Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar

Kumpulan 1 Jude, Asyraf, Kirheba, Safuan

Sinopsis
‡ Tajuk ini meliputi;
i. Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber P&P, ii. Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, iii. Penyimpanan dan rekod stok, iv. Panduan keselamatan , serta v. Etika dantanggungjawab.

Sambungan. ‡ Tajuk ini juga adalah untuk i. Membantu anda mengenal pasti. . iii. Membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. Membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu P&P secara kolaboratif dan koperatif. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam P&P PSV. ii..

.Hasil Pembelajaran ‡ Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam P&P dengan berkesan. ‡ Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif.

. ‡ Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.Sambungan. ‡ Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok..

.‡ Senaraikan alat dan bahan bantu yang ada di dalam gambar di bawah.

‡ Bahan bantu belajar ± semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. .Maksud BBM & BBB ‡ Bahan bantu mengajar ± semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.

melibatkan murid secara aktif ‡ Menggerakkan murid untuk berfikir.memudahkan pemahaman. menghilangkan kebosanan. meluaskan pengalaman ‡ Menarik minat dan perhatian.Tujuan Bahan Bantu ‡ Menjelaskan konsep. merangsangkan pelbagai deria . membina suasana belajar.

Sambungan. ‡ Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru ‡ Menjana idea. menyediakan suasana belajar.. menjimatkan masa ‡ Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal ‡ Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan .

Topik 6 ‡ Penyimpaan dan rekod stok i. Peralatan kekal ii. disiplin dan tanggungjawab . Peralatan tidak kekal ‡ Panduan keselamatan ‡ Etika.

. ‡ Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.Penyimpanan dan rekod stok ‡ Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi seperti mana yang dikehendaki oleh pihak Audit.

Prosedur yang perlu diambil kira ‡ Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan ‡ Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah ‡ Membuat penerimaan alat dan bahan. menyemak dan mengesahkan ‡ Membuat inventori dalam buku stok ‡ Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan .

‡ Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. ‡ Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. ‡ Dengan demikian.. .Sambungan. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan. ‡ Dua buku stok boleh digunakan.

.Sambungan.kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah. ‡ Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.. ‡ Sebarang kerosakan.

‡ Umpamanya . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior) sahaja.. . ‡ Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja. ‡ Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.Sambungan.

Unit 2 Tarikh masuk Tarikh Lupus 13/09/2009 15/10/2010 Jumlah Catatan Item .Peralatan Kekal ‡ Contoh Borang untuk penyimpanan stok ‡ Borang stok untuk peralatan kekal Bil. Item (PK) Meja Guru Bil. 1.

Unit 100 dozen Tarikh masuk Tarikh Lupus 22/09/2009 Jumlah Catatan Item .Peralatan Tidak Kekal ‡ Contoh Borang untuk penyimpanan stok ‡ Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil. Item (PTK) Kertas Lukisan (1 imperior) Bil. 1.

Panduan Keselamatan ‡ Kita kadang kala bertemu dengan kes muridmurid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu P&P sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung. ‡ Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan di manakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut di simpan agar ianya selamat .

Contoh Alat dan Bahan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Cecair tinner Fabric dye Kertas warna Carta PSV Berus lukisan Tanah liat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Minyak turpentine Cat air Kertas lukisan Pisau NT Pisau ukir Kain linen batik .

Sambungan. ‡ Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku.. ‡ Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. .

4. 1. 5. 3. Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Kenal pasti murid yang bermasalah kesihatan Guru perlu sediakan panduan keselamatan Murid menjalankan aktiviti menghasilak ukiran kayu Memberikan taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Huraian sebab dan akibat .Contoh langkah-langkah Bil . 2.

Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. . i. ii. Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan.Etika dan tanggungjawab ‡ Tugas ahli panitia PSV adalah.

‡ Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karyakarya mereka. ‡ Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.. .Sambungan.

‡ Adalah menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum. .Rumusan ‡ Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.semasa dan selepas P&P diutamakan.prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran .

. ‡ Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam P&P umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan .Sambungan.alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran. .

. . ‡ Kedua-dua jenis itu pulaboleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahanmerupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan SeniVisual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan SeniVisual untuk menguruskannya dengan sempurna.Sambungan.

com/doc/32381822/BahanBacaan-psv3104#open_download .Rujukan ‡ http://www.htm ‡ http://www.multifilla.ask.com/pictures?q=art+studio&qsr c ‡ http://www.scribd.com/Product_range.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful