Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat 5 jenis ‡ Fonologi ‡ Sematik ‡ Sintaksis ‡ Morfologi ‡ Pragmatik .

FONOLOGI .

‡ Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa.‡ Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa. ‡ Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna. .

/dodoi/ ‡ Diftong ± /ai/./au/./i/./pulau/./yakni/ /pantai/./e/./u/ /kuih/./buah/ ./o/./oi/ ‡ Vokal Rangkap ± /a/./kain/.Contoh: ‡ Separuh vokal ± /w/./lauk/./y/ /wali/.

MORFOLOGI .

termasuk infleksi. ‡ Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem. ‡ Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat.‡ Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. ‡ Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). . terbitan dan pemajmukan Kamus Dewan Edisi Terkini.

an dalam kemanusiaan. ‡ Contohnya ber-dalam berjalan dan ke. ‡ Contohnya jalan dan manusia.Contoh ± Morfem bebas ‡ Morfem yang dapat wujud bersendirian. . ± Morfem terikat ‡ Morfem yang hanya wujud bersamasama morfem lain.

SEMANTIK .

‡ Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan.‡ Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan. . ‡ Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud.

kereta.lori .lawa ±Antonim = Tinggi-rendah ±Hiponim = Bas.Contoh: ±Sinonim = Cantik .

SINTAKSIS .

± Ayat kompleks. .‡ Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. dsb) tentang susunan kata dalam ayat Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat. ‡ Variasi ayat : ± Ayat tunggal. peraturan. ± Ayat majmuk.

Contoh Peringkat AYAT KLAUSA FRASA Binaan Ayat Pelajar itu belum tiba pelajar itu belum tiba pelajar itu itu belum tiba belum lagi PERKATAAN pelajar .

PRAGMATI K .

‡ Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu Kamus Dewan Edisi Terkini. . ‡ Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi ‡ Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia Gleason (2001).

‡ Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi. .‡ Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat.

.Contoh: Guru : Siti boleh kamu angkat tangan? Siti : Boleh.

Sekian. Terima Kasih ANIS NAQUIAH BT SABRI ATIRAH BINTI ABU HANIPAH CHOAH MONG WEI CHONG TZER SHENG PISMP Pemulihan SEM 3 .