KEPENTINGAN DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU .

amali.‡ ‡ ‡ ‡ Kandungan ujian (topik-topik pelajaran. esei. kertas kursus dan lain-lain. .) Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan. Bentuk soalan : objektif. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.

Dikenali juga sebagai ³ Test Blue Print´ dan ³test Specification´ Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu: a) Paksi kandungan (menegak) b) Paksi aras kemahiran (melintang) . Kepayahan atau kesukaran item ( 20%80%) Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya. Rancangan persediaan item / soalan. kandungan dan aras kemahiran.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bilangan item yang mengikut bentuk.

Memberi panduan untuk membentuk format ujian. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Menentukan perseimbangan antara topiktopik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. .

Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. .‡ ‡ ‡ ‡ Memberi panduan untuk membentuk soalan. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.

Bil Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/ Topik/Topik Kecil Jam elayu 5 2 2 1 2 3 Objektif Kognitif 4 5 6 Jumlah item 4 1. Sejarah.1 Sejarah erkembangan Bahasa y Asal usul B . Linguistik Diskriptif 1. B sebelum merdeka dan selepas merdeka 15 1. alat artikulasi. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 32 .2 Linguistik B y 12 engenalan linguistik 1 5 4 1 1 Definisi.3 Fonologi y y y 20 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Definisi.

Maklumat daripada contoh tadi memberi gambaran kasar berkaitan aspek yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ Ujian tidak dibina sembarangan. Memastikan kesesuaian taburan soalan berdasarkan aras dan kemahiran. Menimbulkan kepentingan topki dan aras kemahiran yang diuji. . Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian.

alat artikulasi. Sejarah . Bil 1.2 Linguistik BM ‡ 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 15 Masa Belajar 5 . Linguistik. dan selepas merdeka 1. Diskriptif Fonologi ‡ ‡ ‡ Definisi.1 Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu ‡ Asal usul BM. BM sebelum merdeka.Langkah 1 : Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji.3 Pengenalan linguistik 20 Definisi.

i. Tentukan soalan yang akan dibina itu. iii. Jumlah soalan bagi setiap topik dikra : Jumlah masa = Jumlah Masa keseluruhan x Jumlah soalan .Langkah II : Tentukan soalan yang akan dibina itu. 1 markah bagi 1 item. Soalan objektif (30 soalan) ii.

Pengetahuan Sukar Mudah .Analisis 3.Sintesis 4.Aplikasi 2. psikomotor Domain Kognitif 6. .Tiga domain iaitu kognitif.Langkah III : Tentukan model aras kesukaran item . afektif.Kefahaman 1. Penilaian 5.JSU biasanya menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom.

Bil Bentuk Soalan Kemahiran P 1 K 1 2 1 1 1 1 A Objektif A S P Jumlah Item 2 3 3 1 1 Jumlah 2 10 1. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas . 2. 3. 4.

Langkah IV: Apakh jenis ujian yang akan diuji? ‡ Ujian objektif ‡ Ujian struktur ‡ Ujian esei ‡ Dan lain-lain .

Langkah V : ‡ Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. ‡ Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah hingga soalan sukar) ‡ Pemarkahan . struktur. esei dan lainlain).

Linguistik Diskriptif Fonologi y y y 15 15 40 x 32 12 1.1 Bidang/Topik/Topik Kecil Sejarah Perkembangan Bahasa melayu ‡Asal usul BM.3 Definisi.Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Bil 1. alat artikulasi. BM sebelum merdeka dan selepas merdeka Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 5 5 40 x 32 4 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental 20 20 40 x 32 16 Jumlah 40 32 .2 Linguistik BM y Pengenalan linguistik Definisi. Sejarah.

Langkah VII ‡ Menyatakan mata pelajaran ‡ Tingkatan ‡ Susunan nombor soalan mengikut tajuk. .