FONEM SUPRASEGMENTAL

FONEM SUPRASEGMENTAL

jeda.tona dan intonasi. Ia terdiri daripada tekanan. .PENGENALAN Fonem suprasegmental atau suprapengggalan ialah ciri atau sifat bunyi yang menindihi atau menumpangi sesuatu fonem.kepanjangan.

ia berlaku pada vokal. Bunyi vokal dalam bahasa Melayu lazimnya berlaku pada suku kata kedua. . Dalam Bahasa Melayu. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan & dan ditanda dengan tanda µ.TEKANAN Ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata.

Contohnya. perkataan µeksport yang tekanannya diletakkan pada awal suku kata membawa maksud µbarang yang dieksportkan¶(kata nama) sedangkan ex¶port yang tekanannya dilakukan pada suku kata kedua membawa maksud µmelakukan kerja eksport¶(kata kerja).tekanan boleh membezakan makna. . Dalam bahasa asing.

Dalam bahasa Inggeris perbezaan makna terjadi apabila kepanjangan ini digunakan. kepanjangan bunyinya setengah mora . Jika tanda mora itu satu titik . ship maknanya µkapal¶ dan shi:p bermakna µkambing biri-biri¶. biri- . dan si:t bermakna µtempat duduk¶. Contohnya. dua titik : kepanjangannya satu mora dan jika empat titik kepanjangannya ialah dua mora.KEPANJANGAN   Ciri panjang pendek ini boleh membezakan makna dalam bahasabahasabahasa tertentu. Ciri panjang pendek ini ditanda dengan tanda titik yang dipanggil mora. perkataan sit bermakna µduduk¶.

 Jeda juga digunakan untuk membezakan makna ayat. . Sebenarnya jeda merupakan unsur pembeza dalam bahasa.JEDA Juga disebut persendian ialah ciri tau unsur hentian(senyap) dalam ujaran sebagai tanda memisahkan unsur linguistik.

Yang pertama memakai lambang tona mendatar. .TONA   Merupakan naik atau turunnya suara dalam pengucapan perkataan. tona turun-naik dan tona menurun. Terdapat dua jenis tanda atau lambang yang berbeza digunakan untuk membezakan tinggi rendahnya bunyi satusatu-satu perkataan itu. turunYang kedua memakai tanda nombor 1 hingga 4 untuk menunjukkan perbezaan tona. tona meninggi.

  Tona tinggi(sangat keras) Tona sederhana tinggi(keras) Tona rendah(lemah) Tona sangat rendah(sangat lemah) 1 2 3 4 Walau bagaimanapun. . 3 untuk tona sederhana tinggi(keras).sesetengah pengarang menggunakan tona 4 untuk tona tinggi(sangat keras). 2 untuk tona rendah(lemah) dan 1 untuk tona sangat rendah(sangat lemah).

berbezaContohContoh-contoh intonasi:   Intonasi ayat penyata Intonasi ayat tanya Intonasi ayat perintah Intonasi ayat terbalik atau songsang Intonasi ayat pasif .INTONASI   Intonasi ialah turun naik nada suara dalam pengucapan ayat atau frasa. Apabila kita bertutur. bersambungAyatAyat-ayat yang dituturkan itu turut menggunakan intonasi atau lagu bahasa yang berbeza-beza. kita menggunakan ayat-ayat yang diucapkan ayatsecara bersambung-sambung.

SEKIAN« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful