KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
25 Mei 2010

2.1 3.5 cm daripada jidai kanan 4.0 Saiz : A4 (berkualiti tinggi. Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan Terjemahan Abstrak dan Rujukan 3.PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 1. 80gsm) Warna: Putih PENAIPAN 3.5 cm daripada jidai bawah 2. Sekiranya tidak. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan tanda sempang. rujukan dan lampiran.5 cm daripada jidai atas 2. ii. Sesuatu halaman yang baru hendaklah sekurang-kurangnya DUA baris teks.0 PENDAHULUAN Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru.2 3.0 KERTAS 2. iv.0 cm daripada jidai kiri Bawa : Kanan: Kiri : Peringatan: i. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana Muda Perguruan. mengandungi . pindahkan teks tersebut ke halaman berikutnya sebagai perenggan baru. iii.0 cm daripada birai atas kecuali tajuk laporan penyelidikan.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut: • • • • Atas : 2. 210 mm x 297 mm. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip.1 2.2 Jenis Huruf: ‘Times New Roman’ bersaiz 12 yang ditaip ‘justify’ Selang Baris: DUA (2) langkau ‘double spacing’ bagi teks am.

tetapi tidak ditaip pada halaman pertama. Begitu juga bagi halaman permulaan setiap bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah 1.5 cm daripada birai bawah dan 2. .4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali subtajuk. Gunakan huruf yang sama dengan huruf teks.0 CETAKAN Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah pada sebelah kanan. Peringatan: halaman pertama teks dianggap sebagai halaman (1). ii. 2. 4 ……. tanpa hiasan. 4. 3. tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman berikutnya. calon hendaklah terlebih dahulu memastikan setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan pembentangan dalam seminar penyelidikan.3.5 Nombor Halaman : i.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. 5.5 cm daripada birai kanan. Pada halaman permulaan (bermula daripada halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan angka kecil roman secara berturut-turut sepertimana berikut: i. iii. Nota: Sebelum dijilid. Peringatan: halaman permulaan dianggap sebagai halaman (i).0 PENJILIDAN 5. 3. Manakala pada halaman teks am hendaklah menggunakan angka numerik iaitu: 1. Naskah untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua) hendaklah dijilid menggunakan kulit ‘keras’ jenis biasa SAHAJA. tetapi tidak ditaip sebagai (1). iv ……. ii. iii.

5.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan ‘Tahun’ 5. 6.3 Warna : 6. 5. Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan kulit jenis “buckram” dan bertulisan emas.2 Tulang Kulit Maklumat pada ruang ‘tulang laporan penyelidikan’ hendaklah dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang berikut: Nama IPG (singkatan) Nama Calon Ijazah Tahun Contoh: 5.0 cm daripada birai bawah.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun mengikut urutan berikut: • • • • • Judul lengkap penyelidikan Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan Penyataan tujuan penyelidikan Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar Bulan dan Tahun diserahkan Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan ‘Tajuk Penyelidikan’ (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran 5. Warna kulit adalah Merah Tua (maroon). Sila lihat contoh di Lampiran A.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya.0 cm IPG-KBA MOHD. calon hendaklah menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.0 cm . KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010 5.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN 6.

8.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun mengikut format Penyelidikan Tindakan. 8. carta atau gambar.1 8. Sila lihat contoh pada Lampiran B.6 Abstrak Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya. Sila lihat contoh pada Lampiran C. Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan penyediaan kajian.2 Kertas Kosong Pengesahan Penyelia Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih dahulu.5 Halaman Penghargaan (Pilihan) Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat. kumpulan sasaran (sampel). ditulis dalam satu perenggan serta tidak melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis.4 Halaman Dedikasi (Pilihan) Penyataan dedikasi hendaklah ringkas. instrumen penyelidikan. Ia hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan. Sila lihat contoh pada Lampiran D. tindakan yang atau organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam . 8. 8.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut: 8. Abstrak mestilah ringkas. 8.7.3 Halaman Pengakuan Penulis Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian penyelidikan. iaitu tidak lebih daripada satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor. Sila lihat contoh pada Lampiran E.

8. Lampiran juga boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Sila lihat contoh pada Lampiran J.9 Halaman Senarai Rajah Rajah merangkumi gambarajah. Lampiran H.10 Halaman Senarai Lampiran Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut: a. b. 8. Laporan lampiran. Sila lihat contoh pada Lampiran F dan G. lukisan. penyelidikan tidak semestinya mengandungi Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan. keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan.7 Halaman Kandungan Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. peta. Sila lihat contoh pada Lampiran I. carta dan peta.dijalankan. 8. 8. Sila lihat contoh pada . Lampiran K. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang memuatkan rajah tersebut. Lampiran B dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang disertakan sebagai lampiran.8 Halaman Senarai Jadual Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam penyelidikan ini. gambar dan sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke dalam lampiran. Sila lihat contoh pada jadual. soal-selidik. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A. fotograf. graf.

menulis perenggan yang panjang. b. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan Penyelidikan Tindakan. jika perlu. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub tajuk/judul dan dinomborkan. 1.2 1.8. c. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah mengandungi tajuk/judul yang membayangkan kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan Tindakan.0 6.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN CARA PENGUMPULAN DATA KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA SENARAI RUJUKAN .0 9.0 8.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN 5.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Refleksi Nilai Pendidikan FOKUS KAJIAN 2.0 7.3 2.1 1. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan. Setiap Elakkan perenggan sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.0 10.1 2.0 PENDAHULUAN 1.11 Teks a.2 Isu Kajian Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian 3.0 4.

0 10.12 Sistem Rujukan 8.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA? SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI? 5.Tajuk Alternatif 1.0 8.0 4.0 9. Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang terkini. Pelajar boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)] 8.0 PENDAHULUAN 1.0 Pengenalan Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu Refleksi Nilai Pendidikan Saya FOKUS KAJIAN 2.3 2.0 6.1 2.12. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut: .2 Apakah Isu Kajian Saya? Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian Saya? 3.2 1.1 Menulis Rujukan Dalam Teks Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber.0 7.1 1. penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.0 APAKAH TINDAKAN SAYA? BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA? APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA? APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI? APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA? SENARAI RUJUKAN [Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja.

. A. seperti dinyatakan dalam Lim. 1998. 2005). 175-199. 8. Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006) menyatakan … Banyak kajian yang lepas (contoh. sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan. Mengikut Man (1982. 2006).] Review of Educational Research. (b) Jurnal Lindsay. 1982. Wong (2000) telah menunjukkan… Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan individu yang menyeluruh (Choy. 2003) telah menunjukkan… (d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder: Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan peperiksaan (Man. 1990). Garmon. Institutional performance in higher education: The efficiency dimension [Prestasi institusi dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan. 2. (1995). 1990). G. (b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang: Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan… Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee & Boon. seperti dinyatakan dalam Lim. (c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang: Goromon (2003). Sydney: Hodder Headline.(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang: Sepanjang kajiannya. Francis. (1982). Kemahiran pemetaan topografi. Goon & Koh. 1995.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut: (a) Buku Kleeman.12. W.

. B. Merdeka.gatech. A. Diperoleh Mac 30. (1980). Kuala Lumpur: Tasha Publications. Bhd. (2005). Kuala Lumpur. Mohd.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ (f) Media elektronik (tiada tarikh. Ali b. February 27).12. Dunia politik.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia Dalam Teks Pengarang Melayu Pengarang Cina Pengarang India Dalam Senarai Rujukan Mohd. Tiada hadiah bagi HSC. Komputer dan saya. Kuala Lumpur: Azrizad Sdn.). Bakar. Lim. Kuala Lumpur: Penerbit Dalam senarai rujukan. 15. (2003). Bhd. Tesis tidak diterbitkan. L.(c) Surat khabar Ball. hlm. S. Politik dan saya.d. 2007 dari http://www. tulis Taufik Intelek Sdn. (1986. Utusan Malaysia. Burnout dalam kalangan guru-guru Wilayah Persekutuan. Ali (2005) menyatakan … Lim (2006) menyokong … Krishnan (2003) menerangkan… Mohd. 2004 dari http://www.gvu. C. (2006). Universiti Malaya.gatech. Malaysia.gvu. (2006). tiada pengarang) GVU's 8th WWW user survey.edu/user_surveys/ survey-1997-10/ 8. (d) Tesis tidak diterbitkan Aeria. (n. Krishnan a/l Thambipillay. Diperoleh Jan 15. nama penuh pengarang yang tidak mempunyai nama keluarga. (e) Media elektronik Fatimah Buang.

0 Had Maksimum Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak melebihi 10 000 patah perkataan. .9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful