P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Tahun 6

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Tahun 6

|Views: 5,044|Likes:
Published by Boii Nain
Contoh Panduan untuk guru
Contoh Panduan untuk guru

More info:

Published by: Boii Nain on Feb 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

Rancangan Pengajaran Harian

Tahun : 6 Bestari
Bilangan Murid : :30 Orang
Tarikh : 11 Mac 2011 (Jumaat)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Bidang : Membuat !rak dan "ekaan
Tajuk : !rakku "ekaanku
Aktiviti : #iasan Permukaan 2$ dan 3$
Masa : 11%30 &agi ' 12%30 tenga(ari (60 minit)
Pengetahuan sedia ada : i% Murid)murid &erna( mem&ela*ari c!rak dan
rekaan berm!ti+kan alam dan m!ti+ buatan
manusia%
ii% Murid)murid tela( mem&ela*ari benda 2$ dan 3$%
Hasil Pembelajaran : Pada ak(ir &ela*aran murid da&at:
Aras 1
1% Menggunakan ba(an: teknik dan c!rak ,ang sesuai
untuk meng(iasi &ermukaan 2$ dan 3$%
Aras 2
1% Meng!la(kan m!tid berdasarkan !b*ek alam dan
!b*ek buatan manusia bagi meng(asilkan
c!rak dan rekaan%
Aras 3
1% Menguasai bebera&a kema(iran- ka.alan tatacara
dan disi&lin ker*a dalam meng(asilkan c!rak
dan rekaan%
Objektif : Pada ak(ir &ela*aran ini murid da&at/
i% Menggunakan ba(an serta teknik untuk
meng(asilkan c!rak ,ang sesuai untuk meng(iasi
&ermukaan 2$ dan 3$%
ii% Menga&likasikan c!rak berm!ti+kan alam dan
!b*ek buatan manusia dalam rekaan ,ang
di(asilkan%
iii% Menguasai ka.alan tatacara dan disi&lin se&erti
kekemasan- ruang- dan .arna dalam
meng(asilkan c!rak dan rekaan%
ABM : Ob*ek 2$ dan 3$ ,ang tela( di(ias &ermukaann,a-
Ob*ek 2$ dan 3$ ,ang belum di(ias%
Alat dan bahan : (1) Persediaan guru
0ambar (iasan &ermukaan 2$ dan 3$- 1!tak- 1ad
berbentuk m!ti+-(asilan guru- carta langka(-
&elbagai *enis .arna%
(2)Persediaan murid
Ob*ek 2$ atau 3$- 1ertas lukisan- Pensil- Pensil
2arna- 2arna 3ir- 0unting- Pembaris- dan
0am%
!ilai : 1ebersi(an- berdisi&lin dan beker*asama%
"B"" : i% Murid da&at men*ana idea secara kreati+ dan da&at
meng(argai benda)benda sekeliling%
#angkah
Masa
$si
Pelajaran%&'kus
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
(trategi P)P
!ilai%*atatan
Set
4nduksi
(5 minit)
• 1!tak Misteri%
:6eka bentuk
!b*ek m!ti+ alam
dan buatan
manusia%
1. 0uru men,ediakan
sebua( k!tak
dinamakan 1!tak
Misteri ,ang
mengandungi kad
bentuk ,ang
berm!ti+kan alam dan
buatan manusia%
2% Murid akan mengambil
kad bentuk tan&a
meli(at ke dalam k!tak-
dan menerangkan
bentuk ,ang terkandung
&ada kad tersebut%
7ilai:
1%Beker*asama%
2%Berusa(a
1ema(iran 0enerik:
) Verbal)linguistik
8angka(
1
(10
minit)
• $e+inisi dan
c!nt!()c!nt!(
m!ti+ alam dan
buatan
manusia%
1. 0uru men*elaskan
secara ringkas de+inisi
dan c!nt!()c!nt!( m!ti+
alam dan buatan
manusia%
7ilai:
1% 6ekun- 1era*inan-
#!rmat%
1ema(iran 0enerik:
) Visual)ruang-
bentuk- dan .arna%
8angka(
• #asilan guru:
1% 0uru menun*ukkan &ula BBM:
2
(10
minit)
#iasan
Permukaan 2$
dan 3$%
• Pengenalan alat
dan ba(an%
bebera&a c!nt!(
(iasan &ermukaan 2$
dan 3$ ,ang
menggunakan bentuk
m!ti+ alam dan buatan
manusia%
2% 0uru mengara(kan
murid mengeluarkan
alat dan ba(an ,ang
tela( diba.a !le(
murid)murid%
3% 0uru menerangkan
kegunaan setia& alat
dan ba(an ,ang akan
digunakan untuk akti9iti
(ari ini%
1%#asilan guru
2%arta langka(
3%Ob*ek 2$ dan 3$
7ilai:
1% 1ebersi(an
2% Berdisi&lin
1ema(iran 0enerik:
) 1inestetik
) 9isual)ruang
8angka(
3
(30minit)
1% $em!nstrasi
guru dan akti9iti
murid%
1%0uru mengara(kan
murid mengeluarkan alat
dan ba(an ,ang tela(
diba.a !le( murid)murid%
2%0uru menun*ukkan
dem!nstrasi cara
meng(asilkan c!rak dan
rekaan (iasan &ermukaan
2$ dan 3$ sambil
di&er(atikan !le( murid%
3%3kti9iti meng(asilkan
(iasan &ermukaan 2$ dan
3$ !le( murid)murid
mengikut bentuk m!ti+
,ang di&ili( iaitu m!ti+
alam dan buatan manusia%
:%0uru memer(atikan
murid se&an*ang akti9iti
dilaksanakan%
7ilai:
1%Beker*asama
2%1ebersi(an%
3%6!l!ng)men!l!ng
:%Berdisi&lin%
1ema(iran 0enerik:
) Verbal)linguistik
)Visual)ruang-
.arna- bentuk%
Penutu&
(5 minit)
1% Sesi a&resiasi
dan re+leksi
ker*a murid
1% 0uru mem&amerkan
dan seterusn,a
menceritakan tentang
(asil ker*a mereka%
2% Murid membuat
&ameran (asil ker*a
7ilai:
1% 1eberanian
2% #!rmat)
meng(!mati%
3%Berker*asama%
mereka%
3% Men,atakan &erasaan
diri ter(ada& kegiatan
,ang di*alankan%
:%0uru menilai (asil ker*a
murid)murid dan
membimbing murid untuk
melakukan &enilaian
ter(ada& (asil ker*a rakan
mereka%
1ema(iran 0enerik:
) Verbal)linguistik
Refleksi
Penca+aian Hasil Pembelajaran
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,
"ekuatan dan fakt'r +en-ebab
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"elemahan dan fakt'r +en-ebab
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*adangan mem+erbaiki +r'ses P)P
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6andatangan Pelati(-
( (everinus bin !ain )
$isemak !le(- $isa(kan !le(-
( Pangeran M'hd.!'rsh'bri ) ( *ik /alia Abdullah )
0uru Pembimbing Pens,ara( Pembimbing

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->