KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan

Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Menaakul SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI 1. Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. 2. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 3. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. 4. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. 5. Menyedari bahawa sains merupakan satu dripada cara untuk memahami alam. 6. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. 7. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. 8. Berhemah tinggi dan hormat-menghormati. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. 10. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 11. Berfikiran kritikal dan analitis. 12. Luwes dan berfikiran terbuka. 13. Baik hati dan penyayang. 14. Bersifat objektif. 15. Sistematik. 16. Bekerjasama. 17. Adil dan saksama. 18. Berani mencuba. 19. Berfikir secara rasional. 20. Yakin dan berdikari. Kemahiran Berfikir Kreatif Menjanakan idea Menghubungkaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta

1

Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sainsn mengutamakan pembelajaran berfikrah. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri penemuan tersebut. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran masteri Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 1. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Namun demikian. Pendekatan Inkuiri Penemuan Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. • Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Konstruktivisme Konstruktivisme ialah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna terhadap alam sekeliling mereka. 2. teknologi dan masyarakat. • Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. pembelajaran kontekstual. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah seperti berikut: • Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. sains. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. 2 . Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri penemuan terbimbing. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri penemuan ini.

Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. kaitan di antara bahan yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan Sains. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk cadangan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. 4. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. murid tidak belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. 3 . Dalam konteks ini. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. 5. kajian masa depan dan penyelesaian masalah.• Murid berpeluang bekerjasama. Dalam pembelajaran kontekstual. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. Dalam kurikulum ini. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. simulasi. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. penggunaan sumber luar bilik darjah. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. projek. 3. Walau bagaimanapun guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. perbincangan.

langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti yang berikut: • Mengenal pasti masalah • Membuat hipotesis • Merancang eksperimen o mengawal pemboleh ubah o menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan o menentukan langkah menjalankan eksperimen. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. kinestetik. verbal linguistik. Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Berikut diberikan penerangan ringkas tentang kaedah ini. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. perhubungan antara insan dengan Penciptanya. perhubungan dengan diri sendiri. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. 1. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. o kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data • Melakukan eksperimen • Mengumpulkan data • Menganalisis data • Mentafsirkan data • Membuat kesimpulan • Membuat pelaporan Dalam kurikulum ini.Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum. pemahaman tentang alam sekitar. 4 . iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. perhubungan antara individu. Secara kebiasaan. Contoh kecerdasan ini adalah visual dan ruang. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. logikal matematik. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang di bimbing oleh guru. muzik dan irama. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang berbeza kecerdasan .

Hasil projek dalam bentuk laporan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. 5. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. institut penyelidikan. menyeronokkan dan bermakna. Simulasi boleh dilaksanakan melaui main peranan. Perbincangan perlu dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen. penyelesaian masalah dan lain-lain. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. muzium. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. 6. aktiviti mengumpulkan dan mentafsirkan data. simulasi. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan satu daripada contoh kaedah ini. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. penggunaan sumber luar bilik darjah. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. 4. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai 5 . murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. 3. Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo. pusat sains. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Semasa perbincangan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. projek. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain.2.

aktiviti seperti simulasi. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah seperti yang berikut: • Kenal pasti dan faham masalah • Jelaskan masalah • Cari alternatif penyelesaian masalah • Lakukan operasi penyelesaian • Nilaikan penyelesaian 6 . 7. Semasa penyelesaian masalah. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan.bidang seperti pendidikan moral dan pendidikan alam sekitar. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu.