TEORI PSIKOANALISIS

AHLI kUMPULAN:
I. MAJAH ALIMAH 8IMTI MAMATGPAZAI
Z. MOP AFIDAH 8IMTI MOPDIM
3. MAPIA 8IMTI TUSIPIM
PENSYARAH:
PM. SEFIAH 8IMTI A8D IADIP
-kPLI - ß&k JANUARI Z010-
%EORI PSIkOANALISIS
PENGENALAN
Teori PsikoanaIisis merupakan satu sistem
psikoIogi yang dipeIopori oIeh Sigmund Freud -
diIahirkan di Morovia (SIovakia) pada 6 Mei 1856
dan meninggaI di London pada 23 September
1939.
Teori PsikoanaIisis meIihat bagaimana proses
psikoIogi memberi kesan dan mempengaruhi
tingkahIaku dan emosi individu.
Teori PsikoanaIisis dikembangkan berdasarkan
pengaIamannya sebagai seorang doktor perubatan:
Menumpukan penyeIidikannya kepada
keceIaruan saraf.
Menggunakan hipnosis sebagai kaedah bagi
menyeIesaikan penyakit mentaI.
Dipengaruhi oIeh teknik menumpukan kepada
perbuaIan tentang simtom-simtom sehingga
Freud menerbitkan bukunya yang pertama "The
Interpretation of Dreams (1900)"
Freud dikenaI bukan hanya sebagai pencetus
psikoanaIisis, tapi juga teIah meIetakkan teknik
baru untuk memahami perIakuan manusia.
Sigmund Freud
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
Freud percaya bahawa manusia diIahirkan dengan
desakan naIusi semuIajadi manusia.
TingkahIaku manusia didorong oIeh keinginan
sendiri yang tidak rasionaI, tidak sosiaI dan penuh
dengan desakan yang merosakkan dirinya.
TingkahIaku manusia Iebih kepada naIuri
kehaiwanan dan desakan bioIogikaI untuk
dapatkan kepuasan diri.
Manusia perIu beIajar daripada pengaIaman-
pengaIaman yang pernah berIaku.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
Freud membahagikan akaI fikiran manusia kepada
3 Iapisan yang berbeza:
1. AIam Sedar
2. AIam Pra-Sedar
3. AIam Bawah Sedar / Tidak Sedar
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
1. ALAM SEDAR
Individu menyedari dan dapat mengetahui apa
yang teIah berIaku dan sedang berIaku
kepadanya dan persekitarannya.
Contoh:
Rasa sunyi, sakit, kecewa, marah
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
2. ALAM PRA-SEDAR
Individu sebenarnya tidak menyedari dan tidak
tahu yang sesuatu itu sedang berIaku,
meIainkan jika ia secara sedar memberi
perhatian kepada apa yang sedang berIaku.
Contoh:
Rasa panas dan serabut dapat difikirkan dan
dirasakan tahap kekuatannya bagi diri individu
tersebut berdasarkan pengaIamannya.
- Sebenarnya sedang marah atau tertekan.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
3. ALAM BAWAH SEDAR / TIDAK SEDAR
Individu tidak menyedari Iangsung apa yang sedang
berIaku.
Merupakan pemikiran perasaan yang tidak dapat
dikeIuarkan kerana disekat dari kenyataan.
BerIaku disebabkan individu itu tidak dapat menerima
keadaan itu ataupun individu itu mempunyai pandangan
bahawa masyarakat juga tidak dapat menerimanya.
Contoh:
Individu hanya dapat merasai sebahagian daripada
kepiIuan apabiIa orang yang dikasihi meninggaI dunia,
sedangkan sebenarnya emosi yang sangat hebat
tersimpan di bawah sedar sehingga individu itu tidak
merasai sama sekaIi.
-Perasaan sebenar disekat oIeh mekanisma beIa diri ataupun
norma masyarakat yang tidak membenarkan kematian
diratapi oIeh yang masih hidup.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
Freud membahagikan personaIiti manusia kepada 3
struktur personaIiti:
1. Id - komponen bioIogi
2. Ego - komponen psikoIogi
3. Superego - komponen sosiaI & niIai-niIai masyarakat
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
1. ID
Dianggap sebagai komponen bioIogi dan tidak perIu
dipeIajari.
Satu bentuk naIuri semuIajadi manusia dan diwarisi.
Wujud sejak individu diIahirkan.
Merupakan personaIiti di bawah sedar.
TingkahIaku yang bertindak secara membabi buta,
tidak teratur, tidak rasionaI, tidak matang dan tidak
bermoraI.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
1. ID
Dipandu oIeh prinsip keseronokan dan kepuasan
nafsu/naIuri semata-mata dengan mendesak dan
tidak sabar.
Tindakan id bersifat tidak sedar dan tidak dapat
mengurangkan ketegangan seIama-Iamanya.
Contoh:
-Individu hanya ingin memuaskan perasaan
marahnya dengan membuat serangan secara
membabi buta .
-Mendapat kepuasan hati segera tetapi kepuasan
tidak kekaI Iama.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
2. EGO
Dianggap sebagai komponen psikoIogi dan dipeIajari
serta berkembang berdasarkan pengaIaman-
pengaIaman sosiaI.
Merupakan personaIiti tahap sedar.
Penuh dengan persepsi, inginkan kemajuan dan boIeh
menyesuaikan fungsi dengan keadaan.
MengawaI jenis-jenis tindakan yang hendak diIakukan,
menentukan naIuri mana yang akan dipuaskan dan cara
naIurinaIuri dipuaskan.
Dipandu oIeh prinsip reaIiti dimana tingkahIaku
diIakukan seteIah menimbang dengan baik segaIa
perkara yang wujud.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
2. EGO
Ego wujud bagi memuaskan kehendak-kehendak id dan
bukan untuk menghampakan id.
2 cara ego bertindak:
i. Ego bertindak terhadap tingkahIaku penyeIesaian
masaIah menggunakan asas pengaIaman dan pemikiran.
ii. Ego bertindak terhadap tingkahIaku penyeIesaian
masaIah menggunakan heIah beIa diri dengan
memesongkan keadaan sebenar.
Contoh: Perasaan marah
i. Berfikir buruk dan baik sesuatu tindakan sebeIum
meIepaskan marah.
ii. Menggunakan heIah beIa diri untuk memesongkan
pandangan masyarakat terhadap tingkahIakunya.
%EORI PSIkOANALISIS
PANDANGAN TERHADAP MANUSIA
3. SUPEREGO
Dianggap sebagai komponen niIai-niIai sosiaI/moraI
yang dipeIajari daripada ibu bapa / masyarakat.
MengawaI id dan ego - menentukan samada
sesuatu tingkahIaku itu baik / buruk.
Dipandu oIeh prinsip norma masyarakat.
Memujuk ego untuk menggantikan matIamat
reaIistik id kepada matIamat moraI.
Berusaha ke arah mencapai kesempurnaan.
Contoh:
- Mendengar penjeIasan sebeIum marah.
(norma yang dipeIajari dari masyarakat)
%EORI PSIkOANALISIS
INTERAKSI ID, EGO DAN SUPEREGO
ID
EGO SUPEREGO
Ketenangan Kerisauan
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
Proses psikoIogi yang wujud untuk mengurangkan
penderitaan ego yang tidak dapat mengawaI id.
Membantu ego untuk mempertahankan dirinya
daripada desakan dan dorongan id.
Digunakan untuk mempertahankan diri dari
cemuhan dan kutukan superego.
Digunakan secara tidak sedar untuk menyangkaI /
memutarbeIitkan kenyataan / reaIiti.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
REPRESI
Individu sengaja meIupakan peristiwa pahit dengan
menoIaknya ke aIam bawah sedar.
Represi menghaIang pemikiran yang membimbangkan
daripada memasuki pemikiran sedar.
Represi tidak dapat menghapuskan peristiwa pahit
itu, sebaIiknya ia akan menjurus kepada masaIah
psikoIogi.
Contoh:
-Mangsa rogoI akan meIupakan semua peristiwa
pahitnya, tetapi apabiIa seorang IeIaki cuba
mendekatinya, ia akan mengaIami tekanan yang
hebat.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
PENAFIAN
Individu menafikan reaIiti yang tidak ingin
dipercayainya bagi memboIehkan ia menempuh
detik-detik yang sukar daIam hidupnya.
Contoh:
-Seorang ibu tidak mahu menerima hakikat
kematian anaknya dengan menganggap bahawa
anaknya berada di suatu tempat dan akan
kembaIi suatu hari nanti.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
PROJEKSI
Individu membaIikkan desakan dan keinginan-
keinginan yang tidak dapat diterima oIeh dirinya
sendiri kepada orang Iain bertujuan meIindungi
harga dirinya.
Contoh:
-Seorang peIajar bercadang untuk menipu di
daIam peperiksaan tetapi hatinya menetahui
perkara itu saIah, tetapi diIakukan juga dengan
beranggapan bahawa peIajar-peIajar Iain juga
menipu di daIam peperiksaan.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
PEMBENTUKAN REAKSI
Individu mempertahankan diri dari sesuatu
ancaman dengan memperIihatkan reaksi yang
bertentangan dengan bentuk ancaman itu.
Contoh:
-Seorang individu dirundung maIang dan piIu
yang amat sangat, tetapi ia memperIihatkan hiIai
ketawa yang keterIaIuan.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
PENYALURAN
Individu mengawaI kerisauan dengan meIepaskan
desakan-desakan itu kepada sasaran Iain yang
Iebih seIamat.
Contoh:
-Seorang individu merasa marah terhadap
ketuanya tetapi disaIurkan marah itu kepada anak
dan isterinya kerana ia tidak berani memarahi
ketuanya.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
RASIONALISASI
Individu memberikan aIasan-aIasan atau sebab
apabiIa ia meIakukan kesiIapan sebagai usaha
untuk mempertahankan egonya.
Contoh:
-Seorang murid yang gagaI di daIam peperiksaan
akan memberi aIasan-aIasan munasabah untuk
menjeIaskan kegagaIannya bagi mengeIak
daripada mengakui bahawa ia tidak cerdik dan
cerdas.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
SUBLIMASI
Individu menyaIurkan tenaga ke jaIan yang boIeh
diterima masyarakat.
MenyaIurkan kekurangan atau kekosongan yang
diaIami kepada aktiviti yang sihat.
Contoh:
-Seorang yang bersikap kasar akan menjadi
seorang askar untuk memuaskan kehendak
daIamannya yang kasar supaya keIihatan
diterima oIeh masyarakat.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
INTROJEKSI
Individu menyerapkan niIai-niIai orang Iain yang
disukainya untuk dijadikan niIai-niIai di daIam
dirinya.
Contoh:
-Seorang individu menyatakan bahawa dirinya
adaIah anak saudara kepada seorang menteri
dengan harapan mendapat keistimewaan.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
PAMPASAN
Satu bentuk penggantian apabiIa keIemahan
seseorang diatasi dengan berusaha bersungguh-
sungguh daIam bidang yan berIainan tetapi
hampir sama dengan kehendak asaInya.
Contoh:
-Seorang individu gagaI menjadi doktor akan
berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi
ahIi farmasi.
%EORI PSIkOANALISIS
HELAH BELA DIRI
PAMPASAN
Satu bentuk penggantian apabiIa keIemahan
seseorang diatasi dengan berusaha bersungguh-
sungguh daIam bidang yan berIainan tetapi
hampir sama dengan kehendak asaInya.
Contoh:
-Seorang individu gagaI menjadi doktor akan
berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi
ahIi farmasi.
%EORI PSIkOANALISIS
MATLAMAT PSIKOANALISIS
1. Membentuk semuIa watak individu agar segaIa
yang terpendam di aIam tidak sedar dapat diaIami
di daIam aIam sedar.
2. MenjeImakan akaI pemikiran kIien yang rasionaI
meIaIui keseimbangan personaIiti id, ego dan
superego.
%EORI PSIkOANALISIS
PERANAN KAUNSELOR
Membina perhubungan yang baik dengan kIien.
MenggaIakkan kIien meIuahkan perasaan /
pengaIaman terpendam.
Berusaha menggaIakkan kIien memprojeksi
(memindah) perasaan yang berkaitan masa
Iampau ke daIam diri kaunseIor.
Mentafsir pengaIaman-pengaIaman kIien bagi
menghasiIkan kesedaran kendiri kIien.
Membawa kIien memahami apa yang berIaku di
daIam dirinya supaya kIien mendapat ceIik akaI.
%EORI PSIkOANALISIS
PROSES DAN TEKNIK PSIKOANALISIS
1. Teknik perkaitan bebas
2. Pentafsiran
3. Takbir mimpi
4. AnaIisa penahanan
5. AnaIisa pemindahan
6. Ujian projeksi
PROSES & TEKNIK PSIKOANALISIS
1. TEKNIK PERKAITAN BEBAS
DikenaIi sebagai TaIking cure.
KIien baring di atas kaos, kaunseIor di hujung
kepaIa kIien.
KIien meIuah apa saja yang terIintas di
fikirannya tanpa sebarang tapisan.
Tujuan untuk mengingati semuIa pengaIaman
serta emosi yang Iampau.
KaunseIor mengenaIpasti sekatan-sekatan
dibawah sedar kIien.
KaunseIor memahami dan menjeIaskan perkara
yang diaIami kIien sehingga kIien mendapat
ceIik akaI.
PROSES & TEKNIK PSIKOANALISIS
2. TEKNIK PENTAFSIRAN
KaunseIor menganaIisa mimpi, perkaitan bebas,
penahanan dan pemindahan.
DiIakukan ketika kIien berada daIam keadaan
sedar supaya penafsiran dapat difahami kIien.
KIien perIu memahami dahuIu sesuatu
penahanan atau heIah beIa diri sebeIum
menerangkan tentang konfIik yang diaIami kIien.
Pentafsiran dapat menggerakkan segaIa
kefahaman superego yang Iama kepada satu
tahap kesedaran yang baru dan seIaras dengan
kesedaran ego.
PROSES & TEKNIK PSIKOANALISIS
3. TAKBIR MIMPI
Mimpi merupakan perkara di bawah sedar.
Ketika tidur, aIam tidak sedar meIahirkan
keinginan, impian, kebimbangan yang beIum
seIesai.
Mimpi akan ditafsirkan dan dijeIaskan kepada
kIien tentang perkaitannya dengan konfIik kIien.
PROSES & TEKNIK PSIKOANALISIS
4. ANALISA PENAHANAN
Penahanan = keadaan di mana kIien tidak
bersedia atau tidak berupaya meIahirkan
sesuatu perasaan/pengaIamannya, kerana jika
diIahirkan kIien akan mengaIami suatu perasaan
yang sangat hebat.
Penahanan dan heIah beIa diri perIu dijeIaskan
kepada kIien.
KaunseIor membantu menyingkirkan penahanan
dan heIah beIa diri kIien dengan menjeIaskan
tentang jenis-jenis penahanan.
KIien perIu bersedia meIawan penahanan yang
'meIindungi' dirinya daripada sesuatu perasaan
yang sukar diIuahkan.
PROSES & TEKNIK PSIKOANALISIS
5. ANALISA PEMINDAHAN
KIien akan memindahkan perasaan dan
pengaIaman yang dirasai kepada kaunseIor.
KIien akan menghidupkan semuIa segaIa
tingkahIakunya kepada kaunseIor tanpa disedari.
KaunseIor cuba memahami dan mentafsirkannya
kepada kIien agar kIien benar-benar memahami
sebab-sebab kIien bertindak tidak rasionaI.
KIien ceIik akaI dan bekembang dari segi inteIek
dan emosi.
PROSES & TEKNIK PSIKOANALISIS
6. UJIAN PROJEKTIF
Ujian berbentuk titik-titik dakwat (ink bIots)
-Rorscharch InkbIot Test
Gambar-gambar Iukisan
-Thematic Apperception Test
KIien nyatakan persepsi atau kesimpuIan
daripada gambar atau titik dakwat tersebut.
KaunseIor membuat tafsiran daripada jawapan
kIien dan kaitannya dengan diri kIien.
KaunseIor akan dapat memahami konfIik daIam
diri kIien.
TEORI PSIKOANALISIS
SEkIAN, %ERIMA kASIH
-kPLI - ß&k JANUARI Z010-

% #!$ $$
! %047 !84,3,88 207:5,,3 8,9: 88902 5844 ,3/504547 40 $2:3/70:/
/,7,3/474;, $4;,, 5,/,0 /,32033,/43/435,/, $05902-07 %047 !84,3,88 20,9 -,,2,3, 574808 5844 202-07 08,3 /,3 202503,7: 93,,: /,3 0248 3/;/:

%047 !84,3,88 /02-,3,3 -07/,8,7,3 503,,2,33, 80-,, 8047,3 /4947 507:-,9,3 03:25:,3 5030/,33, 05,/, 0.0,7:,3 8,7,1 03:3,,3 53488 80-,, ,0/, -, 203008,,3 503,9 2039, 503,7: 40 903 203:25:,3 05,/, 507-:,,3 9039,3 82942
82942 803, 70:/20307-9,3 -::3, ,35079,2, %0 39075709,94341 70,28 70://03,-:,3,3,80-,,503.09:8 584,3,88 9,5:,90,2009,,3903 -,7::39:202,,2507,:,3 2,3:8, 

$2:3/70:/ .

% #!$ $$ !%#!&$ 70:/507.2...3 .3:8./..8. %3.35073.75. 3..3 /08.3:8. %3..843...:8 802:. //4743 40 033. 2. 507: -0.320748.3 503. :39: /.3:8..: 2./...: .9..2. 0- 05. 848. /.:7 0.7.3:8.3 /03.3 /08.. -07. 7.3..5..7 /.3 05:.3 -44.3 503: /03. 503.39/. 9/.3 /73.3 3. /.3 /. -./ 2.3:8..3 .3 803/7 .: 2.3 /7 .3 /08.

.3:8.7 . .. .2 ./. 05.7 .2 $0/. 17.2 !7.3-07-0.% #!$ $$ !%#!&$ 70:/202-.3 .. $0/.3 2.3 ..58.7 . $0/.

7 . $0/.%/.

: /. -07.3 /.9 0.7.0./.5. 4394 #.5.3 -07.7 /.9 20309.3 507809.: . 2. .3 80/.390.: 05.8:3 8. /.8.% #!$ $$ !%#!&$ $# 3/.33.3. .7./: 2030/.

3808:.9. -..: .3 /7.8.33. 80/./.7 202-07 507.7.3 9.9 /17.3 807.3 -07. . 9. /7 3/..: 90790.8.. 2030/. 80/.3 2.73.2. 9/.3 05.7.% #!$ $$ !%#!&$ !# $# 3/.5.3 .5 0:.: 20.3.5.33. ./: 90780-:9 -07/.9.3 9/./: 80-03.3 /.9.9: 9: 80/.380/.3 503.3. .: 4394 #. 80.7 /. .7.8 /.73..-:9 /.3 .3 -07. $0-03.5.8.

% #!$ $$ !%#!&$ $#.

5.7 .: 07:5.3/.9 .3 80-03. /7 .3 07.3 507.7.8./: 9: 9/. . 0248 .5.8.3 /7.3 . /./: 9: 9/.3 -07.7 /80.8 /:5 .39/./.3.75. 4394 3/.9 :.%$# 3/.7. 3/. /.7.5 40 .9 /.9./: . 8.3 80-03. /. /80...3 /.9 203072. !07.8.8. 9/.3 3/.8..9.5./: 9/. /:3. 2.3/.9.380/.5.3.5. 80/.7 803.3 .9 40 20.32..9./: 9: 2025:3.7 03. 5..3 9: .3.38. 0.-..3 5027.. 80.9.. -0. 202-03. 05:. 2.:5:3 3/.. 47.8 2033.9 0-. 80-.38:3 .. 80/..2.9 907825.9 /0:./.9 207.7.3.3.9 203072.73.3 02.:5:3 3472.3 07.8.5.3.-.3 .382. /. 2030/. 207..39/.: /80-.3 / -.3 -.

/. 2.9 2. 3.7.% #!$ $$ !%#!&$ 70:/202-.. 05.. 897:9:7 507843.8.9 / 4254303 -44 4 4254303 5844 $:50704 4254303 848. 3.3:8.3 507843..9 .

5 80-.% #!$ $$ !%#!&$  .9 / -. 202-..3 9/.:7 802:./: /.9: -039: 3.7. 907. 3/.: .9:7 9/. 4254303 -44 /..3 /.7. 9/..3.3:8.3 9/.7 %3. 80.. 2.9. 80/.3 /./ 2.. .3 507843. /.3-0793/. 7. -07247. 9/.7 $. 507: /50.78 ::/ 80.- -:9..3 07:5.843..

% #!$ $$ !%#!&$  5.8.3 3.18:.3 /.3 05:.3/: 40 57385 0807434.

5 05:.7. 909.9 05:.3.3 2.-..3. 0.9 807.3.3.8.9 203:7.:7 802.3. 2.7. /.3 507. 03/.3 9/.3 090./: .3. 8. . /03.3 202-:. 202-. /.2.- -:9.3 80.5. /03.8.3 9/.9. .7 /. 80/.7 %3/.3 .5.9..9 9/.3 /-0781. 33 202:.3 9/. 4394 3/..8.3 80.2.8. .3.9 8007.2.3 203/08.

3 5.2.3.5 80/.3 /03.3 /.:7 2.3 -07/.7 8079.8.3 /50.3 507843..: /.3 02.3::/ ... -0702-. 80.3 203039:.5 80-.:73.:.:. /.3 503..3 848. 3.7.3 8090. 2032-.3 5078058 33..3 .3 503. 07:5.303/.3 03.% #!$ $$ !%#!&$  .2..9 9.:..3...3 -.. 4254303 5844 /..7 !03: /03.3 3.7.3 0.3..3/: 40 57385 70.3.3 1:38 /03...3 . . 038 038 93/.9 /2.3 -40 20308:.8. 93. 507. ./.:7 /5:.3 /5:.8.3 /.7.

.3 .7 4394!07..7.  0717 -:7: /. /7 :39: 2020843.3 0.3 2.8.3 -.3 / . 203:3.8./..3 80-0:2 2005.3 2.8. -0..5 93./.2..: 503008.3 :39: 203.3 2..25..  4-0793/. //.8 503. /7 /03. 04-0793/.% #!$ $$ !%#!&$  4::/ -.8...7. 808:.. ..9 907.8.3 5027..3 /.3 5..3 80-03.3.8.:3..9: 93/.3 2.5 93.3 -:. 907... 203:3.: 503008.7.3 2020843.7./.8..3 4-0793/. 202:.3 2.5 93. 003/. 907./. 03:3.3 003/.3 0.3 0. -0.3/.

.% #!$ $$ !%#!&$ $&!# .. 848. 4254303 3. 3.3.5 80-.

3/50. . .247./.75.. -: -.5.7 /.

/. .: 9: -. 808:.3 8.3 04 203039:.2..8.2.7.9 03. //..9: 93..

 3472. 07:8..8.89 /05.7.9 .7. 2.8.9.9.7 /.2.3/50.3/: 40 57385 3472. .3 4394 03/03.3 80-0:2 2.9 70.5.39.2. 203.7 2.7. 0 . 08025:73...8.7..9 247./.-:7: 5.9 02:: 04:39: 203.3 2. 2...7 5030.

3 078.3.3 .% #!$ $$ %#$ $&!#  $&!# 0903.:.

% #!$ $$ # !74808 5844 ..3 / :3. 80/.7.3.3 /7 /.3 :39: 2025079..3 80.3 04.3 /.02:. / 02-.3 /4743..3 /73.7 :39: 203.3 8:50704 :3..9 203.39: 04:39: 2025079.5./.3.3..3. /.3::/ :39: 203:7. /08..7 .75.. . /..3 /.3 503/079.3 :9:.39/. 9/.

 202:9.7-09.3 .3 03..9.

70.9 .

3 .3202-2-. 5.3.5. 0 .3 ..5. 20:5.7 #05708 203..% #!$ $$ # #!#$ 3/.3. 80/.9 203. 202./: 803. /. 2. 203/0.38.3 203. .3 2034.5 .9 .. 50789..3 0-.8. 5.3 80/.8: 5027. 5844 4394 .2 -.3 203:7:8 05.3 5027..5:8.93.:-.7 #05708 9/.9 /03.75. 8047.. .3 802:.9 9: 80-../. 909. .3 20:5.3 50789. ..93.-./.3 0.3...3 50789.3 /. . 744 .3. 5..2 90.

1. 203025: /09 /09 ..39/.3 .3.. /03. 33 /507.9: 9025.9: .3 .. -.2 /:53.3 70. . / 8:. .3 02-..7 /.3 203.9 .3.39 . 2.9..3.3.7 3.% #!$ $$ # ! 3/. 8:.5 -..3 .3 -: 9/./: 203./.9 /. 202-40.: 203072..9 02.38:.3. 4394 $047. -07.3.

/73.3 /. 47.: 507.3-079::./. 803/7 05.2 505078./: 202-.3.5 .3 033.3 203/:3 . 9: 8.9 /9072. 4394 $047.3 909.7 -07.:.39/.7 ..3 .7 50.. 40 /73.93.. 2035: / /.3 /08.3 ../..3 :.3 -.3 :39: 2035: / /.3 50.. /.5 /. 50.....2 505078.7.% #!$ $$ # !# $ 3/.. 20309.7.3 . 909.3 -07..5.5. /03..3:.3 033.

3 202507.3 -079039.3 3/. 202507.3 5: .8 .3.9 8.9.. 09..3 -039: .2.% #!$ $$ # !%&#$ 3/.3 /.3.3.5 .9 909.2.7 808:.:.9.3 70.3.3 .3 /7 /.3 /03.3.9: .2.3 /03.3 9: 4394 $047.30907./: 2025079./: /7:3/:3 2. .3.3 ....

3. 909.:.3 .7.3././.5 09:.9 4394 $047.3.3 /08.3 3/.3 89073. 07.7. /..8.3 2005.3 /03. . 907. ./: 207../: 203..3 202.3 0- 80.% #!$ $$ # !&# 3/.:7. -07.3 2.3 /08. 9/.8. 078.3.2. 2.7.5 /8. 09:.8. . 8./. 9: 05.3.7.3 9: 05.

3 .3 2:3....3 . 20.9. :39: 2030. 2030.3 202-07 . 4394 $047.75.3 . -. . ..2 505078.5.07/ /.3 80-.33..3 2:7/ .3 .5. /.:.8.3 .-.-....: -..8.07/. :8.3 08.8. 9/..8.. 203..3 .% #!$ $$ # #$ $$ 3/.8.8 ...3 0.. / /.: 80-./: 202-07. .3./.3..8.3 043. :39: 2025079.

3 .7..:7. 2..7 .9.2 05. 0.3.2.7 :39: 202:.9 4394 $047.3-078.9 .8./ 8047.% #!$ $$ # $&$ 3/.8.9 03. .9 . 40 2.. ./: 203./.3 903.: 04843..3.3 .3 203..3 0:7.5 .7.3 /9072.. /.3 .33.38. 0 .3 ..:7.3 ..8.8.9.3 003/.3 /.8.9.3-40 /9072.8.7 8:5.

 47. 8. 3.3. 4394 $047. /73.5.:/.3 203907 /03.3 .3 -.7.. 05.5.3 ..9 08920..3 3.3 ..3 3/. .3 3.9. :39: /.3 203/.3. 8047.5./. / /./..3 /8:../: 20307./: 203.2 /73.3.7. .% #!$ $$ # %# $ 3/./. 3.

3 003/. -078:3: 8:3: /. 4394 $047.2 -/. -078:3: 8:3: :39: 203.3 808047. 1.8.3.% #!$ $$ # !!$ $.72..9: -039: 503.5 . ./ /4947 ./: .3 -07:8.257 8.3 -07. 203.2.3 -07:8.3 . /03.3 3/.3 909.3 .39. 002..8 .-.9...5.3 /.3./ ..8 /03..

3 .3 909. 002.3 808047...3 -07..9.39. 4394 $047.5.3 -07:8.% #!$ $$ # !!$ $.3.257 8. -078:3: 8:3: :39: 203.3 3/. /03./ /4947 .3 /. 1. .9: -039: 503.2.3 -07:8.2 -/.3 .5 .3 003/../ .-. -078:3: 8:3: /.8 .72. 203.8 /03..3../: .8.

2 .2 9/.2 80/.. 3/.. 80/..9 /.3 03 ..37.3907503/.843.7 /.: 0802-. 5027..3 .% #!$ $$ %%!$ $$ 02-039: 802:./: ..9.2 / /.3.5. .2 / .9 / 04/... . 20.3 8:50704 .780.3 507843.7 0302.

8. 507:-:3.3 .3 03 20:.% #!$ $$ !#&$ # 02-3.3 ..3-...3 507. /03.3 03 03..

..2. 03 202.. .5. 03 203/.3 03/7 03 02-.3 503.0 .3 03 -.7.3-07.2.9 .2.: 0 /..3 03 20257408 2023/..3 907503/. 203.187 503.3 .: / /. 8:5.8.2 /7 .9.:38047 039.25.2 .3 080/.. 507..2 /73.2 07:8.8. . .8..5.. 503.3-07..3 2... 203..

5023/.3 %.3 -0-.9.3 3.187..8.8 !039.% #!$ $$ !# $$%!$ $$ %03 507..3 57408 .-7 225 3.8. 503.3 &.3.

 .3 9.:38047 20303.8..73/ . .3.33.35.2 03 803.58.. 80-.7 03 .390739.3/.5.8 .2.48 . %.3 80. 0248 ..3 2030.2 /.3 /-.9.: ..3 %::. .3.9 .5.9..!# $$ %!$ $$ %!#%$ 03.3 8079.89 80.9 802:..0 . 503.9.5. .7. 03 203/.3 507.3 :39: 2033. 80-.8 / 17.:38047 / ::3 05. 8. 9.:70 03 -...25. 80/.:38047 202.7. 03 03 20:.

.5.2.3 /.3 80..3 9039..9.8. /7 80-0:2 20307.3 /.2 0.3 8:50704.:38047 203.7 8:5.7: /. -0.3 -0-.9 /1.3. /.9: 9..05.187.3 04 .3 .2 03 !039. 8.2 /.3 80/..3.3/./.7. 03 -07.2 03 03 507: 202.9: 503.: 0..!# $$ %!$ $$ %!%$# .3 080/.187.8 /03.:: 808:...3-. 01.5 080/.8 503.2..3 80.3./... 225 507.3.3 09.3..9 20307..5.3 5023/.:./.3 431 .7.3 .3 /.9.3 . 503.7.

7.9.3 /0. 80/.7. 80/. 25 . / -..3-0:2 8008..187.3 25.3 507./.7 09..2 9/.7 20.3 /.3 /9.3 033.3 431 03 .3 0-2-.3 .!# $$ %!$ $$ %#! 25 207:5.3. 9/:7 .33. /03.3 507.. 03 9039.3 05.8.

3..: 9/.9: 507.3 / 2./. 20. -07:5.9.7. ..3 0.. 03 9/.8.3.!# $$ %!$ $$ $! !03. -0780/.3 808:.3..

3. 03 .3 203.3.33.3./.3 . .3 /.3 03 .9 !03.3. 20.2 8:.7 /:.. /.3 503.3 .7.503. /.3 503..3 05.3 203/:3 /73..9: 507. /7 03 /03.9: 507.2. 808:.38. -0.3 038 038 503.3 0. -0.9 0-.3 9039..75./.3.3 ..8. 07..8.:38047 202-..3 03 507: -0780/.3 .39: 20337.3 2030.8.8..3 0....38:.3 /. /7 507: /0.3.

. /.703 -03..!# $$ %!$ $$ $! 03 .7 202.3 -002-..35.3 /. 93.2 /. ...03 -0793/. 202.3/7.2 80-... 9/.3 . 03 .7 -03..33../.8. 80.:38047 .:-.0 . /80/.3 2023/.:38047 9.3 802:. 05...7 80 3900 /./. 03 .3 0248 .7 . 7./. 05.187.3 /.- 80-.3 507.843.8.3 503...2.3 2039. 05.3 203/:5.:38047 03 .:3.

/.7.3 /7 03 .5507.3 03 /..5.9 3-498 #478.9..9...3 ./.9 90780-:9 . .3 /.75.05943%089 03 3..3 %02.7 :8. .33.2-.9.9..: 99 /.9.!# $$ %!$ $$ &!# % &.9 9.2-.9 202.:38047 202-:.7 .3 5078058 .3 /.:38047 .7 . 3-49%089 .3 -07-039: 99 99 /.3 /.187.2-.2 /7 03 ..: 0825:.75.5. /03.2 431 /..

% #!$ $$ $ %#$ ! &# .