Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat 5 jenis ‡ Fonologi ‡ Sematik ‡ Sintaksis ‡ Morfologi ‡ Pragmatik .

FONOLOGI .

‡ Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa. . ‡ Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna. ‡ Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa.‡ Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa Kamus Dewan Edisi Terkini.

/y/ /wali/./dodoi/ ‡ Diftong ± /ai/./kain/./oi/ ‡ Vokal Rangkap ± /a/./u/ /kuih/./i/./au/./lauk/./buah/ ./e/./o/.Contoh: ‡ Separuh vokal ± /w/./yakni/ /pantai/./pulau/.

MORFOLOGI .

termasuk infleksi.‡ Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. ‡ Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). terbitan dan pemajmukan Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem. . ‡ Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat.

‡ Contohnya jalan dan manusia. ‡ Contohnya ber-dalam berjalan dan ke. .Contoh ± Morfem bebas ‡ Morfem yang dapat wujud bersendirian. ± Morfem terikat ‡ Morfem yang hanya wujud bersamasama morfem lain.an dalam kemanusiaan.

SEMANTIK .

‡ Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan.‡ Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud. ‡ Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan. .

Contoh: ±Sinonim = Cantik .kereta.lawa ±Antonim = Tinggi-rendah ±Hiponim = Bas.lori .

SINTAKSIS .

‡ Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat. peraturan.‡ Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. ± Ayat kompleks. ± Ayat majmuk. dsb) tentang susunan kata dalam ayat Kamus Dewan Edisi Terkini. . ‡ Variasi ayat : ± Ayat tunggal.

Contoh Peringkat AYAT KLAUSA FRASA Binaan Ayat Pelajar itu belum tiba pelajar itu belum tiba pelajar itu itu belum tiba belum lagi PERKATAAN pelajar .

PRAGMATI K .

‡ Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi ‡ Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia Gleason (2001).‡ Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu Kamus Dewan Edisi Terkini. .

‡ Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. ‡ Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi. .

Contoh: Guru : Siti boleh kamu angkat tangan? Siti : Boleh. .

Terima Kasih ANIS NAQUIAH BT SABRI ATIRAH BINTI ABU HANIPAH CHOAH MONG WEI CHONG TZER SHENG PISMP Pemulihan SEM 3 .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful