Rancangan Pengajaran Harian

Tahun

: 6 Bestari

Bilangan Murid

: :30 Orang

Tarikh

: 11 Mac 2011 (Jumaat)

Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Bidang

: Membuat Corak dan Rekaan

Tajuk

: Corakku Rekaanku

Aktiviti

: Hiasan Permukaan 2D dan 3D

Masa

: 11.30 pagi – 12.30 tengahari (60 minit)

Pengetahuan sedia ada : i. Murid-murid pernah mempelajari corak dan
rekaan bermotifkan alam dan motif buatan
manusia.
ii. Murid-murid telah mempelajari benda 2D dan 3D.
Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pelajaran murid dapat:
Aras 1

corak dan

dan
Objektif

1. Menggunakan bahan: teknik dan corak yang sesuai
untuk menghiasi permukaan 2D dan 3D.
Aras 2
1. Mengolahkan motid berdasarkan objek alam dan
objek buatan manusia bagi menghasilkan
rekaan.
Aras 3
1. Menguasai beberapa kemahiran, kawalan tatacara
dan disiplin kerja dalam menghasilkan corak
rekaan.
: Pada akhir pelajaran ini murid dapat;
i. Menggunakan bahan serta teknik untuk
menghasilkan corak yang sesuai untuk menghiasi
permukaan 2D dan 3D.
ii. Mengaplikasikan corak bermotifkan alam dan
objek buatan manusia dalam rekaan yang
dihasilkan.
iii. Menguasai kawalan tatacara dan disiplin seperti
kekemasan, ruang, dan warna dalam
menghasilkan corak dan rekaan.

ABM

: Objek 2D dan 3D yang telah dihias permukaannya,
Objek 2D dan 3D yang belum dihias.

Alat dan bahan

: (1) Persediaan guru:
Gambar hiasan permukaan 2D dan 3D, Kotak, Kad
berbentuk motif,hasilan guru, carta langkah,
pelbagai jenis warna.
(2)Persediaan murid:
Objek 2D atau 3D, Kertas lukisan, Pensil, Pensil
Warna, Warna Air, Gunting, Pembaris, dan

Gam.
Nilai

: Kebersihan, berdisiplin dan bekerjasama.

KBKK

: i. Murid dapat menjana idea secara kreatif dan dapat
menghargai benda-benda sekeliling.

Langkah
Masa
Set
Induksi
(5 minit)

Isi
Aktiviti Pengajaran dan
Pelajaran/Fokus
Pembelajaran
Pembelajaran
• Kotak Misteri.
1. Guru menyediakan
:Teka bentuk
sebuah kotak
objek motif alam
dinamakan Kotak
dan buatan
Misteri yang
manusia.
mengandungi kad
bentuk yang
bermotifkan alam dan
buatan manusia.

Strategi P&P
Nilai/Catatan
Nilai:
1.Bekerjasama.
2.Berusaha
Kemahiran Generik:
- Verbal-linguistik

2. Murid akan mengambil
kad bentuk tanpa
melihat ke dalam kotak,
dan menerangkan
bentuk yang terkandung
pada kad tersebut.
Langkah
1
(10
minit)

Langkah

• Definisi dan
contoh-contoh
motif alam dan
buatan
manusia.

1. Guru menjelaskan
secara ringkas definisi
dan contoh-contoh motif
alam dan buatan
manusia.

Nilai:
1. Tekun, Kerajinan,
Hormat.

• Hasilan guru:

1. Guru menunjukkan pula

BBM:

Kemahiran Generik:
- Visual-ruang,
bentuk, dan warna.

2
(10
minit)

Langkah
3
(30minit)

Hiasan
Permukaan 2D
dan 3D.
• Pengenalan alat
dan bahan.

1. Demonstrasi
guru dan aktiviti
murid.

beberapa contoh
hiasan permukaan 2D
dan 3D yang
menggunakan bentuk
motif alam dan buatan
manusia.
2. Guru mengarahkan
murid mengeluarkan
alat dan bahan yang
telah dibawa oleh
murid-murid.
3. Guru menerangkan
kegunaan setiap alat
dan bahan yang akan
digunakan untuk aktiviti
hari ini.

1.Hasilan guru
2.Carta langkah
3.Objek 2D dan 3D

1.Guru mengarahkan
murid mengeluarkan alat
dan bahan yang telah
dibawa oleh murid-murid.

Nilai:
1.Bekerjasama
2.Kebersihan.
3.Tolong-menolong
4.Berdisiplin.

2.Guru menunjukkan
demonstrasi cara
menghasilkan corak dan
rekaan hiasan permukaan
2D dan 3D sambil
diperhatikan oleh murid.

Nilai:
1. Kebersihan
2. Berdisiplin
Kemahiran Generik:
- Kinestetik
- visual-ruang

Kemahiran Generik:
- Verbal-linguistik
-Visual-ruang,
warna, bentuk.

3.Aktiviti menghasilkan
hiasan permukaan 2D dan
3D oleh murid-murid
mengikut bentuk motif
yang dipilih iaitu motif
alam dan buatan manusia.
4.Guru memerhatikan
murid sepanjang aktiviti
dilaksanakan.
Penutup
(5 minit)

1. Sesi apresiasi
dan refleksi
kerja murid

1. Guru mempamerkan
dan seterusnya
menceritakan tentang
hasil kerja mereka.
2. Murid membuat
pameran hasil kerja

Nilai:
1. Keberanian
2. Hormatmenghomati.
3.Berkerjasama.

mereka.
3. Menyatakan perasaan
diri terhadap kegiatan
yang dijalankan.
4.Guru menilai hasil kerja
murid-murid dan
membimbing murid untuk
melakukan penilaian
terhadap hasil kerja rakan
mereka.

Kemahiran Generik:
- Verbal-linguistik

Refleksi
Pencapaian Hasil Pembelajaran:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______
Kekuatan dan faktor penyebab:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________
Kelemahan dan faktor penyebab:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________
Cadangan memperbaiki proses P&P:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________

Tandatangan Pelatih,
( Severinus bin Nain )

Disemak oleh,
( Pangeran Mohd.Norshobri )
Guru Pembimbing

Disahkan oleh,
( Cik Zalia Abdullah )
Pensyarah Pembimbing

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.