PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Langkah pertama. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. 4 .

Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri.Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah). Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I). Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama. 5 . permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan.

Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. 6 . barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. pentadbiran. pemasaran dan kewangan.

Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan. pejabat perbandaran dan majlis daerah. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu.1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini. usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang. pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur.1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika. Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili.2 Metodologi Kajian 3. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih. 7 . 3.2. Di samping itu. Sekiranya data tidak dapat diperolehi.3 KAJIAN PASARAN 3.

konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar.2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan. pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan.• Profil Persaingan Di samping itu. Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi. Dalam fasa kedua ini. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat). usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. Sekiranya mampu.2. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder. 8 . Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14. 3. Contoh.

Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika). tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad. Terdapat persaingan.3. masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. • 9 . tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja. Ada persaingan. Misalnya.

9. 6. Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah . 5.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A. Jumlah 2. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. Nama Kampung/Seksyen 1 2 3. 8. 7. 4. 10.

Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 2. 11 . 3.

5.) Nama danlamat Tadika 1. . 2. 3. Data Persaingan (Samb.

Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6.RM 1500 RM 1501 . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5.RM 2500 RM 2501 . Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : . Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3.RM 5000 Melebihi RM 5000 2. Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 .

PENDAFTARAN TADIKA 4.ROB) sebelum memulakan perniagaan. iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship). pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 . pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih.4. perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company). Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan. Jika nama tersebut diluluskan. Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business .1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika.

Bagaimanapun. cawangan baru dan sebagainya. Bhd. Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. pengusaha hendaklah mengisi Borang B.N. kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D). setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P.A. pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 .) Syarikat Sdn. Perkongsian Lazimnya. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company .1A) secara berasingan.Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun. Bhd. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat. Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan. rakan kongsi baru. .

• Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. 4. objek pertama. Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah. Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat. Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn. • Memorandum dan Artikel Persatuan.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . Lampiran A memuatkan nama syarikat. Bhd. modal dibenarkan.Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan. Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. • Salinan surat kelulusan.

kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih. Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing. Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling. Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran).Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta. 17 .

Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Kertas Kerja. Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. nombor kad pengenalan.• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan). alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan.. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. 18 . Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu.

• Rumah sebuah (banglo). • Rumah berkembar. • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja). • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas). Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai. 4.3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen. 19 . • Rumah pangsa (tingkat bawah). • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah.Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). • Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba).

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam.Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka. Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama. • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai. 20 . . Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . • Kedudukan di tempat yang sesuai.Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka. . • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang).Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak.

• Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) .Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). 4. • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. 21 . • Mempunyai ruang penyimpanan makanan. mempunyai sistem sprinkler 43 meter. Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) . • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya.TKA 2 jam. • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter.tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam. • Menyediakan ruang penyediaan makanan. had jalan mati 9 meter. bandar kecil 10 meter). • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter. • Menyediakan ruang dapur. • Bukan bangunan tingkat basement.4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat). Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat. • Menyediakan ruang berasingan (sick bay). jarak minimum antara dua pintu 5 meter). • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain.

Ruang lobi.Koridor. • Rumput dipotong dari semasa ke semasa.2 unit 4. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering.Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri.5 kg.Kawasan terlindung dalam tadika.Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis. . • Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air. • Mengadakan trolley nisbah 1:6. • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar. • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. • Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk. 4. Jika ada aktiviti. • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas. • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri. • Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan. 22 . • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: . hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih. • Mewujudkan refuge area: . . .

23 . Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap. • Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa. alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan. • Lantai bilik mandi. • Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa. Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih. tidak licin dan air tidak bertakung. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya. • Mengadakan dapur.5 meter persegi. • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya. • Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi.

• Mengadakan buku pelawat. • Binatang-binatang peliharaan seperti anjing.Y. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan.B) bagi pelesen dan pekerja. kucing. • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat. • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak. • Mengadakan telefon di bangunan pusat.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. 24 . Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam.

Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. 54200 Kuala Lumpur. Bhd. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan. 8. kelayakan tenaga kerja. No. 39. Bhd. No. Jalan AUIA/4F Tmn. aspek pekerjaan. Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. Bhd. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. No. Ground Floor. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 . 25. Keramat Permai.5. 5.

) Pengangkutan 5.3 BILANGAN PEKERJA .) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.

Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. Persatuan Taska Negeri Selangor No. Al-Ameen Serve Holding Sdn. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. 58.5.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. 43000 Kajang. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn. Hj. Jalan SS 2/72. 46000 Petaling Jaya. No. Ismaliza Ismail 27 . 91. Tadika Sri Montessori Sdn. Persatuan Tadika Malaysia No. 5. Sg. Bhd.1. Tingkat Bawah. Ramal Dalam. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. 8.edu.my 5. Bhd. No. Kamaruddin Musa 4. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. 47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg. Jalan Gasing. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Jalan SS 18/2A. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn.

Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi. 5. Angka ini juga menunjukkan 28 . Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah. 5. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan. Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. Dari segi keluasan ruang perniagaan pula.5. ruang stor. kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar. Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. bilik darjah.068 kaki persegi. bilik darjah. ruang dapur dan kawasan riadah.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah.979 kaki persegi. ruang stor dan ruang dapur sahaja.000 meter persegi.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang.7 RUANG Dari segi keluasan ruang. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah.020 meter persegi atau 10.

10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja.30 pagi 2. Masa beroperasi ialah dari jam 7. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7.30 petang.30 petang 29 .45 pagi hingga 5.bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil. 5.45 petang hingga 5.45 pagi hingga 10.

agama telah pun diberi penekanan. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. isu tentang segmen pasaran.6. agama dan perkhidmatan pengangkutan. Dalam industri ini. Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak. kelas agama dan pengangkutan. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. penetapan harga produk. senilukis.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya. kelas bahasa. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . 6. senilukis. di bawah produk perkhidmatan tadika. kelas muzik. kelas bahasa. penjagaan kanakkanak. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak. peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri. kelas senilukis. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika.muzik. muzik. strategi edaran lan promosi. konsep perkhidmatan.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika. Antara sebab utama ialah. pembelajaran tentang kelas bahasa.

Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah . 6. Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun. Namun demikian. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. 31 .3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar. Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja. mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain. mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri. Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan.perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan. Secara purata. Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. 6.perniagaan yang terlibat ialah Taska). bagi kaum Cina. kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza. Manakala dari segi umur pula. kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun.4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur.

6. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. • Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari. • Riadah. Asas Bahasa Melayu. Montenssori. Akhlak (Tauhid. Asas tulisan dan membaca. Ibadat dan Sirah). Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan. Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra. Penekanan latihan dan bacaan jawi. Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr.5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Asas mengira (Matematik). Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri. Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut.

di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan . Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu. Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama.di London. Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri.Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 .

6. 34 .7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan.Konsep Pengurusan 3M (Menulis. Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai.3 untuk perincian). cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis. mengira dan membaca. Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR.wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. 6. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan.6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika. Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis. Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar. Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis.lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah. Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran . Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6. mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk.

tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit). Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur. kad perniagaan dan “word of mouth”.Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas.8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. 35 . Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika. Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. aktiviti tahunan. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan. padang permainan dan ruang pejabat. 6. sepanduk. Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara.

Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad. 36 . Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka.9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan.6.

4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja.2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7. didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka. 7. Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat.1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran. 37 . Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan. 7.7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7.

Jalan SS 18/2A. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn.1. Jalan SS 2/72. Ismaliza Ismail 2. 47300 Petaling Jaya. 38 . Persatuan Tadika Malaysia No. Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. 1. 58.

028. Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69.770 RM 71.025 RM 69.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika. Jadual 8.153 RM 2.980 RM 8. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71.290.2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan.540 RM 1. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap. 8.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8. Di samping itu.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60. 8. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut.1.028 39 . pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57. Jadual 8.2 dan 8.850 RM 9.

980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.000 0 11.143 Pra-0perasi 1.300 0 5.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.Jadual 8.000 1.947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.500 88 orang Jadual 8.300 13.000 0 14.

Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. secara purata bernilai RM 60. kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. 41 .096. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi. kos pemasaran dan kos operasi. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. Secara purata. Kos Operasi. perabot dan kelengkapan dan kenderaan. Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi. Kos Pentadbiran.947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. Secara purata. bangunan. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan. Kos Pemasaran.8. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. bahan pengajaran dan utiliti. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan. Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). pelaburan terhadap aset tetap.850.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi. sewa tanah dan bangunan. Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran.980. utiliti dan sebagainya.

4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran. Yuran terendah ialah sebanyak RM10. 42 .770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2. ubahsuaian. 8. pembayaran deposit dan sebagainya.00.00 dan tertinggi berjumlah RM200. Secara purata. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak. belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1. Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50.Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran.025 bagi tadika.

Secara purata. Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak. Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah.Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah. yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah). Bagi kes tertentu. Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan. 43 . Secara purata. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150. terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak. ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan.5).5). Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan .Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah.

maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak. (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak. pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8. hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah). dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal.Bagi tujuan analisis. Bagi tujuan analisis. Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan. 44 . Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah.5.

Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong.Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi. kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan. iaitu : Jualan .Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 . Oleh yang demikian.

45 .

392 (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7. .

46 .

Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan. Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. 9. Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan. 47 .1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika.9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9. Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting. kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude).2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya.

Jadual 9. minat atau sukakan kanak-kanak. kerja kuat. Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking.1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 .1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika. keberanian. Jadual 9.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan . dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan. kecekalan/kesabaran. tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan.

seperti di Jadual 9. Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya. Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan. tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image).2.9.3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. premis. pekeranian dan sokongan. 49 . Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk. Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya. Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri. Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.

Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. aktiviti tahunan. mempunyai cawangan tambahan. pemakanan dan kaedah pengajaran. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Jadual 9. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. rangkaian perniagaan.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Kandungan Program Prasekolah .1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. . Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Langkah pertama. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. . pemasaran dan kewangan. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. pentadbiran. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Bagi mendapatkan maklumat lanjut.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. .A.

.

Data Penduduk Mengikut Bangsa .2.

.

.

.

) .5. Data Persaingan (Samb.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. PENDAFTARAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. .

.

.

.

Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan.• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak.. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : . Kertas Kerja. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan.

.

surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. .Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jalan keluar masuk .Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama.

• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. • Kedudukan di tempat yang sesuai. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat.

• Mengadakan buku pelawat. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir .

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

burung .• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. kucing.

Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak . Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman.

• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .

• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 BILANGAN PEKERJA .) Pengangkutan 5.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.7 RUANG .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.8 BILANGAN BILIK DARJAH .

.

.

.

.

5.9 PELAJAR .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 Konsep Perniagaan Tadika .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6 Penetapan Harga Perkhidmatan .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.7 Edaran Produk .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 BELANJAWAN PROMOSI .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Persatuan Tadika Malaysia .

.

2. Persatuan Taska Negeri Selangor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.4PENDAPATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.392 (jika menyewa bangunan).Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. mempunyai cawangan tambahan. pemakanan dan kaedah pengajaran. aktiviti tahunan. .Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. rangkaian perniagaan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful