KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan

Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Menaakul SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. 2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 3. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. 4. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. 5. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. 6. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. 7. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. 8. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. 10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 11. Berfikiran kritikal dan analitis. 12. Luwes dan berfikiran terbuka. 13. Baik hati dan penyayang. 14. Bersifat objektif. 15. Sistematik. 16. Bekerjasama. 17. Adil dan saksama. 18. Berani mencuba. 19. Berfikir secara rasional. 20. Yakin dan berdikari. Kemahiran Berfikir Kreatif Menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

1

• Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. konstruktivisme. pembelajaran masteri Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 1. pembelajaran kontekstual. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Namun demikian. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: • Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. 2. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. teknologi dan masyarakat. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. 2 . Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sainsn mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. • Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. sains.

Dalam pembelajaran kontekstual. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. penggunaan sumber luar bilik darjah. 4. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini.• Murid berpeluang bekerjasama. 5. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. projek. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan Sains. 3. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. 3 . Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Teknologi dan Masyarakat (STM). Dalam konteks ini. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. simulasi. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam kurikulum ini. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. perbincangan.

Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. verbal linguistik. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. 4 . langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: • Mengenal pasti masalah • Membuat hipotesis • Merancang eksperimen o mengawal pemboleh ubah o menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan o menentukan langkah menjalankan eksperimen. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 1. Secara kebiasaan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. perhubungan antara individu. pemahaman tentang alam sekitar. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. perhubungan dengan diri sendiri. logikal matematik. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. muzik dan irama. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. o kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data • Melakukan eksperimen • Mengumpulkan data • Menganalisis data • Mentafsirkan data • Membuat kesimpulan • Membuat pelaporan Dalam kurikulum ini. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. kinestetik. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan . Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. perhubungan antara insan dengan Penciptanya.

5. 3. penyelesaian masalah dan lain-lain. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. menyeronokkan dan bermakna. Hasil projek dalam bentuk laporan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. 6. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. projek. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. institut penyelidikan. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan.2. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai 5 . Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. penggunaan sumber luar bilik darjah. muzium. Semasa perbincangan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. simulasi. 4. pusat sains.

Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. 7. aktiviti seperti simulasi. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: • Kenal pasti dan faham masalah • Jelaskan masalah • Cari alternatif penyelesaian masalah • Lakukan operasi penyelesaian • Nilaikan penyelesaian 6 .bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Semasa penyelesaian masalah. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful