Wednesday, November 18, 2009

PGSR Sm3 - Modul EDU 3106
Sila salin dan cetak modul ini untuk pembelajaran subjek EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan modul dikira 1 kredit (15 jam).

UNIT 1 BUDAYA DALAM PEMBELAJARAN ( Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya)

Sinopsis Modul ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang beberapa tajuk yang berkaitan dengan pembinaan bilik darjah yang mesra budaya. Ini merangkumi tajuk yang terdiri daripada pengurusan fizikal dan sosio-emosi bilik darjah yang mesra budaya. Di samping itu, pelajar diberi pendedahan mengenai interaksi dan cara hubungan yang sesuai antara pelajar dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelajar berbagai kelompok etnik. Tajuk tentang pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mengajar pelajar pelbagai budaya. Di samping itu, unit ini juga membincangkan pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian budaya serta kelas bercantum yang sering terdapat di kawasan yang terpencil atau pedalaman. Aspek-aspek sosiolinguistik juga dibincangkan untuk menyesuaikan pelajar kepada situasi tertentu. Akhirnya, pelajar diberi pendedahan mengenai penilaian berasaskan budaya supaya pelajar dapat melengkapkan diri untuk berdepan dengan pelajar pelbagai budaya. Berbekalkan pengetahuan sedemikian, pelajar akan lebih bersedia mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang mesra budaya Hasil Pembelajaran Mentakrif konsep, tujuan dan komponen-komponen fizikal dalam pengurusan persekitaran fizikal untuk mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya Menerangkan peranan dan tanggungjawab guru dalam mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya Melakar pelan lantai fizikal bilik darjah yang mesra budaya Menjelaskan konsep, kepentingan, perkembanagan dan strategi pengurusan sosio-emosi dalam bilik darjah pelbagai budaya Menjelaskan kepentingan memahami hubungan etnik dan mencadangkan cara-cara yang sesuai dalam mewujudkan hubungan yang baik dalam kalangan pelbagai etnik Mengenalpasti konsep dan ciri-ciri pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Menjelaskan aspek-aspek penting dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran Mengenalpasti konsep, tujuan dan ciri-ciri pedagogi relevan budaya Membincangkan kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pedagogi relevan budaya 10. Menerangkan latar belakang, konsep, ciri-ciri dan kepentingan kelas bercantum 11. Mengelola ,menguruskan dan melaksanakan kelas bercantum yang memenuhi hasrat dan tujuan kelas bercantum

Mentakrifkan maksud penilaian berasaskan budaya Menghuraikan ciri-ciri dan aspek-aspek diambil kira dalam penilaian berasaskan budaya TOPIK 1 KONSEP DAN TUJUAN PERSEKITARAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA

Sebelum kita bermula, fikirkan tentang persekitaran fizikal bilik darjah. Mengapa guru perlu menyusunkan bilik darjah sebegitu rupa? Apakah aspek-aspek yang perlu diambil kira apabila ingin menyusunkan bilik darjah anda? Bagaimana anda dapat mewujudkkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya. Mari kita sama sama membincangkan ciri-ciri fizikal yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan suasana bilik darjah yang mesra budaya.

1.1 Konsep dan Tujuan Pengurusan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Konsep pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. Konsep pengurusan fizikal harus melewati bukan hanya dari aspek kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal sahaja namun hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial. Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah telah di rumuskan oleh Fred Steele(1973) sedemikian ³ the effects of physical setting in a classroom is a setting for social interaction, symbolic identification, growth, security,shelter and pleasure´. Kenyataan yang diutarakan oleh Steele (1973) disokong oleh Lambert (1994) yang menyatakan bahawa aspek persekitaran fizikal seperti dengan siapa dan di mana pelajar duduk dapat membantu dalam interaksi antara mrurid dari latar belakang lingustik dan kebudayaan yang berbeza. Kriteria-kriteria Fizikal Umum Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya 1) Aspek Fizikal :· Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti. · Mempunyai pencayaan dan pengudaraan yang baik. · Mengecat dinding dengan warna - warni yang ceria dan lembut. · Memasang langsir dengan warna yang ceria, terang dan lembut. · Melukis mural diswekitar kelas. · Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan pemadam api.

Berhenti dan Reflek Pembelajaran dalam persekitaran fizikal yang mesra budaya akan merangsang pelajar untuk menimba ilmu secara berkesan. Bagaimana anda dapat melakarkan pelan bilik lantai yang anda fikir ³ mesra budaya´?

2) Sudut-Sudut Pembelajaran:Dalam bilik darjah, terdapat pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka, kognitif, kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. Di samping itu, terrdapat sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer, televisyen dan multimedia. 1.2 Kriteria-kriteria Fizikal Spesifik Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya 1) Aspek Fizikal:· Menyusun atur tempat duduk semula murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. Apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. · Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. Secara tidak langsung guru telah berjaya secara tidak langsung untuk memujudkan persekitaran mesra budaya. · Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakng dan budaya. Tugasan yang di berikan oleh guru dapat di bincang diruang ini; di mana secara tidak langsung Ali, Kumar serta Kim Moi dapat berbincang untuk mendapatkan jawapan atau fakta untuk tugasan mereka. Keberkesanan konsep ruang bekerja atau ³work space´ ini disokong oleh Woolfolk (2001) yang menyatakan sedemikian bahawa ³ the physical environment of the classroom such as use of space, classroom setting and cocial dimensions interact to shape classroom culture´ 2) Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan:· Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut budaya, sudut sejarah dan sudut patriotik. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama, adat resam, kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar, toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti - aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat muridmurid. Contohnya di sudut budaya ini Ali dapat mengetahui tentang kebudayaan serta agama Samy dan sebaliknya agar terdapat satu pemahaman yang jelas dan tidak prasangka agar tidak menyentuh isu-isu sensitif serta menjaga sensitiviti sesuatu kaum etnik. Begitu juga dengan murid-murid dari Sabah dan Sarawak. Tindakan mewujudkan sudut-sudut pembelajaran disokong oleh Morrow dan Weinstein (1982) yang menyatakan sedemikian ³keep in mind to include a literacy center in your classroom to allow pupils to explore,

investigate and discover knowledge´. · Guru juga harus mewujudkan sudut-sudut sejarah dan patriotik; di mana sudut-sudut ini akan meyedarkan murid-murid betapa pentingnya perpaduan antara kaum-kaum dari pelbagai latar belakang etnik untuk mewujudkan sebuah negara yang aman dan makmur. Secara tidak langsung ini akan mewujudkan satu suasana mesra budaya dalam bilik darjah. · Selain daripada sudut-sudut pembelajaran, guru juga boleh menyediakan sudut bacaan di mana bahan bacaan adalah terdiri dari buku-buku atau risalah-risalah dari Sabah dan Sarawak atau sebaliknya yang mengandungi informasi mengenai sesuatu kaum atau kumpulan etnik. · Sudut pembelajaran elektronik adalah penting; di mana murid dari pelabagi latar belakang etnik dapat menggunakan perisian ³software´ yang di sediakan oleh guru seperti aktiviti interaktif dan multimedia untuk dapat melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Semasa membuat tugasan murid-murid dapat memupuk serta menghayati nilai-nilai seperti bekerjasama, tolong menolong serta toleransi. Selepas kita telah dan fahami konsep dan tujuan pengurusan fizilkal bilik darjah cuba anda bincang dengan rakan anda, Apakah ciri-ciri persekitaran fizikal spesifik selain daripada yang telah dinyatakan di atas dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ?

Pergi ke perpustakaan terdekat untuk mencari rujukan mengenai persekitaran fizikal yang mesra budaya. Dengan melengkapkan diri dengan bahan bacaan, sila jawab soalan berikut: Selepas berbincang, sila senarai ciri-ciri persekitaran fizikal bilik darjah yang spesifik selain daripada yang tersenarai di atas? 1. __________________________________________________________ __ ____________________________________________________________ 2. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 4. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 1.3 Peranan guru sebagai µPhysical Enviroment Designer¶. Sekiranya anda hadapi murid anda daripada pelbagai budaya, nescaya anda perlu mengambil perhatian terhadap kepelbagaian / perbezaan individu dalam bilik. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang berperanan sebagai µPhysical Enviromet Designer¶ agar dapat mewujudkan satu persekitaran yang mesra budaya? Antara ciri-ciri yang perlu diambil perhatian termasuk: · Perlu mengetahui latar belakang murid terlebih dahulu · Perlu faham dengan mendalam perasaan setiap murid · Mengkikis pra sangka

· Perlu mengetahui latar belakang kebudayaan, agama dan adat setiap murid dengan mendalam.

Berhenti sejenak dan semak kefahaman anda

Apakah peranan anda sebagai guru dalam mereka cipta sebuah bilik darjah yang mesra budaya ? Berbekalkan pengalaman anda, Cuba anda lakar sebuah pelan lantai bilik darjah yang kondusif supaya dapat mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya? Apakah bentuk pelan lantai yang anda akan gunakan dalam setting di bilik darjah anda ? Adakah anda akan menggunakan kenis tradisional, jenis ladam kuda, separa bulatan atau jenis yang berbentuk modular untuk mewujudkan satu enviromen yang mesra budaya ?

Latihan

1. Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru, apakah ciri-ciri utama yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya? 2. Buat refleksi pengalaman anda melakarkan bilik darjah di atas.

1.4 Rumusan · Pengurusan fizikal harus mengambil kira bukan sahaja kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal tetapi hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial. · Susunatur bilik darjah harus memberi perhatian kepada cara susunan tempat duduk pelajar harus samarata dari segi kumpulan etnik · Sudut ±sudut pembelajaran dan bacaan dalam bilik darjah perlu mengambil kira bahan bacaan pelbagai kumpulan etnik, mural sesuai dengan semua bangsa dalam kelas. · Guru perlu berperanan dalam mengetahui latar belakang pelajar, dan kepelbagaian perbezaan individu pelajar apabila mengatur dan melakarkan pelan bilik darjah serta letaknya sudut-sudut pembelajaran supaya mesra budaya

9 . A. Mass: Allyn & Bacon. Shirley & Solity Jonathan. Weinstein. Ohio. Pafkay.(2nd Ed). Columbus. Jones. Educational psychology.Boston: Allyn & Bacon. FI. Spaces for children. Reading. Classroom management. Cheyney. NSW: Dcroom Helm. (1967). (1995). Seating arrangements in classrooms. Teaching children of different cultures in the classroom.F. Boston: Allyn and Bacon . B. Physical setting and organization development. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.SW & Mignano. Lambert. F. Woolfolk (2001). Elementery Classroom management.(1973). New York:Plenum Press.MA:AddisonWesley.( 8th Ed. (1987).M.W.(3rd Ed) : McGraw Hill. 6th Edition . Rujukan Bull. Classroom management: Principles to Practice.C.(1994). The International Encyclopedia of Education( 2nd ed). Becoming a teacher. (1987).Berikut ialah senarai bahan bacaan teks dan bahan rujukan yang digunakan Teks Bacaan Asas Carol.J(2003). Steele.S. A.).B.N.5355-5359 begin_of_the_skype_highlighting 53555359 end_of_the_skype_highlighting.: Bell&Howell. Robiah Sidin (1993).( 2004). Comprehensive classroom management: Creating Positive Learning Environments for all Students.

menguruskan dan melaksanakan kelas bercantum yang memenuhi hasrat dan tujuan kelas bercantum . Tajuk tentang pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk mengajar pelajar pelbagai budaya. Ini merangkumi tajuk yang terdiri daripada pengurusan fizikal dan sosio-emosi bilik darjah yang mesra budaya. perkembanagan dan strategi pengurusan sosio-emosi dalam bilik darjah pelbagai budaya Menjelaskan kepentingan memahami hubungan etnik dan mencadangkan cara-cara yang sesuai dalam mewujudkan hubungan yang baik dalam kalangan pelbagai etnik Mengenalpasti konsep dan ciri-ciri pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan Menjelaskan aspek-aspek penting dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran Mengenalpasti konsep. konsep. Di samping itu.UNIT 1 BUDAYA DALAM PEMBELAJARAN ( Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya) Sinopsis Modul ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang beberapa tajuk yang berkaitan dengan pembinaan bilik darjah yang mesra budaya. Menerangkan latar belakang. Di samping itu. tujuan dan komponen-komponen fizikal dalam pengurusan persekitaran fizikal untuk mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya Menerangkan peranan dan tanggungjawab guru dalam mewujudkan bilik darjah yang mesra budaya Melakar pelan lantai fizikal bilik darjah yang mesra budaya Menjelaskan konsep. Berbekalkan pengetahuan sedemikian. tujuan dan ciri-ciri pedagogi relevan budaya Membincangkan kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pedagogi relevan budaya 10. ciri-ciri dan kepentingan kelas bercantum 11. Akhirnya. kepentingan. pelajar diberi pendedahan mengenai penilaian berasaskan budaya supaya pelajar dapat melengkapkan diri untuk berdepan dengan pelajar pelbagai budaya. unit ini juga membincangkan pedagogi relevan budaya dan kepelbagaian budaya serta kelas bercantum yang sering terdapat di kawasan yang terpencil atau pedalaman. Mengelola . pelajar akan lebih bersedia mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang mesra budaya Hasil Pembelajaran Mentakrif konsep. Aspek-aspek sosiolinguistik juga dibincangkan untuk menyesuaikan pelajar kepada situasi tertentu. pelajar diberi pendedahan mengenai interaksi dan cara hubungan yang sesuai antara pelajar dalam bilik darjah yang terdiri daripada pelajar berbagai kelompok etnik.

Konsep pengurusan fizikal harus melewati bukan hanya dari aspek kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal sahaja namun hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial. growth. · Mempunyai pencayaan dan pengudaraan yang baik. · Keselamatan yang terjamin seperti pelan kebakaran dan pemadam api. Mari kita sama sama membincangkan ciri-ciri fizikal yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan suasana bilik darjah yang mesra budaya. terang dan lembut.warni yang ceria dan lembut. Pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah telah di rumuskan oleh Fred Steele(1973) sedemikian ³ the effects of physical setting in a classroom is a setting for social interaction. . Kriteria-kriteria Fizikal Umum Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya 1) Aspek Fizikal :· Terdapat meja dan kerusi yang sesuai dengan murid dan boleh diubah suai mengikut keperluan aktiviti. · Mengecat dinding dengan warna . · Memasang langsir dengan warna yang ceria.1 Konsep dan Tujuan Pengurusan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah Konsep pengurusan persekitaran fizikal bilik darjah yang mesra budaya adalah amat penting dalam pengajaran dan pembejaran dalam abad yang mencabar ini dan lebih-lebih lagi melibatkan murid-murid dari pelbagai latar belakang etnik. 1. symbolic identification. fikirkan tentang persekitaran fizikal bilik darjah. · Melukis mural diswekitar kelas. security.Mentakrifkan maksud penilaian berasaskan budaya Menghuraikan ciri-ciri dan aspek-aspek diambil kira dalam penilaian berasaskan budaya TOPIK 1 KONSEP DAN TUJUAN PERSEKITARAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG MESRA BUDAYA Sebelum kita bermula.shelter and pleasure´. Mengapa guru perlu menyusunkan bilik darjah sebegitu rupa? Apakah aspek-aspek yang perlu diambil kira apabila ingin menyusunkan bilik darjah anda? Bagaimana anda dapat mewujudkkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya. Kenyataan yang diutarakan oleh Steele (1973) disokong oleh Lambert (1994) yang menyatakan bahawa aspek persekitaran fizikal seperti dengan siapa dan di mana pelajar duduk dapat membantu dalam interaksi antara mrurid dari latar belakang lingustik dan kebudayaan yang berbeza.

Kumar serta Kim Moi dapat berbincang untuk mendapatkan jawapan atau fakta untuk tugasan mereka. Tugasan yang di berikan oleh guru dapat di bincang diruang ini. classroom setting and cocial dimensions interact to shape classroom culture´ 2) Sudut-Sudut Pembelajaran dan Bacaan:· Selain daripada sudut-sudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut baru seperi sudut . Keberkesanan konsep ruang bekerja atau ³work space´ ini disokong oleh Woolfolk (2001) yang menyatakan sedemikian bahawa ³ the physical environment of the classroom such as use of space. Perbincangan serta persediaan untuk lukisan mural secara tidak langsung akan dapat memupuk nilai serta belajar untuk bertoleransi dan bekerjasama. di mana secara tidak langsung Ali. Secara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik dalam satu-satu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk satu suasana mesra budaya secara tidak langsung. 1.2 Kriteria-kriteria Fizikal Spesifik Untuk Mewujudkan Persekitaran Bilik Darjah yang Mesra Budaya 1) Aspek Fizikal:· Menyusun atur tempat duduk semula murid-murid dalam bilik darjah supaya terdapat kesamarataan taburan di antara murid-murid dari pelbagai kumpulan etnik dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. terdapat pelbagai sudut pembelajaran dan aktiviti yang dapat membantu perkembangan intelek murid seperti sudut boneka. kognitif.Berhenti dan Reflek Pembelajaran dalam persekitaran fizikal yang mesra budaya akan merangsang pelajar untuk menimba ilmu secara berkesan. · Aktiviti mengecat dinding dengan melukis mural -mural biasanya dilakukan oleh guru kelas sendiri atau beberapa murid yang menjadi pembantunya. Aktiviti sedemikian juga merupakan salah satu aktiviti yang sesuai yang boleh dilakukan oleh murid-murid dari pelbagai latar belakang kumpulan etnik supaya dapat memupuk perasaan kekitaan dalam kalangan mereka. televisyen dan multimedia. Di samping itu. Bagaimana anda dapat melakarkan pelan bilik lantai yang anda fikir ³ mesra budaya´? 2) Sudut-Sudut Pembelajaran:Dalam bilik darjah. Adalah sesuai sekiranya tema lukisan mural berkisar mengenai perayaan-perayaan serta kebudayaan perihal pelbagai kaum etnik di negara ini. terrdapat sudut-sudut bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti komputer. Apabila ada perbincangan kumpulan atau aktiviti-aktiviti kumpulan ahli-ahli kumpulan akan terdiri dari pelbagai kaum etnik. kinestetik serta sudut kreativiti dan sebagainya. · Ruang untuk bekerja adalah penting untuk memupuk nilai kerjasama dan tolong menolong antara murid dari pelbagai latarbelakng dan budaya. Secara tidak langsung guru telah berjaya secara tidak langsung untuk memujudkan persekitaran mesra budaya.

Contohnya di sudut budaya ini Ali dapat mengetahui tentang kebudayaan serta agama Samy dan sebaliknya agar terdapat satu pemahaman yang jelas dan tidak prasangk agar a tidak menyentuh isu-isu sensitif serta menjaga sensitiviti sesuatu kaum etnik. sudut sejarah dan sudut patriotik.budaya. Dengan melengkapkan diri dengan bahan bacaan. investigate and discover knowledge´. Begitu juga dengan murid-murid dari Sabah dan Sarawak. tolong menolong serta toleransi. Secara tidak langsung ini akan mewujudkan satu suasana mesra budaya dalam bilik darjah. adat resam. toleransi serta hormat-menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan kaum . Secara tidak langsung murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni seperti sabar. Apakah ciri-ciri persekitaran fizikal spesifik selain daripada yang telah dinyatakan di atas dapat mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya ? Pergi ke perpustakaan terdekat untuk mencari rujukan mengenai persekitaran fizikal yang mesra budaya. di mana sudut-sudut ini akan meyedarkan murid-murid betapa pentingnya perpaduan antara kaum-kaum dari pelbagai latar belakang etnik untuk mewujudkan sebuah negara yang aman dan makmur. Selepas kita telah dan fahami konsep dan tujuan pengurusan fizilkal bilik darjah cuba anda bincang dengan rakan anda. ____________________________________________________________ _______________________ _____________________________________ . sila jawab soalan berikut: Selepas berbincang.aktivti multimedia atau interaktif di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat muridmurid. · Guru juga harus mewujudkan sudut-sudut sejarah dan patriotik. Guru juga boleh menyediakan pelabagai aktiviti . · Selain daripada sudut-sudut pembelajaran. sila senarai ciri-ciri persekitaran fizikal bilik darjah yang spesifik selain daripada yang tersenarai di atas? 1. di mana murid dari pelabagi latar belakang etnik dapat menggunakan perisian ³software´ yang di sediakan oleh guru seperti aktiviti interaktif dan multimedia untuk dapat melaksanakan tugasan dalam kumpulan. Sudut-sudut ini dapat mendedahkan murid-murid kepada pelbagai agama. Semasa membuat tugasan murid-murid dapat memupuk serta menghayati nilai-nilai seperti bekerjasama. kebudayaan serta kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. Tindakan mewujudkan sudut-sudut pembelajaran disokong oleh Morrow dan Weinstein (1982) yang menyatakan sedemikian ³keep in mind to include a literacy center in your classroom to allow pupils to explore. guru juga boleh menyediakan sudut bacaan di mana bahan bacaan adalah terdiri dari buku-buku atau risalah-risalah dari Sabah dan Sarawak atau sebaliknya yang mengandungi informasi mengenai sesuatu kaum atau kumpulan etnik. · Sudut pembelajaran elektronik adalah penting.

Cuba anda lakar sebuah pelan lantai bilik darjah yang kondusif supaya dapat mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya? Apakah bentuk pelan lantai yang anda akan gunakan dalam setting di bilik darjah anda ? Adakah anda akan menggunakan kenis tradisional. ____________________________________________________________ ___________________________________ _________________________ 1. jenis ladam kuda.2. Berhenti sejenak dan semak kefahaman anda Apakah peranan anda sebagai guru dalam mereka cipta sebuah bilik darjah yang mesra budaya ? Berbekalkan pengalaman anda. separa bulatan atau jenis yang berbentuk modular untuk mewujudkan satu enviromen yang mesra budaya ? Latihan 1. Berdasarkan kepada pengalaman anda sebagai guru. Sekiranya anda hadapi murid anda daripada pelbagai budaya. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang berperanan sebagai µPhysical Enviromet Designer¶ agar dapat mewujudkan satu persekitaran yang mesra budaya? Antara ciri-ciri yang perlu diambil perhatian termasuk: · Perlu mengetahui latar belakang murid terlebih dahulu · Perlu faham dengan mendalam perasaan setiap murid · Mengkikis pra sangka · Perlu mengetahui latar belakang kebudayaan. nescaya anda perlu mengambil perhatian terhadap kepelbagaian / perbezaan individu dalam bilik. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 5. ____________________________________________________________ _____________________________ _______________________________ 4. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3. agama dan adat setiap murid dengan mendalam.3 Peranan guru sebagai µPhysical Enviroment Designer¶. apakah ciri-ciri utama yang perlu diberi perhatian dalam mewujudkan sebuah bilik darjah yang mesra budaya? .

Ohio.: Bell&Howell. F. Jones.W. A. B. 1. 6th Edition . A.J(2003). · Guru perlu berperanan dalam mengetahui latar belakang pelajar. Comprehensive classroom management: Creating Positive Learning Environments for all Students. NSW: Dcroom Helm.( 2004). (1967). dan kepelbagaian perbezaan individu pelajar apabila mengatur dan melakarkan pelan bilik darjah serta letaknya sudut-sudut pembelajaran supaya mesra budaya Berikut ialah senarai bahan bacaan teks dan bahan rujukan yang digunakan Teks Bacaan Asas Carol. Pafkay.4 Rumusan · Pengurusan fizikal harus mengambil kira bukan sahaja kemudahan prasarana serta kemudahan fizikal tetapi hasil dari pengurusan persekitaran fizikal dapat mewujudkan satu suasana serta iklim pembelajaran yang kondusif dengan mengambil kira keunikan perspektif dari pelbagai latar belakang budaya dan sosial.(3rd Ed) : McGraw Hill.F. Teaching children of different cultures in the classroom. Classroom management: Principles to Practice. Shirley & Solity Jonathan.SW & Mignano. Elementery Classroom management. mural sesuai dengan semua bangsa dalam kelas. .2. Columbus.Boston: Allyn & Bacon. (1987). (1995).(2nd Ed). Becoming a teacher. Mass: Allyn & Bacon. Buat refleksi pengalaman anda melakarkan bilik darjah di atas. Rujukan Bull.B. · Susunatur bilik darjah harus memberi perhatian kepada cara susunan tempat duduk pelajar harus samarata dari segi kumpulan etnik · Sudut ±sudut pembelajaran dan bacaan dalam bilik darjah perlu mengambil kira bahan bacaan pelbagai kumpulan etnik. Cheyney.

N. Aspek sosio-emosi amat penting untuk mewujudkan suatu keadaan yang harmonis dan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesannya. Robiah Sidin (1993).( 8th Ed.(1973). Reading. Justeru ini. pastinya anda dapat merenung bagaimana anda dapat mewujudkan suasana sosio emosi yang baik untuk murid-murid anda.5355-5359 begin_of_the_skype_highlighting 53555359 end_of_the_skype_highlighting. New York:Plenum Press. penghargaan kendiri dan kawalan kendiri. The International Encyclopedia of Education( 2nd ed). 1995. Lewis & Books-Gunn.(1994). 1979). iaitu kewujudan kendiri dan kategori kendiri (Lewis. Spaces for children.). Oleh itu. pembentukan kendiri. Identiti sosial dan kefahaman kendiri kanak-kanak berkembang dalam dua peringkat. perihal masyarakat dan kemasyarakatan.M. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.MA:AddisonWesley.Menurut Kamus Pelajar Edisi Ketiga sosial ditakrif sebagai segala yang berkaitan dengan masyarakat. (1987). Physical setting and organization development.S. topik ini akan membincangkan beberapa aspek dalam sosio-emosi yang perlu diambil kira oleh guru dalam mengurus bilik darjah. Weinstein. Perkembangan sosial kanak-kanak terdiri daripada kemahiran berinteraksi dengan orang lain. Seating arrangements in classrooms. Boston: Allyn and Bacon TOPIK 2TOPIK 2 PENGURUSAN SOSIO-EMOSI Pernahkah anda fikir tentang suasana sosio-emosi sesebuah bilik darjah? Mengapa seorang guru perlu memberi perhatian kepada suasana bilik darjah? Dengan pengalaman anda. 9 . Educational psychology.C. FI. emosi adalah satu perasaan afektif yang dialami oleh seseorang . Perkataan emosi berasal daripada perkataan Greek iaitu ³emovere´ yang membawa maksud ³untuk keluar´. Steele.Lambert. 2.1 Konsep Dan Tujuan Pengurusan Sosio-Emosi Perkataan sosioemosi terdiri daripada dua perkataan iaitu sosial dan emosi. Woolfolk (2001). Perkembangan sosial pula adalah satu proses apabila kanak-kanak belajar berhubung dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat dan budayanya. Classroom management.

Cara kanak-kanak .individu dalam sesuatu keadaan yang memberi makna kepada dirinya. Oleh itu. Berhenti sejenak dan berfikir ³ Pengurusan sosio-emosi yang mantap di dalam kelas mampu mewujudkan pengajaran yang menyeronokkan´ .2 Perkembangan dan Pengurusan Sosio-emosi Di Dalam Bilik Darjah Perkembangan emosi dan sosial yang sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang. Perkembangan Sosioemosi bermula dengan kebolehan murid memahami dan menguruskan emosi sendiri dan membolehkan murid memahami keperluan. emosi dan pandangan orang lain untuk membina kemahiran sosial di dalam kelas yang mempunyai latar belakang majmuk yang mesra dan harmoni. tindak balas fisiologi dan pernyataan emosi. Bincangkan dengan rakan-rakan anda. Teori-teori Pengurusan Sosio-emosi: Bandura berpendapat bahawa perkembangan emosi kanak-kanak diperoleh dengan cara peniruan. teruja dan emosi negatif pula adalah seperti marah. sosioemosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat. Beliau berpendapat kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya dan melakukan gerak balas yang tidak pernah dibuatnya dahulu. gerak hati. Ahli psikologi dan fisiologi berpendapat bahawa emosi melibatkan perasaan. 2. Aspek ini akan mempengaruhi pembelajaran murid dan membolehkan murid belajar mengawal emosi. Emosi juga boleh ditakrifkan sebagai tindak balas atau kebangkitan yang ditonjol keluar sebagai rangsangan kepada perasaan emosi. pemikiran dan tindakan supaya dapat menyesuaikan diri dalam bilik darjah. Emosi boleh dibahagikan kepada dua iaitu emosi positif seperti gembira. kecewa dan lainlain.. Peranan guru sangat penting dalam pengurusan sosioemosi dengan memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan murid untuk berinteraksi dengan rakan di dalam kelas terutamanya bagi sebuah kelas yang mempunyai murid yang berbeza budaya dan latar belakang .

b) Iklim bilik darjah tidak kondusif akan memberi kesan yang buruk terhadap prestasi kesuluruhan c) Memberi tekanan mental kepada murid dan guru .´ [Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. penemuan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula jadi. Dengan bermain kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran. Pendekatan belajar melalui bermain diberi penekanan khusus dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-kanak. Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat penerokaan. pembelajaran dan kemahiran.4 Kepentingan Pengurusan Sosio-emosi Guru perlu mengurus sosio-emosi murid-muridnya secara berkesan kerana kegagalan guru berbuat demikian akan memberi impak kepada pencapaian murid. Froebel (1782 1852) pernah mewujudkan program kindergarten 1 di Jerman untuk kanak -kanak yang berumur 4 hingga 5 tahun berkonsepkan bermain sambil belajar . Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri seseorang individu. Bermain adalah salah satu aktiviti yang menggembirakan. 2. Menurut Erikson. Melalui bermain kanak-kanak dapat belajar pelbagai perkara dan ia dikenali sebagai pembelajaran tidak formal. Beliau percaya proses pembelajaran yang paling berkesan adalah sesuatu aktiviti yang menggembirakan. 2. cara yang paling mendatangkan kepuasan dan yang telah dipelajarinya untuk mendapatkan sesuatu dengan paling mudah dan cepat. Bermain membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif.3 Strrategi Pengajaran Dalam Pengurusan Sosio-emosi Belajar Melalui Bermain: Tahukah ³Belajar melalui bermain´ adalah salah satu strategi pengajaran yang dapat memberi perhatian kepada sosio-emosi pelajar dalam kelas pelbagai budaya. 2003] Belajar Melalui Bermain adalah antara strategi yang boleh digunakan oleh seorang guru untuk menggalakkan interaksi sosial dan mengawal emosi murid secara semula jadi.Manakala Dewey (1852 1859) pula menggalakkan proses pembelajaran melalui prinsip belajar melalui bermain di mana aspek keseronokan merupakan hak bagi setiap kanak -kanak. Teori Erik Erikson pula menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. bermain adalah satu keperluan. Antara aspek akan berlaku dalam pengurusan sosio-emosi terdiri daripada berikut: a) Proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu. Bagi kanak-kanak yang sedang membesar..menyatakan emosinya bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya mengenai penerimaan oleh masyarakat. personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. Bermain adalah proses spontan yang dapat menghasilkan pengalaman.

Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan. 2. Antara aspek aspek penting adalah berikut: · Sosioemosi dalam kalangan kanak-kanak ditakrifkan sebagai satu proses berinteraksi dan mengadaptasi diri dalam masyarakat.5 Rumusan Topik ini membincangkan mengenai pengurusan sosio-emosi pelajar dan kepentingannya seseorang guru dapat menguruskan sosio-emosi pelajar dalam bilik darjah yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Latihan/ Aktiviti Dalam kumpulan bertiga . . Berjaya atau tidak anda menguruskan kelas? Kongsi pengalaman anda dengan rakan -rakan anda. cadangkan strategi-stategi pengajaran yang difikirkan sesuai untuk digunakan oleh seorang guru yang mengajar kelas pelbagai budaya dan nyatakan kelebihan strategi stategi pengajaran tersebut. Ia amat bermakna dalam membantu mengeratkan hubungan antara murid pelbagai latar belakang · Pengajaran dan pembelajaran akan terganggu dan tekanan mental akan dihadapi pelajar jika keadaan sosio-emosi tidak diurus dengan baik oleh guru. buat refleksi tentang apakah cara yang telah anda laksanakan untuk mengurus sosio-emosi pelajar dalam kelas.d) Murid rasa tergangggu dan tidak selesa e) Murid sukar memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran Berhenti dan Reflek Jika anda mengajar kelas yang terdiri daripada pelajar pelbagai budaya. · Peranan guru sangat penting dalam pengurusan sosioemosi dengan memberi penekanan kepada kebolehan dan keyakinan murid untuk berinteraksi dengan rakan di dalam kelas pelbagai budaya · Belajar Melalui Bermain adalah antara strategi yang boleh digunakan oleh seorang guru untuk menggalakkan interaksi sosial dan mengawal emosi murid secara semula jadi.

3. Kemajuan ekonomi sahaja tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik 2. Boston: Allyn & Bacon Rujukan Jones. anda akan diberi pendedahan tentang hubungan etnik di Malaysia. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu seiring dan seimbang supaya tidak timbul . Mass: Allyn & Bacon.1 Hubungan etnik Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pen duduk yang berbilang kaum. (2004). Sebagai rakyat Malaysia sudah semestinya kita perlu mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei 1969.Teks Bacaan Asas Woolfolk. Aspek-aspek dan ciri-ciri hubungan etnik dai Malaysia akan diketengahkan dan implikasinya terhadap perhubungan dalam bilik darjah. Jangan kita lupa bahawa negara kita pernah menghadapi konflik etnik yang menyebabkan berlakunya pelbagai masalah. Comprehensive classroom management: Creating Positive Learning Environments for all Students. F. Educational Psychology.A. Kestabilan politik sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang 3. TOPIK 3 PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK Dalam topik ini. B. (1995). Perlu kita sedar bahawa pengalaman pahit tersebut telah menyedarkan kita bahawa: 1.

memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan .kepincangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan konflik. Adalah penting untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan. Apakah kepentingan memahami hubungan etnik? Mari kita meneliti betapa pentingnya setiap individu memahami tentang hubungan etnik dalam negara kita.seluruh struktur sosial masyarakat dan .2 Kepentingan Memahami Hubungan Etnik Sebagai seorang guru. anda perlu memahami akan kepentingan hubungan etnik. Dalam konteks negara kita Malaysia keseimbangan melibatkan agihan habuan ekonomi yang saksama dan perkongsian pemerintahan yang matang. Antara kepentingan termasuk: · Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang pernah menghadapi konflik etnik · Hubungan etnik berkait rapat dengan: . . 3. Berhenti sejenak dan renung tentang hubungan etnik Cuba anda fikir sejenak apakan kesan daripada Peristiwa 13 Mei 1969 kepada hubunganantara kaum di negara kita. Persoalannya ialah: · Apakah faktor yang dapat mewujudkan keseimbangan? · Apakah perkara yang perlu dipertahan atau dipelihara untuk menjamin keseimbangan yang berterusan? Mudah sahaja iaitu usaha yang berterusan dalam memupuk dan mengekalkan hubungan etnik yang harmonis. Ini adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah anda dan dalam jangka wa ktu panjang ialah untuk mewujudkan 1 Malaysia .

· Melalui hubungan etnik. · Hubungan etnik dapat membantu dalam memahami kesan perindustrian dan perubahan sosial. Anda diberi masa 10 minit untuk berbincang mengikut tajuk dan selepas itu jelaskan kepada kumpulan anda hasil perbincangan tersebut. Anda digalakkan menggunakan pendekatan kolaboratif semasa perbincangan. · Hubungan etnik dapat mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial.sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial · Hubungan etnik menggambarkan perkembangan sejarah negara dan kemampuan sosioekonomi negara kita. Masyarakat luar dapat melihat kestabilan politik dan ekonomi di sini. Namun demikian negara luar melihat bahawa wujudnya keharmonian dalam hubungan etnik di Malaysia. a. Kontrak sosial b. Berhenti dan Reflek Apakah yang anda fahami tentang konsep masyarakat majmuk? Bagaimanakah peranan anda sebagai seorang guru untuk membantu pelajar anda memahami konsep ini? Adalah perlu kita fahami bahawa keharmonian hubungan etnik di negara kita tidak bergantung sepenuhnya kepada keadaan berbaik-baik antara kaum tetapi juga antara kumpulan kelas sosial yang berbeza. perindustrian.punca konflik serta .. akan dapat kita fahami isu prasangka dan diskriminasi yang berlaku serta gambaran tentang peranan faktor personaliti dalam menentukan tatalaku anggota masyarakat. Sejauhmana tahap perpaduan nasional di negara kita masih sukar diukur. Hubungan etnik yang wujud pada masa kini telah mencorakkan sistem sosial di Malaysia. Ini telah memberi impak kepada sektor-sektor pelancongan. Dasar Pecah dan Perintah zaman pemerintahan British . · Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial negara. Inilah antara kesan yang wujud hasil daripada hubungan etnik yang seimbang dan stabil. perdagangan dan lain-lain. Latihan/ Aktiviti Secara berkumpulan bincangkan perkara-perkara berikut.

Educational Psychology.c. Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan. Konsep 1 Malaysia 3. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Teks Bacaan Asas Muhamad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassn. (2004). Boston: Allyn & Bacon TOPIK 4 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sebagai guru berpengalaman. semasa dan selepas .(2005). Pembentukan Negara Bangsa d. Antara aspek aspek penting adalah berikut: Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang pernah menghadapi konflik etnik Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan. Dasar Kebudayaan Nasional e.A. imbas balik Apakah yang anda faham dengan pengajaran dan pembelajaran? Apakah aspek-aspek yang perlu anda ambil perhatian sebelum. · Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial negara. Readings on ethnic relations in a multicultural society. Rujukan Woolfolk. punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial Hubungan etnik menggambarkan perkembangan sejarah negara dan kemampuan sosioekonomi negara kita Hubungan etnik dapat membantu dalam memahami kesan perind ustrian dan perubahan sosial.3 Rumusan Topik ini membincangkan mengenai hubungan etnik di Malaysia dan kepentingannya setiap daripada rakyat Malaysia memahami tentang hubungan etnik dalam negara kita.

Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran Pengajaran juga boleh didefinisikan sebagai rancangan guru yangsistematik untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. and work effectively with students who have different levels of skills and come fromculturally diverse backgrounds. Effective teachers also understand how to use appropriate levels of technology in the classroom. instructional planning. dan peranan guru dalam mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. melakukan pengajaran. Ia merupakan satu proses daripada persediaan untuk mengajar. Contohnya. gambar dan lain -lain alat bantu yang memudahkan murid-murid menghubungkaitkan maklumat.proses pengajaran dan pembelajaran. (Santrock. afektif dan psikomotor. . pengurus dan pelaksana perlu berpandukan prinsip pengurusan yang sistematik. Penguasaan dan pemahaman terhadap sesuatu fakta akan mudah dikuasai apabila proses pembelajaran dibantu dengan pelbagai bahan bantu mengajar sebagai bahan rangsangan seperti gambarajah.2 Ciri-ciri Guru Berkesan Salhah Abdullah (2006) dalam bukunya Guru Sebagai Fasillitator menegaskan bahawa guru sebagai fasilitator berperanan sebagai perancang. They know how to motivate. Prinsip perancangan perlu tepat diikuti dengan prinsip penyampaian yang sesuai dan disusuli dengan prinsip tindakan yang tepat ( p. 4. Effective teachers have good command of their subject matter and a solid core of teaching skills. communicate.1 Konsep Pengajaran Dan Pembelajaran Pengajaran atau pedagogi bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran atau ilmu pengetahuan kepada pelajar-pelajarnya. seseorang murid akan mula menguasai kemahiran membaca setelah proses pembelajaran berlaku secara berulang-ulang dan berterusan. carta. 2006) Matlamat pengajaran pula adalah seperti berikut: Untuk menyampaikan maklumat berbentuk ilmu pengetahuan Membolehkan pelajar menguasai kemahiran kogintif. They have excellent instructional strategies supported by methods of goal setting. Perubahan struktur mental yang berlaku melibatkan perubahan skema. jadual. jangkaan dan matlamat.43). Pembelajaran ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza. kepercayaan. Santrock J.W dalam bukunya Educational Psychology: A Tool for Effective Teaching menyatakan bahawa pengajaran berkesan bergantung kepada 2 faktor utama iaitu : pengetahuan profesional guru dan komitmen guru yang berupaya merancang pengajaran tersusun dengan cemerlang (excellent instructional planning). Pernahkah anda berfikir cara terbaik untuk menguruskan pengajaran dan pembelajaran yang baik dalam bilik darjah yang mesra budaya? Topik ini akan membincangkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran dengan fokus kepada konsep. and classroom management. Dari sudut kognitif. pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera. menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu. 4. Proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan akan membawa perubahan tingkah laku.

4 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan melibatkan proses-proses seperti merancang. Membantu pelajar supaya boleh berdikari 4. Apakah aspek-aspek yang perlu anda fokuskan? Kongsikan dengan rakan anda 4. Menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif.3 Konsep Pembelajaran 4.6 Peringkat-peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran . Ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan berkesan termasuk : · Prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling · Sistematik dalam merancang dan menilai · Penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang · Bijak mengurus masa · Berpandangan jauh · Bersedia untuk berubah dan fleksibel · Berkomuknikasi dengan berkesan 4. Manakala pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah berkaitan aspek-aspek berikut: · Merancang pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dengan mengambilkira latar belakang murid yang berbeza · Melaksana pengajaran dan pengajaran seperti yang telah dirancang dan membuat pengubahsuaian semasa jika perlu · Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran · Membuat tindakan susulan berdasarkan penilaian yang telah dibuat termasuk membuat penambahbaikan Berhenti dan Berfikir Cuba anda renung dan fikir peranan anda sebagai pengurus pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pelbagai budaya.5 Pengurus Pengajaran dan pembelajaran Dalam Kelas pelbagai budaya: Seorang guru yang mengurus pengajaran dan pembelajaran juga boleh digelar pengurus . melaksana. menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan.Membantu pelajar memiliki nilai dan sikap yang sihat.

peringkat peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah berkaitan persediaan guru : i) Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran ii) Semasa proses pengajaran dan pembelajaran iii) Selepas proses pengajaran dan pembelajaran Rajah 1: PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN GURU PERANCANGAN .Dalam konteks pengurusan pengajaran dan pembelajaran.

PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENILAIAN & PENGUKURAN PENAMBAHBAIKAN PEMULIHAN PENGAYAAN .BAHAN .SUMBER . Persediaan sebelum pengajaran dan pembelajaran termasuk merancang pelaksanaan pengajaran melalui penulisan Rancangan Pengajaran Harian meliputi aspek-aspek : § Hasil pembelajaran yang tepat § Kaedah pengajaran yang sesuai dengan kepelbagaian budaya murid . guru perlu membuat persediaan rapi sebelum memulakan sesi pengjaran dan pembelajaran.STRATEGI Tidak Berkesan HASIL PEMBELAJARAN TERCAPAI Berkesan Sebelum proses pengajaran dan pembelajaran Sebagai seorang guru yang berhadapan dengan murid-murid pelbagai budaya.

Akta. praktikal. gambarajah. mencadangkan pemikiran baru dan mencabar pelajar untuk berfikir pada aras tinggi .sumber pembelajaran yang boleh digunakan seperti buku teks. 1991. radio. prospektus. prototaip atau bahan-bahan sejarah. kad imbasan. audio visual.§ Sumber pengajaran yang mencukupi § Bahan bantu mengajar yang berkesan § Langkah-langkah proses pengajaran yang jelas (a) Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Pengurusan pengajaran dan pembelajaran bermula dengan perancangan dan penyediaan bahan bantu mengajar yang sesuai. gambar. model. Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran (a) Strategi Pengajaran Releven Pelbagai Budaya . gambarajah. selamat digunakan dan guru dapat menggunakan bahan tersebut untuk menerangkan konsep abstrak yang sukar difahami dengan berkesan. majalah. majalah. maklumat akhbar. buku rujukan. 1991). internet. (1990). Sumber yang tepat. Arahan Perbendaharaan termasuk sumber hasil temubual dan soal selidik. Mengguna alat bantu mengajar (ABM) dapat membantu menerangkan sesuatu konsep (Hiebert. phamplets and brochures. Penggunaan alat bantu mengajar yang sesuai dan berkesan sangat penting untuk membantu guru menerangkan konsep abstrak yang sukar kepada para pelajar. (b) Pemilihan Sumber Pengajaran Guru yang bersedia dengan maklumat dari pelbagai sumber bukan sahaja berjaya memberi penerangan yang jelas kepada pelajarnya tetapi juga mampu membuat perkaitan antara idea -idea. Semasa merancang pengajaran. Kozma. pengursan grafik. sesuai. akhbar. Contoh-contoh bahan bantu mengajar seperti bahan maujud. komputer. Ini diakui oleh Mayer & Gallini. dan mencukupi mampu mencabar minda pelajar seterusnya menarik minat mereka untuk memahami isi pelajaran dengan lebih berkesan. Sumber. video. Seorang guru yang kreatif akan menyesuaikan bahan bantu mengajar dengan isi pelajaran agar murid mudah menguasai konsep abstrak yang kompleks. statistik rasmi. rancangan radio dan televisyen. Weame & Taber. jurnal . laporan penyelidikan. saya mendapatkan seberapa banyak input daripada pelbagai sumber sebelum memulakan setiap sesi pengajaran . peta minda. Manakala Slavin (1994) menyarankan guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan alat bantu mengajar (ABM). Ciri-ciri bahan pengajaran efektif pula berbentuk maujud. Guru perlu menerangkan dengan jelas dan memberi contoh-contoh yang berkaitan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran .

Guru juga dapat merancang aktivti selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan dan mengambil tindakan susulan . aktiviti. Berfikir dan berbincang Bincangkan dalam kumpulan apakah strategi-strategi pengajaran yang telah anda pelajari dan laksanakan yang relevan pelabagai budaya ? Semasa guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran guru perlu memastikan § melaksanakan pengajaran seperti yang dirancang § mengenalpasti prosedur penilaian pembelajaran murid yang sesuai § menerapkan nilai-nilai kepelbagaian budaya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran § menyediakan suasana bilik darjah yang kondusif dari segi psikososial dan fizikal untuk murid-murid yang mempunyai latar belakang berbeza § mengurus disiplin murid dengan mengambilkira kepelbagaian kelompok murid § mengendalikan aktiviti pemulihan dan pengayaan Selepas Proses Pengajaran dan Pembelajaran Seterusnya proses penilaian dan pengukuran perlu dilaksanakan oleh guru untuk mengetahui keberkesanan pengajaran. mendapatkan serta memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan yang selanjutnya. Gay (1985) pula berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses sistematik mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Menurut D. Stufflebeam dalam bukunya Educational Evaluation and Decision Making . Penilaian dilaksanakan berperanan untuk: Mengesan perkembangan penguasaan murid dan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid . Keberkesanan sesuatu proses pengajaran tidak dapat dipastikan tanpa proses penilaian oleh guru semasa dan selepas pengajaran berlaku. Penilaian prestasi merupakan satu proses meliputi aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi. beliau telah mentakrifkan penilaian sebagai satu proses menentukan. hasil dan impak pengajaran dan pembelajaran bagi membuat analisis untuk memastikan pelajar telah menguasai kemahiran yang disampaikan oleh guru.Pemilihan strategi pengajaran yang tepat juga mampu membuatkan penyampaian maklumat dan pelaksanaan pengajaran menjadi lebih berkesan terutama aktiviti yang melibatkan interaksi aktif murid yang terdiri daripada pelbagai budaya dan latar belakang.

Alat pengukuran dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti data kuantitatif hasil daripada ujian bulanan. Tujuan utama pengukuran adalah untuk membuat pengelasan bagi pencapaian akademik murid dalam pembelajaran dan membuat penambahbaikan kepada kaedah pengajaran guru. soal selidik. senarai semak. peperiksaan. Keputusan peperiksaan penilaian formatif pula yang dilaksanakan selepas tamat sesuatu tajuk dan penilaian sumatif yang dilaksanakan secara holistik pada hujung semester dapat menilai pencapaian pelajar. Apabila guru memberikan ujian kepada pelajarnya. guru perlu memperuntukkan masa membuat refleksi terhadap pelaksanaan pengajarannya. Penilaian prestasi pelajar juga membolehkan guru menilai semula strategi pengajaran dan membuat penambahbaikan. skala kadar. temubual murid/rakan sekerja. Alat pengukuran yang tepat dalam proses penilaian mampu memberi maklumat berharga kepada guru untuk mengukur pembelajaran pelajar dan menilai keberkesanan pengajaran guru . Penambahbaikan perlu dilakukan oleh guru setelah melaksanakan penilaian dan pengukuran. Penilaian menyeluruh pelajar dapat dilakukan melalui data-data pengukuran kuantitatif dan kuanlitatif . tahap pencapaian murid dan keberkesanan komunikasi guru-murid. Pendekatan Pengajaran Masteri contohnya amat menekankan bahawa guru perlu memastikan murid telah dapat menguasai sesuatu kemahiran sebelum kemahiran yang barudisampaikan. data pemerhatian dan kajian tindakan. Penambahbaikan berbentuk pemulihan. sosiogram.dalam pembelajaran untuk merancang aktiviti pengayaan dan pemulihan Mengenal pasti keberkesanan pengajaran guru supaya membolehkan guru memperbaiki pengajaran selanjutnya Mengambil tindakan susulan untuk mengatasi kelemahan & meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran meningkatkan keberkesanan pengajaran . guru sebenarnya bukan sahaja sedang mengukur pencapaian pelajarnya tetapi juga mengukur keberkesanan strategi pengajarannya sendiri. penggunaan bahan bantu mengajar. pengayaan dan penilaian semula kesemua elemen -elemen yang terlibat semasa merancang dan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku perlu diambilkira oleh seorang guru yang proaktif dan berkesan Setelah guru selesai menyempurnakan proses pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini adalah penting untuk mengkaji keberkesanan pengajaran guru dalam aspek pemilihan strategi pen gajaran. Pengukuran merupakan satu proses sistematik untuk mendapatkan maklumat secara kuantitatif untuk menentukan pencapaian murid. rekod anekdot.. kuiz. maklumat dan sumber pengajaran. · · Gunakan internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas pelbagai budaya. Senaraikan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang berkesan selain daripada yang telah dibincangkan di atas untuk mengendalikan .

menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan terhadap pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira latarbelakang pelajar. Mari kita membuat rumusan. · Ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran berkesan termasuk prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling. mengurus masa dengan baik dan mempunyai kemahiran abad ke 21. Dalam satu kumpulan bertiga sediakan satu carta alir yang lengkap berhubung pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang telah anda pelajari . Setiap peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Teks Bacaan Asas Santrock J.kelas yang mempunyai murid-murid yang berlainan budaya dan latar belakang ? Latihan/Aktiviti 1.tentang apa yang telah dipelajari. menilai kembali apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran itu. dan kepelbagaian perbezaan dari segi kognitif. Senarai teks bacaan dan rujukan diberikan di bawah. 2. Bincangkan dengan pensyarah anda apakah masalah -masalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran bagi kelas pelbagai budaya dan bagaimanakah anda mengatasi masalah -masalah tersebut ? 1. · Pembelajaran ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza · Pengurusan pengajaran dan pembelajaran melibatkan proses-proses seperti merancang. · Guru perlu mengambil kira semua aspek kepelbagaian budaya apabila mengurus pengajaran dan pembelajaran dalam semua peringkat pengajaran. anda perlu menunjukkan dengan jelas aspek -aspek yang anda fikirkan penting untuk diberi perhatian oleh seorang guru yang mengajar di dalam kelas pelbagai budaya murid.W (2006) Educational psychology: A tool for effective teaching( 3rd ed). emosi dan fizikal pelajar. penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang.New York: Mc Graw Hill . melakukan pengajaran. sistematik dalam merancang dan menilai.3 Rumusan Kita sudah sampai ke penghujung topik. Cantumkan semua peringkat pengurusan pengajaran dan pembelajaran untuk dibentangkan. · Pedagogi atau pengajaran merupakan satu proses daripada persediaan untuk mengajar. melaksana. sosial.

Good. New York: Addison Wesley Educational Inc. M.& Brophy.M. TOPIK 5 Pedagogi Relevan Budaya dan Kepelbagaian kelompok (Cultural and Indigeneous relevant pedagogy) Topik ini membincangkan pedagogi relevan budaya di mana strategi strategi yang sesuai diguna dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah pelbagai budaya.(4th Ed. & Byrd. T. Gredler.E. peranan guru dalam menangani cabaran dalam memilih pedagogi relevan budaya untuk pelbagai kelompok .Rujukan Burden. D. P. Theory into practice. Methods for effective teaching.E. Looking in classrooms.) New Jersey: Merrill Prentice Hall. Boston: Allyn Bacon.(1997).R. J. Learning and instruction. Tambahan pula. (1994).L. (2001).

skills. Guru yang peka dan pandai mengolah pengajaran dan pembelajaran pelbagai budaya harus berinteraksi dengan lebih positif dapat memupuk kebangaan budaya masing -masing bagi memangkin kematangan intelek.2 Tujuan Pedagogi Relevan Budaya Guru seperti kita perlu memahami hakikat bahawa perlaksanaan pedagogi mereka dalam bilik darjah murid pelbagai budaya memerlukan mereka hadapi situasi pengajaran dengan keperihatinan sosial budaya. terminologi ini mula diambil perhatian oleh Gloria Ladson-Billings (1994) menyatakannya sebagai a pedagogy that empowers students intellectually. Kesedaran dan kefahaman kosep kepelbagaian pelajar ini harus melewati bukan hanya mengenal dan mentafsir konsep sahaja tetapi boleh mencerakin serta mengambil kira keunikan perspektif budaya dan sosial.etnik dalam bilik darjah turut diketengahkan. Definisi : Untuk memahami pedagogi relevan budaya. emotionally. Ulasan yang utarakan Gay memberitahu bahawa kita perlu ambil perhatian guru-guru bagi menghadapi murid-murid berlatarkan pelbagai budaya. Rasionalnya supaya suasana pengajaran dan pembelajaran lebih optima dan berkesan bagi semua murid. kemahiran dan sikap yang holistik bole mencapai hasrat h dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukunegara. 5. Pengajaran relevan budaya membantu kesefahaman dan permuafakatan antara guru dan murid supaya kesepaduan perolehan ilmu. and performance styles of diverse students to make learning more appropriate and effective for them. Guru perlu beri perhatian terhadap konsep ini dengan pertimbangan bijak supaya pengelolaan. pengurusan dan pengajaran mereka mengambil kira sensiviti budaya. and attitudes. it teaches to and through the strengths of these students . socially. Culturally relevant pedagogy calls for instruction to be made relevant to the student by finding an intersection between (a) the student s knowledge and skills and (b) school s knowledge and skills by engaging the student in active investigations so she can discover the connections between what she knows and what teachers want her to know (Lee 1992). Malaysia sebuah negara pelbagai budaya. 1 Berhenti dan Berfikir Cuba anda terjermahkan definisi yang diberikan oleh Gloria Ladson_Billings dan bincang dengan . and politically by using cultural referents to impart knowledge. 5. guru perlu peka kepada pengajaran seperti dinyatakan Gay (2000) culturally responsive teaching as using the cultural knowledge.1 Konsep Pedagogi Relevan Budaya Sebagai seorang guru berkesan dalam abab ke 21 ini. adalah penting kita sebagai pendidik untuk memahami konsep kepelbagaian pelajar (perbezaan individu). prior experiences.

Sekiranya anda hadapi murid daripada pelbagai budaya. Ia adalah mustahak bagi murid memahami latar belakang mereka yang berlainan budaya. pedagogi relevan budaya beri motivasi murid belajar secara konstektual. guru seperti anda seharusnya menjadi pengantara persekitaran sekolah dan rumah murid. proses aktif pembelajaran rentasi budaya walaupun belajar dalam kepelbagaian tetapi ia menyatupadukan ilmu pengetahuan. sila senarai ciri ciri pedagogi relevan budaya.kawan anda. konsep.3 Ciri-ciri Pedagogi Relevan Budaya Selepas kita telah dan fahami konsep dan tujuan pedagogi relevan budaya. pengetahuan. cuba anda bincang dengan rakan anda mengenai soalan Apakah ciri-ciri pedagogi relevan budaya ? Selepas berbincang. pengetahuan dan pengalaman pelajar untuk mengukuhkan pengajaran dan pembelaj ran. 2. a 5. Guru yang mengajar dalam situasi budaya berbeza harus mengunakan ciri-ciri perbezaan budaya. kemahiran dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi pelbagai budaya ke dalam kesepaduan ilmu dan nilai tanpa prejudis budaya lagi. Bandingkan ciri-ciri yang anda berikan dengan pernyataan yang diberikan oleh Guittierez (1994) dan Ladson-Billings (1994) yang diberikan : 1. 3. latar belakang. Anda yang mengajar kelas yang terdapat murid pelbagai budaya perlu mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran anda dengan mengambil kira konsep perbezaan individu. Mempunyai sifat mudah mesra dengan murid dan sentiasa bersedia berkongsi maklumat.4 Strategi pengelolaan Pedagogi Relevan Budaya. kaitkan apa yang anda faham dengan tugas anda sebagai seorang guru: Apabila kita bertugas di sekolah yang ada murid daripada latar belakang budaya yang berbeza. nescaya anda perlu mengambil perhatian terhadap kepelbagaian / perbezaan individu dalam bilik. Guru juga mempunyai pandangan bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai kejayaan. Guru perlu merancang seterus mengelo la pengajaran dengan mengambil kira aspek berikut : Kaedah dan Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Guru yang mengelolakan pedagogi dalam bilik darjah pelbagai budaya harus melihat pengajaran sebagai an art rather than a science supaya guru seperti anda berfikiran kreatif dan boleh menyesuaikan diri dengan murid pelbagi budaya. Selain daripada membantu pelajar perolehi pengetahuan. kemahiran dengan murid pelbagai budaya.. Pembelajaran lebih berkesan apabila murid menyebati pengetahuan. iaitu mengambilkira pengalaman murid yang berbeza. procedur . 5. Sebagai contoh guru digalakkan gunakan kaedah dan teknik berikut: . Anda juga boleh berhubung dan berkomunikasi dengan ibu bapa murid berlainan budaya.

Wujudkan atau cari bahan bacaan sesuai dengan budaya setiap murid. Projek Kaedah ini memerlukan pembinaan kumpulan yang terdiri daripada mur pelbagai kaum dan id budaya. Ketahui dan memahami perkataan / ayat yang boleh menyinggung budaya murid. Bahan bacaan yang merujuk sesuatu budaya secara berat sebelah (bias) boleh membawa konflik permikiran murid. Murid boleh mendapat sumber pengetahuan terus daripada kaum yang mengamalkan budaya yang berbeza. Anda sebagai guru yang menjiwai pedagogi pelbagai budaya harus : Memilih bahan bacaan yang boleh dikaitkan dengan pengalaman setiap murid dalam bilik darjah anda.1. Strategi rentas budaya mengkehendaki pelajar meneroka dan membina pengetahuan serta pengalaman supaya faham budaya orang lain. Tajuk yang sesuai dan melambangkan kepelbagaian budaya diberi keutamaan. Penggunaan Bahan Bacaan Bagi Pedagogi Relevan Budaya Guru seperti anda harus menerima konsep perbezaan individu dan menterjemahnya semasa pengajaran dan pembelajaran. contohnya bagi Tajuk : Budaya masyarakat majmuk. Menguasai pelbagai strategi pengajaran pembelajaran. memberi penghargaan secara kolektif melambangkan harmoni sesuatu kumpulan pelbagai budaya. Sesi pembentangan mereka dikukuhkan dengan terdapat perkongsian maklumat dengan murid lain dari pelbagai budaya memberi maklumat. Contohnya dalam kumpulan perbincangan ahli kumpulan terdiri daripada Ahmad. . Kaedah pembelajaran kolaboratif dan koperatif Guru yang mengunakan strategi pemusatan murid ini. Contohnya murid diberi tajuk: Adat Perkahwinan. Ah Seng dan Ah Hai diberi tajuk : Budaya Orang India dan Sarojini dan Selvarani diberi tajuk : Budaya Orang Melayu. Guru perlu memudahcara letusan idea ahli kumpulan. mengalakkan murid berbincang dan sesi buzz melibatkan ahli-ahli kumpulan pelbagai budaya. Sesuatu program bacaan yang berkesan harus rapatkan perbezaan budaya dan memberi murid ruang berfik ir secara positif perbezaan budaya. Galakkan murid membaca dan memahami bahan rentas budaya. Apa yang selalu kita perhatikan murid kaum tertentu hanya akan buat projek berkaitan dengan bangsa sendiri tanpa ada rentasan budaya. hurai atau memperbaiki persepsi budaya masing-masing 3. Ahli kumpulan terdiri daripada bangsa berbeza supaya mereka boleh kongsi pengalaman dan buat kerja lapangan di komuniti yang berbeza. Murid digalakkan berinteraksi dan bekerjasama dalam suasana hormat-menghormati. Kolaboratif dan koperatif perlu dipupuk diperingkat sekolah rendah lagi bagi m endapat persekitaran pembelajaran yang sihat dan boleh menyatu-padukan murid pelbagai budaya dalam kelas 2. Penemuan Guru merancang pengajaran melalui penemuan. Sebagai contoh semasa mengajar kemahiran bacaan terdapat guru yang tidak perihatin terhadap bahan bacaan yang tidak mesra budaya. Seng Yan dan Kumaran. Sesi pembentangan perlu mempamirkan kejayaan semangat pasukan dan setiakawan. Rusnah dan Fauziah diberi tajuk : Budaya Orang China.

Integrasi teknologi maklumat ke dalam pengajaran dan pembelajaran juga harus mengambil kira perbezaan individu terutama dari segi sosial dan budaya. guru peka terhadap pengajaran berasaskan komputer sesuai dengan budaya pelajar. Pembelaja ran berasaskan komputer perlu memaparkan persekitaran budaya pelajar secara mesra. Anda perlu menguasai teknologi untuk membolehkan teknologi membantu anda menguruskan perbezaan demi memanfaatkan pembelajaran murid. Bahan berasaskan computer perlu sesuai dengan budaya pelajar. Aspek terakhir yang perlu anda beri perhatian dalam konsep pedagogi relevan budaya ialah komunikasi guru yang berkesan. Anda perlu beri fokus kepada perkara tersebut: (a) Perkembangan teknologi manfaatkan guru dan murid. (b) Semua murid perlu diberi peluang dan ruang untuk meneroka alam siber secara luas tetapi guru perlu menerapkan perbezaan individu dan budaya secara positif. guru yang berkesan akan gunakan teknologi membantu pengajaran.Adakah anda berfikiran terbuka dan positif melaksanakan pengajaran di bilik darjah dengan mengambil perhatian terhadap perkara-perkara tersebut ? Pembelajaran berasaskan computer berasaskan pedagogi relevan budaya Perkembangan teknologi mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh apabila anda bawa masuk perisian pembelajaran ke dalam bilik darjah perlu semak kandungan perisian tersebut supaya tidak menjejaskan budaya seseorang murid.Teknologi amat membantu pengajaran dan pembelajaran. ia telah mengubah corak pengajaran dan pembelajaran. Bil Kumpulan Etnik Perkataan atau Ayat yang kurang sesuai digunakan semasa Pengajaran & Pembelajaran . Cuba anda bincang dengan rakan dan senaraikan perkataan atau ayat yang tidak sesuai bagi sesuatu kaum.

Guru tidak mengajuk/ mentertawa murid pelat sebutan yang melambangkan etnik tertentu. and attitudes · Salah satu ciri pembelajaran berkesan ialah penyebatian pengetahuan. guru -guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. Mari kita membuat rumusan. Guru harus beri ruang dan peluang bagi murid kemukakan idea daan pendapat.Secara umumnya guru perlu guna bahasa yang mudah difahami oleh semua murid.4 Rumusan Kita sudah sampai ke penghujung topik. · Pedagogi relevan budaya merujuk kepada a pedagogy that empowers students intellectually. kemahiran dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi pelbagai budaya ke dalamkesepaduan ilmu dan nilai tanpa prejudis budaya lagi · Antara kaedah/teknik pengajaran yang sesuai untuk pedagogi relevan budaya termasuk kaedah koperatif. socially. and politically by using cultural referents to impart knowledge. Latihan/Aktiviti Dalam mempastikan keberkesanan pengajaran pedagogi relevan budaya. skills. · Integrasi teknologi maklumat ke dalam pengajaran dan pembelajaran juga harus mengambil kira perbezaan individu terutama dari segi sosial dan budaya. Cuba buat renungan Cuba imbas kembali dan tanya diri sendiri faktor yang manakah (seperti yang dinyatakan di atas) memberi sumbangan kepada kejayaan anda dalam pedagogi relevan budaya? Adakah anda dapati sebarang kelemahan yang timbul? Sekiranya ada bagaimana anda atasinya.tentang apa yang telah dipelajari. procedur. Pilih salah satu kaedah dan jelaskan cara bagaimana anda akan melaksanakannya? 1. . emotionally. penemuan dan projek. Guru perbetulkan dan menyebut kembali sebut yang salah/pelat. konsep. Guru juga perlu berusaha mempelajari dan memahami bahasa ibunda murid yang berlainan etnik.

(2001). New York: Addison Wesley Educational Inc. Looking in Classrooms. D. 4th Edition. (2001).& Brophy. T. Teks Bacaan Asas Gredler. . Creating culturally responsive. & Byrd. P. Montgomery. Vol. J.R. New Jersey: Merrill Prentice Hall. Learning and instruction. Teaching Exceptional Children. Theory into practice.M.Senarai teks bacaan dan rujukan diberikan di bawah. (1994).(1997). M. inclusive classrooms.33(4) pp 4-9. Rujukan Burden. Good. Methods for effective teaching.E. Boston: Allyn Bacon.W.E.L.

Berasaskan pernyataan di bawah. Sejarah kelas bercantum telah bermula sejak penjajahan British di negara ini di mana ia dikenali sebagai Multiple Class Teaching. kelas perlu dicantum. Apakah ciri-ciri biasa yang terkandung dalam pedagogi kelas bercantum? Sekarang kita akan meneliti cara bagaimana mengelolakan sesi pengajaran untuk kelas bercantum 6. b. Multiple Class Teaching dijalankan di Lower Primary School ketika itu oleh sebab keadaan bilangan guru yang sangat minima dan kemudahan asas seperti bilik darjah dan papan tulis tidak mencukupi. bilangan guru di sekolah-sekolah tersebut juga adalah sedikit dan dengan itu. Kalau bilangan guru tidak mencukupi dan bilangan murid adalah 10 orang atau kurang. Contohnya.1 Sejarah dan Konsep Kelas Bercantum Setiap murid di negara ini perlu diberikan peluang untuk memperoleh pendidikan selaras dengan pendemokrasian pendidikan. kelas tidak perlu dicantum. Kalau enrolmen tahun / darjah berkenaan ada 10 orang murid atau lebih. tahun tiga dan empat serta tahun lima dan enam. Konsep Kelas Bercantum Konsep kelas bercantum merujuk kepada kelas-kelas di sekolah rendah yang mengandungi muridmurid yang umurnya hampir sebaya. Kalau bilangan guru mencukupi. Kelas bercantum sebagai satu bentuk pengajaran yang mana seorang guru mengajar murid-murid terdiri daripada beberapa gred atau lebih daripada satu gred di dalam sebuah bilik darjah. c.TOPIK 6 PEDAGOGI KELAS BERCANTUM Fikirkan tentang pengalaman peribadi yang pernah anda melalui mengenai keperluan untuk merancang bagi mengajar sebuah kelas bercantum. cuba bincang dengan rakan anda bagaimana boleh berlaku? a. merancang untuk mengajar satu pelajaran kelas bercantum. 1988). kelas tidak perlu dicantum. (UNESCO. perlu mengajar lebih daripada satu kelas pada masa-masa tertentu. . kelas bercantum diadakan. Oleh sebab terdapat banyak sekolah kurang murid di pedalaman. misalnya tahun satu dan dua. Di samping itu.

misalnya darjah satu dan dua atau darjah dua dan tiga. · Strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa. · Murid-murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan · Bilangan murid kurang daripada 10 orang dan dengan itu. Prinsip-prinsip pecahan kepada kumpulan adalah seperti berikut : (a) Kumpulan Sama Kebolehan (b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan (c) Kumpulan Tahun Persekolahan (d) Kumpulan Sosial (e) Kumpulan Individu . minat dan konsentrasi yang berbeza-beza walaupun mereka dalam kumpulan umur yang sebaya. Kemudian. Oleh itu murid-murid di bawah jagaannya lebih sesuai dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil.d. Kemahiran multi task atau keterampilan g uru diperlukan supaya dapat menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 6. Anda perlu ketahui bahawa tugas mengelola kelas-kelas bercantum banyak memerlukan persediaan dan pendekatan yang mahir daripada pihak guru. imaginasi. konsep kepelbagaian murid perlu diambil kira kerana setiap murid mempunyai daya tanggapan. Seelok-eloknya satu kelas bercantum tidak melebihi 20 orang murid. Fikirkan Cuba bincang dengan rakan anda dan senaraikan ciri-ciri kelas bercantum seperti mana yang anda ketahui. tidak membolehkan satu kelas biasa dibuka. anda boleh semak dengan ciri-ciri yang anda senarai dengan yang diberikan dalam modul ini ? 6. Umur murid-murid dalam satu kelas bercantum perlulah hampir sama dan dari tahap yang sama.2 Ciri-ciri Kelas Bercantum · Kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja.3 Pedagogi Kelas Bercantum Dalam situasi pengajaran secara kelas. · Guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas. e.

Pembahagian murid-murid kepada kumpulan-kumpulan yang lemah. Pelajaran seperti matematik dan bahasa amatlah sesuai diajar mengikut kumpulan ini.Kumpulan Sama Kebolehan Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik. Cara pembahagian begini akan lebih cenderung membawa kepada bilangan murid-murid dalam kumpulan sederhana adalah lebih ramai daripada murid-murid dalam kumpulan cerdas dan lemah. Kalau murid-murid dibahagikan . Renung dan fikirkan Bincangkan bagaimana anda dapat mengelolakan sesi pengajaran berdasarkan kumpulan mengikut kebolehan? Kumpulan Pelbagai Kebolehan Kumpulan ini terdiri daripada murid-murid yang pelbagai kebolehan. Guru memerhati dan mencatat pencapaian murid-murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kemudian secara berhatihati membahagikan murid-murid pada kumpulan-kumpulan tertentu. Guru hendaklah lebih menitikberatkan keperluan kumpulan yang lemah ini.

Kumpulan Individu Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran. ada yang pandai melukis. pelajaran muzik. Jenis-jenis aktiviti yang dibuat biasanya termasuklah permainan. dalam tiap-tiap kumpulan itu nanti terdiri daripada murid-murid yang berkebolehan dalam pelbagai aktiviti.mengikut kumpulan ini. Sediakan lembaran kerja untuk semua kumpulan. ada penulis dan ada juga yang aktif dalam kerja-kerja praktikal. Sesuai bagi kemahiran yang berbeza. manakala masa yang sama kumpulan tahun persekolahan lain melakukan kerja sendiri. Murid yang cerdas dapat membantu murid yang lambat. . Oleh itu kumpulan yang mempunyai pelbagai kebolehan dapat menghasilkan kerja proj k yang berjaya. ada yang pandai membaca. Kongsikan bahan rujukan dengan rakan-rakan anda. Biasanya kumpulan ini dibentuk untuk menjalankan satu -satu projek. Kumpulan Tahun Persekolahan Guru mengajar satu tahun tertentu. e Lembaran kerja pula disediakan mengikut kebolehan individu. Guru mengambil kesempatan untuk membimbing secara individu. · · Gunakan internet untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai kelas bercantum. Di sini kanak-kanak diberi peluang memilih kumpulan-kumpulannya sendiri.4 Rancangan Pengajaran Kelas Bercantum Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. drama atau pelajaran bercorak rekreasi dan kerehatan. Setiap darjah ada kumpulan: § lambat § sederhana § cerdas Guru mengajar mengikut darjah secara bergilir. 6. Kumpulan Sosial Kumpulan ini berbeza dengan Kumpulan Aktiviti dan Kumpulan Pelbagai Kebolehan keran a kumpulan ini dibentuk berdasarkan kepada penyesuaian kanak -kanak itu sendiri.

Namun jika dua tajuk berlainan terpaksa diajar pada satu masa.Guru-guru yang terlibat dalam kelas bercantum perlu sedar sukatan pelajaran yang disediakan oleh PPK adalah untuk kegunaan kelas biasa. (rujuk Rancangan Pengajaran Harian) Mata pelajaran dan tajuk yang sama boleh diajar serentak mengikut prinsip-prinsip kelas bercantum. Guru yang mengajar kelas bercantum Tahun 4 dan 5 perlu meneliti isi kandungan sukatan pelajaran bagi kedua-dua tahun tersebut dan membuat penyesuaian bagi setiap mata pelajaran supaya dapat diajar serentak. PENGGUNAAN MASA KAEDAH DARJAH / TAHUN PERSEKOLAHAN MASA TAHUN 2 TAHUN 3 15 minit Guru Mengajar Kerja sendiri . kaedah pengajaran kumpulan perlu dititikberatkan. Sukatan Pelajaran tersebut perlu diubahsuai supaya selaras dengan kehendak murid-murid dalam kelas bercantum. Guru perlu mengubahsuai jadual waktu supaya mata pelajaran berkenaan dapat diajar dengan serentak.

e) sebagai panduan dan membantu guru-guru lain yang mengambil alih mengajar sesuatu darjah. Rancangan Pengajaran Harian terus dianggap sebagai rujukan penyediaan pelajaran harian tetapi lebih menekankan kepada pendekatan yang menyeluruh dan saling berkaitan bagi kedua kelas yang dicantumkan. Rancangan Pengajaran Harian sangat penting kerana a) ia sebagai satu rujukan persediaan pelajaran harian.P Bil. c) ia sebagai panduan berkenaan kemajuan dan prestasi seso rang murid.256/1961. Latihan .15 minit Kerja sendiri Guru Mengajar Catatan : Kaedah ini sesuai dipraktikkan apabila cantuman kemahiran tidak dapat d icantumkan 4. b) ia dapat menentukan kemajuan sesuatu kelas dalam pelbagai mata pelajaran. Kelas Bercantum. d) dapat menyemak tugasan-tugasan yang sudah atau belum selesai dalam rancangan untuk setahun.2 Rumusan Diambil daripada : Modul BPG(2007). Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Kelas Bercantum Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod yang sangat penting bagi guru berdasarkan surat pekeliling K.

tidak membolehkan satu kelas biasa dibuka. Pedagogi 2. Buku Panduan Khas Kelas Bercantum Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Teks Bacaan Asas Rujukan Arends.I. (1989). Kita telah sampai ke akhir topik mengenai perancangan untuk mengajar. Kementerian Pelajaran Malaysia. Putrajaya. Siri Pendidikan Logman. guru mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan kerana peruntukan guru mengikut bilangan kelas dan strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa. tahun tiga dan empat serta tahun lima dan enam. (1980 . Hj Ahmad. murid-murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan. Pusat Perkembangan Kurikulum. Prinsip-prinsip pecahan kepada kumpulan adalah seperti berikut : kumpulan Sama Kebolehan. Bahagian Pendidikan Guru. (1982). kumpulan Pelbagai Kebolehan. R.: Kelas bercantum merujuk kepada kelas-kelas di sekolah rendah yang mengandungi murid-murid yang umurnya hampir sebaya. Asmah bt. .(2007). Anthony Candia.Cuba imbas kembali dan tanya diri sendiri faktor yang manakah (seperti yang dinyatakan di atas ) memberi sumbangan kepada kejayaan anda dalam pedagogi kelas bercantum? Adakah anda dapati sebarang kelemahan yang timbul? Sekiranya ada bagaimana anda atasinya.pindaan. 1982). Panduan Kelas Bercantum. (1989). Kementerian Pelajaran malaysia. bilangan murid kurang daripada 10 orang dan dengan itu. Pengurusan Bilik Darjah Dalam Konteks Kelas Bercantum. kumpulan Tahun Persekolahan. Mari kita membuat ringkasan isi penting dalam topik ini. Kementerian Pendidikan Malaysia. Learning To Teach. Modul Kelas Bercantum. Antara ciri-ciri kelas bercantum adalah kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja. (2001). Boston : McGraw Hill. kumpulan sosial. kumpulan individu Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod yang sangat penting bagi guru kerana merupakan rujukan untuk persediaan harian dan pendekatan yang menyeluruh dan saling berkaitan bagi kedua kelas yang dicantumkan Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan. misalnya tahun satu dan dua.

Malaysia merupakan sebuah Negara yang mempunyai rakyat yang terdiri daripada pelbagai etnik.1 Peranan Bahasa dalam Masyarakat Pelbagai Budaya Guru menggunakan bahasa untuk menyampaikan pengajarannya. Tambahan pula. guru-guru perlu memahami latar belakang murid yang diajar terutama faktor budaya yang mempengaruhi perlakuan muridnya samaada perlakuan berbahasa atau perlakuan bukan bahasa. sehubungan dengan itu. 7. Penggunaan bahasa sangat berkait rapat dengan latar belakang murid terutama budaya di mana murid itu dibesarkan dan menjalani kehidupannya. . topik ini juga ketengahkan kepelbagaian bahasa yang sedia ada di Malaysia serta peranan guru dalam menyatukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya dan bahasa. anda akan diberi pendedahan mengenai peranan bahasa da pengajaran dan lam pembelajaran dalam bilik darjah serta masyarakat.TOPIK 7 SOSIOLINGUISTIK Dalam topik ini. Guru juga menggunakan bahasa untuk membimbing dan menasihati murid-muridnya.

Jadi. Maka. Dalam konteks Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. namun begitu. Walau pun bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang menjadi bahasa pengantar rakyat pelbagai kaum di Malaysia.Bahasa yang dipertutur oleh manusia adalah suatu anugerah Tuhan kepada manusia kerana dengan bahasa manusia menyampaikan hasrat. Manusia menggunakan bahasa bukan sekadar untuk membuktikan pengalaman yang dilalui. fahaman. 7. idea dan peristiwa yang merujuk kepada pengetahuan mereka tentang dunia yang dikongsi bersama. pemimpin Negara sejak zaman sebelum mencapai kemerdekaan lagi telah nampak isu bahasa dan etnik ini dan oleh kerana itu sekiranya anda mengkaji Laporan -Laporan . dan pandangan dan sekali gus bahasa sebenarnya suatu realiti budaya. namun pelbagai etnik Malaysia dibenarkan bertutur dalam bahasa masing -masing tanpa sebarang sekatan. keupayaan manusia berbahasa perlu disyukuri kerana bahasa sebagai alat penting kepada manusia sehingga manusia mampu menjalani kehidupan bermasyarakat dengan sempurna. bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang tuturkan oleh rakyat Malaysia. Bahasa merupakan alat perhubungan manusia dalam kehidupan sosialnya sejak manusia dicipta oleh Tuhan. pelbagai bahasa serta pelbagai budaya dan hal ini merupakan cabaran terbesar kepada Negara dalam membina rakyat bersatu padu. Kata-kata yang diungkapkan menggambarkan sikap. bahasa dikaitkan dengan budaya yang pelbagai dan kompleks. sebaliknya bahasa yang dipertutur mencipta pengalaman yang baharu apabila bahasa mampu menjadi medium perhubungan antara manusia. Sehubungan dengan itu. Malaysia mempunyai pelbagai jenis bahasa etnik yang masing-masing membawa identiti budaya yang tersendiri. Manusia mengungkap kata -kata berdasarkan pengalamannya yang menyampaikan fakta. Penerangan di atas telah menjelaskan kepada anda peranan bahasa dalam kehidupan masyarakat. Hentian seketika dan Berfikir : Tahukah anda bahawa di Malaysia terdapat lebih puluhan jenis bahasa yang dipertuturkan oleh penutur jati yang terdiri daripada pelbagai etnik? Senaraikan bahasa-bahasa yang terdapat di Malaysia.2 Kepentingan Penggunaan Satu Bahasa Pengantar Kita telah mengetahui bahawa Malaysia memiliki pelbagai etnik. kepercayaan. meluahkan rasa dan men gemukakan pandangan. Bahasa menyampaikan makna dalam kehidupan sosial dan apabila digunakan dalam konteks komunikasi. apakah yang anda faham tentang sosiolinguistik? Kebanyakan tokoh bahasa di dalam dan di luar Negara bersetuju bahawa ilmu sosiolinguistik ialah bidang pengkajian hubungan manusia dengan bahasa.

sebaliknya. maka pasti guru berhadapan dengan masalah untuk menyampaikan pengajarannya dan murid tidak akan memperoleh ilmu. Sedarkah anda bahawa perbezaan bahasa membawa kepada perbezaan budaya dan perbezaan budaya yang ketara tidak akan membawa perpaduan antara kaum atau etnik? Sehubungan dengan itu. Laporan Barnes pada tahun 1950 mencadangkan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sahaja di semua sekolah kebangsaan. murid-murid ini tidak menguasai satu bahasa yang sama sebagai bahasa pengantar. Apakah pentingnya penggunaan satu bahasa sebaga bahasa pengantar kepada sebuah Negara i seperti Malaysia? Dalam laporan Cheesman (1946) didapati bahawa di dalam satu kelas di sebuah kelas sekolah Inggeris. sosiolingistik merupakan bidang yang sangat penting dalam menentukan tahap keharmonian dan keamanan Negara. Hal ini menunjukkan bahawa sosiolin guistik di Malaysia bukanlah perkara mudah dan tidak perlu diberi perhatian sewajarnya. Bagaimanakah guru mampu memainkan peranan dalam memartabatkan bahasa Kebangsaan denga n membentuk rakyat yang mempunyai jati diri sebagai rakyat Malaysia dan pada waktu yang sama . apa lagi untuk menyatupadukan mereka. Seterusnya dalam Laporan Rahman Talib 1960 adalah bukti betapa kerajaan bersungguh-sungguh membentuk satu sistem pendidikan yang bersifat kebangsaan sebagai usaha menyatupadukan rakyat Malaysia. Barnes juga mencadangkan pemansuhan sekolah vernacular Cina dan Tamil tetapi ditentang kuat terutama oleh kaum Cina kerana khuatir penutupan sekolah Cina sedia ada. Ordinan Pelajaran 1957 diluluskan bagi melaksanakan usul Laporan Razak di mana perancangan pendidikan dirangka meliputi semua kaum di Tanah Melayu dan ini merupakanasas perkembangan pendidikan seterusnya di Malaysia. terdapat murid-murid pelbagai etnik yang menuturkan hampir sebelas jenis bahasa. Rentetan tersebut berterusan dengan Laporan Fenn -Wu 1951 dan seterusnya pada 1956 Laporan Razak yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah.3 Peranan Guru dalam Aspek Sosiolinguistik Guru memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk jati diri murid yang menghayati bahasa rasmi dan budaya nasional di samping menerap nilai-nilai menghormati perbezaan bahasa dan budaya menurut etnik. Berhenti dan Reflek Apakah yang anda fahami tentang penggunaan satu bahasa pengantar? Bagaimanakah peranan anda sebagai seorang guru dapat membantu menyatupadukan pelajar melalui konsep ini? 7.berhubung Pendidikan anda akan ketahui bahawa kesemua Laporan menekankan aspek penggunaan bahasa kepada rakyat Tanah Melayu. Seandainya. Seterus dalam Akta 1961 nya termaktab Dasar Pendidikan Kebangsaan yang menggariskan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan dengan mengguna pakai kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua murid.

Aktiviti yang memartabatkan bahasa Kebangsaan boleh dilakukan di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Penggunaan sumber P&P dengan menggunakan kepelbagaian unsur budaya bukan sahaja memupuk kesefahaman kalangan murid yang tediri daripada pelbagai etnik. Cuba berkongsi pengalaman bagaimana anda dapat memainkan peranan jika mengajar pelajar berbilang kaum dan pelajar kerap menggunakan pelbagai bahasa dalam bilik darjah. malahan ruang tersebut akan mendorong murid memahami dan menguasai kosa kata bahasa etnik rakan -rakan mereka. Antara aspek aspek penting adalah berikut: . Selain aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 3. guru boleh menyelitkan unsur-unsur warisan budaya etnik-etnik lain dengan menggunakannya sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran. sebaliknya menjadikan Malaysia kaya dengan variasi bahasa dan budaya. Malahan pelbagai permainan tradisional milik etnik-etnik ini dapat digunakan sebagai pendekatan Games based learning dalam pengajaran dan pembelajaran. Latihan/ Aktiviti Anda digalakkan menggunakan pendekatan koperatif semasa perbincangan. menggunakan cerita rakyat etnik Iban dalam pengajaran Bahasa Melayu. menggunakan lagu etnik Kadazandusun dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. sastera dan budaya dalam kalangan murid-muridnya. menyeronokkan serta memanfaatkan murid.3 Rumusan Topik ini membincangkan mengenai aspek sosiolinguistik di Malaysia dan . Bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa kepelbagaian etnik di Malaysia.mengekalkan pelbagai warisan budaya etnik? Antara peranan yang dimainkan oleh guru ialah mengadakan pelbagai aktiviti bahasa. Sekiranya guru mampu meneruskan dan mentadbirkan hal ini dengan berkesan. menggunakan tarian India dalam Pendidikan Jasmani. setiap etnik tidak berasa tersisih. contohnya. kegiatan kokurikulum adalah saluran terbaik untuk memartabatkan Bahasa kebangsaan mela lui kepelbagaian aktiviti dan projek yang kreatif.

sastera dan budaya dalam kalangan murid-muridnya. beberapa dasar digariskan antaranya Akta 1961 yang termaktub Dasar Pendidikan Kebangsaan di mana bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama untuk semua peringkat pendidikan dengan mengguna pakai kurikulum dan peperiksaan yang sama untuk semua murid. Adakah anda pernah merancang penilaian untuk kelas yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik? Apakah aspek aspek yang perlu anda ambil kira semasa menyediakan ujian untuk kelas anda? Topik ini akan membincangkan mengenai perancangan yang diperlukan untuk melaksanakan penilaian yang berasaskan budaya. Guru perlu memainkan peranan dengan mengadakan pelbagaiaktiviti bahasa.(2005). Serdang: Universiti Putra Malaysia. Readings on ethnic relations in a multicultural society. Di bawah adalah senarai teks bacaan dan buku rujukan yang digunakan. (2004). prinsip-prinsip yang perlu diambil kira serta strategi penilaian yang sesuai untuk kelas pelbagai budaya. ciri ciri ujian berasaskan budaya. Educational Psychology. Aktiviti yang memartabatkan bahasa Kebangsaan boleh dilakukan di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah. Ini termasuklah konsep penilaian berasaskan budaya. Teks Bacaan Asas Muhamad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassn.1 Konsep dan Tujuan Penilaian Berasaskan Budaya Konsep Penilaian Berasaskan Budaya . Rujukan Woolfolk.Malaysia merupakan sebuah negara pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai bahasa Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang tuturkan oleh rakyat Malaysia Demi menyatupadukan rakyat Malaysia. Boston: Allyn & Bacon TOPIK 8 PENILAIAN BERASASKAN BUDAYA Fikirkan pengalaman anda sebagai guru di sebuah sekolah pelbagai budaya.A. 7.

Amat jelas adalah pandangan Erickson (1997) di mana atribut penting budaya berkait dengan pendidikan merupakan suatu yang eksplisit (seperti tabiat manusia) dan implisit (seperti nilai. andaian dan kepercayaan). diagnosis dan tindakan selanjutnya (b) menilai dengan menggunakan prosedur autentik dan alternatif (c) memperoleh data tentang peluang pembelajaran untuk semua murid (d) mengumpul maklumat sama ada ianya mengambil kira faktor linguistik dan kerelevanan budaya (e) menentukan keperluan bahasa yang sesuai untuk penilaian formal (f) mengurangkan bias dalam amalan-amalan penilaian tradisional . Penilaian ini bertujuan untuk menentukan teknik dan strategi penilaian yang sesuai untuk memperoleh data mengenai pelajar. Dalam perkataan lain. budaya merupakan satu set pola yang dialami oleh individu-individu sebagai cara bertindak. Penilaian berasaskan budaya kian memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan. Juga. jika suatu alat diterjemahkan. kepastian perlu dibuat terhadap kesahan dan integriti dalam proses terjemahan. strategi-strategi intervensi dan amalan-amalan penilaian. merasa. Aspek-aspek ini akan akan membantu dalam membekalkan maklumat kepada guru ap abila memilih alat-alat penilaian yang sesuai untuk proses peinilaian. penilaian adalah satu proses sistematik untuk mendapatkan maklumat dalam membuat keputusan bagi tindakan yang akan diambil kelak. pengetahuan. Fokus mengenai penilaian yang tidak mendiskriminasikan sesiapa seharusnya dapat membuat keputusan tentang kemajuan pelajar selain dapat mengenal pasti atau mengklasifikasikan pelajar. Kesahan dalam keputusan penilaian merupakan isu utama kerana keputusan-keputusan ini digunakan untuk memaklumkan keputusan terhadap pembelajaran pelajar. Secara keseluruhannya. kemahiran menyoal atau menemubual. pentaksiran berasaskan budaya memerlukan integrasi kepekaan dari segi sikap. Untuk guru yang menyediakan penilaian. dan melakukan sesuatu. Di samping itu.Penilaian merujuk kepada satu proses mendapatkan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan tentang tindakan selanjutnya. Maka penilaian berasaskan budaya membawa maksud bahawa penilaian yang dilaksanakan oleh guru untuk mengumpul maklumat dalam membuat keputusan seharusnya mengambil kira aspek kepelbagaian budaya murid semasa menyedia atau memilih instrumen untuk memperoleh maklumat supaya keputusan yang dibuat adalah sah dan boleh dipercayai. dan seterusnya pembangunan program pendidikan. penilaian ini bertujuan untuk memberi maklum balas tentang kelemahan dan kekuatan pengajaran pembelajaran. Manakala mengikut Hall (1959). Pengumpulan data tentang pengetahuan dan kemahiran pelajar dengan menggunakan alat/teknik penilaian yang sesuai amat mustahak . penilaian berasaskan budaya bertujuan untuk : (a) mengumpul maklumat untuk kemajuan. Maka keputusan yang sah dipengaruhi oleh pemilihan alat penilaian yang telah disahkan berasaskan sampelan populasi tertentu. latar belakang pelajar. status sosio-ekonomi. Tujuan Penilaian Berasaskan Budaya Penilaian yang disediakan untuk pelajar daripada pelbagai budaya perlu mengambil kira faktor pelajar seperti sejarah imigrasi atau perpindahan.

keluarga. guru perlu mengambil kira pelbagai kemahiran penyelesaian masalah dalam menilai potensi pembelajaran pelajar di bawah jagaan mereka dan menyediakan peluang yang sesuai untuk pelajar meningkatkan diri. pernahkah anda berfikir tentang penilaian yang mesra budaya? Beri pandangan anda kepada jawapan anda. Maka guru berperanan untuk menangani isu budaya -isu setiap kali mereka mengajar dan membina alat penilaian.amalan harian ( pola tingkah laku. Tambahan pula. komuniti dan tempat kerja. Perkara ini amat penting untuk guru sebagai landasan untuk prosespengajaran dan pembelajaran serta penilaian. boleh dikatakan bahawa budaya bukan sahaja melibatkan amalan. bilik darjah . termasuklah pengetahuan dan kemahiran berkait dengan pemahaman amalan budaya tradisional.Sila buat refleksi Buat refleksi: Sebagai guru di sekolah.2 Peranan Guru dalam menyediakan penilaian berasaskan budaya Guru perlu mempunyai kebolehan untuk menggunakan pelbagai kemahiran penilaian dan alat dalam pengajaran yang dapat memberi peluang pelajar menunjukkan kompetensi mereka dalam pelbagai cara berasaskan keadaan tempatan. Budaya sama ada dapat dilihat atau terselindung harus diutarakan dalam proses-proses dan kandungan pengajaran oleh guru. Berhenti seketika dan buat renungan Cuba imbas kembali dan tanya diri sendiri peranan yang manakah (seperti yang dinyatakan di atas) memberi sumbangan kepada kejayaan anda dalam merancang ujian bilik darjah yang baik? Adakah anda dapati sebarang kesulitan yang akan dihadapi? . Oleh demikian. tabiat atau adat resam) tetapi juga cara murid memahami idea dan membina makna terhadapnya setiap hari. 7. Budaya membentuk dan dibentuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam persekitaran pembelajaran sepanjang hidup manusia. tradisi.

Latihan 1. Amalan-amalan ini harus dapat memenuhi kepelbagaian sama ada secara individu atau kumpulan murid. 2. tugasan/aktiviti terdiri daripada jenis koperatif. Ini amat relevan dan bermakna kepada murid kerana mengkaitkan situasi sebenar dalam mata pelajaran. Dalam hal ini.Prinsip Penilaian berasaskan budaya Penilaian autentik berbandingkan penilaian tradisional iaitu ujian kertas dan pensil didapati memberi peluang kepada semua murid pelbagai budaya untuk melibatkan diri dalam aktiviti/tugasan penilaian berasaskan situasi sebenar. bahasa inklusif perlu digunakan untuk mengelakkan bias dari segi gender. cekap dalam mengenal pasti strategi-strategi pengajaran yang sesuai atau pun membina prosedur penilaian yang mesra budaya. 7. aktif dan berasaskan inkuiri. Terangkan dengan ringkas dua aspek budaya yang mempengaruhi keberkesanan satu ujian bilik darjah yang baik. Ia harus berasaskan objektif objektif dan membolehkan murid mendemonstrasikan pencapaian hasil pembelajaran dalam pelbagai cara.4 Ciri-Ciri Penting Dalam Penilaian Berasaskan Budaya Kita harus sedar bahawa guru yang paling berpengetahuan dalam kandungan mata pelajaran mungkin tidak begitu cekap dari segi mengenal pasti pengaruh-pengaruh relevan budaya secara kontektual. budaya atau bahasa. perkauman. pengubahsuaian kandungan harus dilakukan dan kandungan seharusnya melambangkan budaya murid.3 Prinsip. usaha membina alat penilaian dibuat secara kolaboratif. . Juga. Berikan tiga tujuan penilaian berasaskan budaya dalam bilik darjah 7. Pengetahuan kandungan dan kemahiran perlu diintegrasikan dan mer ntasi e semua mata pelajaran sepanjang masa. bahasa utama. keluarga dan komuniti. Adalah penting untuk menggunakan pelbagai bentuk penilaian. Pada awalnya. latar belakang murid. Amalan penilaian harus merangkumi prinsipprinsip inklusif dan menyokong ekuiti. Antara prinsip-prinsip yang perlu diambil kira oleh guru dalam penilaian berasaskan budaya termasuk: (a) Penilaian harus berasaskan pemahaman tentang bagaimana murid belajar. (c) Penilaian harus bercorak adil kepada semua murid. namum guru dalam bilik darjah perlu belajar bagaimana memodeli dan memurnikan alat-alat ini jika ingin mewujudkan pembelajaran berkualiti dengan positifnya. Dalam konteks ini. Ia harus memai kan n peranan positif dalam membentuk pengalaman pembelajaran murid (b) Penilaian harus mengambil kira perbezaan individu murid dalam pembelajaran.

pemantauan. ujian kertas dan pensil atau aktiviti berasaskan prestasi/perlakuan. jenis item ujian.kemahiran pemerosesan kognitif yang berlainan dan ini dikatakan dapat menunjukkan pelbagai tahap atau jenis pembelajaran.1996). . Tambahan pula. pelbagai konteks. Berhenti seketika dan buat renungan Berkongsi dengan rakan-rakan tentang jenis item ujian bilik darjah anda. Bincangkan sama ada anda mempertimbangkan kepelbagaian budaya semasa menyediakan item ujian. Oleh yang demikian. diagnosis. dan pencapaian murid. beberapa objektif atau komponen pengajaran dan pembelajaran boleh diukur dengan menggunakan pelbagai format item yang berbeza untuk memperoleh maklumat yang dapat menilai pencapaian murid. Aspek penting yang perlu diambil kira semasa membina ujian bilik darjah termasuk bahasa yang digunakan. Bentuk format penilaian gabungan antara pelbagai jenis item dapat mengukur kemahiran. Penilaian yang terangkum dalam kurikulum secara formatif adalah penting untuk mencapai hasil pembelajaran spesifik yang mana murid diberi pendedahan.Penilaian yang menyokong pembelajaran merupakan jenis-jenis penilaian yang tersirat dalam kerangka kurikulum (Gordon. Penilaian yang terangkum dalam kurikulum dan aktiviti-aktiviti pengajaran merupakan komponen yang berkait rapat untuk memudahcara pembelajaran. penilaian formatif yang direka atau bina akan berkisar kepada konteks yang sama seperti dalam pengajaran dan pembelajaran untuk mengumpul data bagi menilai keberkesanan pengajaran. Penilaian yang terangkum dalam kurikulum berbeza dari segi format dan gaya. Bentuk penilaian terdiri daripada jenis formal. tidak formal. Dalam konteks penilaian mesra budaya. proses penilaian yang dilaksanakan perlu menyokong pengalaman pembelajaran pelbagai. Bentuk penilaian perlu distrukturkan untuk memberi sokongan kepada aktiviti pengajaran dan terdiri daripada kepelbagaian dalam jenis item untuk menilai objektif secara berkesan.satu pengajaran yang akan membekalkan maklumat untuk membuat keputusan bilik darjah berkait dengan penempatan. Guru perlu berkebolehan memadankan kehendak ujian dan aktiviti-aktiviti pengajaran demi meningkatkan kerelevanan kurikulum dan menghasilkan maklumat yang tepat. dan item ujian lebih process-sensitive . alat-alat penilaian direka bentuk untuk satu. Mengikut Gordon (1996).

guru perlu menggunakan penilaian berterusan dan sistematik untuk menilai kebolehan. sikap dan kemahiran sosial murid. guru yang mengadaptasi ujian dari populasi normal untuk kegunaan kumpulan pelbagai budaya atau linguistik akan gaga l menghasilkan penilaian yang adil serta boleh dibuat perbandingan. mereka boleh membuat refleksi terhadap kemajuan mereka dan memberi pemahaman baru yang tidak dapat diberi oleh orang dewasa. Oleh kerana bahasa begitu penting dalam sesetengah alat penilaian. terdapat tekanan terhadap penglibatan murid dalam proses penilaian. prestasinya mungk tidak in membawa makna yang tepat mengenai pengetahuan dan kemahirannya. Gunakan pengurusan grafik untuk mengambarkan proses tersebut. Perkataan mempengaruhi cara murid bertindak balas terhadap tugasan. Apabila murid diberi peluang untuk melibatkan diri dalam penilaian. Latihan/Aktiviti Berdasarkan kepada pengalaman anda disekolah. Contoh-contoh penilaian mesra budaya merangkumi yang berikut: Pemerhatian harian tingkah laku pembelajaran dan sosial murid dalam situasi . Tambahan pula. 7.Salah satu ciri penting yang boleh mempengaruhi prestasi murid ialah bahasa yang digunakan dalam penilaian prestasi seperti sains. Jika sesorang tidak dapat memahami satu perkataan or dia memahami perkataan tersebut pada perspektif lain kerana latar belakang budaya dan linguistik. minat.5 Jenis-Jenis Penilaian Berasaskan Budaya Dalam bilik darjah yang mesra budaya. terangkan secara ringkas prinsip -prinsip dan proses penilaian yang anda gunakan untuk menyediakan ujian berasaskan b udaya. Maklumat yang dikumpul akan menyediakan asas untuk membuat keputusan pengajaran dan memberi pengertian kepada apa yang perlu diajar dan bagaimana hendak mengajar.

Contohnya. aktiviti atau tingkah laku yang ingin diperhatikan. Contohnya. Penilaian Portfolio Murid dan guru boleh memilih sampel tugasan yang menggambarkan kepelbagaian keperluan dan kebolehan murid untuk dinilai. guru boleh gunakan senarai nama kelas merupakan cara mudah untuk merekodkan pemerhatian harian. memperjelas dan menerangkan tentang masyarakat majmuk. ujian harus culturally loaded dengan mengambil kira budaya semua kumpulan murid. Mereka boleh membina pengertian terhadap watak dan ini memberi mereka kebebasan untuk menuli s tentang watak dan berkongsi dengan rakan.bilik darjah. Pemerhatian boleh dibuat melalui senarai semak. guru boleh mereka bentuk ujian dengan menggubal item soalan sesuai untuk menilai pengetahuan atau prestasi murid dalam bidang kandungan tertentu dalam kurikul m yang mesra u budaya. Guru boleh mewujudkan lajur untuk mengenal pasti projek. Guru. . Projek Projek memberi peluang murid menyumbang idea mengikut kebolehan mereka. tahap kebolehan mereka dan bidang manakah yang perlu ditambah baik. murid dan ahli-ahli keluarga boleh membuat refleksi terhadap apa yang murid telah laksanakan. Sebagai contoh. Penulisan Jurnal Penulisan jurnal memberi peluang kepada murid berkongsi pemahaman peribadi mengenai perkara seperti sastera dalam pelbagai konteks budaya untuk memaklum. Bahasa yang digunakan harus difahami semua dan tidak bias kepada kumpulan murid yang dominan. Arahan ujian perlu mengambil kira asas budaya dan faktor linguistik sedia ada murid dan murid perlu merasai bahawa bahasa dan budayanya adalah aset bukan liabiliti dalam penilaian. catatan. Dalam lain perkataan. Projek sebegini baik untuk murid dari pelbagai budaya dan berbeza secara individu kerana mereka melakukan tugasan mengikut masa dan tahap kesediaan mereka. Ujian buatan guru yang berkait rapat dengan program pengajaran Perhatian utama harus diberi kepada gaya kognitif dan kemahiran akademik semua murid. atau kad fail untuk membolehkan guru merumuskan pemerhatian tingkah laku murid secara yang tekal dan bermakna. Mereka boleh meneroka topik yang diminati berasaskan bacaan topik pelbagai budaya. guru boleh menilai tentang jurnal pembelajaran di mana murid mencatat kaitan peribadi dengan watak-watak dalam sastera yang mereka baca. Mereka boleh pilih menulis laporan atau menyediakan satu persembahan lisan atau mencipta lukisan untuk menggambarkan konsep utama terselindung dalam topik mereka. Salah satu contoh projek termasuk rekacipta artifak yang mewakili patung kumpulan etnik dan murid boleh menulis cerita atau puisi tentang artifak untuk tujuan penilaian projek.

· Jenis-jenis penilaian yang dikemukakan dapat mengurangkan bias terhadap kumpulan etnik tertentu dan pertimbangan yang ditimbulkan perlu diambil kira oleh guru semasa menyediakan penilaian sama ada formal atau tidak formal. · Penilaian mesra budaya yang dibincangkan di atas merupakan cara-cara yang boleh digunakan untuk menilai murid tanpa menjejaskan kesahan dan kebolehpercayaan se masa membuat keputusan. membincang hasil kerja dengan guru dan menilai kemajuan sendiri. . Seperti mana Height (1996) maintains: "No one else can retrieve our values and salvage our people better than we can" (p. Penilaian kendiri guru Penilaian kendiri merupakan bahagian penting keberkesanan pengajaran guru. maka tidak akan menimbulkan banyak masalah semasa membina alat penilaian untuk murid. · Sekiranya kurikulum adalah mesra budaya dengan mengambil kira kandungan yang sesuai untuk murid. Sebagai contoh. Guru perlu menyoal diri sendiri tentang pilihan mengenai tingkah laku dan strategi-strategi pengajaran. Portfolio boleh digunakan semasa konferens. 7. murid ditunjukkan kerja/ tugasan mereka.Penilaian kendiri murid Murid boleh memberi tindak balas kepada soalan mengenai pembelajaran mereka secaraberkala dalam konferens guru/murid. 53).5 Rumusan Topik di atas membincangkan aspek-aspek penting seperti berikut: · Cabaran yang dihadapi penilaian tidak seberat berbandingkan isu-isu mengenai strategi-strategi pengajaran sesuai dan perkembangan guru. · Kita akan berjaya jika kita menggunakan semua resos dan tenaga untuk mela kukan yang terbaik untuk anak kita yang berisiko jika kita tidak laku adil kepada mereka dengan tidak mengambil kira kepelbagaian budaya. keberkesanan dan kerelevanan budaya dalam pelajaran mereka serta reaksi dan tindak balas mereka terhadap kepelbagaian budaya dalam bilik darjah mereka yang boleh menyumbang kepada perkembangan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran.