Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i iii

Kata Alu-Aluan
KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh, dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Selain itu, diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii iv

Kata Alu-Aluan
PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam sejahtera dan salam 1Malaysia

Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Penggubalan, pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii v

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iv vi .

0 Pendahuluan Struktur Sukan di Sekolah Peraturan Pertandingan Jawatankuasa Kecil yang Perlu Diwujudkan Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Bilangan Pegawai Teknik Bilangan Pembantu Teknik (Murid) Jenis dan Bilangan Peralatan Yang Diperlukan Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan Jemputan Tetamu Kehormat Mesyuarat Post-mortem Pembinaan Balapan Olahraga Sukan Tara Muka Surat i ii iii v vi vii 1 2 2 3 15 17 18 19 30 31 32 32 38 Lampiran 1 .0 4.9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 7.0 11.Kandungan Tajuk Kata Alu–Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sukan Kandungan Penghargaan Pengenalan 1.0 9.0 2.0 13.0 5.0 8.0 3.0 10.0 6.0 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA v vii .

Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah.Penghargaan Penghargaan Penghasilan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu. • • • • • • • • • • Pn. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat. Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK Pegawai–pegawai – Bahagian Sukan Semua Ketua Unit Sukan Negeri Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM Jurulatih Olahraga (guru) Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan En. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vi viii .

300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang.Pengenalan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vii ix . Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. Walaupun bagaimanapun. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. Bahagian jawatankuasa-jawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. Contoh-contoh surat. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil. teknikal pertandingan. peraturan pertandingan. buku ini hanya sebagai panduan sahaja. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. sukan tara dan lampiran. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. 200 meter. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan.

melempar cakera dan membaling tukul besi). acara separa maraton (21. 3. lari berpagar wanita (100 m). patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m). lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. maraton (42. 200 m. Olahraga boleh GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Pendahuluan Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.195 kilometer). Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. rohani.000 m. 4 x 200 m. lari berpagar lelaki (110 m). Acara–acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. dan lari berganti–ganti (4 x 100 m. acara jarak jauh (5000 m dan 10000 m). lompat tinggi. 20 kilometer dan sebagainya). dan 3.000 m berhalangan). 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). merejam lembing. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 . Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. 10 kilometer. pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan. Oleh yang demikian.0975 kilometer).1. Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. emosi dan jasmani. Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. 1500 m. acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). dan 4 x 400 m).

0 Peraturan Pertandingan Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan. (Rujuki lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah) 2.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2 .1. ukuran dan jarak).3 Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah.3 3. Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan. gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup.2 Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan).1.0 Struktur Sukan di Sekolah Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah. 2.5 3. Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut.6 Nama. Syarat-syarat penyertaan.1 3. (Rujuki lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi) 2.1. Nombor peserta.2.1 Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. 2. iaitu: 3.2 3.4 3. dan Jadual pertandingan (rujuki Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan). Atur cara .1 Struktur Sukan di sekolah seperti yang berikut. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. iaitu: 2. (rujuki Lampiran 4 untuk contoh trek) 3.4 Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah.

8 4. 4.1.1. serta mengedarkan mengendalikan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan.8 Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal.4 4. JKK Dokumentasi. JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang).1. JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan).3 Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola. 4.13 4.5 4.0 Jawatakuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) 4. JKK Pertolongan Cemas (2 orang). JKK Kawalan.15 Urus setia (3 orang). 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 .1 Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan.1. JKK Kepegawaian (3 orang). Rakaman. Sijil dan Cenderamata (5 orang).6 4.1 4.14 4. mesyuarat pengurus-pengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4.1.11 4.3 4.2 4. Siar Raya dan Publisiti (4 orang jika diperlukan).1 Urus Setia 4.4 Bertanggungjawab 4. 4.2 Bertanggungjawab atas surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu. JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang). JKK Hiasan. JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan).12 4. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang). JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang).10 4. Pegawai dan lain-lain sebagainya.7 Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata. JKK Hadiah. JKK Teknik dan Peralatan (4 orang).1.7 4. JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan. 4.6 Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan. Penginapan Atlet. 4.1. 4. Kebersihan dan Keceriaan (4 orang). JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan).1.9 4.5 Mengurus pasukan.

1.1.5 Merekodkan borang pendaftaran: memproses menyemak mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur menetapkan nombor peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1 Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturan-peraturan kejohanan.4 Taklimat penyelarasan Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan 4.2. 4.1.1. 4.1 Sebelum Pertandingan 4.2. 4.1.2 Susunan atur cara pertandingan: tarikh nombor acara masa acara bahagian umur peringkat pertandingan 4.1. dan 4.10 Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.2.11 Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola.4. 4.3 Pengurusan rekod: rekod kejohanan borang pendaftaran borang pertandingan buku pertandingan 4.2.1.12 Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.9 Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 .1.2 JKK Pertandingan dan Perangkaan 4.1.2.2.

8 Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.2.9 Taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: JKK Kepegawaian JKK Hadiah JKK Kemudahan Padang/Stadium jawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. zon.1.1. jarak.2. 4.1.2. pemegang rekod.1.6 Mesyuarat pengundian lorong: menentukan tempat acara menyediakan bahan-bahan undian alatan (20 hari sebelum kejohanan) 4. tempat dan tahun rekod dicipta) 4.7 Buku rasmi pertandingan: nombor acara nama acara waktu ukuran alatan kedudukan lorong bilangan peserta pertandingan rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa.4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 .2.

tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.3 Mengemaskinikan maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur calon peserta terbaik keseluruhan calon kategori yang lain 4.2.2 Semasa Kejohanan 4.4 Pengurusan keputusan Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 .10 Pengurusan tempat pertandingan: menentukan dan menyesuaikan kemudahan di masa alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat pengurus-pengurus pasukan.2 Pengurusan keputusan :menerima mengeluarkan mengumpul menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan.2.2.1.2.2.1 Buku peserta susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta 4.2.2.4.2.2. 4. bilik seranta. akhbar dan untuk simpanan) 4.

3.1 Sebelum Kejohanan 4.1.3.1 Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkannya kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan. 4.2.4 Tugas-tugas lain. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuki peraturan pertandingan) menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/kerosakan menyusun. menyemak.1.2 Menyediakan pelan trek/staggers.3.3.3.3 Menyediakan dan melatih 40 .3 Selepas Kejohanan 4.2. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik. 4. menempatkan. 4.1.1 Peralatan: menyemak. 4.2 Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.2. 4.4 Mendapatkan.3 JKK Teknik dan Peralatan 4.3 Mengemaskinikan rekod kejohanan.3.3. menentukan ukuran.2.3.3.1.4. 4. dan memastikan bahawa borangborang teknikal yang diperlukan cukup. tempat gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 . menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum pertandingan dijalankan mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) 4.60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

3 Selepas Kejohanan 4.4 JKK Kepegawaian 4.3.4 Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab atas hal-hal teknik yang lain. 4.3. referi-referi balapan. 4.2 Semasa kejohanan 4.4. 4.2.3 Mengurus urus setia).3. 4.2 Menyediakan atau membuat balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekodrekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN sebagainya.2 Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.2.3 Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan.3.3.3.2 Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu. pengurus teknik. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 .4. 4. 4.4.3.3. pengurus kejohanan.2.4.3.4.1 Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya. 4. wujudkan sistem keluar/masuk alatan mengadakan score board untuk semua acara padang semakan tempat bagi acara dan 4. tempat surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.1 Peralatan: mengeluarkan. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula.2.1 Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan.4 Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus penginapan pegawai (jika diperlukan).3.

7 Membuat pendaftaran tenteang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.6 JKK Jemputan dan Sambutan 4.6 Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman.4.3 Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata.5. 4. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan.6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 . 4. penutupan dan jamuan rasmi.5 JKK Kewangan 4.8 Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan.6. 4.5 Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola.5.6 Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. 4.5.5 Mengagihkan tugas pegawai.4. 4. 4.4. 4.6. 4. ketua kumpulan.4.2 Berusaha mendapatkan tajaan.3 Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada).4. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan.9 Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula.5.1 Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan.5. jadual tugas dan giliran tugas.4.5. 4.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.6. 4. 4. 4.5 Protokol majlis: menyediakan. 4. 4.4 Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. 4.6 Mengurus pengelola.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan.6. 4.6.

6.7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 .6 Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis. 4.8 Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan.9 Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan.2 Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.9 Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi.4 Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman dan pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan.7 JKK Perasmian dan Penutup 4.6.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan.8 Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan. 4.7 Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan. 4.7.6. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.7 Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuki lampiran). 4. 4.7.5 Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan.7.7.3 Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan.6. 4. 4.12 Mengurus pengelola.7. 4.7. 4. 4.12 Mengurus pengelola. 4.6.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4. 4. 4. 4.6.7.4.7.7.7.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. 4.10 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.7.

tempat keputusan dan tempattempat lain yang difikirkan perlu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 .6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.9.9 JKK Pertolongan Cemas 4. 4.4 Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan.3 Melabel khemah-khemah kontinjen. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. 4.8. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4. urus setia.8. tempat hadiah.8.4 Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen.9.8 Mengurus pengelola.3 Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas.2 Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St.8 JKK Hiasan dan Kebersihan 4.9. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. 4. bilik panggilan. 4. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan.8. 4.9.9. 4. 4.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.8 Mengurus pengelola. 4. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/sesi.9.5 Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokok-pokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. 4. tempat pegawai teknikal. 4.8.8. 4.9.9.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4. juri.4.5 Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan.2 Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.8.8.

10. 4.10 JKK Dokumentasi.4.10. 4.2 Kawalan dan Keselamatan: menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta.10. mengawal keselamatan semasa rehat di antara sesi pagi dengan petang. 4. 4.6 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. 4.11.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan.4 Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan). tentukan tempat letak kereta dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan. Keselamatan dan Lalu lintas 4. Rakaman. memastikan bahawa hanya orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton.10.11. 4. 4. mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama.3 Menyediakan sistem siar raya.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.7 Mengurus Pengelola.5 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. keselamatan dan lalu lintas. menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat.11 JKK Kawalan. 4.10. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 . Siaraya dan Publisiti 4.11.3 Lalu Lintas: mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan.2 Membuat rakaman kejohanan.10.10. VVIP/VIP/jemputan/kontinjen. tempat peserta dan tempat hadiah.

12.12. 4. 4.5 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. 4. 4.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.7 Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu).3 Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah. 4.12 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.12.11.12. 4.4.12.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.6 Mengurus Pengelola. 4.11. 4.12. 4.12. 4.9 Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan.8 Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian. 4.11.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.12. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan.6 Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka.2 Menerima. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 .11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.12 JKK Hadiah dan Cenderamata 4.12. 4.12. dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12.12.4 Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah.5 Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu untuk penyampaian hadiah. 4.

13.13.13. Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. lain yang berkaitan dengan buku 4.4. Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan.13.13.13. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.13.4 4.2 4. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 .5 4.13. Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih.13 JKK Buku Cenderamata 4.6 4. Bekerjasama dengan JKK cenderamata. Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.7 4.8 4.1 4.3 Menubuhkan jawatankuasa kecil.13.10 Mengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.9 Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut. Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata.13.

72 m/ 9.914 m) (Jarak pagar 13.5 m/ 10.762m) (Jarak pagar 45 m/35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m X X X X X X X X X X X X (sambungan di mukasurat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Acara-acara yang dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) X X X X X X X X X X Terbuka X X X L18 L15 L12 X Kumpulan Umur L10 P18 P15 X X X X X X X X X X X Terbuka X P12 X P10 X 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.5.838 m) (Jarak pagar 13 m/8.762 m) (Jarak pagar 16 m/19 m/ 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.02m) 200 m Lari Berpagar (0.914 m/0.14 m/14. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 .991 m/0.914m/0.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .55kg 2.L18 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10.72kg 2.72kg X X 1.5kg 1kg X X 700g 600g X 5.45kg X X X X X X 4kg X X X 4kg 2.72kg X 1kg X 600g X X X X X X X X GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.72kg 2.45kg 4.000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 m 4 X 200 m 4 X 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X X X L15 L12 X L10 P18 P15 X P12 X P10 X X X X X X X X X X X 4kg X 1kg X 600g X X X X X X X X X X X X X 5.

2 orang 1 .2 orang 1 .2 orang 1 .2 orang 1 .2 orang (jika ada) 1 orang 1 .6 orang 1 .0 Bilangan Pegawai Teknik yang diperlukan Bilangan pegawai teknik yang diperlukan adalah sebanyak 100 hingga 120 orang.2 orang 1 .2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12 .2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 .2 orang 1 .5 orang 1 orang 2 – 4 orang 1 orang 4 .16 orang 10 Referi bilik panggilan 11 Ketua hakim balapan 12 Ketua hakim lompatan 13 Ketua hakim lontaran 14 Ketua hakim acara campuran 15 Ketua hakim bilik panggilan 16 Ketua penjaga masa 17 Ketua pengadil 18 Penyelaras pelepasan 19 Setiausaha pertandingan 20 Hakim balapan * 21 Penjaga masa * GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bil Pegawai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Bilangan 3 .6. Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan.

4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu) :35 Ketua hakim photo finish 36 Hakim photo finish 37 Hakim pengukur acara padang 1 orang 3 – 5 orang 4 – 6 orang * Jika alat elektronik digunakan. bilangan pegawai ini boleh dikurangkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18 .4 orang 1 orang 6 .1 orang 4 orang 2 .8 orang 10 .4 orang 1 .Bil Pegawai 22 Pengadil/pencatat pusingan 23 Pelepas 24 Ketua penolong pelepas 25 Penolong pelepas 26 Hakim lompatan * 27 Hakim lontaran * 28 Hakim bilik panggilan 29 Juruhebah 30 Pegawai statistik 31 Marsyal (pengawas) 32 Penyelaras upacara penyampaian hadiah 33 Hakim acara jalan kaki 34 Pegawai alat penyukat angin Bilangan 8 .9 orang 1 .12 orang 10 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian.6 orang 2 .12 orang 2 . Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) 7. (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja.4 orang 2 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka.2 orang 4 .0 Bilangan Pembantu Teknik (murid) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 . yang diperlukan 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 85 – 90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2 . 3.5 kg 600 g 700 g 3m 5m Bil.0 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga.8.72 kg 4. 14. 11. Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P Lembing 18L Pagar untuk Lari Berpagar Troli untuk pagar Troli serba guna Tiang Lompat Tinggi Palang untuk Lompat Tinggi Blok Permulaan Kotak untuk permulaan (lorong) Bendera kecil (Merah dan Putih) Bendera kecil (Kuning dan Putih) Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 2. 13.45 kg 4. 2. 5 6 7.00 kg 5.45 kg 1. 17 18.55 kg 5. 9.5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 20. 19. 16. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. Bil 1. 10. 8. 21.00 kg 1. 4. 12. 15.00 kg 4.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 . 40. 36. 30. 27. 38. 39. 28 29. 31. 37. 41. 44. 23. 32.Bil 22. 35. 45. 42. 26. Pita ukur Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 30 m 50 m 100 m 25 lap merah hitam - Bil. 24 25. yang diperlukan 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2 – 6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 – 2 unit 1 – 2 unit 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) Papan pengira pusingan (lap counter) Bateri untuk siren (jika perlu) Siren dan Lampu Isyarat Penyukat kelajuan angin (wind gauge) Bangku panjang Tiang lombol bergalah Palang untuk lombol bergalah Tangga aluminium Galah untuk mengangkat palang Pagar untuk Lari Berhalangan Tempat air untuk Lari Berhalangan Bendera untuk dipacak di tempat memotong 800m Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa Tempat berdiri untuk pelepas Papan menembak untuk pelepas Tiang penamat Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang) Kerusi biasa Rostrum pemenang Papan notis GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 34. 43. 33.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21 . 47. 67. Kanister air Bilik urus setia Extension wire Peralatan Ukuran lompat - Bil. 57. yang diperlukan 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya Mikrofon (mengikut keperluan) Megaphone Meja panjang Papan putih (White board) Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) Payung besar Tangga penjaga masa dan hakim Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang Perata pasir untuk lompat jauh/kijang Papan lonjat (kijang/jauh) Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi Alatan lombol bergalah Pagar untuk acara Lari Berhalangan Baton Alatan photo finish/EDM Jam randik Sarung angin (windsock) Papan tanda untuk hakim jalan kaki Bakul untuk letak alatan Bakul untuk letak pakaian atlet Besi spikes untuk tanda acara padang Kain buruk untuk lap alatan balingan Penyapu Papan plastisin untuk jauh/kijang Resin untuk acara lontaran Cangkul dan penyedok dan perata pasir GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 53 54. 65. 69. 62. 61.Bil 46. 58. 64. 51. 59. 71. 72. 68. 75. 50. 49. 55. 66. 52. 60. 74. 73. 63. 70. 48. 56.

88. 80.kuning Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) Papan klip Komputer riba Mesin fotostat Pistol pelepas Peluru untuk pistol pelepas Papan dan tangga pelepas Pencetak laser Ukuran - Bil. Peralatan Caution tape (merah putih) Masking tape (kertas) 1 inci Masking tape (kertas) 2 inci Tape sektor untuk acara padang (plastik) . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22 . 87. 84.putih Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . 78. 77. 82.Bil 76. 83. 86. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. yang diperlukan 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing. 79. 85. 81.

Kad merah. Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 sm.20 buah jam randik. Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. Kotak lorong (2 set jika perlu). peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti yang berikut: i Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii Tanda tangga hakim. sediakan tempat yang sesuai. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bendera untuk pengadil (kuning/putih). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23 . bakul sampah. (8 –10 unit ). Kad merah dan kuning untuk referi. Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800m ke atas). Hon dan lampu isyarat. 16 . kain buruk. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. Alat-alat untuk menandakan salah mula. Tanda tangga penjaga masa. Penyapu.8. Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. Bangku untuk pengadil. * sekiranya alat foto penamat digunakan. Papan klip untuk borang-borang. Tangga dan papan untuk pelepas.1 Peralatan dan Kemudahan Acara Balapan Secara amnya. Bakul untuk pakaian peserta (individu). Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/4x400 m / 4x200 m (break line).

2. 8.5 Acara Berjalan Kaki i ii iii Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. Papan amaran (white board). 5000 m Jalan Kaki dan 10000 m Jalan Kaki: i ii iii iv Bekas air dan air. 8. Meja. Cawan kertas. Alat penyukat angin untuk acara 100 m. Troli pagar yang cukup.2. 8. sediakan juga alat salah mula.2. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3 Acara Lari Berganti-ganti i ii Baton (8 – hingga 10 set).2 Acara 5000 m. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen.2. Span (sponge).2. 200 m dan 100 m/ 110m/ 200 m lari berpagar. 4X200 m dan 4X400 m): i ii iii Blok mula (8 hingga 10 set).8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24 .4 Acara Lari Berpagar i ii 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. 8.2 Khusus untuk Acara Tertentu 8. Sekiranya alat foto penamat digunakan.1 Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4X100 m.

Tanggungjawab diserahkan kepaada pengelola untuk menyediakannya. Pencatat pusingan.2. Penyediaan air di tempat lompatan air. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). Hakim bilik panggilan. Pengadil. 1 pagar di halangan air. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7 Kad-kad Teknikal Balapan (rujuki lampiran 6) i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Ketua hakim (borang keputusan rasmi). Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan cukupnya dan bergantung pada keperluan acara. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25 . Ketua penjaga masa. Hakim acara berjalan kaki. 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m. Borang sukatan angin. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. 8. Hakim. Penjaga masa.96 m.8.2.6 Acara Lari Berhalangan i ii iii iv v 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti.

Penyapu.55 kg 5. meja dan tempat khemah/payung. Tiga set bendera merah dan putih . Kerusi. Jam randik.72 kg 4.45 kg Pita pengukur 30m atau EDM (alat pengukur elektronik). kain buruk. berus.00 kg 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26 . Resin powder untuk membantu genggaman. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru. Pita sektor balingan atau garisan. Papan skor.1 Acara Lontar Peluru i Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix Berat Peluru 2.3. Air-horn atau alat yang sesuai. Tempat menyimpan atau rak peluru. Satu set bendera kuning.3 Peralatan dan Kemudahan Acara Padang 8. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Kad teknikal dan papan klip (2 set). guni dan bakul sampah. Air minuman dan cawan kertas.8. Penanda jarak dan rekod. Penanda untuk peserta. Besi penanda.

3 Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki i ii iii iv v Berat Lembing 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara. Sila rujuki ukuran.98–4. Jam randik atau countdown clock.3. sektor. Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).4 Acara Lompat Tinggi i ii iii iv v vi vii viii ix Tiang.2 Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki i ii iii iv Berat cakera 1 kg 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27 . Sila rujuki ukuran. sektor. Sarung angin. Penanda. Pita ukur 50m atau 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). Palang 3. Tilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m). Dua set kad teknikal dan papan klip. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. alatan dan trek (lampiran 4). Sarung angin (wind sock). Dua set bendera merah dan putih. alatan dan trek (lampiran 4). Penanda.3. Satu set bendera kuning.3.5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. Pita ukur 3m atau 5m atau bar pengukur (atau EDM). 8.02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan).8. 8.

Dua batang galah untuk mengangkat palang. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Alat penyukat angin. Satu set bendera kuning.5 Acara Lombol Bergalah i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi Pita ukur 10m atau EDM (alat pengukur elektronik).3. 8. Dua buah tangga berukuran 5m.3. Kerusi. Penanda. Dua set bendera merah dan putih. meja dan khemah/payung. Penimbang air. guni dan bakul sampah. Kad teknikal. Penyapu. guni dan bakul sampah. Sarung angin (wind sock). Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Satu set bendera kuning. kain buruk. Kerusi.x xi xii xiii xiv xv xvi Penimbang air. Papan klip pegawai. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). berus. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28 . berus. 8. Papan skor. Air minuman dan cawan kertas. Papan skor. meja dan khemah/payung.6 Acara Lompat Jauh i ii iii iv v vi vii Pita ukur 20m atau EDM (alat pengukur elektronik). Sarung angin (wind sock). Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. Penyapu. Dua set bendera merah dan putih. kain buruk. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Jam randik atau countdown clock. Air minuman dan cawan kertas.

Besi penanda. berus. Alat perata pasir (cangkul dan perata). Penyapu. Dua set bendera merah dan putih. Penanda jarak. Plastisin. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Alat penyukat angin. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 . Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). Kerusi. Penanda papan lonjak (take-off board indicator). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Penyapu. meja dan berteduh. 8. Air minuman dan cawan kertas. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta.viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Bangku pendek untuk hakim take-off. dan bakul sampah. Papan skor.3. Papan klip pegawai. berus. Satu set bendera kuning. Papan klip pegawai. Perata dan sudip untuk plastisin. meja dan peneduh. dan bakul sampah. Besi penanda. Kerusi. Bangku pendek untuk hakim take-off.7 Acara Lompat Kijang i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Pita ukur 20m atau EDM. Air minuman dan cawan. Papan skor.

Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut:muzik yang Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3 Kedudukan pengurus pasukan. 9. Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 9.i Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka Berat Baling Tukul Besi 4.45 kg ii iii iv 9. alatan dan trek (lampiran 4). 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30 . sektor. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau dimainkan melalui cakera padat. guru.2 Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen adalah bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet + 2 orang guru + seorang ketua). Sila rujuk ukuran.0 Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). Kurungan keselamatan.1 Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan.00 kg 5.

4 Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut:Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti di atas) 9.6 Raptai pembukaan. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan.5 9. penutupan. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Contoh surat jemputan dilampirkan (rujuki Lampiran 8). Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. perbarisan dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan. Timbalan Menteri.0 Jemputan Tetamu Kehormat 10. 10.1 Sekiranya Menteri. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31 .9. pertandingan perbarisan dicadangkan (rujuki Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan). Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah.

11. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 .1 Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1 Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum.1 Keperluan Awal 12.1. 12.0 Pembinaan Balapan Olahraga 12. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.0 Mesyuarat Post-Mortem 11.

23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.548.448.804.710.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.36 m2 > 8.17 m2 > 15.1.17 m2 > 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33 .239. BALAPAN 400 METER JUMLAH LORONG 8 6 4 8 300 METER 6 4 8 200 METER 6 4 8 150 METER 6 4 4 KELUASAN > 16.248.042.504.504.17 m2 12.18 m2 > 4.86 m2 > 2.12.21 m – 1.68 m2 > 3.1. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.86 m2 > 9.219.16 m2 > 3.86 m2 > 4.211.86 m2 > 5.482.021.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.47 m2 > 10.82 m2 > 14.

Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 meter.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 .2. Tali (7mm – 10mm) berukuran 120 meter.7 12.2.10 Tukul besi.2.2.8 12.2 12. .9 15 batang besi penanda. Pita ukur (steel) berukuran 50 meter.1 12.6 12.12.2 Keperluan Alatan 12.5 12.Besi penanda (15 batang) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4 12. Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 meter.2.2.3 12. Minyak hitam / cat.2.2. Roller atau berus cat (5 sm). Pita ukur (steel) berukuran 30 meter.2. 12. 20 batang paku 20 sm.

4 Perhatian Dan Peringatan 12.3.4 Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.4. 150m – L m ( untuk balapan 300 m) c.1 Minyak hitam atau cat (putih). 2. 100m – L m ( untuk balapan 200 m) Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = 1/2 stagger Garisan rentas (kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.2 Pita ukur. 12. 12.a2 b. 12.4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35 . b=1/3 x 3. 12. a=b c.2 Cat semburan.4.1 Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 sm 50 sm. Lengkung a. 12.3 Minyak penipis.Bahan-Bahan 12.b2 d. a=1/3 x 3.5 Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 12.4. 12. Jumlah L = a+b+c Garis lurus (GL) a.142 x a1 .5 Rumus Mencari Jarak Lengkung Balapan 1.3.4. 3. 4. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.3 Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. 12. 200m – L m ( untuk balapan 400 m) b.3.142 x b1 .

23 meter (maksimum). 12.7 Tiang penamat: tinggi tiang = 1.00 – 3.4.4.8 Bendera Memotong (Cut-in): Tinggi tiang = 1.4 Setiap garisan lebarnya ialah 5 sm.5 Bagi garisan permulaan dan garisan penamat.00 sm lebar tiang = 5 sm 12.1 Jarak f ke f1 adalah antara 1. 12.50 m tebal tiang = 2.4.6 Garisan memotong (cut-in) 5 sm. lebar garisan ialah 5 sm. 12.2 P ialah kawasan bahagian dalam balapan.4.6.3 Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”.21 meter (minimum) hingga 1.6 Membuat Garisan y x f1 f p 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36 . 12.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6.4. 12.12.4. 12.

7 Zon-zon di balapan.1 Zon Pertukaran Baton 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 37 . Zon menerima baton Zon menunggu 10.12.00 m 8.00 m 10.8 Garisan memotong (cut-in) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 m 10.

Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38 .13. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Sukan Tara Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan. Acara– acara boleh dibahagikan kepada : LARIAN 100 M 200 M 400 M 800M L/ Jauh L/Kijang L/Tinggi ACARA LOMPATAN BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji. Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: Melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah Mengumpul mata atau markah rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah Mudah dan selamat Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah.

1. 13.4 Semua murid wajib melibatkan diri.7 Bagi semua acara murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/ larian sahaja.1.6 Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.2 Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: kelas A kelas B kelas C . (untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 13.1 Peraturan Am 13.tingkatan 4 hingga 6 * .tingkatan 1 dan peralihan 13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .3 Sukan Tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan.tingkatan 2 dan 3 .1. 13.8 Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti muka surat berikut.1. 13.1 Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing.1.5 Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.1. 13.1.13. 13.1.

5 m 4.Acara Dan Had Kelayakan Bagi Sukan Tara BIL ACARA KELAS 1 mata LA LB 1 100 meter LC PA PB PC LA LB 2 400 meter LC PA PB PC LA LB 3 Lompat Jauh LC PA PB PC LA LB Lontar 4 Peluru LC PA PB PC 15 s 16 s 17 s 17 s 18 s 19 s 75 s 80 s 85 s 85 s 90 s 95 s 3.5 m 3.0 m 4.0 m 3.0 m 7.5 m 4.5 m KELAYAKAN 2 mata 12 s 13 s 14 s 14 s 15 s 15 s 65 s 70 s 75 s 75 s 80 s 85 s 5.5 m 5.5 m 6.0 m 3.5 m 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 40 .0 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 m 5.0 m 6.0 m 2.5 m 3.0 m 6.5 m 8.0 m 7.5 m 3.0 m 8.5 m 5.0 m 4.5 m 6.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 41 .3. 13.3. keselamatan dan yang berkaitan. 13.1.2 Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit.1 Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan Lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan.1.1. Jalankan acara ini serentak.1 Jam randik (stop watch).4 Jadual Sukan Tara (cadangan) Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Waktu 2.30 petang 8.6 Panduan Pengendalikan Sukan Tara (cadangan) 13.4 Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan.3.5 Sistem Pemarkahan (cadangan) 13.3 Peluru mengikut saiz.1. 13. peserta selesai mengambil ke empat- GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3 Hadir serta mengambil bahagian: 1 markah setiap acara Tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama atau Tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua. Kumpulan larian (100 m dan 400 m). 13.3 Berikan taklimat kepada murid tentang acara.3. kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh. pemarkahan.30 pagi Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang 4. 13. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap empat acara. peraturan. had kelayakan.1.3. 13. 13.3.4.2 wisel (pelepas dan penjaga masa).3.

4 Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua 13. Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 Pegawai-pegawai yang diperlukan: bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas.13. Pencatat mengira peserta yang mengambil bahagian.Sementara itu seorang pegawai atau pelajar (QM) untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru. Borang yang berkaitan diserahkan kepada sahaja. Penjaga akan melihat lihat jam dan meniupkan mengikut jumlah Peserta yang berjaya kelayakan masa yang ditetapkan. melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan. Buat catatkan dalam borang dalam acara lompat jauh atau lontar peluru seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 . Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43 .LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL. 1/1989 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .

jasmani. 3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkaraperkara berikut dipatuhi: i. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah 3 Januarai 1989 Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. 2. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. iii. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. Pihak sekolah. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. Namun demikian. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. setakat mana yang boleh. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah.Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. ii. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. jogging atau perlumbaan jalan kaki. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 .III/(69) Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. iv.

4. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan. s. 7. 5. 1.Sekian dan terima kasih. 11. 3. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. 10. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. 46 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 9. 6. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. YB Dr. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. 2. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan.k. 8.

LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi : PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : PK Pentadbiran Setiausaha : Setiausaha Sukan Ahli : Guru-guru Penasihat Permainan Ahli : Ketua Guru Pasukan Rumah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 49 .Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Pen.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 50 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 51 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 52 .

Nota : Terdapat berbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. Bonnie – rumah hijau. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. Teng Ah How – rumah biru. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Munusamy – rumah kuning. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 53 . ii. perbezaan dalam bilangan tidak boleh ketara sangat.Dua cara / contoh dicadangkan :a. Isa – rumah hijau. Celene – rumah merah. v. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. 1 dan 2 masuk Rumah Merah 3 dan 4 masuk Rumah Hijau 5 dan 6 masuk Rumah Biru 7 dan 8 masuk Rumah Kuning 9 dan 0 masuk Rumah Ungu Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas Contohnya :Senarai daftar Ahmad Isa Maniam Munusamy Ai Tong Celene Bonnie Teng Ah How Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. Nota : Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. Ai Tong – rumah ungu. Maniam – rumah biru. atlet-atlet berbakat yang seimbang. Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah :Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar. iii. jantina. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka :i. b. iv.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54 .

TREK (Sumber : Buku Peraturan IAAF / KOAM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.LAMPIRAN 4 UKURAN. ALATAN. SEKTOR. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 55 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 56 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

95 22.00 18.64 22.01 157.61 JEJARI GL/GM 20.20 180.46 18.96 Lengkung MC 15.15 23.23 21.35 12.15 22.86 22.00 16.15 23.64 22.52 24.00 15.64 22.64 22.69 19.00 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JN/JD 15.00 15.00 15.15 22.38 23.81 26.47 173.46 18.64 22.86 22.57 20.38 23.00m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.10 27.00 16.23 17.64 EB/EL 15.69 19.57 20.64 22.39 28.64 LURUS BR 15.35 12.00 20.73 Lurus CD 22.64 22.69 19.95 22.15 27.35 57 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung AP 15.71 17.64 22.BALAPAN 150 METER D N J H K P Q A B R L E G F M C UKURAN ASAS AB=CD = 22.46 22.15 23.00 18.68 29.64 22.66 196.15 22.00 16.64 22.92 26.86 22.64 22.69 19.44 24.44 24.64 22.75 Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.35 12.71 17.92 21.86 22.15 26.15 22.16 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .52 24.73 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.23 17.92 21.64 22.29 19.00m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.46 23.63 LURUS AB 22.39 204.46 18.61 LORONG Lengkung LM 20.00 15.64 22.15 23.38 27.64 Jumlah 150.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.23 17.75 20.23 22.00 15.46 18.71 17.38 28.64 22.57 20.81 26.64 22.00 18.93 188.63 28.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.71 17.23 23.69 24.29 19.64 22.74 165.64 Lengkung BL 15.68 29.29 19.44 24.64 22.64 22.39 28.00 16.35 12.44 24.38 23.64 22.00 18.38 23.29 19.92 21.00 21.92 21.61 FC/FM 15.35 12.35 12.00 15.64 22.69 23.96 15.64 22.64 22.64 22.57 20.64 22.00 LURUS AQ 12.61 LURUS CD 22.10 27.23 17.64 22.92 24.35 12.64 22.23 23.64 22.

95 Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.44 24.73 22.96 22.15 23.00 22.15 23.65 246.81 23.39 26.44 24.00 18.23 22.64 22.64 20.64 22.35 22.64 Lurus BR 15.71 17.64 22.57 22.00 15.00 18.64 .JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.00 207.10 24.64 17.64 22.57 20.35 22.35 22.64 19.00 15.35 22.71 20.29 23.00 15.86 22.64 22.29 19.38 254.52 24.71 17.29 19.15 23. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 58 Lorong 4 12.86 22.73 29.64 18.00 18.64 22.15 23.64 Lorong 5 12.86 22.52 22.64 22.35 22.64 22.39 28.73 215.44 24.15 LORONG 15.00 15.00 Jumlah 200.71 17.64 Lorong 3 12.64 15.64 Lorong 6 12.96 28.57 20.44 24.35 22.75 Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB 22.29 19.81 26.92 238.64 Lorong 8 12.35 22.86 22.64 22.57 20.23 20.00 15.00 15.68 29.35 22.64 Lorong 7 12.75 22.10 27.64 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.46 223.19 230.68 27.95 15.00 15.64 Lorong 2 12.64 22.

86 22.00 15.58 >D 21.15 23.49 304.64 22.64 22.86 19.64 22.64 22.23 17.64 22.64 19.75 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.81 26.64 22.74 <M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ND ML CM Lorong 1 20.44 22.39 28.68 29.64 15.64 20.68 < L 13.64 22.64 24.29 Lorong 4 19.02 > M 9.04 320.57 20.64 22.00 22.26 Stagger 300 m 0.64 22.81 26.15 20.32 313.57 Lorong 5 22.64 15.04 >C 20.95 22.23 23.00 18.64 17.64 22.57 22.44 Lorong 8 24.96 24.73 23.15 23. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 59 Lorong 3 18.75 23.58 321.01 >D 2.29 19.13 317.64 22.95 15.52 18.10 20.63 >C 9.00 15.44 24.86 26.64 22.71 22.86 22.64 22.71 Lorong 2 22.96 15.10 27.81 19.00 22.10 27.57 20.64 18.57 24.15 23.71 17.50 <N 2.39 28.63 309.13>M 17.95 15.95 20.57 22.68 29.64 22.00 Jumlah 299.44 28.44 24.52 24.64 22.73 20.64 22.00 22.00 15.39 22.64 17.23 23.02 309.64 Lurus BR 15.52 24.64 18.64 22.00 15.71 20.29 19.26 >D 3.15 Lorong 7 23.64 18.23 17.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.75 17.96 22.68 29.71 20.71 22.86 Lorong 6 22.00 15.64 22.00 15.00 15.55 <C 8.86 22.57 18.75 .29 23.15 27.71 15.00 22.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.49 > L 4.00 15.44 24.64 19.29 17.29 22.29 22.

64 20.62 292.64 17.52 24.29 23.23 290.15 27.71 22.26 Jumlah After C After D After N 22.57 24.75 29.64 22.95 15.68 23.26 6.64 23.94 283.62 Lorong 2 17.23 17.00 22.57 20.68 283.57 20.57 22.44 24.36 10.64 After P Before A After A After B Before L 15.29 22.00 22.00 18.02 22.81 19.64 22.96 28.29 19.64 22.44 28.64 15.73 29.64 23.71 20.23 Lorong 3 23.00 18.52 279.85 290.44 28.96 15.44 24.64 17.64 15.10 282.34 1.23 17.64 19.75 60 Jumlah Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP 293.29 22.64 19.00 18.86 26.62 410.95 15.99 271.29 19.29 19.00 15.64 23.96 .00 15.57 24.95 22.99 22.86 22.71 20.44 22.44 24.00 15.86 22.96 7.81 26.75 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lurus AB Lurus BR 15.64 19.68 29.71 17.00 22.15 27.57 24.71 20.64 22.02 279.71 20.15 23.39 28.57 20.29 23.96 24.00 414.38 22.78 23.73 22.94 22.23 15.64 22.39 3.36 9.64 22.64 18.64 22.15 23.00 16.00 22.00 15.75 22.62 20.00 15.36 0.64 18.75 29.64 17.52 18.71 22.10 20.39 22.39 22.44 24.15 27.00 15.64 18.26 22.62 22.15 22.71 20.57 20.64 17.86 22.71 22.85 22.00 22.64 15.81 19.73 293.86 22.57 22.23 23.34 420.68 23.00 22.86 26.50 14.39 409.39 271.15 22.26 282.52 18.64 24.96 407.38 292.64 15.15 23.36 403.29 23.64 22.64 22.44 24.64 22.95 292.00 15.39 406.64 20.62 22.64 18.86 22.95 15.81 292.64 22.86 26.JARAK LORONG BALAPAN 400M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung PA Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 17.64 22.64 22.86 22.29 19.64 22.10 20.52 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.78 423.10 27.64 20.71 17.64 24.

46 21.00 19.53 36.97 30.00M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 LURUS AQ 32.00 19.50 32.0M J F N 62.50M 100M 32.38 26.97 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .38 26.97 30.52 28.60 GE=EF=FG= 10.53 36.92 24.00M 18.61 31.20M JEJARI DITOLAK 0.83 24.53 36.53 36.50 32.53 36.97 30.46 21.15 25.29 27.60 HP/HN/PN LURUS GL/GM/ML 24.53 36.69 22.46 21.97 30.53 36.23 20.00 19.83 27.50 32.50M 10.50 32.53 36.00 M X 70.60M P A Q 36.15 25.50 LURUS BR 30.61 36.00M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.50 32.53 36.15 25.50 32.60M 61 JEJARI DITOLAK 0.50 32.21 FC/FM 18.23 20.00M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.53 36.53M D C M H G E L B R 32.38 26.29 29.61 KA/KP/AP 18.23 20.06 25.38 33.60M K 6.98 33.69 22.00 19.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.20M LURUS JN/JD/ND 18.92 24.75 29.53 36.60 25.52 30.97 30.0M 10.06 28.00 M 36.97 30.92 24.53 36.21 26.61 CD 36.75 31.69 22.15 25.53 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.97 M 18.92 24.97 30.53 36.53M 30.53 AB JEJARI JEJARI EB/EL/LB 18.23 20.69 22.98 30.46 21.

85 36.29 36.53 25.91 238.53 22.14 Lorong 3 21.49 34.72 29.21 33.00 22.46 223.34 29.53 36.63 30.63 30.92 32.00 25.34 20.85 Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD 36.00 Lorong 6 25.72 24.53 36.43 28.53 36.00 36.49 34.87 26.78 27.58 Lorong 8 27.92 32.29 Lorong 7 26.43 36.73 215.72 36.64 246.53 18.10 LORONG Lengkung AP Lorong 1 18.05 20.53 36.85 Lorong 2 20.18 230.53 36.87 24.14 21.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 207.53 36.53 25.53 20.37 254.21 33.53 Jumlah 200.29 26.53 36.53 36.72 Lorong 5 24.87 18.78 21.JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung PN 25.05 28.29 26.53 21.43 22.76 27. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 62 Lorong 4 22.58 27.14 27.85 25.58 27.58 36.87 .53 24.76 18.14 36.

50 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.73m selepas T 11.50 Lorong 2 32.72 30.53 36.86 3.43 30.53 36.49 25.97 30.85 25.46 219.00 203.53 27.86 3.19m selepas T 27.97 21.53 36.87 34.53 36.86 3.00 3.63 22.19 227.14 30.14 27.97 36.00 30.05m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lorong 1 32.50 .32m selepas T 23.50 Lorong 8 32.97 30.50 Lorong 6 32.05 Lengkung BL Lurus CD Jumlah Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR BEZA 0.50 Lorong 5 32.53 36.86 3.53 36.53 36.46m selepas T 19.53 18.97 30.86 STARTING 200M 0.73 211.85 30.34 21.97 22.86 3.29 26.86m selepas T 7.53 36.43 28.72 29.97 36.53 36.59 215.59m selepas T 15.97 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 63 Lorong 3 32.86 207.29 32.21 25.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus AB 36.32 223.58 27.05 20.50 Lorong 4 32.50 Lorong 7 32.53 36.53 36.86 3.53 36.00 M pada T 3.92 24.58 33.00 30.53 20.76 18.53 200.87 24.78 26.

53 30.85 13.53 30.53 30.43 3.72 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36.53 27.96 SEBELUM M Lorong 6 25.53 30.97 201.00 36.97 206.87 36.31 SEBELUM C Lorong 8 27.14 27.97 186.53 22.00 6.97 222.96 36.43 36.58 9.34 SEBELUM M Lorong 4 22.29 36.11 36.53 30.14 36.76 18.97 191.81 36.53 25.58 33.53 30.53 20.85 36.53 21.85 Lorong 1 18.87 5.92 24.29 12.05 20.49 26.53 24.45 SEBELUM C .PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah 25.53 26.65 SEBELUM M Lorong 2 20.34 21.27 36.78 27.87 34.97 196.72 1.29 32.35 STARTING 200M LORONG Lengkung CM 36.14 36.42 64 Lorong 3 21.53 30.5 SEBELUM M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 8.21 25.66 36.58 36.53 30.63 22.43 28.72 29.53 18.97 217.81 SEBELUM M Lorong 5 24.11 SEBELUM M Lorong 7 26.97 212.00 30.

53 36.44 23.00 24.41 27.00m selepas A 4.19 23.97 30.53 20.32 320.66m selepas B LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 65 Lorong 4 36.53 29.81m selepas A 8.73 35.44 36.53 21.84 26.79 36.43 25.27m selepas A 24.43 21.19 27.98 19.38 25.53 36.49 33.59 272.53 36.53 25.29 Lorong 7 36.49 27.53 36.53 36.79 31.35 -12.14 26.68 22.40 296.53 30.79 25.58 26.14 20.19 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR BEZA 36.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.45 280.14 32.54m selepas A 16.80m sebelum B 2.53 36.14 Lorong 3 36.97 30.44 29.87 .14 26.84 29.33 21.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.63 -4.53 30.97 30.93m selepas B 10.53 36.72 22.55 19.92m sebelum A 0.43 288.09 28.85 21.97 30.37 304.53 18.03 23.85 18.60 3.74 36.97 30.57 11.87 27.29 STARTING 200M 6.32 -20.85 Lorong 2 36.35 312.53 24.53 22.53 36.53 36.53 27.53 21.97 19.53 36.09 22.29 25.09 36.29 Lurus AB Jumlah 18.53 36.58 Lorong 8 36.08 36.00 Lorong 6 36.53 22.97 30.74 26.84 29.53 26.49 27.97 263.72 Lorong 5 36.

11 Lorong 1 19.23 30. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 66 JEJARI LURUS AB=CD = 79.98 .48 Lorong 3 21.73 20.11 20.23 35.98 FC/FM 19.23 22.98 34.23 KA/KP 79.98 LURUS LORONG 29.73 22.73 22.98 79.48 31.48 36.73 32.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.11 79.11 79.11 HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.48 26.48 21.98 Lorong 5 24.11 79.48 36.48 31.23m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.23 30.73 37.73 Lorong 4 22.73 27.23m JEJARI EB/EL 19.23 25.73 27.11 79.BALAPAN 300 METER D N J H K P A B E L G F M C UKURAN ASAS Q GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 79.48 21.23 25.11 79.23 35.48 Lorong 7 26.11 25.73 Lorong 8 27.11 79.48 26.48 19.11 79.11 79.23 20.23 Lorong 2 20.11 79.73 27.98 24.98 24.73 37.23 79.98 21.11 79.98 CD 79.23 Lorong 6 25.98 24.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.48 26.98 34.73 32.11 79.

45 31.14 Lorong 1 20.13 47.45 31.11 407.42 31.69 37.11 18.07 34.76 33.00 79.07 79.69 79.38 35.85 Lorong 3 20.14 79.38 35.14 30.61 20.69 37.11 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.23 22. 4 X 100 M.11 415.78 29.11 22.71 15.88 79.10 .11 22.92 21.78 29.54 Lorong 6 20.98 67 Lorong 4 20.42 26.76 33.11 423.11 26.54 24.11 25.76 79.68 Lorong 5 20.85 25.11 447.11 28.27 39.23 22.11 26.11 454.88 79.88 79.45 79.54 24.30 79.98 54.47 28.11 431.88 79.11 34.88 79.11 0.76 79.11 2.85 25.11 29.00 38.11 21.07 34.30 39.07 79.00 After Q Before A After A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 20.00 79.JARAK LORONG BALAPAN 400 M.25 Lorong 8 20.16 26.16 26.56 23.45 79.85 7.30 39.11 10.30 79.13 29.69 79.11 21.38 79.11 400.92 21.17 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.47 28.61 20.88 79. 4 X 200 M DAN 4 X 400 M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.71 5.56 25.11 20.38 79.11 439.27 28.00 Lorong 2 20.00 38.39 Lorong 7 20.14 79.88 79.88 79.

57 331.69 Before L After L LORONG 20.11 79.85 Lorong 6 26.69 28.14 354.43 339.47 Lorong 8 29.11 26. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 68 Lorong 4 24.11 307.11 20.76 79.07 25.76 33.38 24.60 19.76 24.23 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 79.11 25.69 37.11 22.38 26.30 39.01 7.07 79.23 34.72 23.00 29.78 .38 35.54 Lorong 5 25.28 347.01 Jumlah 30.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.99 7.30 79.14 30.11 24.11 21.07 22.45 79.57 31.45 20.11 79.54 35.00 38.61 Lorong 2 21.61 31.00 39.69 79.05 12.11 79.49 6.45 22.85 37.92 33.78 29.47 25.11 29.11 79.72 323.14 54.43 39.69 28.11 26.00 79.04 0.28 47.99 300.16 Lorong 7 28.14 25.30 79.07 34.86 15.45 31.14 After B 0.14 21.86 315.11 28.92 Lorong 3 22.16 38.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.76 21.11 79.38 79.30 79.

07 79.07 42.97 240. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 69 Lorong 4 79.75 52.11 .38 26.68 56.11 79.11 229.11 Lorong 2 79.92 21.14 38.97 40.00 29.47 37.30 39.11 33.04 236.29 30.45 22.11 Lorong 5 79.90 244.38 34.11 79.50 Before D LORONG Lurus CD Lorong 1 79.11 Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah After C 29.45 79.11 Lorong 6 79.61 46.21 34.68 256.85 25.36 26.90 44.16 26.11 33.07 25.43 22.23 22.75 252.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung ND 20.14 79.11 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 28.82 48.11 31.78 38.61 30.54 24.11 233.30 35.11 79.11 Lorong 7 79.11 Lorong 8 79.76 79.61 20.11 79.69 28.82 248.04 36.14 21.76 24.00 29.11 Lorong 3 79.

41 8.11 99.11 29.11 105.00 79.41 70 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .49 26.11 108.JARAK LORONG BALAPAN 100M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP 20.18 25.49 4.38 79.80 28.25 Lurus AB Jumlah After P Before P 0.87 1.56 Lorong 3 22.11 100.75 LORONG Lorong 1 Lorong 2 21.11 104.11 103.18 3.30 79.69 79.45 79. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.56 0.76 79.11 107.87 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.80 5.07 79.14 79.11 101.11 7.

92 24.14 36.59 Sebelum A 6.35 295.97 30.97 30.87 34.43 28.85 25.53 36.97 LURUS BR Jumlah 286.72 24.85 20.97 30.53 36.78 25.53 Lorong 2 20.00 32.05 20.53 LORONG 18.85 36.14 27.00 25.53 36.53 22.63 28.53 25.97 30.63 Sebelum P 4.38 313.53 Lorong 7 36.29 26.14 36.53 24.53 Lorong 6 36.63 22.97 30.38 Sebelum P 13.65 Sebelum P 4.72 36.14 25.53 Lorong 4 22.58 32.21 33.53 36.49 26.72 36.53 21.21 25.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 36.53 30.53 18.14 Sebelum A 13.53 24.53 26.6 Sebelum A 36.14 313.97 30.87 34.87 Sebelum A 21.37 304.92 29.49 27.97 30.43 36.72 29.34 21.58 27.29 26.14 21.53 .76 18.58 36.41 306.00 30.78 27.29 36.85 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD AP LB ML CM ND PN AP Lorong 1 18.87 33.76 18.85 36.87 36.43 36.53 Lorong 8 36.40 298.58 27.87 321.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.05 20.34 21.53 20.53 36.72 1.53 36.43 22.43 27.29 30.53 Lorong 5 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 71 Lorong 3 21.40 Sebelum P 22.60 STARTING 300M 13.00 36.

53 30.53 30.78 Sebelum P Lorong 5 32.97 100.50 36.65 Sebelum P Lorong 2 32.53 4.53 5.43 36.85 36.72 36.97 86.97 94.21 Sebelum P Lorong 7 32.53 30.53 30.53 30.00 Lorong 6 25.00 Lorong 7 26.00 Lorong 3 21.00 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30.53 30.29 36.37 72 Lorong 4 32.97 100.53 30.97 95.00 Lorong 4 22.00 Lorong 2 20.79 30.53 7.36 Sebelum P Lorong 3 32.97 100.53 30.97 92.00 Lorong 8 27.00 Lorong 5 24.53 8.93 11.50 36.50 Sebelum P Lorong 6 32.50 36.00 Lorong 1 18.50 36.08 30.50 36.97 100.PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER LURUS BR Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUZ BR Jumlah PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER 100m LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lorong 1 32.97 100.97 91.50 36.97 88.22 30.53 30.58 36.50 36.35 13.97 90.97 100.53 30.14 36.50 36.92 Sebelum P Lorong 8 32.50 30.63 Sebelum P .87 36.97 100.97 100.53 30.07 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.64 12.97 87.53 9.

03 18.50 20.49 25.50 32.50 18.68 22.76 284.62 after C C 7.97 30.87 26.76 27.53 36.53 36.87 34.68 263.97 30.89 411.29 32.58 27.00 Lorong 6 25.85 20.53 25.28 after 15.53 36.72 Lorong 5 24.76 18.49 34.28 415.92 32.41 271.63 30.53 36.00 25.53 36.87 34.14 27.50 32.97 30.97 30.00 30.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.76 20.53 36.29 26.49 258.05 284.53 36.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung LURUs CT Lurus CD CM JUMLAH 269.72 29.87 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN STARTING 400M 5.76 276.14 25.21 33.49 21.73 27.49 255.97 30.85 25.14 252.03 276.97 30.19 after D D N N 269.62 392.03 417.29 26.72 24.63 22.43 28.43 Lorong 4 22.21 25.41 24.78 27.97 30.29 258.19 30.43 28.87 24.53 36.29 32.89 after 11.97 30.14 32.34 21.29 24.85 Lorong 2 36.43 32.97 30.05 28. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 73 Lengkung AP Lurus AB 30.97 30.97 30.58 27.78 26.14 18.50 36.58 33.14 Lorong 3 36.92 24.85 32.69 404.85 25.53 27.21 252.97 406.05 20.97 30.50 32.53 36.00 22.43 20.88 after 0.34 255.72 21.58 25.72 21.56 before C 6.44 LURUZ BR Jumlah 18.88 400.29 26.53 21.00 30.53 36.63 263.97 30.00 22.78 .31 before D 4.53 36.50 32.14 27.53 20.72 29.53 36.92 271.50 32.97 394.53 36.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.34 29.03 after 17.53 18.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.43 22.14 21.58 33.53 36.97 30.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lengkung AP Lurus AB 36.78 .43 28.50 20.63 22.63 263.53 36.97 30.53 36.53 36.00 LURUS BR Jumlah 0.76 284.97 30.29 32.14 27.53 36.45 16.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.14 21.50 32.29 26.49 21.14 25.58 33.50 18.50 36.72 Lorong 5 24.53 21.86 before N 13.53 36.92 32.85 32.29 26.14 252.85 25.87 25.53 36.50 32.05 284.53 36.43 32.76 18.53 36.00 Lorong 6 25.97 411.97 400.05 28.85 20.75 9.72 29.58 27.53 36.97 30.21 33.58 33.97 30.53 36.45 416.14 27.72 29.63 30.53 30.05 20.29 24.00 11.53 36.18 398.29 258.78 26.53 36.53 36.87 34.59 423.14 Lorong 3 36.14 18.21 252.00 22.44 406.03 276.50 32.87 26.75 18.50 21.87 STARTING 400M ON C after after C C before D after after after after D D N N 3.53 36.00 22.53 36.21 25.49 255.53 LURUS CT Lurus CD 25.53 36.53 20.50 32.49 34.14 32.43 Lorong 4 22.18 1.35 before D 74 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN 269.72 24.00 25.25 409.58 25.68 22.03 18.53 36.76 27.59 23.78 27.44 6.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.76 20.43 22.53 36.34 21.53 36.49 26.87 34.84 21.34 255.00 30.85 Lorong 2 36.97 30.29 24.41 24.97 30.PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.53 27.73 27.00 30.75 30.34 29.92 24.72 21.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.41 271.84 421.49 258.76 276.29 32.68 263.43 28.53 36.92 271.53 18.43 20.58 27.53 36.72 32.85 25.

17 35.11 51.57 56.34 55.40 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 75 JEJARI LURUS AB=CD = 85.40 36.80 FC/FM 30.71 32.86 56.80 39.34 55.65 32.48 31.63 37.69 85.17 35.69 85.69 85.42 50.71 48.19 30.69 85.86 39.57 53.BALAPAN 400 METER D N J H K P A B L E G F M C UKURAN ASAS GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.48 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.69 85.69 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .63 37.69 30.65 51.94 34.40 36.94 34.69 85.94 34.42 31.63 37.94 34.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.19 49.17 49.48m JEJARI EB/EL 85.40 36.71m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.48 31.69 85.69 85.86 39.88 53.48 31.09 CD 85.71 32.69 35.69 85.63 37.11 54.17 35.69 85.09 LURUS LORONG 30.69 85.09 54.69 85.88 50.69 85.09 85.19m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.86 39.71 32.

47 15.59 Lorong 5 37.69 423.74 Lorong 8 40.08 38.50 85.36 85.91 38.21 85.47 Lorong 3 34.69 33.69 40.20 39.21 85.36 56.39 6.47 19.03 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.93 6.74 7.49 85.92 50.92 85.69 37.69 438.65 58.21 51.74 25.49 40. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 76 35.36 56.69 415.15 Lorong 6 38.69 446.47 31.79 85.79 37.94 85.69 430.08 55.30 Lorong 7 39.01 0.20 23.08 85.12 13.79 54.94 Lorong 4 35.21 51.01 Before L After L LORONG Lengkung AP 31.65 58.76 33.93 30.69 34.65 40.69 Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.47 Lorong 2 33.91 85.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 X 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah After B 31.20 85.92 50.34 35.20 12.65 85.94 59.69 407.94 59.69 454.34 85.50 53.50 53.39 46.66 0.69 39.76 33.69 400.05 34.79 54.66 38.69 35.62 85.08 55.18 .62 37.69 38.12 54.92 85.36 39.50 85.05 34.

69 85.88 Lorong 8 40.29 2.47 31.71 Lorong 5 37.34 35.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Before C After C LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.70 14.91 38.79 297.69 Lorong 4 35.62 37.76 33.75 .50 85.05 34.92 85.21 51.69 59.43 6.50 53.94 85.02 Lorong 7 39.69 85.69 85.69 85.20 39.69 55.69 85.65 308.69 293.02 5.75 12.69 85.08 301.79 85.56 10.49 40.69 285.21 85.16 1.08 85.69 289.69 85.44 Lorong 3 34.36 305.94 312.65 85.36 85.16 Lorong 6 38.88 8.69 85.92 50. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 77 54.69 58.57 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 56.30 Lorong 2 33.

86 Lorong 5 37.03 58.60 11.06 13.69 203.21 85.86 .05 34.20 39. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54.33 19.47 31.33 19.50 53.86 Lorong 8 40.47 15.62 37.69 219.21 51.69 223.34 35.88 78 Lorong 4 35.69 215.91 38.74 3.65 3.69 207.86 Lorong 7 39.19 23.79 85.74 7.08 85.94 3.01 Lengkung ND Lurus AB Jumlah After D Before N BEZA 0.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.87 3.60 55.01 0.49 40.92 85.47 56.79 3.36 3.69 200.00M LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.69 227.46 59.69 211.08 3.87 3.36 85.86 Lorong 3 34.76 33.200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN 50.92 Lorong 2 33.94 85.19 16.65 85.86 Lorong 6 38.06 27.50 85.

31 Lorong 6 85.69 14.69 117.21 85.69 118.69 125.48 14.08 85.36 85.69 85.19 14.69 14.69 121.61 Lengkung AP Lurus AB Jumlah Jumlah 85.34 14.69 37.69 39.69 Lorong 2 85.31 Lorong 8 85.69 122.31 .92 85.31 Lorong 4 85.50 85.65 85.31 Lorong 5 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 79 85.31 Lorong 7 85.69 85.31 Lorong 7 85.77 14.69 124.31 Before A 100 METER Before A 14.69 14.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.31 Lorong 8 Lorong 4 85.69 14.31 Lorong 2 33.69 35.31 Lorong 3 85.69 126.31 Lorong 5 85.69 38.63 14.100 METERE LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 METER 100 METER DI SELEKOH LORONG Lorong 1 31.69 40.69 14.31 100 METER LORONG Lurus AB Lorong 1 85.94 85.79 85.05 14.31 Lorong 3 34.90 14.69 14.69 14.69 14.31 Lorong 6 85.69 120.

05 34.50 53.92 50.36 572.16 80 Lorong 4 35.65 58.21 525.94 59.69 35.79 85.97 39.65 583.08 55.47 31.20 29.11 34.20 39.50 53.34 35.94 85.30 Lorong 6 38.08 55.69 34.52 23.56 40.69 31.08 85.65 58.62 37.08 85.47 31.69 34.21 51.92 11.69 38.21 85.79 54.91 38.33 0.59 Lorong 3 34.30 57.69 40.94 85.65 85.49 81.62 37.34 Lorong 5 37.61 Lorong 7 39.78 1.50 537.65 85.22 19.69 39.76 33.36 85.69 33.21 51.20 39.34 35.27 .92 85.19 11.50 53.05 34.36 56.4X200 DAN 4X400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Jumlah Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC After B Before L After L Before M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lorong 1 31.62 9.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.94 59.94 59.50 85.94 595.08 55.91 27.69 40.49 40.92 514.47 31.69 37.76 33. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35.65 58.69 31.49 40.01 37.91 38.71 46.92 50.79 549.36 56.50 85.38 38.89 69.41 Lorong 8 40.79 85.69 37.69 35.21 85.36 85.00 Lorong 2 33.79 54.76 33.69 39.21 51.92 85.08 560.92 50.91 19.79 54.69 38.05 34.49 40.36 56.69 33.

Tinggi 400m 4x100m 4x200m 4x400m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100m 200m 3000m 5000m 10000m LAMPIRAN L.1500m 800m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 81 . Jauh 110m L. Pagar GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

50m Tukul besi 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 45 1.5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.22m 18 m 5.15m Bulatan Untuk Cakera 2.76m 8 Lorong @ 1.135m Pagar Lemparan Keselamatan .22m 82 Lompatan Air 3.00m 84.66m Persegi Berhalang 4 m 45 2.OLAHRAGA Garis Penamat Untuk Semua Acara 100m 110m 20m 9.00m x 4.39m 36.

1.7cm TRACK SURFACE FIXED HURDLE WATER LEVEL TRACK SURFACE CONTINUED UNDER WATER 0.762m-for women 0.914m-for men _ + 3mm both 70cm About 2.HURDLES EVENTS 3.66m 30cm 12.20m min .5m 3.96m min 30cm 30cm 1.40max _ 762 + 3mm(women) EXAMPLE OF A HURDLE (STEPPLCHASE RACES) 12.7cm x 12.66m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 83 .7cm Min with adequate strenght Drain 3.7cm _ 914 + 3mm(men) 12.

20m 22.22m all lines while 5cm wide Measurement of race A R T S T I F EXAMPLE OF A HURDLE 1. (max) 70c.TRACK measurement line for all other lanes 1.5cm TOP EDGE ROUNDED HEIGHT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. (max) 84 .18-1.5cm (min) 1-2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA H SIN inner edge kerb 5cm wide (min) 20cm 30cm measurement line for inner lane INFIELD VIEW 70c.22m 1.

6cm PLAN VIEW About 20cm 30 1.04m 10mm min 100mm min at max height 3.4cm POLE VAULT BOX GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.98m-4.WATER JUMP (STEEPPLCHASE RACES) 4.084m 60cm Steel Lining for Wooden Box 80cm 120 15cm 40.02m Crossbar & Uprights 1cm min 6 cm 4cm 30mm 35mm 15cm-20cm Support for Crossbar End of Crossbar 1.080m Level of Runway 20cm 1m 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 85 .00m-4.

00m .0.013 CROSSBAR SUPPORT-VIEW FROM LANDING AREA TOP VIEW (POLE VAULT BOX) 0 0.80m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.055 Min 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 86 0.80m PROTECTIVE PAD Min 2.00m B A Min8.04max 1 Upright 2 Support 3 Peg 2 1 1 3 2 3 0.00m A Min 6.00m PROTECTIVE PAD 0m 0.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 87 .LANDING AREA (POLE VAULT) A-A 45 45 B-B 45 RUNAWAY 2.75m min CL 3.00m max Tape Dividing Line GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

92 5cm WHITE LINES 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 88 .14m-1.16m 75cm min 90 5cm 2.135m + 5mm _ LAYOUT OF SHOT CIRCLE GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Take Off Line Plasticine Run Up _ 20cm ( + 2mm) 45 _ 7mm ( +1mm) 7mm min Take-off Board 10cm max _ 10cm ( + 2mm) Metallic outline CL 34.

CL

34.92

5cm

WHITE LINES
75cm min 90 2.50m + 5mm _

5cm

CL

34.92

5cm

WHITE LINES

18.25cm

75cm min 90 2.50m + 5mm _ 2.135m + 5mm _

5cm

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

89

JAVELIN RUNWAY AND LANDING SECTOR
6.00

34.92

7.00

0.05

4

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005) 3.00 min

1
0.75

90

CAGE FOR DISCUS THROW ONLY
7.45 6.00 1.12

2.00

2.00

2.80

34.92 8.91

50

m

in

3.

7.68 1.45
4.0 0

7.00

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005)

_ 2.135 (+ 0.005) 0.75 2.90

1.45

0.05

2.05

91

00 2.92 8.005) 0.45 0.05 92 .CAGE FOR HAMMER AND DISCUS WITH CONCENTRIC CIRCLES 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _ 2.50 ( + 0.80 34.0 0 50 m in 3.45 4.00 2.91 7.0 0 2.75 2.45 6.00 1.05 2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.90 1.

LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 93 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 94 .

Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan Kod acara Acara Lelaki 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.992 m x 0. 2.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10000 m jalan kaki GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 1.762 m x - Perempuan 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.762 m x 0.914 m x x 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.840 m x x 12 tahun Ke bawah x x x 0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 95 .762 m x 12 tahun Ke bawah x x x 0. Undang-Undang Pertandingan Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2008/2009.762 m 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.840 m x 0. Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).914 m x 0.

00 kg x 1.00 meter Pagar 8 Ke Garisan Penamat 12.50 kg x 700 g x 5.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Kod Acara Acara 18 tahun Ke bawah x x x x x 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 96 .45 kg x x x 21 Lelaki 15 tahun Ke bawah x x x x 4.72 kg x x 08 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lompat tinggi Lompat jauh Lompat kijang Lompat bergalah terbuka Melontar peluru Melempar cakera Merejam lembing Baling tukul besi terbuka 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 400 m Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka jumlah 2.55 kg x 1.72 kg x x 08 18 tahun Ke bawah x x x x x 4.762 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 meter Pagar Ke Pagar 8.00 kg x x x 20 Perempuan 15 12 tahun tahun Ke Ke bawah bawah x x x x 4. Pagar 8 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Tinggi Pagar Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 12.00 kg x 1.1 Bil.00 kg x 600 g x x 17 12 tahun Ke bawah x x x 2.00 kg x 600 g x 4.00 kg x 600 g x x 16 x x x 2.45 kg x 1.00 meter 0.

00 meter 19.4.840 m 0.3. 2.1 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 acara 4 X 400 meter.1 2.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.2 Pelari kedua akan bersedia di garisan satu stagger yang akan disediakan. lompat tinggi dan melontar peluru Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 meter 2.4 Kod 27: Acara 4 X 200 meter 2.3. Selepas menerima baton daripada pelari kedua.5. 2. 2.2 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 97 .4 2.3 stagger (seperti pelari Pelari ketiga akan bersedia di garisan kedua dalam acara 4 X 400 meter). pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing–masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari boleh masuk ke lorong pertama.3 Lompat Pagar : 18 kali Lompat Air : 5 kali Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2.2 Hari Pertama: 100 m lari berpagar.4. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang.5.00 meter 16.00 meter Pagar Ke Pagar 19.4.00 meter Pagar 10 Ke Garisan Penamat 13.3 Kod 13: Acara 2000 meter lari berhalangan 2.5 Kod 29: Acara PENTATLON 2.4.3.2 Kategori lelaki 15 tkb perempuan tkb Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0.1 2. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain.762 m Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 16.00 meter 13.

2 3.0 Acara Pertandingan 4. kedua dan ketiga 4.0 Hadiah – Hadiah 3. Melontar Peluru dan 400 m Hari Kedua: Lompat Jauh.2 Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.3 Acara individu sehingga 2000 m – pertama.2 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 ( termasuk acara terbuka ) 3 ( termasuk acara terbuka ) 2 4. kelima dan keenam Bagi acara pasukan.1 Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih daripada dua orang bagi setiap acara individu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut : Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 ( termasuk acara terbuka ) Lari Berganti-Ganti 2 2 2 4.1 2. Merejam Lembing dan 1500 m 3.4 Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam acara individu yang lain Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 98 .3 4.6. ketiga. kedua.pertama.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2. keempat. Lompat Tinggi.6 Kod 30: Acara HEPTATLON 2. kedua dan ketiga Acara individu 3000 m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon . enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya menduduki tempat pertama.1 3.

5.1 Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut.5 6.3 Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah ) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri .0 Pengesahan Peserta 6. surat akuan. yang menyertai acara lari berganti-ganti 5. surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuki Peraturan Am 4 MSSM ).1.2 Taklimat Pengurus–Pengurus Pasukan Semasa taklimat dibenarkan. Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa Kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. ini.1. Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut. Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut.2 6.2 5. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masingmasing. hanya penarikan diri tanpa penggantian GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 99 .0 Pendaftaran Peserta 5.1 Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola. Hanya peserta-peserta dikehendaki mendaftar. Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaanya dalam 2 acara individu sahaja.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 5. (Semua pertukaran / penggantian tidak benarkan selepas pengundian) 6.1 Mesyuarat Pengundian 6.4 5.

0 Melaporkan Diri Peserta 7. 7.3 6. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal. 6. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan 6.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 6.4 Penggantian dalam Acara Lari Berganti-Ganti Penggantian bagi acara Lari Berganti-Ganti dihadkan kepada dua ( 2 ) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta. tanpa surat pengesahan sakit/ cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir 7.3.3 7. Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing.2 6. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.3.2 7. Selepas itu. Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 . sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung.1 Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan.1 Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan.

2 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri. 400 m lari berpagar. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan.5 Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri. 10. 80 m lari berpagar. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 7.0 Blok Permulaan 10.0 Prosedur Masuk Dan Keluar Arena Pertandingan 8. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan.0 Memanaskan Badan Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan. Acara: 100 m.2 Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan diringi oleh penyelia peserta. 400 m. 100 m lari berpagar. 200 m. 110 m lari berpagar. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 101 .1 8. 7. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang.1 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan Acara: 100 m. 4 X 200 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. Untuk acara balapan.6 8. selepas sesuatu acara itu tamat. 200 m. 4 X 100 m. 9. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing. 4 x 100 m dan 4 x 400 m 10.

1.80m Lompat tinggi .87 m. 1.77 m.55 m. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah.04 m. Panjang maksima kasut berpaku (spikes ) tidak boleh melebihi 09mm.ketinggian permulaan dan ketinggian palang. 1. 1. 1.75 m. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 102 . 1. 1. dan seterusnya. 2.2.60 m. 1.1 13. 1.99 m. 1.0 Cara Penanda di Tempat-Tempat Pertandingan Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan.98 m. 2.85 m. 1.ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut : 13.88 m.2. 1. 1. 1.95 m.70 m. Untuk acara-acara tersebut.1 Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik. Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan. 1.40 m.97 m. 13.60m Perempuan 1. 1. 11.79 m. 2.80 m. 2.83 m.84 m.06 m.92 m. 1. 1.83 m.90 m.03 m dan seteusnya.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah.0 Kasut Berpaku (Spike ) dan Peralatan 11. 1.63 m. 2. paku kasut tidak boleh melebihi 12mm. 1.87 m.12 m.93 m. Bagi acara lompat bergalah peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan.65 m . 1. 1.2 12. 1.1 Lelaki 18 tahun 1. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2. 13.08 m.75 m.75 m. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing.73 m.01 m. 1. 2. 1.3 Lelaki 15 tahun 1.10 m.2 Perempuan 18 tahun 1.2 Acara Lompat bergalah Lelaki 2.79 m. 1. 1.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 11. 1. 1.Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya.70 m.95 m. 1.59 m.67 m. 13. 2.70 m.90 m dan seterusnya.45 m. 2.81 m. 1.01 m. 1. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola. 1. 1. 13.50 m.

1.49m. 1.2. Jika ini juga tidak dapat diputuskan.51m. Keadaan ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini.68m. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu. 1.49m. 14.69m. 1.35m. 1. 1. 1. 1. 1. 1.47m.4 Perempuan 15 tahun 1.77m dan seterusnya 13.1 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut : Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15.5 Lelaki 12 tahun 1.40m. 1.45m.20 m.25 m.63m. 1.1 Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan.0 Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15.57m.35m. 1.53.2. 1. 1.30m.53m. 1.1. 1. 1.66m. 1. 1. 1.73.1.45m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14. 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 103 .40m.75m. 1.65m. 1. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri.70m dan seterusnya.1 Acara Pentatlon dan Heptatlon 15. 1.2 Sekiranya seri.43m. 1.73m.30 m. 1. 1.63m.77m dan seterusnya 13.75. 1.64m.60m. 1.67m. 1. walaupun ukuran berat bagi acara melontar peluru dan merejam lembing tidak sama dengan kehendak IAAF.54m. 1. 1. 1. berdasarkan jadual mengira mata IAAF.60m. 62m. 1.30m. 1.66m.71m.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 13.35m. 171m.57m. 1. 1.39m.60 m.6 Perempuan 12 tahun 1.69m.2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 1. 1. 1. 1. 1.57m. 1.

5.1.2 Penentuan Peserta Terbaik 15. rekod remaja kebangsaan (KOAM).2.2.2.2.2.2.2 Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut.2. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 104 .2.4 15.1 15.5 15.1.2.2.1 Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: 15.2 15.2 15.2.1.2.1.4 15. Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat.6 15.1. perak dan gangsa.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15. Sekiranya kedudukan masih sama juga.3 15.2.1. Sekiranya pungutan pingat emas masih sama.1.2. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira.1. Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).7 15. 15. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas.3 15.8 Lelaki 18 tahun Perempuan 18 tahun Lelaki 15 Tahun Perempuan 15 tahun Lelaki 12 tahun Perempuan 12 tahun Olahragawati Olahragawan 15. maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta.2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.2.2.1 Pemecah rekod baharu berstatus ( ikut ranking kejohanan ) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM) .2. 15.2.

1.3 Peringkat umur 12 tahun ke bawah .1.1.3. 16.1.0 Separuh Akhir 16.1 Peringkat umur 18 tahun ke bawah .JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15. dan 16. 16. jantina dan negeri: 17.3 Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir. Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan / penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM. 16.jika masih seri.4 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16.5 17.Nombor warna merah atas kain putih 17. 16.1 Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat ( 4 ) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir.2 Peringkat umur 15 tahun ke bawah . cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 105 . perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira. Jika berlaku kedudukan yang sama.3 Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak. 16.Nombor warna biru atas kain putih GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir.1 Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas.2. maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta. Jika berlaku seri.0 Huruf-Huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri 17. 16.Nombor warna hitam atas kain putih 17. kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira.

P.P. Putrajaya Huruf A B C D E J K M N P Huruf R S T W L Y No.Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 No.1 Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula.Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 .JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 17.2 Huruf dan Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil 11 12 13 14 15 16 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.0 BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Labuan W. kecuali perkara-perkara berikut: 18. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 106 .Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930 No.T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960 18. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak.Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No.

JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

18.2

Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: 18.2.1 Lima belas minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara pusingan awal; 18.2.2 Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peringkat akhir; dan 18.2.3 Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja).

19.0

Hak–Hak Jawatankuasa Pengelola 19.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Penguruspengurus pasukan akan diberitahu. Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Olahraga KOAM terkini, PeraturanPeraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan balapan dan padang MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

19.2

20.0

Hal–Hal Lain 20.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku : 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.3.4 20.4 Semasa perjalanan pergi dan balik dari penginapan ke stadium; Semasa kejohanan dijalankan; Di dalam dan di luar kawasan stadium; dan Ditempat-tempat penginapan.

20.2.

20.3.

Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat yang munasabah.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

107

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

108

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

109

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 110 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

........ Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil. No Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet ......... Kijang M.......... Lembing No. Jauh L..... Tinggi L........ NAMA 111 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ............ Peluru M.... K/P / Surat Beranak LELAKI / PEREMPUAN* SEKOLAH : ………………………………..Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ .KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR : 12 / 15 / 18* ACARA TARIKH LAHIR 100m 200 m 400 m 800m 3000m 5000M 100 L/P 110 L/P 3000m J/K 5000m J/K L.... Cakera M...

...../ Darjah Catatan 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN........ KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Analisa Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil....…………… .... Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Tel:(Pejabat) Tel:(Pejabat) Rumah: Rumah: Cop MSS Negeri: Tarikh: 112 5 Nama Ketua Kontinjen: Nama Pengurus Pasukan: Tanda tangan Setiausaha Agung : ……………………………….......BORANG PENDAFTARAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan / Sijil Lahir Nama Sekolah Ting.

Masa : ……………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 113 .BORANG BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA NO... …………………………………………….. ACARA : ………………………………. ACARA : …………………………………… (LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh : …………………………. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN...

NO............................ TANDA TANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN...............................BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : ……..................... ACARA : …………….....……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL..... NOMBOR NAMA PESERTA ………………………………………………...………................................................... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 114 ......... ACARA : ………………….........

2/3. 6/7.Borang ini boleh diadakan dalam . Tanda Tangan Hakim Cadangan :. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 115 . 5/6. 1/8 dan 1 sahaja GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 7/8.BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara:…………………………………………… No. Acara:…………………………………… Akhir / Saringan L/W 1 2 ……………………………………. . 4/5.

ACARA . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5.. Pusingan 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 50 49 32 18 31 19 30 20 29 21 28 22 27 23 No. 10.000 m. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .20. ACARA :……………………………….KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - No.000 m 15..…………………………………………………… : AKHIR / SARINGAN ( ) No.000 m 3.000 m Tarikh:…………………………………………. Peserta 1 2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.000 m 116 50 Pusingan ntk Perlumbaan Berjalan Kaki .

KAD PENJAGA MASA NJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPURAN PENJAGA MASA Acara:…………………………………………… No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 117 . Acara:…………………………………… L/W Akhir / Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ ……………………………………. Tanda Tangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

. S. 8 7 6 5 4 3 2 1 TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod:………………………………………. Ketua Penjaga Masa Catatan:.MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | No.( LELAKI / PEREMPUAN ) AKHIR / SARINGAN (………………. S. ACARA: ………………ACARA:-…………………. 13 15 M. Acara:………… Akhir/Saringan( | | | | Catatan | | | | | | | | | | | | | 5 8 10 11 | | | 18 21 23 24 | | | | | | Tarikh: ……………………………………….. …………………………………….. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 118 5 6 7 8 MASA PUSINGAN:- 2 M...……………………………………. ) ( L/P ) | LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ NO. Acara:-………………………….) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 Masa Rasmi 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

2 3 4 5 No.Pusingan Tempat 1 Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA : ………………… PENCATAT : ……………………. Acara …………………………. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 119 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .

. Tandatangan Referi GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 120 .. Acara : ……………………….. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh : …………………. Acara : …………………………(L / P ) AKHIR / SARINGAN ( ) TARIKH / MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ……………………………………………….LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No. …………………………………….

............... Tanda Tangan Pengadil ………............. ( LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA / PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………. ACARA : ………………… ACARA :…………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 121 ...............………………………........... : ………..LAPORAN PENGADIL No.………………………. Tanda Tangan Referi Tarikh : ……………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.....………………...........................

……………………… (LELAKI / PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN PASUKAN KETINGGIAN CATATAN REFERI ………………………………………………… TEMPAT NAMA NO PERTAMA KEDUA KETIGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ACARA ……………………. ACARA.KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) KEJOHANAN MSSM MASA TARIKH…………… REKOD ASEAN M M M NO. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KETUA HAKIM PENCATAT JUMLAH KEGAGALAN PASUKAN KEEMPAT ………………………………………………… ………………………………………………… KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO TEMPAT GILIRAN 122 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 123 .ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

................................................................................................... Tanda X didalam kotak berkenaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN........................................... SEBAB PEMBATALAN No............. PESERTA …………………………………………………............... LOSE OF CONTACT M PUSINGAN ATAU BENT MASA AMARAN DIBUAT .............MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI ( UNTUK DISERAHKAN KEPADAKETUA HAKIM JALANKAKI DENGAN SEGERA) No. HAKIM / NAMA .... KNEE ...... Tandatangan Ketua Hakim Nota.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 124 ....................................................................................

Hakim Nama Hakim:-……………………………………………………………………. Peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Jarak:.KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No. km. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 125 .………………………………… Tarikh:. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No. Acara / Tempat NO. Negeri / MSSD:..………………………………………………………………….……………………….

Hari Pertama Negeri / Pasukan m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Referi :…………………………………... Ketua Hakim : ……………………………. Berpagar Tinggi Peluru Jauh Lembing Keputusan 110 m Lari Lompat Lontar 400 m Mata Lompat Rejam Mata 1500 m Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Mata Akhir HEPTATLON NOMBOR ACARA : …………………………….HEPTATHLON REKOD : ………………………….. Butir-Butir Peserta Gil Nombor Nama Tempat 1 2 3 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 126 4 5 6 Tarikh :……………………. *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara Untuk acara penthathlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara .

..................................................... Referi Keputusan .......................... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 127 ..................................00 diterima :…………………............. Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima : …………………………Bayaran RM 200.................................... ……...................................... Pengerusi – Juri Rayuan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN................................................................................... Lelaki / Wanita : ………..........................................................................................................................................................................……………….................................................. Nombor Peserta / Pasukan yang Bersalah : Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ................................................ Keputusan ......................................................…………… PPD : …………………………………………………………....................................................………………… Akhir / Separuh Akhir / Saringan : ………….......................... .............................................................. ……...……………….....………………..............................................……………….................... …….............................................................................................……… No........................................................................................BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara : …………………………………………………...... Acara : ……….............................

m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur : Spikes Penanda Bendera i. Putih ii. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 128 . Merah 5 6 7 Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8 9 10 11 12 Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik ( Nama : Semasa peralatan diambil ) ( Nama : ) Semasa pemulangan peralatan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Kuning iii.BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil 1 2 3 4 Peluru: Jenis Alatan Kg.

LAMPIRAN 7
CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN / PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

129

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

130

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol)

MASA

PENGISIAN

Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang DiPertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (Jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

131

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .PENGISIAN PENUTUPAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-Sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai *tertakluk kepada pindaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 134 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. 2. terima kasih. Sehubungan itu. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 135 . _________________. Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. Sekolah ______________ Tuan. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah _______________________ GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Kepada:Pengetua / Guru Besar. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. Sekian. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut Tarikh Masa Tempat : : : 3. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai.

Majlis Perbandaran Seberang Perai. Sekian. Bandar Baru Perda.00 pagi hingga 6.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. 2. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan.P. Sehubungan itu. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 136 . (U.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan jam 7. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan.SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Pengarah. ( __________________________ Pentetua / Guru Besar Sekolah ________________ ) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai. Seberang Perai. pihak sekolahj _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut :Balapan larian dan padang olahraga : : jam 7. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.30 pagi hingga 12.

4. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang DiPertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut:Majlis Perasmian :Tarikh Masa Tempat : : : Isnin.00 petang Kompleks Sukan Bertam. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai. Bertam mulai jam 7.30 hingga 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 137 .30 petang setiap hari. Ketua Polis Negeri. terima kasih. s. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. Ibu Pejabat Polis Daerah.30 petang Kompleks Sukan Bertam. 5 April 2007 4. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Sekian. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis.00 pagi hingga 6. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Seberang Perai Utara. 2.00 hingga 6. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Skolah __________ke-53.k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang. Seberang Perai Utara. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 2 April 2007 3. 3. Tuan.SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah. 5. Sehubungan itu. SEBERANG PERAI UTARA. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah ___________________.

terima kasih. Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE 53 2007 Bil.Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar. Lorong Kulit. KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. b. c. 1 / 07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 138 . Pulau Pinang. 2. b. d. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain 4. Sekian.p. Kejohanan tersebut akan diadakan pada 2 – 5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya. Sehubungan itu. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang Ke 53 ini. e. 3.SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui : . Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. 5. Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar agar dapat membenarkan pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ( ) Ketua Unit Sukan. Tuan. tempat dan masa seperti berikut:Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : a. f.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 139 .LAMPIRAN 9 SUKAN TARA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 140 .

...........0 M PC 4..........5 M 5....5 M PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA..........0 M LONTAR LC 5....0 M LOMPAT LC 3. TARIKH. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6........ ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3.. BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.... 71700.... PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA ........5 M 8....5 M LB 3........ KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 141 ..................0 M 4...5 M 6..5 M 3....................... KELAS.............0 M JAUH PA 3.........0 M PB 4.. KELAS .. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..5 M 7......5 M 8.......5 M 7.0 M NAMA PEGAWAI. N..5 M 6................. * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI....0 M PELURU PA 5.....................0 M LB 6..0 M 4..... NAMA PEGAWAI......0 M PB 2.... TARIKH...................5 M 3.......SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH..LAMPIRAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA....5 M 5............5 M PC 2...........

.....................1 2 MATA HAD KEL.........................LAMPIRAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI........... ACARA .............. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 142 .........2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR JUMLAH MATA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL...................... TARIKH......................1 HAD KEL........ TARIKH..... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA HAD KEL.................... ACARA ........... KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH.....56000........................... KELAS ...... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH...2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI............ KELAS ..

00 04.15 PTG 04.30 PAGI 10.30 03.00 PAGI 08.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.15 PTG 04.30 PTG 03.00 PTG 04.15 PAGI 11.00 PAGI 08.15 11.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.15 PTG 04.00 PAGI 08.45 PTG 05.45 PTG 06.00 PTG BIRU 02.15 PAGI 12.00 PETANG BIRU 08.30 PAGI 10.30 10.CONTOH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.45 PAGI 09.45 PTG 06.00 PTG 04.00 PAGI KUNING 08.15 PAGI 12.30 PAGI 10.00PAGI – 12.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.15 04.45 05.45 PAGI 09. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 143 . SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.00 PTG 04. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.45 09.45 PAGI 09.00 08.30 PETANG – 6.30 PTG 03.30 PTG 03.00 PAGI : : : : 2010 RABU 8.00 TENGAHARI 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful