KEPENTINGAN DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU .

) Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan. .‡ ‡ ‡ ‡ Kandungan ujian (topik-topik pelajaran. Bentuk soalan : objektif. amali. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. esei. kertas kursus dan lain-lain.

Kepayahan atau kesukaran item ( 20%80%) Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bilangan item yang mengikut bentuk. kandungan dan aras kemahiran. Rancangan persediaan item / soalan. Dikenali juga sebagai ³ Test Blue Print´ dan ³test Specification´ Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu: a) Paksi kandungan (menegak) b) Paksi aras kemahiran (melintang) .

Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Memberi panduan untuk membentuk format ujian. . Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menentukan perseimbangan antara topiktopik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.

Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. .‡ ‡ ‡ ‡ Memberi panduan untuk membentuk soalan. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain.

Bil Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/ Topik/Topik Kecil Jam elayu 5 2 2 1 2 3 Objektif Kognitif 4 5 6 Jumlah item 4 1. Sejarah.1 Sejarah erkembangan Bahasa y Asal usul B . B sebelum merdeka dan selepas merdeka 15 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 32 .3 Fonologi y y y 20 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Definisi. Linguistik Diskriptif 1. alat artikulasi.2 Linguistik B y 12 engenalan linguistik 1 5 4 1 1 Definisi.

Menimbulkan kepentingan topki dan aras kemahiran yang diuji. Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian. . Memastikan kesesuaian taburan soalan berdasarkan aras dan kemahiran.Maklumat daripada contoh tadi memberi gambaran kasar berkaitan aspek yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ Ujian tidak dibina sembarangan.

3 Pengenalan linguistik 20 Definisi. BM sebelum merdeka. Diskriptif Fonologi ‡ ‡ ‡ Definisi. dan selepas merdeka 1. Linguistik. alat artikulasi.1 Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu ‡ Asal usul BM.Langkah 1 : Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Sejarah .2 Linguistik BM ‡ 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 15 Masa Belajar 5 . Bil 1.

Tentukan soalan yang akan dibina itu. Jumlah soalan bagi setiap topik dikra : Jumlah masa = Jumlah Masa keseluruhan x Jumlah soalan . iii. 1 markah bagi 1 item. i.Langkah II : Tentukan soalan yang akan dibina itu. Soalan objektif (30 soalan) ii.

Langkah III : Tentukan model aras kesukaran item . psikomotor Domain Kognitif 6.Tiga domain iaitu kognitif.Analisis 3.Sintesis 4. Penilaian 5.JSU biasanya menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom.Pengetahuan Sukar Mudah .Aplikasi 2. . afektif.Kefahaman 1.

4. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas .Bil Bentuk Soalan Kemahiran P 1 K 1 2 1 1 1 1 A Objektif A S P Jumlah Item 2 3 3 1 1 Jumlah 2 10 1. 2. 3.

Langkah IV: Apakh jenis ujian yang akan diuji? ‡ Ujian objektif ‡ Ujian struktur ‡ Ujian esei ‡ Dan lain-lain .

‡ Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah hingga soalan sukar) ‡ Pemarkahan .Langkah V : ‡ Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. struktur. esei dan lainlain).

alat artikulasi.1 Bidang/Topik/Topik Kecil Sejarah Perkembangan Bahasa melayu ‡Asal usul BM.Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Bil 1.2 Linguistik BM y Pengenalan linguistik Definisi.3 Definisi. Sejarah. BM sebelum merdeka dan selepas merdeka Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 5 5 40 x 32 4 1. Linguistik Diskriptif Fonologi y y y 15 15 40 x 32 12 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental 20 20 40 x 32 16 Jumlah 40 32 .

Langkah VII ‡ Menyatakan mata pelajaran ‡ Tingkatan ‡ Susunan nombor soalan mengikut tajuk. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful