

05 284.58 33.85 32.50 32.41 271.14 18.43 22.97 30.97 30.14 Lorong 3 36.43 Lorong 4 22.00 30.76 276.76 18.58 25.03 417.87 26.62 392.53 36.50 32.49 25.50 32.53 36.72 29.53 27.72 Lorong 5 24.72 29.53 36.31 before D 4.87 34.73 27.63 22.05 28.88 after 0.97 406.89 after 11.43 28.21 25.69 404.58 27.92 271.58 33.97 30.97 30.87 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN STARTING 400M 5.53 21.50 20.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 32.19 after D D N N 269.68 263.92 32.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.50 36.87 34.97 30.72 21.14 32.87 24.14 25.00 25.41 24.62 after C C 7.53 36.76 27.97 30.63 30.29 32.53 18.53 36.49 34.97 394.43 32.53 20.97 30.97 30.29 24.78 .21 33.97 30.97 30.72 24.49 21.56 before C 6.92 24.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.00 22.28 415.89 411.21 252.43 20.14 27.00 22.76 20.49 255.78 26.03 18.34 21.03 276.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung LURUs CT Lurus CD CM JUMLAH 269.85 25.34 29.00 30.43 28.53 36.29 32.49 258.72 21.14 252.85 Lorong 2 36.97 30.53 36.50 18.29 26.97 30.19 30.78 27.97 30.76 284.63 263.05 20.85 25.29 26.29 258.44 LURUZ BR Jumlah 18.28 after 15.53 36.53 36.85 20.03 after 17.14 27.34 255.88 400.14 21.53 36.50 32. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 73 Lengkung AP Lurus AB 30.53 36.53 25.53 36.29 26.53 36.58 27.97 30.68 22.00 Lorong 6 25.53 36.

43 20.53 36.53 18.53 36.63 30.72 29.00 30.72 21.78 .05 28.49 21.18 1.50 21.50 20.29 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lengkung AP Lurus AB 36.53 36.05 20.29 24.58 25.49 255.97 30.14 21.92 24.00 25.76 27.43 28.53 36.76 20.86 before N 13.68 263.72 32.53 36.53 36.53 30.41 24.53 36.85 20.87 34.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 36.53 20.53 LURUS CT Lurus CD 25.49 258.21 252.53 36.18 398.43 28.34 255.44 6.76 18.45 416.58 27.59 23.50 32.92 32.72 29.49 34.87 26.45 16.50 32.29 26.97 30.97 30.85 Lorong 2 36.85 25.14 25.85 32.78 26.14 27.05 284.53 36.97 30.50 18.43 Lorong 4 22.53 36.87 STARTING 400M ON C after after C C before D after after after after D D N N 3.84 421.59 423.97 30.50 32.76 276.53 36.53 36.97 400.00 22.58 27.53 36.53 36.29 258.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.21 25.87 25.53 36.53 36.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.76 284.21 33.00 11.97 411.58 33.75 18.14 252.25 409.72 24.97 30.49 26.63 22.14 32.03 276.78 27.29 32.53 36.14 Lorong 3 36.34 21.43 22.00 LURUS BR Jumlah 0.35 before D 74 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN 269.75 9.00 30.00 Lorong 6 25.84 21.58 33.41 271.72 Lorong 5 24.PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.14 27.50 36.53 36.29 26.63 263.00 22.68 22.44 406.29 32.92 271.50 32.14 18.53 36.87 34.53 27.53 21.75 30.85 25.73 27.43 32.03 18.34 29.53 36.

94 34.BALAPAN 400 METER D N J H K P A B L E G F M C UKURAN ASAS GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 85.48 31.63 37.63 37.48 31.09 54.48 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.69 85.80 39.42 50.19 30.40 36.86 39. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 75 JEJARI LURUS AB=CD = 85.57 53.57 56.63 37.09 85.69 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .69 85.71 32.88 50.71m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.42 31.11 51.48 31.19 49.69 85.71 48.88 53.40 36.65 51.94 34.17 49.80 FC/FM 30.69 85.69 85.86 39.86 39.09 LURUS LORONG 30.65 32.94 34.94 34.69 85.19m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.71 32.11 54.71 32.34 55.34 55.86 56.40 36.17 35.63 37.40 36.69 85.69 85.69 35.48m JEJARI EB/EL 85.69 85.69 85.69 85.17 35.69 30.09 CD 85.17 35.69 85.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.

91 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 76 35.69 446.94 59.36 85.92 85.69 454.91 38.47 Lorong 3 34.21 85.03 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 423.49 40.01 0.93 30.94 Lorong 4 35.69 34.65 85.36 56.92 85.39 46.47 15.50 85.69 39.92 50.12 13.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 X 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah After B 31.94 59.20 39.47 Lorong 2 33.36 39.69 415.76 33.69 407.69 Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.92 50.34 35.47 19.69 438.36 56.69 35.21 51.94 85.62 85.93 6.50 53.08 55.50 85.21 85.69 400.74 Lorong 8 40.05 34.65 58.15 Lorong 6 38.47 31.30 Lorong 7 39.01 Before L After L LORONG Lengkung AP 31.49 85.50 53.79 54.69 33.65 40.20 23.69 40.74 7.69 38.62 37.18 .79 37.20 85.69 37.34 85.08 55.08 38.74 25.66 38.21 51.20 12.05 34.08 85.12 54.76 33.65 58.79 85.59 Lorong 5 37.69 430.66 0.79 54.39 6.

69 85.21 85.43 6.50 53.56 10.47 31.69 Lorong 4 35.75 .65 308.36 85.21 51.16 1.16 Lorong 6 38. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 77 54.71 Lorong 5 37.69 59.08 301.30 Lorong 2 33.49 40.69 85.79 297.62 37.08 85.02 5.91 38.69 85.69 293.44 Lorong 3 34.79 85.69 56.69 85.69 85.65 85.34 35.94 85.69 58.69 85.50 85.57 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.29 2.92 50.94 312.88 Lorong 8 40.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Before C After C LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.70 14.92 85.02 Lorong 7 39.36 305.69 289.69 85.69 85.69 285.69 55.20 39.75 12.76 33.05 34.88 8.

65 85.91 38.47 15.69 200.74 3.92 Lorong 2 33.62 37.76 33.08 85.74 7.20 39.21 85.01 0.36 3.86 Lorong 7 39.92 85.01 Lengkung ND Lurus AB Jumlah After D Before N BEZA 0.79 3.65 3.33 19.08 3.87 3.47 31.88 78 Lorong 4 35.00M LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.69 203.49 40.06 13.86 Lorong 8 40.69 227. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54.46 59.69 223.60 11.94 85.69 215.05 34.94 3.69 207.69 211.06 27.50 85.69 219.86 .36 85.86 Lorong 5 37.60 55.34 35.21 51.47 56.87 3.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.33 19.79 85.19 23.03 58.86 Lorong 3 34.200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN 50.50 53.86 Lorong 6 38.19 16.

31 Lorong 4 85.69 118.31 Lorong 7 85.31 Lorong 7 85.21 85.69 14.31 Lorong 8 Lorong 4 85.69 14.31 Lorong 6 85.31 Lorong 3 85.77 14.36 85.65 85.69 38.31 Lorong 6 85.90 14.69 14.31 Lorong 8 85.50 85.92 85.31 Before A 100 METER Before A 14.31 Lorong 5 85.69 39.69 122.63 14.79 85.48 14.69 117.69 85.31 Lorong 2 33.69 125.69 14.31 Lorong 3 34.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 120.69 40.69 14.69 35.69 14.31 .69 14.31 100 METER LORONG Lurus AB Lorong 1 85.94 85.69 121.69 124.19 14.69 85.69 37.69 14.34 14.61 Lengkung AP Lurus AB Jumlah Jumlah 85.69 126. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 79 85.08 85.31 Lorong 5 85.05 14.100 METERE LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 METER 100 METER DI SELEKOH LORONG Lorong 1 31.69 Lorong 2 85.

36 85.94 59.79 54.27 .69 35.76 33.65 85.05 34.91 38.69 37.50 53.62 9.94 595.69 31.34 35.69 40.08 55. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35.65 58.21 525.79 54.92 85.62 37.08 55.69 37.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 33.47 31.69 39.22 19.08 560.69 40.08 85.49 81.20 29.91 19.61 Lorong 7 39.05 34.69 34.69 38.50 85.49 40.47 31.21 85.33 0.69 34.47 31.38 38.30 Lorong 6 38.65 58.36 85.69 33.91 38.20 39.36 572.69 38.79 85.08 85.50 53.69 39.65 583.92 11.36 56.21 51.92 50.21 51.36 56.79 85.08 55.4X200 DAN 4X400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Jumlah Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC After B Before L After L Before M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lorong 1 31.50 537.36 56.01 37.65 58.16 80 Lorong 4 35.50 85.92 85.94 85.79 54.62 37.94 85.97 39.50 53.49 40.94 59.49 40.52 23.78 1.92 50.20 39.71 46.69 35.30 57.05 34.76 33.00 Lorong 2 33.79 549.21 85.94 59.19 11.21 51.91 27.76 33.69 31.11 34.92 514.65 85.34 Lorong 5 37.56 40.89 69.41 Lorong 8 40.34 35.92 50.59 Lorong 3 34.

Tinggi 400m 4x100m 4x200m 4x400m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100m 200m 3000m 5000m 10000m LAMPIRAN L. Pagar GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1500m 800m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 81 . Jauh 110m L.

00m 84.66m Persegi Berhalang 4 m 45 2.22m 18 m 5.22m 82 Lompatan Air 3.00m x 4.135m Pagar Lemparan Keselamatan .5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.76m 8 Lorong @ 1.50m Tukul besi 2.15m Bulatan Untuk Cakera 2.OLAHRAGA Garis Penamat Untuk Semua Acara 100m 110m 20m 9.39m 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 45 1.

96m min 30cm 30cm 1.66m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5m 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 83 .66m 30cm 12.HURDLES EVENTS 3.7cm x 12.7cm TRACK SURFACE FIXED HURDLE WATER LEVEL TRACK SURFACE CONTINUED UNDER WATER 0.762m-for women 0.7cm Min with adequate strenght Drain 3.7cm _ 914 + 3mm(men) 12.914m-for men _ + 3mm both 70cm About 2.1.40max _ 762 + 3mm(women) EXAMPLE OF A HURDLE (STEPPLCHASE RACES) 12.20m min .

22m all lines while 5cm wide Measurement of race A R T S T I F EXAMPLE OF A HURDLE 1. (max) 70c.5cm (min) 1-2.TRACK measurement line for all other lanes 1.18-1. (max) 84 .5cm TOP EDGE ROUNDED HEIGHT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA H SIN inner edge kerb 5cm wide (min) 20cm 30cm measurement line for inner lane INFIELD VIEW 70c.22m 1.20m 22.

6cm PLAN VIEW About 20cm 30 1.084m 60cm Steel Lining for Wooden Box 80cm 120 15cm 40.02m Crossbar & Uprights 1cm min 6 cm 4cm 30mm 35mm 15cm-20cm Support for Crossbar End of Crossbar 1.080m Level of Runway 20cm 1m 22.04m 10mm min 100mm min at max height 3.4cm POLE VAULT BOX GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 85 .00m-4.WATER JUMP (STEEPPLCHASE RACES) 4.98m-4.

00m .80m PROTECTIVE PAD Min 2.00m A Min 6.013 CROSSBAR SUPPORT-VIEW FROM LANDING AREA TOP VIEW (POLE VAULT BOX) 0 0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 86 0.0.00m PROTECTIVE PAD 0m 0.04max 1 Upright 2 Support 3 Peg 2 1 1 3 2 3 0.00m B A Min8.055 Min 6.80m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

00m max Tape Dividing Line GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 87 .LANDING AREA (POLE VAULT) A-A 45 45 B-B 45 RUNAWAY 2.75m min CL 3.

14m-1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 88 .92 5cm WHITE LINES 1.Take Off Line Plasticine Run Up _ 20cm ( + 2mm) 45 _ 7mm ( +1mm) 7mm min Take-off Board 10cm max _ 10cm ( + 2mm) Metallic outline CL 34.16m 75cm min 90 5cm 2.135m + 5mm _ LAYOUT OF SHOT CIRCLE GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

CL

34.92

5cm

WHITE LINES
75cm min 90 2.50m + 5mm _

5cm

CL

34.92

5cm

WHITE LINES

18.25cm

75cm min 90 2.50m + 5mm _ 2.135m + 5mm _

5cm

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

89

JAVELIN RUNWAY AND LANDING SECTOR
6.00

34.92

7.00

0.05

4

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005) 3.00 min

1
0.75

90

CAGE FOR DISCUS THROW ONLY
7.45 6.00 1.12

2.00

2.00

2.80

34.92 8.91

50

m

in

3.

7.68 1.45
4.0 0

7.00

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005)

_ 2.135 (+ 0.005) 0.75 2.90

1.45

0.05

2.05

91

05 2.45 0.91 7.45 6.005) 0.CAGE FOR HAMMER AND DISCUS WITH CONCENTRIC CIRCLES 7.92 8.0 0 2.00 2.0 0 50 m in 3.80 34.00 1.90 1.05 92 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 2.50 ( + 0.75 2.45 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _ 2.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 93 .LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 94 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).914 m x x 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.762 m x 12 tahun Ke bawah x x x 0.914 m x 0. 2. Undang-Undang Pertandingan Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2008/2009.840 m x 0.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 1.762 m x 0.840 m x x 12 tahun Ke bawah x x x 0. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan Kod acara Acara Lelaki 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.762 m 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.992 m x 0.762 m x - Perempuan 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 95 .762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10000 m jalan kaki GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

55 kg x 1.00 kg x 600 g x x 16 x x x 2.00 meter Pagar 8 Ke Garisan Penamat 12.00 kg x 600 g x 4.00 kg x x x 20 Perempuan 15 12 tahun tahun Ke Ke bawah bawah x x x x 4.00 kg x 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 96 .72 kg x x 08 18 tahun Ke bawah x x x x x 4.45 kg x x x 21 Lelaki 15 tahun Ke bawah x x x x 4.50 kg x 700 g x 5.1 Bil.45 kg x 1.00 kg x 600 g x x 17 12 tahun Ke bawah x x x 2.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Kod Acara Acara 18 tahun Ke bawah x x x x x 5.762 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 kg x 1.00 meter Pagar Ke Pagar 8.00 meter 0. Pagar 8 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Tinggi Pagar Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 12.72 kg x x 08 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lompat tinggi Lompat jauh Lompat kijang Lompat bergalah terbuka Melontar peluru Melempar cakera Merejam lembing Baling tukul besi terbuka 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 400 m Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka jumlah 2.

2 Kategori lelaki 15 tkb perempuan tkb Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0.00 meter Pagar Ke Pagar 19. lompat tinggi dan melontar peluru Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4.4 Kod 27: Acara 4 X 200 meter 2.5.2 Hari Pertama: 100 m lari berpagar. 2.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.4.2 2.00 meter 19. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 97 .1 2.5. Selepas menerima baton daripada pelari kedua.00 meter 16.840 m 0.4 2. pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing–masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari boleh masuk ke lorong pertama.1 2.3.3 Kod 13: Acara 2000 meter lari berhalangan 2.2 Pelari kedua akan bersedia di garisan satu stagger yang akan disediakan.5 Kod 29: Acara PENTATLON 2.3.3 Lompat Pagar : 18 kali Lompat Air : 5 kali Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2.762 m Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 16.4.00 meter Pagar 10 Ke Garisan Penamat 13. 2. 2.1 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 acara 4 X 400 meter.3 stagger (seperti pelari Pelari ketiga akan bersedia di garisan kedua dalam acara 4 X 400 meter). Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang.00 meter 13.4.3.00 meter 2. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain.

6.1 Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih daripada dua orang bagi setiap acara individu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut : Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 ( termasuk acara terbuka ) Lari Berganti-Ganti 2 2 2 4. kedua dan ketiga Acara individu 3000 m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon .1 2. Melontar Peluru dan 400 m Hari Kedua: Lompat Jauh. kedua dan ketiga 4. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya menduduki tempat pertama.1 3. Merejam Lembing dan 1500 m 3.3 Acara individu sehingga 2000 m – pertama.0 Hadiah – Hadiah 3.2 Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.pertama. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 98 .2 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 ( termasuk acara terbuka ) 3 ( termasuk acara terbuka ) 2 4.2 3.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.4 Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam acara individu yang lain Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Lompat Tinggi. kedua.6 Kod 30: Acara HEPTATLON 2. keempat. kelima dan keenam Bagi acara pasukan. ketiga.6.3 4.0 Acara Pertandingan 4.

Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa Kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. Hanya peserta-peserta dikehendaki mendaftar. surat akuan.2 5. Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaanya dalam 2 acara individu sahaja.5 6.0 Pengesahan Peserta 6. Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut. 5.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 5.4 5.1 Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola. hanya penarikan diri tanpa penggantian GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Pendaftaran Peserta 5.2 Taklimat Pengurus–Pengurus Pasukan Semasa taklimat dibenarkan. yang menyertai acara lari berganti-ganti 5.1. (Semua pertukaran / penggantian tidak benarkan selepas pengundian) 6. ini. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 99 . surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuki Peraturan Am 4 MSSM ).1 Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan.3 Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah ) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri . Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masingmasing. Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut.1.2 6.1 Mesyuarat Pengundian 6.

tanpa surat pengesahan sakit/ cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.0 Melaporkan Diri Peserta 7.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 6.3 6. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 . 7.3 7. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta.3.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing.2 7. Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan.1 Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan.2 6. sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung.4 Penggantian dalam Acara Lari Berganti-Ganti Penggantian bagi acara Lari Berganti-Ganti dihadkan kepada dua ( 2 ) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi. Selepas itu. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan 6.3.3.1 Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir 7. 6. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan. tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.

80 m lari berpagar. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi. 200 m.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 7. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu.2 Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan diringi oleh penyelia peserta. 10. Untuk acara balapan.1 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan Acara: 100 m. 110 m lari berpagar.0 Memanaskan Badan Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan. 9.6 8. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing.0 Prosedur Masuk Dan Keluar Arena Pertandingan 8.2 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri.1 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 101 .5 Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan. 4 x 100 m dan 4 x 400 m 10. 200 m.0 Blok Permulaan 10. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan. 400 m lari berpagar. 4 X 200 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang. Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri. 100 m lari berpagar. 400 m. 4 X 100 m. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. selepas sesuatu acara itu tamat. Acara: 100 m. 7.

08 m. 1. 2.06 m.60 m.88 m. 1.87 m. 1.2 12.95 m.85 m.12 m. 1.75 m. 13. 1.95 m.73 m.79 m. Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan.2. 1.0 Kasut Berpaku (Spike ) dan Peralatan 11. 1.97 m. 1. paku kasut tidak boleh melebihi 12mm. 1. 2.04 m. 1.99 m. 1. 1.75 m.2. 1. 1. 1. 1. 1. 2.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah.01 m.75 m.Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya.2 Acara Lompat bergalah Lelaki 2.70 m. 13.98 m. 1.0 Cara Penanda di Tempat-Tempat Pertandingan Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan. 1. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.80m Lompat tinggi .70 m.2 Perempuan 18 tahun 1. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing. 2. 1.67 m.1 Lelaki 18 tahun 1.3 Lelaki 15 tahun 1. 1.87 m. 1.50 m. 2. 1.90 m.ketinggian permulaan dan ketinggian palang. 1.84 m. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 102 .93 m.92 m.55 m.65 m . kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah.90 m dan seterusnya. 1.40 m.81 m.03 m dan seteusnya.70 m. Bagi acara lompat bergalah peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan. 1.77 m.60m Perempuan 1. 1.63 m. 1. 13. 1.45 m. 2.01 m.79 m.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 11. 2. 11.1 13.80 m. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola. dan seterusnya. 2. Panjang maksima kasut berpaku (spikes ) tidak boleh melebihi 09mm.1 Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik. 1.83 m. 1. 1.83 m. Untuk acara-acara tersebut. 1.10 m. 13.ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut : 13. 1.59 m.

64m.65m. 1. 1. 1. 14. 1. 62m.49m.54m. 1.60 m.35m. 1.77m dan seterusnya 13.39m.60m.6 Perempuan 12 tahun 1. 1.2. 1.40m.75.2 Sekiranya seri. 1.2. 1. 1. 1.71m.1 Acara Pentatlon dan Heptatlon 15.30 m. 1.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14.49m.2. 1. 1. 1. 1.43m. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.67m. 1. berdasarkan jadual mengira mata IAAF.51m. 1.57m. 1. 1. 1. 15. 1.0 Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15. 1.45m.1 Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan. 1.25 m. 171m.66m.47m.35m.30m. 1. 1.30m.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 13.57m.70m dan seterusnya.60m.68m. 1.20 m.40m. 1.1 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut : Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 103 . 1. 1. 1.69m. 1. 1.75m.35m.63m. 1. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.66m.1.1. 1. 1.45m.73. 1.69m.53m. Jika ini juga tidak dapat diputuskan.5 Lelaki 12 tahun 1. 1. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri.77m dan seterusnya 13.57m. 1.73m. 1. 1.4 Perempuan 15 tahun 1.53. Keadaan ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini. walaupun ukuran berat bagi acara melontar peluru dan merejam lembing tidak sama dengan kehendak IAAF.63m. 1.

1 Pemecah rekod baharu berstatus ( ikut ranking kejohanan ) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM) .3 15.2.2.2.2.5 15. Sekiranya kedudukan masih sama juga.1.6 15.2.2.2. 15.3 15.2. Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat.1.2.1. Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).2 15.2.2 Penentuan Peserta Terbaik 15.2.2. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas.1 Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: 15.2. rekod remaja kebangsaan (KOAM).1. Sekiranya pungutan pingat emas masih sama.2.1.1 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 104 .JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.1.2.2 15.2.1. perak dan gangsa.2.2 Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut.2.8 Lelaki 18 tahun Perempuan 18 tahun Lelaki 15 Tahun Perempuan 15 tahun Lelaki 12 tahun Perempuan 12 tahun Olahragawati Olahragawan 15. maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta.1. 15. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira.2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7 15.2.5. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira.4 15.4 15.

Jika berlaku kedudukan yang sama.Nombor warna biru atas kain putih GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Huruf-Huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri 17.Nombor warna merah atas kain putih 17. jantina dan negeri: 17.1.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.5 17. 16. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 105 . dan 16.1. 16.Nombor warna hitam atas kain putih 17. maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta.2 Peringkat umur 15 tahun ke bawah . Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan / penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM.jika masih seri.1.4 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16.3.1 Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat ( 4 ) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir. 16. Jika berlaku seri. 16. perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira. 16. kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira.3 Peringkat umur 12 tahun ke bawah .1 Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan.0 Separuh Akhir 16. 16.3 Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.3 Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak.2 Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir.1 Peringkat umur 18 tahun ke bawah .2.1.

Labuan W.T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960 18.P. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930 No.2 Huruf dan Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil 11 12 13 14 15 16 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.0 BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM.Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 17. Putrajaya Huruf A B C D E J K M N P Huruf R S T W L Y No.Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 .Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 No.1 Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 106 . kecuali perkara-perkara berikut: 18. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak.P.

JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

18.2

Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: 18.2.1 Lima belas minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara pusingan awal; 18.2.2 Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peringkat akhir; dan 18.2.3 Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja).

19.0

Hak–Hak Jawatankuasa Pengelola 19.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Penguruspengurus pasukan akan diberitahu. Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Olahraga KOAM terkini, PeraturanPeraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan balapan dan padang MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

19.2

20.0

Hal–Hal Lain 20.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku : 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.3.4 20.4 Semasa perjalanan pergi dan balik dari penginapan ke stadium; Semasa kejohanan dijalankan; Di dalam dan di luar kawasan stadium; dan Ditempat-tempat penginapan.

20.2.

20.3.

Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat yang munasabah.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

107

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

108

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

109

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 110 .

... Jauh L. Tinggi L.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ....... No Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet .......... Kijang M.......KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR : 12 / 15 / 18* ACARA TARIKH LAHIR 100m 200 m 400 m 800m 3000m 5000M 100 L/P 110 L/P 3000m J/K 5000m J/K L.... NAMA 111 .Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ . Lembing No..... Cakera M......... K/P / Surat Beranak LELAKI / PEREMPUAN* SEKOLAH : ………………………………........ Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN....Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil.. Peluru M......

.... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Analisa Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil...........BORANG PENDAFTARAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan / Sijil Lahir Nama Sekolah Ting. Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Tel:(Pejabat) Tel:(Pejabat) Rumah: Rumah: Cop MSS Negeri: Tarikh: 112 5 Nama Ketua Kontinjen: Nama Pengurus Pasukan: Tanda tangan Setiausaha Agung : ………………………………........./ Darjah Catatan 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.…………… ...

…………………………………………….BORANG BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA NO. Masa : ……………………………. ACARA : ………………………………. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.. ACARA : …………………………………… (LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh : ………………………….... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 113 ..

....................... ACARA : ……………........ TANDA TANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.... NOMBOR NAMA PESERTA ……………………………………………….. NO....... ACARA : …………………......................BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : ……............………............................ KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 114 ...............................................……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL.........

6/7. 7/8. Tanda Tangan Hakim Cadangan :. Acara:…………………………………… Akhir / Saringan L/W 1 2 …………………………………….Borang ini boleh diadakan dalam .BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara:…………………………………………… No. 5/6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 115 . 2/3. 1/8 dan 1 sahaja GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. . 4/5.

000 m 116 50 Pusingan ntk Perlumbaan Berjalan Kaki .. 10. Peserta 1 2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Pusingan 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 50 49 32 18 31 19 30 20 29 21 28 22 27 23 No.000 m.…………………………………………………… : AKHIR / SARINGAN ( ) No. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan . ACARA .000 m 15.20.000 m Tarikh:………………………………………….000 m 3. ACARA :………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5..KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - No.

KAD PENJAGA MASA NJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPURAN PENJAGA MASA Acara:…………………………………………… No. Tanda Tangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Acara:…………………………………… L/W Akhir / Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ ……………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 117 .

S.) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 Masa Rasmi 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ) ( L/P ) | LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ NO. Ketua Penjaga Masa Catatan:. Acara:-…………………………. 13 15 M.. S. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 118 5 6 7 8 MASA PUSINGAN:- 2 M. ……………………………………. 8 7 6 5 4 3 2 1 TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod:………………………………………. ACARA: ………………ACARA:-………………….……………………………………. ..MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | No...( LELAKI / PEREMPUAN ) AKHIR / SARINGAN (………………. Acara:………… Akhir/Saringan( | | | | Catatan | | | | | | | | | | | | | 5 8 10 11 | | | 18 21 23 24 | | | | | | Tarikh: ……………………………………….

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No.. Acara …………………………. 2 3 4 5 No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 119 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ..Pusingan Tempat 1 Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA : ………………… PENCATAT : …………………….

Acara : …………………………(L / P ) AKHIR / SARINGAN ( ) TARIKH / MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ……………………………………………….. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh : …………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 120 . Acara : ………………………. ……………………………………..LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No.. Tandatangan Referi GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

………………………... ( LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA / PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………....LAPORAN PENGADIL No........................ Tanda Tangan Pengadil ………...... Tanda Tangan Referi Tarikh : ……………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN...... ACARA : ………………… ACARA :…………………………....... ………………………………………………………………………………………………………………....……………….... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 121 ........……………………….......................... : ………..

ACARA …………………….KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) KEJOHANAN MSSM MASA TARIKH…………… REKOD ASEAN M M M NO. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KETUA HAKIM PENCATAT JUMLAH KEGAGALAN PASUKAN KEEMPAT ………………………………………………… ………………………………………………… KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO TEMPAT GILIRAN 122 . ACARA.……………………… (LELAKI / PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN PASUKAN KETINGGIAN CATATAN REFERI ………………………………………………… TEMPAT NAMA NO PERTAMA KEDUA KETIGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 123 .ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

.................. SEBAB PEMBATALAN No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 124 ..................................................... PESERTA …………………………………………………......... HAKIM / NAMA .................. Tandatangan Ketua Hakim Nota......................................... KNEE .................................... Tanda X didalam kotak berkenaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.... LOSE OF CONTACT M PUSINGAN ATAU BENT MASA AMARAN DIBUAT ...................................MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI ( UNTUK DISERAHKAN KEPADAKETUA HAKIM JALANKAKI DENGAN SEGERA) No.................................................................

………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 125 .KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No. Peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. km. Negeri / MSSD:. Acara / Tempat NO.. Jarak:. Hakim Nama Hakim:-…………………………………………………………………….………………………………… Tarikh:.………………………………………………………………….

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 126 4 5 6 Tarikh :……………………. *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara Untuk acara penthathlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara . Ketua Hakim : ……………………………. Hari Pertama Negeri / Pasukan m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Referi :…………………………………... Berpagar Tinggi Peluru Jauh Lembing Keputusan 110 m Lari Lompat Lontar 400 m Mata Lompat Rejam Mata 1500 m Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Mata Akhir HEPTATLON NOMBOR ACARA : ……………………………. Butir-Butir Peserta Gil Nombor Nama Tempat 1 2 3 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..HEPTATHLON REKOD : ………………………….

... ............ Pengerusi – Juri Rayuan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN...................................………………....................…………… PPD : …………………………………………………………............................... Keputusan ....................………………............................................................................................................. Nombor Peserta / Pasukan yang Bersalah : Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ........................00 diterima :…………………...................………………............................. Lelaki / Wanita : ………........................................................................................ Acara : ………........................................................................................ ……...................................................... …….............................................................................. Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima : …………………………Bayaran RM 200............. ……................... Referi Keputusan .……………….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………… Akhir / Separuh Akhir / Saringan : …………........................................BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara : …………………………………………………....................................……… No.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 127 .

BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil 1 2 3 4 Peluru: Jenis Alatan Kg. Kuning iii. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 128 . Putih ii. Merah 5 6 7 Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8 9 10 11 12 Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik ( Nama : Semasa peralatan diambil ) ( Nama : ) Semasa pemulangan peralatan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur : Spikes Penanda Bendera i.

LAMPIRAN 7
CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN / PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

129

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

130

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol)

MASA

PENGISIAN

Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang DiPertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (Jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

131

PENGISIAN PENUTUPAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-Sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai *tertakluk kepada pindaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 134 .

sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah _______________________ GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. Sekian. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 135 . _________________. 4. terima kasih. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. Sekolah ______________ Tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut Tarikh Masa Tempat : : : 3. Sehubungan itu. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. 2.SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Kepada:Pengetua / Guru Besar.

2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 136 . didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu. Sehubungan itu.SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Pengarah. Majlis Perbandaran Seberang Perai. (U. ( __________________________ Pentetua / Guru Besar Sekolah ________________ ) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.P. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________.00 pagi hingga 6. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan. Bandar Baru Perda.30 pagi hingga 12. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Seberang Perai. Sekian.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan jam 7. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3. pihak sekolahj _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut :Balapan larian dan padang olahraga : : jam 7. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai.

( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah ___________________. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Sehubungan itu. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. Tuan. Sekian. terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. 3. 5 April 2007 4. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang DiPertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut:Majlis Perasmian :Tarikh Masa Tempat : : : Isnin. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai.SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah. 4. Ketua Polis Negeri. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Skolah __________ke-53.00 pagi hingga 6. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. SEBERANG PERAI UTARA.30 petang setiap hari. 2 April 2007 3.30 hingga 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 137 .k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang. s. Seberang Perai Utara.00 petang Kompleks Sukan Bertam. 5.30 petang Kompleks Sukan Bertam. 2. Bertam mulai jam 7. Ibu Pejabat Polis Daerah. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP.00 hingga 6. Seberang Perai Utara.

p.Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar. Tuan. 5. Kejohanan tersebut akan diadakan pada 2 – 5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya. e. Lorong Kulit. tempat dan masa seperti berikut:Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : a.SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui : . 1 / 07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. c. terima kasih. Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar agar dapat membenarkan pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. f. b. Sehubungan itu. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang Ke 53 ini. Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. ( ) Ketua Unit Sukan. 2. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain 4. Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE 53 2007 Bil. 3. b. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 138 . Sekian. d.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 139 .LAMPIRAN 9 SUKAN TARA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 140 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

......0 M 4.....5 M 7.............5 M PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA. * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI................. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3......5 M 6.5 M 7.0 M LOMPAT LC 3............... NAMA PEGAWAI......0 M PB 4....5 M LB 3...... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 141 ....................... TARIKH.....0 M PB 2........5 M 8.0 M 4...0 M LB 6....0 M LONTAR LC 5.5 M PC 2..........5 M 3.............SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH..... N. BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.................LAMPIRAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA...... 71700.......5 M 6.. KELAS.. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN...........5 M 5....5 M 3....0 M PELURU PA 5.................0 M NAMA PEGAWAI..5 M 8.....0 M PC 4............. KELAS .. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6......5 M 5. PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA ........0 M JAUH PA 3.... TARIKH..................

............ ACARA .......................LAMPIRAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI............56000.................2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI.................... KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH.......... KELAS .................. TARIKH.............. KELAS ......2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR JUMLAH MATA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN............ KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 142 ..............1 2 MATA HAD KEL.................... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH....... JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL...... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA HAD KEL......1 HAD KEL.... TARIKH..... ACARA ..................

30 PTG 03.30 PETANG – 6.00 PTG 04.15 PAGI 11.15 PAGI 12.30 PAGI 10.45 PAGI 09.45 PAGI 09.15 PAGI 12.00 08.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.CONTOH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.15 04.00 PAGI KUNING 08.30 PTG 03.15 PTG 04.45 05.00 04.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.45 PTG 05.45 PAGI 09.30 03.45 PTG 06.15 11.00 PAGI 08.00 PAGI : : : : 2010 RABU 8.30 PTG 03.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.00 PETANG BIRU 08. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.15 PTG 04. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 143 .00 PAGI 08.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.15 PTG 04.00 PTG 04.00 PTG BIRU 02.30 PAGI 10.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.00 TENGAHARI 2.30 10.00 PAGI 08.00 PTG 04.30 PAGI 10.00PAGI – 12.45 PTG 06.45 09. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.