ZAKAT

A. Pendahuluan Zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu dan sesuai kemampuan yang sudah ditentukan syaratsyaratnya. Untuk mensucikan hartanya dan juga membantu meringankan beban orang lain. Selain itu dalam pelaksanaan zakat, kita akan mendapat banyak hikmah. Kesenjangan antara Si Kaya dengan Si Miskin akan dapat teratasi. Rasa social kita akan terbina. Dengan adanya zakat akan dapa mengangkat martabat manusia. Berpijak dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksnaan zakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. B. Standar Kompetensi Melaksanakan tata cara berzakat secara benar C. Kompetensi Dasar 1. 2. D. Indikator 1. 2. 3. 4. zakat 5. 6. Siswa mampu menjelaskan hikmah zakat Siswa mampu melaksanakan zakat secara beanar 1 Siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan hukumnya Siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang zakat Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis zakat Siswa mampu menjelaskan apa itu nishab, kadar dan waktu Mengetahui dan memahami permasalahan zakat Mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah zakat

siswa dihadapkan pada permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan materi zakat untuk diselesaikan dan dicarikan solusi. Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi. nishabnya. 3. kadar serta waktu pelaksanaannya. maka dalam pembelajaran di selingi dengan adanya tanya jawab. 4. Tehnik Pengalaman langsung Dalam tehnik ini siswa harus merasakan pengalaman langsung tentang materi zakat. G. sehingga murid terlebih dahulu memahami teori tentang zakat baik pengertian. F. dll. Metode 1. Tehnik Problem Solving Dalam tehnik pembelajaran ini. misalnya tentang cara penentuan besranya zakat yang harus dikeluarkan oleh suatu profesi. Teknik Pembelajaran 1. sehingga secara langsung siswa melaksanakan zakat. misalnya di sekolah pada bulan ramadhan dilaksanakan pembayaran zakat. 3.E. baik guru yang bertanya maupun murid yang disuruh bertanya. Tehnik Ceramah Dalam teknik ceramah ini guru menyampaikan materi tentang zakat. 2. Tehnik Tanya Jawab Setelah tehnik ceramah dan murid di anggap sudah cukup menguasai materi. 4. Zakat Metode ceramah Metode demonstrasi Metode tanya jawab Metode diskusi 2 . 2. Materi Pokok 1.

kemudian guru menjelaskan kembali bertanya tentang materi yang belum dipahami pertanyaan-pertanyaan kecil kepada siswa paham. 2. 3. di anggap tugas guru melontarkan dibuatlah materi yang akan dipelajari. guru memberikan latihan soal 3 Guru menyimpulkan dari berbagai penyelesaian Kegiatan Awal Guru mengucapkan salam dan murid menjawab Guru menyampaikan bahan apersepsi Guru memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam Kegiatan Inti Guru menyuruh siswa untuk membaca sejenak Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk Begitu Setelah kecil juga siswa sebaliknya. a) Kegiatan Akhir Untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa. Sub Materi 1. White board Spidol Buku paket fiqih MA dan buku-buku yang mendukung Sekolah sebagai lokasi pelaksanakan zakat Zakat fitrah Zakat mal J. sehingga siswa tertarik pada materi yang akan disampaikan .H. a) b) c) 2. a) b) c) d) kelompok-kelompok permasalahan e) massalah yang dihadapi 3. Langkah-Langkah Pembelajaran 1. 4. 2. dan diberi untuk menyelesaikan pembelajaran. Media 1. I.

jumlah. At Taubah 60: 4 .b) Apabila dalam suatu pertemuan materi belum selesai. Bahan Pembelajaran a) b) c) L. maka siswa disuruh mempelajari materi di rumah. yaitu dari umat islam untuk umat islam. Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. Dan niatnya adalah sebagai berikut: Buku fiqih untuk MA LKS Dan buku pendukung lainnya ‫نو يت أن أخر ج زكا ةألفطر عن نفسى فرض ل تعا لى‬ Artinya : “saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku fardhu karena Allah Ta’ala”. berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula. Zakat sifatnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. Secara bahasa zakat berarti tumbuh. Materi Pembelajaran 1. Pengertian zakat dan hukumnya Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam QS. untuk dibahas pada pembelajaran selanjutnya c) Guru menyimpulkan seluruh materi yang diajarkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan hari itu K.

orang-orang miskin. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 2. untuk (memerdekakan) budak.                                         Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. pengurus-pengurus zakat. At taubah 71: Dalil-dalil tentang zakat Adapun ketentuan-ketentuan zakat terdapat dalam beberapa Al-Quran       5   . hanyalah untuk orang-orang fakir. orang-orang yang berhutang. surat: QS. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan.

lelaki dan perempuan. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. At taubah 103:                             Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka 6 . mendirikan shalat. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. QS.                           Artinya: “Dan orang-orang yang beriman. mencegah dari yang munkar. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.

Zakat Saham dan Industri Zakat saham dan industri olah para ulama ada yang mengkiaskan zakat hasil pertanian. lembu. ‫خذ امؤا لهم صد قة‬ Zakat Hasil Perkebunan Semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. kambing. yang membahas zakat profesi dengan nisabnya seperti nisab emas atau pertanian atau perdagangan. c. maka zakatnya adalah 5% untuk yang disirami dan 10% untuk tanaman ynag tidak disirami. pengajar. pengacara. konsultan. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. arsitek. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. akuntan dan artis. Yang dijadikan dasar dari zakat profesi adalah b. d. seperti karyawan. yaitu 5% setahun.dan mendoalah untuk mereka. Sementara itu binatang ternak seperti ayam. dan biri-biri wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nishab. kerbau. tambak udang dll. Adapun besarnya zakat profesi diqiyaskan pada emas atau uang yaitu 2. Pada tahun 1984 diadakan kongres muktamar ulama di dunia di Quwait. Apabila dihitung hasilnya melebihi ketentuan yang berlaku pada binatang yang wajib dizakati maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. a. Zakat Perikanan dan Peternaakan Jumhur ulama sepakat bahwa unta. 3. Akan tetapi jika penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka tidak wajib zakat. eksekutif. notaris.5%. Jika penghasilan seseorang melebihi kebutuhan pokok standar hidup maka baginya diwajibkan untuk membayar zakat. Jenis-jenis zakat Zakat Penghasilan (Profesi) Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan syariah islam. burung. Selain itu mengkiaskan kepada zakat hasil 7 . dokter. itik dan dibidang peternakan seperti keramba.

Unuk mempermudah pemahaman. Menurut Hambali ang wajib adalah biji-bijian tahan Sedangkan menurut Syafii yang wajib adalah yang lama. dan sebagainya. maka disuun dalam benuk tbel sebagai berikut: No 1. kacangkacangan. Padi 1481 kg gabah/ 815 kg beras 2. . 4. 8 Seukur. Biji-bijian seperti jagung. e.5% setelah mencapai satu nishab tanpa harus menunggu satu tahun. kadar dan waktunya Nishab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jenis Harta Tumbuhtumbuhan 1.5%/ an nisab padi 0% ! Tiap panen 5%/ 10% Tiap panen Timbangan yang 100 beras sedemikian kg gabah 55 Ketentuan Wajib Zakat Nisab Kadar Waktu Keterangan itu adalah setiap menghasilkan kg beras. Jika harta itu dipinjam orang lain atau pinjaman (hutang) dari orang lain ataupun bank para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakatnya. Zakat Hutang Syarat barang yang dikenakan zakat di antaranya adalah harta itu secara sempurna merupakan hak milik. waktu zakat adalah masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Nishab. sedangkan kadar adalah perosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Sementara itu.pertambangan (emas dan perak) yaitu 2.

bawang. Syafii. 3. dan sebagainya) Seukuran nisab padi Menurut Hambali. bisnis kategori mazhab tidak dizakati (masuk zakat mazhab selain (kismis) dizakati Maliki.92 gram 9 2.76 mazhab nisabnya gram. kering wajib apabila dimasukkan untuk bisnis kategori perdagangan dengan kadar zakat 2. Buahbuahan Seukuran nisab padi 5%/ 10% Tiap panen Menurut Hambali.yang tahan lama dan menjadi makanan pokok. cabe. wajib kecuali dimaksudkan untuk (masuk 2 Emas dan Perak 1. Emas murni Senilai 91. dan kurma dan anggur Maliki. dan zakat perdagangan) .5% Tiap tahun Menurut Hanafi 107. Syafii. Sayursayuran (wortel.5%) 4.

5% Tiap tahun Menurut Hambali. Perhiasan perabotan/ n emas Senilai 91.92 gram emas murni 2. Maliki. Perak Senilai 91. Perhiasan perabotan/ n perak Senilai 91. Senilai 91. wajib dizakati. mazhab tidak Maliki.92 2. Yusuf Qardhawi nisabnya 2. menurut mazhab Syafii. Hambali. dan tidak 3.92 2. wajib dizakati. Maliki.emas murni Menurut 85 gram. menurut mazhab Syafii.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murni ukuran yang wajar dan halal.5% Tiap tahun Menurut Hanafi mazhab nisabnya senilai 700 gram. 4. Logam mulia. Hambali.92 2. Syafii.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murn ukuran yang wajar dan halal. dan tidak 5. dan selain perak gram 10 .

Industri seperti semen. tekstil. hiburan. 3. emas wajib kecuali dizakati platina.92 gram emas murn 2.92 gram emas murn 2. 1. 11 Senilai 91. 6. dsb. Usaha perhotelan. dan Senilai 91. restornn. Batu permata.76 Menurut Qardhawi nisabnya 85 gram. Perdaganga n.5% 2.5% Tiap tahun Sda berlian. dsb. sebagainya 3 Perusahaan. 2.seperti sebagainya.5% 2. dan murn diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan.92 gram emas 2.5% Menurut Hanafi. senilai gram. seperti intan. dan murn Senilai 91. Pendapatan Jasa. Perdagangan. Yusuf mazhab nisabnya 107. pupuk.5% Sda .

percetakan? penerbitan. Kambing. dan kacangan 40-120 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun 121200 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun tahun tahun Seiap tambah domba tahun/ bertambah 1 ekor 1 100 ekor zakatnya umur kacangan umur 2 tahun. kontraktor. 12 . dsb. swalayan. real estate. 4 Binatang ternak 1. supermarket . domba.export/impo rt.

2.5% Ketika leh Menurut senilai gram. kerbau 30 ekor 1 ekor Tiap umu 1 tahun tahun Setiap tambah Setiap tambah bertambah 1 ekor 30 ekor zakatnya umur 1 tahun.92 gram emas murn 2.76 Menutu Qardhawi mazhab Harta Terpendam 1. Sapi. dan wajib zakat 5 Tambang dan Senilai 91. zakatnya umur 2 tahun. mazhab tidak 40 ekor. . Kuda Sama dengan sapi/ kerbau Sama dengan sapi/ kerbau Tiap tahun Setiap 30 ekor tambah umur Setiap tambah umur Menurut Hambali bertambah zakatnya 1 1 ekor tahun. 40 ekor 1 ekor Tiap umur 2 tahun tahun bertambah 1 ekor 40 ekor. 3. nisabnya 85 gram. Syafii. Tambang emas mempero Hanafi. zakatnya Maliki. Yusuf Menurut 13 mazhab nisabnya 107. bertambah 1 2 ekor tahun.

Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati selain emas nisab perak. tembaga. Tambang perak Senilai nisab emas 2. timah. besi.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategoikan zakat perdangan). dsb.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Tambang dan seperi platina. 4. dizakati seperti batu emas dan Syafii wajib diperdagangkan . Tambang batu-batuan marmer. apabila mempero Hanafi.Hambali kadar zakatnya 2. dsb.5% Ketika leh Menurut mazhab Maliki. emas mempero Maliki dan Syafii zakatnya 20%. 14 Senilai nisab 2. Senilai 2. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati mempero Maliki dan Syafii zakatnya 30% 3.5% 2.

(dikateorikan zakat perdagangan).5% Ketika mempero leh Ketika leh Menurut harta selain mazhab terpendam emas dan Sda mempero Hanafi. Ramadha Mahmud Contoh penghitungan zakat: 15 . 5.5 kg Pertenga han bulan n Menurut Hanafi mazhab kadarnya Yunus 3.5 kg. Maliki dan (harta krun ema perak tidak wajib dizakati. Harta terpendam tinggalan orang muslim) non Senilai nisab 2. Senilai nisab emas 6.5% 2. terpendam dizakai. Menurut kadarnya 2. mazhab harta selain logam tidak wajib 6 Zakat fitrah Punya kelebih an makana n untuk keluarg a pada Hari Raya Idul Fitri 2. Menurut Hanafi. Tambang minyak gas.7% kg.

5% x 60.5% 2.000.000. 350. Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya b. Adapun hikmahnya adalah:  Hikmah bagi orang yang mengeluarkan: a.000. Akan memperoleh pahala yang besar  Hikmah bagi orang yang menerimanya: 16 .adapun harga 1 gram emas seharga Rp..000 5.- misalkan zakat profesi.000 Jadi zakat yang dikeluarkan tiap tahun adalah Rp 1.000 x 12 =Rp. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya.200. Dapat membersihkan diri dan harta c.000. 350.000.000..000 = Rp 1. 60.berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap mencapai nisab? Jawab: Emas = Rp.000 Adapun gaji pertahun =Rp.500.500. 5. Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain d. Hikmah zakat Secara umum tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.Nisab emas = 92 gram =92 x 350. ada seseorang yang belanja sebagai guru (PNS) dengan gaji perbulan adalah Rp. adapun besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2. 5.000.000 Sehingga penghasilan tersebut sudah mencapai nisab.000 =32.

Jenis-jenis zakat antara lain. 3.a. Evaluasi 1. zakat saham dan industri. Rangkuman Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. dan dengki c. Dapat tertolong kesulitan dan kesusahannya  Hikmah bagi masyarakat: a. 4. O. Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil c. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya. Sedangkan hikmahnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. 2. zakat penghasilan (profesi). iri. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya b. Dapat menolong orang yang lemah dan susah b. zakat hutang. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial M. Glosarium Apa yang dimaksud dengan zakat? Apa hukum dari zakat? Sebutkan hikmah dari zakat! Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat! Kapan seseorang boleh mengeluarkan zakat? 17 . N. zakat hasil perkebunan. zakat perternakan atau perikanan. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya d. Menghilangkan perasaan hasud. 5.

Nisab Kadar : batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat. : besarnya zakat yang harus dikeluarkan zakat. 18 .Mustahiq : orng yang berhak menerima zakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful