Komponen-Komponen Bahasa Lisan

Terdapat 5 jenis ‡ Fonologi ‡ Sematik ‡ Sintaksis ‡ Morfologi ‡ Pragmatik .

FONOLOGI .

. ‡ Fonologi merupakan kajian berkenaan sistem bunyi dan bahasa.‡ Fonologi adalah kajian tentang bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Fonem diertikan sebagai unit linguistik terkecil yang bertindak sebagai penanda perubahan dalam sesuatu definisi dan makna. ‡ Fonem dikenalpasti sebagai unit-unit bahasa.

/o/./au/./buah/ ./i/./oi/ ‡ Vokal Rangkap ± /a/./pulau/.Contoh: ‡ Separuh vokal ± /w/./yakni/ /pantai/./kain/./lauk/./u/ /kuih/./dodoi/ ‡ Diftong ± /ai/./e/./y/ /wali/.

MORFOLOGI .

. ‡ Morfologi merupakan kajian berkenaan perkataan dan proses penyatuan fonem.‡ Morfologi adalah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. ‡ Bertindak sebagai penentu prosedur penyatuan bunyi sehingga membentuk perkataan dan ayat. ‡ Set peraturan yang menentukan prosedur pembinaan perkataan (morfem bebas). termasuk infleksi. terbitan dan pemajmukan Kamus Dewan Edisi Terkini.

Contoh ± Morfem bebas ‡ Morfem yang dapat wujud bersendirian. ‡ Contohnya ber-dalam berjalan dan ke. . ± Morfem terikat ‡ Morfem yang hanya wujud bersamasama morfem lain. ‡ Contohnya jalan dan manusia.an dalam kemanusiaan.

SEMANTIK .

‡ Peraturan semantik adalah peraturan penentuan morfem bebas yang dapat bergabung dan memaparkan maksud. ‡ Semantik merupakan kajian berkenaan makna perkataan. .‡ Semantik adalah kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Teori semantik membincangkan asas utama pembentukan perkataan.

lori .lawa ±Antonim = Tinggi-rendah ±Hiponim = Bas.kereta.Contoh: ±Sinonim = Cantik .

SINTAKSIS .

‡ Variasi ayat : ± Ayat tunggal. . ± Ayat kompleks.‡ Sintaksis adalah pengetahuan (cabang ilmu linguistik. ‡ Sintaksis merupakan kajian berkenaan ayat dan prosedur penyatuan perkataan membentuk ayat. peraturan. dsb) tentang susunan kata dalam ayat Kamus Dewan Edisi Terkini. ± Ayat majmuk.

Contoh Peringkat AYAT KLAUSA FRASA Binaan Ayat Pelajar itu belum tiba pelajar itu belum tiba pelajar itu itu belum tiba belum lagi PERKATAAN pelajar .

PRAGMATI K .

.‡ Pragmatik adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu Kamus Dewan Edisi Terkini. ‡ Pragmatik merupakan penggunaan bahasa dalam proses komunikasi ‡ Penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia Gleason (2001).

‡ Item ini melibatkan kajian tentang peraturan dan fungsi komunikasi. .‡ Pragmatik merupakan kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat.

Contoh: Guru : Siti boleh kamu angkat tangan? Siti : Boleh. .

Sekian. Terima Kasih ANIS NAQUIAH BT SABRI ATIRAH BINTI ABU HANIPAH CHOAH MONG WEI CHONG TZER SHENG PISMP Pemulihan SEM 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful