KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan. 210 mm x 297 mm.5 cm daripada jidai bawah 2.1 2. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5. iii. ii. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i.5 cm daripada jidai atas 2. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang.0 KERTAS 2. mengandungi . iv. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip.1 3.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am.2 3. Sekiranya tidak. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. 2. rujukan dan lampiran.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.5 cm daripada jidai kanan 4.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2.

4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. 4 ……. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya.0 PENJILIDAN 5. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1.5 cm daripada birai kanan. 2. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. tanpa hiasan. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks. tetapi tidak ditaip sebagai (1). iv ……. . 5. 3.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.5 Nombor Halaman : i.5 cm daripada birai bawah dan 2.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. iii. iii. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA. 3. 4. Nota: Sebelum dijilid.3. ii. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i). calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. ii.

KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5. 5.0 cm .5.0 cm IPG-KBA MOHD.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon).3 Warna : 6. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja. 6.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6.0 cm daripada birai bawah. Sila lihat contoh di Lampiran A.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya.

iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya. 8. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian. Sila lihat contoh pada Lampiran B. Abstrak mestilah ringkas. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam .1 8. 8.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. 8. kumpulan sasaran (sampel). Sila lihat contoh pada Lampiran D. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran C.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. carta atau gambar. instrumen penyelidikan. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja.7.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. Sila lihat contoh pada Lampiran E. 8.

soal-selidik. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. 8. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan.dijalankan. Sila lihat contoh pada Lampiran J. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. 8. peta. fotograf. lukisan.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. Sila lihat contoh pada . carta dan peta. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Sila lihat contoh pada Lampiran I. 8. Laporan lampiran. b. Lampiran K. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. Sila lihat contoh pada jadual. graf. Lampiran H. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A.

0 4.0 PENDAHULUAN 1. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan.0 7.3 2.1 1.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3.0 8. c. 1.0 6.1 2. b.2 1.0 9.8.0 10. jika perlu. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan. menulis perenggan yang panjang.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2.11 Teks a.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN . Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5.

0 8.0 10.0 6. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.0 7.0 PENDAHULUAN 1.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.1 1.0 9. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .3 2.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini.0 4.12 Sistem Rujukan 8.1 2.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2.12.Tajuk Alternatif 1. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.2 1.

Francis. seperti dinyatakan dalam Lim. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. A. (b) Jurnal Lindsay. 175-199. 2005). Garmon. Goon & Koh. 8.12. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. Mengikut Man (1982. 2006). seperti dinyatakan dalam Lim. 1990). 1990). W. (1982). 1998. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. G. Kemahiran pemetaan topografi. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. 1995. 1982. . (1995). 2. Sydney: Hodder Headline. (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya.] Review of Educational Research.

gvu. (2006). Utusan Malaysia. Diperoleh Mac 30. (2003). .edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. (1980). Bakar. Tesis tidak diterbitkan. Komputer dan saya. A. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. Universiti Malaya.d.gvu. hlm. Kuala Lumpur.12. Ali b. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. (2006). (n. Dunia politik. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. S. Merdeka. 15. Kuala Lumpur: Tasha Publications. (e) Media elektronik Fatimah Buang. Bhd.). Mohd. Politik dan saya. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. Malaysia. C.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. Tiada hadiah bagi HSC. L. Lim. 2004 dari http://www. tulis Taufik Intelek Sdn.(c) Surat khabar Ball.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. Bhd.gatech. (2005). 2007 dari http://www. Krishnan a/l Thambipillay. B.gatech. February 27). (1986. (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. Diperoleh Jan 15.

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan. .9.