GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2010

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i

© Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia Mei 2010

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarkan atau mencetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan bertulis daripada Ketua Pengarah, Kementerian Pelajaran Malaysia. Perundingan tertakluk pada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) Di Sekolah. ISBN 978-983-2772-57-6 1. Athletics-Handbooks, manuals, etc. 2. Track-athletics-Handbooks, manual, etc. 3. Sports administration-Handbooks, manuals, etc. 4. School sports-Handbooks, manuals, etc. 796.42069

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii

Kata Alu-Aluan
MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh dan Salam 1Malaysia

Penyertaan semua murid sekurang-kurangnya dalam satu sukan adalah faktor yang dapat mengembalikan kegemilangan sukan di sekolah. Oleh itu, Dasar Satu Murid Satu Sukan yang diperkenalkan dan akan dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun 2011, akan dapat menjanakan pelbagai aktiviti sukan di sekolah berdasarkan kemampuan, kreativiti serta inovasi guru dan murid. Olahraga merupakan teras kepada aktiviti sukan di sekolah yang secara tradisinya akan dianjurkan setiap tahun. Sebagai acara penting yang sepatutnya menjadi tunjang kepada aktiviti sukan di sekolah, maka olahraga perlulah dikelolakan dengan terancang dan sempurna serta pada masa yang sesuai. Oleh itu, Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang diterbitkan ini akan dapat membantu pihak sekolah mengelolakan acara ini dengan baik dan teratur. Dokumen ini boleh digunakan sebagai rujukan untuk menganjurkan dan melaksanakan acara sukan seperti penubuhan jawatankuasa dan peranannya, peraturan pertandingan, bilangan pegawai teknik, peralatan, ukuran balapan dan sebagainya. Saya juga percaya dan penuh yakin bahawa buku Garis Panduan akan dapat memudahkan pihak sekolah lagi untuk merencanakan dan mengatur aktiviti sukan. Hal ini juga akan dapat menjanakan kegemilangan sukan semula di sekolah selaras dengan hasrat Dasar Satu Murid Satu Sukan.

YAB TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

i iii

Kata Alu-Aluan
KETUA PENGARAH PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh, dan salam sejahtera

Terlebih dahulu, tahniah saya ucapkan kepada Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia atas kejayaan penerbitan buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah yang julung-julung kalinya diterbitkan sebagai panduan kepada sekolah–sekolah di Malaysia. Aktiviti sukan telah pun dijadikan sebagai fokus dalam sistem pendidikan pada hari ini. Aktiviti sukan juga akan menjadi aktiviti yang wajib dijalankan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengurusan sukan di sekolah seharusnya merancang, mengurus dan melaksanakan kegiatan ini secara sistematik, cekap dan berkesan berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. Saya yakin bahawa usaha untuk menerbitkan buku ini dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan kepada guru untuk mengurus serta melaksanakan kejohanan balapan dan padang (olahraga) di sekolah masing-masing. Penghasilan buku ini secara langsung akan mewujudkan satu ruang dan peluang kepada guru menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk menjayakan kejohanan sukan olahraga di sekolah. Harapan saya penerbitan buku ini dapat dijadikan panduan dan menyemarakkan kemeriahan kejohanan olahraga pada peringkat sekolah. Selain itu, diharapkan supaya buku panduan ini akan digunakan dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan oleh semua pihak.

TAN SRI DATO’ HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ii iv

Kata Alu-Aluan
PENGARAH BAHAGIAN SUKAN
Salam sejahtera dan salam 1Malaysia

Kejohanan olahraga sekolah merupakan suatu wahana untuk mencapai wawasan negara dalam pembudayaan sukan dalam kalangan murid sekolah. Budaya sukan dalam kalangan semua murid adalah untuk memperlengkap kecemerlangan sistem pendidikan bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek ke arah pembinaan negara bangsa Malaysia. Penggubalan, pembaharuan dan pengemaskinian Buku Garis Panduan Pengurusan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah merupakan antara proses penting bagi meningkatkan kualiti mutu sukan sekolah dan atlet murid memperkembang potensi dan bakat murid dalam bidang olahraga. Usaha mendokumentasikan garis panduan berserta pelbagai strategi dan pelan tindakan merupakan satu langkah yang berkesan bagi menyebarkan dan memberikan pemahaman yang jelas kepada semua pihak yang terlibat khususnya guru dan pegawai sukan untuk sama-sama menggembleng tenaga untuk menjayakan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian Sukan mengharapkan agar buku garis panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat dalam proses perancangan dan pelaksanaan kejohanan olahraga sekolah. Saya juga menaruh kepercayaan bahawa buku ini akan menjadi sumber rujukan dan panduan penting kepada semua warga pendidik dan masyarakat umum untuk memahami hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia demi memeriahkan sukan sekolah dan meningkatkan mutu penganjuran kejohanan olahraga sekolah.

EE HONG Pengarah Bahagian Sukan Kementerian Pelajaran Malaysia
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

iii v

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA iv vi .

0 4.9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 9.0 Pendahuluan Struktur Sukan di Sekolah Peraturan Pertandingan Jawatankuasa Kecil yang Perlu Diwujudkan Acara-acara yang Dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Bilangan Pegawai Teknik Bilangan Pembantu Teknik (Murid) Jenis dan Bilangan Peralatan Yang Diperlukan Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan Jemputan Tetamu Kehormat Mesyuarat Post-mortem Pembinaan Balapan Olahraga Sukan Tara Muka Surat i ii iii v vi vii 1 2 2 3 15 17 18 19 30 31 32 32 38 Lampiran 1 .0 12.0 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA v vii .0 5.Kandungan Tajuk Kata Alu–Aluan YAB Menteri Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kata Alu-Aluan Pengarah Bahagian Sukan Kandungan Penghargaan Pengenalan 1.0 11.0 8.0 7.0 10.0 3.0 2.0 13.

• • • • • • • • • • Pn. Jame Alip – Mantan Pengarah BSSK Pegawai–pegawai – Bahagian Sukan Semua Ketua Unit Sukan Negeri Unit Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSS Negeri dan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM Jurulatih Olahraga (guru) Pengetua dan Guru Besar di 100 buah sekolah kajian rintis Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vi viii .Penghargaan Penghargaan Penghasilan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini banyak melibatkan pihak tertentu. Pihak kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sumbangan sehingga buku ini dapat diterbitkan untuk kegunaan dan panduan pihak sekolah. Ee Hong – Pengarah Bahagian Sukan En. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih ini kami tujukan kepada semua yang terlibat.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. peralatan dan ukuran balapan serta sektor padang. bilangan pegawai teknik dan pembantu pegawai teknik. 200 meter. Bahagian pengenalan memperkenalkan serba sedikit mengenai olahraga dan strukur sukan di peringkat sekolah. Bersama buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini di sertakan bersama lampiran-lampiran yang boleh digunakan sebagai rujukan bagi acara balapan (150 meter. Kandungan Buku Garis panduan ini terbahagi kepada enam bahagian iaitu pendahuluan. buku ini hanya sebagai panduan sahaja. Walaupun bagaimanapun. Bahagian sukan tara pula menerangkan bagaimana contoh sukan tara dijalankan di sekolah sebelum kejohanan sebenar dijalankan.Pengenalan Buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini disediakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk mengendalikan Kejohanan Balapan dan Padang di Sekolah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA vii ix . Semoga buku Garis Panduan Pengurusan Kejohanan Balapan dan Padang (Olahraga) di Sekolah ini dapat membantu para guru menjalankan Kejohanan Balapan dan Padang di sekolah dengan lebih berkesan. borang-borang kejohanan serta pengisian majlis pembukaan dan penutupan rasmi kejohanan. peraturan pertandingan. teknikal pertandingan. Jawatankuasa-Jawatankuasa kecil. 300 meter dan 400 meter) dan sektor acara padang. Bahagian peraturan pertandingan pula menyatakan tentang peraturan balapan dan padang yang digunapakai dalam kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM). Contoh-contoh surat. Bahagian jawatankuasa-jawatankuasa kecil pula memperincikan peranan setiap jawatankuasa yang ditubuhkan bagi mengendalikan kejohanan olahraga sekolah. Bahagian teknikal pertandingan menerangkan acara-acara yang dicadangkan bagi sekolah rendah dan menengah. Pihak sekolah khasnya guru boleh mengunakan daya kreativiti dan daya usaha masing-masing berdasarkan persekitaran dan kesesuaiannya. sukan tara dan lampiran.

emosi dan jasmani. acara jarak jauh (5000 m dan 10000 m). 20 kilometer dan sebagainya). pihak sekolah perlu memperkemas perancangan dan pengurusan sukan di sekolah agar minat dan penyertaan murid dalam kegiatan sukan dapat ditingkatkan.195 kilometer). Setiap sekolah perlu berusaha membangunkan dan membudayakan aktiviti sukan dalam kalangan warga sekolah agar institusi sekolah dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi murid secara seimbang dari segi intelek.1. Penglibatan murid dalam sukan dapat memupuk semangat kerjasama. dan 400 m) acara jarak sederhana (800 m. maraton (42. patriotik dan bersatu padu di kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Olahraga boleh GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Acara padang terdiri daripada acara lompatan (lompat jauh. acara separa maraton (21. melempar cakera dan membaling tukul besi). dan lari berganti–ganti (4 x 100 m. 200 m. dibahagikan kepada acara balapan dan acara padang.000 m berhalangan). Nama olahraga berasal daripada perkataan Greek athlos yang bermaksud “bertanding”. 3. rohani. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.0975 kilometer). Setiap murid perlu mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam satu jenis permainan atau olahraga.0 Pendahuluan Olahraga merupakan induk kepada semua jenis sukan. dan 3. lari berpagar lelaki (110 m). dan 4 x 400 m). Acara–acara lain pula ialah berjalan kaki (5 kilometer. lari berpagar lelaki dan perempuan (400 m). 1500 m.000 m. lompat bergalah dan lompat kijang) dan acara balingan (melontar peluru. acara heptatlon (7 acara untuk wanita) dan dekatlon (10 acara untuk lelaki). Acara balapan terdiri dari acara pecut (100 meter (m). lari berpagar wanita (100 m). Kejohanan olahraga sekolah adalah satu aktiviti sukan yang penting dalam kalendar sekolah dan melibatkan penyertaan murid secara menyeluruh. 1/1989 (Lampiran 1) menegaskan bahawa penyertaan murid dalam kegiatan sukan diwajibkan. merejam lembing. 4 x 200 m. 10 kilometer. Oleh yang demikian. lompat tinggi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. dan Jadual pertandingan (rujuki Lampiran 5 untuk contoh jadual peraturan pertandingan). Atur cara . 2.1.1 3.1 Mengadakan/Menubuhkan majlis sukan sekolah.1. (Rujuki lampiran 2 untuk cadangan struktur organisasi) 2.2. gelanggang pertandingan yang mengandungi balapan dan tempat pertandingan acara-acara padang hendaklah disiapkan lebih awal untuk memberikan peluang kepada murid-murid menjalani latihan yang cukup.1.2 3. Maklumat pertandingan mesti mempunyai perkara-perkara berikut.1 Struktur Sukan di sekolah seperti yang berikut.6 Nama.0 Struktur Sukan di Sekolah Setiap sekolah mesti mewujudkan budaya dan struktur sukan pada peringkat sekolah. iaitu: 2.4 Sekiranya padang sekolah digunakan untuk mengadakan sukan sekolah.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2 . Nombor peserta. (Rujuki lampiran 3 untuk cara-cara mengagihkan pasukan rumah) 2. 2. ukuran dan jarak).3 3.3 Memasukkan semua program sukan dalam takwim sekolah. (rujuki Lampiran 4 untuk contoh trek) 3. Kategori dan acara-acara yang dipertandingkan (timbangan alatan. Persediaan ini dibuat pada awal tahun persekolahan atau disediakan sebelum penggal sekolah dibuka.2 Pasukan-pasukan rumah sukan (4 hingga 6 pasukan).5 3. tarikh dan tempat pertandingan/kejohanan.4 3.0 Peraturan Pertandingan Setiap pertandingan yang akan dijalankan hendaklah dikawal oleh peraturan pertandingan. iaitu: 3. Syarat-syarat penyertaan.

3 Mengurus dan memanggil mesyuarat jawatankuasa pengelola.3 4.1.1. JKK Lain mengikut keperluan seperti JKK Pengangkutan.15 Urus setia (3 orang). JKK Buku Cenderamata/Program (3 orang). 4.9 4. JKK Pertandingan dan Perangkaan (4 orang). JKK Kawalan. Pegawai dan lain-lain sebagainya.1 Urus Setia 4. JKK Hadiah.4 4. serta mengedarkan mengendalikan segala maklumat mengenai kejohanan kepada semua yang berkenaan.14 4. Sijil dan Cenderamata (5 orang).1.5 Mengurus pasukan.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 . JKK Kewangan dan Iklan (3 orang jika diperlukan).2 4. 4.6 4. JKK Pertolongan Cemas (2 orang).1. 4. 4.11 4.2 Bertanggungjawab atas surat-menyurat kepada pihak-pihak tertentu.7 4. JKK Minuman Pegawai/Pembantu Teknik dan Jamuan VIP (4 orang).10 4.8 Menyediakan peralatan am selain peralatan teknikal.1.7 Mengurus pesanan hadiah dan cenderamata. Kebersihan dan Keceriaan (4 orang).0 Jawatakuasa Kecil (JKK) yang Perlu Diwujudkan (Cadangan ini bergantung pada kesesuaian dan keperluan) 4. JKK Hiasan. JKK Jemputan dan Sambutan (5 orang jika diperlukan).1 4. 4.5 4.1.1 Mengurus surat pelantikan anggota jawatankuasa pengelola kejohanan. Siar Raya dan Publisiti (4 orang jika diperlukan). JKK Kepegawaian (3 orang). JKK Dokumentasi. JKK Perasmian dan Penutupan (5 orang jika diperlukan).12 4.1.8 4. Rakaman. mesyuarat pengurus-pengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Keselamatan dan Lalu Lintas (5 orang).13 4.4 Bertanggungjawab 4.6 Memohon tempahan kegunaan stadium/venue untuk kejohanan.4. 4. 4. JKK Teknik dan Peralatan (4 orang). Penginapan Atlet.

1.1.10 Memanggil mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.2. dan 4.1.1 Menyemak dan mendapatkan pengesahan daripada urus setia mengenai peraturan-peraturan kejohanan.4. 4.9 Mengurus dan menyediakan anggaran perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengelola.4 Taklimat penyelarasan Memberikan taklimat dan penyelarasan tugas kerja kepada jawatankuasa pertandingan 4.2.1.1.1 Sebelum Pertandingan 4.2 JKK Pertandingan dan Perangkaan 4.1.3 Pengurusan rekod: rekod kejohanan borang pendaftaran borang pertandingan buku pertandingan 4.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 .12 Menyelaraskan tugas-tugas JKK yang lain.11 Mengurus dan melaksanakan segala ketetapan jawatankuasa pengelola.2.1. 4.5 Merekodkan borang pendaftaran: memproses menyemak mengasingkan mengikut acara dan peringkat umur menetapkan nombor peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Susunan atur cara pertandingan: tarikh nombor acara masa acara bahagian umur peringkat pertandingan 4.2. 4. 4.1.1.2.

6 Mesyuarat pengundian lorong: menentukan tempat acara menyediakan bahan-bahan undian alatan (20 hari sebelum kejohanan) 4.8 Mendapatkan semua borang teknikal acara padang dan memasukkan semua peserta yang mengambil bahagian mengikut acara/kategori sebelum menyerahkannya kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta semasa pertandingan.1. 4. tempat dan tahun rekod dicipta) 4.4.2. zon.1. jarak.1.9 Taklimat penyelarasan tugas bersama dengan jawatankuasa kecil: JKK Kepegawaian JKK Hadiah JKK Kemudahan Padang/Stadium jawatankuasa-jawatankuasa yang lain yang berkaitan pada masa yang sesuai sebelum kejohanan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.2.2.7 Buku rasmi pertandingan: nombor acara nama acara waktu ukuran alatan kedudukan lorong bilangan peserta pertandingan rekod-rekod kejohanan (sekolah/zon/daerah/negeri/kebangsaan) (Catatkan masa. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 .1. pemegang rekod.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6 . 4.2.2.10 Pengurusan tempat pertandingan: menentukan dan menyesuaikan kemudahan di masa alatan dan bahan-bahan mengenai pertandingan untuk mesyuarat pengurus-pengurus pasukan.3 Mengemaskinikan maklumat-maklumat berikut dari semasa ke semasa dan mengeluarkannya pada setiap akhir sesi/hari: analisis pungutan pingat mengikut kategori/keseluruhan analisis peserta yang telah memecahkan dan menyamai rekod-rekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan calon peserta terbaik bagi tiap kumpulan umur calon peserta terbaik keseluruhan calon kategori yang lain 4.2.2 Semasa Kejohanan 4.4.4 Pengurusan keputusan Mengedarkan naskhah buku atau CD-ROM keputusan rasmi lengkap kepada pengurus pasukan semasa penutupan rasmi.2.2.2.1 Buku peserta susunan acara dan diserahkan kepada ketua bilik panggilan/penyelia peserta 4.2 Pengurusan keputusan :menerima mengeluarkan mengumpul menjilidkan (mengikut sesi dan hari dengan secukupnya dan mengedarkannya kepada pengurus-pengurus pasukan. akhbar dan untuk simpanan) 4. bilik seranta.2.2.1.2. tempat pertandingan untuk melicinkan perjalanan pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.

4. berat dan alat di stor sukan/stadium berada dalam keadaan baik.2 Mengemaskan dan memulangkan peralatan yang berkenaan.1 Peralatan: menyemak.3.2. 4.2.3 Mengemaskinikan rekod kejohanan.1.3.4 Mendapatkan. menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum pertandingan dijalankan mengesahkan alatan persendirian peserta (sekiranya ada) seperti blok permulaan dan lombol bergalah mengikut piawaian pertandingan (atas permintaan) 4. 4.2.1 Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan menyerahkannya kepada urus setia induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kejohanan.3.4 Tugas-tugas lain. 4.3 Menyediakan dan melatih 40 .1 Sebelum Kejohanan 4.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7 .2.3.3.3. menentukan ukuran.3 Selepas Kejohanan 4.3.1.3. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2. 4. tempat gelanggang yang akan digunakan dan penerangan diberikan semasa taklimat pengurus pasukan. dan memastikan bahawa borangborang teknikal yang diperlukan cukup. menyemak.4. 4.60 orang murid (mengikut keperluan kejohanan) sebagai quarter master bagi membantu jawatankuasa ini mengikut giliran yang telah ditetapkan.2 Menyediakan pelan trek/staggers.1. selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan (Rujuki peraturan pertandingan) menyenaraikan dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan/kerosakan menyusun.3 JKK Teknik dan Peralatan 4.1. menempatkan.

pengurus teknik. 4. referi-referi balapan.4.4.2 Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.3 Mengurus urus setia).2 Menyediakan atau membuat balapan dan padang serta menandakan kedudukan rekodrekod kejohanan sekolah/negeri/kebangsaan/ ASEAN sebagainya. 4. 4.2.2.3 Selepas Kejohanan 4. 4.3.3. 4. 4.4.3.1 Peralatan: mengeluarkan.3.4. menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut susunan acara dan menyimpan peralatan semula. pengurus kejohanan. padang dan luar stadium bagi menentukan semua arena pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu kejohanan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan.3.3. wujudkan sistem keluar/masuk alatan mengadakan score board untuk semua acara padang semakan tempat bagi acara dan 4.4 JKK Kepegawaian 4.1 Mengenal pasti pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan pegawai kejohanan.2 Menentukan bilangan pegawai untuk kejohanan.4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8 . 4.4 Menghubungi jawatankuasa penginapan untuk mengurus penginapan pegawai (jika diperlukan). tempat surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis daripada pegawai-pegawai petugas yang dicadangkan (selaras dengan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3.2.3.1 Memastikan bahawa semua alatan yang digunakan sama ada dipinjam atau peralatan stadium telah diurus pemulangannya.2 Semasa kejohanan 4.3.4 Tugas-tugas lain yang berkaitan dan bertanggungjawab atas hal-hal teknik yang lain. 4.3 Berhubung rapat dengan jawatankuasa pertandingan.2.3.

dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6 Bekerjasama dengan jawatankuasa kecil perasmian/penutupan (contoh juruacara) dan jawatankuasa kecil jamuan dan minuman.5.4.4.1 Menubuhkan Jawatankuasa Kecil Kewangan.5. 4.5.6. 4.2 Berusaha mendapatkan tajaan.4. 4.2 Mengurus jemputan kejohanan kepada semua sekolah dan agensi luar yang terlibat (jika ada).3 Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kecil Buku Cenderamata dan bendahari untuk menyerahkan iklan kepada JKK Buku Cenderamata. 4.6.4.5 Mengagihkan tugas pegawai.5. 4.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4. 4.6. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9 .7 Membuat pendaftaran tenteang kehadiran pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai dalam kejohanan ini.6 JKK Jemputan dan Sambutan 4.8 Memastikan bahawa pegawai-pegawai yang bertugas memakai pakaian yang kemas sebagaimana yang diperlukan.9 Mengadakan taklimat pegawai sehari sebelum kejohanan bermula.6.4 Bertanggungjawab membantu urus setia menyusun atur cara sambutan VVIP semasa perasmian. 4.4.5.5 Protokol majlis: menyediakan.5. penutupan dan jamuan rasmi. ketua kumpulan.3 Menyambut tetamu khas serta jemputan-jemputan lain.6. 4. 4.5 Menyediakan laporan kewangan kejohanan untuk makluman dan pengetahuan jawatankuasa pengelola.6 Mengurus pengelola. 4. mengatur dan melabelkan tempat duduk VIP dan para jemputan semasa majis perasmian dan penutup kejohanan.6 Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas. jadual tugas dan giliran tugas. 4. derma dan iklan mengikut sasaran yang ditentukan.4. 4.5 JKK Kewangan 4. 4.6.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil jemputan dan sambutan. 4.

4.7.7 JKK Perasmian dan Penutup 4.7.7. 4.12 Mengurus pengelola.9 Mendapatkan pembekal untuk menyediakan jamuan untuk VIP selepas majlis pembukaan dan penutupan rasmi.5 Bertanggungjawab terhadap susunan pasukan rumah/kontinjen dan segala kemudahan peralatan berkaitan dengan upacara perasmian pembukaan dan penutupan.10 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan.4 Menyediakan atur cara pentadbiran bagi majlis perasmian pembukaan dan penutupan untuk makluman dan pengetahuan pegawai-pegawai yang terlibat dan pasukan-pasukan yang menyertai kejohanan.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan. 4.4.6.7.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil perasmian dan penutupan. 4.7.6. 4.7.7. 4. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 10 .2 Merancang dan menyusun atur cara perasmian pembukaan dan penutupan termasuk bacaan ikrar. 4.7.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pasukan tentang perasmian pembukaan dan penutupan semasa mesyuarat pengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6 Menyediakan juruacara (2 orang) untuk kedua-dua majlis.6. 4.6.7.8 Menyusun tempat duduk para penerima anugerah semasa perasmian dan penutupan. 4.6.7. 4.7.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.8 Memberikan taklimat kepada semua pengurus pasukan.9 Mengurus kontinjen-kontinjen dari tempat penginapan ke tempat upacara perasmian pembukaan dan penutupan. 4.7 Mendapatkan nasihat daripada bahagian/unit perhubungan/protokol jika diperlukan (rujuki lampiran).7 Mengadakan raptai pembukaan dan penutupan.12 Mengurus pengelola. 4.3 Mengurus pasukan pancaragam sekolah atau persembahan padang untuk perasmian pembukaan dan penutupan. 4. 4.7. 4.6.

5 Berhubung dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan permaidani merah/pokok-pokok bunga/bahan-bahan lain untuk menghias tempat duduk VIP semasa kejohanan/perasmian/penutup/jamuan mesyuarat. John Ambulans/Bulan Sabit Merah untuk bertugas di stadium sepanjang kejohanan. tempat pegawai teknikal.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem. 4.4 Mendapatkan khidmat sebuah ambulans dan bersedia di tempat pertandingan sepanjang kejohanan. 4. 4.9.7 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post mortem.8 JKK Hiasan dan Kebersihan 4.9. 4. 4.9.8 Mengurus pengelola.8.4.9 JKK Pertolongan Cemas 4.8. juri.8.3 Melabel khemah-khemah kontinjen.8.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. 4. urus setia. tempat keputusan dan tempattempat lain yang difikirkan perlu.9.5 Memaklumkan hospital/klinik berdekatan untuk bersedia dan memberi keutamaan dari segi rawatan sekiranya diperlukan.8.9. bilik panggilan.9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 11 . 4. tempat hadiah.2 Mengenal pasti murid/pekerja untuk membantu membersihkan tempat pertandingan termasuk gelanggang/tempat duduk peserta.9.2 Mendapatkan anggota-anggota Persatuan St.3 Memastikan bahawa terdapat seorang pegawai perubatan yang bertauliah untuk bertugas.8.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.6 Mengadakan mesyuarat post mortem selepas kejohanan. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.8 Mengurus pengelola. 4. 4.9. 4.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil.4 Bekerjasama dengan JKK Protokol/JKK Jemputan dan Sambutan untuk melabel tempat duduk/meja VVIP/VIP/kontinjen-kontinjen.8. 4. tandas dan tempat-tempat lain setiap hari/sesi.8. 4. 4. 4. 4.

4.10.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. VVIP/VIP/jemputan/kontinjen.10.5 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.4. Rakaman.11. 4. Keselamatan dan Lalu lintas 4. tempat peserta dan tempat hadiah.10 JKK Dokumentasi.10. 4.4 Memaklumkan pihak penerangan untuk hebahan atau menggunakan sepanduk/surat siaran untuk menyiarkan kejohanan kepada orang ramai (perlu mendapatkan kebenaran majlis tempatan).10.2 Membuat rakaman kejohanan. 4.2 Kawalan dan Keselamatan: menasihati guru pasukan tentang keselamatan barang-barang milik atlet-atlet di kawasan khemah peserta.3 Menyediakan sistem siar raya. menyediakan pelekat letak kereta untuk diedarkan kepada mereka yang terlibat. keselamatan dan lalu lintas. 4. memastikan bahawa hanya orang yang tertentu sahaja yang dibenarkan ke dalam arena pertandingan mendapatkan kerjasama daripada pihak polis berhubung dengan lalu lintas dan keselamatan sepanjang kejohanan khasnya di tempat duduk penonton. 4. perasmian pembukaan dan penutupan dalam bentuk video dan gambar untuk didokumentasikan.10.11. 4. Siaraya dan Publisiti 4.10. 4.10.1 Menubuhkan jawatankuasa kecil kawalan. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 .6 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. mengawasi pintu-pintu masuk ke pentas utama.7 Mengurus Pengelola.11 JKK Kawalan. tentukan tempat letak kereta dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11.3 Lalu Lintas: mengawal tempat letak kereta terutama sekali semasa pembukaan dan penutupan. mengawal keselamatan semasa rehat di antara sesi pagi dengan petang.

1 Menubuhkan jawatankuasa kecil. dan melaksanakan segala keputusan Jawatankuasa GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.12. 4. 4.8 Menyediakan cenderamata untuk diberikan kepada ketua kontinjen semasa upacara perasmian.2 Menerima.5 Bekerjasama dengan pengurus kejohanan untuk menentukan masa dan waktu untuk penyampaian hadiah. 4.3 Menentukan murid/guru bertugas pada tiap-tiap sesi kejohanan untuk penyampaian hadiah.12.12.12.9 Mengurus penyampaian cenderamata kepada VVIP semasa perasmian dan penutupan. menyemak dan memastikan bahawa bilangan hadiah yang diterima menepati senarai acara kejohanan daripada pembekal sebelum kejohanan.4.12.11. 4. 4. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13 . 4. 4.6 Mengadakan satu sistem yang membolehkan pemenang-pemenang untuk berkumpul bagi menerima hadiah mereka. 4. 4.7 Menyediakan cenderamata untuk penyampai hadiah (jika perlu). 4.6 Mengurus Pengelola.12.12.5 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. 4.12. 4.11.4 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.12 JKK Hadiah dan Cenderamata 4.12.4 Menyediakan selingan muzik semasa upacara penyampaian hadiah.11 Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem.12.12. 4.10 Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.12 Mengurus dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.12.11.

4 4.13. dan melaksanakan segala keputusan jawatankuasa pengelola.13.13.7 4.13. Mendapatkan sekurang-kurangnya tiga sebut harga syarikat percetakan untuk mencetak buku cenderamata.9 Berhubung dengan urus setia untuk mendapatkan iklan yang akan dimasukkan dalam buku tersebut.13 JKK Buku Cenderamata 4.13.13.4.13. 4. Bekerjasama dengan JKK cenderamata. Memastikan bahawa buku cenderamata siap dicetak dan diedarkan sebelum kejohanan. Mengadakan mesyuarat post-mortem selepas kejohanan.3 Menubuhkan jawatankuasa kecil.13.2 4.5 4.1 4. lain yang berkaitan dengan buku 4.8 4. Menyediakan laporan untuk mesyuarat post-mortem. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 14 .13. Mengedarkan buku-buku cenderamata dan buku program di tempat yang akan digunakan.13.6 4.10 Mengurus GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Menentukan tarikh bagi mendapatkan semua bahan kandungan buku cenderamata daripada semua jawatankuasa kecil dan seterusnya berurusan dengan syarikat percetakan yang dipilih.

762m) (Jarak pagar 45 m/35 m/ 40 m) 3000 m Lari Berhalangan 2000 m X X X X X X X X X X X X (sambungan di mukasurat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.914m/0.762 m) (Jarak pagar 16 m/19 m/ 13 m) 400 m Lari Berpagar (0.02m) 200 m Lari Berpagar (0.914 m) (Jarak pagar 13.762 m) (Jarak pagar 12 m/8 m/ 12 m) 100 m Lari Berpagar (0.838 m) (Jarak pagar 13 m/8.991 m/0.14 m/14.5 m) 110 m Lari Berpagar (0.72 m/ 9.914 m/0.0 Acara-acara yang dicadangkan untuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Acara 80 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m (Terbuka) X X X X X X X X X X Terbuka X X X L18 L15 L12 X Kumpulan Umur L10 P18 P15 X X X X X X X X X X X Terbuka X P12 X P10 X 5000 m (Terbuka) 80 m Lari Berpagar (0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 15 .5 m/ 10.5.

L18 2000 m Berjalan Kaki 3000 m Berjalan Kaki 10.45kg X X X X X X 4kg X X X 4kg 2.72kg 2.000 m Berjalan Kaki Lompat Tinggi Lompat Jauh Lompat Kijang Lombol Bergalah (Terbuka) Melontar Peluru Melempar Cakera Merejam Lembing Membaling Tukul Besi (Terbuka) 4 X 100 m 4 X 200 m 4 X 400 m Pentatlon (Terbuka) Heptatlon (Terbuka) Lompat Jauh Berdiri Lari Berganti-ganti (Ulang-alik 50 m ) X X X X X X X L15 L12 X L10 P18 P15 X P12 X P10 X X X X X X X X X X X 4kg X 1kg X 600g X X X X X X X X X X X X X 5.45kg 4.72kg X 1kg X 600g X X X X X X X X GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.72kg 2.55kg 2.72kg X X 1.5kg 1kg X X 700g 600g X 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 16 .

2 orang 1 .2 orang 1 .16 orang 10 Referi bilik panggilan 11 Ketua hakim balapan 12 Ketua hakim lompatan 13 Ketua hakim lontaran 14 Ketua hakim acara campuran 15 Ketua hakim bilik panggilan 16 Ketua penjaga masa 17 Ketua pengadil 18 Penyelaras pelepasan 19 Setiausaha pertandingan 20 Hakim balapan * 21 Penjaga masa * GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 orang (jika ada) 1 orang 1 .2 orang 1 .6.5 orang 1 orang 2 – 4 orang 1 orang 4 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 17 .6 orang 1 .2 orang 1 .2 orang 1 orang (jika ada) 1 orang 1 .2 orang 1 orang 1 orang 8 orang 12 .2 orang 1 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari segi bilangan acara dan hari pertandingan.2 orang 1 . Yang berikut ialah tugas pegawai dan jumlah bilangan yang diperlukan. Bil Pegawai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Juri Pengurus pertandingan Penolong pengurus pertandingan Pengurus teknik Penolong pengurus teknik Referi balapan Referi lompatan Referi lontaran Referi acara campuran Bilangan 3 .0 Bilangan Pegawai Teknik yang diperlukan Bilangan pegawai teknik yang diperlukan adalah sebanyak 100 hingga 120 orang.

9 orang 1 .4 orang 2 .0 Bilangan Pembantu Teknik (murid) Bilangan pembantu teknik (murid) yang diperlukan bagi setiap sesi adalah sebanyak 40 hingga 60 orang murid. bilangan pegawai ini boleh dikurangkan.2 orang 4 .12 orang 2 . GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Untuk sukan peringkat sekolah adalah bergantung kepada keperluan kejohanan) 7. Pihak pengelola boleh mengubah suai mengikut tahap dan keperluan pengelolaan mereka. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 18 .4 orang Jika alat photo finish dan alat pengukur digunakan (jika perlu) :35 Ketua hakim photo finish 36 Hakim photo finish 37 Hakim pengukur acara padang 1 orang 3 – 5 orang 4 – 6 orang * Jika alat elektronik digunakan.1 orang 4 orang 2 .6 orang 2 .12 orang 10 . Jumlah ini bergantung pada keperluan dari kesesuaian.Bil Pegawai 22 Pengadil/pencatat pusingan 23 Pelepas 24 Ketua penolong pelepas 25 Penolong pelepas 26 Hakim lompatan * 27 Hakim lontaran * 28 Hakim bilik panggilan 29 Juruhebah 30 Pegawai statistik 31 Marsyal (pengawas) 32 Penyelaras upacara penyampaian hadiah 33 Hakim acara jalan kaki 34 Pegawai alat penyukat angin Bilangan 8 . (Pegawai dan bilangan tersebut adalah cadangan sahaja.4 orang 1 .4 orang 1 orang 6 .8 orang 10 .

2. 8.72 kg 4. 21.5 unit 10 unit 2 set (8 unit satu set) 12 pasang 20 pasang 2 unit 2 unit GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 19 . 4. 20. 19. 14. 9.45 kg 4. Hal tersebut disusun berdasarkan jadual di bawah.45 kg 1.00 kg 5. yang diperlukan 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 85 – 90 unit 2 unit 2 unit 2 set 2 . 12. 15. 11.55 kg 5.00 kg 1. 17 18.8. 16. 3.00 kg 4. 10. Bil 1. 13. 5 6 7.0 Jenis dan Bilangan Peralatan yang Diperlukan Terdapat pelbagai jenis peralatan yang diperlukan dalam sukan olahraga.5 kg 600 g 700 g 3m 5m Bil. Peluru 12 L/P Peluru 15P dan 18P Peluru 15L Peluru 18L Tukul Besi P (T) Tukul Besi L (T) Cakera 15L/P dan 18P Cakera 18L Lembing 15L/P dan 18P Lembing 18L Pagar untuk Lari Berpagar Troli untuk pagar Troli serba guna Tiang Lompat Tinggi Palang untuk Lompat Tinggi Blok Permulaan Kotak untuk permulaan (lorong) Bendera kecil (Merah dan Putih) Bendera kecil (Kuning dan Putih) Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 2.

Bil 22. 32. 40. 42. 31. 45. yang diperlukan 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit 3 unit 20 unit 1 set 2 – 6 batang 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 2 unit 1 – 2 unit 1 – 2 unit 1 pasang 3 unit 50 unit 1 unit 2 unit Loceng (untuk menandakan pusingan terakhir) Papan pengira pusingan (lap counter) Bateri untuk siren (jika perlu) Siren dan Lampu Isyarat Penyukat kelajuan angin (wind gauge) Bangku panjang Tiang lombol bergalah Palang untuk lombol bergalah Tangga aluminium Galah untuk mengangkat palang Pagar untuk Lari Berhalangan Tempat air untuk Lari Berhalangan Bendera untuk dipacak di tempat memotong 800m Tangga tempat duduk hakim dan penjaga masa Tempat berdiri untuk pelepas Papan menembak untuk pelepas Tiang penamat Air horn (memberikan isyarat untuk lompat acara lompat jauh dan lompat kijang) Kerusi biasa Rostrum pemenang Papan notis GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 27. 41. 33. 44. 24 25. 26. 28 29. 38. 36. Pita ukur Pita ukur Pita ukur Peralatan Ukuran 30 m 50 m 100 m 25 lap merah hitam - Bil. 43. 35. 34. 23. 39. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20 . 30. 37.

yang diperlukan 8 unit 1 unit 2 unit 3 unit 3 unit 7 unit 3 unit 15 unit 6 unit 10 unit 2 unit 3 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 set 1 set 10 unit 1 set 25 unit 1 unit 1 set 10 unit 24 unit 10 unit Secukupnya 3 unit 4 unit Secukupnya 2 unit kesemuanya Mikrofon (mengikut keperluan) Megaphone Meja panjang Papan putih (White board) Kanopi untuk kontinjen (mengikut keperluan) Kanopi untuk arena pertandingan (kecil) Payung besar Tangga penjaga masa dan hakim Besi untuk ukuran lompat jauh/kijang Perata pasir untuk lompat jauh/kijang Papan lonjat (kijang/jauh) Kurungan Keselamatan (Cage) untuk melempar cakera/tukul besi Alatan lombol bergalah Pagar untuk acara Lari Berhalangan Baton Alatan photo finish/EDM Jam randik Sarung angin (windsock) Papan tanda untuk hakim jalan kaki Bakul untuk letak alatan Bakul untuk letak pakaian atlet Besi spikes untuk tanda acara padang Kain buruk untuk lap alatan balingan Penyapu Papan plastisin untuk jauh/kijang Resin untuk acara lontaran Cangkul dan penyedok dan perata pasir GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 49. 64. 65. 57. 53 54. 71. 70. 55. 62. 63. 69. 74. 47. 73. 72. 48. 51. 75. 58.Bil 46. 56. 52. 67. 61. 68. 50. Kanister air Bilik urus setia Extension wire Peralatan Ukuran lompat - Bil. 66. 59. 60. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21 .

80. 78.kuning Penanda rekod (skitel/kotak/prisma) Papan klip Komputer riba Mesin fotostat Pistol pelepas Peluru untuk pistol pelepas Papan dan tangga pelepas Pencetak laser Ukuran - Bil. 79. Peralatan Caution tape (merah putih) Masking tape (kertas) 1 inci Masking tape (kertas) 2 inci Tape sektor untuk acara padang (plastik) .putih Tape sektor untuk tanda rekod (plastik) . 87. 84. 83.Bil 76. 82. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 22 . 77. 86. 81. yang diperlukan 5 gulung 2 gulung 10 gulung 6-8 gulung besar 3 gulung 6-12 unit 20 unit 3 unit 1 unit 3 unit 300 butir 2 set 3 unit Nota: Alatan di atas bergantung pada peringkat pengelolaan dan keperluan masing-masing. 88. 85. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Kad merah dan kuning untuk referi. Alat-alat untuk menandakan salah mula. kuning dan hijau untuk pelepas/penolong pelepas. Kon atau prisma kecil dengan ketinggian tidak melebihi 15 sm. Bangku untuk pengadil. Papan klip untuk borang-borang. bakul sampah. kain buruk. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23 . 16 .8. Bendera merah untuk menandakan tempat memotong 800 m/4x400 m / 4x200 m (break line). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bakul untuk pakaian peserta (individu). Bangku panjang untuk pencatat pusingan. Hon dan lampu isyarat. Kotak lorong (2 set jika perlu). sediakan tempat yang sesuai. Penyapu. peralatan dan kemudahan acara balapan adalah seperti yang berikut: i Bendul balapan (untuk menanda garisan sebelah kiri lorong satu). ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii Tanda tangga hakim. Tanda tangga penjaga masa. Tempat tiang pusingan dan loceng (acara 800m ke atas). Kerusi dan meja untuk perakam di tempat hakim dan penjaga masa. (8 –10 unit ). * sekiranya alat foto penamat digunakan.20 buah jam randik.1 Peralatan dan Kemudahan Acara Balapan Secara amnya. Bendera untuk pengadil (kuning/putih). Kad merah. Loud hailer/alat sistem siar raya untuk pelepas. Tangga dan papan untuk pelepas.

8.3 Acara Lari Berganti-ganti i ii Baton (8 – hingga 10 set).4 Acara Lari Berpagar i ii 80 hingga 100 set pagar yang ketinggiannya dan pemberat yang telah ditetapkan boleh diubah. 200 m dan 100 m/ 110m/ 200 m lari berpagar.2. posting board (papan bilangan amaran) dan marker pen.2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24 .5 Acara Berjalan Kaki i ii iii Kad merah untuk hakim acara berjalan kaki. Alat penyukat angin untuk acara 100 m.1 Acara 400 m dan ke bawah (termasuk 4X100 m. Cawan kertas. Sekiranya alat foto penamat digunakan. Troli pagar yang cukup. Paddle amaran hakim acara berjalan kaki. 4X200 m dan 4X400 m): i ii iii Blok mula (8 hingga 10 set). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Khusus untuk Acara Tertentu 8. 8. Span (sponge). 8. Masking tape untuk ketua pengadil (digunakan sebagai penanda semasa lari berganti-ganti). Meja. 5000 m Jalan Kaki dan 10000 m Jalan Kaki: i ii iii iv Bekas air dan air.8.2 Acara 5000 m. sediakan juga alat salah mula.2.2. Papan amaran (white board).2. 8.

8.2.2. Pengadil. Kon atau prisma untuk menandakan pertukaran laluan. Hakim. Borang sukatan angin. Penjaga masa.7 Kad-kad Teknikal Balapan (rujuki lampiran 6) i ii iii iv v vi vii viii ix x xi Ketua hakim (borang keputusan rasmi). 1 pagar di halangan air. Tanggungjawab diserahkan kepaada pengelola untuk menyediakannya.96 m. Penyediaan air di tempat lompatan air. Borang bantahan (digunakan pada semua acara). 1 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 5 m. 8. Hakim acara berjalan kaki. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 25 . Pencatat pusingan.6 Acara Lari Berhalangan i ii iii iv v 3 pagar acara lari berhalangan yang mempunyai lebar 3. Ketua penjaga masa. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Hakim bilik panggilan. Borang pendaftaran acara lari berganti-ganti. Nota: Bilangan kad mesti disediakan dengan cukupnya dan bergantung pada keperluan acara.

Kerusi. meja dan tempat khemah/payung.00 kg 4. guni dan bakul sampah. Kad teknikal dan papan klip (2 set).8. Tuala atau kain untuk mengeringkan/membersihkan peluru.45 kg Pita pengukur 30m atau EDM (alat pengukur elektronik).3 Peralatan dan Kemudahan Acara Padang 8. Resin powder untuk membantu genggaman. Jam randik. Penanda jarak dan rekod. berus. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Penanda untuk peserta.3. Air minuman dan cawan kertas. Pita sektor balingan atau garisan. Satu set bendera kuning. Papan skor. Tiga set bendera merah dan putih . Tempat menyimpan atau rak peluru. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. Air-horn atau alat yang sesuai. Besi penanda. kain buruk. Penyapu.72 kg 4.1 Acara Lontar Peluru i Sekurang-kurangnya 2 biji peluru bagi setiap acara: Kelas MSSM bawah 12 tahun lelaki/perempuan MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 tahun lelaki ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix Berat Peluru 2.55 kg 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 26 .

98–4. Pita ukur 50m atau 100m atau EDM (alat pengukur elektronik).3. Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). 8.02 m (pastikan bahawa palang simpanan disediakan).8. Tilam (sekurang-kurangnya 3m x 5m).2 Acara Melempar Cakera Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 tahun lelaki i ii iii iv Berat cakera 1 kg 1.3 Acara Merejam Lembing Kelas MSSM bawah 15 tahun lelaki MSSM bawah 18 dan 15 tahun perempuan MSSM bawah 18 lelaki i ii iii iv v Berat Lembing 600 g 700 g Sekurang-kurangnya 2 batang lembing bagi setiap acara. Sarung angin (wind sock). sektor.3. Satu set bendera kuning. Sila rujuki ukuran. Penanda. Dua set bendera merah dan putih. Sarung angin. Dua set kad teknikal dan papan klip. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 27 . Sila rujuki ukuran. Pita ukur 3m atau 5m atau bar pengukur (atau EDM).5 kg Sekurang-kurangnya 2 biji cakera bagi setiap acara. Penanda. alatan dan trek (lampiran 4). 8.4 Acara Lompat Tinggi i ii iii iv v vi vii viii ix Tiang. Palang 3. Jam randik atau countdown clock. sektor. alatan dan trek (lampiran 4). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3.

Papan skor. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Sarung angin (wind sock). Alat perata pasir (cangkul dan perata). kain buruk. guni dan bakul sampah. Kad teknikal. Air minuman dan cawan kertas. Dua buah tangga berukuran 5m.6 Acara Lompat Jauh i ii iii iv v vi vii Pita ukur 20m atau EDM (alat pengukur elektronik). Plastisin perata dan sudip untuk plastisin. 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 28 . Satu set bendera kuning. Jam randik atau countdown clock. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. berus. Bangku panjang dan khemah/payung untuk peserta. guni dan bakul sampah. Papan skor. Satu set bendera kuning. Air minuman dan cawan kertas. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). Penanda. Kerusi.3. meja dan khemah/payung. berus. kain buruk. Sarung angin (wind sock). 8. meja dan khemah/payung. Dua set bendera merah dan putih. Dua batang galah untuk mengangkat palang. Penyapu.x xi xii xiii xiv xv xvi Penimbang air. Penyapu.3. Alat penyukat angin. Kerusi. Papan klip pegawai. Penimbang air. Dua set bendera merah dan putih.5 Acara Lombol Bergalah i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi Pita ukur 10m atau EDM (alat pengukur elektronik).

Bangku pendek untuk hakim take-off. dan bakul sampah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 . Papan klip pegawai. Plastisin. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Kerusi. Perata dan sudip untuk plastisin. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Alat penyukat angin. Kerusi. berus. Satu set bendera kuning. Besi penanda. Penyapu. Papan skor. Air minuman dan cawan. Alat perata pasir (cangkul dan perata). meja dan berteduh. Papan skor. Papan plastisin (pastikan papan simpanan disediakan). 8. Air minuman dan cawan kertas.viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Penanda papan lonjak (take-off board indicator).7 Acara Lompat Kijang i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii Pita ukur 20m atau EDM. Besi penanda. berus. Bangku panjang dan peneduh untuk peserta. Penanda jarak. Dua set bendera merah dan putih. Penyapu. meja dan peneduh. dan bakul sampah.3. Penanda papan lonjak (take-off board indicator). Bangku pendek untuk hakim take-off. Papan klip pegawai.

Pakaian setiap anggota pasukan rumah hendaklah seragam dan kemas. guru. sektor.1 Semua kontinjen yang menyertai kejohanan dikehendaki mengambil bahagian dalam perbarisan untuk pembukaan rasmi dan penutupan kejohanan. Sila rujuk ukuran. 9.0 Pita ukur 50m hingga 100m atau EDM (alat pengukur elektronik). Kurungan keselamatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30 .3 Kedudukan pengurus pasukan.45 kg ii iii iv 9. 9.00 kg 5. pembawa bendera dan atlet adalah seperti rajah berikut:muzik yang Guru Pembawa Bendera Kontinjen Ketua Guru Atlet GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2 Dicadangkan setiap kontinjen mempunyai 3 orang sebaris dan bilangan maksimum setiap kontinjen adalah bergantung pada ketetapan jawatankuasa pengelola (minimum 12 orang atlet + 2 orang guru + seorang ketua).i Sekurang-kurangnya 2 biji tukul besi bagi setiap acara seperti berikut: Kelas MSSM perempuan terbuka MSSM lelaki terbuka Berat Baling Tukul Besi 4. Biasanya perbarisan diketuai oleh pancaragam sekolah atau dimainkan melalui cakera padat. alatan dan trek (lampiran 4). Protokol Majlis Pembukaan/Penutupan Rasmi Kejohanan 9.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 31 . pertandingan perbarisan dicadangkan (rujuki Lampiran 7 untuk atur cara majlis pembukaan dan penutupan).6 Raptai pembukaan. penutupan. Timbalan Menteri.0 Jemputan Tetamu Kehormat 10.1 Sekiranya Menteri. Bagi memeriahkan upacara perbarisan sukan sekolah. Setiausaha Parlimen dan Pembesar Negeri dijemput untuk merasmikan kejohanan.4 Semua kontinjen akan berkumpul menghadap pentas tetamu kehormat di hadapan astaka seperti yang berikut:Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen kontinjen Semasa pembacaan ikrar oleh wakil peserta: Bendera kejohanan Pentas tetamu kehormat (Semasa pembacaan ikrar semua bendera yang dibawa oleh ketua pasukan mesti diturunkan seperti di atas) 9.5 9. pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 10. perbarisan dan penyampaian hadiah perlu diadakan sebelum hari sukan.9. Jabatan Pelajaran Negeri dan Bahagian Protokol Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri perlu dimaklumkan. Contoh surat jemputan dilampirkan (rujuki Lampiran 8). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

1.1 Tetapkan keluasan padang untuk menentukan: Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong Balapan 150 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong atau 4 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) Contoh sebuah padang GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 Pembinaan Balapan Olahraga 12. 12. semasa dan selepas untuk penambahbaikan dan pelaksanaan kejohanan yang berikutnya.1 Mesyuarat ini adalah penting untuk membincangkan kelemahan dan kekuatan pengelolaan sebelum. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 32 .11.0 Mesyuarat Post-Mortem 11.1 Keperluan Awal 12.

86 m2 > 9.211.021.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1.16 m2 > 3.47 m2 > 10.17 m2 12.804.12.504.82 m2 > 14.1.86 m2 > 5.239.448.548.219. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 33 .86 m2 > 4.21 m – 1.17 m2 > 15.710.36 m2 > 8.482.68 m2 > 3.86 m2 > 2.504. BALAPAN 400 METER JUMLAH LORONG 8 6 4 8 300 METER 6 4 8 200 METER 6 4 8 150 METER 6 4 4 KELUASAN > 16. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.18 m2 > 4.17 m2 > 2.248.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong.042.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.

3 12.2.2 12.9 15 batang besi penanda. Pita ukur (steel) berukuran 50 meter. 20 batang paku 20 sm.Besi penanda (15 batang) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.2.8 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 34 . Roller atau berus cat (5 sm). Pita ukur (fibre glass tahan panas) berukuran 100 meter.2. .2 Keperluan Alatan 12. Tali (7mm – 10mm) berukuran 120 meter. Pita ukur (steel) berukuran 30 meter. Kabel/Dawai 3 mm berukuran 60 meter.10 Tukul besi.7 12.2.12.2.1 12.5 12.2.2. Minyak hitam / cat.2.2.2. 12.6 12.4 12.

3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35 .4.4 Perhatian Dan Peringatan 12.Bahan-Bahan 12.3.3.2 Cat semburan. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. 4.4.b2 d. Lengkung a.4. 200m – L m ( untuk balapan 400 m) b.a2 b.5 Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur pada jarak yang bersesuaian. a=b c.4 Pita besi disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. 100m – L m ( untuk balapan 200 m) Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = 1/2 stagger Garisan rentas (kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.142 x b1 . 12.142 x a1 .1 Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30 sm 50 sm. a=1/3 x 3. 12.4. 12.3 Minyak penipis. 12. 3. 2.4.2 Pita ukur. 12. 150m – L m ( untuk balapan 300 m) c.5 Rumus Mencari Jarak Lengkung Balapan 1. b=1/3 x 3. 12.1 Minyak hitam atau cat (putih). GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 12. Jumlah L = a+b+c Garis lurus (GL) a. 12.3 Pita fibre – ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.

21 meter (minimum) hingga 1.6.00 sm lebar tiang = 5 sm 12.4 Setiap garisan lebarnya ialah 5 sm.00 – 3. 12. 12.1 Jarak f ke f1 adalah antara 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36 .4.12.6. lebar garisan ialah 5 sm.23 meter (maksimum).6 Garisan memotong (cut-in) 5 sm.4.50 m tebal tiang = 2.5 Bagi garisan permulaan dan garisan penamat. 12.4.7 Tiang penamat: tinggi tiang = 1.3 Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan (tepi bahagian dalam garisan seperti di “f”) ke “ f1”.2 P ialah kawasan bahagian dalam balapan. 12.6 Membuat Garisan y x f1 f p 12.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4. 12. 12.8 Bendera Memotong (Cut-in): Tinggi tiang = 1.4.4.

00 m 10.7 Zon-zon di balapan.1 Zon Pertukaran Baton 12.8 Garisan memotong (cut-in) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 37 .12. Zon menerima baton Zon menunggu 10.00 m 10.00 m 8.

Antara objektif diadakan sukan tara adalah untuk: Melibatkan semua murid dalam acara sukan olahraga di sekolah Mengumpul mata atau markah rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga rumah sukan Salah satu cara bagi pemilihan atlet olahraga sekolah Mudah dan selamat Perkara penting yang perlu diambil kira bagi pemilihan acara sukan tara ialah kemudahan alatan atau balapan yang ada di sekolah. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.13. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 38 . Acara sukan tara tidak sama jumlahnya dengan acara sukan sekolah.0 Sukan Tara Sukan tara merupakan satu aktiviti yang dijalankan sebelum acara sukan olahraga sekolah dijalankan. Acara– acara boleh dibahagikan kepada : LARIAN 100 M 200 M 400 M 800M L/ Jauh L/Kijang L/Tinggi ACARA LOMPATAN BALINGAN Lontar Peluru Cakera Lembing T/Besi Acara sukan tara ini ditentukan oleh Jawatankuasa Sukan Sekolah. Sebanyak 4 atau 5 acara akan diuji.

tingkatan 1 dan peralihan 13.3 Sukan Tara ini dijalankan mengikut jadual latihan rumah sukan.1.7 Bagi semua acara murid hanya dibenarkan membuat sekali percubaan/ larian sahaja.13. 13.1.1.5 Setiap murid akan mengambil semua acara yang disenaraikan.tingkatan 4 hingga 6 * .4 Semua murid wajib melibatkan diri.8 Acara dan had kelayakan bagi sukan tara ini adalah seperti muka surat berikut.1. 13.1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 39 .1 Peraturan Am 13. 13.1 Peserta bertanding mengikut rumah masing-masing.tingkatan 2 dan 3 .2 Pertandingan adalah mengikut kelas yang ditetapkan iaitu: kelas A kelas B kelas C . 13. 13. (untuk rujukan sila lihat catatan di muka surat sebelah) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1. 13.1.1.6 Murid yang dapat melepasi had kelayakan yang ditetapkan akan mendapat markah untuk rumah sukan masing-masing seperti yang terdapat dalam jadual had kelayakan yang ditetapkan.

5 m 3.0 m 6.0 m 7.0 m 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 40 .0 m 8.5 m 8.5 m KELAYAKAN 2 mata 12 s 13 s 14 s 14 s 15 s 15 s 65 s 70 s 75 s 75 s 80 s 85 s 5.5 m 5.Acara Dan Had Kelayakan Bagi Sukan Tara BIL ACARA KELAS 1 mata LA LB 1 100 meter LC PA PB PC LA LB 2 400 meter LC PA PB PC LA LB 3 Lompat Jauh LC PA PB PC LA LB Lontar 4 Peluru LC PA PB PC 15 s 16 s 17 s 17 s 18 s 19 s 75 s 80 s 85 s 85 s 90 s 95 s 3.5 m 2.5 m 3.5 m 5.0 m 7.5 m 4.5 m 4.5 m 6.5 m 5.0 m 3.0 m 2.0 m 4.0 m 3.5 m 6.0 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 m 4.5 m 3.

3.3 Peluru mengikut saiz.1. 13.3. 13. had kelayakan. 13.4 Bahagikan peserta kepada 3 kumpulan.1. Kumpulan yang telah selesai bergerak ke stesen seterusnya sehingga setiap empat acara. peserta selesai mengambil ke empat- GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.30 petang 8. 13. 13.2 Arahkan semua murid (rumah sukan terlibat) untuk berkumpul dan membuat warm up selama 15 hingga 20 minit.4 Jadual Sukan Tara (cadangan) Hari Isnin Selasa Tarikh 2010 2010 Rumah Pahlawan Perwira Pendekar Panglima Guru Bertugas Pendekar Panglima Perwira Pahlawan Waktu 2.3 Hadir serta mengambil bahagian: 1 markah setiap acara Tambah 1 markah jika melepasi had kelayakan pertama atau Tambah 2 markah jika melepasi had kelayakan kedua.1 Jam randik (stop watch).1. 13. kumpulan lontar peluru dan kumpulan lompat jauh.1 Guru rumah yang bertugas mengambil borang yang berkaitan Lampiran 9 (rujuk Contoh 1 dan 2) dan peralatan. peraturan. Jalankan acara ini serentak.3.6 Panduan Pengendalikan Sukan Tara (cadangan) 13. pemarkahan.2 wisel (pelepas dan penjaga masa). 13.1. keselamatan dan yang berkaitan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 41 .3.3 Berikan taklimat kepada murid tentang acara.3.5 Sistem Pemarkahan (cadangan) 13.4.3. Kumpulan larian (100 m dan 400 m).3.30 pagi Sesi Persekolahan Rumah sukan sesi pagi Rumah sukan sesi petang 4.1.

4 Pulangkan semua peralatan ke tempat asal. Buat 2 garisan di atas pasir atau rumput mengikut had kelayakan.5 Pegawai-pegawai yang diperlukan: bagi acara 100 m dan 400 m memerlukan seorang pelepas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 42 . 1 mata diberikan sekiranya murid melepasi garisan pertama dan 2 mata sekiranya murid melepasi garisan kedua 13.13. melepasi had sebelum tiupan wisel yang pertama diberi 2 mata dan sebelum wisel kedua diberi 1 mata oleh penjaga masa. Buat catatkan dalam borang dalam acara lompat jauh atau lontar peluru seorang pegawai ditetapkan untuk mencatat dan memanggil peserta. Borang yang berkaitan diserahkan kepada sahaja.Sementara itu seorang pegawai atau pelajar (QM) untuk meratakan pasir lompatan atau mengutip peluru.3. seorang penjaga masa dan seorang pencatat diperlukan. Setiausaha Sukan atau Penolong Setiausaha Sukan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Penjaga akan melihat lihat jam dan meniupkan mengikut jumlah Peserta yang berjaya kelayakan masa yang ditetapkan. Pencatat mengira peserta yang mengambil bahagian.

LAMPIRAN 1 SURAT PEKELILING BIL. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 43 . 1/1989 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 44 .

jasmani. Bagi menentukan kegiatan sukan dapat mencapai matlamat yang ditentukan. Setiap pelajar mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu jenis permainan atau olahraga. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 45 .III/(69) Semua Pengarah Pendidikan Negeri YB Datuk/Tuan/Puan. jogging atau perlumbaan jalan kaki. masih lagi terdapat keadaan di mana kegiatan sukan tidak disertai oleh sebilangan ramai pelajar dan hal ini tidak pula cuba diatasi atau diberikan penekanan oleh pihak pentadbiran sekolah. atau setidak-tidaknya turut serta dalam larian merentas desa. SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Namun demikian. 1/1989: Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah 3 Januarai 1989 Sebaik-baik saluran untuk membina kesihatan mental. ii. iv. berusaha menyediakan kemudahan dan peralatan bagi menggalakkan kegiatan sukan di kalangan pelajar. Pihak sekolah memperkemaskan lagi perancangan dan pengurusan kegiatan sukan di sekolah supaya dapat dipertingkatkan minat dan penyertaan pelajar dalam kegiatan tersebut. iii. maka pihak pentadbir sekolah adalah diminta memastikan bahawa perkaraperkara berikut dipatuhi: i. 2. setakat mana yang boleh. Pihak sekolah menambah serta mempelbagaikan jenis kegiatan sukan di sekolah dengan memberikan penumpuan kepada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan penyertaan bilangan pelajar yang ramai. Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di bawah jagaan YB Datuk/Tuan/Puan. Telefon : 2556900 KP(BS)8591/Jld. rohani dan emosi pelajar adalah melalui kegiatan sukan.Kementerian Pendidikan Malaysia Blok J Paras 7 Pusat Bandar Damansara 50604 Kuala Lumpur. Pihak sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas ini adalah dikeluarkan dengan tujuan memperingatkan semua pihak di sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam kegiatan sukan adalah DIWAJIBKAN. 3. Kegiatan sukan seharusnya dilihat sebagai sama pentingnya dengan bidang-bidang pendidikan yang lain.

46 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pendidikan.k. 3. s. Timbalan Ketua Setiausaha I Kementerian Pendidikan. 4. Timbalan Ketua Setiausaha II Kementerian Pendidikan. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan II Kementerian Pendidikan. 7. 10. 6. 8. 9. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ (TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD) Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. YB Saudara Anwar Ibrahim Menteri Pendidikan Malaysia. 2. Pegawai Perhubungan Awam Kementerian Pendidikan. 1. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan I Kementerian Pendidikan. 5. YB Encik Woon See Chin Timbalan Menteri Pendidikan. YB Dr.Sekian dan terima kasih. Ketua Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pendidikan. 11. Leo Michael Toyad Timbalan Menteri Pendidikan.

LAMPIRAN 2 CADANGAN STRUKTUR ORGANISASI MAJLIS SUKAN SEKOLAH GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 47 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 48 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1 : Pen. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 49 . Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi : PK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : PK Pentadbiran Setiausaha : Setiausaha Sukan Ahli : Guru-guru Penasihat Permainan Ahli : Ketua Guru Pasukan Rumah GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 50 .

LAMPIRAN 3 CADANGAN PEMBAHAGIAN DALAM PASUKAN RUMAH SUKAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 51 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 52 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Munusamy – rumah kuning. 1 dan 2 masuk Rumah Merah 3 dan 4 masuk Rumah Hijau 5 dan 6 masuk Rumah Biru 7 dan 8 masuk Rumah Kuning 9 dan 0 masuk Rumah Ungu Pembahagian mengikut urutan senarai daftar kelas Contohnya :Senarai daftar Ahmad Isa Maniam Munusamy Ai Tong Celene Bonnie Teng Ah How Effindi Katakan kita mulakan dengan rumah merah. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. b. Celene – rumah merah. ii. Maniam – rumah biru. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 53 . Nota : Bilangan ahli sesuatu pasukan mestilah sama. Pembahagian mengikut nombor daftar sekolah :Angka terakhir nombor daftar sekolah digunakan untuk menentukan pasukan rumah seseorang pelajar. Bonnie – rumah hijau. v. Effindi – rumah kuning dan seterusnya untuk murid lain. perbezaan dalam bilangan tidak boleh ketara sangat. atlet-atlet berbakat yang seimbang. Teng Ah How – rumah biru.Dua cara / contoh dicadangkan :a. maka Ahmad dimasukkan dalam rumah merah. jantina. Contoh nombor daftar yang berakhir dengan angka :i. iii. iv. Nota : Terdapat berbagai cara untuk membahagikan murid ke dalam pasukan rumah. Isa – rumah hijau. Perlu diingatkan bahawa setiap rumah perlu mempunyai campuran kaum. Ai Tong – rumah ungu.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

SEKTOR. TREK (Sumber : Buku Peraturan IAAF / KOAM) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 55 .LAMPIRAN 4 UKURAN. ALATAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 56 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

44 24.15 23.75 Lengkung Lengkung ND PN Lurus AB 22.64 22.23 17.52 24.92 24.69 19.00 18.71 17.00m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.15 23.64 22.92 26.15 27.35 57 JARAK LORONG BALAPAN Lengkung AP 15.92 21.39 28.64 22.64 22.29 19.00 15.29 19.44 24.10 27.93 188. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JN/JD 15.38 23.00 15.64 22.86 22.64 Jumlah 150.64 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 5.23 17.23 17.16 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .71 17.38 28.81 26.35 12.61 LORONG Lengkung LM 20.00 16.00 15.46 18.64 22.95 22.35 12.46 22.81 26.15 22.64 22.64 Lengkung BL 15.64 22.69 19.96 15.64 22.15 23.23 22.73 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 JEJARI KA/KP HP/HN 15.64 22.57 20.47 173.73 Lurus CD 22.63 LURUS AB 22.46 18.00 18.63 28.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 20.64 22.23 23.39 28.44 24.35 12.92 21.86 22.64 22.38 23.00 18.52 24.46 18.64 22.69 23.00 16.23 21.69 24.00 16.57 20.68 29.71 17.35 12.66 196.15 22.20 180.35 12.75 20.46 18.92 21.92 21.38 27.64 22.69 19.23 17.64 22.38 23.44 24.69 19.86 22.15 23.00 16.64 22.00 15.23 23.15 26.00 15.15 22.61 FC/FM 15.61 JEJARI GL/GM 20.00 20.00 15.64 22.01 157.64 22.64 22.00 21.68 29.00 15.64 22.57 20.00 18.96 Lengkung MC 15.74 165.29 19.64 22.64 22.35 12.95 22.00m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 15.29 19.35 12.64 22.00 LURUS AQ 12.64 22.64 EB/EL 15.BALAPAN 150 METER D N J H K P Q A B R L E G F M C UKURAN ASAS AB=CD = 22.57 20.10 27.38 23.15 22.64 22.46 23.64 LURUS BR 15.86 22.64 22.64 22.64 22.39 204.71 17.61 LURUS CD 22.

00 18.95 Lurus AQ Lurus AB Lengkung LB Lengkung ML Lorong 1 12.23 20.35 22.35 22.35 22.44 24.39 28.57 20.44 24. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 58 Lorong 4 12.64 19.15 23.75 Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB 22.86 22.64 Lorong 5 12.35 22.86 22.64 17.00 207.64 Lorong 7 12.29 19.52 22.73 22.96 22.64 22.10 24.15 23.00 18.15 23.64 15.73 215.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung CM Lurus DC 15.23 22.57 20.38 254.64 20.00 18.29 19.52 24.44 24.35 22.57 22.46 223.86 22.71 20.64 Lorong 2 12.73 29.15 23.00 15.29 19.00 Jumlah 200.00 15.19 230.64 22.00 15.64 22.81 26.92 238.86 22.35 22.64 Lorong 6 12.64 22.64 22.39 26.64 .64 22.68 29.75 22.81 23.00 22.64 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 15.64 18.35 22.64 22.57 20.15 LORONG 15.95 15.68 27.00 15.71 17.96 28.65 246.64 22.00 15.71 17.00 15.64 Lorong 8 12.35 22.64 Lurus BR 15.44 24.64 22.10 27.71 17.64 Lorong 3 12.29 23.64 22.

63 309.86 22.71 20.39 28.10 27.64 22.57 20.00 15.64 22.71 22.71 15.00 15.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.00 15.04 320.64 22.64 22.73 20.00 22.00 15.68 29.50 <N 2.71 22.00 22.23 17.64 22.71 Lorong 2 22.64 18.39 28.23 17.57 Lorong 5 22.10 27.00 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.86 22.64 15.68 29.00 15.44 Lorong 8 24.26 Stagger 300 m 0.64 22.64 24.64 18.44 22.13 317.00 22.75 .73 23.23 23.01 >D 2.64 22.15 20.00 22.95 20.64 22.75 23.64 15.04 >C 20.71 17.86 Lorong 6 22.64 22.63 >C 9.00 Jumlah 299.86 19.15 23.64 22.81 19.64 22.96 15.86 22.23 23.57 22.64 20. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 59 Lorong 3 18.52 24.64 22.29 23.58 >D 21.00 18.02 309.13>M 17.96 22.64 19.74 <M LORONG Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC ND ML CM Lorong 1 20.58 321.81 26.49 304.52 24.64 22.57 20.64 19.00 15.32 313.64 22.57 18.29 22.64 22.29 17.71 20.39 22.15 Lorong 7 23.64 22.00 15.68 29.26 >D 3.29 22.55 <C 8.57 22.95 22.00 15.64 Lurus BR 15.52 18.15 23.81 26.44 24.75 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus DC LB ML CM ND Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 22.75 17.64 17.29 19.10 20.29 Lorong 4 19.29 19.44 24.44 24.15 27.15 23.68 < L 13.57 24.02 > M 9.86 26.95 15.64 18.64 17.49 > L 4.95 15.44 28.64 22.64 22.96 24.

29 23.94 283.29 23.64 22.64 22.15 23.64 18.29 22.10 20.15 23.86 22.36 9.15 23.52 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.10 27.64 22.85 290.78 23.23 17.57 24.64 15.62 20.64 23.68 23.99 271.02 279.44 24.38 22.62 Lorong 2 17.29 19.71 22.95 15.44 24.64 22.64 23.73 22.64 22.78 423.15 22.96 .00 16.00 15.29 19.44 24.64 22.68 29.64 22.86 22.29 22.64 20.75 29.57 20.10 20.62 292.39 271.81 19.96 407.29 23.86 22.00 18.71 22.71 20.64 17.00 18.52 24.64 17.57 22.34 420.26 6.64 18.00 22.64 22.23 15.39 409.71 17.29 19.36 403.64 23.00 15.00 15.57 20.96 15.68 283.36 0.23 23.57 20.75 22.64 22.96 7.71 20.64 24.64 18.64 17.64 19.44 24.96 24.34 1.75 22.64 18.57 20.85 22.64 22.64 20.96 28.39 3.95 15.00 414.00 15.00 22.64 20.81 26.26 Jumlah After C After D After N 22.JARAK LORONG BALAPAN 400M DI ATAS BALAPAN 150 METER Lengkung PA Lurus AB Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC DN Lengkung PN Lengkung AP Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Jumlah LORONG Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lorong 1 17.39 22.44 22. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lurus AB Lurus BR 15.15 27.00 15.00 22.52 18.95 292.57 24.75 60 Jumlah Lurus Lengkung Lengkung Lengkung CD ND PN AP 293.71 20.57 22.15 22.71 22.57 24.44 24.71 20.39 406.26 282.64 19.62 22.64 15.26 22.86 26.64 17.00 22.81 19.64 After P Before A After A After B Before L 15.75 29.23 Lorong 3 23.64 22.52 18.62 410.86 22.64 22.02 22.94 22.64 22.00 22.64 22.86 22.64 15.00 15.50 14.39 22.86 26.95 22.95 15.64 15.62 22.73 29.52 279.00 22.99 22.38 292.39 28.00 18.86 26.64 24.64 19.00 15.44 28.71 20.44 28.71 17.68 23.86 22.73 293.36 10.15 27.23 17.29 19.23 290.81 292.15 27.10 282.

83 27.53 36.69 22.00 M 36.97 30.00M 18.60 HP/HN/PN LURUS GL/GM/ML 24.29 29.50M 100M 32.92 24.92 24.50 32.BALAPAN 200 METER DI ATAS PADANG 115.53 36.00M NH=NP=PH=MG=GL=LM= 24.00M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 36.00 19.60M P A Q 36.52 28.38 26.21 26.29 27.23 20.97 30.23 20. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA AK=KP=PA=JN=ND=JD=CM=MF=FC=LB=BE=EL= 18.46 21.60 25.92 24.61 31.46 21.00 19.53 36.50M 10.60M 61 JEJARI DITOLAK 0.53 LURUS AQ 32.50 32.53 36.61 CD 36.50 32.53 36.97 30.53 36.53 36.69 22.97 LORONG Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .53M D C M H G E L B R 32.50 32.15 25.61 36.53 36.53 36.53 36.69 22.53 36.50 LURUS BR 30.23 20.15 25.61 KA/KP/AP 18.97 30.20M LURUS JN/JD/ND 18.15 25.21 FC/FM 18.97 30.53 36.53 AB JEJARI JEJARI EB/EL/LB 18.75 31.0M J F N 62.46 21.53 36.69 22.06 25.98 33.53M 30.52 30.23 20.06 28.98 30.60 GE=EF=FG= 10.15 25.83 24.50 32.00 M X 70.00 19.50 32.38 26.46 21.75 29.97 30.97 M 18.20M JEJARI DITOLAK 0.97 30.92 24.38 26.50 32.00 19.60M K 6.00M JK=JH=KH=EF=EG=FG=6.38 33.0M 10.

14 21.00 36.92 32.43 22.53 36.21 33.53 25.21 33.49 34.53 Jumlah 200.29 Lorong 7 26.53 21.46 223.92 32.29 26.29 36.43 36.53 22.63 30.87 18.53 36.53 25.37 254.14 36.53 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 62 Lorong 4 22.85 Lorong 2 20.53 36.73 215.53 36.05 28.JARAK TIAP LORONG BALAPAN DI ATAS BALAPAN 200 METER Lengkung PN 25.00 25.58 Lorong 8 27.34 29.85 25.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.49 34.10 LORONG Lengkung AP Lorong 1 18.72 Lorong 5 24.87 .85 36.72 24.53 36.91 238.34 20.85 Lengkung ND Lurus AB Lengkung BL Lengkung LM Lengkung MC Lurus CD 36.53 36.00 22.58 27.78 27.00 Lorong 6 25.00 207.05 20.53 24.58 27.53 36.58 36.14 Lorong 3 21.76 18.87 26.64 246.43 28.72 36.78 21.53 18.63 30.14 27.18 230.87 24.76 27.72 29.53 20.29 26.

76 18.19m selepas T 27.19 227.32 223.14 27.50 Lorong 7 32.97 30.63 22.87 24.59 215.29 26.53 36.05 20.53 27.50 .97 30.29 32.14 30.53 18.05 Lengkung BL Lurus CD Jumlah Lengkung Lengkung LM MC LURUS BR BEZA 0.50 Lorong 5 32.53 36.97 36.53 36.53 36.97 30.53 200. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 63 Lorong 3 32.50 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.86 STARTING 200M 0.34 21.72 29.73m selepas T 11.97 22.00 30.49 25.78 26.53 36.92 24.00 3.72 30.53 36.53 36.58 33.43 30.86 3.32m selepas T 23.53 36.97 36.87 34.50 Lorong 6 32.86 207.PERMULAAN 200 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus AB 36.00 203.50 Lorong 8 32.05m selepas T LORONG Lengkung LURUS CT ND Lorong 1 32.86m selepas T 7.86 3.53 36.53 36.97 36.97 21.86 3.43 28.53 20.85 30.46m selepas T 19.21 25.50 Lorong 4 32.59m selepas T 15.53 36.46 219.85 25.00 M pada T 3.86 3.00 30.86 3.53 36.73 211.86 3.58 27.50 Lorong 2 32.

29 32.21 25.49 26.53 27.PERMULAAN 200 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 200 METER Lurus CD Lengkung ND Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB LURUS BR Jumlah 25.65 SEBELUM M Lorong 2 20.53 26.53 30.72 36.43 3.05 20.14 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 36.53 30.63 22.43 28.96 36.14 27.97 222.97 196.72 1.29 12.42 64 Lorong 3 21.53 30.00 36.53 30.53 22.53 30.81 36.5 SEBELUM M GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.66 36.00 30.45 SEBELUM C .85 Lorong 1 18.35 STARTING 200M LORONG Lengkung CM 36.92 24.58 9.87 5.43 36.96 SEBELUM M Lorong 6 25.72 29.97 212.53 30.78 27.29 36.97 186.53 30.76 18.87 36.53 21.97 206.53 25.85 36.58 36.53 30.34 21.53 20.11 36.50 8.58 33.11 SEBELUM M Lorong 7 26.81 SEBELUM M Lorong 5 24.53 24.87 34.00 6.27 36.31 SEBELUM C Lorong 8 27.97 201.97 191.85 13.14 36.34 SEBELUM M Lorong 4 22.53 18.97 217.

00 Lorong 6 36.43 288.58 Lorong 8 36.98 19.08 36.00 24.53 26.92m sebelum A 0.29 Lurus AB Jumlah 18.PERMULAAN 300 METER DI ATAS BALAPAN 200 METER LURUS CM Lurus CD 36.41 27.49 33.43 25.74 26.53 36.14 20.63 -4.97 19.53 25.97 30.32 320.19 27.87 27.29 STARTING 200M 6.44 29.09 22.53 24.84 29.53 36.53 36.97 263.79 36.84 29.14 26.35 -12.33 21.97 30.53 36.53 20.72 22.29 Lorong 7 36.53 21.97 30.85 Lorong 2 36.57 11.97 30.87 .72 Lorong 5 36.74 36.59 272.35 312.09 36.53 27.03 23.60 3.14 Lorong 3 36.43 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 18.53 29.53 36.14 32.53 36.19 23.54m selepas A 16.55 19.80m sebelum B 2.53 36.19 Lengkung Lengkung Lengkung ND PN AP LURUS BR BEZA 36.32 -20.84 26.53 30.29 25.38 25.53 21.93m selepas B 10.97 30.58 26.85 21.00m selepas A 4.53 22.53 36.44 36.09 28.66m selepas B LORONG Lurus AB Lengkung Lengkung LB ML Lorong 1 36.49 27.81m selepas A 8.53 36.53 36.27m selepas A 24.79 25.53 36.43 21.85 18.53 30.49 27.14 26.45 280.37 304. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 65 Lorong 4 36.79 31.97 30.40 296.44 23.73 35.53 22.68 22.

23m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 19.23 KA/KP 79.48 21.23 25.11 79.98 FC/FM 19.73 20.98 Lorong 5 24.11 79.98 21.48 26.23 30.73 37.11 79.11 79.48 Lorong 3 21.73 27.11 79.48 19.23 22.11 25.48 36.73 27.73 37.48 26.48 31.98 79.73 22.11 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 10. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 66 JEJARI LURUS AB=CD = 79.23 30.BALAPAN 300 METER D N J H K P A B E L G F M C UKURAN ASAS Q GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.98 24.73 Lorong 4 22.98 34.11 79.48 31.11 79.11 79.48 36.98 24.98 CD 79.11 Lorong 1 19.11 79.11 79.23 35.48 26.00m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 29.48 21.48 Lorong 7 26.23 20.98 .98 24.73 22.98 34.23 35.73 32.23m JEJARI EB/EL 19.23 Lorong 6 25.11 79.11 HP/HN JN/JD AB GL/GM 29.11 79.23 79.98 LURUS LORONG 29.23 25.73 Lorong 8 27.73 32.73 27.11 20.23 Lorong 2 20.

16 26.98 54.47 28.68 Lorong 5 20.38 79.69 37.76 33.30 39.61 20.11 22.39 Lorong 7 20.38 35.11 28.11 407.85 7.00 79.27 28.88 79.11 18.85 25.23 22. 4 X 200 M DAN 4 X 400 M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung AP PN Lurus AB Jumlah 30.88 79.54 24.11 2.78 29.69 37.42 26.11 21.11 26.00 38.11 34.45 79.11 25.88 79.71 15.38 79. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.56 23.30 39.11 439.42 31.11 24.11 431.92 21.45 31.76 33.17 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.85 25.00 38.11 415.30 79.JARAK LORONG BALAPAN 400 M.07 79.38 35.61 20.14 79.11 423.69 79.13 47.00 Lorong 2 20.47 28.88 79. 4 X 100 M.25 Lorong 8 20.11 447.11 29.11 21.45 31.00 After Q Before A After A LORONG Lurus AQ Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND 20.11 20.54 24.92 21.71 5.88 79.11 454.11 400.98 67 Lorong 4 20.30 79.11 22.10 .11 10.76 79.14 79.00 79.14 30.11 26.69 79.45 79.07 79.07 34.56 25.07 34.78 29.88 79.16 26.23 22.27 39.85 Lorong 3 20.14 Lorong 1 20.88 79.54 Lorong 6 20.88 79.13 29.76 79.11 0.

07 25.69 28.47 25.30 79.30 79.60 19.43 39.14 After B 0.11 22.45 22.23 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.78 29.JARAK LORONG BALAPAN 300M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung Lengkung PN AP Lurus AB 79.01 Jumlah 30.07 22.00 79.99 7.00 38.16 Lorong 7 28.86 315.14 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD LB LM MC ND Lorong 1 20.11 24.76 79.11 26.69 28.28 347.11 28.78 .43 339.49 6.99 300.57 31.45 79.69 37.45 20.11 29.76 33.14 30.04 0.14 354.05 12.11 79.57 331.92 Lorong 3 22.38 24.85 Lorong 6 26.28 47.11 79.38 79.11 20.92 33.11 79.11 79.86 15.30 39.72 323.38 35. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 68 Lorong 4 24.07 79.30 79.01 7.47 Lorong 8 29.14 21.14 25.69 79.14 54.76 24.85 37.11 307.61 31.16 38.11 79.45 31.76 21.11 79.23 34.00 39.07 34.11 26.54 Lorong 5 25.54 35.00 29.11 21.72 23.61 Lorong 2 21.38 26.11 25.69 Before L After L LORONG 20.

11 Lorong 7 79.69 28.75 52.11 Lorong 8 79.11 79.45 22.43 22.16 26.04 36.11 Lorong 2 79.11 233. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 69 Lorong 4 79.07 42.97 40.36 26.90 244.00 29.47 37.14 79.07 79.11 Lengkung PN Lengkung AP Lurus AB Jumlah After C 29.11 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 33.11 79.11 Lorong 3 79.82 48.11 79.54 24.07 25.92 21.JARAK LORONG BALAPAN 200M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung ND 20.78 38.76 24.11 229.29 30.04 236.45 79.14 38.68 56.30 39.14 21.11 .00 29.61 30.38 34.11 33.38 26.50 Before D LORONG Lurus CD Lorong 1 79.11 31.76 79.23 22.82 248.30 35.21 34.75 252.97 240.61 20.69 28.68 256.11 Lorong 5 79.85 25.11 79.11 Lorong 6 79.61 46.90 44.

49 4.80 5.11 105.11 99.56 Lorong 3 22.11 7.87 1.56 0.18 3.11 103.14 79.69 79.41 8.11 104.75 LORONG Lorong 1 Lorong 2 21.80 28. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 24.07 79.25 Lurus AB Jumlah After P Before P 0.11 101.11 108.87 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.11 29.00 79.JARAK LORONG BALAPAN 100M DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung AP 20.11 107.30 79.41 70 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .11 100.45 79.76 79.38 79.49 26.18 25.

87 36.00 36.97 30.40 298.53 24.05 20.58 32.6 Sebelum A 36.14 36.87 34.40 Sebelum P 22.43 36.53 25.53 18.85 Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lengkung Lurus AB Lurus CD AP LB ML CM ND PN AP Lorong 1 18.29 36.72 29.PERMULAAN 300 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 300 METER Lurus AB 36.53 .97 LURUS BR Jumlah 286.53 Lorong 5 36.97 30. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 71 Lorong 3 21.43 22.53 30.49 27.53 Lorong 2 20.29 26.63 28.53 20.65 Sebelum P 4.53 36.53 36.00 25.53 Lorong 7 36.58 27.43 27.53 36.85 36.59 Sebelum A 6.97 30.87 321.38 Sebelum P 13.41 306.14 21.53 36.87 34.05 20.85 36.53 36.34 21.53 26.72 1.21 33.37 304.53 Lorong 6 36.43 28.58 36.53 24.76 18.53 Lorong 8 36.53 Lorong 4 22.14 27.14 Sebelum A 13.78 27.92 29.53 36.63 Sebelum P 4.53 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.14 36.53 22.58 27.76 18.14 25.72 36.78 25.72 24.60 STARTING 300M 13.85 20.49 26.34 21.00 32.35 295.87 33.00 30.29 30.21 25.72 36.97 30.38 313.29 26.53 21.97 30.53 LORONG 18.63 22.43 36.87 Sebelum A 21.97 30.92 24.85 25.97 30.14 313.

97 86.53 30.00 Lorong 8 27.50 36.85 36.00 Lorong 5 24.36 Sebelum P Lorong 3 32.50 36.PERMULAAN 100 METER DI ATAS BALAPAN 300 METER LURUS BR Jumlah LORONG Lengkung AQ Lurus AB LURUZ BR Jumlah PERMULAAN 100 METER DI SELEKOH DI ATAS BALAPAN 200 METER 100m LORONG Lengkung AQ Lurus AB Lorong 1 32.53 30.63 Sebelum P .14 36.97 100.35 13.22 30.97 88.50 36.00 Lorong 3 21.07 Sebelum P GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 30.97 100.53 30.21 Sebelum P Lorong 7 32.93 11.50 30.53 7.53 30.78 Sebelum P Lorong 5 32.53 30.50 36.53 30.97 94.53 9.97 90.53 30.08 30.87 36.97 100.00 Lorong 2 20.97 95.50 Sebelum P Lorong 6 32.97 100.00 Lorong 6 25.53 8.97 100.53 4.53 5.37 72 Lorong 4 32.64 12.97 100.53 30.50 36.53 30.00 36.72 36.53 30.00 Lorong 7 26.50 36.50 36.97 87.58 36.97 100.00 Lorong 4 22.65 Sebelum P Lorong 2 32.29 36.92 Sebelum P Lorong 8 32.53 30.97 92.43 36.97 91.79 30.97 100.50 36.00 Lorong 1 18.

78 26.PERMULAAN 400 METER DI SELEKOH DI ATAS BAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36.78 .85 25.53 25.88 after 0.89 411.53 36.68 22.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.53 36.34 29.29 26.76 284.31 before D 4.76 18.00 22.63 22.85 25.53 36.97 30.14 Lorong 3 36.72 29.87 34.72 29.49 255.03 18.43 28.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.29 258.63 263.69 404.34 255.43 32.49 34.41 24.41 271.72 21.89 after 11.88 400.53 36.56 before C 6.97 406.85 32.53 36.53 36.21 33.00 30.97 30.29 26.87 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN STARTING 400M 5.76 20.58 33.21 252.28 after 15.97 30.62 after C C 7.97 30.03 417.34 21.50 36.29 26.14 18.78 27.43 28.53 36.29 24.19 after D D N N 269.29 32.72 21.97 30.97 30.43 Lorong 4 22.53 18.72 24.53 36.43 20.05 284.73 27.00 25.97 394.14 32.53 36.85 Lorong 2 36.62 392.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung LURUs CT Lurus CD CM JUMLAH 269.14 252.97 30.97 30.00 30.87 24.97 30.43 22.44 LURUZ BR Jumlah 18.05 28.53 36.50 32.50 32.53 36.50 32.72 Lorong 5 24.50 18.50 20.85 20.19 30.49 258.49 21.50 32.92 24.53 36.14 25.05 20.50 32.87 34.58 25.87 26.92 271.53 36.14 27.97 30.97 30.03 276.53 36.49 25.76 276.00 Lorong 6 25.58 27.53 21.97 30.53 20.58 33.53 27.29 32.97 30.21 25.14 27.63 30.92 32.28 415.03 after 17.68 263.97 30.00 22.76 27.14 21.58 27. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 73 Lengkung AP Lurus AB 30.

53 36.53 36.00 Lorong 6 25.49 21.72 29.72 32.53 36.00 22.00 LURUS BR Jumlah 0.18 1.00 30.75 18.53 18.43 Lorong 4 22.03 276.35 before D 74 JUMLAH Lengkung ND Lengkung PN 269.14 27.21 25.00 22.63 30.05 28.78 27.97 400.29 24.14 18.29 26.44 406.97 411.75 30.50 32.53 36.43 22.50 21.68 22.78 26.78 .43 32.14 25.58 25.53 27.50 32.53 LURUS CT Lurus CD 25.14 21.45 416.87 25.50 18.53 36.53 36.03 18.87 26.14 252.97 30.58 33.41 271.68 263.53 20.49 34.76 18.00 25.53 36.84 21.34 21.PERMULAAN 400 METER LURUS CT DI ATAS BALAPAN 300 METER Lengkung PN Lurus AB 36. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lengkung AP Lurus AB 36.97 30.53 36.44 6.85 20.29 24.92 32.97 30.76 276.73 27.92 24.58 33.50 32.53 36.53 21.53 36.53 30.45 16.97 30.85 25.58 27.29 32.97 30.84 421.50 36.53 36.72 21.72 Lorong 5 24.53 36.49 255.49 258.76 20.53 36.97 30.76 27.21 252.49 26.59 23.87 34.53 36.34 29.85 Lorong 2 36.43 20.41 24.63 263.14 27.00 11.75 9.72 29.85 32.50 20.53 36.76 284.21 33.85 25.86 before N 13.29 26.58 27.05 20.73 LORONG Lurus CD Lengkung ND Lorong 1 36.72 24.63 22.43 28.87 34.18 398.29 32.53 36.14 Lorong 3 36.43 28.05 284.53 36.50 32.25 409.53 36.29 258.53 36.87 STARTING 400M ON C after after C C before D after after after after D D N N 3.29 Lorong 7 Lorong 8 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.53 36.00 30.85 Lengkung AP Lengkung LB Lengkung ML Lengkung CM JUMLAH 269.53 36.34 255.14 32.59 423.92 271.

69 85.86 39.09 85.71m LG=LM=GM=HP=PN=NH= 48.40 36.69 85.69 85.65 32.BALAPAN 400 METER D N J H K P A B L E G F M C UKURAN ASAS GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.48m JEJARI EB/EL 85.40 36.48 31.34 55. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 75 JEJARI LURUS AB=CD = 85.17 35.94 34.34 55.48 31.86 39.40 36.48 31.71 48.94 34.69 m JK=KH=JH=EF=FG=GH = 17.57 56.63 37.69 30.19m AK=PK=JN=JD=BE=EL=FM=FC= 30.69 85.71 32.17 35.11 51.57 53.71 32.69 Lorong 1 Lorong 2 Lorong 3 Lorong 4 Lorong 5 Lorong 6 Lorong 7 Lorong 8 .63 37.40 36.09 LURUS LORONG 30.86 56.09 54.80 39.86 39.69 85.69 85.65 51.09 CD 85.42 31.94 34.63 37.88 53.71 32.69 85.69 85.69 85.48 KA/KP HP/HN JN/JD AB GL/GM 48.69 35.63 37.17 35.42 50.88 50.94 34.69 85.69 85.69 85.19 49.17 49.80 FC/FM 30.11 54.69 85.19 30.

94 Lorong 4 35.50 53.79 54.20 23.01 Before L After L LORONG Lengkung AP 31.79 54.69 430.20 12.66 0.93 6.21 85.36 56.47 Lorong 3 34.08 38.12 54.69 35.20 85.49 85.65 58.94 59.69 37.92 50.74 25.76 33.39 46.05 34.69 400.69 34.34 85.34 35.91 38.91 85.69 40.47 19.69 407.65 85.49 40.47 31.08 55.30 Lorong 7 39.08 85.39 6.47 Lorong 2 33.92 50.76 33.50 53.69 454.20 39.79 85.94 85.36 56.94 59.74 7.36 39.21 51.50 85.74 Lorong 8 40.08 55.15 Lorong 6 38.92 85.62 37. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 76 35.18 .05 34.93 30.69 38.66 38.59 Lorong 5 37.69 Lengkung Lengkung PN ND Lorong 1 31.36 85.50 85.65 40.12 13.69 423.62 85.03 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.69 33.79 37.21 51.69 39.47 15.65 58.69 446.69 415.92 85.01 0.21 85.JARAK LORONG BALAPAN 400 METER DAN 4 X 100 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Lengkung Lengkung Lengkung Lurus CD BL LM MC Jumlah After B 31.69 438.

43 6.44 Lorong 3 34.16 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 77 54.56 10.21 85.69 289.88 Lorong 8 40.30 Lorong 2 33.50 53.69 85.79 85.69 56.75 12.05 34.16 Lorong 6 38.20 39.08 85.02 5.69 85.300 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN Lengkung ND Lurus AB Lurus CD Jumlah Before C After C LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.94 312.08 301.92 85.75 .69 85.69 85.02 Lorong 7 39.21 51.65 308.34 35.92 50.69 59.65 85.49 40.69 285.69 85.91 38.94 85.36 85.69 55.36 305.69 85.69 85.71 Lorong 5 37.69 85.62 37.57 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.88 8.76 33.69 293.29 2.47 31.69 58.69 Lorong 4 35.79 297.50 85.70 14.

86 .06 13.86 Lorong 5 37.79 85.33 19.91 38.60 11.19 16.47 15.01 Lengkung ND Lurus AB Jumlah After D Before N BEZA 0.87 3.65 85.36 3.62 37.21 51.33 19.94 3.94 85.36 85.92 Lorong 2 33.69 207.34 35.74 7.88 78 Lorong 4 35.19 23.20 39. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 54.86 Lorong 6 38.08 3.03 58.69 211.76 33.05 34.65 3.60 55.69 219.69 227.86 Lorong 3 34.79 3.08 85.50 53.47 31.50 85.69 200.86 Lorong 7 39.46 59.86 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.47 56.200 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lengkung PN 50.86 Lorong 8 40.49 40.06 27.69 223.87 3.74 3.00M LORONG Lengkung AP Lorong 1 31.69 215.69 203.21 85.92 85.01 0.

31 Lorong 8 Lorong 4 85.63 14.69 14.31 Lorong 7 85.08 85.92 85.69 120.31 .69 14.79 85.69 40.69 14.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.65 85.69 125.77 14.69 39.31 Lorong 6 85.90 14.31 Lorong 5 85.19 14.69 124.05 14.31 Lorong 8 85.94 85.69 126.69 14.69 85.31 Lorong 6 85.31 Lorong 2 33.69 14.69 Lorong 2 85. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 79 85.36 85.50 85.34 14.69 122.69 37.69 14.69 117.31 Lorong 3 34.31 Lorong 5 85.69 35.61 Lengkung AP Lurus AB Jumlah Jumlah 85.31 Lorong 7 85.31 Lorong 4 85.48 14.69 118.69 38.69 14.100 METERE LURUS DAN 100 METER DI SEKOLAH DI ATAS BALAPAN 400 METER 100 METER 100 METER DI SELEKOH LORONG Lorong 1 31.31 Before A 100 METER Before A 14.69 85.31 100 METER LORONG Lurus AB Lorong 1 85.69 14.21 85.69 121.31 Lorong 3 85.

11 34.47 31.50 53.41 Lorong 8 40.69 39.94 59.21 85.76 33.30 57.69 37.27 .20 29.20 39.69 38.92 50.36 56.52 23.50 85.05 34.62 37.94 595.49 40.65 85.08 55.59 Lorong 3 34.76 33.69 40.16 80 Lorong 4 35.61 Lorong 7 39.08 560.01 37.50 53.50 53.79 85.62 9.36 85.94 59.69 33.56 40.50 537.34 Lorong 5 37.94 59.69 39.21 51.89 69.21 51.79 549.69 37.69 33.19 11.65 58.92 50.69 35.91 19.91 38.69 35.62 37.92 85.21 85.69 34.34 35.36 85.92 85.33 0.79 54.79 85.21 51.91 27.31 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.08 55.49 40.22 19.49 81.36 572.79 54.79 54.69 40. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 35.76 33.71 46.49 40.65 58.08 85.34 35.36 56.08 85.38 38.20 39.91 38.92 50.36 56.94 85.47 31.94 85.69 31.05 34.30 Lorong 6 38.08 55.05 34.50 85.69 34.78 1.92 11.00 Lorong 2 33.4X200 DAN 4X400 METER DI ATAS BALAPAN 400 METER Lurus AB Jumlah Lengkung BL Lengkung LM Lengkung Lengkung Lurus CD MC BL Lengkung LM Lengkung MC After B Before L After L Before M LORONG Lengkung AP Lengkung PN Lengkung ND Lorong 1 31.21 525.65 58.47 31.65 85.65 583.69 31.92 514.97 39.69 38.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 81 . Tinggi 400m 4x100m 4x200m 4x400m Penamat semua acara trek Lembing Cakera Tukul Besi 100m 200m 3000m 5000m 10000m LAMPIRAN L. Jauh 110m L. Pagar GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1500m 800m CONTOH KEDUDUKAN GELANGGANG TREK 400 METER Peluru L.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 29 45 1.OLAHRAGA Garis Penamat Untuk Semua Acara 100m 110m 20m 9.66m Persegi Berhalang 4 m 45 2.15m Bulatan Untuk Cakera 2.00m x 4.5 0m Lompat tinggi Tempat larian lompat jauh 15 Permukaan Sebagai Balapan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.50m Tukul besi 2.22m 18 m 5.00m 84.76m 8 Lorong @ 1.39m 36.135m Pagar Lemparan Keselamatan .22m 82 Lompatan Air 3.

7cm Min with adequate strenght Drain 3.HURDLES EVENTS 3.96m min 30cm 30cm 1.762m-for women 0.20m min .66m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.7cm TRACK SURFACE FIXED HURDLE WATER LEVEL TRACK SURFACE CONTINUED UNDER WATER 0.66m 30cm 12.1.7cm x 12.7cm _ 914 + 3mm(men) 12.40max _ 762 + 3mm(women) EXAMPLE OF A HURDLE (STEPPLCHASE RACES) 12. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 83 .914m-for men _ + 3mm both 70cm About 2.5m 3.

5cm (min) 1-2.22m all lines while 5cm wide Measurement of race A R T S T I F EXAMPLE OF A HURDLE 1.20m 22. (max) 70c.22m 1.18-1.5cm TOP EDGE ROUNDED HEIGHT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. (max) 84 . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA H SIN inner edge kerb 5cm wide (min) 20cm 30cm measurement line for inner lane INFIELD VIEW 70c.TRACK measurement line for all other lanes 1.

084m 60cm Steel Lining for Wooden Box 80cm 120 15cm 40.00m-4.02m Crossbar & Uprights 1cm min 6 cm 4cm 30mm 35mm 15cm-20cm Support for Crossbar End of Crossbar 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 85 .4cm POLE VAULT BOX GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6cm PLAN VIEW About 20cm 30 1.WATER JUMP (STEEPPLCHASE RACES) 4.04m 10mm min 100mm min at max height 3.080m Level of Runway 20cm 1m 22.98m-4.

0.00m .80m PROTECTIVE PAD Min 2.00m PROTECTIVE PAD 0m 0.04max 1 Upright 2 Support 3 Peg 2 1 1 3 2 3 0.00m A Min 6.055 Min 6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 86 0.013 CROSSBAR SUPPORT-VIEW FROM LANDING AREA TOP VIEW (POLE VAULT BOX) 0 0.00m B A Min8.80m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LANDING AREA (POLE VAULT) A-A 45 45 B-B 45 RUNAWAY 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 87 .00m max Tape Dividing Line GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.75m min CL 3.

Take Off Line Plasticine Run Up _ 20cm ( + 2mm) 45 _ 7mm ( +1mm) 7mm min Take-off Board 10cm max _ 10cm ( + 2mm) Metallic outline CL 34.14m-1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 88 .135m + 5mm _ LAYOUT OF SHOT CIRCLE GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.92 5cm WHITE LINES 1.16m 75cm min 90 5cm 2.

CL

34.92

5cm

WHITE LINES
75cm min 90 2.50m + 5mm _

5cm

CL

34.92

5cm

WHITE LINES

18.25cm

75cm min 90 2.50m + 5mm _ 2.135m + 5mm _

5cm

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

89

JAVELIN RUNWAY AND LANDING SECTOR
6.00

34.92

7.00

0.05

4

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005) 3.00 min

1
0.75

90

CAGE FOR DISCUS THROW ONLY
7.45 6.00 1.12

2.00

2.00

2.80

34.92 8.91

50

m

in

3.

7.68 1.45
4.0 0

7.00

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

_ 2.50 ( + 0.005)

_ 2.135 (+ 0.005) 0.75 2.90

1.45

0.05

2.05

91

45 4.50 ( + 0.75 2.45 6.91 7.CAGE FOR HAMMER AND DISCUS WITH CONCENTRIC CIRCLES 7.90 1.005) 0.92 8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA _ 2.00 2.05 2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.0 0 2.00 2.00 1.45 0.0 0 50 m in 3.80 34.05 92 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 93 .LAMPIRAN 5 PERATURAN OLAHRAGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 94 .GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

Undang-Undang Pertandingan Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (KOAM) 2008/2009.762 m x - Perempuan 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.840 m x x 12 tahun Ke bawah x x x 0.762 m 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.762 m x 0.762 m - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m terbuka 5000 m terbuka 80 m lari berpagar 100 m lari berpagar 110 m lari berpagar 200 m lari berpagar 400 m lari berpagar 2000 m lari berhalangan 3000 m lari berhalangan 3000 m jalan kaki 5000 m jalan kaki 10000 m jalan kaki GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Peraturan-peraturan AM Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) dan Peraturan-peraturan pertandingan Kejohanan Balapan dan Padang Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM).914 m x 0. 2.840 m x 0. Acara – Acara dan Ukuran serta Timbangan Alat – Alat Pertandingan Kod acara Acara Lelaki 18 tahun Ke bawah x x x x x x x 0.762 m x 12 tahun Ke bawah x x x 0.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA 1.914 m x x 15 tahun Ke bawah x x x x x x 0.992 m x 0. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 95 .

00 meter Pagar 8 Ke Garisan Penamat 12. Pagar 8 Kod 08: Acara 80 Meter Lari Berpagar Tinggi Pagar Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 12.00 kg x 1.00 kg x 600 g x x 16 x x x 2.45 kg x x x 21 Lelaki 15 tahun Ke bawah x x x x 4.00 kg x 600 g x x 17 12 tahun Ke bawah x x x 2.72 kg x x 08 18 tahun Ke bawah x x x x x 4.00 meter Pagar Ke Pagar 8.00 kg x 600 g x 4.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Kod Acara Acara 18 tahun Ke bawah x x x x x 5.1 Bil.72 kg x x 08 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lompat tinggi Lompat jauh Lompat kijang Lompat bergalah terbuka Melontar peluru Melempar cakera Merejam lembing Baling tukul besi terbuka 4 x 100 m 4 x 200 m 4 x 400 m Pentatlon terbuka Heptatlon terbuka jumlah 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 96 .50 kg x 700 g x 5.00 kg x x x 20 Perempuan 15 12 tahun tahun Ke Ke bawah bawah x x x x 4.00 meter 0.762 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.55 kg x 1.00 kg x 1.45 kg x 1.

840 m 0.3 Kod 13: Acara 2000 meter lari berhalangan 2.4.4 2.4.3.3 stagger (seperti pelari Pelari ketiga akan bersedia di garisan kedua dalam acara 4 X 400 meter).1 2.1 Pelari pertama akan menggunakan lorong sendiri dan akan stagger – seperti pelari pertama dalam bermula di garisan 1 acara 4 X 400 meter.2 2.762 m Pagar 1 Dari Garisan Permulaan 16.3 Lompat Pagar : 18 kali Lompat Air : 5 kali Lompatan air ialah lompatan kedua dalam pusingan pertama dan kemudiannya lompatan yang keempat dalam pusingan yang berikutnya 2.1 2. 2.4.00 meter 13.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2.5 Kod 29: Acara PENTATLON 2. 2. Pelari akhir akan bersedia di tempat penerimaan baton mengikut kedudukan pelari yang datang.3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 97 .00 meter Pagar 10 Ke Garisan Penamat 13.00 meter 16.00 meter Pagar Ke Pagar 19. pelari ketiga mestilah berlari di lorong masing–masing sehingga selekoh pertama dan kemudiannya pelari boleh masuk ke lorong pertama. dan menerima baton dengan syarat bahawa pelari tidak menghalang atau menolak peserta lain.5.3.2 Kategori lelaki 15 tkb perempuan tkb Kod 11: Acara 200 Lari Berpagar Bil Pagar 10 10 Tinggi Pagar 0.5. 2.4 Kod 27: Acara 4 X 200 meter 2.2 Hari Pertama: 100 m lari berpagar.00 meter 19.00 meter 2. Selepas menerima baton daripada pelari kedua. lompat tinggi dan melontar peluru Hari Kedua: lompat jauh dan 800 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.4.2 Pelari kedua akan bersedia di garisan satu stagger yang akan disediakan.

1 2.6.0 Hadiah – Hadiah 3. Lompat Tinggi. kedua dan ketiga Acara individu 3000 m dan jarak lebih daripadanya serta Pentatlon dan Heptatlon . kedua dan ketiga 4.3 Acara individu sehingga 2000 m – pertama.3 4.1 3.4 Peserta – peserta Heptatlon dan Pentatlon tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam acara individu yang lain Acara terbuka hanya dibenarkan disertai oleh peserta–peserta yang berumur 12 tahun atau lebih pada 01 Januari tahun pertandingan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.6.pertama. Melontar Peluru dan 400 m Hari Kedua: Lompat Jauh. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 98 . keempat.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 2. kelima dan keenam Bagi acara pasukan. ketiga.6 Kod 30: Acara HEPTATLON 2. enam pingat akan diberikan kepada setiap pasukan yang berjaya menduduki tempat pertama.2 3. kedua.0 Acara Pertandingan 4.2 18 tkb 15 tkb 12 tkb 3 ( termasuk acara terbuka ) 3 ( termasuk acara terbuka ) 2 4.1 Setiap Majlis Sukan Sekolah Negeri tidak dibenarkan menghantar peserta lebih daripada dua orang bagi setiap acara individu dan satu pasukan bagi acara Lari Berganti-Ganti Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah seperti yang berikut : Kumpulan Umur Tingkatan 6 Atas Individu 2 ( termasuk acara terbuka ) Lari Berganti-Ganti 2 2 2 4.2 Hari Pertama: 110 m Lari Berpagar. Merejam Lembing dan 1500 m 3.

1 Pendaftaran peserta yang berwarganegara Malaysia hendaklah dibuat tiga minggu sebelum kejohanan dengan menggunakan disket dan atau borang penyertaan rasmi yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola. Nama-nama peserta yang akan mengambil bahagian dalam semua acara hendaklah disahkan selewat-lewatnya pada mesyuarat tersebut.4 5. Hanya peserta-peserta dikehendaki mendaftar. surat akuan. ini.2 Taklimat Pengurus–Pengurus Pasukan Semasa taklimat dibenarkan. (Semua pertukaran / penggantian tidak benarkan selepas pengundian) 6.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 5. Pasukan boleh mendaftarkan 2 orang peserta lelaki dan 2 orang peserta perempuan murid tingkatan 6 atas dalam kategori 18 tahun dengan syarat mematuhi peraturan am (Perkara 3) dan peraturan am (Perkara 5) dan jumlah maksimum penyertaanya dalam 2 acara individu sahaja. Peserta-peserta kategori 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah wajib membawa Kad pengenalan asal atau setaraf dengannya sebagai pengesahan rasmi. yang menyertai acara lari berganti-ganti 5.2 5. surat sumpah dan sebagainya tidak akan diterima (Rujuki Peraturan Am 4 MSSM ). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 99 .0 Pendaftaran Peserta 5.1.2 6. Segala pertukaran boleh dilakukan dalam mesyuarat tersebut. Setiausaha Agung atau wakilnya dan Pengerusi Teknik Olahraga MSS Negeri atau wakilnya diminta hadir untuk menyaksikan pengundian tersebut. 5.0 Pengesahan Peserta 6.1. Butir-butir tentang seseorang peserta hendaklah dilengkapkan dan disahkan oleh Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah Negeri masingmasing.5 6.1 Mesyuarat pengesahan dan undian akan diadakan satu minggu sebelum kejohanan. hanya penarikan diri tanpa penggantian GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.3 Peserta-peserta setiap MSS Negeri hendaklah menyertakan borang M 01 dan R 01 berserta gambar dan satu salinan surat beranak (murid sekolah rendah ) dan salinan kad pengenalan (murid sekolah menengah) yang telah disahkan oleh guru besar dan pengetua sekolah yang berkenaan dan disahkan oleh Setiausaha Agung MSS Negeri .1 Mesyuarat Pengundian 6.

Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka tidak akan dibuat.3 Penarikan Diri Semasa Kejohanan Dijalankan 6.4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. atlet berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya.1 Semua peserta mesti melaporkan diri sekurang-kurangnya 30 minit bagi acara balapan dan 45 minit bagi acara padang. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal. 6. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam semua acara yang didaftarkan atas namanya dengan mengemukakan surat pengesahan daripada pegawai perubatan kejohanan kepada pengurus kejohanan. Seseorang peserta yang menarik diri daripada mana-mana acara atas nasihat pegawai perubatan kejohanan. Selepas itu. sebelum waktu acara berkenaan dijadualkan berlangsung. dianggap sebagai menarik diri daripada semua acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. tanpa surat pengesahan sakit/ cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.3 7. Peserta-peserta tidak dibenarkan melaporkan diri terus kepada Pegawai Teknik dalam arena pertandingan. Peserta-peserta hendaklah berpakaian lengkap dan nombor-nombor mereka mesti disematkan dengan pin pada setiap penjuru di baju lari masing-masing.2 6.2 7. 7.1 Jika didapati bahawa seseorang peserta setelah disahkan semasa taklimat pengurus-pengurus pasukan. tidak mengambil bahagian dalam mana-mana satu acara (kecuali) jika dapat mengemukakan surat pengesahan sakit/cedera daripada pegawai perubatan kejohanan.4 Penggantian dalam Acara Lari Berganti-Ganti Penggantian bagi acara Lari Berganti-Ganti dihadkan kepada dua ( 2 ) orang peserta yang didaftarkan dalam disket/borang penyertaan rasmi.3. Maklumat meminta peserta melaporkan diri hanya disiarkan pada papan kenyataan di tempat penyelia peserta. Peraturan ini meliputi penyertaan di pusingan separuh akhir dan akhir 7.3. mereka akan diiringi ke tempat pertandingan oleh Penyelia Peserta. Hebahan hanya akan dibuat sekiranya terdapat sebarang pindaan dalam susunan acara atau program kejohanan.3 6.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 6.0 Melaporkan Diri Peserta 7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .3.

berpusing balik dan menghadap hakim-hakim balapan untuk menunjukkan nombor mereka dan balik ke tempat peserta dengan serta-merta tanpa memasuki padang.0 Blok Permulaan 10. 110 m lari berpagar.2 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 12 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam mesti digunakan.1 Bagi acara-acara yang tersebut di bawah untuk peringkat umur 18 tahun ke bawah dan 15 tahun ke bawah (lelaki dan perempuan) mulaan dekam dan blok permulaan mesti digunakan Acara: 100 m. Sekiranya arahan ini tidak dipatuhi. 400 m lari berpagar. tetapi penggunaan blok permulaan tidak diwajibkan dan terpulang kepada peserta itu sendiri. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 101 . 4 X 200 m GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Peserta-peserta yang lewat melaporkan diri. Untuk acara balapan.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 7. peserta-peserta hendaklah berada di lorong masing-masing. selepas sesuatu acara itu tamat. Acara: 100 m. 80 m lari berpagar. 100 m lari berpagar. 7. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam acara tersebut dan akan dianggap sebagai telah menarik diri. 400 m. 200 m. 10. 9.2 Peserta-peserta hendaklah berbaris apabila dibawa masuk dan keluar daripada arena pertandingan diringi oleh penyelia peserta.0 Prosedur Masuk Dan Keluar Arena Pertandingan 8. peserta berkenaan tidak akan dibenarkan menyertai acara itu. 200 m.6 8. seseorang peserta mesti menunjukkan tag pengenalan rasmi kepada penyelia peserta berkenaan.1 8. iaitu 15 minit sebelum acara dimulakan. 4 X 100 m. 4 x 100 m dan 4 x 400 m 10.0 Memanaskan Badan Peserta-peserta hanya dibenarkan memanaskan badan di tempat yang ditentukan.5 Apabila melaporkan diri untuk tiap-tiap acara.

60m Perempuan 1.45 m.81 m. paku kasut tidak boleh melebihi 12mm.92 m.1 Lelaki 18 tahun 1.83 m. 1.60 m.10 m.04 m. 1.63 m.01 m.85 m.0 Ukuran Tinggi Permulaan Bagi acara-acara tersebut di bawah.40 m. Panjang maksima kasut berpaku (spikes ) tidak boleh melebihi 09mm. kecuali galah berlombol untuk acara lompat bergalah.75 m. 1.2. 1. 1. 13. 1. Peserta hendaklah menggunakan pita yang disediakan oleh pihak pengelola.01 m.70 m. 1.80m Lompat tinggi .77 m. 1. kecuali untuk acara lompat tinggi dan merejam lembing. 1.75 m. 2. 1. 13.67 m.90 m.ukuran tinggi permulaan adalah seperti yang berikut : 13.97 m.80 m.2. 1. 2. 1.65 m .90 m dan seterusnya.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 11.75 m.79 m.1 Kasut Berpaku: Kejohanan ini akan diadakan di atas balapan jenis sintetik. 2.70 m. 1. Untuk acara-acara tersebut. 2.99 m.2 12. 1. 1. 1. Bagi acara lompat bergalah peserta dibenarkan menggunakan galah sendiri dengan syarat galah itu diserahkan kepada pengurus teknik untuk disahkan.59 m.0 Kasut Berpaku (Spike ) dan Peralatan 11. 1. 2.12 m. 1.83 m. 1.08 m. 1. 11. 1.95 m. 1. 1.73 m. 1.50 m.0 Cara Penanda di Tempat-Tempat Pertandingan Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan kapur atau bahan-bahan lain sepertinya untuk membuat tandaan di tempat pertandingan.70 m.84 m.06 m. 1.93 m.98 m. 1.79 m.2 Acara Lompat bergalah Lelaki 2. 1.Peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan galah orang lain kecuali dengan mendapat kebenaran daripada tuannya. 1.ketinggian permulaan dan ketinggian palang. dan seterusnya. 1. 1.87 m. 1. 1.2 Perempuan 18 tahun 1. 13.95 m. 2.3 Lelaki 15 tahun 1. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. 2. Peralatan: Pihak pengelola akan menyediakan semua peralatan termasuk blok permulaan.03 m dan seteusnya.1 13. 13. 1.2.87 m. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 102 . 2.88 m.55 m.

1.69m. 1.54m.73m.57m.6 Perempuan 12 tahun 1. 1.0 Cara Pemutusan Keputusan Kejohanan 15.70m dan seterusnya.25 m.57m. 1. 1.68m. 1.40m. Keadaan ini digunakan untuk memutuskan seri bagi sebarang kedudukan dalam pertandingan ini. 1. 1. 1.69m. 1.20 m.77m dan seterusnya 13. 1. 1.2.43m.35m.51m.75. 1.35m. 1.5 Lelaki 12 tahun 1. 1. 1. Jika ini juga tidak dapat diputuskan. 1.30m. 1. 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 103 .77m dan seterusnya 13.60m.53. 1.4 Perempuan 15 tahun 1.49m. pemenang ialah peserta yang memperoleh mata tertinggi dalam lebih acara antara peserta-peserta yang seri. 62m.2. 1. 1. 1.65m. 1.0 Papan Lonjakan Acara Lompat Kijang 14.73. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.45m. 1.1. 1. 1. 1.75m.57m.39m.71m.1.64m. 1.2.30 m. berdasarkan jadual mengira mata IAAF. 14. pemenang ialah peserta yang mendapat mata tertinggi dalam mana-mana acara tertentu.49m.2 Sekiranya seri. 171m.63m.1 Acara Pentatlon dan Heptatlon 15. 1.60m. 1. 1. 1. 1.66m.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 13. 15. 1.63m.35m.66m. 1.30m.47m.1 Pemenang ialah peserta yang dapat mengumpul jumlah mata yang terbanyak dalam lima atau tujuh acara mengikut keadaan. 1. 1. 1. 1. walaupun ukuran berat bagi acara melontar peluru dan merejam lembing tidak sama dengan kehendak IAAF.67m.1 Jarak papan lonjakan dari kawasan mendarat bagi acara lompat kijang adalah seperti berikut : Peringkat Umur 18 tkb 15 tkb Lelaki 11 / 13 m 11 / 13 m Perempuan 7/ 9 / 11 m 7 / 9 / 11 m 15.45m.60 m.40m. 1. 1.53m.

5 15.8 Lelaki 18 tahun Perempuan 18 tahun Lelaki 15 Tahun Perempuan 15 tahun Lelaki 12 tahun Perempuan 12 tahun Olahragawati Olahragawan 15.2.2. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.1.1.3 15.2.2 Penentuan pemenang anugerah ini berdasarkan kepada kriteria yang berikut.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.4 15. 15.2.1.1.6 15.2 Penentuan Peserta Terbaik 15. pungutan pingat perak dan pingat gangsa dalam acara individu akan diambil kira.1.2 15.1.1. rekod remaja kebangsaan (KOAM).5.1 15. Sekiranya pungutan pingat emas masih sama.2.1.2.2. maka keputusan akan dibuat berdasarkan jadual mengira mata IAAF bagi pencapaian terbaik acara tertentu setiap peserta.2.2.4 15. jumlah pungutan pingat emas atau perak atau gangsa dalam acara individu akan diambil kira.2.1 Pemecah rekod baharu berstatus ( ikut ranking kejohanan ) rekod Kejohanan Olahraga Peringkat Kebangsaan (KOAM) .2. perak dan gangsa.2. 15.2.2.2.2.3 15. Olahragawan dan Olahragawati diberi kepada peserta terbaik keseluruhan (Lelaki dan perempuan).2.7 15.2.1 Hadiah Anugerah peserta terbaik adalah untuk kategori berikut: 15.2. MSS ASEAN dan MSSM serta jumlah rekod yang diperbaharui dengan mengambil kira usia rekod dan bilangan pingat emas. Sekiranya kedudukan masih sama juga. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 104 .2 15.2. Sekiranya tiada rekod yang diatasi/dicatat.

Nombor warna merah atas kain putih 17.2 Peringkat umur 15 tahun ke bawah . 16. perkiraan pungutan pingat gangsa terbanyak akan diambil kira.0 Separuh Akhir 16. 16.1 Empat Separuh Akhir Pemenang setiap separuh akhir dan empat ( 4 ) pencatat masa terpantas akan layak memasuki peringkat akhir. 16.1 Kad-kad warna dan nombor berikut akan digunakan untuk kelas.1.jika masih seri.3 Peringkat umur 12 tahun ke bawah .3 Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan bagi Piala Tun Razak ialah kontinjen olahraga Majlis Sukan Sekolah Negeri yang memenangi pingat emas terbanyak.3 Dua Separuh Akhir Tiga orang peserta pemenang daripada setiap separuh akhir dan dua orang lagi peserta yang mencatat masa terbaik daripada kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.3.1.2 Tiga Separuh Akhir Dua orang peserta pemenang dan dua orang peserta yang mencatat masa yang terbaik bagi ketiga-tiga separuh akhir layak ke peringkat akhir. Jika berlaku kedudukan yang sama.0 Huruf-Huruf dan Nombor Pengenalan MSS Negeri 17. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 105 . Semua pengundian lorong untuk acara akhir semasa kejohanan dijalankan akan dilakukan oleh jawatankuasa kecil pertandingan dan perangkaan dengan pengawasan / penyeliaan oleh wakil teknik KOAM atau MSSM. dan 16.4 Sekiranya terdapat bilangan peserta yang mencatat masa terbaik lebih daripada bilangan yang dihadkan pada para 16. jantina dan negeri: 17. kiraan pingat perak terbanyak akan di ambil kira.1 Peringkat umur 18 tahun ke bawah .5 17.1.Nombor warna hitam atas kain putih 17. 16.2. 16. 16.Nombor warna biru atas kain putih GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Jika berlaku seri.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 15.1. cabutan undi akan dilakukan oleh juri rayuan. maka penentuan kelayakan akan bergantung kepada kedudukan peserta.

Labuan W.JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA 17.Perempuan R 631 – R 660 S 691 – S 720 T 751 .Perempuan A 031 – A 060 B 091 – B120 C 151 – C 180 D 211 – D 240 E 271 – E 300 J 331 – J 360 K 391 – K 420 M 451 – M 480 N 511 – N 540 P 571 – P 600 No. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest ) dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSSM kelak. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.P.1 Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula.Lelaki R 601 – R 630 S 661 – S 690 T 721 – T 750 W 781 – W 810 L 841 – L 870 Y 901 – Y 930 No.2 Huruf dan Nombor Peserta Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil 11 12 13 14 15 16 MSS Negeri Perak Selangor Pahang Kelantan Sabah Johor Kedah Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang MSS Negeri Perlis Sarawak Terengganu Kuala Lumpur W.0 BANTAHAN Segala bantahan hendaklah dibuat mengikut Peraturan 146 KOAM. kecuali perkara-perkara berikut: 18.Lelaki A 001 – A 030 B 061 – B 090 C 121 – C 150 D 181 – D 210 E 241 – E 270 J 301 – E 330 K 361 – K 390 M 421 – M 450 N 481 – N 510 P 541 – P 570 No. Putrajaya Huruf A B C D E J K M N P Huruf R S T W L Y No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 106 .T 780 W 811 – W 840 L 871 – L 900 Y 931 – Y 960 18.P.

JAWATANKUASA TEKNIK & PEMBANGUNAN BALAPAN DAN PADANG MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA

18.2

Bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta-merta dan tidak lewat daripada: 18.2.1 Lima belas minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara pusingan awal; 18.2.2 Tiga puluh minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peringkat akhir; dan 18.2.3 Sebarang bantahan bertulis kepada juri rayuan mesti disertai dengan wang pertaruhan sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Sahaja).

19.0

Hak–Hak Jawatankuasa Pengelola 19.1 Tiap-tiap acara akan dijalankan mengikut tarikh dan waktu seperti yang ditetapkan, tetapi jawatankuasa pengelola dengan persetujuan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Balapan dan Padang MSSM, berhak meminda susunan acara jika difikirkan perlu. Jika berlaku pemindaan, Penguruspengurus pasukan akan diberitahu. Jawatankuasa pengelola berhak memutuskan sebarang perkara yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Olahraga KOAM terkini, PeraturanPeraturan Am MSSM atau peraturan-peraturan pertandingan kejohanan balapan dan padang MSSM. Jawatankuasa pengelola berhak tidak membenarkan pelibatan pelajar warga asing dalam kejohanan ini.

19.2

20.0

Hal–Hal Lain 20.1 Tempat-tempat khas akan disediakan untuk peserta-peserta dan pegawai-pegawai. Individu yang tidak berkenaan dilarang masuk ke tempat-tempat khas tersebut Selain pegawai-pegawai teknik yang bertugas dan peserta-peserta yang mengambil bahagian, tidak ada sesiapa pun dibenarkan masuk ke arena pertandingan kecuali kebenaran pengurus kejohanan. Jawatankuasa tidak bertanggungjawab atas kemalangan, kematian, kecacatan anggota, kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku : 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.3.4 20.4 Semasa perjalanan pergi dan balik dari penginapan ke stadium; Semasa kejohanan dijalankan; Di dalam dan di luar kawasan stadium; dan Ditempat-tempat penginapan.

20.2.

20.3.

Walau bagaimanapun, pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah bagi memastikan bahawa keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat yang munasabah.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

107

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

108

LAMPIRAN 6

BORANG TEKNIKAL

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

109

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 110 .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ... Lembing No........... NAMA 111 ....KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH ___________________ BORANG PENYERTAAN KUMPULAN UMUR : 12 / 15 / 18* ACARA TARIKH LAHIR 100m 200 m 400 m 800m 3000m 5000M 100 L/P 110 L/P 3000m J/K 5000m J/K L.... No Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *Tandakan (X) pada acara yang akan disertai oleh atlet .. Tinggi L.. Tandatangan Pengetua / Guru Besar Cop rasmi: GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.. K/P / Surat Beranak LELAKI / PEREMPUAN* SEKOLAH : ………………………………. Peluru M.. Jauh L.......... Cakera M. Kijang M.......Setiap butir mesti ditaip dengan jelas dan lengkap * Potong yang tidak berkenaan Jumlah Acara Bil....................Borang penyertaan mesti sampai kepada pihak pengelola sebelum ______________ .

.…………… ......... Peserta Jumlah muka surat ini JUMLAH Tel:(Pejabat) Tel:(Pejabat) Rumah: Rumah: Cop MSS Negeri: Tarikh: 112 5 Nama Ketua Kontinjen: Nama Pengurus Pasukan: Tanda tangan Setiausaha Agung : ………………………………...........BORANG PENDAFTARAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ___________ KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN BORANG PENYERTAAN PERINGKAT UMUR TAHUN JANTINA L/P MSS: Bil Nama Peserta Nombor Peserta Kod-kod Acara perseorangan Tarikh Lahir No: Kad Pengenalan / Sijil Lahir Nama Sekolah Ting....../ Darjah Catatan 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Analisa Penyertaan Individu dan Berpasukan Kod Acara Bil.

…………………………………………….. ACARA : …………………………………… (LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) GILIRAN NOMBOR PESERTA NAMA PESERTA PASUKAN CATATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh : ………………………….... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 113 ..BORANG BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN LAPORAN HAKIM BILIK PANGGILAN / PENYELIA PESERTA NO. Tandatangan Ketua Bilik Panggilan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ACARA : ………………………………. Masa : …………………………….

ACARA : …………….......................................... ACARA : …………………....................………. TANDA TANGAN PENGURUS PASUKAN CATATAN HAKIM BILIK PANGGILAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 114 .......BORANG PENDAFTARAN LARI BERGANTI-GANTI NAMA PASUKAN : ……................... NOMBOR NAMA PESERTA ……………………………………………….……… 12L / 12P / 15L / 15P / 18L / 18P GIL..................... NO................................................

5/6. 6/7. Acara:…………………………………… Akhir / Saringan L/W 1 2 ……………………………………. Tanda Tangan Hakim Cadangan :. 2/3. .Borang ini boleh diadakan dalam . 7/8. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 115 .BORANG LAPORAN HAKIM BALAPAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ____________ LAPORAN HAKIM Acara:…………………………………………… No. 4/5. 1/8 dan 1 sahaja GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

000 m.KAD PENCATAT PUSINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN - No.…………………………………………………… : AKHIR / SARINGAN ( ) No. ……………………………………… Tandatangan Pencatat Pusingan .20. ACARA :………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5.000 m 3. ACARA . Pusingan 48 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 50 49 32 18 31 19 30 20 29 21 28 22 27 23 No.000 m 15.000 m 116 50 Pusingan ntk Perlumbaan Berjalan Kaki .000 m Tarikh:…………………………………………. 10... Peserta 1 2 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

KAD PENJAGA MASA NJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________________ LAPURAN PENJAGA MASA Acara:…………………………………………… No. Acara:…………………………………… L/W Akhir / Saringan TEMPAT LORONG NOMBOR PESERTA JAM 1/2/3/ ……………………………………. Tanda Tangan Penjaga Masa Tarikh: ………………………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 117 .

.( LELAKI / PEREMPUAN ) AKHIR / SARINGAN (……………….……………………………………. Acara:-…………………………. ……………………………………. S.. Acara:………… Akhir/Saringan( | | | | Catatan | | | | | | | | | | | | | 5 8 10 11 | | | 18 21 23 24 | | | | | | Tarikh: ……………………………………….MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH __________ | | | | | No.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 118 5 6 7 8 MASA PUSINGAN:- 2 M... S. ACARA: ………………ACARA:-………………….) REKOD: ………………………………………… TEMPAT JAM 1 JAM 2 JAM 3 Masa Rasmi 1 2 3 4 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Ketua Penjaga Masa Catatan:. ) ( L/P ) | LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SEKOLAH _____________ NO. 13 15 M. 8 7 6 5 4 3 2 1 TEMPAT Masa Rasmi Catatan Rekod:……………………………………….

KAD PENCATAT PUSINGAN AM KAD PENCATAT PUSINGAN AM ACARA : ………………… PENCATAT : …………………….. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 No.Pusingan Tempat 1 Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Acara ………………………….. 2 3 4 5 No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 119 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .

.. Tandatangan Penjaga Alat Penyukat Angin Tarikh : …………………. …………………………………….LAPORAN PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN (BALAPAN) No. Acara : ………………………. Tandatangan Referi GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Acara : …………………………(L / P ) AKHIR / SARINGAN ( ) TARIKH / MASA KEADAAN CUACA JANGKA MASA KELAJUAN ANGIN KEPUTUSAN ………………………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 120 ..

.....……………….......... Tanda Tangan Pengadil ………....………………………......... ………………………………………………………………………………………………………………............ ( LELAKI / WANITA) AKHIR / SARINGAN ( ) NOMBOR PESERTA / PASUKAN YANG BERSALAH TEMPAT KESALAHAN BUTIR-BUTIR KESALAHAN KEPUTUSAN REFERI …………………………………………………………………………………...........LAPORAN PENGADIL No... : ……….. ACARA : ………………… ACARA :…………………………... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 121 ................………………………. Tanda Tangan Referi Tarikh : ……………………………… GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..................

……………………… (LELAKI / PEREMPUAN) BUTIR-BUTIR PESERTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KEPUTUSAN PASUKAN KETINGGIAN CATATAN REFERI ………………………………………………… TEMPAT NAMA NO PERTAMA KEDUA KETIGA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. ACARA.KAD UKURAN TINGGI KAD UKURAN TINGGI MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ________________________ ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN) KEJOHANAN MSSM MASA TARIKH…………… REKOD ASEAN M M M NO. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KETUA HAKIM PENCATAT JUMLAH KEGAGALAN PASUKAN KEEMPAT ………………………………………………… ………………………………………………… KELIMA KEENAM KETUJUH KELAPAN JUMLAH LOMPPATAN NAMA NO TEMPAT GILIRAN 122 . ACARA …………………….

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 123 .ACARA-ACARA PADANG (UKURAN JAUH) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

.............................................................. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 124 .................. LOSE OF CONTACT M PUSINGAN ATAU BENT MASA AMARAN DIBUAT . KNEE ................ SEBAB PEMBATALAN No........................... HAKIM / NAMA ................ Tanda X didalam kotak berkenaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN............ Tandatangan Ketua Hakim Nota......................................................... PESERTA …………………………………………………....................................MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ KAD AMARAN HAKIM JALAN KAKI ( UNTUK DISERAHKAN KEPADAKETUA HAKIM JALANKAKI DENGAN SEGERA) No...................................

km.……………………….………………………………… Tarikh:. Jarak:. Peserta GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..…………………………………………………………………. Acara / Tempat NO. Hakim Nama Hakim:-……………………………………………………………………. Negeri / MSSD:.KAD ACARA JALAN KAKI JUMLAH AMARAN ACARA JALAN KAKI KAD JUMLAH AMARAN HAKIM JALAN KAKI No. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 125 . PESERTA AMARAN Pusingan Sebab dan atau m atau > masa PEMBATALAN Sebab Pusingan dan m atau atau > masa No.

Ketua Hakim : …………………………….HEPTATHLON REKOD : ………………………….. Butir-Butir Peserta Gil Nombor Nama Tempat 1 2 3 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.. Berpagar Tinggi Peluru Jauh Lembing Keputusan 110 m Lari Lompat Lontar 400 m Mata Lompat Rejam Mata 1500 m Jumlah Hari Kedua Jumlah Jumlah Mata Akhir HEPTATLON NOMBOR ACARA : ……………………………. *Jumlah mata selepas tiap-tiap acara Untuk acara penthathlon borang ini boleh diubahsuai dari segi acara . Hari Pertama Negeri / Pasukan m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata m/t/j mata *Jumlah Mata Referi :…………………………………. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 126 4 5 6 Tarikh :……………………..

..............................……………….................................................………………… Akhir / Separuh Akhir / Saringan : …………..........................…………… PPD : …………………………………………………………......................................................………………....................................................... ……................00 diterima :…………………........... Lelaki / Wanita : ………..........................................……… No............................................................................................ Referi Keputusan .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nombor Peserta / Pasukan yang Bersalah : Tempat Kesalahan Masa Kesalahan BUTIR-BUTIR KESALAHAN ..................... Keputusan ......……………….......………………........................................ Acara : ………................................. ...................................................................................... ……........................................................................BORANG BANTAHAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH ______________ Acara : …………………………………………………........... Pengerusi – Juri Rayuan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN...................... Tandatangan Pengurus Pasukan (Untuk Kegunaan Pegawai) Tarikh dan Masa Diterima : …………………………Bayaran RM 200............................... KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 127 .............. …….........................

BORANG KELUAR-MASUK PERALATAN Nombor Acara Masa Acara Bil 1 2 3 4 Peluru: Jenis Alatan Kg. Putih ii. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 128 . m Keluar Kuantiti Masuk Catatan Pita Ukur : Spikes Penanda Bendera i. Kuning iii. Merah 5 6 7 Jam Randik Kad Keputusan Borang Keputusan Rasmi dan kertas karbon 8 9 10 11 12 Clipboards Tandatangan Pegawai Tandatangan Pengurus Teknik ( Nama : Semasa peralatan diambil ) ( Nama : ) Semasa pemulangan peralatan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LAMPIRAN 7
CADANGAN PENGISIAN PERASMIAN / PENUTUPAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSM

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

129

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

130

PENGISIAN PERASMIAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol)

MASA

PENGISIAN

Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Lintas Hormat Kontinjen MSS Negeri Ucapan Yang Berbahagia KPPM @ Wakil KPPM Ucapan Perasmian oleh VVIP Upacara menaikkan bendera Obor kejohanan (jika ada) Lafaz Ikrar Kejohanan Sesi Pengenalan kepada Yang DiPertua MSS Negeri dan Setiausaha Agung MSS Negeri Penyampaian Anugerah Hadiah Juara MSSM (jika ada) Perbarisan Keluar Kontinjen Persembahan (Jika Ada) Majlis Bersurai

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

131

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 132 .PENGISIAN PENUTUPAN RASMI KEJOHANAN OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Mengikut Turutan (protokol) MASA PENGISIAN Ketibaan Dif-Dif Jemputan Ketibaan VVIP Acara Kejohanan Persembahan Kontinjen mengambil tempat Penyampaian Hadiah dan Piala Kejohanan Ucapan Perasmian oleh Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Kejohanan (Yang DiPertua MSS Negeri) Ucapan Penutupan Rasmi Kejohanan oleh VVIP Upacara menurunkan bendera kejohanan Obor kejohanan dipadamkan (jika ada) Penyerahan Bendera Kejohanan kepada tuan rumah tahun berikutnya Penyampaian Cenderamata *Pengumuman Peserta yang Berjaya mewakili Pasukan MSSM ke Sekolah-Sekolah ASEAN Perbarisan Keluar Kontinjen dan bersurai *tertakluk kepada pindaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 133 .

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 134 .

SURAT JEMPUTAN UNTUK MENGAMBIL BAHAGIAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Kepada:Pengetua / Guru Besar. Penyertaan hendaklah alamat dibuat melalui disket dan hendaklah sampai ke pada ________________. sekolah tuan dijemput mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Sehubungan itu. _________________. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah _______________________ GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. Bersama ini disertakan peraturan pertandingan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. borang dalam bentuk disket untuk tindakan pihak tuan. KEJOHANAN OLAHRAGA DAERAH /SEKOLAH ___________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. __________________ selewat-lewatnya Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai. terima kasih. Sekian. Sekolah ______________ Tuan. 4. Dimaklumkan bahawa kejohanan tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut Tarikh Masa Tempat : : : 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 135 .

2.SURAT TEMPAHAN STADIUM / VENUE KEJOHANAN Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Pengarah. Pembukaan rasmi dijangka akan disempurnakan oleh ___________________ pada _______________________ jam ________ dan Penutupan rasmi akan dilakukan oleh ___________ pada _______________ jam ________________ 3.00 pagi hingga 6. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Kerjasama dan sokongan pihak tuan bagi menjayakan acara kami ini amatlah dihargai. Seberang Perai. Seramai 1200 pelajar dan guru akan menyertai kejohanan 4 hari itu.30 pagi hingga 12. Majlis Perbandaran Seberang Perai. ( __________________________ Pentetua / Guru Besar Sekolah ________________ ) GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 136 .30 petang setiap hari mulai 2 hingga 5 April 2007 untuk pertandingan jam 7. Sehubungan itu. didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran ______________akan mengadakan kejohanan tersebut pada ___________________.P. (U. Jabatan Khidmat Kemasyarakatan. Bahagian Tempahan Stadium Batu Kawan) Tuan. pihak sekolahj _____________ ingin menempah penggunaan kemudahan di Kompleks Sukan Bertam seperti ketetapan berikut :Balapan larian dan padang olahraga : : jam 7. Bandar Baru Perda. TEMPAHAN STADIUM BERTAM UNTUK KEJOHANAN OLAHRAGA _____________ Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas.30 t/hari untuk raptai pembukaan dan penutupan pada ____________ 4.

KEJOHANAN OLAHRAGA SEKOLAH _______________________ Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. 5. Sukacita dimaklumkan bahawa Kejohanan Olahraga Skolah __________ke-53. Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. SEBERANG PERAI UTARA. akan diadakan pada 2 hingga 5 April 2007 di Kompleks Sukan MPSP. Sekian. 3.k Pengarah Pelajaran Pulau Pinang.30 petang setiap hari. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 137 .30 petang Kompleks Sukan Bertam. Jawatankuasa Pengelola ingin memohon bantuan pihak tuan untuk membuat kawalan keselamatan dan lalulintas sepanjang kejohanan terutama sekali semasa kedua-dua majlis tersebut. Seberang Perai Utara. 2 April 2007 3. 5 April 2007 4. Ibu Pejabat Polis Daerah.00 pagi hingga 6. 2.00 petang Kompleks Sukan Bertam. ( ) Pengetua / Guru Besar Sekolah ___________________. Seberang Perai Utara. 4. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh TYT Yang DiPertua Negeri Pulau Pinang dan Majlis Penutupan Kejohanan akan dilakukan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang yang akan diadakan seperti ketetapan berikut:Majlis Perasmian :Tarikh Masa Tempat : : : Isnin. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Tuan. Bertam mulai jam 7. terima kasih.30 hingga 5.00 hingga 6. Ketua Polis Negeri. Sehubungan itu. s.SURAT KEPADA POLIS POHON KAWALAN KESELAMATAN DAN TRAFIK Rujukan Tuan : Rujukan Kami Tarikh : Ketua Polis Daerah. Majlis Penutupan :Tarikh Masa Tempat : : : Khamis. Kerjasama tuan dalam hal ini amat dihargai.

5. Dipohon jasa baik Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar agar dapat membenarkan pegawai/guru yang berkenaan untuk menghadiri mesyuarat ini. Tuan. ( ) Ketua Unit Sukan. Taklimat perbelanjaan oleh Bendahari Hal-hal lain 4. Kejohanan tersebut akan diadakan pada 2 – 5 April 2007 bertempat di Stadium Bandaraya. KECEMERLANGAN SUKAN KEGEMILANGAN NEGARA Saya yang menurut perintah. 1 / 07 Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara di atas. tuan telah dilantik untuk mengetuai Jawatankuasa Kecil kejohanan tersebut (rujuk surat panggilan mesyuarat). KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 138 . d. MESYUARAT PENGELOLA KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP KE 53 2007 Bil. Mesyuarat pertama Jawatankuasa Pengelola akan diadakan pada tarikh. f.SURAT JEMPUTAN MESYUARAT J/K PENGELOLA Rujukan Tuan : Rujukan Kami : Tarikh : Edaran: _________________________________ _________________________________ Melalui : . Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Jawatankuasa Pengelola Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Pulau Pinang Ke 53 ini. Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. terima kasih.Pegawai Pelajaran Daerah / Ketua Unit / Pengetua / Guru Besar. Ucapan Pengerusi Taklimat oleh Ketua Unit Sukan Lantikan Jawatankuasa Pengelolaan Membincangkan bidang tugas JKK. Pulau Pinang. b. b. Sehubungan itu. Tuan Pengarah Pelajaran – Tuan dijemput mempengerusikan mesyuarat. Lorong Kulit. 3. Kehadiran tuan dalam mesyuarat tersebut amat dihargai. c. Pengarah Pelajaran Pulau Pinang sk. 2. Sekian. e.p. tempat dan masa seperti berikut:Tarikh Masa Tempat Agenda : : : : a.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 139 .LAMPIRAN 9 SUKAN TARA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 140 .

....................5 M 6.......LAMPIRAN 1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA BANDAR SERI PUTRA...0 M LB 6...............0 M PELURU PA 5.. N.....0 M PB 2............ KELAS..............5 M PC 2......SEMBILAN BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.................. 71700.......5 M 8...5 M 7. TARIKH....5 M 5......0 M LOMPAT LC 3.......0 M NAMA PEGAWAI.....0 M PC 4.5 M 7....... KELAS ........5 M 6......5 M 5...........0 M 4.0 M LONTAR LC 5.................................. TARIKH.. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 141 . PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA ........ GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN......... NAMA PEGAWAI....0 M 4.5 M PENYERTAAN (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN PERTAMA (1 MATA) JUMLAH LEPAS HAD KELAYAKAN KEDUA (2 MATA) JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN ACARA.... ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 3.5 M 8.0 M JAUH PA 3....0 M PB 4.... * TANDAKAN ( 1 ) SETIAP PESERTA YANG BERJAYA PADA SETIAP HAD KELAYAKAN DI ATAS * GUNAKAN BORANG BERLAINAN BAGI SETIAP KATEGORI.........5 M 3.5 M LB 3....................... BORANG SUKAN TARA (ACARA PADANG) RUMAH.5 M 3.. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA LA 6......

.... KUALA LUMPUR BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH...... TARIKH. ACARA KELAS 1 MATA 2 MATA ACARA KELAS LA 15 S 12 S LA LB 16 S 13 S LB 100 M 400 M LC 17 S 14 S LC PA 17 S 14 S PA PB 18 S 15 S PB PC 19 S 15 S PC JUMLAH PENYERTAAN 1 MATA HAD KEL..56000........... JUMLAH PENYERTAAN HAD KEL...............................................1 HAD KEL.... KELAS ........... ACARA ......... TARIKH............. ACARA ............... BORANG SUKAN TARA (ACARA BALAPAN) RUMAH.....1 2 MATA HAD KEL.......................2 1 MATA 2 MATA 1 MATA LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR JUMLAH MATA GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN..LAMPIRAN 2 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERMAISURI BANDAR SERI PERMAISURI.................. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 142 ............................... KELAS ................2 1 MATA 1 MATA 75 S 80 S 85S 85 S 90 S 95 S JUMLAH MATA 2 MATA 65 S 70 S 75 S 75 S 80 S 85 S LARIAN PERTAMA LARIAN KEDUA LARIAN KETIGA LARIAN KEEMPAT LARIAN KELIMA LARIAN KEENAM JUMLAH BESAR NAMA PEGAWAI......

00 PTG 04.30 PTG 03.45 PAGI 09.CONTOH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTRA IPOH PERAK JADUAL PERGERAKKAN SUKANTARA BAGI SATU RUMAH SUKAN TARIKH HARI MASA SESI PAGI MERAH 08.15 PTG 04.15 PTG 04.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 08.30 – – – – – 100 METER LOMPAT JAUH (A) REHAT LONTAR PELURU 400 METER PTG PTG PTG PTG PTG – – – – – LOMPAT JAUH (A) 100 METER LONTAR PELURU REHAT 400 METER KUNING 02.15 11. SEKIRANYA SESUATU ACARA DAPAT DIHABISKAN AWAL.45 PAGI 09.00 TENGAHARI 2.30 PTG 03.00 PAGI 08. SETIAP RUMAH SUKAN HARUS BERGERAK KE ACARA SETERUSNYA MENGIKUT ALIRAN DI ATAS.00 PTG 04.00 PAGI KUNING 08.30 PAGI 10.30 03.00 PETANG BIRU 08.30 PAGI – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER SESI PETANG MERAH 02.00PAGI – 12.45 09.00 PAGI : : : : 2010 RABU 8.30 PTG – – – – – LONTAR PELURU LOMPAT JAUH (B) REHAT 100 METER 400 METER CATATAN : JADUAL DI ATAS HANYALAH ANGGARAN.30 PETANG – 6.45 PTG 06.45 PTG 06. GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG (OLAHRAGA) DI SEKOLAH BAHAGIAN SUKAN.00 PAGI 08.15 PAGI 11.15 PAGI 12.15 PAGI 12.30 PAGI 10.15 PTG 04.00 08.15 04.00 PTG BIRU 02.00 PTG – – – – – LOMPAT JAUH (B) LONTAR PELURU 100 METER REHAT 400 METER HIJAU 02.45 PAGI 09.45 PTG 05.00 04.30 PAGI 10.30 PTG 03.30 10.00 PTG 04. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 143 .45 05.00 PAGI 08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful