PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Langkah pertama. 4 . Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai.

Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama. Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat. Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah). 5 .Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I).

barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. pentadbiran.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. pemasaran dan kewangan. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. 6 .

pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur. usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih. Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik. Di samping itu.2.1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika. 7 . Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili.2 Metodologi Kajian 3. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu.3 KAJIAN PASARAN 3. 3. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan. Sekiranya data tidak dapat diperolehi.1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. pejabat perbandaran dan majlis daerah.

2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan. Dalam fasa kedua ini. konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar. Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14. Contoh.• Profil Persaingan Di samping itu. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih. Sekiranya mampu. usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat). usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan. 8 . Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan. pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki.2. 3. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder.

• 9 . Misalnya.3. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika). Terdapat persaingan. Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya. masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad. tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja. Ada persaingan.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun.

FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A. 7. 4. 8. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. Nama Kampung/Seksyen 1 2 3. Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah . 10. Jumlah 2. 6. 5. 9.

2.Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 11 . 3.

5.) Nama danlamat Tadika 1. 2. . 3. Data Persaingan (Samb.

FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 . Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4.RM 5000 Melebihi RM 5000 2.RM 2500 RM 2501 .RM 1500 RM 1501 . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5. Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3. Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6. Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : .

4. semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business . iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship).ROB) sebelum memulakan perniagaan. perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company). pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 . PENDAFTARAN TADIKA 4. Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan. pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih. Jika nama tersebut diluluskan. Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika.

) Syarikat Sdn. Perkongsian Lazimnya. Bhd. Bhd. Bagaimanapun. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D). Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan. pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 . Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company .A.N. rakan kongsi baru. pengusaha hendaklah mengisi Borang B.Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun. cawangan baru dan sebagainya. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat. .1A) secara berasingan. setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P.

Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn.Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan. Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. • Salinan surat kelulusan. • Memorandum dan Artikel Persatuan. modal dibenarkan. Bhd. Lampiran A memuatkan nama syarikat. 4. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah. • Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan. objek pertama.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat.

Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing.Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran). Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. 17 . kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih. Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling.

alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran.. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan.• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan). Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). nombor kad pengenalan. Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. Kertas Kerja. 18 . Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan.

• Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai. • Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba).Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Rumah berkembar. 4. • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas). 19 . • Rumah sebuah (banglo). • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja).3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen. • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah. • Rumah pangsa (tingkat bawah).

Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan.Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak. Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . • Kedudukan di tempat yang sesuai. . 20 . • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka. • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka.Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut. Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. . • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam. • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang). Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama.

Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. bandar kecil 10 meter). jarak minimum antara dua pintu 5 meter).TKA 2 jam. • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter.4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat). • Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) . • Menyediakan ruang dapur. mempunyai sistem sprinkler 43 meter. Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) . • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). • Mempunyai ruang penyimpanan makanan. • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain.tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam. • Menyediakan ruang penyediaan makanan. Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat. 21 . • Bukan bangunan tingkat basement. had jalan mati 9 meter. • Menyediakan ruang berasingan (sick bay). • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter. 4. • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya.

2 unit 4. . • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar. • Mewujudkan refuge area: .Koridor. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering.5 kg. 4. 22 . .Ruang lobi. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita. • Rumput dipotong dari semasa ke semasa.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih.Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis. • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. • Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk. • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri. hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan. Jika ada aktiviti. • Mengadakan trolley nisbah 1:6. • Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air. • Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis. .Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri.Kawasan terlindung dalam tadika. • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas. • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: .

• Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya. Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih. tidak licin dan air tidak bertakung. alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan. • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya. • Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. 23 . • Lantai bilik mandi.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap. • Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai. • Mengadakan dapur.5 meter persegi. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa.

• Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih.Y. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. • Mengadakan telefon di bangunan pusat. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak. • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat.B) bagi pelesen dan pekerja. kucing. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam. • Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T. • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam. • Mengadakan buku pelawat. 24 .

5. Jalan AUIA/4F Tmn. 54200 Kuala Lumpur. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5. kelayakan tenaga kerja. aspek pekerjaan. 39.5. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. No. Bhd. Bhd. Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn. Ground Floor. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 . 25.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan. Keramat Permai. Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan. 8. Bhd. No. No.

3 BILANGAN PEKERJA .) Pengangkutan 5.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.

5. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn. Sg. Kamaruddin Musa 4. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. Ismaliza Ismail 27 . 47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. 5. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Ramal Dalam. Persatuan Tadika Malaysia No. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. 8. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. Hj. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika. Al-Ameen Serve Holding Sdn. 91. Jalan Gasing. Bhd.my 5.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. Jalan SS 2/72. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Bhd. Persatuan Taska Negeri Selangor No. Jalan SS 18/2A. 46000 Petaling Jaya. No. No. Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. 43000 Kajang. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg.1.edu. Tingkat Bawah. Tadika Sri Montessori Sdn. 58.

000 meter persegi. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah. Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. bilik darjah. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang. 5. ruang stor dan ruang dapur sahaja. Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1.5. ruang dapur dan kawasan riadah. ruang stor.068 kaki persegi.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah.7 RUANG Dari segi keluasan ruang. 5. Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat.979 kaki persegi. Angka ini juga menunjukkan 28 . bilik darjah.020 meter persegi atau 10. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar. Dari segi keluasan ruang perniagaan pula.

10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja.45 petang hingga 5.bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil.30 petang. 5.30 petang 29 .45 pagi hingga 5. Masa beroperasi ialah dari jam 7. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7.45 pagi hingga 10.30 pagi 2.

senilukis. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. kelas bahasa. kelas senilukis. Antara sebab utama ialah. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika. kelas muzik. muzik. penjagaan kanakkanak. strategi edaran lan promosi.muzik. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak. kelas bahasa.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika. di bawah produk perkhidmatan tadika.6. kelas agama dan pengangkutan. agama dan perkhidmatan pengangkutan. Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. Dalam industri ini. pembelajaran tentang kelas bahasa. 6. penetapan harga produk. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak. agama telah pun diberi penekanan. isu tentang segmen pasaran. senilukis. konsep perkhidmatan.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri.

Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun. 31 . kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. Secara purata. Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah . Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan. mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri. 6. 6.4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur. bagi kaum Cina.3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar.perniagaan yang terlibat ialah Taska). didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza.perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan. Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja. kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. Namun demikian. Manakala dari segi umur pula.

Montenssori. Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan. Akhlak (Tauhid. Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra.6. Asas mengira (Matematik). Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . • Riadah. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri. Asas Bahasa Melayu. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). Ibadat dan Sirah). Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr. • Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari. Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama.5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Asas tulisan dan membaca. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut. Penekanan latihan dan bacaan jawi.

di London. di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London.Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 . Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan . Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu. Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri.

Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran . 6. 34 .lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan. cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis.6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika. Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6.3 untuk perincian). Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis. 6.Konsep Pengurusan 3M (Menulis.wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar.7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan. mengira dan membaca. Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR. Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis. Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk. mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai.

35 .8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara.Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. padang permainan dan ruang pejabat. Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara. tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. kad perniagaan dan “word of mouth”. Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika. aktiviti tahunan. Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan. Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit). 6. sepanduk. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas. kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur.

6. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3.9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan. Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka. 36 .

1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan. 37 . Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan. Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat.4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan.7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7. 7. 7. didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka.2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja.

Ismaliza Ismail 2. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn. Jalan SS 18/2A. 47300 Petaling Jaya.1. 58. 1. 38 . Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. Persatuan Tadika Malaysia No. Jalan SS 2/72.

153 RM 2. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57.1. pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi.028.980 RM 8.2 dan 8.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika.770 RM 71.290. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71.028 39 . Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8. Di samping itu.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika.540 RM 1. 8. Jadual 8.2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan. Jadual 8. 8. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60.025 RM 69.850 RM 9.

947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.500 88 orang Jadual 8.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .143 Pra-0perasi 1.Jadual 8.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.300 0 5.300 13.980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.000 1.000 0 11.000 0 14.2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.

Kos Operasi. Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi.980.850.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah. Secara purata.947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran. Kos Pemasaran. perabot dan kelengkapan dan kenderaan. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). utiliti dan sebagainya. pelaburan terhadap aset tetap.096. Secara purata. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi. kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. sewa tanah dan bangunan. secara purata bernilai RM 60. bahan pengajaran dan utiliti. bangunan. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan.8. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. kos pemasaran dan kos operasi. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi. Kos Pentadbiran. 41 . Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja.

belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1.Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran. pembayaran deposit dan sebagainya. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak.025 bagi tadika. 8. 42 . Secara purata. Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50. ubahsuaian.00.4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran.00 dan tertinggi berjumlah RM200.770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2. Yuran terendah ialah sebanyak RM10.

Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan.5). Secara purata. yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah. Secara purata. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150.Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah. 43 . iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah). manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak.Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8.5). Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak. terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak. Bagi kes tertentu. Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan . ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan. Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah.

Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan.5. kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah). (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak. 44 . Bagi tujuan analisis. dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal. Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah. maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak. hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8. pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri.Bagi tujuan analisis.

iaitu : Jualan .Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi. Oleh yang demikian. Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong.Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 . kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan.

45 .

936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.392 (jika menyewa bangunan). .

46 .

47 . Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya. Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. 9. Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting. Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan.9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9.2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude). Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan.

minat atau sukakan kanak-kanak.Jadual 9.1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika. dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika. tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan. Jadual 9. Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan . kerja kuat. keberanian. kecekalan/kesabaran.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika.1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 .

pekeranian dan sokongan. seperti di Jadual 9.2. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya. 49 .9. Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk. Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya. Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan. tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image).3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan. Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri. premis. Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan.

rangkaian perniagaan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. mempunyai cawangan tambahan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . pemakanan dan kaedah pengajaran. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. hiasan dalaman perniagaan yang menarik.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Jadual 9. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. aktiviti tahunan.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Kandungan Program Prasekolah .1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Langkah pertama. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. . satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. . setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. pentadbiran. pemasaran dan kewangan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A. . PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km.

.

2. Data Penduduk Mengikut Bangsa .

.

.

.

5.) . Data Persaingan (Samb.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. PENDAFTARAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama.

.

.

.

. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : . bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak.• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Kertas Kerja.

.

surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. .Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jalan keluar masuk .Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama.

• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . • Kedudukan di tempat yang sesuai.

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat.

• Mengadakan buku pelawat. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir . Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

burung .• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. kucing.

Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak . Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman.

• Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih.

.• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

) Pengangkutan 5.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.3 BILANGAN PEKERJA .) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.7 RUANG .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8 BILANGAN BILIK DARJAH .5.

.

.

.

.

9 PELAJAR .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 Konsep Perniagaan Tadika .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6 Penetapan Harga Perkhidmatan .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.7 Edaran Produk .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.9 BELANJAWAN PROMOSI .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Persatuan Tadika Malaysia .1.

.

Persatuan Taska Negeri Selangor .2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4PENDAPATAN .8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.392 (jika menyewa bangunan).936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hiasan dalaman perniagaan yang menarik. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. rangkaian perniagaan. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. pemakanan dan kaedah pengajaran. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. . aktiviti tahunan. mempunyai cawangan tambahan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful