ZAKAT

A. Pendahuluan Zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu dan sesuai kemampuan yang sudah ditentukan syaratsyaratnya. Untuk mensucikan hartanya dan juga membantu meringankan beban orang lain. Selain itu dalam pelaksanaan zakat, kita akan mendapat banyak hikmah. Kesenjangan antara Si Kaya dengan Si Miskin akan dapat teratasi. Rasa social kita akan terbina. Dengan adanya zakat akan dapa mengangkat martabat manusia. Berpijak dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksnaan zakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. B. Standar Kompetensi Melaksanakan tata cara berzakat secara benar C. Kompetensi Dasar 1. 2. D. Indikator 1. 2. 3. 4. zakat 5. 6. Siswa mampu menjelaskan hikmah zakat Siswa mampu melaksanakan zakat secara beanar 1 Siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan hukumnya Siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang zakat Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis zakat Siswa mampu menjelaskan apa itu nishab, kadar dan waktu Mengetahui dan memahami permasalahan zakat Mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah zakat

maka dalam pembelajaran di selingi dengan adanya tanya jawab. Tehnik Pengalaman langsung Dalam tehnik ini siswa harus merasakan pengalaman langsung tentang materi zakat. nishabnya. G. Teknik Pembelajaran 1. kadar serta waktu pelaksanaannya. baik guru yang bertanya maupun murid yang disuruh bertanya. Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi.E. Materi Pokok 1. 4. Tehnik Problem Solving Dalam tehnik pembelajaran ini. F. Tehnik Tanya Jawab Setelah tehnik ceramah dan murid di anggap sudah cukup menguasai materi. Metode 1. siswa dihadapkan pada permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan materi zakat untuk diselesaikan dan dicarikan solusi. 2. 2. 3. 3. 4. Zakat Metode ceramah Metode demonstrasi Metode tanya jawab Metode diskusi 2 . Tehnik Ceramah Dalam teknik ceramah ini guru menyampaikan materi tentang zakat. sehingga secara langsung siswa melaksanakan zakat. misalnya tentang cara penentuan besranya zakat yang harus dikeluarkan oleh suatu profesi. misalnya di sekolah pada bulan ramadhan dilaksanakan pembayaran zakat. dll. sehingga murid terlebih dahulu memahami teori tentang zakat baik pengertian.

Langkah-Langkah Pembelajaran 1. Media 1. 2. 3. a) b) c) 2. kemudian guru menjelaskan kembali bertanya tentang materi yang belum dipahami pertanyaan-pertanyaan kecil kepada siswa paham. sehingga siswa tertarik pada materi yang akan disampaikan . 2. 4. guru memberikan latihan soal 3 Guru menyimpulkan dari berbagai penyelesaian Kegiatan Awal Guru mengucapkan salam dan murid menjawab Guru menyampaikan bahan apersepsi Guru memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam Kegiatan Inti Guru menyuruh siswa untuk membaca sejenak Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk Begitu Setelah kecil juga siswa sebaliknya. a) Kegiatan Akhir Untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa. Sub Materi 1. dan diberi untuk menyelesaikan pembelajaran. I.H. a) b) c) d) kelompok-kelompok permasalahan e) massalah yang dihadapi 3. White board Spidol Buku paket fiqih MA dan buku-buku yang mendukung Sekolah sebagai lokasi pelaksanakan zakat Zakat fitrah Zakat mal J. di anggap tugas guru melontarkan dibuatlah materi yang akan dipelajari.

Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. maka siswa disuruh mempelajari materi di rumah. Sedangkan menurut istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis. Secara bahasa zakat berarti tumbuh. jumlah. Materi Pembelajaran 1. At Taubah 60: 4 . berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam QS.b) Apabila dalam suatu pertemuan materi belum selesai. untuk dibahas pada pembelajaran selanjutnya c) Guru menyimpulkan seluruh materi yang diajarkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan hari itu K. Zakat sifatnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula. yaitu dari umat islam untuk umat islam. Bahan Pembelajaran a) b) c) L. Pengertian zakat dan hukumnya Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. Dan niatnya adalah sebagai berikut: Buku fiqih untuk MA LKS Dan buku pendukung lainnya ‫نو يت أن أخر ج زكا ةألفطر عن نفسى فرض ل تعا لى‬ Artinya : “saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku fardhu karena Allah Ta’ala”.

surat: QS. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya.                                         Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. orang-orang miskin. At taubah 71: Dalil-dalil tentang zakat Adapun ketentuan-ketentuan zakat terdapat dalam beberapa Al-Quran       5   . pengurus-pengurus zakat. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. orang-orang yang berhutang. untuk (memerdekakan) budak. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 2. hanyalah untuk orang-orang fakir. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

mendirikan shalat. lelaki dan perempuan. At taubah 103:                             Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. QS. mencegah dari yang munkar. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.                           Artinya: “Dan orang-orang yang beriman. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka 6 . mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.

dokter. a. Yang dijadikan dasar dari zakat profesi adalah b. pengajar. arsitek. pengacara. Adapun besarnya zakat profesi diqiyaskan pada emas atau uang yaitu 2. kerbau. Akan tetapi jika penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka tidak wajib zakat. maka zakatnya adalah 5% untuk yang disirami dan 10% untuk tanaman ynag tidak disirami.dan mendoalah untuk mereka. Jika penghasilan seseorang melebihi kebutuhan pokok standar hidup maka baginya diwajibkan untuk membayar zakat. Apabila dihitung hasilnya melebihi ketentuan yang berlaku pada binatang yang wajib dizakati maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Zakat Perikanan dan Peternaakan Jumhur ulama sepakat bahwa unta. yaitu 5% setahun. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Pada tahun 1984 diadakan kongres muktamar ulama di dunia di Quwait. itik dan dibidang peternakan seperti keramba. tambak udang dll. seperti karyawan. 3. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. ‫خذ امؤا لهم صد قة‬ Zakat Hasil Perkebunan Semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu mengkiaskan kepada zakat hasil 7 . notaris. lembu. Jenis-jenis zakat Zakat Penghasilan (Profesi) Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan syariah islam. yang membahas zakat profesi dengan nisabnya seperti nisab emas atau pertanian atau perdagangan. eksekutif. c. kambing. d. Zakat Saham dan Industri Zakat saham dan industri olah para ulama ada yang mengkiaskan zakat hasil pertanian. dan biri-biri wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nishab. burung.5%. Sementara itu binatang ternak seperti ayam. akuntan dan artis. konsultan.

dan sebagainya.5%/ an nisab padi 0% ! Tiap panen 5%/ 10% Tiap panen Timbangan yang 100 beras sedemikian kg gabah 55 Ketentuan Wajib Zakat Nisab Kadar Waktu Keterangan itu adalah setiap menghasilkan kg beras. waktu zakat adalah masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Jika harta itu dipinjam orang lain atau pinjaman (hutang) dari orang lain ataupun bank para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakatnya. Unuk mempermudah pemahaman. kacangkacangan. 8 Seukur. Sementara itu.pertambangan (emas dan perak) yaitu 2. Jenis Harta Tumbuhtumbuhan 1. . Padi 1481 kg gabah/ 815 kg beras 2. Biji-bijian seperti jagung. kadar dan waktunya Nishab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab. Menurut Hambali ang wajib adalah biji-bijian tahan Sedangkan menurut Syafii yang wajib adalah yang lama. Zakat Hutang Syarat barang yang dikenakan zakat di antaranya adalah harta itu secara sempurna merupakan hak milik.5% setelah mencapai satu nishab tanpa harus menunggu satu tahun. sedangkan kadar adalah perosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. maka disuun dalam benuk tbel sebagai berikut: No 1. e. 4.

Buahbuahan Seukuran nisab padi 5%/ 10% Tiap panen Menurut Hambali.76 mazhab nisabnya gram.5% Tiap tahun Menurut Hanafi 107. wajib kecuali dimaksudkan untuk (masuk 2 Emas dan Perak 1. 3. bisnis kategori mazhab tidak dizakati (masuk zakat mazhab selain (kismis) dizakati Maliki. Sayursayuran (wortel. dan sebagainya) Seukuran nisab padi Menurut Hambali.5%) 4. cabe. Syafii.92 gram 9 2.yang tahan lama dan menjadi makanan pokok. kering wajib apabila dimasukkan untuk bisnis kategori perdagangan dengan kadar zakat 2. dan kurma dan anggur Maliki. Syafii. dan zakat perdagangan) . Emas murni Senilai 91. bawang.

emas murni Menurut 85 gram. wajib dizakati.92 2. Perhiasan perabotan/ n emas Senilai 91.5% Tiap tahun Menurut Hanafi mazhab nisabnya senilai 700 gram. Yusuf Qardhawi nisabnya 2.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murni ukuran yang wajar dan halal. 4.92 2.92 2. Syafii. dan tidak 5. Maliki. Senilai 91.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murn ukuran yang wajar dan halal. dan selain perak gram 10 . Maliki.5% Tiap tahun Menurut Hambali. wajib dizakati. mazhab tidak Maliki. menurut mazhab Syafii. Perak Senilai 91. Hambali. menurut mazhab Syafii.92 gram emas murni 2. dan tidak 3. Perhiasan perabotan/ n perak Senilai 91. Logam mulia. Hambali.

dsb. Perdaganga n. Perdagangan. 1. dan murn Senilai 91.5% Menurut Hanafi. senilai gram. sebagainya 3 Perusahaan. restornn. Batu permata. Yusuf mazhab nisabnya 107.92 gram emas 2.76 Menurut Qardhawi nisabnya 85 gram. Pendapatan Jasa. hiburan. 6.92 gram emas murn 2. dan Senilai 91. Industri seperti semen.5% Sda . 2. emas wajib kecuali dizakati platina. seperti intan. 11 Senilai 91.5% 2.92 gram emas murn 2. Usaha perhotelan. pupuk. tekstil.seperti sebagainya. dsb. dan murn diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan.5% Tiap tahun Sda berlian.5% 2. 3.

dsb. 4 Binatang ternak 1. domba.export/impo rt. supermarket . real estate. kontraktor. percetakan? penerbitan. 12 . swalayan. dan kacangan 40-120 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun 121200 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun tahun tahun Seiap tambah domba tahun/ bertambah 1 ekor 1 100 ekor zakatnya umur kacangan umur 2 tahun. Kambing.

nisabnya 85 gram. 40 ekor 1 ekor Tiap umur 2 tahun tahun bertambah 1 ekor 40 ekor.5% Ketika leh Menurut senilai gram.2. Sapi. zakatnya Maliki.76 Menutu Qardhawi mazhab Harta Terpendam 1.92 gram emas murn 2. dan wajib zakat 5 Tambang dan Senilai 91. zakatnya umur 2 tahun. mazhab tidak 40 ekor. 3. . Yusuf Menurut 13 mazhab nisabnya 107. Tambang emas mempero Hanafi. Syafii. kerbau 30 ekor 1 ekor Tiap umu 1 tahun tahun Setiap tambah Setiap tambah bertambah 1 ekor 30 ekor zakatnya umur 1 tahun. bertambah 1 2 ekor tahun. Kuda Sama dengan sapi/ kerbau Sama dengan sapi/ kerbau Tiap tahun Setiap 30 ekor tambah umur Setiap tambah umur Menurut Hambali bertambah zakatnya 1 1 ekor tahun.

timah. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati mempero Maliki dan Syafii zakatnya 30% 3. Tambang perak Senilai nisab emas 2.Hambali kadar zakatnya 2. 14 Senilai nisab 2. Tambang batu-batuan marmer. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati selain emas nisab perak.5% Ketika leh Menurut mazhab Maliki. apabila mempero Hanafi. dsb.5% 2.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategoikan zakat perdangan). Tambang dan seperi platina. emas mempero Maliki dan Syafii zakatnya 20%. dsb. dizakati seperti batu emas dan Syafii wajib diperdagangkan . besi.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). 4. tembaga. Senilai 2.

mazhab harta selain logam tidak wajib 6 Zakat fitrah Punya kelebih an makana n untuk keluarg a pada Hari Raya Idul Fitri 2. Ramadha Mahmud Contoh penghitungan zakat: 15 . 5. Senilai nisab emas 6. Tambang minyak gas. Harta terpendam tinggalan orang muslim) non Senilai nisab 2. terpendam dizakai.5 kg Pertenga han bulan n Menurut Hanafi mazhab kadarnya Yunus 3.7% kg.(dikateorikan zakat perdagangan).5% 2. Maliki dan (harta krun ema perak tidak wajib dizakati.5% Ketika mempero leh Ketika leh Menurut harta selain mazhab terpendam emas dan Sda mempero Hanafi. Menurut Hanafi.5 kg. Menurut kadarnya 2.

5. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya..000 Sehingga penghasilan tersebut sudah mencapai nisab.000. 350. Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain d.000 =32.000 = Rp 1.000.000 5. Dapat membersihkan diri dan harta c. ada seseorang yang belanja sebagai guru (PNS) dengan gaji perbulan adalah Rp.- misalkan zakat profesi.Nisab emas = 92 gram =92 x 350.000.5% 2.000.200.000 Adapun gaji pertahun =Rp. Adapun hikmahnya adalah:  Hikmah bagi orang yang mengeluarkan: a. 60. Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya b.000. 350.adapun harga 1 gram emas seharga Rp. adapun besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.000.000.000 x 12 =Rp.berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap mencapai nisab? Jawab: Emas = Rp.500.000 Jadi zakat yang dikeluarkan tiap tahun adalah Rp 1. 5.5% x 60.. Akan memperoleh pahala yang besar  Hikmah bagi orang yang menerimanya: 16 .500. Hikmah zakat Secara umum tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.

4. zakat perternakan atau perikanan. Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil c. 5. dan dengki c. 2. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial M.a. zakat penghasilan (profesi). Dapat menolong orang yang lemah dan susah b. Evaluasi 1. iri. zakat hasil perkebunan. O. Menghilangkan perasaan hasud. 3. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya b. Dapat tertolong kesulitan dan kesusahannya  Hikmah bagi masyarakat: a. zakat hutang. zakat saham dan industri. Glosarium Apa yang dimaksud dengan zakat? Apa hukum dari zakat? Sebutkan hikmah dari zakat! Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat! Kapan seseorang boleh mengeluarkan zakat? 17 . Rangkuman Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya. N. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya d.Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. Jenis-jenis zakat antara lain. Sedangkan hikmahnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.

: besarnya zakat yang harus dikeluarkan zakat. Nisab Kadar : batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat. 18 .Mustahiq : orng yang berhak menerima zakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful