Pensyarah : En.

Abdul Aziz Bin Mohd Yatim
Nama Ahli: 1) Faizan Bt. Gayuh - D20101038549 2) Nurul Shazuwani Bt. Mohd Yusoff D20101038578 3) Nik Nurul Nadia Bt. Nik Amir D20101038577

€

€

€

€

Terkenal dengan teori-teori tugas perkembangan manusia yang dikemukakan dalam buku yang bertajuk HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION . Dalam teori tersebut beliau menghuraikan tugas-tugas perkembangan manusia berdasarkan persekitaran sosiobudaya terutama yang berkaitan perkembangan jasmani & fizikal seseorang. Sesuatu tingkah laku akan diulangi dengan sukarela apabila seseorang itu berjaya melakukan tugas tersebut dengan sempurna dan menimbulkan kepuasan kepadanya. Apabila kegagalan sudah di tempuhi,walaupun untuk kali pertama,tingkah laku itu tidak akan diulangi lagi kerana perasaan kecewa akan menguasai diri seseorang.

Dikategorikan sebagai peringkat lahir sehingga peringkat awal kanakkanak.

Mereka juga boleh membuat penyesuaian emosi apabila berhadapan dengan sesuatu tekanan atau masalah.

PERKEMBANGAN UMUR 0 6 TAHUN

Kanak-kanak yang berada pada peringkat ini sudah berjaya membezakan jantina tertentu.

Mula menguasai nilai-nilai murni yang penting & dipraktikkan dalam kehidupan seharian.

Kanak-kanak meronta-ronta membentuk sifat kebebasan bagi membuat keputusan tang bersesuaian pada fikiran & bersifat peribadi.

Mereka juga menunjukkan tandatanda mempraktikkan kemahiran sosial dalam hubungan interpersonal dengan rakan sebaya.

PERINGKAT UMUR 6 12 TAHUN

Pada masa yang sama mereka menonjolkan sifat berdikari dalam kehidupan dan mempraktikkan kemahirankemahiran fizikal.

Menguasai kemahiran asas 3M (menulis ,membaca,mengira) Memperoleh kesedaran mengenai perbezaan kejantinaan antara lelaki dan perempuan.

PERINGKAT UMUR 12

- 18 TAHUN
Individu dalam lingkungan umur ini juga akan mengambil masa yang banyak memikirkan mengenai diri sendiri.Mereka amat prihatin terhadap perubahan yang berlaku kepada diri mereka.

Dikategorikan sebagai peringkat awal remaja & peringkat remaja.Salah satu ciri penting peringkat ini adalah kanak-kanak berusaha membentuk & mencapai kesempurnaan kendiri.Individu yang berada dalam lingkungan ini akan membentuk & menjalin perhubungan dalam bentuk yang lebih mendalam dengan rakan sebaya. Oleh kerana kebanyakan masa mereka diluangkan untuk aktiviti pembelajaran,mereka berupaya membentuk gaya belajar sendiri.Mereka berusaha memperoleh kemahiran belajar & mengejar pengetahuan tanpa terikat dengan petunjuk orang dewasa.

Mereka berjaya mempraktikkan tingkah laku yang diterima di kalangan rakan sebaya dan masyarakat sekeliling terutama kemahiran spsial.

Sesetengah individu dalam lingkungan umur ini sudah berjaya menguruskan halhaj yang berkaitan kewangan.Secara umumnya,mereka sudah bersedia menempuh alam pekerjaan & ke jinjang pelamin.

€

€ €

€

Dikenali sebagai Teori Kematangan Biologi yang dikemukakan berdasarkan beberapa prinsip.Antaranya kanak-kanak adalah individu yang unik yang berbeza daripada kanak-kanak yang lain.Keunikan & perkembangan ini ditentukan oleh faktor baka daripada ibubapanya. Selain itu faktor kematangan juga akan mempengaruhi perkembangan kanak-kanak . Gesell juga mengatakan terdapatnya perkembangan kanak-kanak yang berbeza mengikut peringkat-peringkat tertentu.Setiap peringkat mempunyai ciri yang khusus yang membezakan peringkat tersebut dengan peringkat yang lain. Namun begitu,kanak-kanak pada kebiasaannya akan mengalami masalah koordinasi apabila berada pada tahap peralihan antara suatu peringkat ke suatu peringkat yang lain.Oleh itu kanak-kanak berkecenderungan menunjukkan tingkah laku yang kurang stabil semasa peralahan tersebut.

PERINGKAT 2 (1-2 TAHUN)
Kanak-kanak sudah berjaya menunjukkan perkembangan & kematangan fizikal yang drastik.Kanak-kanak mula berjalan,melompat&berlari serta menunjukkan kematangan mental.

PERINGKAT 3(2-3 TAHUN)
Kanak-kanak mula membentuk sikap berdikari.Mereka juga dapat membentuk ayatayat yang mudah dibandingkan peringkat sebelum ini dimana mereka hanya menyebut perkataan-perkataan mudah sahaja.

PERINGKAT 1 ( -1 TAHUN)
Kematangan emosi akan mula dirasai apabila bayi menangis& mengukirkan senyuman.Kematangan emosi berlaku dalam tempoh 1 bulan pertama.Kematangan fizikal berlaku semasa berumur 4 bulan melalui pergerakan mata.

PERINGKAT 4(3-4 TAHUN)
Kanak-kanak sangat aktif.mereka meluangkan masa bersama keluarga & bermain bersama-sama.Kanak-kanak juga berkeupayaan mengesan & menjalankan rutin-rutin seharian yang perlu dilakukan.

PERINGKAT 5(4-5 TAHUN)
Peningkatan dari segi perhubungan dengan rakan sebaya.Mereka menumpukan kepada hubungan & interaksi dengan rakan sebaya.Hasil tersebut akan membentuk kematangan emosi & sosial.

Teori perkembangan Erikson berdasarkan pemahaman berlakunya konflik pada setiap peringkat perkembangan yang tertentu. € Konflik ini berlaku kerana terdapat unsur positif dan negatif dalam setiap perkembangan.Konflik yang berlaku mendorong penyesuaian psikologikal secara berterusan. € Setiap konflik yang berlaku pada peringkat-peringkat tertentu mempunyai ciri-ciri yang khusus. € Teori ini dikenali sebagai Teori Perkembangan EmosiFizikal erikson.Peringkat ini bermula daripada peringkat bayi hingga ke tua.
€

Dikenali sebagai konflik kepercayaan lawan ketidakpercayaan.Rasa kepercayaan mengikut Erikson dibina secara berperingkat-peringkat.Titik permulaan adalah pada tahun pertama. € Apabila sesuatu keperluan kanak-kanak tidak dipenuhi maka akan berputik rasa ketidakpercayaan yang akan diterjemahkan dengan perlakuan atau tingkah laku yang negatif.
€

Kanak-kanak yang melalui peringkat ini,berkeinginan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. € Mereka berusaha menunjukkan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang mereka ingini dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. € Pada masa yang sama,mereka akan berasa malu pada diri sendiri atupun terhadap masyarakat sekeliling apabila tidak diberi kuasa yang perlu ada pada mereka. € Konflik yang berlaku dikenali sebagai konflik autonomi lawan malu/ragu.
€

Dikenali sebagai konflik inisiatif lawan serba salah. € Antara ciri perkembangan emosi yang berlaku pada peringkat ini ialah kanak-kanak akan cepat belajar sesuatu pemgetahuan baru sama ada secara langsung atau tidak langsung. € Oleh itu,kanak-kanak pada peringkat ini amat peka kepada fakta-fakta yang tepat atau fakta-fakta yang salah. € Sebaliknya,mereka akan berasa serba salah apabila diketawakan ketika melakukan sesuatu yang salah atau memberi jawapan yang menyimpang. € Kesannya mereka akan membina dengan sendirinya sikap negatif apabila mereka berasa serba salah.
€

€

€

€

€

Berkeinginan terhadap sesuatu dan menguasainya adalah sebahagian daripada matlamat kehidupan seharian.Kanakkanak jaga mempunyai keinginan membuktikan kejayaan dalam sebarang bidang yang diminatinya. Pada peringkat ini,mereka sebenarnya sudah menguasai sebarang kemahiran asas yang diperlukan bagi mengendalikan tubuh badan mereka.Begitu juga kemahiran asas dalam aktiviti bersosial. Kanak-kanak amat memerlukan kepelbagaian bentuk peneguhan positif sebagai perangsang bagi membuktikan kejayaan mereka. Konflik emosi ini dikenali sebagai konflik kerajinan lawan rendah diri.

Dikenali sebagai konflik identiti lawan kekeliruan identiti. € Remaja akan berusaha memahami dan menilai diri sendiri serta berkecenderungan berdepan dengan situasi-situasi yang bertentangan dengan identitinya. € Kesannya,mereka akan mengalami krisis identiti.Krisis identiti juga akan berlaku kerana para remaja begitu sensitif dengan perubahan fizikal badan. € Tubuh badan mereka adalah sebahagian daripada unsur yang membentuk imej kendiri seseorang remaja. € Keseluruhannya,remaja akan membentuk konsep kendiri yang positif dan negatif.
€

€

€

Mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang semulajadi.Kekuatan tenaga dalaman yang sudah terbina dalam diri kanak-kanak adalah hasil daripada unsur biologi yang lebih dikenali sebagai libido. Libido yang terpendam dalam diri kanak-kanak ini akan mendorong tingkah laku seperti mengingat,berfikir,dan bertindak.Secara keseluruhannya peranan libido boleh dilihat daripada 3 aspek berikut: 1)Naluri libido 2)Naluri kematian 3)Naluri kehidupan

€

€

€

Naluri libido merujuk kepada kenikmatan yang berkaitan yang berkaitan dengan seks.Konsep ini muncul dalam diri seseorang sejak dari bayi lagi. Naluri libido berkembang dan mempunyai peringkat dan ciri yang khusus.Setiap peringkat mempunyai peranan yang tertentu dan berkaitan dengan peringkat peringkat yang lain. Keseluruhan proses perkembangan dikenali sebagai perkembangan psiko seksual.

€

€

Naluri kematian merujuk kepada desakan-desakan yang bersifat negatif. Diperlihatkan melalui sifat-sifat dan tingkah laku yang merosakkan diri.

€

€

Merujuk kepada keinginan untuk meneruskan kehidupan dan memenuhi keperluan hayat. Umpamanya, kanak-kanak akan menangis bila lapar. Freud membahagikan struktur peribadi dan perkembangan manusia kepada 3 peringkat umum yang berkait rapat.

Peringkat Id
Merupakan gudang simpanan segala bentuk dorongan atau tanaga dalaman. € Sifat primitif adalah ciri penting peringkat ini. € Segala dorongan dan tenaga ini diarahkan kepada matlamat untuk memperoleh keseronokan dan kenikmatan. € Bagi memperoleh keseronokan dan kenikmatan ini,seorang itu tidak mempedulikan segala rintangan yang akan dihadapinya. € Dari segi praktiknya,bagi mencapai keseronokan dan kenikmatan ini bukan sesuatu yang terlalu mudah diperoleh.Id terpaksa berhadapan dengan ego dan super ego yang mempunyai prinsip yang berbeza dengan Id. € Ego dan super ego akan sentiasa menjadi halangan utama Id.Kesan kepada halangan tersebut ialah akan berlakunya ketidakseimbangan dalam diri seseorang.
€

Peringkat Ego
‡Ego sebenarnya berkembang daripada Id.Kemahuan-kamahuan Id bertukar menjadi ego akibat daripada pengaruh-pengaruh langsung dari dunia realistik. ‡Ego diresapi kenyataan-kenyataan kehidupan yang sebenarnya. ‡Desakan dan dorongan id ditrima oleh ego,namun bentuk desakan dan dorongan tersebut diubah dalam bentuk yang lain supaya bersesuaian dengan kehendak masyarakat sekeliling. ‡Pada dasarnya,fungsi-fungsi ego adalah seperti berikut: a)Berfikir secara rasional. b)Mengatur desakan c)Menahan dorongan d)mengatur tingkah laku @ aktiviti yang berlandaskan tujuan. e)Mengeksploitasi emosi

Peringkat Super Ego
‡Interaksi Id dan super ego adalah lebih tegas daripada interaksi Id dan ego.Pada peringkat ini,banyak mekanisme pertahanan diri tidak lagi berfungsi dengan sempurna ‡Super ego diwarnai dengan norma-norma,moral dan nilai susila setempat.Nilai-nilai masyarakat setempat akan membentuk lingkungan sosial yang akan menjadi jentera penghalang utama kepada Id. ‡Berdasarkan interaksi antara Id,ego & super ego,Freud memperincikan interaksi tersebut dalam bentuk perkembangan psikoseksual. ‡Perkembangan psikoseksual merujuk kepada pertumbuhan dan perkembangan fisiologi pada bahagian-bahagian tertentu tubuh badan kanak-kanak.

Tahap
Tahap oral (0 1 tahun)

Huraian
‡Tahap asas perkembangan psikoseksual manusia.seseorang bayi memperoleh segala bentuk kepuasan dan kenikmatan melalui daerah mulut. ‡Melalui daerah mulut seseorang bayi itu akan memperoleh makanan atau susu. ‡Pemberian itu akan menghilangkan desakan dorongan untuk sementara. ‡Tahap kedua perkembangan psikoseksual seseorang individu. ‡Daerah kepuasan tidak lagi berpusat di mulut tetapi berubah ke daerah anus. ‡Kegiatan penting daerah anus adalah membuang air besar. ‡Apabila kanak-kanak dapat membuang najisnya mengikut cara yang ada padanya maka kanakkanak tersebut akan memperoleh kepuasan yang optimum.

Tahap aral (1 3 tahun)

Tahap falik (4 6 tahun)

‡Kanak-kanak mula mendapat keseronokan daripada organ kejantinaan. ‡Kanak-kanak sudah dapat membandingkan perbezaan oatonomi antara jantina lelaki dan permpuan. ‡Perbezaan tersebut dikaitkan dengan kegiatan seks. ‡Tahap ini memperlihatkan pengaruh rakan sebaya dalam pembentukan personaliti kanak-kanak. ‡Kasih sayang tidak lagi berpusat kepada ibu bapa kerana kasih sayang kanak-kankak ini dikongsi kepada ahli kkeluarga yang lain. ‡Sifat kelelakian dalam kalangan kanak-kanak lelaki akan di kuatkan dengan proses sosialisasi di antara mereka dengan kanakkanak lelaki yang lain.

Tahap laten (6 12 tahun)

‡Kanak-kanak perempuan pula menguatkan sifat kewanitaan mereka dengan cara yang sama dengan kanak-kanak lelaki tadi. ‡Mereka bersosialisasi dengan kanak-kanak yang sejantina dengan mereka. ‡Pengalaman baru bersama rakan sebaya membolehkan mereka menenangkan pada tahap ini.

Tahap genital tahun ke atas)

(12 ‡Para remaja mula menunjukkan minat mereka terhadap rakan-rakan yang berlainan jantina. ‡Sebagai kesan kepada sosialisasi tersebut mereka tertarik dengan isu-isu yang berkaitan dengan dunia remaja seperti isu dating ,kerjaya masa depan,dan perkahwinan. ‡Pada masa ini,kalenjar-kalenjar kelamin sudah mula berfungsi dan boleh mendorong kepada kegiatan seks yang sebenarnya. ‡Perasaan cinta sudah wujud.