ZAKAT

A. Pendahuluan Zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu dan sesuai kemampuan yang sudah ditentukan syaratsyaratnya. Untuk mensucikan hartanya dan juga membantu meringankan beban orang lain. Selain itu dalam pelaksanaan zakat, kita akan mendapat banyak hikmah. Kesenjangan antara Si Kaya dengan Si Miskin akan dapat teratasi. Rasa social kita akan terbina. Dengan adanya zakat akan dapa mengangkat martabat manusia. Berpijak dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksnaan zakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. B. Standar Kompetensi Melaksanakan tata cara berzakat secara benar C. Kompetensi Dasar 1. 2. D. Indikator 1. 2. 3. 4. zakat 5. 6. Siswa mampu menjelaskan hikmah zakat Siswa mampu melaksanakan zakat secara beanar 1 Siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan hukumnya Siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang zakat Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis zakat Siswa mampu menjelaskan apa itu nishab, kadar dan waktu Mengetahui dan memahami permasalahan zakat Mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah zakat

2. sehingga secara langsung siswa melaksanakan zakat. baik guru yang bertanya maupun murid yang disuruh bertanya. misalnya tentang cara penentuan besranya zakat yang harus dikeluarkan oleh suatu profesi. Tehnik Ceramah Dalam teknik ceramah ini guru menyampaikan materi tentang zakat. Metode 1. Materi Pokok 1. sehingga murid terlebih dahulu memahami teori tentang zakat baik pengertian. dll. kadar serta waktu pelaksanaannya. F. 3. Zakat Metode ceramah Metode demonstrasi Metode tanya jawab Metode diskusi 2 . misalnya di sekolah pada bulan ramadhan dilaksanakan pembayaran zakat. Tehnik Problem Solving Dalam tehnik pembelajaran ini. Tehnik Pengalaman langsung Dalam tehnik ini siswa harus merasakan pengalaman langsung tentang materi zakat. G. 3. nishabnya. 2. 4. 4. maka dalam pembelajaran di selingi dengan adanya tanya jawab. Tehnik Tanya Jawab Setelah tehnik ceramah dan murid di anggap sudah cukup menguasai materi. Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi. Teknik Pembelajaran 1. siswa dihadapkan pada permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan materi zakat untuk diselesaikan dan dicarikan solusi.E.

4. a) b) c) d) kelompok-kelompok permasalahan e) massalah yang dihadapi 3. guru memberikan latihan soal 3 Guru menyimpulkan dari berbagai penyelesaian Kegiatan Awal Guru mengucapkan salam dan murid menjawab Guru menyampaikan bahan apersepsi Guru memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam Kegiatan Inti Guru menyuruh siswa untuk membaca sejenak Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk Begitu Setelah kecil juga siswa sebaliknya. a) b) c) 2. I.H. sehingga siswa tertarik pada materi yang akan disampaikan . a) Kegiatan Akhir Untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa. 2. 2. Media 1. Sub Materi 1. Langkah-Langkah Pembelajaran 1. dan diberi untuk menyelesaikan pembelajaran. di anggap tugas guru melontarkan dibuatlah materi yang akan dipelajari. 3. kemudian guru menjelaskan kembali bertanya tentang materi yang belum dipahami pertanyaan-pertanyaan kecil kepada siswa paham. White board Spidol Buku paket fiqih MA dan buku-buku yang mendukung Sekolah sebagai lokasi pelaksanakan zakat Zakat fitrah Zakat mal J.

Pengertian zakat dan hukumnya Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. Dan niatnya adalah sebagai berikut: Buku fiqih untuk MA LKS Dan buku pendukung lainnya ‫نو يت أن أخر ج زكا ةألفطر عن نفسى فرض ل تعا لى‬ Artinya : “saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku fardhu karena Allah Ta’ala”. dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula. Bahan Pembelajaran a) b) c) L. jumlah. yaitu dari umat islam untuk umat islam. Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.b) Apabila dalam suatu pertemuan materi belum selesai. At Taubah 60: 4 . Zakat sifatnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Materi Pembelajaran 1. maka siswa disuruh mempelajari materi di rumah. untuk dibahas pada pembelajaran selanjutnya c) Guru menyimpulkan seluruh materi yang diajarkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan hari itu K. Sedangkan menurut istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis. Secara bahasa zakat berarti tumbuh. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam QS.

Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. surat: QS. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. At taubah 71: Dalil-dalil tentang zakat Adapun ketentuan-ketentuan zakat terdapat dalam beberapa Al-Quran       5   .                                         Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. orang-orang miskin. hanyalah untuk orang-orang fakir. untuk (memerdekakan) budak. orang-orang yang berhutang. pengurus-pengurus zakat. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 2.

QS. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka 6 . At taubah 103:                             Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. lelaki dan perempuan.                           Artinya: “Dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mendirikan shalat. mencegah dari yang munkar.

arsitek. burung. notaris. d. ‫خذ امؤا لهم صد قة‬ Zakat Hasil Perkebunan Semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi jika penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka tidak wajib zakat. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Yang dijadikan dasar dari zakat profesi adalah b. pengajar. dan biri-biri wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nishab. Jenis-jenis zakat Zakat Penghasilan (Profesi) Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan syariah islam.5%. Adapun besarnya zakat profesi diqiyaskan pada emas atau uang yaitu 2. Zakat Perikanan dan Peternaakan Jumhur ulama sepakat bahwa unta. kambing. kerbau. Jika penghasilan seseorang melebihi kebutuhan pokok standar hidup maka baginya diwajibkan untuk membayar zakat. maka zakatnya adalah 5% untuk yang disirami dan 10% untuk tanaman ynag tidak disirami. lembu. tambak udang dll. pengacara. c. konsultan. Apabila dihitung hasilnya melebihi ketentuan yang berlaku pada binatang yang wajib dizakati maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. itik dan dibidang peternakan seperti keramba.dan mendoalah untuk mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. Selain itu mengkiaskan kepada zakat hasil 7 . Sementara itu binatang ternak seperti ayam. akuntan dan artis. 3. yang membahas zakat profesi dengan nisabnya seperti nisab emas atau pertanian atau perdagangan. yaitu 5% setahun. Zakat Saham dan Industri Zakat saham dan industri olah para ulama ada yang mengkiaskan zakat hasil pertanian. a. eksekutif. Pada tahun 1984 diadakan kongres muktamar ulama di dunia di Quwait. seperti karyawan. dokter.

Jika harta itu dipinjam orang lain atau pinjaman (hutang) dari orang lain ataupun bank para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakatnya. e. waktu zakat adalah masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Unuk mempermudah pemahaman. kacangkacangan.5%/ an nisab padi 0% ! Tiap panen 5%/ 10% Tiap panen Timbangan yang 100 beras sedemikian kg gabah 55 Ketentuan Wajib Zakat Nisab Kadar Waktu Keterangan itu adalah setiap menghasilkan kg beras. maka disuun dalam benuk tbel sebagai berikut: No 1. 4.5% setelah mencapai satu nishab tanpa harus menunggu satu tahun. kadar dan waktunya Nishab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab. Jenis Harta Tumbuhtumbuhan 1. 8 Seukur. Sementara itu. Biji-bijian seperti jagung. Zakat Hutang Syarat barang yang dikenakan zakat di antaranya adalah harta itu secara sempurna merupakan hak milik. sedangkan kadar adalah perosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. . Padi 1481 kg gabah/ 815 kg beras 2. dan sebagainya. Menurut Hambali ang wajib adalah biji-bijian tahan Sedangkan menurut Syafii yang wajib adalah yang lama.pertambangan (emas dan perak) yaitu 2.

dan kurma dan anggur Maliki.5% Tiap tahun Menurut Hanafi 107. dan sebagainya) Seukuran nisab padi Menurut Hambali. kering wajib apabila dimasukkan untuk bisnis kategori perdagangan dengan kadar zakat 2. Emas murni Senilai 91. wajib kecuali dimaksudkan untuk (masuk 2 Emas dan Perak 1. cabe.yang tahan lama dan menjadi makanan pokok. Syafii. Syafii. 3. Buahbuahan Seukuran nisab padi 5%/ 10% Tiap panen Menurut Hambali. dan zakat perdagangan) .92 gram 9 2. bawang.5%) 4. Sayursayuran (wortel. bisnis kategori mazhab tidak dizakati (masuk zakat mazhab selain (kismis) dizakati Maliki.76 mazhab nisabnya gram.

wajib dizakati.92 2. 4.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murni ukuran yang wajar dan halal. menurut mazhab Syafii.5% Tiap tahun Menurut Hanafi mazhab nisabnya senilai 700 gram. Maliki. Hambali.92 2.92 2. dan selain perak gram 10 . Logam mulia. dan tidak 5.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murn ukuran yang wajar dan halal. Perhiasan perabotan/ n emas Senilai 91. wajib dizakati. mazhab tidak Maliki. Perak Senilai 91. Yusuf Qardhawi nisabnya 2. dan tidak 3. Perhiasan perabotan/ n perak Senilai 91.92 gram emas murni 2. Maliki.5% Tiap tahun Menurut Hambali. Senilai 91. Syafii.emas murni Menurut 85 gram. Hambali. menurut mazhab Syafii.

6.92 gram emas murn 2. Perdaganga n. dan murn diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan.5% Sda . emas wajib kecuali dizakati platina. 2.5% 2. senilai gram. hiburan. 11 Senilai 91. Batu permata. Usaha perhotelan. dsb. 1.92 gram emas 2. seperti intan. Perdagangan. tekstil.76 Menurut Qardhawi nisabnya 85 gram.92 gram emas murn 2. dan murn Senilai 91.5% Menurut Hanafi.seperti sebagainya. 3. dsb. pupuk. Yusuf mazhab nisabnya 107.5% 2. Pendapatan Jasa. Industri seperti semen. dan Senilai 91.5% Tiap tahun Sda berlian. sebagainya 3 Perusahaan. restornn.

swalayan. domba. 4 Binatang ternak 1. Kambing.export/impo rt. dan kacangan 40-120 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun 121200 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun tahun tahun Seiap tambah domba tahun/ bertambah 1 ekor 1 100 ekor zakatnya umur kacangan umur 2 tahun. supermarket . dsb. 12 . kontraktor. real estate. percetakan? penerbitan.

dan wajib zakat 5 Tambang dan Senilai 91. Yusuf Menurut 13 mazhab nisabnya 107.2. kerbau 30 ekor 1 ekor Tiap umu 1 tahun tahun Setiap tambah Setiap tambah bertambah 1 ekor 30 ekor zakatnya umur 1 tahun. 40 ekor 1 ekor Tiap umur 2 tahun tahun bertambah 1 ekor 40 ekor. . Syafii. nisabnya 85 gram. zakatnya umur 2 tahun.5% Ketika leh Menurut senilai gram. mazhab tidak 40 ekor. Sapi. zakatnya Maliki.76 Menutu Qardhawi mazhab Harta Terpendam 1.92 gram emas murn 2. 3. bertambah 1 2 ekor tahun. Kuda Sama dengan sapi/ kerbau Sama dengan sapi/ kerbau Tiap tahun Setiap 30 ekor tambah umur Setiap tambah umur Menurut Hambali bertambah zakatnya 1 1 ekor tahun. Tambang emas mempero Hanafi.

dsb. emas mempero Maliki dan Syafii zakatnya 20%. dizakati seperti batu emas dan Syafii wajib diperdagangkan . tembaga. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati selain emas nisab perak. apabila mempero Hanafi. besi.5% 2.Hambali kadar zakatnya 2. Tambang batu-batuan marmer. Tambang perak Senilai nisab emas 2.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Tambang dan seperi platina.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategoikan zakat perdangan). Senilai 2. 14 Senilai nisab 2. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati mempero Maliki dan Syafii zakatnya 30% 3. timah.5% Ketika leh Menurut mazhab Maliki. dsb. 4.

5 kg Pertenga han bulan n Menurut Hanafi mazhab kadarnya Yunus 3. Ramadha Mahmud Contoh penghitungan zakat: 15 . mazhab harta selain logam tidak wajib 6 Zakat fitrah Punya kelebih an makana n untuk keluarg a pada Hari Raya Idul Fitri 2.5% Ketika mempero leh Ketika leh Menurut harta selain mazhab terpendam emas dan Sda mempero Hanafi.7% kg. terpendam dizakai.(dikateorikan zakat perdagangan). Tambang minyak gas. 5. Menurut Hanafi. Menurut kadarnya 2. Maliki dan (harta krun ema perak tidak wajib dizakati. Senilai nisab emas 6.5 kg. Harta terpendam tinggalan orang muslim) non Senilai nisab 2.5% 2.

000 Jadi zakat yang dikeluarkan tiap tahun adalah Rp 1.000.000 Adapun gaji pertahun =Rp. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya.5% x 60.500.000 =32.500. ada seseorang yang belanja sebagai guru (PNS) dengan gaji perbulan adalah Rp. 350. Hikmah zakat Secara umum tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.000.000 = Rp 1. 5.000..000. Akan memperoleh pahala yang besar  Hikmah bagi orang yang menerimanya: 16 .5% 2. 5.000.Nisab emas = 92 gram =92 x 350. Dapat membersihkan diri dan harta c.. adapun besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.000.000 Sehingga penghasilan tersebut sudah mencapai nisab.000 5.berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap mencapai nisab? Jawab: Emas = Rp. Adapun hikmahnya adalah:  Hikmah bagi orang yang mengeluarkan: a.200. Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya b. 60. Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain d.000. 350.adapun harga 1 gram emas seharga Rp.000 x 12 =Rp.- misalkan zakat profesi.

Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial M. Sedangkan hikmahnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia. iri. Evaluasi 1. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya d. Glosarium Apa yang dimaksud dengan zakat? Apa hukum dari zakat? Sebutkan hikmah dari zakat! Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat! Kapan seseorang boleh mengeluarkan zakat? 17 . Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil c. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya b. Rangkuman Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. zakat hutang. dan dengki c. Jenis-jenis zakat antara lain. 2. Dapat tertolong kesulitan dan kesusahannya  Hikmah bagi masyarakat: a.a. N.Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. zakat perternakan atau perikanan. 4. zakat penghasilan (profesi). zakat hasil perkebunan. O. 5. Menghilangkan perasaan hasud. 3. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya. zakat saham dan industri. Dapat menolong orang yang lemah dan susah b.

Nisab Kadar : batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat. 18 . : besarnya zakat yang harus dikeluarkan zakat.Mustahiq : orng yang berhak menerima zakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful