KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

ii. 2. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3.5 cm daripada jidai kanan 4. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1. iv. 210 mm x 297 mm. Sekiranya tidak. mengandungi .0 KERTAS 2. rujukan dan lampiran.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am.5 cm daripada jidai atas 2. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.1 3.5 cm daripada jidai bawah 2.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi. iii.1 2. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.2 3.

4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. tetapi tidak ditaip sebagai (1). tanpa hiasan. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). 4 ……. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan.5 cm daripada birai bawah dan 2. Nota: Sebelum dijilid. .5 Nombor Halaman : i. 4. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i). iii. ii. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. 2. 5.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. iii.5 cm daripada birai kanan. 3. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. 3. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.3.0 PENJILIDAN 5. ii. iv ……. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i.

0 cm .0 cm daripada birai bawah. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon).0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5. Sila lihat contoh di Lampiran A.0 cm IPG-KBA MOHD.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5.3 Warna : 6. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja. 5. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya. 6. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas.5.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.

8. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam . Sila lihat contoh pada Lampiran C. instrumen penyelidikan. 8. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. 8.1 8.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya. Sila lihat contoh pada Lampiran B. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan.7. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. carta atau gambar. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. Abstrak mestilah ringkas.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. 8. 8.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. Sila lihat contoh pada Lampiran E.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. Sila lihat contoh pada Lampiran D. kumpulan sasaran (sampel).

b.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. graf. Sila lihat contoh pada Lampiran I.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. 8. 8.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini. 8.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan. Sila lihat contoh pada Lampiran J. fotograf. 8. peta. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A.dijalankan. Lampiran K. Laporan lampiran. soal-selidik. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. Sila lihat contoh pada jadual. Lampiran H. carta dan peta. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran. Sila lihat contoh pada . Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. lukisan. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.

0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN . 1. jika perlu.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2.2 1. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.0 7. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya. menulis perenggan yang panjang.8. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.11 Teks a.3 2.1 1.0 8.0 9. b. c.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3.0 4.0 6.0 PENDAHULUAN 1.1 2.0 10.

3 2.0 7.0 4. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .1 2. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.0 8.0 PENDAHULUAN 1.2 1.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja.0 6.Tajuk Alternatif 1.0 10.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini.0 9.1 1.12.12 Sistem Rujukan 8. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.

Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. 1990). 1982. (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). 2006). Mengikut Man (1982. 2. 1995. (b) Jurnal Lindsay. 175-199. Francis. . (1995). W. 2005). A. G.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. Kemahiran pemetaan topografi.] Review of Educational Research.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. 8. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. Sydney: Hodder Headline. 1990). Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. 1998. Goon & Koh. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. Garmon. (1982). seperti dinyatakan dalam Lim. seperti dinyatakan dalam Lim.12.

Malaysia. Ali b. L. 2004 dari http://www. Mohd. (n.gvu. (2005).3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. C.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. Bakar.12. 15. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. Krishnan a/l Thambipillay. (1986. February 27). (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. Bhd. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. A. B. (1980). Politik dan saya. Dunia politik. Bhd. Tesis tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Tasha Publications. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. Tiada hadiah bagi HSC.(c) Surat khabar Ball. hlm. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. (2006). (2003).). tulis Taufik Intelek Sdn.gatech. 2007 dari http://www. Kuala Lumpur.gatech. (e) Media elektronik Fatimah Buang.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh.gvu.d. Utusan Malaysia. Merdeka. Diperoleh Jan 15. Lim. . Diperoleh Mac 30. Universiti Malaya. (2006). Komputer dan saya. S.

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan.9. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful