Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat 5 jenis ‡ Fonologi ‡ Sematik ‡ Sintaksis ‡ Morfologi ‡ Pragmatik .

FONOLOGI .

‡ Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa. . ‡ Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa. ‡ Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna.

Contoh: ‡ Separuh vokal ± /w/./yakni/ /pantai/./o/./kain/./u/ /kuih/./pulau/./oi/ ‡ Vokal Rangkap ± /a/./buah/ ./dodoi/ ‡ Diftong ± /ai/./i/./e/./y/ /wali/./lauk/./au/.

MORFOLOGI .

‡ Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). terbitan dan pemajmukan Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem.‡ Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. termasuk infleksi. ‡ Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat. .

± Morfem terikat ‡ Morfem yang hanya wujud bersamasama morfem lain.an dalam kemanusiaan. . ‡ Contohnya ber-dalam berjalan dan ke.Contoh ± Morfem bebas ‡ Morfem yang dapat wujud bersendirian. ‡ Contohnya jalan dan manusia.

SEMANTIK .

‡ Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan. ‡ Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud.‡ Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan. .

lori .lawa ±Antonim = Tinggi-rendah ±Hiponim = Bas.Contoh: ±Sinonim = Cantik .kereta.

SINTAKSIS .

dsb) tentang susunan kata dalam ayat Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat. peraturan. . ± Ayat majmuk. ± Ayat kompleks. ‡ Variasi ayat : ± Ayat tunggal.‡ Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik.

Contoh Peringkat AYAT KLAUSA FRASA Binaan Ayat Pelajar itu belum tiba pelajar itu belum tiba pelajar itu itu belum tiba belum lagi PERKATAAN pelajar .

PRAGMATI K .

.‡ Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi ‡ Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia Gleason (2001).

. ‡ Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi.‡ Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat.

Contoh: Guru : Siti boleh kamu angkat tangan? Siti : Boleh. .

Terima Kasih ANIS NAQUIAH BT SABRI ATIRAH BINTI ABU HANIPAH CHOAH MONG WEI CHONG TZER SHENG PISMP Pemulihan SEM 3 .Sekian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful