Nama Surga, tingkatan, dan Calon-calon Penghuninya Surga (Al-Jannah) adalah suatu tempat di alam akhirat yang

penuh dengan segala macam kenikmatan dan kesenangan. Allah Swt. menjadikan tempat ini bagi hamba-Nya yang takwa. Antara lain diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 82 sbb : "Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, menjadi penghuni surga. Kekallah mereka didalamnya." Gambaran tentang Surga di dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut : surga seluas langit dan Bumi (Al-Hadid:21), di dalamnya terdapat pohon-pohon dan buah-buahan (Ar-Rahman:54,68, dan Al Waqi'ah :28,29,32-33), terdapat istana-istana dan mengalir sungai-sungai dibawahnya (Al-Furqan:10), tahta-tahta kebesaran dan ranjang-ranjang emas/permata (Ash Safaat:44 dan Al Waqi'ah : 15), serta ditemani bidadari-bidadari (Ar-Rahman : 72 dan Ad Dukhan : 54) 1. Surga Firdaus Dijadikan dari emas yang merah. Dalam Al-Mukminun :1-11, dijelaskan bahwa surga ini untuk orang-orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuatan siasia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya. 2. Surga 'Adn Diciptakan dari intan putih. Penghuninya yaitu orang yang bertakwa kepada Allah (An Nahl :30-31), benar-benar beriman dan beramal saleh (Thaha:75-76), banyak berbuat baik (Fathir:32-33), sabar, menginfakkan hartanya, dan membalas kejahatan dengan kebaikan (Ar Ra'ad :22-23). 3. Surga Naim Dijadikan dari perak putih. Diperuntukkan bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal saleh (Al Qalam : 34, Luqman : 8, Yunus : 9, dan Al-Haj : 56). 4. Surga Ma'wa Diciptakan dari jamrud hijau. Adalah tempat orang-orang yang bertakwa kepada Allah (An Najm:15), beramal saleh (As Sajdah : 19) serta takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya (An Naziat : 40-41). 5. Surga Darussalam Diciptakan dari Yakut merah. Penghuninya yaitu orang-orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah, serta beramal Saleh (Al An'am : 27). 6. Surga Darul Muqamah Diciptakan dari permata putih. Dihuni oleh orang-orang yang kuat iman Islamnya, banyak berbuat kebajikan, dan jarang berbuat kesalahan. 7. Surga Al-Maqamul Amin Diciptakan dari permata putih. Kediaman orang-orang yang bertakwa (Ad dukhan : 51). 8. Surga Khuldi Diciptakan dari marjan merah dan kuning. Dihuni oleh orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya (Al Furqaan :15). Jarak antara tingkatan surga yang satu dengan yang lainnya diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri : "Surga itu terdiri dari seratus tingkat. Antara tingkat yang satu dengan yang lainnya berjarak seperti antara Bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus.". Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., surga memiliki 8 pitu dari emas yang ditaburi mutiara. Pintu-pintu tersebut adalah : 1. Pintu untuk para Nabi, Rasul, syuhada, dan dermawan. 2. Pintu bagi orang-orang yang mendirikan sholat dengan menyempurnakan syarar rukunnya dan wudhunya. 3. Pintu buat orang-orang yang mengeluarkan zakat dengan kebersihan jiwa. 4. Pintu untuk orang-orang yang memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. 5. Pintu orang-orang yang mencegah hawa nafsu dan kesyahwatan. 6. Pintu buat orang-orang yang menunaikan ibadah Haji dan umrah. 7. Pintu bagi para ahli Jihad (berjuang menegakkan agama Allah) 8. Pintu bagi orang-orang yang bertakwa, berbakti kepada orangtua, dan menyambung tali persaudaraan.

NERAKA Neraka (An-Naar) adalah suatu tempat di akhirat berupa telaga api yang bergejolak membara. Allah Swt. menciptakan tempat ini untuk kaum kafir, musyrik, pendusta agama, dan penimbun dosa. Hal tersebut antara lain diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 39 yang berbunyi : "Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami adalah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya." Gambaran tentang neraka dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut : Penuh api yang menyala-nyala (Al Fath : 63-65) selain pohon berduri (Al Ghasyyah : 6), tersedia rantai dan belenggu untuk menyerat penghuninya (Al Mimin : 71), tersedia cambuk-cambuk dari besi (Al Haj : 21) dan ditambahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Jabir bahwa Rasulullah pernah bersabda : "Dalam neraka terdapat ular-ular seperti leher unta, juga kala-kala seperti bighal." (Tanbihul Ghafilin : 2) Tentang siksaan dalam neraka, diceritakan oleh Al-Qur'an, antara lain : mereka mengenakan pakaian dari api (Al Haj : 19-22) dan mereka tidur beralaskan api (Al A'raf : 40-41). Nama-nama Neraka, tingkatan dan calon penghuninya : 1. Neraka Jahanam Tempat ini diperuntukkan orang-orang kafir (Al-Kahfi : 100), orang-orang munafik (At-Taubah : 34-35), orang-orang durhaka (Maryam : 86), pengikut setan (Al-Hijr : 43), orang-orang yang datang pada Tuhannya dalam keadaan berdosa (Thaha : 74), tidak berzakat (At-Taubah : 34-35), penentang kebenaran ajaran Rasul (An-Nisa' : 115) dan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah (Ibrahim : 28-29). 2. Neraka Jahim Inilah tempat orang yang bermewah-mewahan (At-Takaatsur), pendurhaka (Al-Infitar : 13-14), pendusta ayat-ayat Allah (Al-Maidah : 10) dan yang berusaha menentang ayat-ayat Allah (Al-Haj : 51). 3. Neraka Hawiyah Mereka yang dimasukkan dalam tempat ini adalah orang-orang yang sedikit kebaikannya dibandingkan dengan dosa-dosanya (Al-Qari'ah). 4. Neraka Wal Penghuni neraka ini adalah orang yang mengurangi timbangan/ takaran (Al-Muthaffifin : 1-3). 5. Neraka Sa'iir Tempat ini dihuni oleh pemakan harta anak yatim secara zalim (An-Nisa : 10), tidak mengikuti petunjuk Allah (Luqman : 21), orang-orang kafir (AlAhzab : 64-65), orang yang terperdaya setan (Fathir : 5 ), orang yang menyimpang dari perintah Allah serta Rasulnya (Al-Fath : 13) 6. Neraka Ladha Orang-orang yang berpaling dari agama dan menimbun kekayaan tanpa mau mengeluarkan zakatnya yang akan menghuni neraka ini (Al-Ma'arij : 15-18). 7. Neraka Saqar Penghuni neraka ini adalah orang yang semasa hidupnya tidak pernah sholat, tidah memberi makan orang miskin, suka membicarakan kebatilan, dan mendustakan hari pembalasan (Al-Mudatsir : 24-47). 8. Neraka Huthamah Tempat ini disediakan bagi pengumpat, pencela, dan penghina (Al-Hujurat : 11-12, Al- Humazah). Neraka juga terdiri dari pintu-pintu, dalam sebuah riwayat dikatakan, malaikat Jibril pernah menerangkan kpada Nabi Muhammad Saw tentang pintu2 sbb : 1. Pintu Hawiyah (paling bawah) untuk orang-orang munafik dan kafir. 2. Pintu kedua (Jahim) buat orang-orang musyrik. 3. Pintu ketiga (Saqar) buat orang Shabiin. 4. Pintu keempat (Ladha) buat para iblis beserta pengikutnya da orang-orang Majusi. 5. Pintu kelima (Huthamah) untuk orang-orang Yahudi. 6. Pintu keenam (Sa'ir) bagi orang-orang Nasrani. 7. Pintu ketujuh untuk orang-orang yang banyak dosa dan belum sempat bertobat saat ajal tiba. Menurut riwayat Wahab bin Munabbin, jarak tempuh antara pintu yang satu dengan yanlin selama 70 tahun perjalanan. Derajat panasnya juga berbeda dengan selisih 70 derajat setiap pintunya.