KLASIFIKASI HUKUM MENURUT JENISNYA

DILIHAT DARI : A. MENURUT SUMBERNYA 1) Undang-undang (statute)

Yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. 2) kebiasaan (costum)

ialah prbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat. 3) keputusan-keputusan (yurisprudensi)

ialah keputusan hakim terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan hakim kemudian mengenai masalah yang sama. 4) traktat (treaty)

ialah perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai sesuatu hal, sehingga masing-masing pihak yang bersangkutan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

B. MENURUT BENTUKNYA a.Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan - Hukum yang dikodifikasikan : hukum yang tersusun rapi dan dibuat undang-undang - Hukum yang tidak dikodifikasikan : hukum yang tidak tersusun rinci b.Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

C. MENURUT WAKTU BERLAKUNNYA
a. Ius Constitutum (hukum positif) : hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah. b. Ius Constituendum : hukum yang diharapkan akan berlaku di waktu yang akan datang. c. Hukum Asasi (hukum alam) : hukum yang berlaku dalam segala bangsa didunia.

d.D. Hukum Gereja : norma gereja yang ditetapkan untuk anggota-anggotanya E. MENURUT TEMPAT BERLAKUNYA a. Contoh : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. c. Hukum Internasional : hukum yang mengatur hubungan internasional. MENURUT ISINYA a. MENURUT CARA MEMPERTAHANKANNYA a. Hukum Nasional : hukum dalam suatu Negara b. dan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Hukum Material : hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah atau larangan-larangan. F. Hukum Privat (hukum sipil) : hukum yang mengatur hubungan satu dengan yang lainnya. Hukum Asing : hukum dalam Negara lain. Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara) : Hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Hukum Publik (hukum Negara) : hukum yang mengatur hubungan antar Negara dan alat perlengkapannya atau Negara dengan warga negaranya. c. Contoh : Hukum Perdata b. .