Pengurusan Sumber dan Bahan Bantu Mengajar

Kumpulan 1 Jude, Asyraf, Kirheba, Safuan

Sinopsis
‡ Tajuk ini meliputi;
i. Rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber P&P, ii. Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, iii. Penyimpanan dan rekod stok, iv. Panduan keselamatan , serta v. Etika dantanggungjawab.

. Membina dan mengaplikasi bahan sumber bantu P&P secara kolaboratif dan koperatif.. Membantu anda mengenal pasti. Membuat pertimbangan yang asas dalam pemilihan. ‡ Tajuk ini juga adalah untuk i. iii.Sambungan. pembinaan dan penggunaan bahan bantu untuk menghasilkan keberkesanan dalam P&P PSV. ii.

Hasil Pembelajaran ‡ Mengurus dan mengguna bahan sumber seni visual dalam P&P dengan berkesan. ‡ Menghasilkan bahan bantú yang sesuai dengan objektif dan isi kandungan pelajaran mengikut tahap secara kolaboratif dan koperatif. .

‡ Membuat pertimbangan tentang prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan bantú serta rekod stok. ‡ Mengurus panduan keselamatan penggunaan dan penyimpanan alat dan bahan bantú secara beretika dan bertanggungjawab.Sambungan. ..

‡ Senaraikan alat dan bahan bantu yang ada di dalam gambar di bawah. .

‡ Bahan bantu belajar ± semua bahan yang digunakan oleh murid secara kumpulan ataupun individu untuk tujuan pembelajaran. .Maksud BBM & BBB ‡ Bahan bantu mengajar ± semua bahan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan maklumat/ilmu kepada murid.

memudahkan pemahaman. meluaskan pengalaman ‡ Menarik minat dan perhatian. merangsangkan pelbagai deria . membina suasana belajar.Tujuan Bahan Bantu ‡ Menjelaskan konsep. menghilangkan kebosanan. melibatkan murid secara aktif ‡ Menggerakkan murid untuk berfikir.

‡ Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada dengan pemgetahuan baru ‡ Menjana idea. menjimatkan masa ‡ Menghasilkan pembelajaran yang lebih kekal ‡ Mendorong keinginan untuk menjalankan aktiviti lanjutan ..Sambungan. menyediakan suasana belajar.

disiplin dan tanggungjawab .Topik 6 ‡ Penyimpaan dan rekod stok i. Peralatan tidak kekal ‡ Panduan keselamatan ‡ Etika. Peralatan kekal ii.

.Penyimpanan dan rekod stok ‡ Semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam Buku Stok rasmi seperti mana yang dikehendaki oleh pihak Audit. ‡ Butir-butir yang terdapat dalam ruang-ruang buku stok hendaklah diisi dengan lengkap dan kemaskini.

Prosedur yang perlu diambil kira ‡ Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan ‡ Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal / sekolah ‡ Membuat penerimaan alat dan bahan. menyemak dan mengesahkan ‡ Membuat inventori dalam buku stok ‡ Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan .

‡ Setiap jenis alat dan bahan yang diperolehi patut dicatatkan dalam halaman secara berasingan. ‡ Dua buku stok boleh digunakan..Sambungan. . ‡ Dengan demikian. ‡ Sebuah buku untuk mencatatkan butir-butir alat dan bahan kekal manakala sebuah buku lagi digunakan untuk alat dan bahan habis guna. ianya memudahkan semakan stok pada akhir tahun yang berkenaan.

. ‡ Semakan stok perlu dijalankan pada akhir setiap tahun.Sambungan.. ‡ Sebarang kerosakan.kehilangan atau kecurian alat dan bahan yang bernilai hendaklah dilaporkan kepada pihak sekolah.

.Sambungan. ‡ Umpamanya . kertas lukisan (1 imperior) ingin ditambah dalam stok perlulah diisi ke dalam borang item kertas lukisan (1 imperior) sahaja. ‡ Setiap satu item alat dan bahan samada peralatan kekal atau tidak kekal hendaklah dicatatkan dalam satu-satu borang sahaja.. ‡ Jika terdapat penambahan stok pada item berkenaan boleh diisi ke dalam borang berkenaan sahaja.

Peralatan Kekal ‡ Contoh Borang untuk penyimpanan stok ‡ Borang stok untuk peralatan kekal Bil. Unit 2 Tarikh masuk Tarikh Lupus 13/09/2009 15/10/2010 Jumlah Catatan Item . 1. Item (PK) Meja Guru Bil.

Item (PTK) Kertas Lukisan (1 imperior) Bil.Peralatan Tidak Kekal ‡ Contoh Borang untuk penyimpanan stok ‡ Borang stok untuk peralatan tidak kekal Bil. 1. Unit 100 dozen Tarikh masuk Tarikh Lupus 22/09/2009 Jumlah Catatan Item .

‡ Sila lihat senarai nama alat dan bahan bantu di bawah dan cuba anda fikirkan berdasarkan pengalaman anda atau pengalaman rakan di manakah sepatutnya alat dan bahan berikut patut di simpan agar ianya selamat .Panduan Keselamatan ‡ Kita kadang kala bertemu dengan kes muridmurid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu P&P sedang berlangsung dan hal sebegini akan menjejaskan reputasi kita sebagai guru secara tidak langsung.

Contoh Alat dan Bahan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Cecair tinner Fabric dye Kertas warna Carta PSV Berus lukisan Tanah liat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Minyak turpentine Cat air Kertas lukisan Pisau NT Pisau ukir Kain linen batik .

. ‡ Pemantauan tajam oleh guru semasa murid menjalankan aktiviti mampu mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini.Sambungan. ‡ Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru bagi mengelakkan sebarang kemalangan daripada berlaku..

5. 1. 2. Kenyataan Guru perlu membaca label bahan Kenal pasti murid yang bermasalah kesihatan Guru perlu sediakan panduan keselamatan Murid menjalankan aktiviti menghasilak ukiran kayu Memberikan taklimat atau penerangan cara-cara menghasilkan batik lukis dan keselamatan fizikal Huraian sebab dan akibat . 3. 4.Contoh langkah-langkah Bil .

. Menentukan bekalan alat dan bahan bantu seni visual mencukupi dan seimbang untuk kedua-dua aktiviti 2D dan 3D berpandukan kepada aktiviti-aktiviti yang dirancang dalam Rancangan Tahunan. i.Etika dan tanggungjawab ‡ Tugas ahli panitia PSV adalah. ii. Membincang dan menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah.

‡ Filem dan gambar slaid seni boleh membantu murid dalam dalam pengkajian pemahaman dan penghargaan perlu didedahkan pepada murid.Sambungan. ‡ Dari masa ke semasa murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman menghasilkan karyakarya mereka. ..

‡ Adalah menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran Pendidikan Seni Visual untuk memastikan keselamatan dalam studio sebelum.semasa dan selepas P&P diutamakan. .prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan serta penyimpanan dan rekod stok. mengetahui dan memahami rekabentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran .Rumusan ‡ Dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual.

Sambungan.. . ‡ Terdapat berbagai jenis alat dan bahan digunakan dalam P&P umpamanya seperti alat dan bahan yang digunakan untuk penghasilan .alat dan bahan bantu untuk tujuan diatas untuk membantu pengajaran dan pembelajaran.

‡ Kedua-dua jenis itu pulaboleh dibahagi kepada beberapa subkategori seperti Pengendalian alat dan bahanmerupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran Pendidikan SeniVisual dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia dan ahli panitia Pendidikan SeniVisual untuk menguruskannya dengan sempurna.Sambungan.. .

com/pictures?q=art+studio&qsr c ‡ http://www.ask.com/doc/32381822/BahanBacaan-psv3104#open_download .Rujukan ‡ http://www.scribd.com/Product_range.htm ‡ http://www.multifilla.