FONEM SUPRASEGMENTAL

tona dan intonasi.jeda. Ia terdiri daripada tekanan. .PENGENALAN Fonem suprasegmental atau suprapengggalan ialah ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem.kepanjangan.

 Bunyi vokal dalam bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku kata kedua. Dalam Bahasa Melayu. .TEKANAN Ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata.ia berlaku pada vokal. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan & dan ditanda dengan tanda µ.

 Dalam bahasa asing. perkataan µeksport yang tekanannya diletakkan pada awal suku kata membawa maksud µbarang yang dieksportkan¶(kata nama) sedangkan ex¶port yang tekanannya dilakukan pada suku kata kedua membawa maksud µmelakukan kerja eksport¶(kata kerja).tekanan boleh membezakan makna. . Contohnya.

KEPANJANGAN   Ciri panjang pendek ini boleh membezakan makna dalam bahasabahasabahasa tertentu. dua titik : kepanjangannya satu mora dan jika empat titik kepanjangannya ialah dua mora. Jika tanda mora itu satu titik . dan si:t bermakna µtempat duduk¶. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. perkataan sit bermakna µduduk¶. kepanjangan bunyinya setengah mora . biri- . Contohnya. Ciri panjang pendek ini ditanda dengan tanda titik yang dipanggil mora. ship maknanya µkapal¶ dan shi:p bermakna µkambing biri-biri¶.

 Sebenarnya jeda merupakan unsur pembeza dalam bahasa. Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat.JEDA Juga disebut persendian ialah ciri tau unsur hentian(senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik. .

tona turun-naik dan tona menurun. Yang pertama memakai lambang tona mendatar. Terdapat dua jenis tanda atau lambang yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendahnya bunyi satusatu-satu perkataan itu.TONA   Merupakan naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan. tona meninggi. . turunYang kedua memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona.

  Tona tinggi(sangat keras) Tona sederhana tinggi(keras) Tona rendah(lemah) Tona sangat rendah(sangat lemah) 1 2 3 4 Walau bagaimanapun.sesetengah pengarang menggunakan tona 4 untuk tona tinggi(sangat keras). 3 untuk tona sederhana tinggi(keras). . 2 untuk tona rendah(lemah) dan 1 untuk tona sangat rendah(sangat lemah).

Apabila kita bertutur. berbezaContohContoh-contoh intonasi:   Intonasi ayat penyata Intonasi ayat tanya Intonasi ayat perintah Intonasi ayat terbalik atau songsang Intonasi ayat pasif . kita menggunakan ayat-ayat yang diucapkan ayatsecara bersambung-sambung. bersambungAyatAyat-ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbeza-beza.INTONASI   Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa.

SEKIAN« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful