PENGENALAN

Dalam pembentukan sejarah manusia, ta madun merupakan asas pelahiran dan perjalanan sebuah bangsa dalam mencorak dunia ini. Wujudnya tamadun adalah disebabkan pencapaian sesuatu bangsa itu atas nilai -nilai kehidupan dan moraliti mereka. Ini kemudiannya diselangi dengan peningkatan kehidupan dan kemajuan yang dicapai dalam tempoh tertentu dan dengan itu sesebuah tamadun itu telah mencapai zaman kegemilangannya.

Sesebuah tamadun itu wujud atas beberapa faktor . Disebabkan faktor-faktor ini juga tamadun itu terus berkembang maju dan meningkat. Antara faktor yang membolehkan tamadun itu wujud, berkembang dan meningkat adalah lokasi. Lokasi memainkan peranan yang penting dalam pembinaan sesebua h tamadun di mana dari lokasi itu kemudiannya lahirlah satu kegiatan, baik ekonomi atau pembangunan, yang kemudiannya membolehkan tamadun itu terus wujud dan kekal wujud.

Dalam tugasan kali ini, kita akan mengkaji tentang lokasi kemunculan tamadun awal manusia, difokuskan di bawah tajuk sungai. Kita akan mengkaji apakah itu sungai, mengapakan sungai menjadi pilihan kewujudan tamadun aw al manusia, bagaimanakah sungai memberi impak kepada perkembangan dan peningkatan sesebuah tamadun, kenapakah sungai boleh menjadi penghalang kepada pembangunan dan kekuatan sesebuah tamadun dan implikasi kewujudan tamadun di sekitar sungai. Setiap satu persoalan di atas akan dikupas dengan menyeluruh dan mendalam bagi mendapatkan pemahaman yang baik tentang pembelajaran kursus Tamadun Islam Tamadun Asia ini. Segala hasil kupasan akan dibentang dalam kertas kerja untuk kerja kursus ini.

1

1.0 TAMADUN 1.1 Pengertian tamadun

Pada dasarnya, perkataan tamadun ini berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab iaitu daripada perkataan µmudun¶ dan µmadain¶. Selain dari dua perkataan ini, terdapat satu lagi perkataan, yang turut daripada bahasa Arab, iaitu µmadana¶. Semua perkataan ini membawa satu maksud yang sama iaitu bererti ³tinggi budi bahasa´ dan ³pembukaan bandar´, menjurus kepada tamadun. Di dalam bahasa Inggeris pula, ia dipanggil civilization yang mana akar perkataan ini berasal daripada bahasa Greek iaitu µcivitas¶, bermaksud bandar. Dalam memahami apa itu tamadun, kebiasaan yang boleh kita gunakan ialah peradaban, yang membawa maksud sama dengan tamadun. Definisi tamadun pada keseluruhannya (gabungan daripada semua pandangan sarjana) ialah: 1. Bagi masyarakat barat, tamadun bermaksud pembangunan lahiriah, terutamanya dalam hal-hal kebudayaan. Pernyataan ini disokong oleh beberapa cendikiawan barat dalam bidang sejarah seperti Darcy Riberio (The Civilization Process), Clive Bell (Civilization and Old Finds), Redfield (Introduction to the Civilization of India: Changing Dimensions of India and Culture), Karl Witfogel (The Approaches to Asian Civilisation) dan Arnold Toynbee (The Study of History) dan lain-lain lagi. Menurut Darcy Riberio dan R. A. Buchanan, mereka berpandangan menolak unsur rohaniah dan menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah dalam proses perkembangan tamadun. 2. Pada pandangan Islam pula, tamadun merangkumi pembang unan lahiriah dan rohaniah. Justeru itu, Islam menekankan kedua -duanya dalam proses perkembangan tamadun. Definisi ini disokong oleh Syed Naquib al -Attas, Abu Nasir al-Farabi (as-Siyasah al-Madaniah), Jurji Zaidan (Tarikh at Tamaddun al-Islami) dan Muhammad Rashid Redha berdasarkan penjelasan definisi daripada sejarawan Islam yang terulung iaitu Ibnu Khaldun (al-Muqaddimah). Terdapat juga segelintir cendikiawan barat
2

Peral atan baru dicipta seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengairan yang baik. Kehidupan berorganisasi: kehidupan secara berorgan isasi mampu mengatur cara hidup manusia bagi memastikan kestabilan dan kemakmuran kehidupan mereka. Secara umumnya. dengan mengakui bahawa unsur rohaniah sangat penting dalam konsep ketamadunan. Kewujudan petempatan kekal: manusia hidup secara menetap dan tempat yang dipilih penting untuk menjamin bekalan makanan yang kekal. 2.yang menyokong pandangan Islam ini seperti Richard Sullivan.2 Ciri-ciri tamadun Antara ciri-ciri tamadun ialah: 1. Pemimpin atau raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan bagi mendapatkan pengiktirafan 3 . tatasusila dan moral. Lapisan kedua ialah golongan pembesar (golongan yang menguasai upacara dan hal-ehwal agama. Sistem pemerintahan: sistem pemerintahan dibentuk untuk menjalankan pentadbiran. konsep tamadun mementingkan pencapaian lahiriah seperti kesenian dan pembinaan kota serta pencapaian dalam aspek rohaniah. Pada mulanya. Pengeluaran meningkat dan membawa kepada lebihan pengeluaran. 1. Lapisan teratas ialah golongan bangsawan yang menerajui pemerintahan yang diketuai oleh raja. Ini diikuti oleh golongan rakyat biasa (jumlahnya paling ramai). Kemajuan dalam pertanian berlaku iaitu dari segi penanaman dan penyimpanan makanan serta penternakan binatang. Sistem sosial tamadun awal ber bentuk piramid dan bersusun lapis. Proses pembahagian kerja masyarakat menjadi lebih kompleks. individu yang dihormati masyarakat serta kumpulan yang mempunyai kepakaran dalam kesenian). Ini dapat menampung pertambahan jumlah penduduk. 3. organisasi sosial yang wujud ialah sistem keluarga.

Sistem perundangan diwujudkan untuk menjaga keamanan dan kemakmuran.3 Proses pembentukan tamadun Proses bermula apabila wujud hubungan iaitu penyesuaian antara manusia dan alam sekelilingnya. Lokasi tersebut dipilih kerana adanya kemudahan untuk mendapatkan bekalan air. 1. tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai. 4. Akibatnya.sebagai ketua pemerintah. Agama dan kepercayaan: agama dan kepercayaan berkait rapat dengan pengiktirafan terhadap golongan pemerintah. Sistem tulisan penting untuk tujuan pentadbiran seperti penyimpanan rekod. hieroglif dan ideogram. Kesannya ialah pertukaran ilmu pengetahuan. Contohnya tamadun Mesopotamia di lembah Sungai Furat (Euphrates) dan Sungai 4 . Manusia menyesuaikan kehidupannya dengan alam sekeliling. Kepercayaan ini kemudian bertukar kepada agama. perkembangan ilmu pengetahuan. Manusia memilih lembah sungai sebagai lokasi petempatan kekal kerana kesuburan tanah untuk tujuan pertanian. Manusia percaya bahawa terdapat kuasa ghaib yang menguasai alam sekeliling (kepercayaan animisme). Pertukaran barangan (sistem barter) bermula dan ini membawa kepada perdagangan. makanan serta kemudahan pengangkutan dan perhubungan. pembahagian sosial masyarakat. 6. Peranan bahasa dan tulisan ialah penyebaran ilmu pengetahuan dan perhubungan. memperkembangkan serta mencatatkan idea dan pemikiran manusia. 5. Alam sekitar dip ercayai mempunyai semangat dan dan mesti dihormati bagi menjaga keamanan dan kemakmuran hidup. Sistem ini juga merupakan instrumen untuk menyampaikan. teknologi dan kebudayaan. kesenian dan pembinaan dalam proses pembentukan tamadun awal. Bahasa dan sistem tulisan: sistem tulisan awal ialah cuneiform. penulisan undang -undang dan hal-hal keagamaan. Agama tamadun awal dikenal sebagai politeisme iaitu penyembahan terhadap banyak tuhan. Pengkhususan pekerjaan: barangan di hasilkan oleh kumpulan tertentu melalui pengkhususan.

5 .Tigris. tamadun Mesir Purba di le mbah Sungai Nil. tamadun Indus di lembah Sungai Indus dan tamadun Hwang Ho di lembah Sungai Hwang Ho.

Tamadun Mesopotamia muncul di sekitar Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi 6 . Parsi menguasai kawasan Mesopotamia dan ini menbawa kepada keruntuhannya. iaitu seperti pada jadual di bawah ini: Zaman Kerajaan Sumeria Kerajaan Akkad Kerajaan Ur Kerajaan Babilon Awal atau Lama Kerajaan Kassites Kerajaan Assyria Kerajaan Chaldea 1530 ± 1100 S. Akkad. Kerajaan yang terawal ialah kerajaan Sumeria dan kerajaan yang terakhir ialah Chaldea.M Apabila kerajaan Chaldea jatuh.M 1100 ± 626 S. Tamadun Mesopotamia boleh dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan.M Tempoh masa 3500 ± 2340 S.M 626 ± 539 S. orang Semitik dan orang yang tidak diketahui asal usul keturunannya. Sumeria merujuk pada wilayah di selatan Iraq iaitu Sumer. Ur.2 Tamadun Mesir Purba Tamadun Mesir purba bermula di lembah Sungai Nil.M 2371 ± 2006 S. Kerajaan -kerajaan yang menjadi penyumbang penting kepada Tamadun Mesopotamia ialah S umeria.2.1 Tamadun Mesopotamia Tamadun Mesopotamia atau Sumeria merupakan tamadun terawal. Kawasan ini diduduki oleh tiga kumpulan etnik iaitu orang Sumeria. Babilon Lama dan Assyria. Perkataan Mesopotamia itu sendiri bererti µtanah di antara dua sungai¶. 2.M.M 2000 ± 1530 S.M 2113 ± 2006 S. Mesopotamia berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.0 TAMADUN AWAL DUNIA 2.

kemarau dan gempa bumi. Tamadun Indus juga dikenal sebagai tamadun Harappa. Lembah Sungai Nil merupakan sebuah kawasan yang subur untuk pertanian dan petempatan manusia. ia mengalami zaman kejatuhannya apabila pemerintahannya dikuasai oleh orang asing. Tamadun Mesir Purba dibahagikan kepada empat zaman iaitu seperti dalam jadual berikut: Zaman Awal Pertengahan Empayar Keruntuhan Tempoh masa 3100 ± 2200 S. tamadun Mesir Purba mencapai zaman kegemilangannya.M.M Pada zaman Empayar. Antara orang asing yang telah menguasai Mesir ialah Libya. Sebab kehancuran tamadun Indus masih belum dikenal pasti. Yunani dan akhirnya Rom pada tahun 30 S.M 1085 ± 322 S.M 2040 ± 1785 S.4 Tamadun Hwang Ho Tamadun Hwang Ho bermula di lembah Hwang Ho atau Sungai Kuning (sungai yang kedua terpanjang di China). Tamadun ini muncul pada sekitar tahun 2500 S. Assyria. Penemuan ini membuktikan bahawa wujudnya 7 . Kemunculan tamadun Hwang Ho dapat dikesan daripada penemuan tengkorak homosapien yang dikenali sebagai Peking Man. Selepas zaman Empayar. Kush. 2.di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang berm ula dari Tasik Victoria di Uganda. Tamadun ini berkembang daripada petempatan awal pada zaman Neolitik.M dan mula merosot pada tahun 800 S.M 1570 ± 1085 S. Parsi.M. Salah satu pendapat ialah serangan orang Aryan serta bencana alam seperti banjir.3 Tamadun Indus Tamadun Indus di lembah Sungai Indus merupakan tamadun terawal di India. 2.

Dinasti beraja pertama di China telah diasaskan oleh Dinasti Hsia (2205 ± 1766 S.M). Suku Chou telah menggulingkan dan menggantikan pemerintahan Shang.M). 8 . Kezaliman pemerintahan Raja Shang telah membawa kepada kebangkitan hamba. Kegiatan pertanian dan penternakan telah muncul pada zaman Neolitik. Tetapi tidak wujud bukti sejarah yang dapat mengesahkan kewujudan Dinasti Hsia.M). Terdapat bukti sejarah seperti jumpaan arkeologi yang membuktikan kewujudan Dinasti Shang (1766 ± 1050 S. Seterusnya Dinasti Chou telah memerintah China (1050 ± 256 S.kehidupan pada zaman Paleolitik.

Alat perhubungan: pada zaman dahulu.2 Peranan sungai dalam tamadun awal Sungai memainkan beberapa peranan penting terhadap pembinaan tamadun awal manusia. Peranan ini kemudiannya terus berkembang dan membolehkan sesebuah tamadun itu mencapai kemajuan dan kegemilangannya. Maka tidak hairanlah sungai berterusan digunakan untuk menjadi petempatan tamadun awal. semasa tamadun awal baru terbentuk.1 Sungai Sungai merupakan sebuah model alam semula jadi yang mempunyai pelbagai fungsi kepada sekalian makhluk yang telah Allah ciptakan. Malah. sebelum wujudnya tamadun awal dunia.0 SUNGAI DALAM PEMBENTUKAN TAMADUN AWAL 3. Antara peranan sungai dalam pembinaan tamadun awal manusia ialah: 1. sungai merupakan lokasi yang amat strategik dan sesuai untuk memulakan satu kehidupan berdasarkan kepentingan sungai itu sendiri. sungai merupakan satu alat perhubungan yang amat penting dan paling meluas. Sungai merupakan satu jalan perhubungan yang boleh dikatakan cepat dan mudah untuk ke sesuatu tempat memandangkan jalan darat yang banyak rintangannya. habitat pada hidupan marin dan sebuah kawasan yang boleh mendatangkan p embangunan dan kemajuan ekonomi. sungai juga telah pun menjadi petempatan bagi zaman prasejarah.3. Sungai adalah satu kawasan di mana mengalirnya sumber air bersih yang dapat diminum dan digunakan untuk tujuan domestik lain. Sungai terdapat di mana sahaja tidak bergantung pada keadaan geografi sesuatu tempat. 9 . Ini menjadi faktor utama dalam menempatkan sesebuah tamadun itu. Sebagai contoh. Lembah Bujang di Kedah yang merupakan tapak petempatan manusia prasejarah zaman Neolitik. Dalam pembentukan tamadun awal. 3.

menjurus kepada sumber makanan. Uruk. Peranan ini semua amat penting dalam memastikan tamadun itu wujud dan kukuh dan berwarisan sehingga sekarang. 10 . Itulah diantara peranan sungai dalam pe mbinaan tamadun awal manusia. Pertanian dapat dijalankan de ngan pembinaan sistem pengairan. 3. 4. Ini menjadikan banyak kewu judan tamadun awal manusia di sekitar sungai. Ka mpung-kampung kecil berkembang menjadi bandar dan kemudian menjadi negara kota seperti Ur. Orang Sumeria datang mendirikan petempatan dan menjalankan pertanian. sungai juga merupakan sumber ekonomi. di sini sumber air yang bersih juga mempunyai peranan yang penting dalam pembinaan sesebuah tamadun itu. Sumber air: bayangkan jika sesebuah petempatan itu dibina di kawasan yang tiada sumber air atau sekurang -kurangnya menghadapi masalah sumber air tidak bersih atau be rada di persisiran pantai. Kesuburan tanah: kawasan lembah di setiap sungai mempunyai tahap kesuburan tanah yang tinggi dan amat sesuai untuk menjalankan aktiviti pertanian untuk meningkatkan ekonomi dan sumber makanan yang berterusan kepada sesuatu tamadun. Kish dan Mari. Sumber ekonomi: selain perhubungan. 3.2. Ini merupakan peranan paling penting dan merupakan asas dalam pembentukan sesebuah tamadun. terutama di lembah sungai. Makanan yang berlebihan dihasilkan untuk menampung keperluan penduduk yang kian meningkat.3 Impak pemilihan sungai seb agai lokasi tamadun awal Tamadun Mesopotamia: Perkembangan Tamadun Mesopotamia bermula di wilayah selatan iaitu Sumer. Mampukah ia terus berkekalan? Jadi. terutamanya dalam sektor perikanan dan perdagangan melalui laut. Semua negara kota tersebut terletak di sepanjang sungai dan terusan. Sungai merupakan antara penyumbang ekonomi sesebuah tamadun yang terpenting.

Aktiviti utama ialah pertanian. Penduduk tersebut mendirikan petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Petempatan kekal didirikan di sekitar lembah Sungai Indus kerana sungai menyediakan sumber air untuk pertanian penternakan dan kegunaan harian dan Sungai Indus telah menyuburkan tanah. Beberapa buah bandar telah muncul di Lembah Hwang Ho. penternakan binatang. Thebes dan Thinis.Tamadun Mesir: Sejak tahun 5000 S. Perkampungan telah berkembang menjadi bandar. memungut hasil hutan dan memburu. Anyang dipilih menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang. Semasa Dinasti Shang. Hasil pertanian telah meningkat dan dapat menampung bilangan penduduk yang kian bertambah. contoh bandar ialah Harappa dan Mohenjo -Daro.M manusia yang mendiami Lembah Nil tela h mencapai tahap kebudayaan gangsa pada zaman Logam.mereka dapat membina sistem peralatan kawalan air dan terusan untuk meningkatkan lagi nilai kesuburan tanah. Kampung-kampung bergabung menjadi bandar dan bandar -bandar telah bergabung untuk membentuk satu nome atau daerah. Penggunaan alat logam membolehkan orang Mesir membina sistem perparitan dan pengairan untuk pertanian. Tamadun Indus: Di bahagian barat laut India sudah wujud penduduk yang mengamalkan kehidupan secara nomad iaitu kehidupan secara berpindah -randah dan menyara diri dengan memburu dan mengutip makanan. Petempatan tetap di sepanjang Lembah Nil kemudiannya berkembang menjadi perkampungan. Contoh pusat pentadbiran tersebut ialah Memphis. Tanah yang subur menarik penduduk nomad untuk mendirikan petempatan yang kekal di kawasan tersebut. usaha perlu asan wilayah dan penyebaran budaya ke 11 . Tamadun Hwang Ho: Hwang Ho menjadi nadi utama dalam pembentukan Tamadun Hwang Ho kerana ia menyuburkan kawasan sekitarnya. Petempatan awal penduduk Hwang Ho ialah tapak Banpo (dekat bandar Xian moden). Semua nome telah disatukan dengan salah sebuah b andarnya menjadi pusat pentadbiran.

Selain daripada tanaman. 3. Perubahan cuaca ini memberi kesan dalam pembangunan serta ekonomi dalam pembinaan tamadun awal manusia. Banjir: banjir merupakan bencana alam yang umum kita ketahui. pembangunan juga akan terganggu disebabkan penangguhan pembinaan. aktiviti perdagangan tidak dapat dijalankan dan akan berlaku kesurupan dalam peningkatan ekonomi. 2. Tamadun Hwang Ho tersebar hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze. membawa kepada berlaku kerencatan produksi makanan. banjir merupakan perkara yang ditakuti kerana kesan daripada banjir itu memusnahkan. Ini jelas dilihat pada kawasan delta sungai. Antara halangan yang disebabkan oleh kejadi an alam semula jadi ialah: 1. Apabila berlakunya banjir. di mana jika berlaku ribut atau taufan. Halangan ini datang dari dua aspek utama iaitu datang dari kejadian alam semula jadi dan datang dari manusia. terutama pada tanaman dan ternakan.4 Sungai sebagai halangan dalam perkembangan tamadun Selain sebagai satu kepentingan dalam pemb inaan sesebuah tamadun. kawasan ini akan dimusnahkan dengan dahsyat sekali. 12 . Perubahan cuaca: lokasi sungai merupakan antara kawasan yang paling terkesan akibat perubahan cuaca. Pada musim-musim tertentu atau bila berlakunya ribut dan taufan. sungai juga merupakan sebuah penghalang yang nyata dalam perkembangan tamadun.kawasan sekitar Hwang Ho berlaku. Banjir berlaku disebabkan limpahan air dari satu kawasan seperti sungai atau kawasan tadahan akibat kelebihan pada paras isipadu air. maka seluruh tanama n akan rosak dan ladang akan musnah. Pembangunan juga akan terganggu dengan pembinaan semula infrastruktur yang musnah y ang menelan belanja yang besar. Semasa Dinasti Chou. Dalam pembentukan tamadun awal.

Halangan-halangan yang datang dari dua aspek ini menghalang dan merencatkan pembinaan tamadun awal .M) di Babilon. berjaya mengelakkan timbulnya 13 . Pembuangan sisa-sisa manusia dan bahan-bahan yang boleh mencemarkan kebersihan sungai dan membawa kepada berlakunya kekurangan sumber air bersih dan banjir. Hukuman dan denda mesti setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kemajuan juga dapat dicapai dengan peningkatan pada kegiatan ekonomi. Pembinaan dan pembangunan yang menganggu ekosistem dan sebahagian sumber ekonomi berasaskan sungai . Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia. Disebabkan halangan-halangan ini.5 Implikasi sungai dalam pembentukan tamadun awal Pemilihan sungai sebagai sebuah lokasi petempatan tamadun awal manusia membolehkan manusia tamadun awal melakukan pelbagai aktiviti yang membantu kepada perkembangan tamadun awal manusia .Halangan yang disebabkan tindakan manusia ialah: 1. 2. Tebus guna tanah untuk pertanian yang mengurangkan kesuburan tana h untuk pertanian. Undang -undang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat dapat membacanya. 4. Pembuangan mayat-mayat atau abu-abu mayat akibat proses upacara pengebumian atau sebab berlaku peperangan. 3. Berikut adalah apa yang dicapai oleh tamadun -tamadun awal manusia hasil daripada pemilihan sungai sebagai lokasi petempatan awal tamadun: Tamadun Mesopotamia: Kod Undang-Undang Hammurabi digubal semasa zaman pemerintahan Raja Hammurabi (1792 ± 1750 S. 3. proses perkembangan tamadun awal mengambil masa yang agak lama dan ini yang membolehkan sesuatu tamadun itu kekal lama. Kod undang -undang Hammurabi merupakan undang-undang yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.

Dengan terciptanya roda. Penciptaan roda oleh orang Mesopotamia adalah satu kejayaan besar.M. Dapat membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang. bintang dan matahari. Ilmu astronomi telah membolehkan orang Mesopotamia menggunakan jalan laut dan mencipta kalendar yang berasaskan sistem solar yang mempunyai 12 bulan dalam setahun. Selain itu. 14 . Sebanyak 500 jenis ubat -ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. ia dapat digunakan untuk kereta kuda bagi peperangan dan juga untuk tujuan kegiatan ekonomi. Cara mengubati penyakit turut dicatatkan untuk di jadikan panduan oleh pengamal perubatan. Ilmu matematik juga berkembang kerana pencerapan terhadap pergerakan bulan. Berjaya mewujudkan perpaduan dan memperkuatkan sistem organisasi.permasalahan dalam kalangan rakyat pelbaga i kaum dan dalam kalangan susun lapis masyarakat itu sendiri. semua urusan dapat dilakukan dan juga melahirkan sebuah karya kesusasteraan yang agung iaitu epik Gilgamesh. Mereka juga menyumbang kepada pembuatan batu bata daripada tanah liat dan membolehkan mereka membuat pelbagai seni bina yang antaranya ialah zigurat (tempat beribadat tamadun Mesopotamia). Orang Mesopotamia juga menyumbang kepada penciptaan kenderaan terawal dunia iaitu penciptaan kapal layar dan kereta kuda . roda digunakan se bagai kincir air untuk mengalirkan air ke kawasan tandus dan menambahkan hasil pertanian serta mengawal banjir. Ilmu perubatan juga berkembang dan ini diberi perhatian yang besar semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana kerajaan ini sangat mementingkan kesihatan anggota tenteranya. bermula sejak tahun 3000 S. Tamadun Mesopotamia juga menyumbangkan sistem tulisan kepada manusia sejagat. Daripada sistem tulisan ini.

Pembinaan piramid telah diilhamkan oleh Imhotep. Contohnya. untuk kanak -kanak dari keluarga golongan atasan dan pendidikan ini khas hanya untuk golongan atasan kerana mereka adalah golongan pemerintah dan pendidikan yang diberikan adalah untuk melahirkan pemerintah. Orang Mesir purba telah berjaya mencipta kertas daripada pokok papyrus. Tamadun ini telah dapat membuat seni bina yang agung iaitu. Jasa beliau yang terbesar ialah pembinaan pirami d Sakkara. firaun Senuusret II telah membina sebuah tembok pengairan sepanjang 123 kilometer bagi menebus guna tanah kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10000 hektar. geometri dan astronomi digunakan sepenuhnya dalam usaha untuk mengawal banjir Sungai Nil. Sistem pendidikan wujud. fizik dan perubatan . mereka juga mempunyai kemajuan dalam ilmu kimia. 15 . Pengawalan aliran air Sungai Nil sangat penting bagi kemajuan Mesir Purba. Tamadun ini juga mencapai kemajuan dalam ilmu perubatan dan antara kemajuan yang mereka capai ialah proses memumiakan mayat yang memunyai kaitan dengan kepercayaan orang Mesir Purba. Sistem pengairan telah berjaya menukarkan kawasan padang pasir menjadi kawasan tanah pertanian. Selain ilmu perubatan. Tulisan ini kemudian berkembang menjadi tulisan hieratik iaitu tulisan berangkai dan kemudian ke tulisan demotik. Ilmu matematik seperti algebra.Tamadun Mesir: Tamadun Mesir mencapai perkembangan dengan cepat kerana kegemilangan zaman Logam tamadun itu. Tulisan hieroglif merupakan tulisan awal Mesir dan merupakan tulisan bergambar. piramid. Beliau telah memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan batu bata dan selain itu. Orang Mesir juga telah mencipta kalendar 365 hari berdasarkan 12 bulan setahun. Kemajuan pendidikan serta penggunaan kertas juga merupakan pencapaian penting. beliau juga merupakan seorang pengamal ilmu perubatan dan pengarang buku sains dan sastera. arkitek. ahli fizik dan pen asihat kepada firaun Djoser. Penciptaan kertas telah memudahkan segala urusan penting dan juga telah menyumbang kepada penciptaan sistem tulisan iaitu sistem tulisan hieroglif. seorang saintis.

berlakunya pembinaan sistem pengairan. Terdapat kemajuan dalam teknologi pembajakan serta penciptaan cangkul dan sabit. Tamadun Indus terkenal dengan perancangan bandar -bandarnya. Tamadun Hwang Ho telah mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno iaitu dengan kewujudan sistem pemerintahan monarki yang berterusan sehingga Dinasti Ching. Hubungan dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba membawa faedah seperti pertukaran ilmu teknologi dan sebagainya. termasuklah perancangan bandar. Pembangunan pertanian diberikan tumpuan yang besar. 16 . aspek kerohanian dan kepercayaan.perancangan bandar memerlukan pemahaman tentang ilmu geometri. mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja dan amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti -dinasti di China sehingga abad ke-20. Konsep anak syurga. Sistem pengairan ini diteruskan pada zaman Ching oleh Shih Huang Ti ke kawasan barat daya China (sebuah terusan telah dibina di Szechwan). Kematangan tamadun ini terbukti melalui pencapaian yang cemerlang dalam berbagai -bagai bidang. Tamadun Hwang Ho: Dengan wujudnya sistem organisasi masyarakat yang terancang daripada pengkhususan pekerjaan dan petempatan tamadun.Tamadun Indus: Masyarakat indus mempunyai keupayaan dan kebolehan mengeksploitasi kelebihan yang mereka miliki untuk memudahkan kehidupan mereka. Bandar disusun berasakan bentuk segi empat yang diikuti oleh jalan raya yang lurus. Terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian serta mengelakkan berlakunya banjir. Mereka berjaya mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan harian. Contoh bandar-bandar yang terancang ialah Harappa dan Mohenjo daro. Bandar-bandar menjadi tersusun kerana pemahaman geometri hasil daripada pertembungan Tamadun Indus dengan Tamadun Mesopotamia dan Tamadun Mesir. Petani sudah mula menggunaka n batas untuk tujuan penanaman. matematik dan kesenian. aktiviti ekonomi. Dari aspek ekonomi.

dapatlah dirumuskan bahawa sungai itu memainkan peranan yang penting sebagai salah satu faktor dalam membentuk sesebuah tamadun. perkembangan dan kemajuan sesebuah tamadun. Namun sungai juga mampu memberi halangan terhadap pembangunan. Pemilihan sungai sebagai lokasi awal pembentukan tamadun -tamadun dunia juga mendatang implikasi kepada sesebuah tamadun. 17 . Lokasi sungai merupakan lokasi yang amat strategik memandangkan ia mempunyai pelbagai kelebihan berbanding kekurangan. Kebanyakan implikasi yang didapati ini semua merupakan implikasi positif yang menjamin kewujudan sesebuah tamadun itu. dengan pemilihan Sungai Nil sebagai petempatan awal Tamadun M esir Purba. Sebagai contoh. setelah berjaya mengeksploitasi sungai tersebut. Ini tidak dinafikan apabila kita melihat semula sejarah sesebuah tamadun itu. Ini adalah salah satu contoh implikasi yang didapati hasil pemilihan sungai sebagai petempatan awal tamadun. Dengan segala kelebihan yang ada pada sungai iaitu sumber yang dihasilkannya dan juga bentuk muka b umi yang ada di sekeliling kawasan sungai itu menjadikan sesebuah tamadun itu berkembang dan maju dan mencapai kegemilangannya. Jadi sudah jelaslah di sini faktor pemilihan lokasi bagi petempatan sesebuah tamadun itu adalah amat penting untuk melahirkan sebuah tamadun yang gemilang dan kekal wujud terutama warisannya.4.0 PENUTUP Setelah melakukan kajian dan pembacaan terhadap peranan sungai sebagai lokasi terawal kelahiran tamadun-tamadun dunia. mereka berjaya mencapai pelbagai kejayaan dalam pelbagai bidang terutama sekali dalam bidang pertanian dan mereka mampu mencapai kemajuan.

iaitu berkait rapat tentang pemilihan sungai sebagai lokasi petempatan awal tamadun dunia. Itulah di antara faedah yang saya perolehi melalui tugasan ini. Antara faedah daripada menjalankan tugasan ini yang saya perolehi ialah saya dapat menjalankan kerja secara sistematik dan langkah demi langkah. gemilang dan terbilang. Namun. dapatlah saya mencari maklumat dengan baik dan memprosesnya mengikut kehendak tugasan. saya dapati adalah amat sukar untuk melakukan tugas secara teratur kerana saya bukanlah seorang yang tersusun cara kerjanya. Saya dapat memperbetulkan diri saya melalui faedah yang saya terima dan saya harap dapat 18 . Dengan adanya sikap seperti ini dalam diri saya. saya juga dapat menimba faedah yang lain iaitu saya dapat mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara sesama rakan kelas.REFLEKSI Tajuk kerja kursus yang saya terima ialah Tamadun Islam Tamadun Asia: Peranan Sungai sebagai Lokasi Terawal Pembentukan Tamadun -Tamadun Dunia. saya telah memperolehi beberapa faedah yang amat berguna kepada saya disamping beberapa masalah yang menjadi pembantut kepada usaha untuk menyiapkannya. Sebelum menjalankan tugasan ini. kita mesti mempunyai sikap saling bekerjasama dalam membentuk dan melahirkan generasi bangsa yang cemerlang. Semasa menjalankan tugasan ini. Selain itu. Inilah apa yang diperlukan untuk saya melengkapkan diri menjadi bakal pendidik anak bangsa. tambahan berkaitan dengan cara untuk mendapatkan maklumat dan memprosesnya. lebih -lebih lagi rakan sekerja yang bersama-sama melakukan tugasan ini. dengan menjalankan tugasan secara teratur. Ini merupakan salah satu faedah yang berharga juga kepad a saya di mana sebagai seorang guru. maka segala urusan lain yang akan dil akukan dengan rakan sekelas akan mudah dilaksanakan dan dapat mewujudkan hubungan kekeluargaan di dalam kelas seterusnya menceriakan suasana kelas.

...14 19 .. Semoga apa yang saya perolehi dan yang telah mengubah saya ini berterusan.......... (MOHAMMAD IQRAM AKEEF BIN MOHD AMIN) PISMP 1............. Tugasan ini telah banyak memberi pendedahan k epada saya dan membentuk sahsiah diri saya sebagai seorang guru...melakukan yang terbaik pada masa akan datang dan berterusan melakukan yang terbaik untuk sesuatu agar hasilnya memuaskan saya dan mendatangkan kebaikan kepada saya............ ......

Diambil pada Februari 11.C.html Buku: Wai. 20 . (2008).com/TITAS. Nexus Xpress SPM Tingkatan 4 & 5 Sejarah.rujuknota. 2011. Bhd. dari http://www.blogspot. Y.BIBLIOGRAFI Internet: TITAS. Selangor Darul Ehsan: Sasbadi Sdn.