PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. 4 . Langkah pertama. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan.

Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I). Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri.Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat. Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama. Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah). Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. 5 .

Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. 6 . pemasaran dan kewangan. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. pentadbiran. Bagi mendapatkan maklumat lanjut.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai.

3. Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili. Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik. 7 .1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika.3 KAJIAN PASARAN 3. usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang. pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur.1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini. Sekiranya data tidak dapat diperolehi. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. Di samping itu. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih.2 Metodologi Kajian 3.2. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu. pejabat perbandaran dan majlis daerah.

usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih.2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan.• Profil Persaingan Di samping itu. Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi. usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. Contoh. pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. Sekiranya mampu. Dalam fasa kedua ini.2. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan. 8 . 3. konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat). Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14.

3. Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya. tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja. tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun. Misalnya. Ada persaingan. • 9 . masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. Terdapat persaingan. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika).

Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah . 7. 9. Jumlah 2. Nama Kampung/Seksyen 1 2 3. 8. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. 5. 4. 10.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A. 6.

3.Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 2. 11 .

) Nama danlamat Tadika 1.5. Data Persaingan (Samb. 3. 2. .

Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6. Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3.RM 1500 RM 1501 .FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 . Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : .RM 2500 RM 2501 . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5.RM 5000 Melebihi RM 5000 2. Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4.

perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company). Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan. pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih.1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika. Jika nama tersebut diluluskan. semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business .ROB) sebelum memulakan perniagaan.4. iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship). Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 . PENDAFTARAN TADIKA 4.

Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun. kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan. Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan. pengusaha hendaklah mengisi Borang B. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 . Bhd. Bagaimanapun. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D).1A) secara berasingan. setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P. Bhd.) Syarikat Sdn.N. . Syarikat Sendirian Berhad (Sdn.A. pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB. Perkongsian Lazimnya. rakan kongsi baru. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company . cawangan baru dan sebagainya.

• Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan. Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. Lampiran A memuatkan nama syarikat. • Memorandum dan Artikel Persatuan. 4. modal dibenarkan. Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn. • Salinan surat kelulusan. Bhd.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. objek pertama. Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat.Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan.

Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta. Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran). Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing. 17 . kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih.

nombor kad pengenalan.. 18 . Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran. Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan.• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan). Kertas Kerja. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5.

Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah. • Rumah pangsa (tingkat bawah). • Rumah sebuah (banglo). 4. 19 . Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai. • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja). • Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). • Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). • Rumah berkembar. • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas).3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen.

• Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan.Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut.Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak. Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam. . • Kedudukan di tempat yang sesuai. • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. . Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . 20 . • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang). • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka. Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai. Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama. • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka.

Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) .Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. bandar kecil 10 meter).4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat).tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam. • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya.TKA 2 jam. • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain. mempunyai sistem sprinkler 43 meter. • Menyediakan ruang dapur. • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). • Menyediakan ruang penyediaan makanan. • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter. • Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) . Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat. • Menyediakan ruang berasingan (sick bay). • Mempunyai ruang penyimpanan makanan. 4. 21 . • Bukan bangunan tingkat basement. had jalan mati 9 meter. • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter. jarak minimum antara dua pintu 5 meter).

4.Ruang lobi. • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. • Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air.5 kg. 22 . .5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih.Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis. • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: . Jika ada aktiviti. hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan. • Mengadakan trolley nisbah 1:6. • Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan. • Mewujudkan refuge area: .2 unit 4. • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering.Kawasan terlindung dalam tadika.Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis. • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar.Koridor. • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri. • Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk. . . • Rumput dipotong dari semasa ke semasa.

• Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai. alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan. • Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3.5 meter persegi. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa. • Lantai bilik mandi. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih. 23 . • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya. • Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot. tidak licin dan air tidak bertakung. • Mengadakan dapur. Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap.

• Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat.B) bagi pelesen dan pekerja. 24 . • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam. • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat. • Mengadakan telefon di bangunan pusat. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan. • Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. • Mengadakan buku pelawat. • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat. kucing. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T. Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.Y. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak.

Bhd. 39. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. Bhd. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan. Ground Floor. No. 54200 Kuala Lumpur. No. kelayakan tenaga kerja. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. Jalan AUIA/4F Tmn.5.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan. 25. Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5. Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 . Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. aspek pekerjaan.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan. 5. Bhd. No. 8. Keramat Permai.

3 BILANGAN PEKERJA .) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.) Pengangkutan 5.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.

47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. Kamaruddin Musa 4. 46000 Petaling Jaya. Tingkat Bawah. Jalan Gasing. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. Ismaliza Ismail 27 . No.5. Persatuan Taska Negeri Selangor No.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika. Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. Jalan SS 2/72.my 5. 43000 Kajang. 58. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn. No. Jalan SS 18/2A. Hj. 91. Ramal Dalam. Al-Ameen Serve Holding Sdn. 8. Sg. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg.1.edu. 5. Persatuan Tadika Malaysia No. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn. Bhd.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Tadika Sri Montessori Sdn. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. Bhd.

Angka ini juga menunjukkan 28 . Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. bilik darjah.000 meter persegi.020 meter persegi atau 10. ruang stor dan ruang dapur sahaja. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1. bilik darjah.068 kaki persegi.7 RUANG Dari segi keluasan ruang. 5. Dari segi keluasan ruang perniagaan pula. kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. 5. ruang stor. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan. Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah. ruang dapur dan kawasan riadah. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah. Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah.979 kaki persegi.5.

bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil.30 pagi 2. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7.30 petang 29 . Masa beroperasi ialah dari jam 7.30 petang.45 petang hingga 5.45 pagi hingga 5. 5.45 pagi hingga 10.10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja.

penjagaan kanakkanak. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . strategi edaran lan promosi. Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. kelas senilukis. 6. kelas bahasa. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. kelas agama dan pengangkutan. Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak. konsep perkhidmatan. senilukis.muzik. di bawah produk perkhidmatan tadika. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya. agama telah pun diberi penekanan. pembelajaran tentang kelas bahasa. kelas muzik. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri. senilukis. isu tentang segmen pasaran.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika. muzik.6. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak. penetapan harga produk. kelas bahasa. Dalam industri ini. agama dan perkhidmatan pengangkutan. Antara sebab utama ialah.

mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain. 31 . Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja. 6.perniagaan yang terlibat ialah Taska). Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan. Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun.perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan. didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza.4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. 6. Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. bagi kaum Cina. kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun. Namun demikian. Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah . Manakala dari segi umur pula. mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri.3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar. Secara purata.

• Riadah.5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Asas mengira (Matematik). Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama. Montenssori. • Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari.6. Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan. Ibadat dan Sirah). Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut. Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). Penekanan latihan dan bacaan jawi. Asas tulisan dan membaca. Asas Bahasa Melayu. Akhlak (Tauhid.

Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan .di London. Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu. di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London.Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 . Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama.

Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis. cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis. 6. mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan.lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah. Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR. mengira dan membaca.7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan. Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai. Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk. Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6. Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar.3 untuk perincian). Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran .Konsep Pengurusan 3M (Menulis.6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika. 34 .wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. 6.

kad perniagaan dan “word of mouth”.8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas. sepanduk. 35 .Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan. 6. Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur. padang permainan dan ruang pejabat. Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara. Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit). kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. aktiviti tahunan. tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika. Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara.

Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka. Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad.9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3. 36 .6.

didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka. 7.1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran. 7. Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika.7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7. Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja.2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7.4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan. 37 .

47300 Petaling Jaya.1. 58. Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn. Jalan SS 18/2A. Ismaliza Ismail 2. Persatuan Tadika Malaysia No. Jalan SS 2/72. 38 . 1.

1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap.1.153 RM 2.025 RM 69. Jadual 8.850 RM 9. pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi. Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8.980 RM 8.770 RM 71.028.540 RM 1. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57. 8. Di samping itu.028 39 .2 dan 8.2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan.290.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika. 8.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60. Jadual 8.

000 0 14.300 13.Jadual 8.143 Pra-0perasi 1.000 1.500 88 orang Jadual 8.947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.300 0 5.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.000 0 11.980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.

Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). bahan pengajaran dan utiliti. secara purata bernilai RM 60.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah. pelaburan terhadap aset tetap. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan. kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran. Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja.980.8.096. Kos Operasi. utiliti dan sebagainya. Secara purata. Kos Pemasaran. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi. Kos Pentadbiran. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan. sewa tanah dan bangunan. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi. kos pemasaran dan kos operasi. bangunan. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. 41 . Secara purata. perabot dan kelengkapan dan kenderaan.947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi.850.

8. belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1. pembayaran deposit dan sebagainya. Secara purata. Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50.025 bagi tadika. 42 .Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran.4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak. Yuran terendah ialah sebanyak RM10. ubahsuaian.00 dan tertinggi berjumlah RM200.770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2.00.

Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. 43 . Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah. Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan . yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah). ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan. Secara purata. terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak. Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150.Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah. Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan. manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak. Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah.5).5). Bagi kes tertentu.Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Secara purata. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak.

Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah. kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah). Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan. (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak. hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. Bagi tujuan analisis. Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. 44 . dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8.Bagi tujuan analisis. pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri. Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal.5. maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak.

iaitu : Jualan .Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi. Oleh yang demikian. kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan.Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 . Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong.

45 .

.Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).392 (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.

46 .

Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan.9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9. Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting. 9. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan. 47 . kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude). Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya.2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika.

kecekalan/kesabaran. kerja kuat. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan .1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 .1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika.Jadual 9. minat atau sukakan kanak-kanak. dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika. tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan. keberanian.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika. Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan. Jadual 9.

seperti di Jadual 9. Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk. Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya. premis. Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri.9. Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan. 49 . pekeranian dan sokongan.2. Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan.3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image).

keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. Jadual 9. aktiviti tahunan. hiasan dalaman perniagaan yang menarik.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. pemakanan dan kaedah pengajaran. rangkaian perniagaan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. mempunyai cawangan tambahan. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Kandungan Program Prasekolah .1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Langkah pertama. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. . kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. pentadbiran. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. . pemasaran dan kewangan. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km.A. .

.

2. Data Penduduk Mengikut Bangsa .

.

.

.

Data Persaingan (Samb.5.) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PENDAFTARAN TADIKA .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. .

.

.

.

.• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : . bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Kertas Kerja.

.

.Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jalan keluar masuk .Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama.

• Kedudukan di tempat yang sesuai. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu.

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat.

Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.• Mengadakan buku pelawat. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir .

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

kucing. burung .• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing.

Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak .Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman.

• Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih.

.• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3 BILANGAN PEKERJA .) Pengangkutan 5.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 RUANG .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8 BILANGAN BILIK DARJAH .5.

.

.

.

.

9 PELAJAR .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 Konsep Perniagaan Tadika .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6 Penetapan Harga Perkhidmatan .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.7 Edaran Produk .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.9 BELANJAWAN PROMOSI .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Persatuan Tadika Malaysia .

.

Persatuan Taska Negeri Selangor .2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4PENDAPATAN .8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.392 (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. rangkaian perniagaan. aktiviti tahunan. . pemakanan dan kaedah pengajaran. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. mempunyai cawangan tambahan. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful