BAB

9
TEMA 8.4
( HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMA BARU

PERKEMBANGAN DI EROPAH
Sejarah Dunia Tingkatan

Perkembangan Di Eropah

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Penjelajahan Dan Penerokaan

Revolusi Pertanian dan Perindustrian

Imperialisme Barat di Asia

Zaman Gelap dan ciricirinya Zaman Renaissance Zaman Reformation

Penemuan Jalan Laut dan Dunia baru Sebab-Sebab Penjelajahan Kesan-kesan Penjelajahan

Perkembangan Bidang Pertanian Perkembangan Bidang Perindustrian

Faktor Pendorong Kuasa barat ke Asia Kesan Imperialisme Ke Atas Asia Tenggara

Kesan Revolusi Pertanian dan Perindustrian

Kemajuan Bidang Pengangkutan

Pertanian sebagai Punca Ekonomi Peningkatan Perdagangan antarabangsa

Kemunculan Golongan Buruh dan majikan

1

6283230

Bab 9

Perkembangan Di Eropah

Tema 9.1 dalam Huraian sukatan pelajaran sejarah SMA Baru 2003

A

Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah

Menyatakan keadaan masyarakat Eropah pada zaman gelap. Menerangkan maksud Renaissance dan Reformation. Mengetahui kesan-kesan Renaissance dan Reformation.

Pengenalan
1. Kejatuhan Rom telah pada tahun 476 Masihi telah membawa kepada berakhirnya zaman kegemilangan tamadun Barat. 2. Kejatuhan ini menandakan bermulanya zaman Pertengahan. 3. Zaman ini penting kerana telah menyediakan asas bagi suatu perubahan yang besar kepada masyarakat dan budaya Eropah.

1.Bagaimanakah bermulanya zaman pertengahan bagi masyarakat Eropah?

Perubahan Masyarakat Dan Budaya Eropah

1. Selepas kejatuhan tamadun Rom , Eropah telah mengalami zaman mundurny yang dikenali sebagai Zaman Gelap. 2. Zaman Gelap merupakan peringkat awal Zaman Pertengahan, Zaman Pertengahan boleh dibahagikan kepada tiga peringkat: a. peringkat awal kira-kira(tahun 476-1050M) b. peringkat kemuncak kira-kira(tahun 1050-1300M) c. peringkat akhir kira-kira(tahun1300-1450M) 3. Zaman Renaissance ( 1350 – 1600 M) telah muncul Pada peringkat akhir zaman pertengahan. 4. Pada zaman inilah orang Eropah telah menyebarkan pengaruh Mereka kepada dunia luar Eropah.Pengaruh barat ini diteruskan semasa zaman Revolosi Perindustrian dan Imperialisme. 2

Zaman Gelap dan CiriCirinya
Zaman gelap ialah suatu zaman kemerosotan atau zaman kemunduran yang berlaku ke atas masyarakat Eropah, ia dikenali dengan nama Dark Ages atau zaman pertengahan selepas kejatuhan empayar Rom pada abad ke lima Masihi

1. Zaman gelap ialah satu zaman keadaan masyarakat Eropah yang kurang maju jika dibandingkan dengan pencapaiannya dalam tamadun Rom dan Yunani. 2. Keruntuhan empyar Rom disekitar kurun ke Lima Masihi memulakan zaman pertengahan Eropah yang berlangsung selama lebih kurang seribu tahun. 3. Pada zaman ini, Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran, tiada institusi politik yang berkesan. 4. Pada masa tersebut dunia Islam telah tegak dengan kemilangannya.Ini terbukti pada zaman Khulafa al-rasyidin ,Bani Umaiyah,dan Bani Abbasiah, Orang Eropah telah mencedok banyak ilmu daripada dunia islam demi meningkatkan pencapaian masyarakat mereka. 5. Keruntuhan empayar Rom menyebabkan munculnya golongan Baron (tuan tanah).Para petani terpaksa membayar cukai perlindungan kepada tuan tanah bagi memberi perlindungan kerana keadaan yang tidak selamat, bagi yang tidak berkemampuan ,mereka memberi tanah mereka kepada tuan tanah dan terpaksalah mereka menjadi hamba. 6. Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada raja,maka tuan tanah terpaksalah membayar cukai kepada raja.dengan adanya jalinan ikatan ini maka timbullah sistem feudal di Eropah.Golongan raja merupakan penaung utama dalam sesebuah negara. 7. Negara kita juga mengamalkan sistem feudal pada masa dahulu. 8. Golongan raja adalah merupakan penaung utama kepada sistem feudal yang mempunyai hak ke atas tanah secara mutlak dinegerinegeri masing-masing. 9. Golongan pembesar merupakan pembantu kepada raja dan mereka berada dibawah naungan seorang raja, dan harus memberikan khidmat kepada raja. 10. Rakyat biasa juga memberikan khidmat kepada tuan tanah dan terdapat juga golongan hamba.

Soalan : Zaman gelap adalah satu zaman masyarakat Eropah berada dalam keadaan yang tidak maju. Manakah antara berikut boleh dikaitkan dengan zaman gelap? I II III IV Berlakunya perpecahan politik. Keadaan ekonomi yang merosot. Wujudnya golongan bangsa. Kongkongan agama Kristian. A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Hieraki sosial masyarakat feudal Eropah dan Zaman Kesultanan Melayu Melaka 3

Jawapan :. B : I, II dan IV Fakta : Pada zaman ini, Eropah mengalami perpecahan politik, kemorosotan ekonomi dan kongkongan agama Kristian terhadap masyarakatnya. Bukti : Rujuk Tajuk Zaman Gelap dan Ciri-Cirinya di halaman 216 Buku Teks Sejarah Ting 4.

11.

12.

13.

14. 15.

Pada zaman pertengahan pula kegiatan perdagangan tidak meluas, mereka selalu diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar.Mereka juga tidak dapat berdagang ke timur jauh kerana kawasan Mediterranean di kuasai oleh orang islam.Oleh itu mereka lebih menumpukan kepada sektor pertanian. Magyar ialah suku kaum yang terbesar di Hungry yang merupakan campuran antara suku kaum Urgila dengan Turki.Kaum ini telah menduduki Hungry mulai abad ke kesembilan Masihi dan menjadi ancaman kepada Eropah Barat.Mereka akhirnya dikalahkan oleh Raja Otto 1 dalam pertempuran Lechfeil, pada tahun 955 Masihi. Viking pula adalah suku kaum Norway, Sweden dan Denmark.Mereka mulai bergerak pada abad kesembilan Masihi ke Russia dan Eropah Utara.Pada peringkat awal mereka merompak dan mengancam pusat-pusat pemerintahan yang ada pada waktu itu.Kemudian mereka mula melakukan penaklukan dan penjajahan. Urusan perdagangan tidak menggunakan matawang kerana jumlah matawang di pasaran adalah terhad. Zaman tersebut dianggap sebagai zaman gelap kerana pada masa tersebut masyarakatnya adalah mempunyai cirri-ciri berikut: a. b. c. d. Pusat pemerintahan yang lemah Kegiatan ekonomi yang terhad Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan Gereja mengongkong masyarakatnya.

2. Mengapakah Ekonomi Masyarakat Feudal tidak berkembang semasa zaman Gelap?

Cara Hidup masyarakat Feudal di Eropah mempunyai persamaan dengan cara hidup masyarakat Melayu tradisional yang juga mengamalkan sistem feudal.

16. Zaman kemuncak Zaman Pertengahan berlaku ketika zaman peralihan dari zaman gelap ke Zaman Renaissance. 17. Pada zaman ini Gereja mula memainkan peranan sebagai institusi yang universal serta menjadi ejen penyatuan. 18. Dari segi Ekonomi telah berlaku perubahan yang amat ketara akibat daripada pertambahan penduduk, peningkatan aktiviti pertanian dan kemunculan kegiatan perdagangan. 19. Aktiviti perdagangan telah semakin maju dan menyebabkan banyak bandar baru telah dibuka, seperti Venice, Milan dan Florence. 20. Ini telah menyebabkan lahirnya masyarakat kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang, dan ahli perbankkan. 21. Oleh itu status sosial adalah tidak lagi berasaskan kepada pemilikan tanah sebaliknya berasaskan kekayaan. 22. Rakyat pula mula terlibat dalam politik menerusi institusi parlimen yang diwujudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat.Ini memberikan rakyat hak politik dan rakyat dapat menjalankan hubungan dengan pemerintah. Ciri-Ciri Zaman Gelap Gereja mengongkong masyarakatnya Pusat pemerintahan yang lemah Kegiatan ekonomi yang terhad Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan 4

Soalan : Ekonomi masyarakat Eropah mula mengalami perubahan. Manakah antara berikut yang menyebabkan berlakunya perubahan ekonomi secara pesat dan berkesan? Kemunculan kegiatan perdagangan B. Kewujudan Bandar-bandar perdagangan C. Kemerosotan sistem feudal D. Pembukaan kawasan baru oleh orang gasar.
A.

Jawapan : A : Kemunculan kegiatan perdagangan Fakta : Dari segi Ekonomi telah
berlaku perubahan yang amat ketara akibat daripada pertambahan penduduk, peningkatan aktiviti pertanian dan kemunculan kegiatan perdagangan

Bukti : Rujuk Tajuk Zaman Gelap
Dan Ciri-Cirinya di halaman 216 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Zaman Renaissance ( 1350 – 1600 )
Soalan : Renaissance adalah satu kelahiran semula kepada masyarakat Eropah. Pilih kenyataan yang tepat berkaitan dengan lelahiran semula? A. Zaman pemulihan B. Zaman pemulihan kebudayaan C. Zaman duniawi D. Zaman kemanusiaan.

1. Renaissance ialah satu perkataan dari bahas Itali iaitu renisciment yang bermaksud “Kelahiran Semula” . Ia merujuk kepada satu zaman pemulihan budaya yang berlaku di Eropah antara pertengahan kurun ke 14 hingga pertengahan kurun ke 16. 2. Ia merujuk kepada penghargaan semula ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani yang telah tenggelam semasa zaman gelap. 3. Kegemilangan ilmu pengetahuan pada zaman Rom dan Yunani telah dikembangkan semua pada zaman Renaissance. 4. Pencapaian Renaissance ini didorong oleh kegiatan menguji kebolehan semulajadi manusia dan menikmati seluruh keindahan alam. 5. Pada zaman ini, ia menonjolkan keupayaan manusia berfikir dan menyelesaikan masalahnya. 6. Aliran pemikiran ini menitikberatkan aspek sekular dan hal ehwal manusia yang dikenali sebagai Humanisme. 7. Bapa Aliran Humanisme ini ialah seperti Francesco Petrarch, dan tokoh renaissance lain ialah Niccolo Machiavelli dan Giovani Bocaccio.

Jawapan B : Zaman pemulihan kebudayaan Fakta : Ia merujuk kepada satu zaman pemulihan budaya yang berlaku di Eropah antara pertengahan kurun ke 14 hingga pertengahan kurun ke 16. Bukti : Rujuk Tajuk Zaman Renaissance di halaman 217 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Faktor Mempengaruhi Zaman Renaissance 1. Semangat ingin tahu atau semangat inkuiri yang kuat dikalangan masyarakat Eropah pada ketika itu untuk mencari penyelesaian kepada masalah kehidupan dan kesediaam untuk meneroka bidang baru. 2. Zaman ini mula berkembang di itali pada abad ke 14 dan kemudiannya berkembang di Eropah barat sehingga abad 17. 3. Di itali munculnya Bandar terkenal seperti Venice, Genoa Florence,Rom,dan Milan yang menjadi pusat perdagangan antarabangsa. 4. Kedudukan Itali yang strategic kerana dikelilingi Lautan Mediterranean menjadikan italic sebagai persimpangan utama dan juga pusat perdagangan antarabangsa. 5. Bandar Venice dan Genoa adalah Bandar pelabuhan yang terkenal kerana di sini berlakunya pertembungan budaya, bahasa, dan agama. 6. Ini membolehkan Itali terus manjadi pusat perkembangan idea baru. 7. Aktiviti perdagangan ini telah membawa kepada kemunculan golongan kaya.yang telah mengunakan kekayaannya untuk mengindahkan Bandar dan menjadikannya tumpuan para seniman dan cendekiawan. 8. Golongan ini telah menjadi penaung ( patron )kepada golongan para pelukis, ahli muzik, saintis dan penulis. Antara Patron yang terkenal ialah Keluarga Medici di Florence.

Perubahan-perubahan yang dibawa oleh gerakan Renaissance telah menyumbangkan pelbagai kemajuan dalam bidang ekonomi, politik dan sosial masyarakat Eropah.

5

Hasil-hasil seni bina pada zaman renaissance adalah berbentuk bebas mengikut kreativiti dan pemikir arkitek-arkitek dan pelukis-pelukisnya. Bandar Florence Itali adalah merupakan pusat kesenian dan seni bina yang pertama di Eropah.

9. Golongan Patron telah berusaha menarik seniman dan cendekiawan yang terbaik dalam pelbagai bidang ke Bandar masing-masing. 10. Ini menyebabkan berlakunya persaingan antara Bandar-bandar di Itali untuk mendapatkan tokoh-tokoh cendekiawan. 11. Para cendekiawan ini seringa bergerak dari satu Bandar ke Bandar yang lain bagi tujuan menyiapkan tugas mereka, dengan sendirinya telah membantu menyebarkan idea Renaissance ke merata tempat di Itali. 12. Paus di Rom juga turut menjadi penaung kepada para seniman dan cendekiawan, mereka merasa cemburu melihat pencapaian Bandar Florence yang dipegang oleh Keluarga Medici. 13. Mereka juga berhasrat untuk menjadikan Rom cantik dan menarik seperti Bandar Florence.

Soalan : Huraikan Bagaimanakah
Renaissance di katakan bermula di Itali? (12M)
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

Semangat inkuiri Percaya dan yakin Kemunculan bandar Hubungan perdagangan Kedudukan Itali Strategik Kemunculan Pedagang kaya 7. Patron 8. Paus Rom 9. Tumpuan Seni Lukis 10. Bekerja sendirian 11. Kemampuan Individu Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk man Renaissance di halaman 217 – 218 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gambar: Seni bina bangunan yang terdapat diFlorence, Itali.
Soalan : Zaman Renaissance telah

14.

15.

16. 17.

18. 19. 20.

Golongan gereja tidak bersedia untuk menaungi ahli sains dan ahli matematik kerana bimbang golongan tersebut akan mencabar pemikiran lama yang dibawa oleh Gereja Katolik. Golongan saintis lebih menekankan kaedah pemerhatian dan emprikal dan penggunaan akal yang logik dalam menerankan sesuatu pekara, berbeza dengan pihak gereja yang memberikan penekanan kepada penjelasan tradisional. Perselisihan pendapat ini telah berlaku dalam kes Galileo Galilei.( 1564 – 1642 ) Galileo telah memanjangkan idea yang dibawa oleh Nicholas Copernicus ( 1473 – 1543 ) bahawa matahari merupakan pusat alam. Ini amat bertentangan dengan pendapat gereja yang menyatakan bumi ialah sebagai pusat alam. Pertentangan ini telah menyebabkan Galileo telah jatuhkan hukuman tahanan dalam rumah pada tahun 1633. Keadaan ini telah menyebabkan pihak gereja tidak sehaluan dan mencurigai para saintis.

melahirkan ramai tokoh ahli sains yang terkenal. Mengapakan golongan ini tidak mendapat tempat dikalangan Pihak geraja A. B. C. D. Menentang pemerintahan kolot golongan gereja Pertentangan tentang pedapat yang berkaitan fenomena alam Takut golongan saintis merampas kekuasaan. Meramaikan golongan saintis yang berkuasa

Jawapan B -. Pertentangan tentang pedapat yang berkaitan fenomena alam Fakta : Pertentangan ini telah

menyebabkan Galileo telah jatuhkan hukuman tahanan dalam rumah pada tahun 1633
Bukti : Rujuk Tajuk Zaman Renaissance di halaman 218.

6

21. Oleh itu, pihak gereja telah memberikan tumpuankepada kegiatansni lukis dan seni ukir sahaja. 22. Paus Julius II telah mengupah pelukis dan pengukir terkenal seperti Leonardo dan Vinci, Raphael dan Michelanglo untuk mencantik dan menghiasi gereja dan Katedral di Rom dengan ukiran dan lukisan. 23. Pada masa inilah Katedral St.Peter yang terkenal telah dibina. 24. Katedral adalah merupakan gereja besar yang berada di bawah bidang kuasa seorang Biskop. 25. Usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Paus Rom ini telah menyebabkan pusat seni Renaissance telah berpindah dari Florence ke Rom. 26. Pada zaman ini berlaku perubahan kepada individu daripada golongan pelukis dan pengukir kerana semasa zaman pertengahan mereka bekerja secara berkumpulan menyebabkan karya mereka tidak terserlah. 27. Bakat mereka mula dilihat apabila mereka bekerja secara bersendirian dan bebas menutarakan karya sendiri tanpa terikat kepada kumpulan atau individu lain. 28. Tokoh-tokoh seperti Leornado da Vinci, Michael Anglo, dan Rapheal mahu mereka dikenali secara individu dan tersendiri yang akhirnya melahirkan semangat dan amalan individualisme. 29. Amalan ini telah membawa perubahan kepada konsep pendidikan daripada tumpuan hanya kepada satu-satu kemahiran kepada semua aspek ilmu pengetahuan. 30. Semua pembelajaran tentang ilmu pengetahuan telah digalakkan dikalangan individu seperti contoh yang dibawa oleh tokoh Leornado dan Vinci dan Michael Anglo yang bukan sahaja dikenali sebagai pelukis dan pengukir yang agung malah disanjung tinggi kerana kemahiran mereka dalam ilmu pengetahuan yang lain. 31. Tokoh renaissance juga telah muncul di Negara-negara Eropah yang lain seperti England contohnya, Thomas More, Francis Bacon, William Shakespeare. Sumbangan Tokoh-Tokoh Renaissance

3. Bagaimanakah pelukispelukis pada zaman renaissance berjaya dal menghasilkan karya yang mengagumkan?

Soalan : Siapakah tokoh yang terkenal sebagai Bapa Humanisme ? A. B. C. D. Thomas More Nicolo Miciavelli Francesco Petrarch Leornado da Vinci

Jawapan : A : Thomas More Fakta : Bapa Aliran Humanisme

ini ialah seperti Francesco Petrarch Bukti : Rujuk Tajuk Zaman
Renaissance di halaman 217 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Francesco Petrarch ( 1304 – 1374 )
1. Beliau amat berminat tentang ilmu pengetahuan yang akhirnya membawa kepada penubuhan sebuah perpustakaan. 2. Perpustakaan ini mengandungi koleksi karya agung zaman Yunani dan Rom yang telah diperterjemahkan oleh cendekiawan islam dan sesetengahnya oleh paderi-paderi Katolik. 3. Hasil pembacaan dan penelitian yang dibuat, beliau mendapati bahawa terdapat pelbagai pandangan dan pendapat yang bercanggah.

Penciptaan teknik percetakkan pada zaman renaissanse telah menggalakkan lebih banyak bahan bacaan di terbitkan dan diedarkan ke seluruh eropah dan ini akan menambahkan lagi bilangan orang yang pandai membaca.

7

4. Beliau membuat keputusan bahawa percanggahan idea ini akan dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik menerusi memerhati sendiri pekara yang telah dan akan ditulis. 5. Ini menyebabkan wujudnya satu kaedah baru iaitu sistem pemerhatian dalam penilaian atau penulisan.
Soalan
Machiavelli adalah salah seorang tokoh renaissance yang terkenal.Apakah kesan daripada falsafah politik yang diperkenalkan oleh Beliau. A B C D Membuka jalanke arah Sistem Beraja berkuasa Mutlak Membuka jalan kearah pembentukan Negara bangsa Rakyat mula menentang golongan gereja Katolik Wujudnya sebuah Negara yang rajanya amat ditakuti rakyat.

Bapa Humanisme Francesco Petrarch

Jawapan : B - Membuka jalan kea

Nicolo Machiavelli
1. Beliau salah seorang ahli falsafah dan tokoh terkemuka zaman Renaissance. 2. Beliau telah menghasilkan buku “The Prince” ( Penguasa ) yang menyarankan seseorang raja atau pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak. 3. Raja dan pemerintah harus ditakuti dan bukannya disayangi oleh rakyatnya. 4. Rakyat harus memberika kesetiaan sepenuhnya kepada raja atau pemerintah kemudian barulah kepada gereja Katolik. 5. Falsafah politik Machiavelli ini telah menimbulkan kontroversi dan ia telah mengukuhkan lagi konsep nasionalisme. 6. Ia seterusnya membuka jalan kearah pembentukkan Negara bangsa di Eropah.

rah pembentukan Negara bangsa

Fakta : Ia seterusnya membuka

jalan kearah pembentukkan Negara bangsa di Eropah. Bukti : Rujuk Tajuk Zaman
Renaissance di halaman 218 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Konsep Negara bangsa ialah sebuah Negara yang dibentuk dan didiami oleh rakyat yang terdiri dari golongan yang mempunyai sejarah dan budaya yang sama, bertutur bahasa yang sama dan mempunyai asal-usul keturunan atau rumpun bangsa yang sama. Negara bangsa ini lahir dari kesedaran kebangsaan atau nasionalisme

Nicolo Machiavelli

8

Leornado Da Vinci
1. Beliau merupakan seorang tokoh yang serba boleh. 2. Ia menjadi contoh terbaik manusia yang idealnya dalam membangunkan dan membina bakat seseorang. 3. Seorang yang versatile kerana kemampuannya menguasai semua bidang ilmu termasuk seni bina, seni lukis, seni ukir, kejuruteraan, botani, falsafah, geografi serta perang dan strategi ketenteraan. 4. Leornado adalah seorang tokoh yang telah mendahului zamannya serta mempunyai semangat inkuiri dan ingin mencari jawapan bagi segala kejadian alam. 5. Antara kayranya yang terkenal ialah Potret Monalisa.

Gambar : Leornado da Vinci dan Lukisan Potret Monalisa

Leornado da Vinci sentiasa membuat catatan dibukunya denganpelbagai lakaran ciptaan teknikal. Antaranya ialah busur panah gergasi yang digerakkan dengan menggunakan roda

Tokoh Francesco Petrrch

Sumbangan Bapa Humanisme Karya Songbook Teknik Percetakan Ahli fikir Humanisme The Praise of Folly Ahli falsafah politik The Prince Ahli Humanisme Utophia Ahli astronomi dan metematik Teleskop Ahli sains terkemuka Teori Hukum Graviti
Tokoh-Tokoh Renaissance yang lain: Muzik John Sebastian Bach Lukisan Micheanglo Raphael Ukiran Ghiberti Sains Nicholas Copernicus Galileo Galilei

Johann Guttenberg Erasmus Nicolo Michiavelli Thomas More Galileo Galilei Isaac Newton

Tokoh-tokoh zaman renaissance dan sumbangannya.

9

Kesan Zaman Renaissance Soalan : 1. Manusia pada zaman renaissance amat didorong oleh semangat inkuiri. 2. Ini telah menyebabkan kemunculan pelbagai bidang baru seperti seni lukis, seni ukir, persuratan, politik, ekonomi, dan social. 3. Dari segi politik, kesan yang penting ialah kemunculan golongan monarki baru yang diasaskan kepada kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan. 4. Golongan monarki baru ini telah diperkukuhkan lagi dengan amalan pembayaran cukai kepada kerajaan pusat. 5. Bertambahan kuasa raja telah menyebabkan kuasa gereja dan golongan bangsawan semakin berkurangan. 6. Golongan monarki baru ini terdapat di Portugal, Castile, dan Aragon ( Sepanyol ), England, Perancis dan Belanda. 7. Dari segi Ekonomi pula, ekonomi sara diri kian bertambah pupus. 8. Pada masa ini telah wujudnya sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa yang kemudiannya telah menimbulkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan yang berkembang seiring dengan kemajuan dalam bidang matematik, geografi,kartografi ( teknik melukis peta ), atronomi. 9. Ciri-ciri yang terdapat pada renaissance yang berkaitan dengan semangat inkuiri, objektif dan eksperimen telah merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti Biologi, Fizik, kimia dan perubatan. 10. Kesan dari segi sosial ialah kehidupan manusia telah mengalami perubahan yang ketara. 11. Gaya dan cara pemikiran manusia telah memperlihatkan mereka lebih bersedia menlahirkan emosi mereka. 12. Emosi ini telah diluahkan dalam muzik, lukisan, dan ukiran yang dihasilkan menerusi karya-karya mereka. 13. Secara Psikologinya, unsur-unsur ini telah berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri. 14. Kesan penting dari segi sosial ialah perubahan sikap masyarakat terhadap pendidikan yang lebih menekankan pemikiran logik, saintifik, falsafah dan metafizik. 15. Ia juga menekankan taggungjawab social seseorang individu dalam masyarakat yang harus mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia.
Zaman Renaissance telah membawa banyak perubahan perkembangan tamadun dunia. Huraikan apakah kesan-kesanyang ditinggalkan oleh zaman Renaissance? ( 15 M )
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Golonganmonarki baru Kuasa Gereja berkurangan Ekonomisara diri pupus Kegiatan perdagangan Penjelajahan Ilmu pengetahuan Pemikiran Tanggungjawab individu

Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk man Renaissance di halaman 219 – 220 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Pengajaran penting daripada zaman renaissance ialah kita harus mempunyai sifat inkuii dan berani untuk meneroka pekara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua jurusan.

10

Gerakan Reformation Soalan : Terangkan mengapakah 1. Reformation ialah satu gerakan pembaharuan agama yang bermula di Eropah Barat pada tahun 1510 dan berakhir pada tahun 1550an. 2. Reformation adalah berasal dari perkataan reform yang bermaksud “melaksanakan perubahan atau pembaharuan sesuatu yang baik atau membentuk sesuatu yang baru” . 3. Gerakan ini mempunyai kaitan dengan agama Kristian
berlakunya gerakan pembaharuan agama Kristian di Eropah? (12M)
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

Faktor penyetus gerakan reformation 1. Kritikan terhadap gereja Katolik sudah wujud sejak abad ke-10 Masihi lagi. 2. Penentangan ini tidak menimbulkan kesan yang mendalam tanpa sokongan daripada gereja. 3. Usaha pihak gereja yang ingin menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan yang terkuat di bahagian Tengah Itali telah menyebabkan wujudnya banyak kepincangan, rasuah dan penyelewengan. 4. Ini menyebabkan timbulnya kritikan dan penentangan ramai ahli masyarakat. 5. Masyarakat mula mempersoalkan kedudukan dan amalan Gereja Katolik yang sudah tidak selari dengan apa yang dianjurkan di dalam Bible. 6. Golongan gereja dikatakan lebih cenderung mengamalkan gaya hidup pemerintah dan bangsawan yang tidak mencerminkan kehidupan beragama. 7. Terdapat juga unsur penyelewengan, seperti penjualan Sijil Indulgences, iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa. 8. Kegiatan penjualan Indulgences ini telah merebak ke seluruh Eropah. 9. Penciptaan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg telah membantu kejayaan penyebaran idea penentangan terhadap gereja Katolik. 10. Kita Bible telah dapat dicetak dalam masa yang singkat dan harganya adalah murah. 11. Pada tahun 1517, Martin Luther seorang professor ilmu teologi di sebuah universiti berhampiran Wittenburg di Jerman telah menentang amalan Indulgences. 12. Mengikut Luther manusia seharusnya bergantung pada kekuatan rohani. 13. Pendirian ini telah mencabar kedudukan dan intitusi padri.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penentangan Sokongan pihak gereja Mempersoalkan amalan Pusat kekuasaan Penyelewengan Indulgences Mesin cetak John Calvin

Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk Gerakan Reformation di halaman 221 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Soalan : Wujudnya kritikan terhadap agama Kristian Katolik adalah disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa pentadbir gereja. Apakah kesan kritikan terhadap ajaran tersebut? A. Mewujudkan perang saudara B. Berlakunya perang salib C. Memecahkan perpaduan dunia Kristian kepada dua. D. Ramai orang Kristian memeluk agama Islam Jawapan : C : Memecahkan perpaduan dunia Kristian kepada dua. Fakta : Gerakan ini memecahkan perpaduan dunia Kristian kepada dua Bukti : Rujuk Tajuk Zaman Reformation di halaman 222 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

11

14. Pendirian dan ajaran Luther ini telah menyebabkan munculnya mazhab Protestant yang berasal dari perkataan Protesting yang bermaksun membantah. 15. Kewujudan Mazhab Protestant ini telah menandakan bermulanya zaman Reformation yang berterusan hingga ke pertengahan abad ke 16. 16. Mahzab Protestant pimpinan Martin Luther telah berkembang dengan pesat ke Sweden, Denkmark, Norway dan England. 17. Di Switzerland, gerakan ini telah dipimpin oleh Huldreich Zwingli ( 1484 – 1531 ) dan setelah kematiannya ia telah diambil alih oleh John Calvin ( ( 1509 – 1564 ) 18. Terdapat juga golongan yang masih mempertahankan gereja Katolik. 19. Golongan ini telah mengendalikan Counter Reformation iaitu “menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru” sebagai jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan oleh gerakan Protestant.

Soalan : Martin Luther telah
mengemukakan hujah untuk menentang amalan Indulgences. Mengapakah Martin Luther menentang amalan Indulgences? A. Amalannya bertentangan dengan prinsip ajaran Kristian sebenar. Ia adalah satu bentuk perniagaan yang merugikan Tidak puas hati hanya segelintir sahaja yang terlibat dalam Indulgences Mahu bebas daripada ajaran Kristian

B. C.

D.

Jawapan : A : Amalannya bertentangan dengan prinsip ajaran Kristian sebenar. Fakta : Terdapat juga unsur penyelewengan, seperti penjualan Sijil Indulgences, iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang melakukan dosa. .Bukti : Rujuk Tajuk Gerakan Reformation di halaman 221 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Gambar : Martin Luther

Pertikaian berlaku antara pengikut Mazhab Katolik dengan pengikut Martin Luther yang mengelarkan diri mereka Lutheranism. Penindasan pengikut Lutheranism oleh golongan Katoklik di Jerman telah menakibatkan bantahan oleh beberapa putera Jerman yang pro- Martin Luther. Bantahan ini (Protest) telah menyebabkan lahirnya perkataan Protestant.

John Gutenberg bersama dengan contoh Kitab Bible

12

20. Salah seorang tokoh Counter Reformation yang terkenal ialah St. Ignatius Loyola. 21. Beliau merupakan seorang bekas askar yang menjadi paderi setelah menghabiskan banyak masa membaca buku tentang kehidupan orang agama semasa menjalani rawatan kecederaan ketika perang. 22. Hidupnya amat mementingkan disiplin diri dan hidup secara sederhana.. 23. Amalannya menjadi ikutan paderi muda yang lain yang dikenali sebagai Jesuilt dan sering menjadi pemimpin dalam kerja kebajikan dan pendidikan. 24. Salah seorang tokoh Jesult yang terkenal ialah St. Francis Xavier ( 1506 – 1552 ) yang telah ditugaskan menyebarkan agama ke Timur.

Soalan
St Ignatius Loyola adalah salah seorang tokoh Counter Reformation yang terkenal. Apakah yang menyebabkan tokoh tersebut menjadi seorang tokoh Counter Reformation? A B C D Membaca buku berkaitan dengan zaman reformation Membaca buku tentang orang keagamaan Menjadi insaf selepas tercedera dalam peperangan Inginmembersihkan jiwa daripada dosa peperangan

Jawapan : B :. Membaca buku tentang orang keagamaan Fakta : Beliau merupakan seorang

St. Ignatius Loyola

Kesan Zaman Reformation 1. Dari Segi Agama, zaman reformation telah menyebabkan Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. 2. Antara peperangan yang berlaku ialah, Perang keagamaan yang berlaku di Perancis antara tahun 1562 – 1598 dan Perang 30 Tahun ( 1618 – 1648 ) yang melibatkan Sepanyol, Jerman, Bohemia, Denkmark dan Sweden. 3. Ini menyebabkan berlakunya banyak kemusnahan dan masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab sahaja. 4. Kesan jangka panjangnya ialah wujudnya sikap tolerensi antara penganut agama Kristian pelbagai mazhab dari segi mempergiatkan pendidikan dan fahaman mereka. 5. Kesan dari segi Politik ialah Kuasa gereja mulai dicabar oleh golongan monarki baru yang ingin membebaskan diri dari penguasaan Paus di Rom.

bekas askar yang menjadi paderi setelah menghabiskan banyak masa membaca buku tentang kehidupan orang agama semasa menjalani rawatan kecederaan ketika perang. .Bukti : Rujuk Tajuk Gerakan Reformation di halaman 222 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

13

6. Semasa pemerintahan Raja Henry VIII, rajanya telah menjadi ketua dengan mengistiharkan dirinya sebagai ketua baru Gereja Protestant Anglcan. 7. Beliau juga telah memutuskan hubungan England dengan gereja Roman Katolik kerana ingin berkahwin dengan Anne Boleyn.

Soalan : Raja Henry VIII telah melakukan pembaharuan dalam agama Kristian pada pemerintahannya. Apakah yang dilakukan oleh Putera Henry VIII di dalam pembaharuan tersebut? I II III IV Raja Inggeris memutuskan hubungan dengan Rom. Orang Kristian berpeluang untuk menjadi peniaga Pengaruh gereja Inggeris semakin merosot Raja Inggeris menjadi ketua Gereja Anglican. A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Raja Henry VIII

Agama Kristian

Jawapan : D : I dan IV Fakta : Raja Henry VIII telah mengisytiharkan Raja England sebagai ketua gereja England atau Anglican. Baginda juga telah

memutuskan hubungan dengan Rom Bukti : Rujuk Tajuk Zaman
Reformation di halaman 222 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Katolik

Protestant

Paus Rom

Martin Luther

Zwingli

Raja Henry VIII

John Calvin

4. Mengapakah Putera Henry VIII keluar daripada ajaran Agama Kristian Katolik?

Carta : Perpecahan agama Kristian Katolik dan Protestant

14

1

Penjelajahan Dan Penerokaan

Menyenaraikan kuasa-kuasa Barat yang terlibat dalam penjelajahan. Menerangkan sebab-sebab penjelajahan kuasa barat Mengetahui dan mengkasifikasikan kesan-kesan penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke atas masyarakat Setempat.

Masyarakat Eropah pada zaman penjelajahan begitu berani dan sanggup menyambut cabaran untuk mencari jalan ke Timur setelah berhadapan dengan masalah yang menyekat perkembangan aktiviti dan ekonomi mereka

1. Kegiatan penjelajahan dan penerokaan ini telah bermula pada abad ke 16 lagi dengan menjelajah ke beberapa buah kawasan di luar Eropah. 2. Kegiatan Mereka adalah merupakan kegiatan pelaut Eropah untuk mencari laluan baru di lautan bagi membolehkan mereka pergi ke Timur. 3. Zaman Renaissance yang memperlihatkan banyak sains dan teknologi dihasilkan telah membantu orang-orang Eropah menjalankan kegiatan penerokaan dan penjelajahan. 4. Penjelajahan ke Timur adalah penting kerana semua barangan dari Timur hanya diperolehi di Istanbul sahaja. 5. Penaklukan Istanbul ditangan Turki pada tahun 1453 telah menyebabkan orang Eropah menghadapi masalah untuk mendapatkan barangan melalui laluan tersebut. 6. Orang Eropah terpaksa mencari laluan lain untuk ke Timur, ini telah mendorong mereka menerokai lautan Atlantik dan akhirnya mereka telah berjaya menjadikan lautan Atlantik sebagai laluan mereka ke Timur. Penemuan Jalan Laut dan Dunia Baru dan Penerokaan

Soalan
Orang-Orang Eropah mula menjalankan kegiatan penerokaan dan penjelajahan pada abad ke 16 lagi. Mengapakah orang-orang Eropah terpaksa mencari laluan baru bagi tujuan ke timur? A B C D Barangan Timur hanya dibekalkan oleh orang Islam Kekurangan barangan Timur di Eropah Penaklukan Istanbul oleh orangorang Turki Harga barangan Timu yang terdapat di Istanbul adalah Mahal

Jawapan :C :. Penaklukan Istanbul oleh orang-orang Turki :. Penaklukan Istanbul ditangan Turki pada tahun 1453 telah menyebabkan orang Eropah menghadapi masalah untuk mendapatkan barangan melalui laluan tersebut Fakta

Sebab-Sebab Penjelajahan
1. Desakan ekonomi dan semangat kebangsaan telah mendorong orang Eropah unutk menjalankan aktiviti penerokaan dan penjelajahan. 2. Barangan seperti emas, sutera dan rempah ratus dari Timur amat diminati dan diperlukan oleh orang-orang Eropah. 3. Raja Sepanyol dan Pertugal merupakan pemerintah yang telah bertanggungjawab memberikan galakan kepada usaha penjelajahan dan peerokaan. 15

.Bukti : Rujuk Tajuk Penjelajahan dan Penerokaan di halaman 223 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

4. Sepanyol di bawa pemerintahan Ratu Isabela dan Ferdinand Aragon telah mengalakkan orang-orangnya menumpukan penerokaan ke Amerika Latin. 5. Sementara itu, Raja Portugal iaitu Putera Henry yang terkenal sebagai Henry Pelaut telah memberikan galakan kepada orangorang Portugis untuk menjalankan aktiviti penerokaan dan penjalajahan.

Soalan : Bincangkan apakah
faktor-faktor yang menyebabkan Penjelajahan kuasa-kuasa Barat ke Asia? (12M)
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

1. 2. 3. 4. 5.

Desakan Ekonomi Faktor Keagamaan Galakan daripada Raja Persaingan Perdagangan Rempah Ratus 6. Penawanan kota Constantinople 7. Peningkatan imu Sains Dan Teknologi 8. Menyebarkan Kristian 9. Kemunculan Monarki Baru 10. Semangat Kebangaan

Putera Henry ( Raja Portugal ) 6. Pelaut Portugal telah sampai terlebih dahulu ke kawasan Timur daripada pelaut Sepanyol. 7. Kuasa Portugis juga mempunyai kepentingan di Amerika Latin yang akhirnya telah menyebabkan wujudnya persaingan untuk mendapatkan tanah jajahan. 8. Paus di Rom terpaksa campurtangan untuk mengelakkan persaingan menjadi lebih rumit lagi. 9. Pada tahun 1494 Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani di antara Portugal dan Sepanyol. 10. Di dalam perjanjian tersebut, Beliau telah bertindak dengan membahagikan dunia kepada dua kawasan pengaruh iaitu timur untuk Portugal dan Barat untuk Sepanyol. 11. Kawasan ke Timur Verder dan Hindia Barat di Lautan Atlantik dianggap sebagai kawasan Portugal, manakala kawasan ke Baratnya dianggap sebagai kawasan Sepanyol.
Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk Sebab-Sebab Penjelajahan di halaman 223 – 225 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat

Perjanjian Tordesillas
Kawasan Sebelah Baratnya Dianggap Sebagai Kawasan Sepanyol Kawasan ke Timur dari Kepulauan Verder dan Hindia Barat dianggap sebagi kawasan Portugal

Orang Portugis telah menjadi perintis kepada penjelajahan kerana tidak perlu bersaing dan berlumba dengan pihak lain di Eropah yang masih menghadapi masalah seperti peperangan dan percakaran sesama sendiri.

Membahagikan Dunia Kepada Dua Pengaruh 16

12. Christopher Columbus adalah merupakan orang Eropah yang pertama sampai ke Amerika. 13. Ferdinand Magellan pula telah sampai ke Timur dan beliau telah terbunuh di salah sebuah pulau di Filipina dalam perjalanannya ke Kepulauan Maluku.

Soalan : Portugal adalah negara yang terawal berjaya menerokai kawasan di seberang laut.Apakah punca penjelajahan portugis di luar benua Eropah? A. Untuk mencari kekayaan dan kemegahan kuasa perdagangan B. Memindahkan penduduk yang padat C. Mencari Prestor John D. Menghapuskan orangorang Islam Jawapan : A : Untuk mencari kekayaan dan kemegahan kuasa perdagangan Fakta :. Bangsa Portugis telah menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi dan membina empayar perdagangan. Bukti : Rujuk Tajuk Sebab-sebab Penjelajahan halaman 223.Buku Teks Sejarah Ting. Empat

Peta : Laluan penjelajahan orang-orang Eropah 14. Faktor penting yang menyebabkan Kuasa Portugal dan Sepanyol untuk menjelajah ke Timu ialah perdagangan rempah ratus dan sutera. 15. Kegiatan ini telah memberikan keuntungan yang besar kepada para pedagang Eropah dan Rajanya. 16. Pihak Gereja juga amat menekankan usaha untuk menyebarkan Kristian ke Seberang Laut melalui Kuasa Sepanyol dan Portugal yang merupakan dua buah negera Katolik dan mempunyai pengaruh gereja yang kuat. 17. Kuasa Sepanyol yang dahulunya pernah dikuasai oleh Orang Islam begitu semangat untuk menyebarkan agama Kristian. 18. Kemunculan Monarki Baru di negera-negara Eropah yang lain seperti England, Perancis dan Belanda turut menggalakkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan ke Seberang Laut. 19. Semangat Kebanggaan banggaan juga telah mendorong orang Eropah menjelajah.
Christopher Columbus

Soalan : Putera Henry amat terkenal
sebagai seorang putera yang minat menjelajah. Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh beliau? A. B. Mengalahkan orang-orang Islam Menggalakkan orang-orang Portugis melakukan kegiatan penjelajahan. Mengelilingi dunia Menakluki Melaka

C. D.

Jawapan : B : Menggalakkan orangorang Portugis melakukan kegiatan penjelajahan. Fakta :. Raja Portugal iaitu Putera Henry yang terkenal sebagai Henry Pelaut telah memberikan galakan kepada orang-orang Portugis untuk menjalankan aktiviti penerokaan dan

penjalajahan. Bukti : Rujuk Tajuk SebabSebab Dalam tahun di halaman 1. Penjelajahan 1490-an,
223 – 224 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

17

Matlamat Penjelajahan Orang Eropah

Gold

Glory

Gospel
Bandar-bandar pelabuhan utama yang terdapat di sepanjang laluan perdagangan dari Timur ke Barat telah dikuasai oleh kuasa-kuasa Barat

Matlamat penjelajahankuasa-kuasa Eropah Kesan – Kesan Zaman Penjelajahan Terhadap Masyarakat Setempat

Dari Segi Politik
1. Penguasaha tempatan terpaksa membuat perjanjian dengan wakil Eropah. 2. Ia secara langsung mengiktiraf kekuasaan dan kekuatan kuasa Eropah. 3. Wakil-wakil ini adalah terdiri daripada syarikat Berpiagam seperti di Belanda, Great Britain, Perancis dan Denkmark. 4. Syarikat Hindia Timur Belanda ( VOC ), Syarikat Hindia Barat Belanda ( WIC ) dan Syarikat Hindia Timur Inggeris ( EIC ) merupakan sayarikat berpiagam yang berjaya. 5. Syarikat Berpiagam Perancis dan Denmark tidak begitu berjaya. 6. Syarikat-syarikat Berpiagam Inggeris dan Belanda telah berdagang dari Eropah hingga ke Carribean,Latin Amerika, Afrika, India, Asia Tenggara dan Asia Timur.

BANDAR Goa Madras Culcutta Pulau Pinang Singapura Melaka Batavia Macao

PENJAJAH Portugis Inggeri Inggeris Inggeris Inggeris Portugis/Belanda/ Inggeris Inngeris Portugis

Soalan : Paus di Rom terpaksa
campurtangan ntuk mengelakkan kemungkinan berlakunya pergaduhan antara dua buah negara penganut Gereja Katolik yang setia. Apakah kesan campurtangan tersebut? A. Menghindarkan berlakunya perang antara Portugal dan Sepanyol Sepanyol bebas meluaskan kuassa di sebelah barat Kepuluan Tanjung Verde Dunia dibahagikan kepada dua kawasan pengaruh iaitu Sepanyol di Barat dan portugis di Timur Sepanyol berjaya menerokai dunia baru iaitu Amerika Latin dan Amerika Tengah

Dari Segi Ekonomi 1. Daerah di luar Eropah telah menjadi pebekal kepada keperluan
masyarakat Eropah. 2. Goa dan Melaka yang merupakan Emporium dunia telah dikuasai oleh Portugal. 3. Barangan daripada timur telah memperkayakan ekonomi dan gaya hidup masyarakat Eropah. 4. Jalan perdagangan antarabangsa juga telah dikuasai oleh oleh Portugal termasuklah jalan perdagangan di Asia Tenggara, Lautan Hindi, Laut China Selatan di China dan Jepun.

B.

C.

D.

Vasco Da Gama, tokoh penting Portugis yang menemui jalan ke Timur

Jawapan : C : Dunia dibahagikan kepada dua kawasan pengaruh iaitu Sepanyol di Barat dan portugis di Timur Fakta :. Beliau telah bertindak dengan membahagikan dunia kepada dua kawasan pengaruh iaitu timur untuk Portugal dan Barat untuk Sepanyol. Bukti : Rujuk Tajuk Sebab-sebab

18

Penjelajahan di halaman 224 Buku Teks Sejarah Ting Empat.

Dari Segi Sosial
1. Masyarakat tempatan telah mula terpengaruh dengan gaya hidup orang Eropah. 2. Masyarakat peribumi juga telah menerima ajaran agama Kristian seperti di Filipina 3. Penjelajahan Sepanyol juga telah banyak mengubah keadaan kehidupan di Dunia Baru dan Asia. 4. Di Amerika Tengah dan Selatan, Sepanyol telah berperang dan menakluki Mexico dengan menundukkan tamadun Aztec,dan menakluki Peru dengan menghapuskan tamadun Inca. 5. Penghijrahan beramai-ramai orang Sepanyol ke Amerika Latin telah mewujudkan sebuah masyarakat yang baru di wilayah tersebut. 6. Kerajaan Sepanyol telah melihat daerah Amerika Latin sebagai Dunia Baru yang banyak mempunyai emas dan Perak. 7. Manakala bagi golongan Gereja Kristian Katolik pula, Dunia Baru adalah sebagai tempat untuk menyebarkan agama Kristian. 8. Masyarakat Peribumi di Dunia Baru telah menerima ajaran Kristian tersebut secara berleluasa. 9. Buruh-Buruh peribumi pula telah dieksploitasi untuk bekerja di lombong dan di lading mereka. 10. Istilah bahasa Sepanyol Conquista dan Conquistadores telah diberikan kepada penjelajahan dan penaklukan sepanyol. 11. Sementara Brazil pula telah ditakluki oleh Portugal. 12. Di sebelah kawasan Timur, tidak wujud petempatan orang Sepanyol dan Portugal secara besar-besaran. Soalan : Kedatangan Kuasa Barat
telah meninggalkan kesan ke atas Masyarakat setempat. Huraikan? ( 14M)
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perjanjian dengan Barat Syarikat Berpiagam Pembekal barangan Barat Mengkayakan orang Eropah Jalan Perdagangan di kuasai orang Eropah Gaya Hidup Terima Kristian Masyaraka Baru

Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk Kesan-kesan Zaman Penjelajahan Terhadap Masyarakat Setempat.di halaman 225-226 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat.

Kesan-Kesan Penjelajahan

Perjanjian dengan Kuasa Barat Syarikat Berpiagam Pembekal kepada Eropah Menkayakan Eropah

Jalan Perdagangan di Kuasai Eropah Terpengaruh dengan Gaya Hidup Eropah Menerima Kristian Masyarakat Baru

Kesan- kesan Zaman Penjelajahan Eropah

19

Revoluis Pertanian Dan Revolusi Perindustrian

Menyenaraikan faktor yang mencetuskan Revolusi pertanian dan perindustrian. Menerangkan kesan-kesan Revoluis pertanian dan perindustrian. Membahaskan perkembangan ciptaan baru membawa kepada revolusi pertanian dan perindustrian

Revoluis Pertanian Dan Revolusi Perindustrian

1. Revolusi adalah merupakan perubahan secara besar-besarandan mendadak dan menyeluruh. 2. Ia memberikan kesan dan perubahan kepada bidang lain atau kehidupan manusia. 3. Berlaku juga Revolusi politik apabila terdapat satu kebangkitan untuk menukarkan bentuk pemerintahan contohnya daripada system colonial kepeda bentuk pemerintahan peribumi. 4. Revolusi juga boleh memakan masa yang lama dan berlaku secara berterusan. 5. Revolusi perndustrian berlaku secara mendadak dan berterusan. Contoh Negara pertaa di dunia yang megalami Revolusi Perindustrian ialah Britain. 6. Sebelum itu berlaku Revolusi Pertanian yang merupakan asas bagi revolusi peridustrian.

Contoh Revolusi Politik di Dunia Revolusi Perancis 1789 adalah perubahan daripada monarki kepada demokrasi borjuis. Revolusi China 1917 adalah peubahan daripada monarki kepada system Republik. Revolusi Rusia 1917 adalah perubahan daripada monarki kepada Komunis. Revolusi Indonesia 1949 adalah perubahan daripada kolo9nial kepada peribumi.

I

Perkembangan Bidang Pertanian

1. Pengeluaran makanan sebelum berlakunya Revolusi adalah secara kecil-kecilan kerana pengeluaran secara besar-besaran tidak dapat dijalankan. 2. Pengeluaran makanan akan dapat dijalankan secara besar-besaran dengan wujudnya : a. Perubahan dalam system penggunaan dan pemilikan tanah b. Terdapat penggunaan kaedah atau teknik saintifik seperti penggunaan baja, peralatan tanaman dan teknik penenaman yang sesuai 20

c. Terdapat juga kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.

Perkembangan Bidang Pertanian
1. Revoluis pertanian yang bermula di Britain pada awal kurun ke-18. 2. Sebelum revolusi pertanian, kegiatan pertanian adalah dijalankan secara kecil-kecilan oleh petani untuk memenuhi keperluan sendiri. 3. Pada masa tersebut terdapat sistem pemilikan tanah persendirian dan sistem tanah untuk kegunaan awam. 4. Para petani yang bergantung hidup pada tanah awam dibenarkan bercucuk tanam, menternak dan memburu di tanah awam tersebut. 5. Kegiatan ini bukanlah suatu masalah bagi masyarakat lama di Britain, malah ia memberi memberi fungsi social kerana amalan ini membolehkan rakyat biasa untuk menyara kehidupan mereka. 6. Ekoran daripada Negara Britain yang menghadapi pertambahan penduduk, memerlukan kepada peningkatan hasil pertanian untuk menampung keperluan makanan. 7. Kegiatan secara besar-besaran adalah terhad kerana sukar mendapat persetujuan ramai. 8. Tuan-tuan tanah mula memanfaatkan tanah awam tersebut bagi tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran. 9. Keadaan ini ditambah lagi denga peningkatan harga gandum. 10. Tuan-tuan tanah yang kaya mula berusaha untuk memagari tanah awam untuk digunakan untuk kegiatan pertanian secara besarbesaran. 11. Tuan-tuan tanah ini berpendapat sistem pemilikan tanah ini perlu diubah dan dipagarkan bagi kegunaan persendirian. 12. Para petani yang menggunakan tanah awam perlu disekat daripada terus menguasahakannya. 13. Tuan-tuan tanah kaya telah menuntut Parlimen Inggeris supaya meluluskan akta bagi membenarkan mereka memagar tanah awam untuk kegunaan sendiri. 14. Kelulusan Akta pemagaran oleh Parlimen ini telah menyebabkan tuan tanah yang kaya dapat membeli dan memiliki tanah yang lebih luas. 15. Antara tahun 1761 hingga 1792 hampir 500 000 ekar tanah telah dipagari melalui Akta Pemagaran Tanah Awam. 16. Akibat daripada Akta ini terdapat tanah yang luas untuk digunakan secara besar-besaran. 17. Ini membolehkan mereka mengendalikan aktiviti pertanian untuk pedagangan secara system perladangan. 18. Proses pemagaran tanah awam ini telah merugikan petani kecil, yang tidak mampu untuk menampung kos pemagaran tanah yang tinggi. 19. Banyak antara mereka telah menjual tanah mereka kepada golongan yang kaya.

Soalan : Mengapakah golongan tuan-tuan tanah mula berusaha untuk memagari tanah awam? A. Pertanian secara besarbesaran. B. Mengelakkan tanahtersebut digunakan oleh rakyat biasa C. Tanah amat sesuai untuk kawasan perumahan D. Tidak dapat membeli dan menjual tanah tersebut. Jawapan : A :. Pertanian secara besar-besaran. Fakta:.. Tuan-tuan tanah mula memanfaatkan tanah awam tersebut bagi tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran.

Bukti : Rujuk Tajuk Pemilikan
Tanah Persendirian di halaman 227 Buku Teksa Sejarah Tingkatan Empat.

4. Mengapakah sukarnya untuk mendapat persetujuan ramai untuk kegiatan pertanian secara besarbesaran?

Tahun 1700 1750 1801 1831

Jumlah 5.5 Juta 6.5 Juta 9 Juta 14 Juta

Anggaran penduduk Englad dan Wales pada abad ke-18 dan ke-19.

21

20. Golongan petani ini telah menjadi sebahagia daripada buruh lading yang kemudiannya telah berhirah ke Bandar semasa Revolusi Perindustrian untuk menjadi buruh kilang.

Kaedah Dan Ciptaan baru Dalam Pertanian

1. Revolusi pertanian berlaku adalah disebabkan oleh perubahan dalam kaedah dan ciptaan baru dalam bidang pertanian. 2. Kaedah dan ciptaan baru ini telah membolehkan penanaman dapat diakukan secara besar-besaran dan mendatangkan keuntungan yang lumayan. 3. Antara kaedah yang terkenal ialah tanaman secara bergilir iaitu tanah dugunakan sepanjang tahun dengan menanam jenis tanaman yang berbezamengikut musim. 4. Tanaman yang berbeza menggunakan nutrient tanah yang berbeza, yang menyebabkan semua tanaman dapat hidup dengan subur. 5. Pengenalan system ini menyebabkan tanah tidak lagi perlu dibiarkan kosong untuk mengembalikan kesuburan tanah. 6. Antara teknik dan rekaan baru dalam bidang pertanian ialah :

Sebelum Revolusi Pertanian, para petani mengamalkan sistem tanah yang yang membiarkan tanah kosong pada satu musim agar tanah dapat dipulihkan semula.

Teknik Mesin Penyemai Benih ( Alat Jetrul Tul )

Nama Pencipta

Jethrol Tul

Cara Penggunaan Benih disemai dengan cara yang lebih pantas dan tanah pertanian dibajak dengan kerap. Tanah pertanian ditanam dengan tanaman yang berlainan dan secara bergilirgilir Kesuburan tanah tidak terjejas kerana tanaman berlainan perlukan bahan mineral yang berlainan.

Kegiatan pertanian haruslah dijalankan secara besar-besaran untuk memaksimunkan keutungan Setiap Kemajuan yang dicapai itu pasti akanmengakibatkan perubahan social yang harus diterima dan ditangani secara bersama untuk menghadapi setiap masalah yang timbul dan akan datang.

Tanaman Giliran (Turnip Townshend )

Lord Townshend

Alat Jethrul Tull

22

7. Salah seorang tokoh yang terkenal dalam memperkenalkan system tanaman giliran ialah Lord Townshend ( 1674 – 1738 ) yang merupakan seorang tuan punya lading yang luas. 8. Beliau telah mengubah kaedah perladangannya dengan mencuba sistem penanaman secara bergilir. 9. Beliau telah medapati Semanggi, Clover dan turnip amat sesuai ditanam secara bergilir.Turnip merupakas tanaman terbaik berbanding Semanggi. 10. Hasilnya beliau telah memperolehi pendapatan yang lumayan. 11. Beliau telah menggalakkan petani menggunakan system ini dengan menanam turnip sebagai salah satu tanaman yang digilirkan. 12. Sistem ini telah dibaiki oleh Thomas William Coke ( 1752 – 1842 )

1. Penciptaan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang pertanian telah membolehkan kegiatan pertanian dapat dijalankan secara besar-besaran yang membawa berlakunya Revolusi pertanian dan seterusnya membawa kepada perubahan yang besar dalam kehidupan manusia iaitu Revolusi perindustrian

Pertanian Komersial

1. Kegiatan pertanian yang dijalankan secara besar-besaran telah menyebabkan berlakunya revolusi pertanian. 2. Penanaman tanaman jualan telah dijalankan akibat daripada pemilikan tanah secara besar-besaran dan juga penggunaan kaedah baru dalam pertanian. 3. Baja asli telah mula digunakan secara meluas yang telah menyebabkan tanaman menjadi lebih subur dan meningkatkan lagi hasil pertanian. 4. Ini menyebabkan berlakunya lebihan Produk yang dihasilkan untuk keperluan harian menyebakan lebihan tersebut elah diperdagangkan.

Perkembangan Bidang Perindustrian
1. Sumbangan terpenting Revolusi pertanian kepada Revolusi Peridustrian ialah penyediaan modal. 2. Akibat daripada Revolusi Pertanian wujud ramai peladang-peladang yang kaya. 3. Mereka telah melabur lebihan modal dalam setor Peridustrian. 4. Kesediaan ini menandakan perubahan sikap dan sanggup mengambil risiko untuk melaburkan modal mereka dalam bidang yang baru. 5. Revolusi pertanian juga menyediakan bahan makanan untuk menampung permintaan dan keperluan para pekerja kilang yang kian meningkat. 6. Britain tidak lagi perlu bergantung kepada makanan yang diimport kerana sudah mampu menyediakan makanan sendiri. 7. Ini akan dapat membantu lagi pertumbuhan dan perkembangan industri di dalam negara. 8. Inilah yang dikatakan Revolusi pertanian menyediakan asas kepada Revolusi Perindustrian. 9. Terdapat juga faktor-faktor lain seperti rekaan dalam bidang sains dan teknologi, serta semangat dan kegiatan keusahawanan.

Gambar : Alat memintal benang
Spenning Jenn. Alat ini masih memerlukan penggunaan tangan untuk menjalankanya tetapi dapat memintal lapan jurai benang sekali gus.

Alat pemintal Benang, Water Frame yang telah dicipta oleh Richard Arkwright pada tahun 1769 telah digerakkan dengan menggunakan kuasa wap.Pekerjanya dapat memintal benang dengan lebih banyak lagi

23

10. Kedua-dua factor ini dapat dilihat pada tokoh James Watt dan Boulton . 11. Pada tahun 1736 James Watt telah berupaya membaiki enjin rekaan Thomas Newcomen. 12. Kemudian Watt telah menubuhkan syarikat bersama Matthew Boulton dan telah berjaya mengeluarkan enjin berkuasa wap yang lebih baik untuk pasaran domestik dan antarabangsa.

Rekaan Baru
Flaying Shuttle

Pencipta
John Kay (1733)

Penggunaan
-Mempercepatkan kerja menenun -Meningkatkan hasil tenunan berlipat kali ganda -Alat pemintal benang

Daya kreativiti, semangat inovasi serta kegiatan keusahawanan ini mengambarkan usaha untuk mencipta sesuatu, kegigihan menyelidik yang ditunjukkan patut diteladani oleh generasi masa kini..

Spenning Jenny

James Hagreaves ( 1765 ) Sir Richard Arkwright( 1765 ) Samuel Crompton ( 1790 )

Water Frame

Alat Pemintal benang Soalan : Enjin berkuasa Wap yang dicipta oleh Thomas Newcomen telah digunakan dengan meluas tetapi tidak begitu efisien. Siapakah Tokoh yang telah membaiki enjin tersebut? A. B. C. D. James Watt Newcomen Mule John Kay

Mule

Alat Pemintal benang

Sir Richard Arkwright

Samuel Crompton

Jawapan : A : James Watt Fakta :. Pada tahun 1763, James Watt telah membaiki ciptaan enjin berkuasa wap Newcomen. Bukti : Rujuk Tajuk Perkembangan Bidang Perindustrian di halaman 230 Buku Teks Sejarah Ting. Empat

5. Bagaimanakah pendapatan dalam sektor pertanian dapat digunakan dalam sektor perindustrian?

Gambar : Enjin berkuasarekaan James Watt 24

Peralihan daripada Industri Desa Kepada Perkilangan 1. Sebelum berlakunya Revolusi perindustrian barangan yang dihasilkan adalah secara kecil-kecilan sahaja. 2. Pengeluaran barangan secara kecil-kecilan ini dipanggil sebagai industri desa. 3. Ia menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu barangan. 4. Apabila wujudnya kaedah dan ciptaan baru seperti alat mesin,pengeluaran barangan dapat dilakukan secara besar-besaran melebihi paras yang diperluka. 5. Lebihan ini telah diperdagangkan untuk mendapatkan pulangan yang lebih lumayan, 6. Perubahan Revolusi perindustrian ini yang merangkumi teknik pengeluaran, skala pengeluaran yang bertambah besar dan aktiviti mengkomersialkan barangan yang dihasilkan

Tenaga kuda yang digunakan untuk mengangkut arang batu telah ditukar dengan lokomotif berenjin berkuasa wap..

Pegkhususan Pengeluaran

Soalan :
Revolusi Perindustrian telah membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Eropah. Apakah perubahanperubahan yang terdapat di dalam Revolusi Perindustrian. I. II. III. IV. Teknik-teknik pengeluaran Skala pengeluaran yang lebih besar. Pengambilan buruh yang ramai Aktiviti mengkomesialkan barangan. A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

1. Pengkhususan kerja telah mendatangkan faedah kepada para majikan dan pekerja kerana mereka kian mahir dalam bidang masing-masing. 2. Ini berlaku kerana modal yang besar digunaka untuk membeli peralatan mesin untuk digunakan bagi industri mereka. 3. Oleh itu mereka hanya mengkhususkan hanya dalam datu bidang sahaja untuk mengelakkan kos yang besar. 4. Kualiti barang juga akan dapat dipertingkatkan dan ia akan dapat diperdagangkan secara meluas ke seluruh kawasan. Penggunaan Teknologi 1. Aktiviti pertaian pada masa belum ada teknologi baru telah dikendalikan dengan menggunakan tenaga manusia, binatang atau air. 2. Manusia dan binatang boleh mengalami kepenatan yang mengakibatkan kerja atau tugas tidak dapat dilaksanakan secara berterusan 3. Mesin berkuasa wap telah digunakan untuk memudahkan segala urusan manusia, terutamaya digunakan oleh penguasaha kilang begi mempertinkatkatan dan memperbanyakkan hasil yang dikeluarkan oleh kilang mereka. 4. Apabila barangan dikeluarkan dengan kuantiti yang banyak, maka harga barangan menjadi lebih murah dan mudah mendapat tempat di pasaran. Ia juga boleh dikomersialkan diperingkat antarabangsa.

Jawapan B : I, II dan IV Fakta: Perubahan Revolusi perindustrian ini yang merangkumi teknik pengeluaran, skala pengeluaran yang bertambah besar dan aktiviti mengkomersialkan barangan yang dihasilkan

Bukti : Rujuk Tajuk Peralihan
daripada Industri Desa Kepada Perkilangan di halaman 231 Buku Teks Sejarah Ting. Empat

25

5. Salah satu sumber tenaga manusia yang terawal ialah tenaga wap yang telah dipermudahkan dengan proses pembakaran arang batu. 6. Negara Britain pada masa tersebut mempunyai bekalan arang batu yang banyak sebagai sumber kuasa. 7. Arang batu sebagai satu sumber kuasa yang penting hanya akan dapat dilombong atau digali dengan mudah dan menjimatkan apabila terdapat alat rekaan yang moden. 8. Alat tersebut telah direka oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712 yang telah menafaatkan tenaga wap hasil pembakaran arang batu. 9. Enjin berkasa wap tersebut telah digunakan secara meluas dalam bidang perlombongan arang batu. 10. Rekaan tersebut telah dapat mengatasi masalah rembesan dan takungan air, menyebabkan kerja melombong arang batu menjadi lebih mudah dan kuantiti baranganyang dihasilkan telah dapat dipertingkatkan. 11. Peningkatan penghasilan arang batu amat membantu proses Revolusi Perindustrian di Britain. 12. Ia juga telah memberikan faedah kepada pelbagai bidang perusahaan seperti bidang pebuatan, perusahaan besi dan keluli serta pengangktan.

Soalan : Walaupun berlaku perubahan terhadap penggunaan bahan api di England tetapi terdapat masalah yang menghantui pelaburpelabur di England. Siapakah tokoh yang telah berjaya mengatasi masalah tersebut? A. B. C. D. Thomas NewComen James Watt Matthew Boulton Thomas James

Jawapan : A : Thomas NewComen Fakta :. Pada tahun 1702 Thomas Newcomen telah mencipta enjin berkuasa wap dan telah digunakan dengan meluas di lombon-lombong arang batu. Bukti : Rujuk Tajuk Penggunaan Teknologi di halaman 232 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat

Enjin berkuasa wap yang dicipta oleh Newcomen pada tahun 1712 telah berfungsi mengepam dan mengerinkgana di dalam lombong arang batu. Dengan itu lombong boleh dikorek kebih dalam dan lebihdalam dan lebih banyak arang batu dapat dikeluarkan

Pada hari ini jentera yang mengendalikan keretapi api dan kapallaut menggunakan tenaga yang dihasilkan daripada pembakaran Petrol bukan lagi menggunakan arang batu..

26

11. Kuasa wap juga telah membentu mempertinkatkan perkembangan sistem pengangkutan seperti keretapi dan kapallaut. 12. Jentera atau enjin yang digunakan untuk mengendalikan keretapi dan kapal laut semasa zaman perindustrian menggunaka tenaga wap yang dihasilkan daripada pembakaran arang batu.

Kesan Revolusi Pertanian Dan Revolusi Perindustian

1. Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian telah membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Eropah terutamanya di Britain. 2. Perkembangan yang pesat dalam bidang pertanian membolehkan ia menjadi sumber pendapatan ekonomi yang penting untuk pembangunan Negara. 3. Kemajuan dalam bidang perindustrian pula telah meningkatkan kegiatan perdagangan antarabangsa,kemajuan, dan perubahan besar dalam bidang pengangkutan. 4. Ia juga memperlihatkan kemunculan buruh dan majikan serta Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya.

Soalan : Manakah antara berikut yang merupakan perubahan yang berlaku akibat daripada perkembangan pesat bidang industri? Kemunculan Golongan pekerja kanak-kanak B Berlakunya penindasan pekerjaan C Kemunculan golongan buruh dan majikan D Kemunculan golongan pekerja yang mahir Jawapan : C : Kemunculan golongan buruh dan majikan Fakta :. Ia juga memperlihatkan A

Pertanian Sebagai Punca Ekonomi 1. Kegiatan pertanian telah dikomersialkan untuk tujuan keuntungan. Kegiatan utama tanaman pada ketika itu ialah tanaman bijirin seperti gandun, rye, jagung dan sebagainya. 2. Hasil pertanian telah dihasilkan secara besar-besaran untuk tujuan eksport dan ini telah membolehkan para peladang menjadi pedagang antarabangsa. 3. Kegiatan petanian merupakan punca ekonomi bagi masyarakat Britain pada ketika itu. 4. Ia telah menyedikan makanan yang mencukupi dan tenaga buruh yang ramai untuk perkembangan perindustrian. 5. Perubahan daripada Pertanian kepada Industri menyebabkan berlaku perubahan dalam bidang social dan ekonomi. 6. Kegiatan ekonomi utama telah mula berubah daripada daripada pertanian kepada kegiatan pembuatan dan pengilangan. 7. Ramai rakyat Britain telah mula terlibat sebagai pekerja atau buruh kilang 8. Sektor industri telah mulamengambil tempat sebagai punca ekonomi baru yang sangat penting kepada Negara Britain

kemunculan buruh dan majikan serta Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya. Bukti : Rujuk Tajuk Kesan-kesan
Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian halaman 234 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat

.6. Mengapakah berlakunya perubahan social dan ekonomi akibat daripada perubahan pertanian kepada industri?

27

. Peningkatan Perdagangan Antarabagsa

1. Barangan yang dihasilkan telah dapat dipasarkan diperingkat antarabangsa kerana lebihan hasil pengeluaran. 2. Ia dapat diperdagangkan untuk mendapatka keuntungan yang berlipat kali ganda. 3. Kegiatan perdagangan antarabangsa dapat dijalankan dengan lancar sesuai dengan status Bitain sebagai sebuah Negara yang menjalankan dasar penjajahan dan kuasa maritim yang terulung pada abad ke-18 dan ke-19. 4. Kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah berkaitarapat dan saling melengkapi iaitu eksport dan import. 5. Kegiatan perdagangan ini membolehkan Britain berkembang dengan maju. 6. Untuk mengekalkan kemajuan tersebut, Britain terpaksa mendapatka bahan mentah yang banyak dan berterusan. 7. Sistem pengangkutan dalam negara dan antarabangsa telah dipertingkatkan dan diperkembangkan. 8. Negara Britain juga telah mengeksport modalnya ke seberang laut untuk menambahkan lagi sumber ekonominya.

Jurutera-jurutera yang banyak memberikan sumbangan kepada pembinaan sistem jalanraya ialah Jack Matcalfe, John Macadam dan Thomas Telford

Kemajuan Bidang Pengangkutan Gambar : Thomas Telford jurutera pembinaan jalanraya.

1. Pengangkutan kereta kuda dan baj adalah merupakan pengangkutan yang lama bagi masyarakat Britain. 2. Kilang-kilang banyak terletak berhampiran degan sungai, kerana pengangkutan baj hanya sesuai digunakan di kawasan sungai. 3. Untuk menigkatkan lagi tahap kecekapan perjalanan dan pengangkutan darat, system pembikinan jalanraya telah diperbaiki dari masa ke semasa. 4. Perubahan besar telah berlaku akibat pengenalan keretapi ditambah lagi dengan penggunaan kuasa wap, gerbak keretapi boleh dipacu dengan lebih laju dan enjinnya juga boleh menarik lebih banyak gerabak bagi memudahan pengangkutan barangan dan juga pekerja kilang. 5. Pada peringkat awal rel keretapi diperbuat daripada kayu,kemudian telah berubah kepada besi dan keluli. 6. Para pemodal yang melabur dalam bidang ini telah mendapat keuntugan yang besar.

7..Bagaimanakah Britain menggunakan kuasanya sebagai kuasa Maritim untuk mengekalkan status Negara perindustrian?

28

7. Kejayaan yang dicapai dalam sektor ini adalah hasil gabungan ketangkasan rekaan dalam bidang teknologi dengan kecekalan dalam bidang pelaburan modal. 8. Era tahun-tahun 1840-an pembinaan keretapi dan relnya telah bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.

50 tahun selepas pengenalan keretapi pertama dari Manchester ke Liverpool, keretapi pertama di Tanah Melayu telah beroperasi antara Taiping dengan Port Weld

Gambar : Keretapi pertama The Rocket ciptaan George Stephenson 182. Lokomutif ini dipacu menggunakan enjin berkuasa wap. Ia bergerak selaju 16 batu sejam di atas rel yang baru dibina diantara Liverpool dan Manchester. 9. Bagi pengangkutan laut, pengenalan kapal laut yang dikendalikan dengan jentera bekuasa wap telah membolehkan kapal laut bergerak dengan lebih laju. Kemunculan Buruh Dan Majikan

Soalan : The Rocket adalah merupakan keretapi pertama yang dicipta oleh George Stephenson. Bagaimanakah keretapi tersebut bergerak di atas landasannya? Menggunakan kuasa elektrik Menggunakan petrol Menggunakan enjin berkuasa wap D Menngunakan enjin Thomas Newcomen Jawapan : C : Menggunakan enjin berkuasa wap Fakta :. Keretapi pertama The Rocket
ciptaan George Stephenson 182. Lokomutif ini dipacu menggunakan enjin berkuasa wap. Ia bergerak selaju 16 batu sejam di atas rel yang baru dibina diantara Liverpool dan Manchester. Bukti : Rujuk Tajuk Kesan-kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian( Kemajuan bidang Pengangkutan )halaman 235 Buku Teks Sejarah Tingkatan Empat

A B C

1. Kemunculan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian telah menyebabkan pengeluaran barangan adalah secara besar-besaran. 2. Bilangan rakyat yang bekerja sendiri semakin berkurangan kerana ramai yang terpaksa bekerja sebagai buruh lading untuk tuan tanah dan bekerja sebagai buruh kilang untuk mengendalikan mesinmesin. 3. Antara kilang yang terdapat pada ketika itu ialah kilang tekstil. 4. Golongan buruh yang terlibat dalam industri perkilangan tidak mendapat layanan dan pembelaan yang sewajarnya. 5. Golongan pekerja ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan social dan ekonomi yang berlaku. 6. Golongan pekerja ini telah merusuh dengan memusnahmusnahkan mesin dikilang tempat mereka bekerja. 7. Tindakan tersebut telah dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dalam penenun dan tukang jahit tradisional yang khidmat mereka tidak diperlukan lagi ekoran daripada pengenalan mesin.

Pekerja mahir telah merusuh ekoran daripada pengenalan mesin membuat stoking, renda dan bahan pakaian yang menyebabkan kemahiran mereka tidak lagi digunakan.

29

8. Salah satu kumpulan yang menjalankan kegiatan memprotes ialah Pergerakan Luddite. 9. Pergerakan ini telah bermula pada tahun 1810 yang membantah penggunaan kaedah pengeluaran baru dikilang-kilang. 10. Kumpulan ini mahukan kaedah tradisional dikekalkan bagi menjamin kedudukan mereka dikilang.

Soalan : Pelaksanaan ekonomi bebas telah menyebabkan wujudnya eksploitasi terhadap pekerja. Manakah antara berikut boleh dikaitkan dengan keadaan tersebut? A. Pekerja wanita dan kanakkanak bekerja lebih masa. B. Pekerja lelaki dibayar gaji yang lebih rendah C. Pekerja wanita bekerja selama 10 jam sehari D. Kanak-kanak tidak dibenarkan bekerja. Jawapan : A : Pekerja wanita dan kanak-kanak bekerja lebih masa Fakta :. Pada masa itu terdapat

Gambar: Pekerja merusuh dengan memecahkan mesin 11. Pada peringkat awal zaman Revolusi perindustrian terdapat satu akta Antipenggabungan ( Anti-Combination Act ) yang melarang para pekerja daripada bergabung dan bermuafakat atau menjalankan sebarang tindakan bagi mendapatkan gaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan mereka. 12. Pekerja yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan hukuman yang berat oleh pihak kerajaan. 13. Larangan ini telah menimbulkan perasaan yang kurang senang dan tidak puas hati dikalangan pekerja. 14. Pada masa itu terdapat pekerja kanak-kanak dibawah umur 10 tahun yang bekerja dikilang tekstil dan di lombong arang batu melebihi 10 jam sehari. 15. Mereka telah dieksploitasikan sepenuhnya berasaskan kepada falsafah ekonomi bebas yang menjadi pegangan majikan-majikan kilang pada waktu itu. 16. Mereka juga tidak mahu kerajaan campurtangan dalam kegiatan ekonomi yang mereka jalankan.Bagi mereka kadar upah harus ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran semata-mata.

pekerja kanak-kanak dibawah umur 10 tahun yang bekerja dikilang tekstil dan di lombong arang batu melebihi 10 jam sehari. Bukti : Rujuk Tajuk

Kemunculan Golongan Buruh dan Majikan di
halaman 236 Buku Teks Sejarah Ting. Empat.

Adam Smith, Tokoh yang memperjuangkan system ekonomi bebas atau Laisser faire

Para usahawan telah menyokong saranan yang dibuat oleh Adam Smith berkaitan dengan system ekonomi bebas kerana ia telah mempertahankan hak majikan dalam menentukan kadar bayaran upah dan harga barangan yang mereka keluaran sesuai dengan prisnsip ekonomi bebas.

30

Pembelaan Nasib Golongan Pekerja
Pada tahun 1832 kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Di raja pengambilan Buruh Kanak-Kanak di Kilang. Ia telah mendedahkan keadaan buruk yang berlaku di kilang-kilang pada

1. Kerajaan telah memansuhkan Akta Anti Penggabungan 1800 untuk meredakan keadaan tersebut. 2. Pekerja telah dibenarkan untuk menubuhkan kesatuan sekerja, ini satu peluang yang baik untuk membela nasib golongan pekerja. 3. Menjelang tahun 1830, telah muncul satu pergerakan yang memperjuangkan had masa bekerja yang lebih berpatutan iaitu maksimum 10 jam sehari. 4. Hasilnya wujudlah Akta Kilang 1833 yang menghadkan masa bekerja kanak-kanak tidak melebihi 9 jam sehari. 5. Kanak-kanak yang berumur sembilan tahun, telah dilarang bekerja dan mereka dikehendaki pergi ke sekolah. 6. Dalam akta ini juga terdapat syarat yang mesti dipatuhi oleh majikan iaitu para majikan mestilah menjamin keselamatan pekerja di kilang mereka. 7. Pada tahun 1842 pula wujud Akta Lombong, yang melarang penglibatan kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu. 8. Akta 10 jam pula telah diperkenalkan pada tahun 1847 yang menghadkan masa bekerja bagi wanita dalam perusahaan tekstil kepada 10 jam sehari. 9. Akta-akta ini diluluskan oleh parlimen untuk memastikan kesejahteraan pekerja. 10. Para Majikan juga tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya demi memburu keuntungan semata-mata.

masa tersebut.

8. Mengapakah golongan wanita dan kanak-kanak sering di tindas oleh majikan

Soalan : Akta Anti Penggabungan 1800 telah diperkenalkan di England. Apakah kesan pelaksanaan Akta tersebut kepada golongan pekerja? A. Pekerja kilang telah merusuk dan memecahkan mesin. B. Wujudnya golongan kelas pekerja yang terpilih C. Tentangan daripada pihak kerajaan terhadap majikan D. Berlakunya mogok secara besar-besaran. Jawapan : A : Pekerja kilang telah merusuk dan memecahkan mesin. Fakta : Keadaan ini telah menyebabkan para pekerja merusuh dengan memecahkan mesin. Bukti : Rujuk Tajuk

Gambar : Penindasan pekerja wanita dan kanak-kanak.

Kemunculan Golongan Buruh Dan Majikan di
halaman 236 Buku Teks Sejarah Ting Empat.

31

Akta-Akta Perindustrian

Soalan : Selepas memansuhkan
Akta Kombinasi 1800 banyak lagi usaha-usaha telah dibuat untuk membela nasib golongan pekerja. Terangkan? ( 15M )
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

Membela Golongan MNembela Majikan

Membela nasib golongan pekerja

Akta Kom Akta
Kombnasi 1800

Suruhanjaya Diraja Pengambilan Buruh KanakKanak

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Suruhanjaya Keadaan buruk di kilang Akta Kilang 1833 Menjamin keselamatan Akta Lombong Melarang Kanak-kanak Akta 10 jam Had masa wanita.

Menghalang golongan pekerja menubuhkan kesatuan sekerja

Mendedahkan keadaan buruk yang berlaku di Kilang-kilang.
Akta Kilang 1833

Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk Kemunculan Golongan Buruh dan Majikan di halaman 234 Buku Teks Sejarah Ting. Empat.

Menghadkan masa bekerja kanakkanak tidak lebih 9 jam sehari . Akta Lombong 1842 Melarang penglibatan kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu
Akta Sepuluh Jam

Menghadkan masa bekerja bagi wanita dalam perusahaan tekstil kepada 10 jam sehari.

Carta Minda : Akta-akta semasa revolusi perindustrian.

Terdapat juga majikan yang bersimpati dengan golongan pekerja iaitu Robert Owen. Robert Owen merupakan seorang majikan yang mempunyai kilang kapas yang telah memberi berbagai-bagai kemudahan kepada para pekerjanya. Belaiu juga telah mengasaskan penubuhan Syarikat Kerjasama bagi kepentingan pekerja.

32

Imperalisme Barat Di Asia
8. Mengapakah berlakunya perubahan sikap kuasa-kuasa barat sebelum dan selepas revolusi.

Menerangkan maksud imperialisme Menghuraikan faktor-faktor imperialisme Barat ke Asia Merasionalkan keistimewaan Asia yang menjadi tarikan imperialisme Barat Mengklasifikasikan kesan-kesan imperialisme Barat ke atas Asia

Soalan : Negara-negara seperti
Inggeris, Portugis dan Sepanyol terlibat dalam imperialisme. Apakah yang anda faham dengan konsep imperialisme? A. B. C. Dasar melawat negara lain Kegiatan meluaskan wilayah ke kawasan yang lain Kegiatan menjajah sistem ekonomi negara lain Menjadikan negara lain sebagai negara kedua.

I

Pengertian

D.

1. Imperialisme ialah kegiatan sesebuah negara untuk meluaskan wilayahnya dengan menguasai dan menjajah negara-negara lain. 2. Ia juga boleh diertikan sebagai penguasaan sesebuah Negara yang lebih kuat terhadap Negara lain yang lemah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan juga ekonomi 3. Zaman penjelajahan yang berlaku pada kurun ke-6 dan ke-17, telah menyebabkan kuasa-kuasa barat seperti Sepanyol, Portugis, Belanda dan Inggeris telah menguasai beberapa kawasan tertentu bagi tujuan membolot barangan dagangan dan untuk kepentingan ekonomi. 4. Selepas berlakunya revolusi perindustrian, dasar kuasa-kuasa Barat telah berubah, daripada membolot barang-barang dagangan yang mahal kepada menguasai banyak kawasan yang boleh membekalkan bahan-bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka. 5. Mereka mempunyai matlamat untuk mengubah ekonomi Negara yang dijajah sepaya secocok dengan peraturan perindustrian mereka. 6. Struktur ekonomi di Negara yang dijajah telah diubah bagi menghasilkan bahan mentah secara komersial. 7. Mereka juga dapat memasarkan barangan hasil keluaran mereka di negara yang mereka kuasai. 8. Imperialisme Barat wujud berdasarkan politik dan juga ekonomi.

Jawapan : B : Kegiatan meluaskan wilayah ke kawasan yang lain Fakta : Kegiatan sesebuah negara meluaskan wilayahnya dengan menguasai negara-negara lain Bukti : Rujuk Tajuk Imperalisme Barat di Asiadi halaman 237 Buku Teks Sejarah Ting. Empat.

33

9. Kegiatan imperialisme sebenarnya pernah dijalankan pada masa yang lebih awal, seperti perluasan kuasa yang dilakukan oleh Iskandar Zulkarnain dari Yunani. Dan perluasan kuasa Rom pada zaman kegemilangan Rom. Imperialisme

Soalan :
Kuasa-Kuasa Eropah mula menjalankan kegiatan imperialisme selepas berlakunya Revolusi perindustria. Huraikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan imperialisme?( 12M )
Isi berdasarkan Tema-tema Penting. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Revolusi Perindustrian Pasaran barangan Alat Ciptaan Teknologi Persaingan mencari tanah jajahan Tarif Cukai Sebarkan pengaruh Simbol kuasa Tanggungjawab sebarkan tamadun

Penguasaan sesebuah Negara yang lebih kuat terhadap Negara lain yang lebih lemah

Negara

Portugis

Sepanyol

Belanda

Inggeris

Perancis

II

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Imperialisme

Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk Kemunculan Faktor-Faktor yang Mendorong Kedatangan KuasaKuasa Barat Ke Asia di halaman 237 Buku Teks Sejarah Ting. Empat.

1. Revolusi perindustrian telah mengubah sama sekali cara pengeluaran barang-barang yang digunakan. 2. Perubahan ini telah membolehkan barang-barang tersebut dikeluarkan secara besar-besaran dan memberi kesan yang mendalam. 3. Kewujudan banyak kilang-kilang perusahaan telah menyebabkan berlakunya permintaan yang lebih besar terhadap bahan mentah untuk diproses. 4. Oleh itu, dengan adanya pertambahan yang pesat dalam pengeluaran barang-barang kilang, pasaran yang lebih luas perlu dicari untuk memasarkan barang-barang tersebut 5. Britain merupakan Negara perindustrian dan kuasa maritim yang terkuat pada waktu itu, telah mendahului Negara-negara lain dalam menjalankan dasar imperialisme. 6. Setelah revolusi perindustrian merebak ke Eropah, Negara-negara seperti Jerman, Belanda, Perancis dan Itali juga telah menjadi kuasa imperialis yang kuat.

34

7. Kewujudan alat-alat ciptaan dan teknologi baru telah menggalakkan lagi kemunculan imperialisme Barat dan seterusnya mewujudkan permintaan yang tinggi terhadap bahan-bahan mentah. 8. Penciptaan sistem jalan keretapi dan ciptaan kapal berkuasa wap telah mempercepatkan perjalanan menuji ke Asia Tenggara. 9. Kewujudan alat-alat teknologi ini menyebabkan kuasa Eropah yang teknologi mereka melebihi Negara di Asia dan Afrika berlumba dan bersaing sesama mereka untuk mendapatkan tanah jajahan di Asia dan Afrika. 10. Keadaan ini telah mempercepatkan imperialisme barat ke negaranegara Asia Tenggara pada kurun ke-19 dan awal ke-20. 11. Menjelang tahun 1830 saingan daripada Negara-negara Eropah dan Amerika Syarikat semakin betambah sengit. 12. Negara-negara tersebut telah mengenakan peraturan tarif iaitu cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barangan yang diimport bagi melindungi industri masing-masing. 13. Ini telah menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi Negara Britain kerana barangan mereka tidak lagi dapat dieksport ke Amerika dan Eropah secara lebih mudah menyebabkan Britain terpaksa mencari pasaran di Asia dan juga Afrika. 14. Masyarakat Barat juga amat berhasrat untuk menyebarkan pengaruh tamadun dan agama mereka ke seberang laut. 15. Dikalangan masyarakat Eropah juga telah wujud semangat ingin bersaing atau berlumba untuk megatasi antara satu sama lain dalam kegiatan menakluk kawasan atau daerah diluar Eropah. 16. Mereka telah menganggap pemilikan tanah jajahan sebagai suatu status atau simbol sebuah kuasa yang kuat. 17. Mereka juga menggangap tugas untuk menyebarkan tamadun mereka di luar Eropah adalah tanggungjawab mereka.

.
Orang Inggeris memberi alas an menjalankan dasar perluasan kuasa sebagai “ The White man’s burden” Orang Perancis pula menyebut “Mission Civilisatrice Orang Jerman “ Sebagai tugas meyebarkan budaya Orang Amerika sebagai “ The blessings of the Anglo-Saxon protection

Soalan : Orang Barat sering menyebut “Tanggungjawab menyebarkan Tamadun ” semasa mereka menjajah negara di Asia. Apakah konsep tersebut mengikut pandangan masyarakat Barat? A. Banyak beban yang tertanggung oleh orang Putih B. Tugas untuk memberikan kemajuan di negara mundur terletak ditangan mereka. C. Mereka pergi membawa kemajuan D. Terdapat kemajuan dinegara yang mereka jajah. Jawapan : B : Tugas untuk memberikan kemajuan di negara mundur terletak ditangan mereka. Fakta :. Mereka juga

menggangap tugas untuk menyebarkan tamadun mereka di luar Eropah adalah tanggungjawab mereka. Bukti : Rujuk Tajuk FaktorFaktor yang Mendorong Kedatangan Kuasa-Kuasa Barat ke Asia di halaman 237. Buku Teks Sejarah Ting. Empat

Peta Jalan Perdagangan pada abad ke-15

35

III

Kesan-Kesan Imperialisme Barat ke Atas Asia Tenggara
Soalan : Sistem birokrasi barat telah menggantikan pentadbiran tradisional. Apakah kesan akibat daripada pelaksanaan birokrasi Barat tersebut? A. Rakyat tempatan bangun memberontak B. Memberikan beberapa jawatan baru C. Pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir Eropah D. Melantik orang tempatan dalam sistem birokrasi barat Jawapan : C: Pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir Eropah

1. Imperialisme Barat ke atas Asia Tenggara telah membawa perubahan yang besar ke atas Asia Tenggara. 2. Perubahan-perubahan yang dibawa oleh Barat ke atas Asia Tenggara dapat dilihat dari pelbagai aspek antaranya ialah kesan politik, ekonomi, sosial dan tamadun.

Pengenalan Sistem Pentadbiran Barat ( Politik )

1. Kemasukkan penjajah Barat ke Asia Tenggara telah menyebabkan hilangnya kepentingan sistem pentadbiran tradisional. 2. Banyak kawasan di Asia Tenggara telah diperintah oleh imperialisme Barat secara langsung, yang telah mengantikan sistem pemerintahan tempatan dengan sistem birokrasi barat yang dikuasai oleh Imperialis. 3. Para pemerintah tempatan telah terpaksa menerima para penasihat dan juga pentedbir dari Barat. 4. Barat juga telah memperkenalkan undang-undang mereka; dan menjadikan bahasa penjajah sebagai bahasa rasmi di kawasan tersebut. 5. Persaingan kuasa-kuasa Barat telah berlaku di Asia, Kuasa-kuasa seperti Inggeris telah campurtangan di Tanah Melayu, Burma, India dan China. 6. Kepulauan Melayu telah dipecahkan akibat daripada kedatangan kuasa Barat iaitu Inggeris di Tanah Melayu dan Belanda di Indonesia. 7. Kuasa Perancis menjadi saingan kepada Britain telah menjajah di IndoChina ( Laos, Vietnam dan Kemboja ). 8. Manakala Amerika pula telah menjajah Filipina.

Fakta :. Para pemerintah tempatan telah terpaksa menerima para penasihat dan juga pentedbir dari Barat Bukti : Rujuk Tajuk Kesan-Kesan
Impererialisme Ke Atas Asia Tenggara di halaman 239 Buku Teks Sejarah Ting. Empat.

Bidang Ekonomi

1. Imperialisme Barat telah menyebabkan kemajuan ekonomi di Asia Tenggara tidak berkembang dengan seimbang. 2. Kegiatan ekonomi peribumi telah distrukturkan untuk memberi faedah dan manfaat kepada ekonomi Negara metropolis. 3. Di Tanah Melayu, kegiatan penanaman getah dan perlombongan bijih timah telah dikomersialkan bagi memastikan bahan tersebut dapat dibekalkan untuk memenuhi keperluan industri di Britain. 4. Kuasa Barat juga telah mengimport buruh dari Negara lain untuk menjadi tenaga kerja bagi kegiatan ekonomi komersial mereka.

36

Bidang Sosial

1. Sistem pendidikan Inggeris telah diperkenalkan di kawasan Bandar. 2. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan asas dan melatih golongan pentadbir rendah bagi keperluan British sahaja. 3. Keadaan ini telah menyebabkan system pendidikan British ini terpaksa dibaiki oleh kerajaan Peribumi. 4. Dasar mengimport buruh dari luar juga telah menyebabkan berlaku perubahan kepada demokgrafi dan komposisi etnik di Negara yang dijajah oleh mereka. 5. Tiada usaha-usaha dibuat untuk mewujudkan keharmonian hubungan antara kaum semasa penjajahan mereka. 6. Tugas tersebut terpaksa dipikul oleh pemerintah peribumi selepas merdeka.

Soalan : Kedatangan Imperialisme Barat telah benyak meninggalkan kesan ke atas negara-negara Asia Tenggara. Terangkan kenyataan tersebut?(15M)
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

Kesimpulan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Zaman Renaissance, Zaman Reformation dan Revolusi Pertanian danPerinustrian telah berjaya membawa perubahan kepada masyarakat Eropah yang keluar daripada zaman kegelapan. 2. Rakyat dan pemerintahnya secara bersama terus menerus melanjutkan agenda mereka. 3. Berlaku perubahan yang besar bukan sahaja di Eropah malah di seluruh dunia. 4. Lautan Atlantik yang dahulunya tidak diterokai telah menjadi jalan laluan utama pelayaran dan penjelajahan mereka ke dunia yang lain. 5. Bangsa Eropah telah menguasai semua bidang ilmu termasuklah berjaya melakukan penjelajahanke angkasa.

Birokasi Barat Di Pecahkan Ekonomi untuk Barat Bahan Untuk keperluan Industri Barat Sistem Pendidikan Tenaga Buruh Perubahan demografi Masalah Keharmonian

Esei : Pelajar perlu menghuraikan tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk Kesan-Kesan Imperialisme Barat ke Atas Asia Tenggara di halaman 239.

37

KBKK CARTA MINDA

BAB 9 : Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

1

Perubahan masyarakat Eropah Dan Budaya Eropah

Zaman Gelap Zaman Pertengahan

Politik

Ekonomi

Sosial

Tidak terdapat pusat pentadbiran yang berkesan Kemunculan golongan tuan tanah ( Baron ) Golongan raja merupakan penaung utama. Raja mempunyai golongan pembesar yang mendapat naungan daripada istana

Kegiatan perdagangan tidak meluas. Sering diganggu oleh orang Gasar Tumpuan kepada sektor pertanian sahaja Penjualan hasil pertanian menggunakan sistem barter

Masyarakat dikuasai oleh golongan Gereja Katolik Melibatkan aktiviti amalan agama dan pembelajaran ilmu akhirat sahaja. Gereja dianggap sebagai mengongkong kehidupan masyarakat Eropah

Zaman Pertengahan
Gereja mula meminkan peranan sebagai istitusi yang menjadi ejen penyatuan Berlaku perubahan ekonomi yang akibat daripada peningkatan aktiviti pertanian dan kemunculan kegiatan perdagangan Peningkatan penduduk juga telah berlaku dengan pesat sekali Kemunculan Bandar-bandar seperti Milan dan Florece telah membawa kepada kemunculan golongan pertengahan yang terdiri daripada artisan, pedagang dan ahli perbankan Berlakunya perubahan politik.

Zaman Renaissance

Zaman Reformation

Zaman Penjelajahan

Zaman pemulihan kebudayaan di Eropah yang membawa kemajuan kepada bangsanya

Gerakan pembaharuan agama yang memecahkan Kristian kepada dua mazhab iaitu Katolik dan Protestant 38

Negara-negara Eropah telah mula menjalankan aktiviti pelayaran bagi mencari kawasankawasan baru

KBKK CARTA MINDA

BAB 9 : Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

2

Revolusi Pertanian Dan Revolusi Perindustrian

Revolusi Pertanian

Perubahan yang berlaku secara besarbesaran dalam bidang pertanian

Pemagaran tanah awam

Pertanian secara besarbesaran

Penciptaan kaedah pertanian baru

Kesan-Kesan Revolusi Pertanian

Revolusi Perindustrian

Faktor-Faktor

Revolusi Pertanian

Rekaan sains dan Teknologi

Kemajuan sistem perhubungan

Kestabilan politik

Sikap rakyat Britain sendiri Kesan-Kesan

Peningkatan aktiviti perdagangan

Penubuhan intitusi kewangan

Kemunculan golongan buruh dan majikan

39

KBKK CARTA MINDA

BAB 9 : Perkembangan Di Eropah Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

3
Maksud

Imperialisme Barat Di Asia

Imperialisme Barat Di Asia Negara Terlibat

Penguasaan sesebuah Negara yang lebih kuat terhadap Negara lain yang lebih lemah

Portugis Sepanyol Faktor-Faktor

Belanda Inggeris Perancis Bahan Mentah

Revolusi perindustrian Kepakaran Teknologi

Pasaran hasil pengeluaran industri Revolusi Pengangkutan

Kewujudan sistem pengakutan Sebarkan agama

Persaingan kuasa-kuasa Eropah

Sebarkan Tamadun

Kesan ke atas Asia Tenggara Pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat Barat Pengenalan sistem birokrasi Barat Terpecahnya kepulauan Melayu Mengimport Buruh dari Luar Pengenalan ekonomi moden Masyarakat Majmuk

Pengenalan dasar pendidikan Inggeris

40

Soalan :
Bijih Timah telah mengalami perkembanga n yang pesat pada penghujun abad ke-19. Huraikan faktor-faktor pekembangan tersebut? ( 10M)
Isi berdasarkan Tema-tema Penting.

1.

2.

3. 4. 5.

6.

Lon g Jaafa r Tim buna n Bijih di Laru t Rev olusi Harg a Buru h Cina Men getin mak anan

Esei : Pelajar perlu menghuraika n tema-tema satu persatu. Lihat Tajuk FaktorFaktor Perlombong an Bijih Timah di halaman 266

41