FONEM SUPRASEGMENTAL

jeda.PENGENALAN Fonem suprasegmental atau suprapengggalan ialah ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem. Ia terdiri daripada tekanan.tona dan intonasi.kepanjangan. .

ia berlaku pada vokal. . Bunyi vokal dalam bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku kata kedua. Dalam Bahasa Melayu.TEKANAN Ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan & dan ditanda dengan tanda µ.

 Dalam bahasa asing. perkataan µeksport yang tekanannya diletakkan pada awal suku kata membawa maksud µbarang yang dieksportkan¶(kata nama) sedangkan ex¶port yang tekanannya dilakukan pada suku kata kedua membawa maksud µmelakukan kerja eksport¶(kata kerja). .tekanan boleh membezakan makna. Contohnya.

kepanjangan bunyinya setengah mora . dan si:t bermakna µtempat duduk¶. Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. Ciri panjang pendek ini ditanda dengan tanda titik yang dipanggil mora. ship maknanya µkapal¶ dan shi:p bermakna µkambing biri-biri¶.KEPANJANGAN   Ciri panjang pendek ini boleh membezakan makna dalam bahasabahasabahasa tertentu. dua titik : kepanjangannya satu mora dan jika empat titik kepanjangannya ialah dua mora. Jika tanda mora itu satu titik . perkataan sit bermakna µduduk¶. biri- . Contohnya.

JEDA Juga disebut persendian ialah ciri tau unsur hentian(senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik. . Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat. Sebenarnya jeda merupakan unsur pembeza dalam bahasa.

tona meninggi. tona turun-naik dan tona menurun. turunYang kedua memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. .TONA   Merupakan naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan. Terdapat dua jenis tanda atau lambang yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendahnya bunyi satusatu-satu perkataan itu. Yang pertama memakai lambang tona mendatar.

sesetengah pengarang menggunakan tona 4 untuk tona tinggi(sangat keras).  Tona tinggi(sangat keras) Tona sederhana tinggi(keras) Tona rendah(lemah) Tona sangat rendah(sangat lemah) 1 2 3 4 Walau bagaimanapun. 3 untuk tona sederhana tinggi(keras). 2 untuk tona rendah(lemah) dan 1 untuk tona sangat rendah(sangat lemah). .

bersambungAyatAyat-ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbeza-beza. Apabila kita bertutur. kita menggunakan ayat-ayat yang diucapkan ayatsecara bersambung-sambung. berbezaContohContoh-contoh intonasi:   Intonasi ayat penyata Intonasi ayat tanya Intonasi ayat perintah Intonasi ayat terbalik atau songsang Intonasi ayat pasif .INTONASI   Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa.

SEKIAN« .