FONEM SUPRASEGMENTAL

PENGENALAN Fonem suprasegmental atau suprapengggalan ialah ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem.jeda. Ia terdiri daripada tekanan.kepanjangan.tona dan intonasi. .

 . Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan & dan ditanda dengan tanda µ.TEKANAN Ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Bunyi vokal dalam bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku kata kedua.ia berlaku pada vokal. Dalam Bahasa Melayu.

.tekanan boleh membezakan makna. perkataan µeksport yang tekanannya diletakkan pada awal suku kata membawa maksud µbarang yang dieksportkan¶(kata nama) sedangkan ex¶port yang tekanannya dilakukan pada suku kata kedua membawa maksud µmelakukan kerja eksport¶(kata kerja). Dalam bahasa asing. Contohnya.

ship maknanya µkapal¶ dan shi:p bermakna µkambing biri-biri¶. Contohnya. kepanjangan bunyinya setengah mora . Jika tanda mora itu satu titik . biri- .KEPANJANGAN   Ciri panjang pendek ini boleh membezakan makna dalam bahasabahasabahasa tertentu. dua titik : kepanjangannya satu mora dan jika empat titik kepanjangannya ialah dua mora. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. Ciri panjang pendek ini ditanda dengan tanda titik yang dipanggil mora. perkataan sit bermakna µduduk¶. dan si:t bermakna µtempat duduk¶.

 .JEDA Juga disebut persendian ialah ciri tau unsur hentian(senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik. Sebenarnya jeda merupakan unsur pembeza dalam bahasa. Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat.

tona meninggi.TONA   Merupakan naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan. Yang pertama memakai lambang tona mendatar. turunYang kedua memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. Terdapat dua jenis tanda atau lambang yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendahnya bunyi satusatu-satu perkataan itu. tona turun-naik dan tona menurun. .

2 untuk tona rendah(lemah) dan 1 untuk tona sangat rendah(sangat lemah).  Tona tinggi(sangat keras) Tona sederhana tinggi(keras) Tona rendah(lemah) Tona sangat rendah(sangat lemah) 1 2 3 4 Walau bagaimanapun. 3 untuk tona sederhana tinggi(keras). .sesetengah pengarang menggunakan tona 4 untuk tona tinggi(sangat keras).

kita menggunakan ayat-ayat yang diucapkan ayatsecara bersambung-sambung. berbezaContohContoh-contoh intonasi:   Intonasi ayat penyata Intonasi ayat tanya Intonasi ayat perintah Intonasi ayat terbalik atau songsang Intonasi ayat pasif . Apabila kita bertutur. bersambungAyatAyat-ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbeza-beza.INTONASI   Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa.

SEKIAN« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful