PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. 4 .Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Langkah pertama. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan.

Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah).Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat. Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I). 5 . Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri.

Bagi mendapatkan maklumat lanjut. pentadbiran. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. pemasaran dan kewangan. 6 . sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi.

1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu. Di samping itu. Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik. Sekiranya data tidak dapat diperolehi. pejabat perbandaran dan majlis daerah. Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili.2 Metodologi Kajian 3.1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika. usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang. pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur.3 KAJIAN PASARAN 3. 3.2. 7 .

Sekiranya mampu. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder.• Profil Persaingan Di samping itu. Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14. Dalam fasa kedua ini. usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan.2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan.2. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat). 3. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih. konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar. 8 . Contoh. pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi.

3. tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad. Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya. Misalnya. • 9 . tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika). Ada persaingan.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun. masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. Terdapat persaingan.

5. 7. Nama Kampung/Seksyen 1 2 3. 10. Jumlah 2. 8. Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah .FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A. 6. 4. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. 9.

2. 3.Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 11 .

Data Persaingan (Samb.5.) Nama danlamat Tadika 1. 3. 2. .

Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : .FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5.RM 5000 Melebihi RM 5000 2. Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3.RM 2500 RM 2501 .RM 1500 RM 1501 . Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4. Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6.

perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company). PENDAFTARAN TADIKA 4. semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business . pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 . Jika nama tersebut diluluskan. Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika. Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan. pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih.ROB) sebelum memulakan perniagaan.4. iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship).

) Syarikat Sdn. setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P. .A. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company . Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan. Bhd. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat. kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 . Bagaimanapun.1A) secara berasingan. pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB. rakan kongsi baru.Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun. Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D). pengusaha hendaklah mengisi Borang B. Perkongsian Lazimnya. Bhd.N. cawangan baru dan sebagainya.

2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. • Salinan surat kelulusan. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan. objek pertama. 4. Lampiran A memuatkan nama syarikat. Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn.Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan. Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. Bhd. • Memorandum dan Artikel Persatuan. Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah. • Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. modal dibenarkan.

17 . kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran). Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing.Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta. Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling.

Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. 18 . Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran. Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). nombor kad pengenalan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama. Kertas Kerja. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan..• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan).

• Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai. • Rumah sebuah (banglo). • Rumah berkembar. • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja).Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). 4. • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah. • Rumah pangsa (tingkat bawah). • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas).3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen. 19 .

Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. • Kedudukan di tempat yang sesuai. Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang). . • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai.Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai. • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka. 20 . Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu.Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam. • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. .Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut. • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : . Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama.

Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat. 21 .Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) . • Menyediakan ruang penyediaan makanan.4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat). • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. • Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) .TKA 2 jam. • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter. • Bukan bangunan tingkat basement. • Mempunyai ruang penyimpanan makanan. • Menyediakan ruang dapur.tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam. bandar kecil 10 meter). jarak minimum antara dua pintu 5 meter). • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya. had jalan mati 9 meter. • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain. mempunyai sistem sprinkler 43 meter. • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter. • Menyediakan ruang berasingan (sick bay). 4.

• Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan.Koridor.5 kg. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering. .Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis. • Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air. • Rumput dipotong dari semasa ke semasa. • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar. 4. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita. . • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih. 22 . • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas. • Mewujudkan refuge area: . • Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk.2 unit 4. • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. • Mengadakan trolley nisbah 1:6.Kawasan terlindung dalam tadika.Ruang lobi. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis. . hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan.Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri. Jika ada aktiviti. • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: .

• Mengadakan dapur. tidak licin dan air tidak bertakung. • Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai. Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya. • Lantai bilik mandi. • Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya.5 meter persegi. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa. • Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap. 23 . alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa. Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih.

• Mengadakan buku pelawat.B) bagi pelesen dan pekerja. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat. • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat.Y. • Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak. 24 . Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam. kucing. • Mengadakan telefon di bangunan pusat.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam. • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan. • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T.

8. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. No. Bhd.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan. 39. 5. Jalan AUIA/4F Tmn. 54200 Kuala Lumpur. No.5. aspek pekerjaan. Bhd. Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 . Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. No. Bhd.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan. 25. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. kelayakan tenaga kerja. Keramat Permai. Ground Floor. Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn.

) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.3 BILANGAN PEKERJA .) Pengangkutan 5.

Jalan Gasing. Sg. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn. Kamaruddin Musa 4. Ramal Dalam. Hj. 47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Persatuan Taska Negeri Selangor No.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Bhd. 58.5. Jalan SS 18/2A. Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. Jalan SS 2/72.edu. 8. Tadika Sri Montessori Sdn. No.1. Persatuan Tadika Malaysia No. 91.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. 5. Ismaliza Ismail 27 . 43000 Kajang. 46000 Petaling Jaya. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. Tingkat Bawah. Bhd. Al-Ameen Serve Holding Sdn. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg. No.my 5. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika.

Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi. 5. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah. 5. Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. Angka ini juga menunjukkan 28 .979 kaki persegi. bilik darjah.020 meter persegi atau 10. bilik darjah.068 kaki persegi. ruang stor dan ruang dapur sahaja.5. ruang dapur dan kawasan riadah. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah. Dari segi keluasan ruang perniagaan pula.7 RUANG Dari segi keluasan ruang. Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat.000 meter persegi. Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah. ruang stor.

45 petang hingga 5.30 petang 29 .bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil.45 pagi hingga 5.30 pagi 2.10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja. Masa beroperasi ialah dari jam 7. 5. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7.45 pagi hingga 10.30 petang.

peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri. pembelajaran tentang kelas bahasa. kelas muzik. kelas senilukis. kelas agama dan pengangkutan.6.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . penjagaan kanakkanak. Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak.muzik. kelas bahasa. agama telah pun diberi penekanan. Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. isu tentang segmen pasaran. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya. penetapan harga produk. konsep perkhidmatan. senilukis. kelas bahasa. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. Dalam industri ini. di bawah produk perkhidmatan tadika. Antara sebab utama ialah. strategi edaran lan promosi. senilukis. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika. agama dan perkhidmatan pengangkutan. muzik.

31 . Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah . Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain.perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan. Manakala dari segi umur pula. Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja.3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar. mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri. Secara purata. Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan.4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur. didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza. 6. bagi kaum Cina. kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun.perniagaan yang terlibat ialah Taska). Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun. kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. 6. Namun demikian.

Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama. Penekanan latihan dan bacaan jawi. • Riadah. Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra. Asas tulisan dan membaca. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. • Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari. Asas Bahasa Melayu. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr. Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan. Montenssori.6. Asas mengira (Matematik).5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri. Akhlak (Tauhid. Ibadat dan Sirah).

Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 .di London. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan . Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu. Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri. di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London.

6.wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. 6. Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis. cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis.3 untuk perincian). Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR. 34 . mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk.7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan. mengira dan membaca.6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika.lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah. Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis. Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6. Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai. Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran .Konsep Pengurusan 3M (Menulis. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan. Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar.

tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan. Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas.8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. padang permainan dan ruang pejabat. 6. 35 . aktiviti tahunan. kad perniagaan dan “word of mouth”. Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit). Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara.Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara. sepanduk. Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika.

Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3. 36 .9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka.6. Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan.

1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika. Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat. 7. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan.7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7. didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka.2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7. 37 . 7. Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan.4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan.

Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn.1. Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. Persatuan Tadika Malaysia No. Jalan SS 2/72. Ismaliza Ismail 2. Jalan SS 18/2A. 38 . 1. 58. 47300 Petaling Jaya.

028.025 RM 69.770 RM 71. pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi.153 RM 2. 8. Di samping itu. 8. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71.2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60. Jadual 8. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap.980 RM 8.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57.1.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika.028 39 .850 RM 9.540 RM 1.2 dan 8.290. Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika. Jadual 8.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8.

980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.143 Pra-0perasi 1.300 13.000 1.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .500 88 orang Jadual 8.000 0 14.000 0 11.300 0 5.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.Jadual 8.

Kos Pemasaran.947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi. secara purata bernilai RM 60. Secara purata. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan. Kos Pentadbiran. Kos Operasi.980. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. bahan pengajaran dan utiliti. kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. perabot dan kelengkapan dan kenderaan. Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah.8. utiliti dan sebagainya.096. 41 . bangunan.850. pelaburan terhadap aset tetap. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan. Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran. Secara purata. kos pemasaran dan kos operasi. sewa tanah dan bangunan. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi.

4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran. Yuran terendah ialah sebanyak RM10.00 dan tertinggi berjumlah RM200.770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2.00. 42 . belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1.Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak. 8. Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50. pembayaran deposit dan sebagainya. ubahsuaian. Secara purata.025 bagi tadika.

Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah. Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah. terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak. iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah).Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah. Secara purata. Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150. Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan . Secara purata. 43 . ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan. manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak.5).5). Bagi kes tertentu. Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan.Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8.

5.Bagi tujuan analisis. pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri. kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah). hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. Bagi tujuan analisis. 44 . Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal. Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan. maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak. Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8. dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah. (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak.

iaitu : Jualan . kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan. Oleh yang demikian.Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 . Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong.Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi.

45 .

manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.392 (jika menyewa bangunan). .Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan).

46 .

1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika.2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude). Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan. Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan. 9.9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9. Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya. Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting. Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan. 47 .

Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking.1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika.1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 . Jadual 9. minat atau sukakan kanak-kanak. kerja kuat. kecekalan/kesabaran. dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan.Jadual 9. tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan . keberanian.

Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan. 49 . Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan. seperti di Jadual 9. pekeranian dan sokongan. tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image). Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya.9. Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya.2. Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri.3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. premis.

Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. mempunyai cawangan tambahan. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . rangkaian perniagaan. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. Jadual 9. pemakanan dan kaedah pengajaran. aktiviti tahunan. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.4 Kandungan Program Prasekolah .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. . Langkah pertama. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

pentadbiran. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. pemasaran dan kewangan. . Bagi mendapatkan maklumat lanjut. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. .

.

2. Data Penduduk Mengikut Bangsa .

.

.

.

5.) . Data Persaingan (Samb.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. PENDAFTARAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama.

.

.

.

Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Kertas Kerja. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak.. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan.• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : .

.

surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan.Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. Jalan keluar masuk .

• Kedudukan di tempat yang sesuai. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu.

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat.

• Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir . Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.• Mengadakan buku pelawat.

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

kucing. burung .• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing.

Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak .Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman.

• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .

.• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

) Pengangkutan 5.) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.3 BILANGAN PEKERJA .Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7 RUANG .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.8 BILANGAN BILIK DARJAH .

.

.

.

.

9 PELAJAR .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5 Konsep Perniagaan Tadika .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.6 Penetapan Harga Perkhidmatan .

.

.

.

.

.

.

.

.

7 Edaran Produk .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.9 BELANJAWAN PROMOSI .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Persatuan Tadika Malaysia .1.

.

2. Persatuan Taska Negeri Selangor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.4PENDAPATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). .392 (jika menyewa bangunan).936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7. manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. rangkaian perniagaan. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. aktiviti tahunan. . mempunyai cawangan tambahan. pemakanan dan kaedah pengajaran.