ZAKAT

A. Pendahuluan Zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu dan sesuai kemampuan yang sudah ditentukan syaratsyaratnya. Untuk mensucikan hartanya dan juga membantu meringankan beban orang lain. Selain itu dalam pelaksanaan zakat, kita akan mendapat banyak hikmah. Kesenjangan antara Si Kaya dengan Si Miskin akan dapat teratasi. Rasa social kita akan terbina. Dengan adanya zakat akan dapa mengangkat martabat manusia. Berpijak dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksnaan zakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. B. Standar Kompetensi Melaksanakan tata cara berzakat secara benar C. Kompetensi Dasar 1. 2. D. Indikator 1. 2. 3. 4. zakat 5. 6. Siswa mampu menjelaskan hikmah zakat Siswa mampu melaksanakan zakat secara beanar 1 Siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan hukumnya Siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang zakat Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis zakat Siswa mampu menjelaskan apa itu nishab, kadar dan waktu Mengetahui dan memahami permasalahan zakat Mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah zakat

Tehnik Pengalaman langsung Dalam tehnik ini siswa harus merasakan pengalaman langsung tentang materi zakat. misalnya di sekolah pada bulan ramadhan dilaksanakan pembayaran zakat.E. 3. Zakat Metode ceramah Metode demonstrasi Metode tanya jawab Metode diskusi 2 . Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi. sehingga secara langsung siswa melaksanakan zakat. kadar serta waktu pelaksanaannya. Teknik Pembelajaran 1. Tehnik Problem Solving Dalam tehnik pembelajaran ini. Tehnik Tanya Jawab Setelah tehnik ceramah dan murid di anggap sudah cukup menguasai materi. 2. G. sehingga murid terlebih dahulu memahami teori tentang zakat baik pengertian. dll. Tehnik Ceramah Dalam teknik ceramah ini guru menyampaikan materi tentang zakat. 4. Materi Pokok 1. Metode 1. siswa dihadapkan pada permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan materi zakat untuk diselesaikan dan dicarikan solusi. 2. F. 4. baik guru yang bertanya maupun murid yang disuruh bertanya. maka dalam pembelajaran di selingi dengan adanya tanya jawab. 3. misalnya tentang cara penentuan besranya zakat yang harus dikeluarkan oleh suatu profesi. nishabnya.

a) b) c) 2. kemudian guru menjelaskan kembali bertanya tentang materi yang belum dipahami pertanyaan-pertanyaan kecil kepada siswa paham. guru memberikan latihan soal 3 Guru menyimpulkan dari berbagai penyelesaian Kegiatan Awal Guru mengucapkan salam dan murid menjawab Guru menyampaikan bahan apersepsi Guru memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam Kegiatan Inti Guru menyuruh siswa untuk membaca sejenak Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk Begitu Setelah kecil juga siswa sebaliknya. dan diberi untuk menyelesaikan pembelajaran. Langkah-Langkah Pembelajaran 1. a) b) c) d) kelompok-kelompok permasalahan e) massalah yang dihadapi 3. 4. sehingga siswa tertarik pada materi yang akan disampaikan . Media 1. 3. di anggap tugas guru melontarkan dibuatlah materi yang akan dipelajari. 2. I. Sub Materi 1. 2. White board Spidol Buku paket fiqih MA dan buku-buku yang mendukung Sekolah sebagai lokasi pelaksanakan zakat Zakat fitrah Zakat mal J. a) Kegiatan Akhir Untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa.H.

Dan niatnya adalah sebagai berikut: Buku fiqih untuk MA LKS Dan buku pendukung lainnya ‫نو يت أن أخر ج زكا ةألفطر عن نفسى فرض ل تعا لى‬ Artinya : “saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku fardhu karena Allah Ta’ala”. dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula. Zakat sifatnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis. maka siswa disuruh mempelajari materi di rumah. Bahan Pembelajaran a) b) c) L. jumlah. Secara bahasa zakat berarti tumbuh. yaitu dari umat islam untuk umat islam. Pengertian zakat dan hukumnya Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. At Taubah 60: 4 . berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.b) Apabila dalam suatu pertemuan materi belum selesai. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam QS. Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. untuk dibahas pada pembelajaran selanjutnya c) Guru menyimpulkan seluruh materi yang diajarkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan hari itu K. Materi Pembelajaran 1.

pengurus-pengurus zakat. At taubah 71: Dalil-dalil tentang zakat Adapun ketentuan-ketentuan zakat terdapat dalam beberapa Al-Quran       5   . untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. orang-orang miskin. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. hanyalah untuk orang-orang fakir. untuk (memerdekakan) budak. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 2. surat: QS.                                         Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. orang-orang yang berhutang. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.

mendirikan shalat. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka 6 . QS. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. mencegah dari yang munkar.                           Artinya: “Dan orang-orang yang beriman. At taubah 103:                             Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. lelaki dan perempuan.

Adapun besarnya zakat profesi diqiyaskan pada emas atau uang yaitu 2. notaris. konsultan. Pada tahun 1984 diadakan kongres muktamar ulama di dunia di Quwait. lembu. c. pengacara. dokter.dan mendoalah untuk mereka. Zakat Saham dan Industri Zakat saham dan industri olah para ulama ada yang mengkiaskan zakat hasil pertanian. 3. ‫خذ امؤا لهم صد قة‬ Zakat Hasil Perkebunan Semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. burung. dan biri-biri wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nishab. kambing. eksekutif. Akan tetapi jika penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka tidak wajib zakat. Zakat Perikanan dan Peternaakan Jumhur ulama sepakat bahwa unta. pengajar. Jika penghasilan seseorang melebihi kebutuhan pokok standar hidup maka baginya diwajibkan untuk membayar zakat. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. itik dan dibidang peternakan seperti keramba. tambak udang dll. Apabila dihitung hasilnya melebihi ketentuan yang berlaku pada binatang yang wajib dizakati maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Jenis-jenis zakat Zakat Penghasilan (Profesi) Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan syariah islam. kerbau. seperti karyawan. arsitek. a. akuntan dan artis. d. maka zakatnya adalah 5% untuk yang disirami dan 10% untuk tanaman ynag tidak disirami. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. yaitu 5% setahun. Yang dijadikan dasar dari zakat profesi adalah b. Sementara itu binatang ternak seperti ayam. Selain itu mengkiaskan kepada zakat hasil 7 . yang membahas zakat profesi dengan nisabnya seperti nisab emas atau pertanian atau perdagangan.5%.

pertambangan (emas dan perak) yaitu 2. Zakat Hutang Syarat barang yang dikenakan zakat di antaranya adalah harta itu secara sempurna merupakan hak milik.5% setelah mencapai satu nishab tanpa harus menunggu satu tahun. Jika harta itu dipinjam orang lain atau pinjaman (hutang) dari orang lain ataupun bank para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakatnya. maka disuun dalam benuk tbel sebagai berikut: No 1. Menurut Hambali ang wajib adalah biji-bijian tahan Sedangkan menurut Syafii yang wajib adalah yang lama. . Sementara itu. Biji-bijian seperti jagung. sedangkan kadar adalah perosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Jenis Harta Tumbuhtumbuhan 1. dan sebagainya. Padi 1481 kg gabah/ 815 kg beras 2. Nishab.5%/ an nisab padi 0% ! Tiap panen 5%/ 10% Tiap panen Timbangan yang 100 beras sedemikian kg gabah 55 Ketentuan Wajib Zakat Nisab Kadar Waktu Keterangan itu adalah setiap menghasilkan kg beras. kadar dan waktunya Nishab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Unuk mempermudah pemahaman. waktu zakat adalah masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. 8 Seukur. e. kacangkacangan. 4.

Sayursayuran (wortel.5%) 4. bawang. Buahbuahan Seukuran nisab padi 5%/ 10% Tiap panen Menurut Hambali. dan sebagainya) Seukuran nisab padi Menurut Hambali. cabe.5% Tiap tahun Menurut Hanafi 107. wajib kecuali dimaksudkan untuk (masuk 2 Emas dan Perak 1.92 gram 9 2. Syafii. bisnis kategori mazhab tidak dizakati (masuk zakat mazhab selain (kismis) dizakati Maliki. Emas murni Senilai 91. 3. Syafii.yang tahan lama dan menjadi makanan pokok.76 mazhab nisabnya gram. dan kurma dan anggur Maliki. kering wajib apabila dimasukkan untuk bisnis kategori perdagangan dengan kadar zakat 2. dan zakat perdagangan) .

mazhab tidak Maliki.92 2. Senilai 91. Perhiasan perabotan/ n perak Senilai 91. Perak Senilai 91.5% Tiap tahun Menurut Hanafi mazhab nisabnya senilai 700 gram. dan tidak 3.92 2. Maliki.5% Tiap tahun Menurut Hambali. Syafii. wajib dizakati.92 2. Logam mulia. menurut mazhab Syafii. Perhiasan perabotan/ n emas Senilai 91. 4.92 gram emas murni 2. Hambali. dan selain perak gram 10 . Maliki. wajib dizakati. Hambali.emas murni Menurut 85 gram. menurut mazhab Syafii. dan tidak 5. Yusuf Qardhawi nisabnya 2.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murn ukuran yang wajar dan halal.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murni ukuran yang wajar dan halal.

dsb. dan Senilai 91.5% 2. tekstil.76 Menurut Qardhawi nisabnya 85 gram.5% Tiap tahun Sda berlian.5% 2. senilai gram. Batu permata. 6. hiburan. Usaha perhotelan. sebagainya 3 Perusahaan. Perdaganga n. Industri seperti semen.92 gram emas murn 2. 11 Senilai 91. Pendapatan Jasa. dsb. emas wajib kecuali dizakati platina. Yusuf mazhab nisabnya 107.92 gram emas 2. pupuk. 2. restornn. 3. 1. seperti intan. dan murn Senilai 91.seperti sebagainya. dan murn diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan. Perdagangan.92 gram emas murn 2.5% Sda .5% Menurut Hanafi.

12 . dsb. swalayan. Kambing. percetakan? penerbitan. supermarket . real estate.export/impo rt. dan kacangan 40-120 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun 121200 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun tahun tahun Seiap tambah domba tahun/ bertambah 1 ekor 1 100 ekor zakatnya umur kacangan umur 2 tahun. kontraktor. 4 Binatang ternak 1. domba.

zakatnya umur 2 tahun. dan wajib zakat 5 Tambang dan Senilai 91.76 Menutu Qardhawi mazhab Harta Terpendam 1. Sapi.92 gram emas murn 2. 3.2. mazhab tidak 40 ekor. 40 ekor 1 ekor Tiap umur 2 tahun tahun bertambah 1 ekor 40 ekor. . Kuda Sama dengan sapi/ kerbau Sama dengan sapi/ kerbau Tiap tahun Setiap 30 ekor tambah umur Setiap tambah umur Menurut Hambali bertambah zakatnya 1 1 ekor tahun. Syafii. zakatnya Maliki. Tambang emas mempero Hanafi. nisabnya 85 gram. kerbau 30 ekor 1 ekor Tiap umu 1 tahun tahun Setiap tambah Setiap tambah bertambah 1 ekor 30 ekor zakatnya umur 1 tahun.5% Ketika leh Menurut senilai gram. bertambah 1 2 ekor tahun. Yusuf Menurut 13 mazhab nisabnya 107.

apabila mempero Hanafi. Tambang batu-batuan marmer. 14 Senilai nisab 2. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati selain emas nisab perak.Hambali kadar zakatnya 2. timah. emas mempero Maliki dan Syafii zakatnya 20%. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati mempero Maliki dan Syafii zakatnya 30% 3. dsb. dsb. Tambang perak Senilai nisab emas 2. 4.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategoikan zakat perdangan).5% Ketika leh Menurut mazhab Maliki. Senilai 2. Tambang dan seperi platina. dizakati seperti batu emas dan Syafii wajib diperdagangkan .5% 2. besi. tembaga.

Ramadha Mahmud Contoh penghitungan zakat: 15 . Menurut kadarnya 2. Menurut Hanafi. Harta terpendam tinggalan orang muslim) non Senilai nisab 2.5 kg Pertenga han bulan n Menurut Hanafi mazhab kadarnya Yunus 3. mazhab harta selain logam tidak wajib 6 Zakat fitrah Punya kelebih an makana n untuk keluarg a pada Hari Raya Idul Fitri 2.5% 2. Maliki dan (harta krun ema perak tidak wajib dizakati. terpendam dizakai. Senilai nisab emas 6. Tambang minyak gas. 5.(dikateorikan zakat perdagangan).5% Ketika mempero leh Ketika leh Menurut harta selain mazhab terpendam emas dan Sda mempero Hanafi.7% kg.5 kg.

Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya b. Hikmah zakat Secara umum tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.000 =32. 5.000. Adapun hikmahnya adalah:  Hikmah bagi orang yang mengeluarkan: a.5% x 60.adapun harga 1 gram emas seharga Rp.000 Adapun gaji pertahun =Rp.000 = Rp 1.Nisab emas = 92 gram =92 x 350.000. Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain d..000.000. ada seseorang yang belanja sebagai guru (PNS) dengan gaji perbulan adalah Rp. Dapat membersihkan diri dan harta c. adapun besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.500. 60.000 Sehingga penghasilan tersebut sudah mencapai nisab.berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap mencapai nisab? Jawab: Emas = Rp.000 5.000.000.500.000 x 12 =Rp. Akan memperoleh pahala yang besar  Hikmah bagi orang yang menerimanya: 16 ..000 Jadi zakat yang dikeluarkan tiap tahun adalah Rp 1.200. 350. 5.- misalkan zakat profesi.5% 2. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya.000. 350.

Glosarium Apa yang dimaksud dengan zakat? Apa hukum dari zakat? Sebutkan hikmah dari zakat! Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat! Kapan seseorang boleh mengeluarkan zakat? 17 . Jenis-jenis zakat antara lain.Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. zakat hutang. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial M. zakat saham dan industri.a. 3. Rangkuman Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. 4. Dapat menolong orang yang lemah dan susah b. iri. Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil c. Menghilangkan perasaan hasud. zakat hasil perkebunan. zakat perternakan atau perikanan. 5. Evaluasi 1. N. 2. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya b. dan dengki c. Dapat tertolong kesulitan dan kesusahannya  Hikmah bagi masyarakat: a. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya d. O. zakat penghasilan (profesi). Sedangkan hikmahnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.

: besarnya zakat yang harus dikeluarkan zakat. Nisab Kadar : batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat.Mustahiq : orng yang berhak menerima zakat. 18 .