KEPENTINGAN DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU .

amali. esei. . kertas kursus dan lain-lain.) Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan.‡ ‡ ‡ ‡ Kandungan ujian (topik-topik pelajaran. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. Bentuk soalan : objektif.

kandungan dan aras kemahiran. Kepayahan atau kesukaran item ( 20%80%) Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya. Rancangan persediaan item / soalan.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bilangan item yang mengikut bentuk. Dikenali juga sebagai ³ Test Blue Print´ dan ³test Specification´ Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu: a) Paksi kandungan (menegak) b) Paksi aras kemahiran (melintang) .

. Menentukan perseimbangan antara topiktopik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Memberi panduan untuk membentuk format ujian.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.

‡ ‡ ‡ ‡ Memberi panduan untuk membentuk soalan. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. . Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.

alat artikulasi.3 Fonologi y y y 20 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Definisi.1 Sejarah erkembangan Bahasa y Asal usul B .Bil Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/ Topik/Topik Kecil Jam elayu 5 2 2 1 2 3 Objektif Kognitif 4 5 6 Jumlah item 4 1. B sebelum merdeka dan selepas merdeka 15 1.2 Linguistik B y 12 engenalan linguistik 1 5 4 1 1 Definisi. Sejarah. Linguistik Diskriptif 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 32 .

. Memastikan kesesuaian taburan soalan berdasarkan aras dan kemahiran.Maklumat daripada contoh tadi memberi gambaran kasar berkaitan aspek yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ Ujian tidak dibina sembarangan. Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian. Menimbulkan kepentingan topki dan aras kemahiran yang diuji.

Bil 1.3 Pengenalan linguistik 20 Definisi. alat artikulasi. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 15 Masa Belajar 5 .Langkah 1 : Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji. dan selepas merdeka 1.1 Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu ‡ Asal usul BM. Sejarah . BM sebelum merdeka. Diskriptif Fonologi ‡ ‡ ‡ Definisi.2 Linguistik BM ‡ 1. Linguistik.

Jumlah soalan bagi setiap topik dikra : Jumlah masa = Jumlah Masa keseluruhan x Jumlah soalan . Soalan objektif (30 soalan) ii. iii. Tentukan soalan yang akan dibina itu. 1 markah bagi 1 item. i.Langkah II : Tentukan soalan yang akan dibina itu.

afektif.Sintesis 4.Analisis 3.Aplikasi 2.JSU biasanya menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom. Penilaian 5.Pengetahuan Sukar Mudah . psikomotor Domain Kognitif 6.Tiga domain iaitu kognitif.Kefahaman 1.Langkah III : Tentukan model aras kesukaran item . .

3. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas . 4. 2.Bil Bentuk Soalan Kemahiran P 1 K 1 2 1 1 1 1 A Objektif A S P Jumlah Item 2 3 3 1 1 Jumlah 2 10 1.

Langkah IV: Apakh jenis ujian yang akan diuji? ‡ Ujian objektif ‡ Ujian struktur ‡ Ujian esei ‡ Dan lain-lain .

Langkah V : ‡ Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. struktur. ‡ Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah hingga soalan sukar) ‡ Pemarkahan . esei dan lainlain).

1 Bidang/Topik/Topik Kecil Sejarah Perkembangan Bahasa melayu ‡Asal usul BM. Sejarah. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental 20 20 40 x 32 16 Jumlah 40 32 . BM sebelum merdeka dan selepas merdeka Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 5 5 40 x 32 4 1.3 Definisi. Linguistik Diskriptif Fonologi y y y 15 15 40 x 32 12 1. alat artikulasi.Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Bil 1.2 Linguistik BM y Pengenalan linguistik Definisi.

.Langkah VII ‡ Menyatakan mata pelajaran ‡ Tingkatan ‡ Susunan nombor soalan mengikut tajuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful