KEPENTINGAN DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU .

kertas kursus dan lain-lain. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.‡ ‡ ‡ ‡ Kandungan ujian (topik-topik pelajaran. esei. . amali. Bentuk soalan : objektif.) Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan.

Kepayahan atau kesukaran item ( 20%80%) Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya. Rancangan persediaan item / soalan. Dikenali juga sebagai ³ Test Blue Print´ dan ³test Specification´ Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu: a) Paksi kandungan (menegak) b) Paksi aras kemahiran (melintang) . kandungan dan aras kemahiran.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bilangan item yang mengikut bentuk.

. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Memberi panduan untuk membentuk format ujian. Menentukan perseimbangan antara topiktopik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.

Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.‡ ‡ ‡ ‡ Memberi panduan untuk membentuk soalan. . Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.

cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 32 .2 Linguistik B y 12 engenalan linguistik 1 5 4 1 1 Definisi.3 Fonologi y y y 20 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Definisi. Linguistik Diskriptif 1. Sejarah. alat artikulasi.Bil Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/ Topik/Topik Kecil Jam elayu 5 2 2 1 2 3 Objektif Kognitif 4 5 6 Jumlah item 4 1. B sebelum merdeka dan selepas merdeka 15 1.1 Sejarah erkembangan Bahasa y Asal usul B .

Menimbulkan kepentingan topki dan aras kemahiran yang diuji. . Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian.Maklumat daripada contoh tadi memberi gambaran kasar berkaitan aspek yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ Ujian tidak dibina sembarangan. Memastikan kesesuaian taburan soalan berdasarkan aras dan kemahiran.

cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 15 Masa Belajar 5 . Diskriptif Fonologi ‡ ‡ ‡ Definisi. alat artikulasi. BM sebelum merdeka.Langkah 1 : Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji. Bil 1.3 Pengenalan linguistik 20 Definisi. dan selepas merdeka 1. Linguistik. Sejarah .2 Linguistik BM ‡ 1.1 Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu ‡ Asal usul BM.

Soalan objektif (30 soalan) ii. 1 markah bagi 1 item.Langkah II : Tentukan soalan yang akan dibina itu. Tentukan soalan yang akan dibina itu. i. Jumlah soalan bagi setiap topik dikra : Jumlah masa = Jumlah Masa keseluruhan x Jumlah soalan . iii.

Langkah III : Tentukan model aras kesukaran item .Kefahaman 1.Sintesis 4. Penilaian 5.Aplikasi 2.JSU biasanya menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom. .Pengetahuan Sukar Mudah .Tiga domain iaitu kognitif.Analisis 3. psikomotor Domain Kognitif 6. afektif.

Bil Bentuk Soalan Kemahiran P 1 K 1 2 1 1 1 1 A Objektif A S P Jumlah Item 2 3 3 1 1 Jumlah 2 10 1. 3. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas . 2. 4.

Langkah IV: Apakh jenis ujian yang akan diuji? ‡ Ujian objektif ‡ Ujian struktur ‡ Ujian esei ‡ Dan lain-lain .

esei dan lainlain). struktur.Langkah V : ‡ Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. ‡ Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah hingga soalan sukar) ‡ Pemarkahan .

Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Bil 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental 20 20 40 x 32 16 Jumlah 40 32 .1 Bidang/Topik/Topik Kecil Sejarah Perkembangan Bahasa melayu ‡Asal usul BM. alat artikulasi. BM sebelum merdeka dan selepas merdeka Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 5 5 40 x 32 4 1. Linguistik Diskriptif Fonologi y y y 15 15 40 x 32 12 1.2 Linguistik BM y Pengenalan linguistik Definisi.3 Definisi. Sejarah.

Langkah VII ‡ Menyatakan mata pelajaran ‡ Tingkatan ‡ Susunan nombor soalan mengikut tajuk. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful