Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat 5 jenis ‡ Fonologi ‡ Sematik ‡ Sintaksis ‡ Morfologi ‡ Pragmatik .

FONOLOGI .

. ‡ Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna. ‡ Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa. ‡ Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa.‡ Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa Kamus Dewan Edisi Terkini.

Contoh: ‡ Separuh vokal ± /w/./yakni/ /pantai/./buah/ ./o/./kain/./dodoi/ ‡ Diftong ± /ai/./lauk/./e/./i/./au/./oi/ ‡ Vokal Rangkap ± /a/./pulau/./y/ /wali/./u/ /kuih/.

MORFOLOGI .

termasuk infleksi.‡ Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. terbitan dan pemajmukan Kamus Dewan Edisi Terkini. . ‡ Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). ‡ Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat. ‡ Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem.

‡ Contohnya jalan dan manusia. ‡ Contohnya ber-dalam berjalan dan ke.an dalam kemanusiaan. .Contoh ± Morfem bebas ‡ Morfem yang dapat wujud bersendirian. ± Morfem terikat ‡ Morfem yang hanya wujud bersamasama morfem lain.

SEMANTIK .

‡ Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan. ‡ Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan. ‡ Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud.‡ Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata Kamus Dewan Edisi Terkini. .

Contoh: ±Sinonim = Cantik .lori .lawa ±Antonim = Tinggi-rendah ±Hiponim = Bas.kereta.

SINTAKSIS .

. dsb) tentang susunan kata dalam ayat Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Variasi ayat : ± Ayat tunggal. ± Ayat majmuk. ± Ayat kompleks. ‡ Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat.‡ Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. peraturan.

Contoh Peringkat AYAT KLAUSA FRASA Binaan Ayat Pelajar itu belum tiba pelajar itu belum tiba pelajar itu itu belum tiba belum lagi PERKATAAN pelajar .

PRAGMATI K .

‡ Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi ‡ Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia Gleason (2001).‡ Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu Kamus Dewan Edisi Terkini. .

‡ Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi. .‡ Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat.

.Contoh: Guru : Siti boleh kamu angkat tangan? Siti : Boleh.

Sekian. Terima Kasih ANIS NAQUIAH BT SABRI ATIRAH BINTI ABU HANIPAH CHOAH MONG WEI CHONG TZER SHENG PISMP Pemulihan SEM 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful