KEPENTINGAN DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU .

amali. Bentuk soalan : objektif.) Aras kemahiran yang bergantung dengan taksonomi objektif pendidikan. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. . esei. kertas kursus dan lain-lain.‡ ‡ ‡ ‡ Kandungan ujian (topik-topik pelajaran.

Rancangan persediaan item / soalan. Kepayahan atau kesukaran item ( 20%80%) Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungannya.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bilangan item yang mengikut bentuk. Dikenali juga sebagai ³ Test Blue Print´ dan ³test Specification´ Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu: a) Paksi kandungan (menegak) b) Paksi aras kemahiran (melintang) . kandungan dan aras kemahiran.

Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. . Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Menentukan perseimbangan antara topiktopik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Memberi panduan untuk membentuk format ujian.

Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.‡ ‡ ‡ ‡ Memberi panduan untuk membentuk soalan. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. .

2 Linguistik B y 12 engenalan linguistik 1 5 4 1 1 Definisi. alat artikulasi. Linguistik Diskriptif 1. Sejarah.3 Fonologi y y y 20 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 16 Definisi. B sebelum merdeka dan selepas merdeka 15 1.1 Sejarah erkembangan Bahasa y Asal usul B .Bil Bentuk Soalan Kemahiran Bidang/ Topik/Topik Kecil Jam elayu 5 2 2 1 2 3 Objektif Kognitif 4 5 6 Jumlah item 4 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 32 .

Maklumat daripada contoh tadi memberi gambaran kasar berkaitan aspek yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu : ‡ ‡ ‡ ‡ Ujian tidak dibina sembarangan. Memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian. . Menimbulkan kepentingan topki dan aras kemahiran yang diuji. Memastikan kesesuaian taburan soalan berdasarkan aras dan kemahiran.

1 Tajuk-tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu ‡ Asal usul BM. dan selepas merdeka 1. BM sebelum merdeka.3 Pengenalan linguistik 20 Definisi. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 40 15 Masa Belajar 5 . Diskriptif Fonologi ‡ ‡ ‡ Definisi. alat artikulasi. Sejarah .Langkah 1 : Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji.2 Linguistik BM ‡ 1. Bil 1. Linguistik.

Tentukan soalan yang akan dibina itu. i. Soalan objektif (30 soalan) ii. Jumlah soalan bagi setiap topik dikra : Jumlah masa = Jumlah Masa keseluruhan x Jumlah soalan . iii.Langkah II : Tentukan soalan yang akan dibina itu. 1 markah bagi 1 item.

Analisis 3. afektif. Penilaian 5. .Aplikasi 2.Sintesis 4.Kefahaman 1.JSU biasanya menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom. psikomotor Domain Kognitif 6.Tiga domain iaitu kognitif.Langkah III : Tentukan model aras kesukaran item .Pengetahuan Sukar Mudah .

3. Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas . 2.Bil Bentuk Soalan Kemahiran P 1 K 1 2 1 1 1 1 A Objektif A S P Jumlah Item 2 3 3 1 1 Jumlah 2 10 1. 4.

Langkah IV: Apakh jenis ujian yang akan diuji? ‡ Ujian objektif ‡ Ujian struktur ‡ Ujian esei ‡ Dan lain-lain .

‡ Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah hingga soalan sukar) ‡ Pemarkahan . esei dan lainlain).Langkah V : ‡ Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. struktur.

alat artikulasi.2 Linguistik BM y Pengenalan linguistik Definisi. Sejarah.Contoh Pengiraan Bilangan Soalan Mengikut Topik Bil 1. cara penghasilan Fonem segmental Fonem suprasegmental 20 20 40 x 32 16 Jumlah 40 32 . Linguistik Diskriptif Fonologi y y y 15 15 40 x 32 12 1.3 Definisi. BM sebelum merdeka dan selepas merdeka Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item 5 5 40 x 32 4 1.1 Bidang/Topik/Topik Kecil Sejarah Perkembangan Bahasa melayu ‡Asal usul BM.

.Langkah VII ‡ Menyatakan mata pelajaran ‡ Tingkatan ‡ Susunan nombor soalan mengikut tajuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful