KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5. iii.1 2.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2. 2.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru. rujukan dan lampiran.5 cm daripada jidai kanan 4.0 KERTAS 2.5 cm daripada jidai atas 2. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks.1 3.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1. ii. mengandungi . 210 mm x 297 mm. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. iv. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.2 3. Sekiranya tidak.5 cm daripada jidai bawah 2.

ii. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. 4 ……. tanpa hiasan. iii.4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1.3. Nota: Sebelum dijilid. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan. 3. 3.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. 4. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks.5 cm daripada birai kanan. tetapi tidak ditaip sebagai (1). Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. 2. 5. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. iii.5 Nombor Halaman : i. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. iv …….5 cm daripada birai bawah dan 2. ii. . Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i.0 PENJILIDAN 5. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i).

2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5. Sila lihat contoh di Lampiran A. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon). 5. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.5.0 cm IPG-KBA MOHD.3 Warna : 6. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas. 6.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6.0 cm daripada birai bawah.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.0 cm .

Sila lihat contoh pada Lampiran E. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran B. Abstrak mestilah ringkas.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan. instrumen penyelidikan. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam . 8. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. 8. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran C.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor.1 8.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. 8.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan. Sila lihat contoh pada Lampiran D. carta atau gambar.7. kumpulan sasaran (sampel).

gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran. b. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. peta.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut.dijalankan. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. Sila lihat contoh pada Lampiran I. 8. lukisan. Laporan lampiran. graf. soal-selidik. Sila lihat contoh pada jadual.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan. fotograf. carta dan peta. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. Lampiran H. Lampiran K. 8. 8. Sila lihat contoh pada . Sila lihat contoh pada Lampiran J.

b.8.0 PENDAHULUAN 1. menulis perenggan yang panjang.2 1. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.1 2.11 Teks a. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.0 6. c.3 2.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2.0 4.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3. jika perlu.0 9.0 7. 1.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.0 8. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN .0 10.1 1.

penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.1 2.12 Sistem Rujukan 8.Tajuk Alternatif 1.2 1.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2.0 7.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.0 6.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.0 4.0 8.12.0 10.0 9.0 PENDAHULUAN 1.3 2.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: . Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini.1 1.

Kemahiran pemetaan topografi. A. 175-199. Francis. seperti dinyatakan dalam Lim. (b) Jurnal Lindsay. 8. W. seperti dinyatakan dalam Lim. (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). (1982). Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. 1998.12.] Review of Educational Research. 2. Goon & Koh.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. 1982. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. 2006). 1995. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. Garmon. Mengikut Man (1982. 1990). Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. 2005). . 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. 1990).2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. Sydney: Hodder Headline. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. (1995). G.

d. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan.gatech. Tiada hadiah bagi HSC.(c) Surat khabar Ball. Kuala Lumpur: Tasha Publications. B. Malaysia. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. Krishnan a/l Thambipillay. hlm. L. (n. Komputer dan saya. (2003). Universiti Malaya. C. Bhd.12. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga.gvu. Merdeka.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. (2005). tulis Taufik Intelek Sdn. Lim. (2006). Bhd. Politik dan saya.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. (1986. (e) Media elektronik Fatimah Buang. Diperoleh Jan 15. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. Kuala Lumpur. February 27). Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. Utusan Malaysia. S.gvu. Dunia politik. Mohd. 2007 dari http://www. (2006). 2004 dari http://www.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. Bakar.gatech.). (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. Tesis tidak diterbitkan. . Ali b. A. (1980). Diperoleh Mac 30. 15.

9.0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful