GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i iii

Kata Alu-Aluan
KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh, dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Selain itu, diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii iv

Kata Alu-Aluan
PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam sejahtera dan salam 1Malaysia

Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Penggubalan, pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii v

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iv vi .

0 5.0 10.0 12.0 9.0 4.0 11.0 2.0 Pendahuluan Struktur Sukan di Sekolah Peraturan Pertandingan Jawatankuasa Kecil yang Perlu Diwujudkan Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Bilangan Pegawai Teknik Bilangan Pembantu Teknik (Murid) Jenis dan Bilangan Peralatan Yang Diperlukan Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan Jemputan Tetamu Kehormat Mesyuarat Post-mortem Pembinaan Balapan Olahraga Sukan Tara Muka Surat i ii iii v vi vii 1 2 2 3 15 17 18 19 30 31 32 32 38 Lampiran 1 .0 13.0 6.9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 8.0 7.Kandungan Tajuk Kata Alu–Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sukan Kandungan Penghargaan Pengenalan 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA v vii .0 3.

Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK Pegawai–pegawai – Bahagian Sukan Semua Ketua Unit Sukan Negeri Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM Jurulatih Olahraga (guru) Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.Penghargaan Penghargaan Penghasilan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat. Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan En. • • • • • • • • • • Pn. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vi viii .

Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan.Pengenalan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. 200 meter. sukan tara dan lampiran. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Contoh-contoh surat. Walaupun bagaimanapun. peraturan pertandingan. teknikal pertandingan. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. buku ini hanya sebagai panduan sahaja. Bahagian jawatankuasa-jawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vii ix . Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil.

200 m. acara separa maraton (21.195 kilometer). dan 4 x 400 m).000 m berhalangan). Olahraga boleh GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 1500 m. Acara–acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. dan 3. Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru.0975 kilometer). dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang. melempar cakera dan membaling tukul besi). Oleh yang demikian. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. lari berpagar wanita (100 m).0 Pendahuluan Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. 3. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. rohani. pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan. maraton (42. 20 kilometer dan sebagainya). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 . lompat tinggi. acara jarak jauh (5000 m dan 10000 m).000 m. 4 x 200 m. Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. emosi dan jasmani. dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. merejam lembing. Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek. Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m). lari berpagar lelaki (110 m). acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). 10 kilometer.1. dan lari berganti–ganti (4 x 100 m.

1.3 3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut.1.1 Struktur Sukan di sekolah seperti yang berikut. Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan. iaitu: 2. ukuran dan jarak).1. Atur cara .5 3.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2 .0 Struktur Sukan di Sekolah Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah.2 3. gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup. dan Jadual pertandingan (rujuki Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan). Nombor peserta.6 Nama. (Rujuki lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah) 2. 2. (rujuki Lampiran 4 untuk contoh trek) 3.1 Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka. iaitu: 3. 2. (Rujuki lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi) 2.2.0 Peraturan Pertandingan Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan.1 3.4 Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah. Syarat-syarat penyertaan.2 Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan).3 Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah.4 3.

12 4.8 4. Kebersihan dan Keceriaan (4 orang).2 Bertanggungjawab atas surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu. 4. Siar Raya dan Publisiti (4 orang jika diperlukan). JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan). JKK Kepegawaian (3 orang).1.2 4.8 Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal.1 Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan. JKK Dokumentasi.11 4. JKK Hiasan.0 Jawatakuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 . 4.9 4.1 Urus Setia 4. JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang). 4.6 4. JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan.5 4.1. JKK Teknik dan Peralatan (4 orang). serta mengedarkan mengendalikan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang).4.3 4. JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang). mesyuarat pengurus-pengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan). 4.15 Urus setia (3 orang).1.4 4.5 Mengurus pasukan. JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang).7 4.7 Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata.1.1.13 4.1.1. 4. 4. 4. Sijil dan Cenderamata (5 orang). JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan).3 Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola. Penginapan Atlet. JKK Pertolongan Cemas (2 orang).1.14 4. Rakaman.4 Bertanggungjawab 4.10 4. JKK Hadiah.6 Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan.1 4. JKK Kawalan. Pegawai dan lain-lain sebagainya.

2.10 Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.1 Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturan-peraturan kejohanan.5 Merekodkan borang pendaftaran: memproses menyemak mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur menetapkan nombor peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.2.1. 4.1.3 Pengurusan rekod: rekod kejohanan borang pendaftaran borang pertandingan buku pertandingan 4.9 Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola.1.2 JKK Pertandingan dan Perangkaan 4.1 Sebelum Pertandingan 4. 4. dan 4.1.4.4 Taklimat penyelarasan Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan 4.1. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 .2.11 Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola. 4.1.12 Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.1.2.1.2 Susunan atur cara pertandingan: tarikh nombor acara masa acara bahagian umur peringkat pertandingan 4.2.1.

4. 4.1.2. zon.1.6 Mesyuarat pengundian lorong: menentukan tempat acara menyediakan bahan-bahan undian alatan (20 hari sebelum kejohanan) 4.9 Taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: JKK Kepegawaian JKK Hadiah JKK Kemudahan Padang/Stadium jawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.2. pemegang rekod.1. jarak.7 Buku rasmi pertandingan: nombor acara nama acara waktu ukuran alatan kedudukan lorong bilangan peserta pertandingan rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa.8 Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 . tempat dan tahun rekod dicipta) 4.2.

4.3 Mengemaskinikan maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur calon peserta terbaik keseluruhan calon kategori yang lain 4.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 . akhbar dan untuk simpanan) 4.2.2.2.2.4.4 Pengurusan keputusan Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi.1.2. bilik seranta.2. tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.10 Pengurusan tempat pertandingan: menentukan dan menyesuaikan kemudahan di masa alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat pengurus-pengurus pasukan.2.2.1 Buku peserta susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta 4.2 Pengurusan keputusan :menerima mengeluarkan mengumpul menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan.2 Semasa Kejohanan 4.

4.1 Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkannya kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.4 Mendapatkan.3 JKK Teknik dan Peralatan 4.60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan. 4.3 Mengemaskinikan rekod kejohanan. 4.2. 4.3. menyemak.1.3.2 Menyediakan pelan trek/staggers.3 Selepas Kejohanan 4.2 Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.2. 4.1. tempat gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan. dan memastikan bahawa borangborang teknikal yang diperlukan cukup. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuki peraturan pertandingan) menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/kerosakan menyusun. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum pertandingan dijalankan mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) 4.3.4 Tugas-tugas lain.2. 4.3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik.1. menempatkan.3.4.1 Sebelum Kejohanan 4.3.3.2.3 Menyediakan dan melatih 40 . menentukan ukuran.1.1 Peralatan: menyemak. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 .2.3.3.

3. 4. 4.3 Selepas Kejohanan 4.4.3. 4.2.2. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan. wujudkan sistem keluar/masuk alatan mengadakan score board untuk semua acara padang semakan tempat bagi acara dan 4. tempat surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 .1 Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan.3. 4.4 JKK Kepegawaian 4. 4.2 Semasa kejohanan 4. referi-referi balapan.3.3 Mengurus urus setia).4.4. pengurus kejohanan.2.4 Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab atas hal-hal teknik yang lain.4 Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus penginapan pegawai (jika diperlukan).2 Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.2 Menyediakan atau membuat balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekodrekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN sebagainya.3.3.3.1 Peralatan: mengeluarkan.3 Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan.3.2.1 Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya.2 Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.4.3. 4. pengurus teknik. 4. 4.3.4.

4. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan.6 Mengurus pengelola.8 Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan.4.5.7 Membuat pendaftaran tenteang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.5 JKK Kewangan 4.5 Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola.5 Mengagihkan tugas pegawai. penutupan dan jamuan rasmi. 4.6.4. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 .5 Protokol majlis: menyediakan.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4. 4.4.5. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Berusaha mendapatkan tajaan. 4.6.3 Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain. 4. 4. 4.1 Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan.4. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan. 4.3 Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata.6 Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman.6 JKK Jemputan dan Sambutan 4.6. 4.5. 4.6 Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas.6.5. 4. jadual tugas dan giliran tugas.4.6.2 Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada). 4.6. 4.5.4 Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. 4. 4.9 Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula. ketua kumpulan.5.

7.4 Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman dan pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.7.4.7.8 Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan.6. 4.7. 4.6.7.7. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 .6 Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis.9 Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan.10 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.7. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.12 Mengurus pengelola. 4.7.6.7.2 Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar. 4.9 Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi. 4. 4.7.7 JKK Perasmian dan Penutup 4. 4. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan.6.6. 4. 4. 4.12 Mengurus pengelola.8 Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan.7 Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuki lampiran).7.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4.6. 4.5 Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan. 4. 4.7.3 Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan.7 Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan.

9 JKK Pertolongan Cemas 4. 4.4 Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan.9. 4.2 Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/sesi.9.9.5 Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokok-pokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/perasmian/penutup/jamuan mesyuarat.9. 4.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.2 Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St.9. 4.8 Mengurus pengelola. juri. 4.9. 4. tempat hadiah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 . dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.8. 4.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.8.8. bilik panggilan. tempat pegawai teknikal.8.4.3 Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas. 4.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.4 Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. 4.5 Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan.3 Melabel khemah-khemah kontinjen.8.9. urus setia.8 JKK Hiasan dan Kebersihan 4.8 Mengurus pengelola. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan.8.9. 4.8. tempat keputusan dan tempattempat lain yang difikirkan perlu.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4. 4.8.

4. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan.10. tempat peserta dan tempat hadiah.10.3 Lalu Lintas: mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan. tentukan tempat letak kereta dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Membuat rakaman kejohanan.11. mengawal keselamatan semasa rehat di antara sesi pagi dengan petang. Keselamatan dan Lalu lintas 4. 4. 4. Rakaman.10. 4. 4. 4. menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. Siaraya dan Publisiti 4.11 JKK Kawalan. 4.4. VVIP/VIP/jemputan/kontinjen.4 Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 . 4.10.11.3 Menyediakan sistem siar raya.6 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.7 Mengurus Pengelola. mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama. 4.10.11. keselamatan dan lalu lintas.10.10 JKK Dokumentasi. memastikan bahawa hanya orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton.5 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.2 Kawalan dan Keselamatan: menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta.10.

12.7 Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu).11.4 Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah. 4.12.6 Mengurus Pengelola. 4.12 JKK Hadiah dan Cenderamata 4. 4.12.6 Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka. 4.12.12.12.9 Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4. dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4.12 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola. 4.4.12. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan.5 Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu untuk penyampaian hadiah.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.12.11.12.12.11. 4. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 .3 Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah.12. 4. 4. 4.2 Menerima.8 Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian. 4.12.5 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. 4.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.

Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.13. Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4 4.9 Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut.6 4.13. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.10 Mengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 .13.13.8 4.13.1 4.7 4. Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan.4.13.13.3 Menubuhkan jawatankuasa kecil.2 4.13. 4.13.5 4. Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih. Bekerjasama dengan JKK cenderamata. Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan.13 JKK Buku Cenderamata 4. Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata. lain yang berkaitan dengan buku 4.13.

762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.914 m/0.762m) (Jarak pagar 45 m/35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m X X X X X X X X X X X X (sambungan di mukasurat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.991 m/0.838 m) (Jarak pagar 13 m/8.914 m) (Jarak pagar 13.5.14 m/14.0 Acara-acara yang dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) X X X X X X X X X X Terbuka X X X L18 L15 L12 X Kumpulan Umur L10 P18 P15 X X X X X X X X X X X Terbuka X P12 X P10 X 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0.914m/0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 .762 m) (Jarak pagar 16 m/19 m/ 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.72 m/ 9.02m) 200 m Lari Berpagar (0.5 m/ 10.

72kg 2.000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 m 4 X 200 m 4 X 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X X X L15 L12 X L10 P18 P15 X P12 X P10 X X X X X X X X X X X 4kg X 1kg X 600g X X X X X X X X X X X X X 5.72kg 2.L18 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10.45kg X X X X X X 4kg X X X 4kg 2.55kg 2.72kg X 1kg X 600g X X X X X X X X GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5kg 1kg X X 700g 600g X 5.45kg 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .72kg X X 1.

6 orang 1 . Bil Pegawai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Bilangan 3 .2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12 .2 orang 1 .0 Bilangan Pegawai Teknik yang diperlukan Bilangan pegawai teknik yang diperlukan adalah sebanyak 100 hingga 120 orang.2 orang 1 .5 orang 1 orang 2 – 4 orang 1 orang 4 . Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan.2 orang 1 .2 orang (jika ada) 1 orang 1 .2 orang 1 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 .16 orang 10 Referi bilik panggilan 11 Ketua hakim balapan 12 Ketua hakim lompatan 13 Ketua hakim lontaran 14 Ketua hakim acara campuran 15 Ketua hakim bilik panggilan 16 Ketua penjaga masa 17 Ketua pengadil 18 Penyelaras pelepasan 19 Setiausaha pertandingan 20 Hakim balapan * 21 Penjaga masa * GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1 .2 orang 1 .6.2 orang 1 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan.

6 orang 2 . bilangan pegawai ini boleh dikurangkan.Bil Pegawai 22 Pengadil/pencatat pusingan 23 Pelepas 24 Ketua penolong pelepas 25 Penolong pelepas 26 Hakim lompatan * 27 Hakim lontaran * 28 Hakim bilik panggilan 29 Juruhebah 30 Pegawai statistik 31 Marsyal (pengawas) 32 Penyelaras upacara penyampaian hadiah 33 Hakim acara jalan kaki 34 Pegawai alat penyukat angin Bilangan 8 . Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) 7.4 orang 1 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12 orang 2 .4 orang 1 orang 6 .8 orang 10 .12 orang 10 . Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka.9 orang 1 .2 orang 4 .4 orang 2 .4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu) :35 Ketua hakim photo finish 36 Hakim photo finish 37 Hakim pengukur acara padang 1 orang 3 – 5 orang 4 – 6 orang * Jika alat elektronik digunakan. (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja.0 Bilangan Pembantu Teknik (murid) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18 .1 orang 4 orang 2 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian.

9. 20.72 kg 4. 2. 17 18.45 kg 1. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 . Bil 1. 5 6 7. Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P Lembing 18L Pagar untuk Lari Berpagar Troli untuk pagar Troli serba guna Tiang Lompat Tinggi Palang untuk Lompat Tinggi Blok Permulaan Kotak untuk permulaan (lorong) Bendera kecil (Merah dan Putih) Bendera kecil (Kuning dan Putih) Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 2. 10. 13. 14. 19. 8.5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 11. 3.0 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga. 12. yang diperlukan 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 85 – 90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2 .5 kg 600 g 700 g 3m 5m Bil. 15.00 kg 5.00 kg 4. 21.45 kg 4.00 kg 1. 16. 4.8.55 kg 5.

Bil 22. 27. Pita ukur Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 30 m 50 m 100 m 25 lap merah hitam - Bil. 44. 45. 28 29. 35. 32. 41. 31. 34. 30. 23. 40. 37. 42. 33. 36. 38. 43. yang diperlukan 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2 – 6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 – 2 unit 1 – 2 unit 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) Papan pengira pusingan (lap counter) Bateri untuk siren (jika perlu) Siren dan Lampu Isyarat Penyukat kelajuan angin (wind gauge) Bangku panjang Tiang lombol bergalah Palang untuk lombol bergalah Tangga aluminium Galah untuk mengangkat palang Pagar untuk Lari Berhalangan Tempat air untuk Lari Berhalangan Bendera untuk dipacak di tempat memotong 800m Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa Tempat berdiri untuk pelepas Papan menembak untuk pelepas Tiang penamat Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang) Kerusi biasa Rostrum pemenang Papan notis GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 24 25. 26. 39. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 .

65. 74. 55. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21 . 53 54. 58. 61. 63. 52. 48. 66. 69. 47. 50. 70. 51. 57. 49. Kanister air Bilik urus setia Extension wire Peralatan Ukuran lompat - Bil. 56. 68. 64. 75. yang diperlukan 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya Mikrofon (mengikut keperluan) Megaphone Meja panjang Papan putih (White board) Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) Payung besar Tangga penjaga masa dan hakim Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang Perata pasir untuk lompat jauh/kijang Papan lonjat (kijang/jauh) Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi Alatan lombol bergalah Pagar untuk acara Lari Berhalangan Baton Alatan photo finish/EDM Jam randik Sarung angin (windsock) Papan tanda untuk hakim jalan kaki Bakul untuk letak alatan Bakul untuk letak pakaian atlet Besi spikes untuk tanda acara padang Kain buruk untuk lap alatan balingan Penyapu Papan plastisin untuk jauh/kijang Resin untuk acara lontaran Cangkul dan penyedok dan perata pasir GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 67. 73.Bil 46. 71. 62. 72. 59. 60.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 81. 83. yang diperlukan 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing. 80. 82. Peralatan Caution tape (merah putih) Masking tape (kertas) 1 inci Masking tape (kertas) 2 inci Tape sektor untuk acara padang (plastik) .putih Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) .Bil 76. 87.kuning Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) Papan klip Komputer riba Mesin fotostat Pistol pelepas Peluru untuk pistol pelepas Papan dan tangga pelepas Pencetak laser Ukuran - Bil. 85. 86. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22 . 88. 84. 79. 77. 78.

Penyapu. (8 –10 unit ). Tanda tangga penjaga masa. Bakul untuk pakaian peserta (individu). Kad merah dan kuning untuk referi. Kotak lorong (2 set jika perlu). ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii Tanda tangga hakim.8. Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa.1 Peralatan dan Kemudahan Acara Balapan Secara amnya. Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. kain buruk. bakul sampah. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800m ke atas). Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 sm. 16 .20 buah jam randik. Hon dan lampu isyarat. Tangga dan papan untuk pelepas. Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/4x400 m / 4x200 m (break line). peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti yang berikut: i Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). Kad merah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. sediakan tempat yang sesuai. Papan klip untuk borang-borang. Bangku untuk pengadil. * sekiranya alat foto penamat digunakan. Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Bendera untuk pengadil (kuning/putih). Alat-alat untuk menandakan salah mula.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24 .4 Acara Lari Berpagar i ii 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah.2 Khusus untuk Acara Tertentu 8. Papan amaran (white board).1 Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4X100 m. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen.2.2 Acara 5000 m. Sekiranya alat foto penamat digunakan. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti).5 Acara Berjalan Kaki i ii iii Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki.8. Alat penyukat angin untuk acara 100 m. 8. sediakan juga alat salah mula.2. Span (sponge). 8.2. 4X200 m dan 4X400 m): i ii iii Blok mula (8 hingga 10 set). Troli pagar yang cukup. Cawan kertas. Meja. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki.2. 8. 200 m dan 100 m/ 110m/ 200 m lari berpagar. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 8.2. 5000 m Jalan Kaki dan 10000 m Jalan Kaki: i ii iii iv Bekas air dan air.3 Acara Lari Berganti-ganti i ii Baton (8 – hingga 10 set).

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). Hakim acara berjalan kaki. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. Hakim. Penjaga masa. Penyediaan air di tempat lompatan air.7 Kad-kad Teknikal Balapan (rujuki lampiran 6) i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Ketua hakim (borang keputusan rasmi). 8. Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan cukupnya dan bergantung pada keperluan acara.2. Ketua penjaga masa. Borang sukatan angin. Tanggungjawab diserahkan kepaada pengelola untuk menyediakannya. 1 pagar di halangan air. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti. Pencatat pusingan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25 . Pengadil.96 m.8.2. Hakim bilik panggilan. 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m.6 Acara Lari Berhalangan i ii iii iv v 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3.

Satu set bendera kuning. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Air minuman dan cawan kertas. kain buruk. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26 .3. meja dan tempat khemah/payung. Tempat menyimpan atau rak peluru. Air-horn atau alat yang sesuai. Resin powder untuk membantu genggaman.8.00 kg 4. Besi penanda. Pita sektor balingan atau garisan. Penanda untuk peserta. guni dan bakul sampah.45 kg Pita pengukur 30m atau EDM (alat pengukur elektronik).1 Acara Lontar Peluru i Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix Berat Peluru 2.55 kg 5.72 kg 4. Kerusi. berus. Jam randik. Papan skor. Tiga set bendera merah dan putih . Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru.3 Peralatan dan Kemudahan Acara Padang 8. Kad teknikal dan papan klip (2 set). Penyapu. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Penanda jarak dan rekod.

02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan). alatan dan trek (lampiran 4). Palang 3. Satu set bendera kuning. Sila rujuki ukuran. Penanda. Sarung angin (wind sock). sektor. Dua set bendera merah dan putih.3. Sila rujuki ukuran. sektor. 8. Jam randik atau countdown clock. Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).8.3 Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki i ii iii iv v Berat Lembing 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara.3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4 Acara Lompat Tinggi i ii iii iv v vi vii viii ix Tiang. alatan dan trek (lampiran 4). Penanda. Sarung angin.2 Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki i ii iii iv Berat cakera 1 kg 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27 .5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. Tilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m). Pita ukur 50m atau 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).3. Dua set kad teknikal dan papan klip. Pita ukur 3m atau 5m atau bar pengukur (atau EDM).98–4. 8.

Kerusi. 8. Penyapu. Satu set bendera kuning. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Papan skor.x xi xii xiii xiv xv xvi Penimbang air. Papan skor. Kerusi. kain buruk. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). meja dan khemah/payung. kain buruk. Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. Jam randik atau countdown clock. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28 . Penimbang air. Dua buah tangga berukuran 5m.3. Air minuman dan cawan kertas. Alat penyukat angin.6 Acara Lompat Jauh i ii iii iv v vi vii Pita ukur 20m atau EDM (alat pengukur elektronik). berus. Dua batang galah untuk mengangkat palang. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. guni dan bakul sampah. Dua set bendera merah dan putih. Alat perata pasir (cangkul dan perata).3. 8. berus. Penanda. Satu set bendera kuning. meja dan khemah/payung. Penyapu. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 Acara Lombol Bergalah i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi Pita ukur 10m atau EDM (alat pengukur elektronik). Papan klip pegawai. Sarung angin (wind sock). Air minuman dan cawan kertas. Sarung angin (wind sock). guni dan bakul sampah. Dua set bendera merah dan putih. Kad teknikal.

Papan klip pegawai.3. Penyapu. Penanda jarak. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. dan bakul sampah. Papan skor. 8.viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Plastisin. Kerusi. Air minuman dan cawan kertas. Papan klip pegawai. Bangku pendek untuk hakim take-off. Penyapu.7 Acara Lompat Kijang i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Pita ukur 20m atau EDM. Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Air minuman dan cawan. meja dan peneduh. Alat penyukat angin. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. berus. Dua set bendera merah dan putih. Satu set bendera kuning. dan bakul sampah. Perata dan sudip untuk plastisin. Kerusi. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 . Besi penanda. Papan skor. Bangku pendek untuk hakim take-off. Besi penanda. meja dan berteduh. berus. Alat perata pasir (cangkul dan perata).

guru. alatan dan trek (lampiran 4). 9. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau dimainkan melalui cakera padat. sektor. Kurungan keselamatan.2 Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen adalah bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet + 2 orang guru + seorang ketua).i Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka Berat Baling Tukul Besi 4.3 Kedudukan pengurus pasukan. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut:muzik yang Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas.1 Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan. Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 9. 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30 .45 kg ii iii iv 9.00 kg 5. Sila rujuk ukuran.

Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah.5 9. perbarisan dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan.1 Sekiranya Menteri. penutupan.0 Jemputan Tetamu Kehormat 10.9.4 Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut:Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti di atas) 9. pertandingan perbarisan dicadangkan (rujuki Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31 . Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.6 Raptai pembukaan. Timbalan Menteri. 10. Contoh surat jemputan dilampirkan (rujuki Lampiran 8).

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 .1.0 Mesyuarat Post-Mortem 11. 12.0 Pembinaan Balapan Olahraga 12.1 Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.1 Keperluan Awal 12.1 Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum.

18 m2 > 4.239.12.211. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33 .16 m2 > 3.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.504.482.17 m2 > 2.86 m2 > 5.82 m2 > 14.36 m2 > 8.17 m2 12.248. BALAPAN 400 METER JUMLAH LORONG 8 6 4 8 300 METER 6 4 8 200 METER 6 4 8 150 METER 6 4 4 KELUASAN > 16.448.17 m2 > 15.1.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.86 m2 > 4.1.68 m2 > 3.504.47 m2 > 10.042.21 m – 1.710.804.021.548.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.86 m2 > 2. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.86 m2 > 9.219.

Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 meter.2.1 12. Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 meter.2 Keperluan Alatan 12.10 Tukul besi.2.2. Pita ukur (steel) berukuran 30 meter.6 12. . Minyak hitam / cat.3 12. Tali (7mm – 10mm) berukuran 120 meter.5 12.2 12.2. 12.8 12.4 12.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 .2.2.12. Pita ukur (steel) berukuran 50 meter. 20 batang paku 20 sm.7 12.2.9 15 batang besi penanda.2. Roller atau berus cat (5 sm).Besi penanda (15 batang) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.

b=1/3 x 3.3 Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. 2.3. 200m – L m ( untuk balapan 400 m) b.4.a2 b.4. 12. Jumlah L = a+b+c Garis lurus (GL) a. 12. a=1/3 x 3.1 Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 sm 50 sm.5 Rumus Mencari Jarak Lengkung Balapan 1. 150m – L m ( untuk balapan 300 m) c.4 Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 12. 12.4.142 x b1 .3. 12. 12.2 Pita ukur.5 Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian.b2 d. 3.4 Perhatian Dan Peringatan 12.142 x a1 .1 Minyak hitam atau cat (putih).2 Cat semburan.3. 12. Lengkung a. 12. 100m – L m ( untuk balapan 200 m) Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = 1/2 stagger Garisan rentas (kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35 . a=b c.3 Minyak penipis. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.4.4.Bahan-Bahan 12. 4.

21 meter (minimum) hingga 1.4.7 Tiang penamat: tinggi tiang = 1.50 m tebal tiang = 2. 12. 12.23 meter (maksimum). 12.4. 12. lebar garisan ialah 5 sm. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36 .4.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 – 3.6.4. 12.1 Jarak f ke f1 adalah antara 1.6 Garisan memotong (cut-in) 5 sm. 12.8 Bendera Memotong (Cut-in): Tinggi tiang = 1.2 P ialah kawasan bahagian dalam balapan.4.00 sm lebar tiang = 5 sm 12.5 Bagi garisan permulaan dan garisan penamat.4 Setiap garisan lebarnya ialah 5 sm.6.6 Membuat Garisan y x f1 f p 12.4.3 Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”.12.

00 m 10.8 Garisan memotong (cut-in) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Zon menerima baton Zon menunggu 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 37 .12.7 Zon-zon di balapan.00 m 10.00 m 8.1 Zon Pertukaran Baton 12.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Acara– acara boleh dibahagikan kepada : LARIAN 100 M 200 M 400 M 800M L/ Jauh L/Kijang L/Tinggi ACARA LOMPATAN BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji.13. Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: Melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah Mengumpul mata atau markah rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah Mudah dan selamat Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38 . Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah.0 Sukan Tara Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan.

7 Bagi semua acara murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/ larian sahaja.1.13.tingkatan 2 dan 3 .6 Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.4 Semua murid wajib melibatkan diri. (untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1.8 Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti muka surat berikut. 13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .1.1 Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing.5 Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.2 Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: kelas A kelas B kelas C .1.tingkatan 4 hingga 6 * .3 Sukan Tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan.1. 13. 13.1 Peraturan Am 13. 13.1. 13. 13.tingkatan 1 dan peralihan 13.1.1.

0 m 3.5 m 5.0 m 4.5 m 6.5 m 3.5 m 5.5 m 4.0 m 7.0 m 7.Acara Dan Had Kelayakan Bagi Sukan Tara BIL ACARA KELAS 1 mata LA LB 1 100 meter LC PA PB PC LA LB 2 400 meter LC PA PB PC LA LB 3 Lompat Jauh LC PA PB PC LA LB Lontar 4 Peluru LC PA PB PC 15 s 16 s 17 s 17 s 18 s 19 s 75 s 80 s 85 s 85 s 90 s 95 s 3.5 m KELAYAKAN 2 mata 12 s 13 s 14 s 14 s 15 s 15 s 65 s 70 s 75 s 75 s 80 s 85 s 5.0 m 6.0 m 2.5 m 6.5 m 3.0 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5 m 4.0 m 6.0 m 8.5 m 3.0 m 4.5 m 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 40 .5 m 5.0 m 3.5 m 8.

1.3.3 Berikan taklimat kepada murid tentang acara.1 Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan Lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. 13.3.30 petang 8.3.2 Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit. kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh.4.1.1. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap empat acara. 13. 13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 41 .3.6 Panduan Pengendalikan Sukan Tara (cadangan) 13. Jalankan acara ini serentak. peserta selesai mengambil ke empat- GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3 Peluru mengikut saiz.3. 13. pemarkahan. 13. had kelayakan. 13.5 Sistem Pemarkahan (cadangan) 13.3. keselamatan dan yang berkaitan.3 Hadir serta mengambil bahagian: 1 markah setiap acara Tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama atau Tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua. 13.4 Jadual Sukan Tara (cadangan) Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Waktu 2. Kumpulan larian (100 m dan 400 m).2 wisel (pelepas dan penjaga masa).1.3.1 Jam randik (stop watch).4 Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan. peraturan.1.30 pagi Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang 4.

Borang yang berkaitan diserahkan kepada sahaja. melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa.13. 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua 13.Sementara itu seorang pegawai atau pelajar (QM) untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 . Buat catatkan dalam borang dalam acara lompat jauh atau lontar peluru seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta. Penjaga akan melihat lihat jam dan meniupkan mengikut jumlah Peserta yang berjaya kelayakan masa yang ditetapkan. Pencatat mengira peserta yang mengambil bahagian. Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan. Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4 Pulangkan semua peralatan ke tempat asal.3. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan.5 Pegawai-pegawai yang diperlukan: bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas.

1/1989 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. setakat mana yang boleh. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 . Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah 3 Januarai 1989 Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. 3. Namun demikian. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain. jasmani. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. iii. 2.III/(69) Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. Pihak sekolah. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. ii. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkaraperkara berikut dipatuhi: i. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. iv. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. jogging atau perlumbaan jalan kaki. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.

9. 1. 3. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan. 2.k. 10. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan. 11. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. 46 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 4. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. 5. Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan. YB Dr. 6. 7. 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Sekian dan terima kasih. s. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan.

LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 49 .Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Pen. Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi : PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : PK Pentadbiran Setiausaha : Setiausaha Sukan Ahli : Guru-guru Penasihat Permainan Ahli : Ketua Guru Pasukan Rumah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 50 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 51 .LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 52 .

perbezaan dalam bilangan tidak boleh ketara sangat. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. Ai Tong – rumah ungu. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka :i. Bonnie – rumah hijau. Nota : Terdapat berbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. v.Dua cara / contoh dicadangkan :a. jantina. Celene – rumah merah. Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. Munusamy – rumah kuning. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 53 . iv. Teng Ah How – rumah biru. 1 dan 2 masuk Rumah Merah 3 dan 4 masuk Rumah Hijau 5 dan 6 masuk Rumah Biru 7 dan 8 masuk Rumah Kuning 9 dan 0 masuk Rumah Ungu Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas Contohnya :Senarai daftar Ahmad Isa Maniam Munusamy Ai Tong Celene Bonnie Teng Ah How Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. Nota : Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. atlet-atlet berbakat yang seimbang. Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah :Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar. ii. Maniam – rumah biru. iii. b. Isa – rumah hijau. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54 .

SEKTOR.LAMPIRAN 4 UKURAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 55 . ALATAN. TREK (Sumber : Buku Peraturan IAAF / KOAM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 56 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

64 22.64 22.66 196.35 57 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung AP 15.86 22.64 22.73 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.92 21.38 23.64 EB/EL 15.96 Lengkung MC 15.64 Jumlah 150.81 26.61 FC/FM 15.15 23.64 22.00m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.15 23.23 17.38 23.74 165.92 24.16 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .00 18.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.00 15.64 22.29 19.64 22.69 24.64 22.64 22.23 23.68 29.15 22.64 22.68 29.00 20.00 16.64 Lengkung BL 15.64 22.69 19.29 19.71 17.75 Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.73 Lurus CD 22.69 19.38 27.35 12.23 17.35 12.15 22.46 18.00 15.BALAPAN 150 METER D N J H K P Q A B R L E G F M C UKURAN ASAS AB=CD = 22.47 173.15 22.00 18.10 27.44 24.75 20.64 LURUS BR 15.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.35 12.00 16.64 22.64 22.64 22.44 24.64 22.23 21.64 22.00 15.64 22.64 22.86 22.39 204.64 22.35 12.64 22.57 20.64 22.00 15.23 17.96 15.23 23.00 15.29 19.39 28.64 22.00 21.64 22.61 LURUS CD 22.46 23.64 22.00 15.23 22.38 28.00m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.00 15.01 157.23 17.92 21.44 24.64 22.00 16.71 17.20 180.57 20.39 28.35 12.69 19.38 23.64 22.69 23.57 20.71 17. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JN/JD 15.52 24.00 16.46 18.92 26.46 22.92 21.92 21.81 26.93 188.15 23.61 LORONG Lengkung LM 20.61 JEJARI GL/GM 20.69 19.29 19.15 22.10 27.35 12.86 22.46 18.64 22.00 LURUS AQ 12.63 28.64 22.95 22.15 23.44 24.63 LURUS AB 22.15 27.15 26.95 22.35 12.46 18.00 18.71 17.52 24.86 22.00 18.64 22.38 23.57 20.

64 Lorong 6 12.15 23. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 58 Lorong 4 12.00 15.44 24.64 Lurus BR 15.64 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.64 15.35 22.46 223.00 15.86 22.23 22.64 Lorong 7 12.64 22.00 15.39 26.29 23.86 22.64 22.95 15.35 22.96 28.44 24.71 20.92 238.81 26.35 22.68 29.73 22.44 24.57 20.00 15.71 17.52 22.65 246.00 15.57 22.64 Lorong 8 12.00 207.64 Lorong 3 12.64 22.00 Jumlah 200.44 24.75 22.64 22.64 22.10 27.23 20.00 15.64 17.00 22.15 23.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.81 23.64 Lorong 2 12.64 22.64 22.73 29.71 17.15 23.64 22.35 22.00 18.39 28.15 LORONG 15.95 Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.86 22.35 22.19 230.29 19.29 19.68 27.00 18.64 .64 22.35 22.71 17.57 20.64 22.29 19.64 19.38 254.64 20.52 24.57 20.00 18.64 18.00 15.15 23.73 215.35 22.35 22.10 24.75 Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB 22.64 Lorong 5 12.86 22.96 22.

86 19.86 26.29 22.64 22.64 15.71 20.58 321.96 24.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.64 22.74 <M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ND ML CM Lorong 1 20.63 >C 9.15 23.23 23.95 15.64 22.15 23.49 > L 4.29 19.95 22.57 18.64 22.64 Lurus BR 15.29 Lorong 4 19.95 15.44 24.63 309.57 22.00 15.39 22.44 24.10 27.64 22.00 18.81 26.57 24.00 15.10 27.75 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.23 23.39 28.64 20.00 15.44 24.64 22.52 24.64 19.64 22.68 29.29 23.64 22.10 20.64 22.64 15.64 24.23 17.57 22.32 313.15 23.00 15.13 317.96 15.64 17.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.75 .75 17.01 >D 2.00 22.68 29.64 22.71 20.57 Lorong 5 22.26 Stagger 300 m 0.81 19.00 15.44 Lorong 8 24.02 > M 9.64 22.00 22.64 18.49 304.58 >D 21.75 23.39 28.73 20.15 Lorong 7 23.86 22.71 15.86 22.00 15.64 18.04 >C 20.64 19.00 Jumlah 299.64 22.26 >D 3.04 320.50 <N 2.00 15.86 Lorong 6 22.71 22.71 Lorong 2 22.55 <C 8.71 17.64 22.00 15.52 18.29 22.44 28.71 22.64 18.29 19.57 20.00 22.44 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 59 Lorong 3 18.00 22.02 309.64 22.64 22.96 22.57 20.64 17.81 26.95 20.29 17.52 24.15 20.68 29.73 23.64 22.68 < L 13.64 22.13>M 17.23 17.86 22.64 22.15 27.

64 15.29 23.15 27.36 10.29 19.00 414.78 23.99 271.15 23.26 22.86 22.02 279.57 24.64 After P Before A After A After B Before L 15.15 23.95 292.64 15.96 407.68 283.00 22.71 20.62 20.64 23.75 29.15 23.64 23.29 22.81 292.64 22.64 17.00 15.64 22.86 22.94 283.71 22.94 22.00 16.44 24.44 24.44 24.44 24.00 18.62 Lorong 2 17.39 271.39 409.00 15.64 18.64 22.71 17.86 26.64 19.52 18.64 22.29 19.34 1.64 18.71 17.15 22.38 22.71 20.57 20.26 6.52 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.23 17.00 22.68 23.44 24.52 18.29 22.39 3.81 26.86 26.57 20.64 19.15 27.10 27.64 15.64 17.78 423.57 24.71 20.15 27.10 20.96 15.85 290.95 15.10 282.00 15.44 22.62 22.23 290.36 403.57 22.64 17.64 20.00 15.73 293.75 22.75 29.86 22.64 18.00 22.64 22.64 22.86 22.71 20.81 19.10 20.62 292.64 23.64 22.23 15.26 Jumlah After C After D After N 22.00 22.86 26.00 18.26 282.29 23.52 279.39 22.00 22.64 22.81 19.64 15.95 22.86 22.02 22.75 22.96 24.96 .99 22.71 20.36 9.62 22.00 15.73 22.86 22.29 19.68 23. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lurus AB Lurus BR 15.23 23.00 15.75 60 Jumlah Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP 293.62 410.57 20.71 22.64 22.64 22.23 Lorong 3 23.39 406.44 28.73 29.85 22.96 28.64 20.64 20.00 15.64 19.44 28.64 24.95 15.52 24.38 292.JARAK LORONG BALAPAN 400M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung PA Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 17.64 22.15 22.29 23.57 20.64 18.29 19.71 22.39 22.95 15.57 24.36 0.39 28.64 17.34 420.64 22.64 24.50 14.96 7.68 29.23 17.64 22.64 22.00 18.00 22.57 22.

46 21.53 36.53 36.50 32.00M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.97 30.20M LURUS JN/JD/ND 18.97 30.21 26.38 26.97 30.50M 10.00 19.23 20.97 30.69 22.38 33.0M 10.06 25.52 30.23 20.53 36.53 36.97 30.23 20.53 36.53 36.00 19.92 24.53M D C M H G E L B R 32.61 CD 36.53 AB JEJARI JEJARI EB/EL/LB 18.53M 30.53 36.50M 100M 32.00M 18.97 30.53 36.60 GE=EF=FG= 10.61 36.50 LURUS BR 30.00 M X 70.00 19.83 27.60 HP/HN/PN LURUS GL/GM/ML 24.20M JEJARI DITOLAK 0.29 29.53 36.61 31.53 LURUS AQ 32.50 32.23 20.97 M 18.46 21.00 19.50 32.98 30.98 33.00 M 36.97 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .06 28.15 25.53 36.75 29. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.46 21.92 24.60M K 6.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.21 FC/FM 18.53 36.60 25.75 31.15 25.61 KA/KP/AP 18.38 26.29 27.00M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.60M P A Q 36.53 36.15 25.50 32.15 25.69 22.50 32.92 24.0M J F N 62.53 36.60M 61 JEJARI DITOLAK 0.50 32.69 22.52 28.83 24.50 32.97 30.69 22.46 21.53 36.38 26.92 24.

29 26.53 21.00 25.29 26.46 223.92 32.10 LORONG Lengkung AP Lorong 1 18.00 36.53 Jumlah 200.53 36.76 18.53 36.14 36.37 254.05 28.85 36.87 26.85 Lorong 2 20.72 29. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 62 Lorong 4 22.91 238.58 36.53 20.53 25.00 22.34 29.53 36.78 21.53 36.72 Lorong 5 24.JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung PN 25.72 24.14 27.43 22.64 246.14 21.92 32.85 25.63 30.87 24.58 27.53 24.53 36.73 215.85 Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD 36.87 .72 36.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.34 20.78 27.29 Lorong 7 26.49 34.14 Lorong 3 21.53 36.53 25.18 230.29 36.43 36.00 Lorong 6 25.53 36.21 33.58 27.58 Lorong 8 27.49 34.05 20.00 207.63 30.87 18.53 22.76 27.43 28.53 36.53 18.21 33.

50 Lorong 8 32.50 .43 30.00 203.63 22.97 22.59 215.00 30.46 219.53 36.53 36.50 Lorong 5 32.73 211.43 28. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 63 Lorong 3 32.97 36.58 27.53 36.97 36.86m selepas T 7.72 30.50 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 200.87 24.73m selepas T 11.53 36.58 33.92 24.85 30.53 20.29 32.29 26.46m selepas T 19.53 18.14 27.53 36.85 25.50 Lorong 4 32.97 21.87 34.86 207.59m selepas T 15.32m selepas T 23.53 27.50 Lorong 6 32.86 3.97 30.53 36.53 36.86 3.53 36.86 3.19 227.86 STARTING 200M 0.50 Lorong 7 32.50 Lorong 2 32.05m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lorong 1 32.00 M pada T 3.72 29.32 223.86 3.00 30.78 26.86 3.53 36.05 Lengkung BL Lurus CD Jumlah Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR BEZA 0.53 36.53 36.21 25.97 36.53 36.97 30.76 18.14 30.05 20.19m selepas T 27.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus AB 36.00 3.49 25.86 3.97 30.34 21.

53 30.42 64 Lorong 3 21.53 30.53 26.72 1.72 29.58 33.53 20.97 206.53 30.53 22.43 36.53 27.53 24.63 22.58 9.29 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36.81 SEBELUM M Lorong 5 24.27 36.53 21.97 217.66 36.97 191.92 24.00 6.53 30.29 32.97 196.53 18.50 8.53 30.43 28.78 27.05 20.76 18.PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah 25.43 3.85 36.72 36.87 36.53 30.14 27.96 SEBELUM M Lorong 6 25.53 30.11 36.00 30.45 SEBELUM C .81 36.00 36.14 36.97 222.34 SEBELUM M Lorong 4 22.21 25.49 26.34 21.87 34.96 36.65 SEBELUM M Lorong 2 20.5 SEBELUM M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.85 13.87 5.11 SEBELUM M Lorong 7 26.97 212.29 12.58 36.14 36.97 201.31 SEBELUM C Lorong 8 27.53 25.53 30.35 STARTING 200M LORONG Lengkung CM 36.85 Lorong 1 18.97 186.

79 31.40 296.60 3.53 27.53 36.53 22.80m sebelum B 2.09 28.58 26.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.03 23.66m selepas B LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.84 29.53 20.44 23.53 30.33 21.43 288.43 21.53 21.09 22.35 312.87 27.74 26.27m selepas A 24.72 22.79 36.19 27.32 320.63 -4.37 304.00 24.87 .53 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 65 Lorong 4 36.14 26.85 21.53 25.49 33.68 22.59 272.49 27.53 36.53 22.81m selepas A 8.53 36.93m selepas B 10.08 36.45 280.53 36.53 24.54m selepas A 16.14 20.41 27.00m selepas A 4.97 30.44 36.84 26.14 32.29 STARTING 200M 6.74 36.53 36.53 29.32 -20.35 -12.38 25.53 18.09 36.19 23.53 36.55 19.00 Lorong 6 36.57 11.97 30.53 36.29 Lurus AB Jumlah 18.53 36.73 35.85 Lorong 2 36.53 21.14 Lorong 3 36.72 Lorong 5 36.85 18.14 26.53 36.49 27.44 29.79 25.58 Lorong 8 36.84 29.98 19.29 Lorong 7 36.53 36.53 30.97 30.43 25.97 30.97 19.53 26.97 30.97 263.29 25.19 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR BEZA 36.97 30.92m sebelum A 0.

23 79.98 34.73 22.11 79.73 Lorong 4 22.23 20.98 .11 79.11 79.48 31.48 Lorong 3 21.98 Lorong 5 24.48 36.48 26.48 36.98 CD 79.11 79.73 32.48 26.23 KA/KP 79.48 Lorong 7 26.23 Lorong 6 25.98 FC/FM 19.11 20.11 79. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 66 JEJARI LURUS AB=CD = 79.73 32.73 37.23 35.11 79.11 79.23 Lorong 2 20.48 21.23 30.23 35.23m JEJARI EB/EL 19.11 79.48 19.73 27.48 21.98 21.98 79.73 27.98 34.73 37.11 Lorong 1 19.98 24.48 26.73 27.23 25.23m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.23 22.11 79.73 Lorong 8 27.BALAPAN 300 METER D N J H K P A B E L G F M C UKURAN ASAS Q GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 79.11 79.23 25.11 79.73 20.73 22.98 24.98 24.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10.48 31.11 HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.23 30.11 25.98 LURUS LORONG 29.

38 35. 4 X 200 M DAN 4 X 400 M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.88 79.11 26.30 39.38 79.11 34.42 31.71 5.07 79.56 25.85 7.88 79.54 Lorong 6 20.00 After Q Before A After A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 20.14 30.54 24.07 34.45 31.54 24.13 29.69 37.88 79.00 38.69 79.00 38.92 21.11 415.85 25.27 28.88 79.78 29.61 20.61 20. 4 X 100 M.45 79.07 79.25 Lorong 8 20.11 447.76 79.11 2.11 18.11 407.11 423.78 29.13 47.76 79.98 54.11 25.88 79.45 79.69 79.11 21.39 Lorong 7 20.42 26.11 22.69 37.11 21.30 39.30 79.85 25.85 Lorong 3 20.76 33.23 22.07 34.11 24.17 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 400.45 31.88 79.30 79.10 .23 22.11 439.47 28.00 79.11 20.88 79.88 79.11 0.38 35.47 28.11 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.11 454.38 79.14 79.14 79.71 15.68 Lorong 5 20.92 21.11 10.00 79.11 28.76 33.11 26.98 67 Lorong 4 20.00 Lorong 2 20.11 29.16 26.27 39.14 Lorong 1 20.JARAK LORONG BALAPAN 400 M.56 23.11 431.16 26.

07 79.11 79.11 20.86 15.28 47.38 26.07 34.11 24.76 24.01 7.92 33.11 79.57 31.86 315.11 26.05 12.14 30.11 28.16 38.69 79.14 54. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 68 Lorong 4 24.01 Jumlah 30.11 25.49 6.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.45 22.85 Lorong 6 26.69 28.45 79.00 39.78 .11 22.61 Lorong 2 21.61 31.16 Lorong 7 28.14 25.11 79.92 Lorong 3 22.30 79.30 79.00 79.47 Lorong 8 29.76 33.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.14 21.78 29.69 28.47 25.43 39.76 21.72 23.11 307.76 79.07 22.72 323.30 39.60 19.11 21.54 Lorong 5 25.11 79.23 34.14 354.38 24.85 37.99 300.04 0.14 After B 0.28 347.11 79.54 35.00 29.45 20.38 79.11 29.23 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 79.30 79.69 37.57 331.38 35.07 25.00 38.69 Before L After L LORONG 20.45 31.99 7.43 339.11 26.

07 25.21 34.78 38.11 79.97 40.82 48.11 79.90 244.11 79.92 21.11 Lorong 3 79.00 29.82 248.11 Lorong 5 79.61 20.50 Before D LORONG Lurus CD Lorong 1 79.23 22.75 52.11 33.04 236.61 46.11 Lorong 2 79.07 42.69 28.85 25.54 24.04 36.11 31.47 37.14 21.45 22.14 79.90 44.38 26.30 35.69 28. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 69 Lorong 4 79.11 Lorong 6 79.68 256.14 38.43 22.75 252.16 26.76 79.30 39.61 30.97 240.11 Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah After C 29.36 26.76 24.11 229.00 29.11 Lorong 7 79.68 56.11 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 33.29 30.38 34.11 .JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung ND 20.11 Lorong 8 79.07 79.11 79.45 79.11 233.

56 Lorong 3 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.80 5.11 104.00 79.45 79.25 Lurus AB Jumlah After P Before P 0.JARAK LORONG BALAPAN 100M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP 20.49 26.56 0.11 29.11 105.41 8.11 7.11 100.18 25.41 70 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .11 108.38 79.80 28.87 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.87 1.11 101.11 107.69 79.07 79.14 79.11 103.75 LORONG Lorong 1 Lorong 2 21.49 4.11 99.30 79.76 79.18 3.

00 30.85 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD AP LB ML CM ND PN AP Lorong 1 18.60 STARTING 300M 13.29 26.78 25.97 30.43 36.72 1.53 20.53 26.85 25.53 36.35 295.97 30.92 24.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 36.14 313.87 33.53 Lorong 8 36.97 30.53 30.14 25.14 36.53 36.72 36.97 30.92 29.38 313.63 22.97 30.40 Sebelum P 22.00 25.49 27.65 Sebelum P 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 71 Lorong 3 21.97 30.97 30.14 27.14 Sebelum A 13.72 24.29 26.43 36.85 36.05 20.53 Lorong 4 22.53 18.53 24.97 LURUS BR Jumlah 286.00 32.58 27.53 36.6 Sebelum A 36.63 28.85 20.21 25.53 36.53 25.87 321.53 21.49 26.53 .76 18.53 36.53 22.43 28.41 306.43 22.14 21.53 Lorong 2 20.00 36.85 36.53 Lorong 5 36.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.05 20.29 36.38 Sebelum P 13.87 34.72 36.58 32.53 36.72 29.21 33.59 Sebelum A 6.87 36.76 18.43 27.34 21.53 24.14 36.53 Lorong 6 36.53 LORONG 18.37 304.87 34.40 298.34 21.58 27.87 Sebelum A 21.63 Sebelum P 4.58 36.78 27.53 Lorong 7 36.29 30.

PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER LURUS BR Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUZ BR Jumlah PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER 100m LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lorong 1 32.64 12.36 Sebelum P Lorong 3 32.97 100.00 Lorong 2 20.97 90.53 30.53 4.78 Sebelum P Lorong 5 32.92 Sebelum P Lorong 8 32.97 87.53 30.97 100.53 8.97 100.50 36.53 7.97 100.53 30.85 36.50 36.00 Lorong 3 21.58 36.53 30.97 100.50 36.14 36.00 Lorong 6 25.97 100.97 91.50 36.53 30.79 30.53 30.50 36.21 Sebelum P Lorong 7 32.72 36.53 30.00 Lorong 7 26.53 9.93 11.00 Lorong 5 24.65 Sebelum P Lorong 2 32.00 36.50 Sebelum P Lorong 6 32.50 36.97 100.00 Lorong 1 18.22 30.97 88.08 30.97 86.97 95.97 92.63 Sebelum P .87 36.35 13.07 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 5.29 36.97 100.53 30. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30.50 36.37 72 Lorong 4 32.97 94.00 Lorong 4 22.53 30.50 30.43 36.00 Lorong 8 27.53 30.53 30.50 36.

29 32.89 411.97 30.72 Lorong 5 24.63 263.97 30.43 Lorong 4 22.72 24.21 252.63 22.97 30.53 36.49 255.97 30.72 21.76 20.21 33.85 25.29 32.62 392.58 25.53 36.53 36.97 30.97 30.53 27.58 33.88 400.14 21.03 18.85 25.58 27.43 20.50 18.76 18.49 25.72 29.56 before C 6.87 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN STARTING 400M 5.68 263.53 36.63 30.05 284.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 32.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung LURUs CT Lurus CD CM JUMLAH 269.28 415.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.49 34.53 36.97 394.97 30.53 36.97 30.87 34.76 276.03 after 17.97 30.00 22.53 36.53 21.21 25.29 258.89 after 11.97 30.72 21.41 24.14 32.49 21.97 30.85 32. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 73 Lengkung AP Lurus AB 30.19 after D D N N 269.50 32.53 36.19 30.31 before D 4.53 20.29 24.29 26.00 22.53 36.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.05 28.92 271.50 32.43 22.03 417.53 36.50 36.87 26.87 24.72 29.49 258.14 27.43 28.34 29.97 30.00 25.00 30.14 Lorong 3 36.53 36.14 18.76 27.05 20.62 after C C 7.29 26.29 26.78 26.14 25.53 36.34 21.41 271.14 27.68 22.28 after 15.00 30.34 255.97 406.58 33.88 after 0.78 27.00 Lorong 6 25.43 32.03 276.58 27.43 28.92 24.85 20.50 32.44 LURUZ BR Jumlah 18.87 34.50 32.53 36.92 32.53 18.50 20.53 36.73 27.97 30.69 404.53 25.97 30.14 252.78 .85 Lorong 2 36.76 284.

87 26.53 36.53 36.76 276.14 32.53 18.43 28.85 32.73 27.29 258.50 36.45 416.92 271.97 30.76 284.53 36.18 398.53 21.49 21.50 32.78 .53 36.21 252.00 30.43 20.63 263.53 36.49 34.92 32.05 284.29 24.97 30.97 411.53 36.53 36.14 27.29 24.53 36.50 32.87 STARTING 400M ON C after after C C before D after after after after D D N N 3.59 23.75 30.00 22.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.53 36.58 27.97 400.92 24.58 27. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lengkung AP Lurus AB 36.53 36.87 34.03 18.50 20.00 LURUS BR Jumlah 0.72 24.50 32.85 25.14 27.35 before D 74 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN 269.25 409.76 20.63 30.34 29.53 36.00 22.14 21.00 30.72 Lorong 5 24.05 20.58 25.43 22.34 255.49 258.00 25.14 18.84 21.49 26.97 30.53 36.84 421.21 25.03 276.76 27.18 1.43 32.14 252.44 406.53 36.53 36.53 36.53 36.43 28.50 32.00 Lorong 6 25.49 255.85 Lorong 2 36.87 34.29 32.29 32.41 24.45 16.29 26.00 11.53 LURUS CT Lurus CD 25.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50 21.53 36.85 20.53 36.85 25.53 36.34 21.44 6.76 18.63 22.29 26.68 263.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.75 18.72 21.14 Lorong 3 36.58 33.78 27.50 18.75 9.53 36.53 20.72 29.97 30.72 29.43 Lorong 4 22.58 33.21 33.05 28.87 25.97 30.PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.59 423.78 26.53 36.53 27.86 before N 13.14 25.68 22.97 30.72 32.53 30.41 271.

48 31.40 36.34 55.80 39.40 36.80 FC/FM 30.71 32.48 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.09 CD 85.19 30.09 54.09 LURUS LORONG 30.69 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 75 JEJARI LURUS AB=CD = 85.63 37.94 34.69 30.69 85.69 85.09 85.63 37.69 85.42 31.17 35.69 85.63 37.48 31.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.69 85.34 55.57 53.48m JEJARI EB/EL 85.71 32.69 85.94 34.17 35.63 37.48 31.69 85.86 39.71 32.42 50.86 39.19m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.69 85.17 49.57 56.40 36.69 85.69 85.19 49.86 56.65 51.40 36.69 85.71m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.69 85.88 53.11 54.94 34.86 39.69 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .94 34.65 32.88 50.17 35.11 51.69 35.71 48.BALAPAN 400 METER D N J H K P A B L E G F M C UKURAN ASAS GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

69 39.65 85.74 25.69 33.36 85.91 38.05 34.50 53.66 38.20 12.47 15.69 446.92 50.21 85.05 34.20 85.34 35.94 59.21 85.15 Lorong 6 38.62 37.30 Lorong 7 39.79 54.91 85.50 85.39 6.65 58.79 54.47 19.65 40.92 50.36 56.36 56.69 438.50 53.74 Lorong 8 40.08 55.66 0.69 454.69 37.93 6.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 X 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah After B 31.79 37.49 85.20 23.79 85.47 Lorong 3 34.08 55.47 31.36 39.92 85.08 38.12 54.21 51.69 423.94 59.69 35.08 85.69 Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.69 38.74 7.62 85.69 40.69 407.69 34.94 Lorong 4 35.65 58.59 Lorong 5 37.01 Before L After L LORONG Lengkung AP 31.47 Lorong 2 33.49 40.69 400.92 85.69 415.01 0.50 85.20 39.03 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.34 85.76 33.69 430. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 76 35.76 33.21 51.93 30.94 85.18 .39 46.12 13.

62 37.69 85.69 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 77 54.91 38.94 85.69 85.36 85.76 33.21 85.36 305.69 85.49 40.50 85.69 285.05 34.50 53.69 85.16 Lorong 6 38.94 312.75 12.69 85.69 58.79 85.65 308.69 289.08 85.71 Lorong 5 37.92 85.02 5.08 301.29 2.69 85.88 Lorong 8 40.79 297.43 6.16 1.47 31.69 Lorong 4 35.65 85.69 56.30 Lorong 2 33.57 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 293.92 50.75 .21 51.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Before C After C LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.34 35.88 8.20 39.44 Lorong 3 34.69 55.56 10.69 85.69 59.02 Lorong 7 39.70 14.

92 85.86 Lorong 6 38.00M LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.65 3.47 56.200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN 50.87 3.69 227.86 Lorong 7 39.69 223.05 34.69 219.47 31.03 58.08 3.06 27.79 85.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.62 37.06 13.86 Lorong 5 37.69 200.86 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54.92 Lorong 2 33.74 3.01 0.60 55.88 78 Lorong 4 35.19 16.69 215.86 Lorong 3 34.50 85.60 11.46 59.87 3.50 53.94 85.76 33.91 38.69 211.69 203.34 35.21 51.79 3.49 40.65 85.74 7.01 Lengkung ND Lurus AB Jumlah After D Before N BEZA 0.36 85.69 207.36 3.47 15.20 39.94 3.19 23.33 19.08 85.21 85.86 Lorong 8 40.33 19.

69 126.63 14.31 Lorong 8 Lorong 4 85.05 14.31 Lorong 4 85.31 Lorong 8 85.69 14.69 14.69 118.69 39.31 Lorong 7 85.31 .31 Lorong 5 85.31 Lorong 7 85.69 124.31 Lorong 2 33.69 85.69 14.69 117.69 121.31 Before A 100 METER Before A 14.69 38.61 Lengkung AP Lurus AB Jumlah Jumlah 85.69 Lorong 2 85.69 122.90 14.21 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 79 85.34 14.69 14.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.77 14.08 85.31 Lorong 3 34.65 85.94 85.69 14.69 35.50 85.36 85.69 120.100 METERE LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 METER 100 METER DI SELEKOH LORONG Lorong 1 31.31 Lorong 5 85.69 40.69 125.69 14.69 14.48 14.69 85.19 14.79 85.92 85.31 Lorong 6 85.69 37.31 100 METER LORONG Lurus AB Lorong 1 85.31 Lorong 6 85.31 Lorong 3 85.69 14.

69 39.94 59.69 34.30 57.62 37.33 0.50 85.79 54.21 51.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 31.91 27.65 58.34 35.76 33.91 19.62 9.65 583.11 34.36 85.49 40.4X200 DAN 4X400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Jumlah Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC After B Before L After L Before M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lorong 1 31.92 85.47 31.00 Lorong 2 33.05 34.56 40.97 39.50 85.71 46.19 11.20 39.36 56.69 39.05 34.21 525.20 29.92 85.79 549.08 55.65 85.36 85.69 33.22 19.78 1.62 37.50 537.69 33.36 56.92 514.79 85.01 37.76 33.69 40.21 51.36 56.41 Lorong 8 40.38 38.65 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35.47 31.79 54.49 81.76 33.94 85.92 50.69 37.69 35.59 Lorong 3 34.65 58.21 51.08 55.94 85.69 34.36 572.08 560.89 69.92 50.08 85.34 35.91 38.50 53.79 54.52 23.69 38.50 53.50 53.92 50.61 Lorong 7 39.69 40.21 85.34 Lorong 5 37.49 40.08 85.79 85.94 59.47 31.30 Lorong 6 38.69 35.69 37.16 80 Lorong 4 35.20 39.05 34.94 595.08 55.91 38.69 31.65 58.94 59.92 11.69 38.21 85.49 40.27 .

Jauh 110m L. Tinggi 400m 4x100m 4x200m 4x400m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100m 200m 3000m 5000m 10000m LAMPIRAN L.1500m 800m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L. Pagar GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 81 .

22m 18 m 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 45 1.135m Pagar Lemparan Keselamatan .15m Bulatan Untuk Cakera 2.22m 82 Lompatan Air 3.00m 84.66m Persegi Berhalang 4 m 45 2.39m 36.50m Tukul besi 2.00m x 4.76m 8 Lorong @ 1.OLAHRAGA Garis Penamat Untuk Semua Acara 100m 110m 20m 9.5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

5m 3.66m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7cm TRACK SURFACE FIXED HURDLE WATER LEVEL TRACK SURFACE CONTINUED UNDER WATER 0.1.20m min .40max _ 762 + 3mm(women) EXAMPLE OF A HURDLE (STEPPLCHASE RACES) 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 83 .96m min 30cm 30cm 1.762m-for women 0.7cm Min with adequate strenght Drain 3.HURDLES EVENTS 3.7cm x 12.66m 30cm 12.7cm _ 914 + 3mm(men) 12.914m-for men _ + 3mm both 70cm About 2.

22m 1.5cm TOP EDGE ROUNDED HEIGHT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.5cm (min) 1-2. (max) 70c. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA H SIN inner edge kerb 5cm wide (min) 20cm 30cm measurement line for inner lane INFIELD VIEW 70c.20m 22.18-1.TRACK measurement line for all other lanes 1. (max) 84 .22m all lines while 5cm wide Measurement of race A R T S T I F EXAMPLE OF A HURDLE 1.

080m Level of Runway 20cm 1m 22.00m-4.04m 10mm min 100mm min at max height 3.084m 60cm Steel Lining for Wooden Box 80cm 120 15cm 40.98m-4.02m Crossbar & Uprights 1cm min 6 cm 4cm 30mm 35mm 15cm-20cm Support for Crossbar End of Crossbar 1.4cm POLE VAULT BOX GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.WATER JUMP (STEEPPLCHASE RACES) 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 85 .6cm PLAN VIEW About 20cm 30 1.

013 CROSSBAR SUPPORT-VIEW FROM LANDING AREA TOP VIEW (POLE VAULT BOX) 0 0.00m .80m PROTECTIVE PAD Min 2.80m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.04max 1 Upright 2 Support 3 Peg 2 1 1 3 2 3 0.00m PROTECTIVE PAD 0m 0.00m A Min 6.00m B A Min8.055 Min 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 86 0.0.

75m min CL 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 87 .00m max Tape Dividing Line GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.LANDING AREA (POLE VAULT) A-A 45 45 B-B 45 RUNAWAY 2.

135m + 5mm _ LAYOUT OF SHOT CIRCLE GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.92 5cm WHITE LINES 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 88 .16m 75cm min 90 5cm 2.Take Off Line Plasticine Run Up _ 20cm ( + 2mm) 45 _ 7mm ( +1mm) 7mm min Take-off Board 10cm max _ 10cm ( + 2mm) Metallic outline CL 34.14m-1.

CL

34.92

5cm

WHITE LINES
75cm min 90 2.50m + 5mm _

5cm

CL

34.92

5cm

WHITE LINES

18.25cm

75cm min 90 2.50m + 5mm _ 2.135m + 5mm _

5cm

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

89

JAVELIN RUNWAY AND LANDING SECTOR
6.00

34.92

7.00

0.05

4

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005) 3.00 min

1
0.75

90

CAGE FOR DISCUS THROW ONLY
7.45 6.00 1.12

2.00

2.00

2.80

34.92 8.91

50

m

in

3.

7.68 1.45
4.0 0

7.00

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005)

_ 2.135 (+ 0.005) 0.75 2.90

1.45

0.05

2.05

91

50 ( + 0.05 2.005) 0.80 34.45 6.90 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _ 2.00 1.92 8.45 0.CAGE FOR HAMMER AND DISCUS WITH CONCENTRIC CIRCLES 7.0 0 2.0 0 50 m in 3.75 2.91 7.45 4.00 2.05 92 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 2.

LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 93 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 94 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

914 m x 0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 95 . Undang-Undang Pertandingan Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2008/2009. 2.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10000 m jalan kaki GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.992 m x 0.762 m x 0.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 1.840 m x x 12 tahun Ke bawah x x x 0. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan Kod acara Acara Lelaki 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.840 m x 0.762 m x 12 tahun Ke bawah x x x 0.762 m 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0. Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).914 m x x 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.762 m x - Perempuan 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.

45 kg x x x 21 Lelaki 15 tahun Ke bawah x x x x 4.50 kg x 700 g x 5.00 meter 0.00 kg x x x 20 Perempuan 15 12 tahun tahun Ke Ke bawah bawah x x x x 4. Pagar 8 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Tinggi Pagar Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 12.00 meter Pagar 8 Ke Garisan Penamat 12.00 kg x 600 g x x 17 12 tahun Ke bawah x x x 2.00 kg x 1.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Kod Acara Acara 18 tahun Ke bawah x x x x x 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 96 .72 kg x x 08 18 tahun Ke bawah x x x x x 4.45 kg x 1.00 kg x 600 g x 4.00 kg x 1.55 kg x 1.762 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.72 kg x x 08 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lompat tinggi Lompat jauh Lompat kijang Lompat bergalah terbuka Melontar peluru Melempar cakera Merejam lembing Baling tukul besi terbuka 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 400 m Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka jumlah 2.00 meter Pagar Ke Pagar 8.00 kg x 600 g x x 16 x x x 2.1 Bil.

3.1 2.3 Lompat Pagar : 18 kali Lompat Air : 5 kali Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2.00 meter Pagar 10 Ke Garisan Penamat 13.4.4.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.4.1 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 acara 4 X 400 meter.5.4 Kod 27: Acara 4 X 200 meter 2.2 2. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain.4.00 meter 19. lompat tinggi dan melontar peluru Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang.3 stagger (seperti pelari Pelari ketiga akan bersedia di garisan kedua dalam acara 4 X 400 meter). 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 97 .00 meter Pagar Ke Pagar 19.00 meter 13.5 Kod 29: Acara PENTATLON 2.762 m Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 16.3 Kod 13: Acara 2000 meter lari berhalangan 2.4 2.2 Pelari kedua akan bersedia di garisan satu stagger yang akan disediakan.3.840 m 0.3. 2. Selepas menerima baton daripada pelari kedua.00 meter 16.5. pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing–masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari boleh masuk ke lorong pertama.2 Kategori lelaki 15 tkb perempuan tkb Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0. 2.1 2.2 Hari Pertama: 100 m lari berpagar.00 meter 2.

JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 98 . ketiga. keempat. kedua dan ketiga Acara individu 3000 m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon .2 3. Melontar Peluru dan 400 m Hari Kedua: Lompat Jauh.0 Hadiah – Hadiah 3.3 Acara individu sehingga 2000 m – pertama.6.2 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 ( termasuk acara terbuka ) 3 ( termasuk acara terbuka ) 2 4.3 4. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya menduduki tempat pertama.1 3.1 2. Lompat Tinggi. kedua dan ketiga 4.1 Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih daripada dua orang bagi setiap acara individu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut : Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 ( termasuk acara terbuka ) Lari Berganti-Ganti 2 2 2 4. kedua. Merejam Lembing dan 1500 m 3.6. kelima dan keenam Bagi acara pasukan.4 Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam acara individu yang lain Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Acara Pertandingan 4.pertama.6 Kod 30: Acara HEPTATLON 2.2 Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar.

Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut.3 Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah ) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri .2 5. (Semua pertukaran / penggantian tidak benarkan selepas pengundian) 6.1.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 5. 5.1 Mesyuarat Pengundian 6.1.0 Pendaftaran Peserta 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 99 . ini.2 Taklimat Pengurus–Pengurus Pasukan Semasa taklimat dibenarkan. surat akuan.1 Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola.0 Pengesahan Peserta 6. hanya penarikan diri tanpa penggantian GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaanya dalam 2 acara individu sahaja. Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa Kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masingmasing.1 Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan. Hanya peserta-peserta dikehendaki mendaftar. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut. Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut.5 6. yang menyertai acara lari berganti-ganti 5.4 5.2 6. surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuki Peraturan Am 4 MSSM ).

tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 . atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat.3. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir 7.2 6.4 Penggantian dalam Acara Lari Berganti-Ganti Penggantian bagi acara Lari Berganti-Ganti dihadkan kepada dua ( 2 ) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi. sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan 6.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 7. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.1 Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal. tanpa surat pengesahan sakit/ cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.3 6.0 Melaporkan Diri Peserta 7.3 7. Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 6.2 7. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan. Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing. Selepas itu.3.3. 6. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan.1 Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta.

200 m. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri. 9.1 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan Acara: 100 m. Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri.6 8. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu. 80 m lari berpagar.2 Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan diringi oleh penyelia peserta. 4 x 100 m dan 4 x 400 m 10. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan. 200 m. selepas sesuatu acara itu tamat. Acara: 100 m. 7. 400 m lari berpagar.1 8. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 7. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing.2 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. 4 X 200 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Prosedur Masuk Dan Keluar Arena Pertandingan 8. berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang.0 Memanaskan Badan Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi. 4 X 100 m. 110 m lari berpagar. 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 101 . 100 m lari berpagar. Untuk acara balapan.0 Blok Permulaan 10.5 Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara. 400 m.

1. 1.81 m.1 Lelaki 18 tahun 1.87 m. 1. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah. 1.83 m. 2.2 Acara Lompat bergalah Lelaki 2. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 102 . 1.95 m. 13. Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan.70 m.87 m.79 m.01 m. 2.80 m. 11.90 m dan seterusnya. 1.60m Perempuan 1.ketinggian permulaan dan ketinggian palang.0 Cara Penanda di Tempat-Tempat Pertandingan Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan. 2. 2.67 m.2. 1.06 m.84 m. 1. 1. 1. Panjang maksima kasut berpaku (spikes ) tidak boleh melebihi 09mm.2 12.75 m.83 m.99 m. 1. 1.59 m.ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut : 13. 1.97 m. 1. 13. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola.75 m.1 13. 13. 13. 1.01 m.70 m.77 m.2 Perempuan 18 tahun 1.Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya.92 m.63 m.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah.04 m. 1. paku kasut tidak boleh melebihi 12mm. 1. 2.08 m.45 m.73 m.12 m.03 m dan seteusnya. 1.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 11. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 1.10 m. Untuk acara-acara tersebut.79 m.95 m.88 m.70 m. 2. 1.85 m. 1.50 m. 1.98 m.1 Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing. 1. 1.60 m. 1. 1.65 m .0 Kasut Berpaku (Spike ) dan Peralatan 11. Bagi acara lompat bergalah peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan. 1.90 m.3 Lelaki 15 tahun 1. 1. 1. 1. dan seterusnya. 1.80m Lompat tinggi .93 m.40 m. 2.2.55 m.2. 1. 1. 2.75 m.

69m. 1. 1.71m. 1.47m.1 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut : Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri. 1. 15. 1.4 Perempuan 15 tahun 1.30m.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14. 1. 1.73. 1.5 Lelaki 12 tahun 1.51m.57m.53m.45m. 1. 1. 1. 1.35m.20 m.35m.73m. 1. 1.77m dan seterusnya 13.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 13. 1.75.57m.63m. 14. 1. 1. berdasarkan jadual mengira mata IAAF. 1.6 Perempuan 12 tahun 1. 1.0 Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15. 1. 171m. 1.30m.1.40m. 1. 1.45m. 1. 1. 1. 1.53.1 Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan.77m dan seterusnya 13.25 m. 1. Jika ini juga tidak dapat diputuskan. 1. 1. walaupun ukuran berat bagi acara melontar peluru dan merejam lembing tidak sama dengan kehendak IAAF.2.49m.66m. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.35m.2. 1. 1.30 m.63m.39m.66m.1 Acara Pentatlon dan Heptatlon 15. 1.67m.54m. 1. 1.65m. 1.68m.60m. 62m.40m. 1.2. 1.70m dan seterusnya. 1. 1. 1.69m.60 m. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.1.49m.64m. Keadaan ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini.43m. 1.57m. 1.60m. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 103 .2 Sekiranya seri.75m.

2.1.2.1.2. 15.2.1. Sekiranya kedudukan masih sama juga.1 Pemecah rekod baharu berstatus ( ikut ranking kejohanan ) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM) .2.5 15. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 104 . Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat. 15.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.2.4 15.1 15. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira.2 15.2.1.2 Penentuan Peserta Terbaik 15. maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta. perak dan gangsa. Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).2.2.3 15.1.2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.5.2.1.6 15. rekod remaja kebangsaan (KOAM).2. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas.2 15.2.1 Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: 15.3 15. Sekiranya pungutan pingat emas masih sama. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira.2 Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut.8 Lelaki 18 tahun Perempuan 18 tahun Lelaki 15 Tahun Perempuan 15 tahun Lelaki 12 tahun Perempuan 12 tahun Olahragawati Olahragawan 15.2.2.4 15.1.1.2.2.7 15.2.2.

3 Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.0 Huruf-Huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri 17.1 Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan.1.3 Peringkat umur 12 tahun ke bawah .Nombor warna hitam atas kain putih 17.1. 16.0 Separuh Akhir 16. 16. 16. 16. Jika berlaku kedudukan yang sama. Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan / penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM. 16.3.1 Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat ( 4 ) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir. kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira.Nombor warna merah atas kain putih 17.1 Peringkat umur 18 tahun ke bawah . jantina dan negeri: 17.jika masih seri.2. 16.5 17.1.4 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16. dan 16. perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.1.3 Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 105 .2 Peringkat umur 15 tahun ke bawah . maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta.2 Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir. Jika berlaku seri.Nombor warna biru atas kain putih GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Putrajaya Huruf A B C D E J K M N P Huruf R S T W L Y No.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 17.T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960 18.Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 No. Labuan W. kecuali perkara-perkara berikut: 18.1 Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula.Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930 No.0 BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM.2 Huruf dan Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil 11 12 13 14 15 16 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.P.Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No.P. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 106 .Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 .

JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

18.2

Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: 18.2.1 Lima belas minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara pusingan awal; 18.2.2 Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peringkat akhir; dan 18.2.3 Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja).

19.0

Hak–Hak Jawatankuasa Pengelola 19.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Penguruspengurus pasukan akan diberitahu. Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Olahraga KOAM terkini, PeraturanPeraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan balapan dan padang MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

19.2

20.0

Hal–Hal Lain 20.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku : 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.3.4 20.4 Semasa perjalanan pergi dan balik dari penginapan ke stadium; Semasa kejohanan dijalankan; Di dalam dan di luar kawasan stadium; dan Ditempat-tempat penginapan.

20.2.

20.3.

Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat yang munasabah.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

107

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

108

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

109

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 110 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

.Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ ...... Jauh L.... K/P / Surat Beranak LELAKI / PEREMPUAN* SEKOLAH : ……………………………….. Kijang M... Cakera M...... No Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet .... Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN........ Peluru M....... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .. Lembing No......Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil. NAMA 111 ..KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR : 12 / 15 / 18* ACARA TARIKH LAHIR 100m 200 m 400 m 800m 3000m 5000M 100 L/P 110 L/P 3000m J/K 5000m J/K L...... Tinggi L............

..... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Analisa Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil.....BORANG PENDAFTARAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan / Sijil Lahir Nama Sekolah Ting.…………… ...... Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Tel:(Pejabat) Tel:(Pejabat) Rumah: Rumah: Cop MSS Negeri: Tarikh: 112 5 Nama Ketua Kontinjen: Nama Pengurus Pasukan: Tanda tangan Setiausaha Agung : ………………………………........../ Darjah Catatan 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..

. Masa : ……………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 113 . ACARA : ……………………………….... …………………………………………….. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.BORANG BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA NO. ACARA : …………………………………… (LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh : ………………………….

........... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 114 ...………........... ACARA : …………………... NO...............BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : …….....................……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL.................... TANDA TANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN... ACARA : ……………............................................. NOMBOR NAMA PESERTA ………………………………………………..............................

1/8 dan 1 sahaja GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 7/8. Acara:…………………………………… Akhir / Saringan L/W 1 2 ……………………………………. 4/5. . 5/6. Tanda Tangan Hakim Cadangan :. 2/3.Borang ini boleh diadakan dalam . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 115 . 6/7.BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara:…………………………………………… No.

.20.000 m. ACARA :………………………………. Pusingan 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 50 49 32 18 31 19 30 20 29 21 28 22 27 23 No.…………………………………………………… : AKHIR / SARINGAN ( ) No. ACARA .KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5..000 m 3. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .000 m Tarikh:………………………………………….000 m 15. Peserta 1 2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.000 m 116 50 Pusingan ntk Perlumbaan Berjalan Kaki . 10.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 117 . Tanda Tangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.KAD PENJAGA MASA NJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPURAN PENJAGA MASA Acara:…………………………………………… No. Acara:…………………………………… L/W Akhir / Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ …………………………………….

Acara:………… Akhir/Saringan( | | | | Catatan | | | | | | | | | | | | | 5 8 10 11 | | | 18 21 23 24 | | | | | | Tarikh: ……………………………………….…………………………………….. S.MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | No.( LELAKI / PEREMPUAN ) AKHIR / SARINGAN (………………. S.) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 Masa Rasmi 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ) ( L/P ) | LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ NO.. 8 7 6 5 4 3 2 1 TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod:………………………………………. Acara:-…………………………. Ketua Penjaga Masa Catatan:. ……………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 118 5 6 7 8 MASA PUSINGAN:- 2 M. . ACARA: ………………ACARA:-…………………. 13 15 M...

2 3 4 5 No. Acara ………………………….. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No..KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA : ………………… PENCATAT : ……………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 119 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .Pusingan Tempat 1 Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh : …………………. Acara : …………………………(L / P ) AKHIR / SARINGAN ( ) TARIKH / MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ……………………………………………….. Acara : ……………………….. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 120 .LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No. ……………………………………. Tandatangan Referi GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..

.. Tanda Tangan Pengadil ……….................................………………..... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 121 ....... ACARA : ………………… ACARA :…………………………......………………………........LAPORAN PENGADIL No.......……………………….. ( LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA / PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………..... ……………………………………………………………………………………………………………….... : ………........... Tanda Tangan Referi Tarikh : ……………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN....

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KETUA HAKIM PENCATAT JUMLAH KEGAGALAN PASUKAN KEEMPAT ………………………………………………… ………………………………………………… KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO TEMPAT GILIRAN 122 .KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) KEJOHANAN MSSM MASA TARIKH…………… REKOD ASEAN M M M NO.……………………… (LELAKI / PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN PASUKAN KETINGGIAN CATATAN REFERI ………………………………………………… TEMPAT NAMA NO PERTAMA KEDUA KETIGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ACARA ……………………. ACARA.

ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 123 .

...... PESERTA ………………………………………………….. SEBAB PEMBATALAN No.................................................................................................MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI ( UNTUK DISERAHKAN KEPADAKETUA HAKIM JALANKAKI DENGAN SEGERA) No............................. HAKIM / NAMA .......... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 124 .............................................................................. Tanda X didalam kotak berkenaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN................ Tandatangan Ketua Hakim Nota... LOSE OF CONTACT M PUSINGAN ATAU BENT MASA AMARAN DIBUAT ............................... KNEE ........

Jarak:.……………………….KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No. Acara / Tempat NO. km. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 125 . Negeri / MSSD:.………………………………………………………………….. PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No.………………………………… Tarikh:. Hakim Nama Hakim:-……………………………………………………………………. Peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

. Butir-Butir Peserta Gil Nombor Nama Tempat 1 2 3 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..HEPTATHLON REKOD : …………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 126 4 5 6 Tarikh :……………………. *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara Untuk acara penthathlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara . Berpagar Tinggi Peluru Jauh Lembing Keputusan 110 m Lari Lompat Lontar 400 m Mata Lompat Rejam Mata 1500 m Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Mata Akhir HEPTATLON NOMBOR ACARA : ……………………………. Hari Pertama Negeri / Pasukan m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Referi :…………………………………. Ketua Hakim : ……………………………..

....... Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima : …………………………Bayaran RM 200....................................................................................................................................................................................................................... …….BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara : …………………………………………………....................................................................................................................................…………… PPD : ………………………………………………………….................................. Lelaki / Wanita : ……….....................………………..................................................………………............................................................................................ Keputusan ........................................................... ...............................................………………............................................................ Acara : ………...................................................................... Referi Keputusan .....00 diterima :………………….............................................................……… No............................................ ……..............................………………........ Pengerusi – Juri Rayuan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 127 ............. Nombor Peserta / Pasukan yang Bersalah : Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ................................................................... ……......………………… Akhir / Separuh Akhir / Saringan : ………….........

Kuning iii.BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil 1 2 3 4 Peluru: Jenis Alatan Kg. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 128 . Merah 5 6 7 Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8 9 10 11 12 Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik ( Nama : Semasa peralatan diambil ) ( Nama : ) Semasa pemulangan peralatan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur : Spikes Penanda Bendera i. Putih ii.

LAMPIRAN 7
CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN / PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

129

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

130

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol)

MASA

PENGISIAN

Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang DiPertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (Jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

131

PENGISIAN PENUTUPAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-Sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai *tertakluk kepada pindaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .

LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 134 .

sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. 4. Sekolah ______________ Tuan. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah _______________________ GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. _________________. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 135 . KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut Tarikh Masa Tempat : : : 3. Sehubungan itu. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. Sekian. terima kasih.SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Kepada:Pengetua / Guru Besar.

Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3.P.SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Pengarah.30 pagi hingga 12. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. ( __________________________ Pentetua / Guru Besar Sekolah ________________ ) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Seberang Perai. 2. Sekian. Bandar Baru Perda. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan. pihak sekolahj _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut :Balapan larian dan padang olahraga : : jam 7. Majlis Perbandaran Seberang Perai. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 136 . Sehubungan itu.30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan jam 7. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4. (U. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.00 pagi hingga 6. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu.

Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang DiPertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut:Majlis Perasmian :Tarikh Masa Tempat : : : Isnin. SEBERANG PERAI UTARA. Ketua Polis Negeri. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 137 .SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Skolah __________ke-53. Seberang Perai Utara. Sehubungan itu.00 petang Kompleks Sukan Bertam. 4. s. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah ___________________. Seberang Perai Utara.00 hingga 6. 2 April 2007 3. 5 April 2007 4. 2.30 petang Kompleks Sukan Bertam. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai. Bertam mulai jam 7. 3. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. 5.30 hingga 5.00 pagi hingga 6.30 petang setiap hari. Tuan. terima kasih.k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang. Sekian. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Ibu Pejabat Polis Daerah.

d. Lorong Kulit. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang Ke 53 ini. Sehubungan itu. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. tempat dan masa seperti berikut:Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : a. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 138 .Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE 53 2007 Bil. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. 3. ( ) Ketua Unit Sukan. 2. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain 4. 1 / 07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Pulau Pinang. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. f. Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar agar dapat membenarkan pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. b. b. Kejohanan tersebut akan diadakan pada 2 – 5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya. c. e.p. Sekian. terima kasih. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai.SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui : . 5. Tuan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 139 .LAMPIRAN 9 SUKAN TARA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 140 .

0 M LOMPAT LC 3...SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH........5 M 7...0 M NAMA PEGAWAI.....5 M 5...... * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI....0 M 4................5 M 3................ TARIKH.............. KELAS ............5 M 8................. TARIKH...LAMPIRAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA............0 M PELURU PA 5...... KELAS......0 M LONTAR LC 5.........5 M LB 3.............0 M PB 4... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6..5 M 3..5 M PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA...... PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA ..................0 M LB 6... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3.5 M 8....... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 141 ....... N. NAMA PEGAWAI... GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..0 M PB 2....5 M 6.......5 M 5....0 M 4................. BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.........5 M PC 2..........0 M PC 4...... 71700.5 M 7............0 M JAUH PA 3....5 M 6..

..... ACARA ............................................................. KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH.. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA HAD KEL...... KELAS . TARIKH......56000.... JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL...................... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 142 ....... ACARA ..1 HAD KEL.............1 2 MATA HAD KEL.... TARIKH... KELAS ..2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR JUMLAH MATA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.................................... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH...LAMPIRAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI..............................................2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI.

30 10.15 11. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.00 PAGI KUNING 08.00 PTG 04.30 PTG 03.30 PAGI 10.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.15 PAGI 12.15 PTG 04.45 PTG 06.30 PETANG – 6.00 04.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.30 PTG 03. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 PAGI : : : : 2010 RABU 8.00 08.30 03.00 PTG 04.00PAGI – 12.45 PAGI 09.00 PTG BIRU 02.15 PAGI 11.15 PTG 04.45 09.15 PAGI 12.15 04.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.00 PAGI 08.45 05.15 PTG 04. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.45 PTG 06.00 PAGI 08.45 PTG 05.45 PAGI 09.00 PTG 04.30 PAGI 10.00 PAGI 08. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 143 .30 PTG 03.00 PETANG BIRU 08.CONTOH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.30 PAGI 10.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.45 PAGI 09.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.00 TENGAHARI 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful