KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

0 KERTAS 2.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip. 210 mm x 297 mm.5 cm daripada jidai bawah 2.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. ii. rujukan dan lampiran.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am. iv. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.1 2. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan.5 cm daripada jidai atas 2.1 3.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. mengandungi . 2.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2. pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru.5 cm daripada jidai kanan 4. Sekiranya tidak. iii.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru.2 3. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks.

. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1. iv …….3.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan.5 Nombor Halaman : i. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA. 4 ……. tanpa hiasan. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya.5 cm daripada birai kanan. 3. iii.0 PENJILIDAN 5. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i). 5. ii. tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. 2. iii. Nota: Sebelum dijilid.5 cm daripada birai bawah dan 2. 4. 3. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. tetapi tidak ditaip sebagai (1). ii.4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1).

0 cm daripada birai bawah.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6. Sila lihat contoh di Lampiran A.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5.0 cm IPG-KBA MOHD. 6.5.3 Warna : 6.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.0 cm . calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon). 5.

8.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. kumpulan sasaran (sampel).2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam .3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran C. Abstrak mestilah ringkas. Sila lihat contoh pada Lampiran B. 8.1 8. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran D. Sila lihat contoh pada Lampiran E. 8.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas.7.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. carta atau gambar. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan. instrumen penyelidikan.

Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. b. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan.dijalankan.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. graf. Laporan lampiran. peta. fotograf.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut. lukisan. soal-selidik. Lampiran K. Lampiran H. 8. Sila lihat contoh pada Lampiran J. 8. Sila lihat contoh pada . penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. 8.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. 8. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A. Sila lihat contoh pada Lampiran I. carta dan peta. Sila lihat contoh pada jadual. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran.

Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan. menulis perenggan yang panjang.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.0 10. c. b.3 2.2 1.0 6.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5.11 Teks a.1 2. 1.0 PENDAHULUAN 1.0 7. jika perlu.1 1. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.0 9.8.0 4. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN .0 8.

3 2.2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.12.0 4.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.0 9.1 2.0 6.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .12 Sistem Rujukan 8.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.2 1.0 10.Tajuk Alternatif 1. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.0 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini.0 8.1 1. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.0 7.

Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. 175-199. . 1990). (1982). (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). Francis.] Review of Educational Research. G. Garmon. 1995. 1982.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya.12. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman. Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. A. Mengikut Man (1982. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. Kemahiran pemetaan topografi. seperti dinyatakan dalam Lim. Sydney: Hodder Headline. (b) Jurnal Lindsay. W. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. 2. 2005). Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. seperti dinyatakan dalam Lim. 1998. 8. (1995). Goon & Koh. 2006). 1990).

3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd.gatech. tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey. Politik dan saya. 15. Universiti Malaya. Bakar. B. (2003). (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria.12. Mohd. hlm.gatech.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. Malaysia. Bhd. Bhd. Kuala Lumpur. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. L. (2006). Utusan Malaysia. Krishnan a/l Thambipillay. Merdeka. . February 27). Diperoleh Jan 15. Tesis tidak diterbitkan. A. Ali b.(c) Surat khabar Ball. Diperoleh Mac 30. C. S. tulis Taufik Intelek Sdn. (e) Media elektronik Fatimah Buang. (2005). 2007 dari http://www. (2006). Kuala Lumpur: Tasha Publications.gvu.d. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan.). (1980). (1986. 2004 dari http://www. Dunia politik. Komputer dan saya.gvu. Lim. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. (n. Tiada hadiah bagi HSC.

9.0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful