P. 1
ZAKAT

ZAKAT

|Views: 206|Likes:
Published by Eva Satya

More info:

Published by: Eva Satya on Mar 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

ZAKAT

A. Pendahuluan Zakat merupakan ibadah yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu dan sesuai kemampuan yang sudah ditentukan syaratsyaratnya. Untuk mensucikan hartanya dan juga membantu meringankan beban orang lain. Selain itu dalam pelaksanaan zakat, kita akan mendapat banyak hikmah. Kesenjangan antara Si Kaya dengan Si Miskin akan dapat teratasi. Rasa social kita akan terbina. Dengan adanya zakat akan dapa mengangkat martabat manusia. Berpijak dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksnaan zakat. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. B. Standar Kompetensi Melaksanakan tata cara berzakat secara benar C. Kompetensi Dasar 1. 2. D. Indikator 1. 2. 3. 4. zakat 5. 6. Siswa mampu menjelaskan hikmah zakat Siswa mampu melaksanakan zakat secara beanar 1 Siswa mampu menjelaskan pengertian zakat dan hukumnya Siswa mampu menjelaskan dalil-dalil tentang zakat Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis zakat Siswa mampu menjelaskan apa itu nishab, kadar dan waktu Mengetahui dan memahami permasalahan zakat Mengetahui dan memahami manfaat dan hikmah zakat

sehingga murid terlebih dahulu memahami teori tentang zakat baik pengertian. G. 2. nishabnya. 3. 4. dll. Tehnik Ceramah Dalam teknik ceramah ini guru menyampaikan materi tentang zakat. misalnya di sekolah pada bulan ramadhan dilaksanakan pembayaran zakat. Zakat Metode ceramah Metode demonstrasi Metode tanya jawab Metode diskusi 2 . 4. 3. Tehnik Tanya Jawab Setelah tehnik ceramah dan murid di anggap sudah cukup menguasai materi. Teknik Pembelajaran 1. siswa dihadapkan pada permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan materi zakat untuk diselesaikan dan dicarikan solusi.E. Sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat terjadi. baik guru yang bertanya maupun murid yang disuruh bertanya. misalnya tentang cara penentuan besranya zakat yang harus dikeluarkan oleh suatu profesi. kadar serta waktu pelaksanaannya. sehingga secara langsung siswa melaksanakan zakat. 2. Metode 1. Tehnik Problem Solving Dalam tehnik pembelajaran ini. F. Materi Pokok 1. maka dalam pembelajaran di selingi dengan adanya tanya jawab. Tehnik Pengalaman langsung Dalam tehnik ini siswa harus merasakan pengalaman langsung tentang materi zakat.

guru memberikan latihan soal 3 Guru menyimpulkan dari berbagai penyelesaian Kegiatan Awal Guru mengucapkan salam dan murid menjawab Guru menyampaikan bahan apersepsi Guru memotivasi siswa untuk ikut aktif dalam Kegiatan Inti Guru menyuruh siswa untuk membaca sejenak Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk Begitu Setelah kecil juga siswa sebaliknya. Langkah-Langkah Pembelajaran 1. sehingga siswa tertarik pada materi yang akan disampaikan . 4. I. Media 1. 3. 2.H. Sub Materi 1. a) b) c) d) kelompok-kelompok permasalahan e) massalah yang dihadapi 3. White board Spidol Buku paket fiqih MA dan buku-buku yang mendukung Sekolah sebagai lokasi pelaksanakan zakat Zakat fitrah Zakat mal J. dan diberi untuk menyelesaikan pembelajaran. kemudian guru menjelaskan kembali bertanya tentang materi yang belum dipahami pertanyaan-pertanyaan kecil kepada siswa paham. 2. a) b) c) 2. a) Kegiatan Akhir Untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa. di anggap tugas guru melontarkan dibuatlah materi yang akan dipelajari.

Sedangkan menurut istilah zakat berarti derma yang telah ditetapkan jenis. Bahan Pembelajaran a) b) c) L. Materi Pembelajaran 1. maka siswa disuruh mempelajari materi di rumah. Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in. Secara bahasa zakat berarti tumbuh. At Taubah 60: 4 . dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendayagunaannya pun ditentukan pula. Zakat sifatnya wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah memenuhi syarat tertentu. jumlah.b) Apabila dalam suatu pertemuan materi belum selesai. berkembang dan berkah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam QS. Dan niatnya adalah sebagai berikut: Buku fiqih untuk MA LKS Dan buku pendukung lainnya ‫نو يت أن أخر ج زكا ةألفطر عن نفسى فرض ل تعا لى‬ Artinya : “saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku fardhu karena Allah Ta’ala”. Pengertian zakat dan hukumnya Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. untuk dibahas pada pembelajaran selanjutnya c) Guru menyimpulkan seluruh materi yang diajarkan pada pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan hari itu K. yaitu dari umat islam untuk umat islam.

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. At taubah 71: Dalil-dalil tentang zakat Adapun ketentuan-ketentuan zakat terdapat dalam beberapa Al-Quran       5   . pengurus-pengurus zakat. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” 2. hanyalah untuk orang-orang fakir.                                         Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. surat: QS. orang-orang yang berhutang. untuk (memerdekakan) budak. Para mu'allaf yang dibujuk hatinya. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. orang-orang miskin.

mendirikan shalat. mencegah dari yang munkar. lelaki dan perempuan.                           Artinya: “Dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. QS. menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. At taubah 103:                             Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka 6 . mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah.

seperti karyawan. notaris. yaitu 5% setahun. Zakat Saham dan Industri Zakat saham dan industri olah para ulama ada yang mengkiaskan zakat hasil pertanian. c. Apabila dihitung hasilnya melebihi ketentuan yang berlaku pada binatang yang wajib dizakati maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. ‫خذ امؤا لهم صد قة‬ Zakat Hasil Perkebunan Semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu binatang ternak seperti ayam. kerbau. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Akan tetapi jika penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka tidak wajib zakat. dokter. Selain itu mengkiaskan kepada zakat hasil 7 . akuntan dan artis. lembu. yang membahas zakat profesi dengan nisabnya seperti nisab emas atau pertanian atau perdagangan. Jika penghasilan seseorang melebihi kebutuhan pokok standar hidup maka baginya diwajibkan untuk membayar zakat. eksekutif. 3. pengajar. a. itik dan dibidang peternakan seperti keramba. Yang dijadikan dasar dari zakat profesi adalah b. konsultan. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. tambak udang dll.5%. Pada tahun 1984 diadakan kongres muktamar ulama di dunia di Quwait. Zakat Perikanan dan Peternaakan Jumhur ulama sepakat bahwa unta. pengacara.dan mendoalah untuk mereka. Jenis-jenis zakat Zakat Penghasilan (Profesi) Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang tidak melanggar ketentuan syariah islam. maka zakatnya adalah 5% untuk yang disirami dan 10% untuk tanaman ynag tidak disirami. dan biri-biri wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai satu nishab. d. Adapun besarnya zakat profesi diqiyaskan pada emas atau uang yaitu 2. arsitek. burung. kambing.

Jika harta itu dipinjam orang lain atau pinjaman (hutang) dari orang lain ataupun bank para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban zakatnya.5%/ an nisab padi 0% ! Tiap panen 5%/ 10% Tiap panen Timbangan yang 100 beras sedemikian kg gabah 55 Ketentuan Wajib Zakat Nisab Kadar Waktu Keterangan itu adalah setiap menghasilkan kg beras. 4. Jenis Harta Tumbuhtumbuhan 1. Menurut Hambali ang wajib adalah biji-bijian tahan Sedangkan menurut Syafii yang wajib adalah yang lama. waktu zakat adalah masa yang disyaratkan untuk mengeluarkan zakat terhadap harta yang dimiliki. Padi 1481 kg gabah/ 815 kg beras 2. kacangkacangan. Biji-bijian seperti jagung. sedangkan kadar adalah perosentase atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan. dan sebagainya. e. Zakat Hutang Syarat barang yang dikenakan zakat di antaranya adalah harta itu secara sempurna merupakan hak milik. Sementara itu. maka disuun dalam benuk tbel sebagai berikut: No 1. kadar dan waktunya Nishab adalah batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. . Unuk mempermudah pemahaman.5% setelah mencapai satu nishab tanpa harus menunggu satu tahun. Nishab.pertambangan (emas dan perak) yaitu 2. 8 Seukur.

yang tahan lama dan menjadi makanan pokok. wajib kecuali dimaksudkan untuk (masuk 2 Emas dan Perak 1.5% Tiap tahun Menurut Hanafi 107. 3. dan kurma dan anggur Maliki. Emas murni Senilai 91.76 mazhab nisabnya gram. Syafii. dan sebagainya) Seukuran nisab padi Menurut Hambali. Syafii. dan zakat perdagangan) . bisnis kategori mazhab tidak dizakati (masuk zakat mazhab selain (kismis) dizakati Maliki. Sayursayuran (wortel.92 gram 9 2. bawang.5%) 4. Buahbuahan Seukuran nisab padi 5%/ 10% Tiap panen Menurut Hambali. kering wajib apabila dimasukkan untuk bisnis kategori perdagangan dengan kadar zakat 2. cabe.

dan tidak 3. Hambali. Perhiasan perabotan/ n perak Senilai 91.92 2. Senilai 91. menurut mazhab Syafii.5% Tiap tahun Menurut Hanafi mazhab nisabnya senilai 700 gram. Perhiasan perabotan/ n emas Senilai 91.emas murni Menurut 85 gram.92 2. Perak Senilai 91.92 2.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murn ukuran yang wajar dan halal.92 gram emas murni 2. dan tidak 5.5% Tiap tahun Menurut Hambali. Hambali. menurut mazhab Syafii. Maliki. dan selain perak gram 10 . Yusuf Qardhawi nisabnya 2. Maliki. 4. Syafii. mazhab tidak Maliki. wajib dizakati. Logam mulia. wajib dizakati.5% Tiap tahun Perhiasan dipakai yang dalam perlengkapa gram rumah emas tangga dari murni ukuran yang wajar dan halal.

sebagainya 3 Perusahaan.5% 2. Usaha perhotelan. dan murn diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan.seperti sebagainya. senilai gram.76 Menurut Qardhawi nisabnya 85 gram. Perdaganga n. hiburan. tekstil.92 gram emas murn 2.5% Tiap tahun Sda berlian. Pendapatan Jasa. emas wajib kecuali dizakati platina. 6. Industri seperti semen. Perdagangan. dsb.5% Menurut Hanafi.5% 2. dan murn Senilai 91. 3. Yusuf mazhab nisabnya 107. 2. pupuk.92 gram emas murn 2. dsb. 1. restornn.5% Sda .92 gram emas 2. Batu permata. 11 Senilai 91. dan Senilai 91. seperti intan.

12 . percetakan? penerbitan. Kambing. dsb. real estate. dan kacangan 40-120 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun 121200 1 ekor Tiap domba umur 1 tahun/ kacang an umur 2 tahun tahun tahun Seiap tambah domba tahun/ bertambah 1 ekor 1 100 ekor zakatnya umur kacangan umur 2 tahun.export/impo rt. kontraktor. domba. swalayan. 4 Binatang ternak 1. supermarket .

mazhab tidak 40 ekor.5% Ketika leh Menurut senilai gram.92 gram emas murn 2. Tambang emas mempero Hanafi. 3. Kuda Sama dengan sapi/ kerbau Sama dengan sapi/ kerbau Tiap tahun Setiap 30 ekor tambah umur Setiap tambah umur Menurut Hambali bertambah zakatnya 1 1 ekor tahun. bertambah 1 2 ekor tahun. kerbau 30 ekor 1 ekor Tiap umu 1 tahun tahun Setiap tambah Setiap tambah bertambah 1 ekor 30 ekor zakatnya umur 1 tahun. zakatnya Maliki. Sapi.2. 40 ekor 1 ekor Tiap umur 2 tahun tahun bertambah 1 ekor 40 ekor. nisabnya 85 gram. .76 Menutu Qardhawi mazhab Harta Terpendam 1. Syafii. dan wajib zakat 5 Tambang dan Senilai 91. zakatnya umur 2 tahun. Yusuf Menurut 13 mazhab nisabnya 107.

5% Ketika leh Menurut mazhab Maliki. besi. dizakati seperti batu emas dan Syafii wajib diperdagangkan . Tambang batu-batuan marmer. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati mempero Maliki dan Syafii zakatnya 30% 3. Tambang perak Senilai nisab emas 2. tembaga. Tambang dan seperi platina. Senilai 2. 4.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). timah.5% Ketika leh Menurut wajib apabila diperdagangkan (dikategoikan zakat perdangan). emas mempero Maliki dan Syafii zakatnya 20%. dsb. apabila mempero Hanafi. dsb. Menurut Hanafi mazhab kadar mazhab dizakati selain emas nisab perak.5% 2.Hambali kadar zakatnya 2. 14 Senilai nisab 2.

5% 2. Menurut Hanafi. Harta terpendam tinggalan orang muslim) non Senilai nisab 2. Menurut kadarnya 2. mazhab harta selain logam tidak wajib 6 Zakat fitrah Punya kelebih an makana n untuk keluarg a pada Hari Raya Idul Fitri 2.(dikateorikan zakat perdagangan). terpendam dizakai.5 kg.5% Ketika mempero leh Ketika leh Menurut harta selain mazhab terpendam emas dan Sda mempero Hanafi. 5. Maliki dan (harta krun ema perak tidak wajib dizakati. Senilai nisab emas 6. Tambang minyak gas.5 kg Pertenga han bulan n Menurut Hanafi mazhab kadarnya Yunus 3. Ramadha Mahmud Contoh penghitungan zakat: 15 .7% kg.

5% 2.000 Adapun gaji pertahun =Rp. adapun besar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.200.500.000. 5. Dapat membersihkan diri dan harta c.adapun harga 1 gram emas seharga Rp.000 5.000 Jadi zakat yang dikeluarkan tiap tahun adalah Rp 1.000.500.000.000 = Rp 1. Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain d.Nisab emas = 92 gram =92 x 350. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya.berapakah zakat yang harus dikeluarkan setiap mencapai nisab? Jawab: Emas = Rp.000 Sehingga penghasilan tersebut sudah mencapai nisab. Adapun hikmahnya adalah:  Hikmah bagi orang yang mengeluarkan: a. ada seseorang yang belanja sebagai guru (PNS) dengan gaji perbulan adalah Rp.000 =32.000. 350.5% x 60.. 350. 60.000 x 12 =Rp. 5. Akan memperoleh pahala yang besar  Hikmah bagi orang yang menerimanya: 16 . Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya b.000..000.000. Hikmah zakat Secara umum tujuan zakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia.- misalkan zakat profesi.

Rangkuman Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untruk golongan yang berhak menerimannya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu. 4. Glosarium Apa yang dimaksud dengan zakat? Apa hukum dari zakat? Sebutkan hikmah dari zakat! Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat! Kapan seseorang boleh mengeluarkan zakat? 17 . 5. O. zakat hasil perkebunan. dan dengki c. zakat perternakan atau perikanan. Evaluasi 1. zakat penghasilan (profesi). 2. Dapat menolong orang yang lemah dan susah b. zakat saham dan industri. Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya d. zakat hutang. N. Sedangkan hikmahnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengangkat martabat manusia. Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimiliki oleh orang kaya b. Menghilangkan perasaan hasud.Dan hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu a’in.a. Jenis-jenis zakat antara lain. iri. 3. Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial M. Dapat tertolong kesulitan dan kesusahannya  Hikmah bagi masyarakat: a. sehingga di dalamnya mengandung banyak hikmah bagi orang yang mengeluarkan maupun bagi orang yang menerimanya. Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil c.

Mustahiq : orng yang berhak menerima zakat. Nisab Kadar : batas minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakat. 18 . : besarnya zakat yang harus dikeluarkan zakat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->