PANDUAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA

HAKCIPTA TERPELIHARA © Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiar dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Penerbitan Oleh INSTITUT KEUSAHAWANAN NEGARA KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses Penubuhan Tadika Kajian Pasaran Pendaftaran Tadika Strategi Operasi Perniagaan Tadika Strategi Pemasaran Perniagaan Tadika Strategi Pentadbiran Perniagaan Tadika Implikasi Kewangan Perniagaan Tadika Faktor-Faktor Kejayaan

1 PENGENALAN INDUSTRI 1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Matlamat utama Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah untuk memastikan perkembangan murid yang menyeluruh, bersepaduan seimbang. Bagi mencapai tujuan ini, Kementerian Pelajaran memberi tumpuan terhadap dua pertimbangan utama dalam menggubal kurikulum prasekolah untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun, iaitu: • Melengkapkan golongan kanak-kanak dengan pengalaman kehidupan harian yang selaras dengan tahap sperkembangan mereka. Membekalkan asas persediaan untuk menjalani pendidikan formal kelak.

1.2 Senario Pendidikan Pra Sekolah Program pendidikan prasekolah memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan tidak formal serta dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 1.3 Definisi Pendidikan Pra Sekolah Terdapat dua bentuk pengurusan pendidikan prasekolah dalam negara, iaitu:
1

1.3.1 Pengurusan TASKA Taska merupakan singkatan daripada “Taman Asuhan Kanak-Kanak”. Mengikut Akta Taman Asuhan KanakKanak 1984 seksyen 2 mentakrifkan Pengurusan TASKA sebagai mana-mana premis yang menerima masuk 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun, lebih dari satu isi rumah untuk dijaga dengan upah. Di bawah Seksyen 5 akta yang sama membahagikan taska kepada 2 kategori iaitu TASKA rumah yang menerima kurang dari 10 orang kanak-kanak dan TASKA institusi pula menerima lebih dari 10 orang kanak-kanak di bawah jagaan mereka. 1.3.2 Pengurusan Tadika Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Bagaimana pun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. 1.4 Kandungan Program Prasekolah Berdasarkan statistik Kementerian Pelajaran, bilangan Taman Didikan Kanak-Kanak (Tadika) sehingga Jun 1999 ialah 2,380 buah dengan seramai 286,900 murid-murid. Kementerian Pelajaran sedang mengkaji untuk mewajibkan pendidikan prasekolah di kalangan kanakkanak berumur lima tahun untuk membolehkan mereka menamatkan alam persekolahan pada usia 18 tahun berasaskan kepada sistem pendidikan yang diamalkan di Amerika Syarikat (Berita Harian, 2 Januari 2000).
2

Ada pasaran Penetapan Premis/Lokasi (Sewa/Beli/Dirikan)

Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC)

Memohon Lesen Perniagaan (Kerajaan Tempatan) Tidak Lulus Lulus Memohon Kelulusan (Pendaftaran Dengan Jabatan Pendidikan) Tidak Lulus Lulus Pelaksanaan

3

Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. Langkah pertama. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3. 4 . Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran.

Langkah ketiga ialah memajukan permohonan pendaftaran perniagaan/syarikat kepada Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat. Beberapa siri kajian pasaran terpaksa dilakukan bagi kawasan berbeza sehingga hasil kajian memberi keputusan bahawa wujudnya pasaran bagi perniagaan perkhidmatan tadika. Langkah keempat ialah memohon lesen perniagaan dengan pihak kerajaan tempatan (majlis perbandaran/daerah). Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian. permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. Permohonan tersebut hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. Proses pendaftaran perniagaan diterangkan dalam Bab 4. Jika mereka memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada Pendaftar Syarikat.Sebaliknya jika kajian pasaran menunjukkan bahawa tiada pasaran terhadap perniagaan perkhidmatan tadika maka usahawan perlu melakukan kajian pasaran di kawasan yang lain. Setiap pengurusan tadika adalah tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran (sila lihat Lampiran I). 5 . maka permohonan tambahan hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Langkah ke lima ialah memohon surat kelulusan menjalankan perkhidmatan tadika. Jika usahawan bercadang untuk menjalankan perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama.

Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. Bagi mendapatkan maklumat lanjut. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. pemasaran dan kewangan. pentadbiran. setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. 6 .

usahawan perlu meneliti beberapa faktor asas yang kritikal bagi menjamin kedudukan perniagaan/syarikat pada jangka masa panjang. Kajian ini akan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai pasaran di lokasi yang telah dipilih. Sumber data yang dikaji boleh diperolehi melalui data sekunder (secondary data) yang disimpan di Jabatan Statistik. 3. usahawan mestilah mengadakan kajian sendiri di lokasi yang dipilih Contoh format keperluan data dinyatakan pada muka surat 11. Perkara-perkara yang mesti dikaji dalam fasa pertama ialah: • Profil isi rumah dalam lingkungan 10 kilometer Antara data yang mesti diperolehi ialah jumlah famili. pecahan mengikut bangsa dan data penduduk mengikut umur. pejabat perbandaran dan majlis daerah.1 Fasa Pertama : Data Asas Dalam fasa pertama ini.2. Sekiranya data tidak dapat diperolehi.3 KAJIAN PASARAN 3. Di samping itu.2 Metodologi Kajian 3. usahawan juga dapat membuat keputusan sama ada perniagaan perkhidmata tadika boleh dijalankan di lokasi berkenaan.1 PENGENALAN Sebelum usahawan menceburi perniagaan perkhidmatan tadika. kajian tentang kewujudan pasaran perlu dibuat terlebih dahulu. 7 .

Contoh. usahawan juga boleh mengupah syarikat perunding untuk menjalankan kajian berkenaan.2 Fasa Kedua : Perincian Profil Pasaran Sekiranya kajian fasa pertama mendapati bahawa usahawan boleh membuka satu lagi perniagaan perkhidmatan tadika di lokasi berkenaan. kerana data yang berkenaan amat sukar diperolehi melalui data sekunder. Kelebihan dan kekurangan pesaing boleh dikaji dengan menemuduga pelanggan-pelanggan kepada perkhidmatan tadika yang sedang beroperasi.• Profil Persaingan Di samping itu. Dalam fasa kedua ini. Data yang dikaji mesti meliputi jumlah persaingan (disenaraikan semuanya mengikut alamat).2. 3. Sekiranya mampu. pendapatan isi rumah atau ketua keluarga akan memberi input kepada usahawan tentang harga perkhidmatan yang hendak ditawarkan. konsep pembelajaran setiap tadika yang ada dan jumlah pelajar. Kajian ini seharusnya memberi maklumat kepada usahawan untuk membuat keputusan tentang strategi perniagaan yang akan dijalankan. maka kajian lebih terperinci hendaklah dibuat tentang profil pasaran yang ingin dimasuki. Contoh format dan soalan bagi kajian profil pasaran fasa kedua dinyatakan pada muka surat 14. usahawan perlu juga mengkaji tentang kemungkinan wujudnya tadika yang sedia ada. usahawan harus mengkaji sendiri data yang diperlukan di lokasi yang telah dipilih. 8 .

Ada persaingan. Misalnya. masih ada ruang untuk menawarkan konsep pembelajaran Montessori yang belum diperkenalkan lagi. Terdapat persaingan.3. Ada persaingan tetapi masih belum dapat memenuhi permintaan sepenuhnya.3 ANTARA FAKTOR YANG DIAMBIL KIRA BAGI MEMULAKAN PERNIAGAAN PERKHIDMATAN TADIKA • • • • Populasi yang ramai berumur antara 4 tahun hingga 6 tahun. tetapi hanya menawarkan konsep pembelajaran yang t erhad. tetapi khusus untuk satu bangsa sahaja. Tiada persaingan langsung (belum ada perniagaan tadika). • 9 .

Jumlah 2. 7. 10. 6. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. 9. 8. Data Penduduk Mengikut Bangsa Bilangan Isi Rumah . 5. 4. Nama Kampung/Seksyen 1 2 3.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA I A.

Nama dan Alamat Tadika Konsep Bilangan Pelajar 1. 2. 11 . 3.

5. 2. 3. Data Persaingan (Samb. .) Nama danlamat Tadika 1.

Kenderaan yang dimiliki Tiada kenderaan sendiri Motosikal Kereta Lain-lain : Nyata 3.RM 5000 Melebihi RM 5000 2.FORMAT KAJIAN PASARAN FASA 2 1 Pendapatan isi rumah Kurang RM 1000 RM 1001 . Sektor pekerjaan ketua keluarga Kerajaan Swasta Berniaga 5.RM 2500 RM 2501 . Adakah anda suami-isteri bekerja ? Ya Tidak 4.RM 1500 RM 1501 . Nyatakan jenis atau konsep pembelajaran yang anda lebih minat untuk anak anda pelajar : . Adakah anda merancang untuk menghantar anak anda ke Sekolah Tadika ? Ya Tidak 6.

perkongsian (partnership) dan syarikat sendirian berhad (private limited company). Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. pengusaha boleh meneruskan langkah-langkah berikut: Dapatkan Borang A dari ROB Lengkapkan Borang A Borang Yang Telah Dipenuhi Hendaklah Disahkan Oleh Pesuruhjaya Sumpah Serahkan Borang A Dengan Menyertakan Kad Pengenalan 14 .ROB) sebelum memulakan perniagaan. iaitu perniagaan perseorangan (sole proprietorship). Kaedah pendaftaran bagi setiap bentuk perniagaan adalah seperti berikut: Perniagaan Perseorangan Sebelum memulakan pendaftaran perniagaan. Jika nama tersebut diluluskan.4. PENDAFTARAN TADIKA 4. semua bentuk perniagaan perseorangan dan perkongsian dikehendaki mendaftar dengan Pejabat Pendaftar Perniagaan (Registrar of Business . pengusaha dikehendaki mengisi borang carian nama yang boleh diperoleh daripada ROB bagi memastikan tiada pertindihan terhadap nama yang dipilih.1 Proses Penubuhan dan Pendaftaran Perniagaan Syarikat Terdapat tiga bentuk perniagaan yang boleh ditubuhkan bagi mengendalikan perkhidmatan tadika.

. boleh ditubuhkan dan didaftarkan dengan Pejabat Pendaftaran Syarikat (Registrar of Company .1A) secara berasingan. Bhd. Pengusaha juga dikehendaki memulangkan sijil pendaftaran asal (Borang D). Bhd.ROC) berpandukan kepada langkah-langkah berikut : Pilih Nama Syarikat Dapatkan Kelulusan ROC Bagi Nama Yang Dipilih Penuhkan Borang-Borang Yang Berkaitan Penuhkan Lampiran A 15 . kaedah pendaftaran perkongsian adalah serupa dengan pendaftaran perniagaan perseorangan. Perkongsian Lazimnya.A.) Syarikat Sdn. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat perniagaan seperti alamat. Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Jika pengusaha ingin menamatkan operasi perniagaan. rakan kongsi baru. Bagaimanapun. pengusaha perlu memenuhi Borang C yang boleh diperolehi daripada ROB. cawangan baru dan sebagainya.Pendaftaran perniagaan hanya sah untuk satu tahun sahaja dan perlu diperbaharui setiap tahun.N. setiap rakan kongsi dikehendaki mengisi borang butir-butir ahli kongsi (Borang P. pengusaha hendaklah mengisi Borang B.

4. sijil perbadanan akan dikeluarkan dan syarikat boleh memulakan beroperasi menggunakan nama yang didaftarkan.Pemilihan Nama Syarikat Serahkan Borang 13 A bagi mendapatkan kebenaran menggunakan nama yang dicadangkan. Jika pihak ROC berpuas hati dengan permohonan yang telah dikemukakan. • Memorandum dan Artikel Persatuan.2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN Pendaftaran tadika adalah melalui proses-proses berikut 16 . Lampiran A memuatkan nama syarikat. Penggunaan nama hendaklah seratus peratus dalam bahasa Melayu atau seratus peratus Bahasa Inggeris dan tidak melebihi 50 huruf termasuk perkataan Sendirian Berhad atau Sdn. objek pertama. alamat pejabat yang didaftarkan dan butir-butir pengarah. modal dibenarkan. Borang-Borang Yang Perlu Dikemukakan Borang-borang berikut perlu dikemukakan semasa menubuhkan syarikat : • Borang 6 : Surat akuan berkanun mengenai pematuhan segala peraturan. Lampiran A Lampiran ini hendaklah diisi dalam tiga salinan dan dikembalikan kepada ROC bersama dokumen-dokumen syarikat. Bhd. • Borang 48 A : Akuan berkanun sebelum perlantikan menjadI pengasas atau pengarah. • Salinan surat kelulusan.

Pemohon hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penubuhan. Pelan tapak bilik-bilik lengkap berukuran (lakaran). Permohonan hendaklah disertakan : • • Pelan lokasi lengkap (lakaran) kedudukan dan pandu arah kawasan sekeliling.Mengemukakan Permohonan Penubuhan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Negeri Mengemukakan Borang Permohonan Pendaftaran Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Jabatan Pendidikan Mendapatkan Pandangan dan Sokongan Daripada Agensi-Agensi Berkaitan Surat Kelulusan Dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Dengan Syarat-Syarat Tertentu Jabatan Pendidikan Mengeluarkan Sijil Pendaftaran Sekolah Permohonan Kepada Jabatan Pendidikan Negeri Pemohon hendaklah mengemukakan surat permohonan kepada Unit Pendidikan Swasta. 17 . Pendaftar Sekolah-Sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri masng-masing. kaedah kursus ditawarkan dan alamat tetap lokasi yang dipilih.

Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : • Pihak Berkuasa Tempatan • Jabatan Bomba dan Penyelamat • Pendaftar Perniagaan (ROB/ROC) Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5.• • • • • Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah rumah (bagi kawasan taman perumahan). 18 . Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama.. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan. bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. nombor kad pengenalan. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan. Kertas Kerja. alamat rumah dan tandatangan penghuni/tuan punya rumah tidak kurang daripada sepuluh buah rumah jiran.

• Rumah sebuah (banglo). Salinan cukai taksiran Salinan cukai tanah • Dokumen-dokumen lain : Gambar-gambar tapak Surat perjanjian/kebenaran dari pemilik bangunan (jika disewa) Surat sokongan dari pemilik/penghuni bangunan/ lot bersebelahan Kesesuaian Tapak • Jenis bangunan yang sesuai.Format kertas kerja permohonan penubuhan tadika dengan Jabatan Pelajaran dan permohonan pinjaman dari institusi kewangan. • Bangunan kilang (mengikut sokongan Jabatan Kesihatan dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja). • Rumah pangsa (tingkat bawah). • Bangunan komersil (mengikut sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). • Bangunan pejabat (tingkat 1 hingga 2 kecuali dengan sokongan Jabatan Perkhidmatan Bomba). • Pelan-pelan : Pelan tapak Pelan lantai Lukisan keratan Lukisan tampak • Urusan tanah/percukaian : Salinan hakmilik tanah yang disahkan oleh Pejabat Tanah Daerah. 4. • Rumah berkembar. 19 . • Rumah teres (lot tepi dengan kawasan lapang dan tidak menyebabkan kesesakan dan gangguan lalulintas).3 PERATURAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN Perancangan • Mengemukakan pelan-pelan clan clokumen-clokumen.

Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. • Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya serta boleh dibuka.Mempunyai dua tangga (laluan) bagi masa kecemasan. • Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan lega lantai. . Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. • Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 belakang). Jalan keluar masuk sekurang-kurangnya 10 meter dari simpang utama. • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada keluasan lega lantai. • Kedudukan di tempat yang sesuai. Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian dalam.Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (railings) dengan ketinggian sesuai denganketinggian kanakkanak. . • Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang dipasang dengan jeriji hendaklah dari jenis yang boleh dibuka. • Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar bangunan pusat. • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan.Tangga kayu dan konkrit hendaklah di atas permaidani atau bahan lembut. 20 .

jarak minimum antara dua pintu 5 meter). • Kedudukan tadika tidak melebihi had kelengkapan tangga jentera bomba (bandaraya 40 meter.TKA 2 jam. Ciri Keselamatan Bangunan • Berhampiran dengan tangga keselamatan bagi tadika yang terletak dalam bangunan bertingkat. • Menyediakan ruang penyediaan makanan.Kehendak Kegunaan Ruang • Menyediakan ruang untuk kemudahan belajar dan bermain. • Bukan bangunan tingkat basement. bandar kecil 10 meter). • Tidak mengandungi bahan-bahan bahaya. • Bilik penyediaan dengan tadika (dinaikkan ke paras lantai tingkat) . had jalan mati 9 meter. Kehendak Teknikal Dinding • Antara tadika dengan bahagian lain (dinaikkan ke paras tingkat) .tempoh ketahanan api (TKA) 2 jam. 4. • Pengasingan ruang antara bayi dengan kanak-kanak lain. • Mematuhi had maksimum mengikut bilangan pintu keluar. • Mematuhi jarak perjalanan maksimum (tiada sistem sprinkler 30 meter. • Dinding pejabat (TKA 1/2 jam). 21 . • Menyediakan ruang berasingan (sick bay). mempunyai sistem sprinkler 43 meter. • Mempunyai ruang penyimpanan makanan.4 PERATURAN JABATAN PERKHIDMATAN BOMBA DAN PENYELAMAT Bangunan Keadaan Bangunan Yang Dibenarkan • Mempunyai lebih daripada 1 tangga (bagi bangunan bertingkat). • Menyediakan ruang dapur.

• Mengadakan trolley nisbah 1:6. • Mengadakan tanda keluar lampu kecemasan jenis kuasa tersendiri. . • Mewujudkan refuge area: . .5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN Persekitaran (Operasi) Premis dan Kawasan Sekeliling Perlu Dalam Keadaan Kemas dan Bersih. • Tiada bahan buangan serta botol/tin yang menakung air. .Kawasan terlindung dalam tadika.Koridor. • Tidak dibenarkan pembakaran terbuka atau memasak. alat pemadam api mudah alih jenis debu kering. hendaklah dijalankan di kawasan berasingan yang mempunyai ketahanan api yang dibenarkan.2 unit 4.Alat pengesan asap jenis kuasa tersendiri. Operasi Kehendak Langkah Keselamatan • Tidak dibenarkan menggunakan lilin/pelita. Jika ada aktiviti. • Tidak dibenarkan menggunakan ubat nyamuk. 22 . • Plug point yang rendah hendaklah ditutup dengan kemas.Kehendak Kemudahan Keluar dan Pengosongan Premis. 4.Ruang lobi. • Tidak dibenarkan menggunakan penyambungan wayar. • Rumput dipotong dari semasa ke semasa.5 kg. • Tidak dibenarkan merokok dalam premis. • Mengadakan alat pencegah kebakaran dari jenis yang diluluskan: . • Tidak dibenarkan membawa masuk kanak-kanak ke dalam ruang penyediaan.

• Longkang di dalam kawasan tadika hendaklah ditutup dengan papan tetulang konkrit untuk keselamatan. alat-alat elektrik dan sebagainya hendaklah berada dalam keadaan bersih dan memuaskan. • Mengadakan katil/tempat tidur yang sesuai dan mencukupi. siling dan lantai hendaklah sentiasa dalam keadaan bersih dan memuaskan setiap masa.5 meter persegi. Bangunan (Operasi) Komponen Bangunan • Dinding di dalam dan di luar bangunan. tandas dan tempat buang air kecil serta parit hendaklah sentiasa di dalam keadaan bersih. 23 . Peralatan/Perabot/Kemudahan Dalam Bangunan • Semua perabot. tidak licin dan air tidak bertakung. • Basin mencuci tangan dengan ketinggian tidak melebihi 600mm (2") hendaklah disediakan secukupnya. • Mempunyai ruang dengan kemudahan-kemudahan membasuh yang lengkap. • Mengadakan dapur.Bangunan Kehendak Kemudahan Kebersihan • Menyediakan elbow tap. bilik mandi dan tandas yang sesuai dan memuaskan serta bersih pada setiap masa. • Mematuhi kehendak minimum keluasan lantai 3. • Mangkuk tandas tidak melebihi 150mm (6") tinggi dari paras lantai. • Mempunyai tempat membuang sampah atau menggunakan tong sampah dan karung plastik seperti yang ditetapkan. • Lantai bilik mandi. • Menyediakan susur tangan (handrails) untuk kanakkanak yang kurang upaya.

• Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir mengenai pegawai tersebut hendaklah dikemukakan. 24 . • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan selamat. • Mengadakan buku pelawat. • Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir ibu/bapa/penjaga. • Mengadakan telefon di bangunan pusat.B) bagi pelesen dan pekerja. kucing. Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak. Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai. • Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak yang beragama Islam. • Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan (X-Ray dan T. • Mengadakan seorang yang berkelayakan dan berpengalaman untuk menjaga kanak-kanak. Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. burung dan sebagainya tidak dibenarkan berada di dalam bangunan. Kehendak Umum • Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. • Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk ke dalam bangunan pusat.• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan tidak berbentuk tajam. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan selamat.Y. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih.

Jalan Nilam 1/2 Subang Square FTTS Subang Hi-Tech Industrial Park Batu Tiga. 54200 Kuala Lumpur.2 Keperluan Bahan dan Suber Bagi membolehkan perkhidmatan tadika dijalankan dengan berkesan. Ground Floor. Bhd. Selangor Tel : 03-4910200/012-3918715 25 .5. Keramat Permai. 25. Bhd. 39. Tel :03-4575139/140 Fax : 03-4575132 Mahir Publications Sdn.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang perkaraperkara seperti sumber pembekalan perkhidmatan. 40000 Shah Alam Selangor Tel : 03-7379044 Fax : 03-7379043 Bookman Sdn. 8. setiap usahawan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sumber bahan bagi keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan. No. Di antara bahan-bahan yang perlu disediakan ialah : Bahan Pembelajaran (Buku/nota) Sumber Perbekalan Al-Ameen Serve Holding Sdn. No. kelayakan tenaga kerja. STRATEGI OPERASI PERNIAGAAN TADIKA 5. keluasan ruang perniagaan dan maklumat pelajar. Bhd. No. Jalan AUIA/4F Tmn. Jalan Maju 2/1 Taman Lembah Maju 68000 Ampang. aspek pekerjaan. 5.

Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.3 BILANGAN PEKERJA .) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.) Pengangkutan 5.

47300 Petaling Jaya Tel : 03-79574610 Fax : 03-79544610 2. Al-Ameen Serve Holding Sdn. Jalan Gasing. Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Kg. diploma atau sijil tadika dapat membantu kecemerlangan mutu perkhidmatan. Tadika Sri Montessori Sdn. No. 43000 Kajang. 91. 58. Jalan SS 18/2A. 8. Bhd. Bagaimana pun tenaga pengajar yang mempunyai kelulusan yang lebih tinggi seperti ijazah. Ramal Dalam. Hj. Tingkat Bawah. Jalan SS 2/72.edu. Persatuan Taska Negeri Selangor No. Persatuan Tadika Malaysia No. Sg. Selangor Tel : 03-79575755 Fax : 03-79563580 e-mail : admin@montessori. Selangor Tel : 03-89265853 Fax : 03-89263213 u/p : Tn. Bhd.6 INSTITUSI LATIHAN PENGURUSAN TADIKA Terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam memberikan latihan pengurusan tadika kepada mereka yang berminat dalam bidang ini. No. Di antara institusi latihan yang ada ialah : 1. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-7382735 u/p : Pn.my 5. Jalan AU 1A/4F Taman Keramat Permai 54200 Kuala Lumpur Tel : 03-42575132 Fax : 03-42575132 3. Latihan tersebut terbuka kepada pemilik perniagaan atau bakal pengusaha tadika dan tenaga pengajar/pendidik perniagaan perkhidmatan tadika.5.1. 46000 Petaling Jaya.5 KELAYAKAN GURU Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai guru atau tenaga pengajar yang kelayakan minima di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia. Ismaliza Ismail 27 . Kamaruddin Musa 4. 5.

ruang stor. ruang dapur dan kawasan riadah. Bilangan bilik darjah terendah ialah satu dan yang tertinggi ialah sepuluh buah.8 BILANGAN BILIK DARJAH Dari segi keperluan bilangan bilik darjah.979 kaki persegi. Manakala ruang perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat. Keluasan terendah adalah 500 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 2. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata tapak perniagaan sekitar 1. Keluasan keseluruhan tapak perniagaan merujuk kepada keluasan ruang pejabat.000 meter persegi. ia boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu keluasan keseluruhan tapak perniagaan dan keluasan ruang perniagaan. Angka ini juga menunjukkan 28 . kebanyakan perniagaa perkhidmatan tadika mempunyai keluasan purata sekitar 285 meter persegi atau 3. Jumlah ini secara umumya bermaksud bahawa setiap bilik darjah diisi dengan 16 orang pelajar untuk tujuan memberi keselesaan dan perhatian kepada pelajar.020 meter persegi atau 10. Keluasan terendah ialah 200 meter persegi dan keluasan tertinggi ialah 800 meter persegi. 5. Dari segi keluasan ruang perniagaan pula.068 kaki persegi. ruang stor dan ruang dapur sahaja.9 PELAJAR Bilangan purata pelajar bagi sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika ialah 88 orang. bilik darjah.5. bilik darjah.7 RUANG Dari segi keluasan ruang. 5. didapati kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai purata lima (5) buah.

45 petang hingga 5.30 petang.10 MASA OPERASI Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika menawarkan perkhidmatan pada hari-hari berkerja sahaja.45 pagi hingga 10. 5.30 petang 29 .30 pagi 2.bahawa purata 5 kelas adalah kadar minima jika tadika ini dibuat secara komersil.45 pagi hingga 5. Hari : Isnin hingga Jumaat sahaja (Tiada kelas pada cuti umum dan cutimingguan) Masa :Sesi Pagi Petang 7. Masa beroperasi ialah dari jam 7.

STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA 6. senilukis. terdapat usahawan yang hanya menawarkan produk tadika sepenuhnya. pembelajaran tentang kelas bahasa. kelas bahasa. kelas agama dan pengangkutan. Produk-produk lain meliputi penjagaan kanak-kanak. Sebahagian kecil pula menawarkan produk tadika dan produk lain secara serentak. 6. Usahawan bidang ini lebih cenderung menggunakan perkhidmatan pengangkutan yang disediakan oleh pengusaha pengangkutan sedia ada di kawasan berdekatan. penetapan harga produk.2 Rangkaian Produk atau Perkhidmatan Senarai rangkaian produk atau perkhidmatan yang melengkapi keperluan pasaran adalah antara isu penting dalam menentukan keuntungan dan kesinambungan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika. agama telah pun diberi penekanan. penjagaan kanakkanak. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika mempunyai senarai produk atau perkhidmatan tadika meliputi perkhidmatan tadika. Bagaimana pun jika usahawan yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan tadika dapat menawarkan 30 . Antara sebab utama ialah. peratus keuntungan yang diperolehi oleh industri. konsep perkhidmatan. kelas muzik. Kebanyakan pengusaha tadika tidak menawarkan perkhidmatan pengangkutan sebagai sebahagian dari rantaian produk mereka. kelas senilukis. strategi edaran lan promosi.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang rangkaian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. muzik.6. agama dan perkhidmatan pengangkutan. isu tentang segmen pasaran.muzik. di bawah produk perkhidmatan tadika. Dalam industri ini. kelas bahasa. senilukis.

Kadar keuntungan (kasar dan bersih) yang diperolehi memberi implikasi kepada pulangan pelaburan dan kelangsungan perkhidmatan yang ditawarkan. Secara purata. kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pelanggan dalam kategori berumur 6 tahun dan 5 tahun.4 Segmen Pasaran Bahagian ini menerangkan tentang aspek segmen pasaran dari segi agihan segmen mengikut bangsa dan umur.perniagaan yang terlibat ialah Taska).perkhidmatan pengangkutan sebagai satu produk tambahan.3 Kadar Keuntungan Dari segi peratus untung kasar. Kebanyakan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah tadika yang menawarkan pembelajaran melalui bahasa melayu dan bahasa inggeris. 6. Bagaimana pun kebanyakan pengusaha tadika memperolehi kadar untung bersih sekitar 10% sahaja. Segmen umur di bawah 5 tahun adalah kecil. 31 . bagi kaum Cina. Ini bermakna segmen pasaran berumur di bawah 5 tahun sewajarnya diberi perhatian oleh pengusaha tadika di masa-masa hadapan (jika kumpulan sasaran adalah kanak-kanak 5 tahun ke bawah . kadar keuntungan kasar yang diperolehi ialah 15% hingga 50% sahaja. Keuntungan yang diperolehi membolehkan perniagaan diteruskan dan dikembangkan. Namun demikian. mereka mempunyai kelebihan bersaing dengan pengusaha tadika yang lain. Begitu juga dengan peringkat umur 3 tahun. Manakala dari segi umur pula. 6. Manakala kadar keuntungan bersih pula ialah sekitar 5 hingga 30% sahaja. didapati di kalangan perniagaan perkhidmatan tadika mencatat kadar yang berbeza. mereka mempunyai tadika yang dijalankan melalui bahasa mereka sendiri.

• Riadah. Pengurusan tadika Montessori disyaratkan perlu mendapat didikan dan seliaan oleh Pusat Montessori 32 . Montenssori. Kurikulum pendidikan yang digunapakai adalah sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) atau lain-lain persatuan agama seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) atau JIM (Jemaah Islam Malaysia). • Sains • Latihan sembahyang secara amali setiap hari. Asas tulisan dan membaca. KBSR dan Konsep 3M atau kombinasi di antara konsep-konsep tersebut. Maria Montessori (1870 -1952) di mana penekanan diberikan kepada persediaan pelajar untuk memasuki sekolah rendah dan pembentukan keterampilan diri. Akhlak (Tauhid. Penekanan latihan dan bacaan jawi.6. Pengurusan berasaskan konsep agama bermakna operasi tadika tersebut dijalankan dengan menekankan kepada pendidikan agama kepada pelajar-pelajar. Kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep agama meliputi : • • • • • • • Mengenal Diri dan Kesihatan. Asas mengira (Matematik). Asas Bahasa Melayu. Ibadat dan Sirah).5 Konsep Perniagaan Tadika Pengurusan tadika sebagai sebuah entiti komersil diurus berasaskan beberapa konsep yang tertentu. Di antara konsep pengurusan tadika yang diamalkan ialah berasaskan konsep agama. Bacaan asas Al-Quran melalui kaedah Qiraati atau Iqra. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Manakala konsep pengurusan Montessori pula adalah satu pendekatan berasaskan falsafah pendidikan yang diasaskan oleh Dr.

di mana kurikulum yang digunakan adalah berasaskan kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Pusat Montessori di London.di London. Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep KBSR ialah: • • • • • • • • • Asas Bacaan . Bahasa pengantar utama ialah Bahasa Inggeris kecuali pengajaran tentang Bahasa Malaysia/Cina dan kelas agama.Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Asas Mengira (Matematik) Asas Kemahiran Hidup Dan Reka Cipta Asas Pendidikan Islam/Moral Asas Pendidikan Seni Asas Pendidikan Muzik Asas Sains Asas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kelas Agama dan Fardu Ain 33 . Di antara kandungan kurikulum pengurusan tadika berasaskan konsep Montessori meliputi : • • • • • • • • • • • • • English Language (Thematic Approach) English Reading Program Phonics Writing Skill Mathematics Art and Craft Music And Movement Computer Health And Fitness Cultural Studies Bahasa Malaysia/Cina Bahasa Malaysia/Chinese Reading Program Islamic Studies/Moral Pengurusan tadika berasaskan Konsep KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah) memberi penekanan kepada persediaan pelajar untuk memasuki persekolahan darjah satu. Kurikulum yang digunakan ialah berasaskan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia atau Jabatan Pelajaran Negeri.

wujudnya pasaran bagi konsep berkenaan di sekitar jejari 10KM dari premis yang dicadangkan. Dari segi kandungan kurikulum pengurusan berasaskan 3M tidak banyak bezanya dengan konsep KBSR. mengira dan membaca. Yuran bulanan dan tahunan dikenakan kepada setiap pelajar. cuma penekanan dalam konsep 3M diberikan kepada meningkatkan kemahiran menulis. 34 . mengira dan membaca di kalangan pelajar berbanding pengurusan berasaskan KBSR . Yuran tahunan dikenakan sekali sahaja (sila lihat perkara 6. Harga yang ditetapkan kebiasaannya berdasarkan pakej produk. Keputusan untuk memilih konsep pengurusan tadika tertakluk kepada faktor-faktor berikut : • • • Pengetahuan dan asas pendidikan pengusaha Keperluan pekerja yang berkelayakan Faktor pasaran .6 Penetapan Harga Perkhidmatan Pada dasarnya penetapan kadar harga produk/ perkhidmatan tadika adalah berbeza di kalangan pengusaha tadika. Setiap pengusaha perkhidmatan tadika perlu mempertimbangkan untuk mengadaptasikan mana-mana konsep pengurusan tadika yang sesuai. Kebanyakan perkhidmatan tadika mensasari pasaran pada jarak keluasan pasaran sekitar 10KM dari lokasi premis.3 untuk perincian).7 Edaran Produk Aspek edaran meliputi keluasan pasaran sasaran serta perkhidmatan pengangkutan yang ditawarkan. 6. jangka masa pelajar berada di premis dan daerah lokasi perkhidmatan ditawarkan.Konsep Pengurusan 3M (Menulis.lebih kepada persediaan untuk memasuki sekolah rendah. Mengira dan Membaca) pula memberi penekanan kepada pelajarpelajar tentang kemahiran menulis. 6.

Ini menyebabkan matlamat utama aktiviti promosi dalam perniagaan tidak diberi penekanan ketara. Dari segi kedudukan lokasi premis pula didapati kebanyakan lokasi perkhidmatan tadika ialah di lot premis/ perniagaan tepi (corner lot unit). Kebanyakan perkhidmatan tadika yang ada menekankan kepada falsafah memberi perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat setempat berbanding kepentingan keuntungan semata. Penggunaan media moden dalam aktiviti promosi perkhidmatan tadika wajar dipertimbangkan kerana skop edarannya yang luas. padang permainan dan ruang pejabat. tetapi kecenderungan memilih lot tepi memberi kelebihan bagi membolehkan keluasan mencukupi untuk ruangan bilik darjah. 35 . kos efektif yang rendah dan tanda keprihatinan kepada perubahan teknologi pendidikan. Walaupun tiada syarat khusus yang mewajibkan sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika dijalankan pada lot tepi. Walaupun pada dasarnya perniagaan perkhidmatan tadika bukan berorientasikan keuntungan bahkan lebih kepada memberi perkhidmatan.Hanya sedikit sahaja perkhidmatan tadika mensasari pasaran melebihi 10KM. Ini bermakna pemilihan lokasi sangatlah penting dalam menentukan dayamaju perniagaan perkhidmatan tadika. 6. sepanduk. Penggunaan media moden seperti laman web dan elektronik tidak begitu ketara. Di antara media utama aktiviti promosi meliputi pengedaran brosur.8 Media Promosi Aktiviti promosi sangat penting dalam usaha memperkenalkan produk dan seterusnya mempengaruhi penggunaan produk tersebut. aktiviti tahunan. kad perniagaan dan “word of mouth”.

9 BELANJAWAN PROMOSI Peruntukan tahunan untuk aktiviti promosi adalah kecil jika dibuat secara perbandingan. Keadaan ini tidak sesuai kerana aktiviti promosi sewajarnya dianggap sebagai satu bentuk pelaburan untuk memperkenalkan produk dan seterusnya menyakinkan pengguna tentang kepentingan dan kebaikan menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan.6. 36 . Ini menyebabkan aktiviti promosi melibatkan penggunaan media dan kekerapan aktiviti promosi yang terhad. Kebanyakan perniagaan perkhidmatan tadika memperuntukkan perbelanjaan kurang daripada RM3.000 setahun untuk aktiviti-aktiviti promosi mereka.

Dengan menyertai mana-mana persatuan berkaitan. 37 . Keluasan ruang pejabat ini tidak penting kerana ia digunakan hanya untuk menempatkan rak fail dan peralatan pejabat. didapati bahawa hampir kesemua perniagaan tadika di Lembah Kelang memperuntukxkan sebuah ruang pejabat dalam premis perniagaan mereka.7 STRATEGI PENTADBIRAN PERNIAGAAN TADIKA 7.3 TENAGA KERJA PENTADBIRAN Tidak ramai tenaga kerja pentadbiran yang diperlukan oleh perniagaan tadika.1 Pejabat Pentadbiran Dari segi keperluan pejabat pentadbiran. Kebanyakan perniagaan yang ditemui mempunyai seorang pengurus dan seorang kerani sahaja. 7.4 PERSATUAN TADIKA/TASKA Sebagai pengusaha perkhidmatan tadika sewajarnya setiap pengusaha menganggotai mana-mana persatuan yang berkaitan. 7.2 KEPERLUAN PERABOT DAN PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk mentadbir perniagaan tadika terdiri daripada perkara-perkara yang berikut : • • • • Satu set perabot meja dan kerusi untuk pengurus dan kerani Sebuah komputer Sebuah pencetak Alat tulis dan rak-rak fail 7. mereka dapat menyalurkan pandangan serta mengemukakan masalah dengan cara yang lebih berkesan.

Jalan SS 18/2A. Persatuan Tadika Malaysia No. 47300 Petaling Jaya. Ismaliza Ismail 2. Jalan SS 2/72. Tel :03-79574610 Fax : 03-79544610 Persatuan Taska Negeri Selangor No. Subang Jaya 47500 Selangor Tel/Fax : 03-568382735 u/p: Pn. 38 .1. 58. 1.

2 dan 8.3 menunjukkan purata kos pelaksanaan projek dan perinciannya bagi perkhidmatan tadika.2 KOS PELAKSANAAN PROJEK Kos pelaksanaan projek ialah segala kos yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu projek perniagaan. Purata kos pelaksanaan projek bagi menjalankan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak adalah sebanyak RM71. 8.1 PENGENALAN Aspek ini menerangkan tentang aspek kos pelaburan dan pendapatan bagi perniagaan tadika. 8.8 IMPLIKASI KEWANGAN PERNIAGAAN TADIKA 8.1.770 RM 71. pelaburan modal pusingan dan kos pra-operasi.980 RM 8.850 RM 9. Jadual 8.2 Purata Kos Pelaksanaan Projek Jenis Pelaburan Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak RM 60. Di samping itu.290.028. aspek ini juga menganalisis pulangan modal bagi perniagaan tersebut. Jadual 8.153 RM 2. Kos ini meliputi kos pelaburan aset tetap.025 RM 69.540 RM 1. Manakala kos pelaksanaan projek bagi perkhidmatan tadika sahaja ialah RM69.290 Tadika Pelaburan Aset Tetap Pelaburan Modal Kerja Kos Pra-Operasi Jumlah RM 57.028 39 .

947 Kos Pemasaran 450 Kos Operasi 3.143 Pra-0perasi 1.Jadual 8.300 13.980 Modal Kerja (bulanan): Kos Pentadbiran 4.000 0 11.2 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika & Penjagaan Kanak-Kanak) (n = 26) Kategori Kos (RM) purata (RM) minimum (RM) 5.770 Bilangan Kanak-Kanak (purata) 250.3 Perincian Kos Pelaksanaan Projek (Tadika Sahaja) (n = 20) .300 0 5.000 0 14.500 88 orang Jadual 8.000 tertinggi Kos Aset Tetap 60.000 1.

850. Kos operasi ialah segala kos yang diperlukan bagi membiayai ssegala perbelanjaan operasi.096. perabot dan kelengkapan dan kenderaan. bahan pengajaran dan utiliti. secara purata bernilai RM 60. Bagi keseluruhan perniagaan (tadika clan penjagaan kanakkanak). Secara purata. Bagi pengusaha yang menjalankan perkhidmatan tadika sahaja. purata pemilikan aset tetap bernilai RM 57. Kos Operasi.947 sebulan dan bagi tadika sahaja ialah RIM 5. 41 .980. Di antara contoh perbelanjaan pemasaran ialah kos promosi. utiliti dan sebagainya. Terdapat juga sebilangan tadika yang menanggung kos pra-operasi. Kos Pemasaran. Di antara contoh kos operasi ialah pembelian bahan makanan. pelaburan terhadap aset tetap.3 KOS PELABURAN Kos Aset Tetap Aset-aset tetap yang dimiliki terdiri daripada tanah.8. kos pemasaran dan kos operasi. bangunan. Secara purata. Kos ini merangkumi pembayaran gaji kakitangan. Kos Pentadbiran. kos pemasaran ialah sebanyak RM450 sebulan bagi tadika dan penjagaan kanak-kanak dan RM563 bagi tadika sahaja. sewa tanah dan bangunan. Modal Kerja Modal kerja (atau modal pusingan) merangkumi kos pentadbiran. kos pentadbiran yang terlibat bagi mengendalikan perkhidmatan tadika dan penjagaan kanak-kanak ialah RM 4. Kos pemasaran ialah segala kos yang diperuntukkan bagi membiayai segala aktiviti pemasaran perniagaan.

ubahsuaian. belanja pra-operasi yang ditanggung ialah RM 1.00 dan tertinggi berjumlah RM200. pembayaran deposit dan sebagainya. yuran pendidikan prasekolah dan yuran penjagaan kanak-kanak. 8.770 bagi perkhidmatan tadika dan penjagaan kanakkanak dan sebanyak RM 2. Yuran Pendaftaran Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran pendaftaran sebanyak RM50. Secara purata.4PENDAPATAN Pendapatan utama perniagaan merangkumi yuran pendaftaran.00. 42 . Yuran terendah ialah sebanyak RM10.025 bagi tadika.Kos ini membabitkan perbelanjaan yang ditanggung sebelum memulakan operasi seperti pendaftaran.

Yuran Penjagaan Kanak-Kanak Di samping pendidikan pra-sekolah. Secara purata. Kos tetap merupakan belanja perniagaan yang tidak berubah walaupun bilangan kanak-kanak berubah. Pengiraan mudah bagi menentukan untung ialah: Jualan .Jumlah Kos = Untung atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = Untung Kos perniagaan boleh diklasifikasikan kepada kos tetap dan kos berubah. jumlah yuran ialah RM218 sebulan bagi setiap kanak-kanak.5). manakala kos berubah pula merupakan belanja yang berubah secara langsung dengan kadar yang sama dengan perubahan terhadap bilangan kanak-kanak. iaitu jumlah jualan (sama ada dalam bentuk bilangan kanakkanak atau ringgit) dan jumlah kos (kos tetap dan kos berubah). Yuran terendah ialah sebanyak RM80 sebulan dan tertinggi RM200 sebulan. Yuran Pendidikan Pra-Sekolah (Tadika) Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran bulanan di antara RM101 hingga RM150. Kebanyakan perniagaan tadika mengenakan yuran di antara RM51 hingga RM100. 43 . Pendapatan dan Kos Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi untung. ada juga perniagaan yang mengenakan yuran penjagaan melebihi RM200 sebulan. yuran bulanan dikenakan sebanyak RM149 bagi setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. terdapat juga perniagaan tadika mengendalikan penjagaan kanakkanak.Secara purata yuran yang dikenakan ialah RM60 setahun setiap kanak-kanak (lihat Jadual 8. Bagi kes tertentu.5). Secara purata.

Bagi membolehkan pengiraan dibuat secara munasabah. dan (2) pengusaha yang menyewa bangunan. Bagi tujuan analisis. Bagi memudahkan pengiraan titik pulangan modal. kos bagi mengendalikan tadika boleh diklasifikasikan seperti berikut: Kos Tetap : susunilai aset tetap kos pentadbiran kos pemasaran kos operasi Kos Berubah : Titik Pulangan Modal Analisis ini hanya membabitkan pengendalian tadika (pra sekolah). Pengiraan titik pulangan modal membabitkan pendapatan dan kos. Pendapatan dan kos bulanan secara purata bagi dua kumpulan pengusaha ditunjukkan seperti di Jadual 8.Bagi tujuan analisis. Ini kerana pendidikan tadika merupakan perkhidmatan utama yang ditawarkan.5. maklumat berikut perlu diketahui: (i) pendapatan yang diperolehi daripada seorang kanakkanak. (ii) Kos Tetap dan (iii) kos berubah bagi seorang kanak-kanak. pengusaha tadika dibahagikan kepada dua kumpulan: (1) pengusaha yang memiliki bangunan sendiri. hanya pengendalian pendidikan prasekolah (tadika) sahaja diambil kira. 44 .

kos tersebut bukan merupakan perbelanjaan dalam operasi harian tetapi merupakan perbelanjaan modal yang dianggap aset kepada perniagaan. Oleh yang demikian. Titik pulangan modal (x) merupakan titik di mana untung bersamaan dengan kosong. iaitu : Jualan .Kos pra-operasi tidak diambil kira dalam analisis ini kerana kos ini merupakan kos permulaan yang dibelanjakan sebelum perniagaan beroperasi.Jumlah Kos = RM0 atau Jualan -[Kos Tetap + Kos Berubah] = RM0 .

45 .

936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7. .392 (jika menyewa bangunan).Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12.

46 .

Aspek pengetahuan meliputi ilmu atau maklumat yang dimiliki oleh seseorang yang membolehkan mereka mengurus sesebuah perniagaan dengan jayanya.1 PENGENALAN Aspek ini merumuskan penemuan tentang faktor-faktor penyumbang kepada kejayaan sebuah perniagaan perkhidmatan tadika.2 Ciri-ciri Keusahawanan Faktor ciri usahawan merujuk kepada perilaku atau keperibadian seseorang semasa mengurus sesebuah perniagaan. Faktor-faktor kejayaan boleh dipecahkan kepada dua kategori utama iaitu faktor yang berkait dengan ciri-ciri usahawan dan faktor yang berkaitan dengan ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Manakala kemahiran pula merujuk kepada kebolehan atau kepakaran yang dimiliki oleh seseorang usahawan dan sangat berguna dalam membantu kebolehan mereka mengurus sesebuah perniagaan. 47 . Komponen tersebut ialah aspek pengetahuan (knowledge). kemahiran (skills) dan tingkahlaku (attitude).9 FAKTOR FAKTOR KEJAYAAN 9. Perlaku atau keperibadian seseorang memainkan peranan penting sama ada menyumbang atau merosakkan urusniaga sesebuah perniagaan. 9. Faktor-faktor kejayaan ditakrifkan sebagai sebarang penyebab utama menyumbang kepada kelangsungan (continuity) dan keuntungan (profitability) sesebuah perniagaan. Kategori ciri-ciri usahawan dibahagikan kepada tiga (3) komponen penting. Tingkahlaku pula merujuk kepada aspek dalaman diri atau perlakuan seseorang usahawan semasa mengurus perniagaan.

kecekalan/kesabaran. Ciri-ciri tersebut menjadi Penyumbang utama kepada kejayaan mengurus sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika Dalam aspek pengetahuan . keberanian.elemen ini meliputi pengetahuan dalam bidang pendidikan tadika.Jadual 9. Manakala elemen kemahiran meliputi kemahiran dalam bidang komunikasi interpersonal dan kemahiran komunikasi hubungan atau business networking.1 menunjukkan tentang ciri-ciri penting yang perlu ada pada seseorang usahawan dalam bidang perkhidmatan tadika. minat atau sukakan kanak-kanak.1 : Ciri-ciri Keusahawanan Ciri Tingkahlaku Perincian Minat atau Sukakan Kanak-kanak Kerja Kuat Dedikasi Kecekalan/Kesabaran Peramah Ketegasan Keberanian Komunikasi Perhubungan Awam/Business Networking Dalam Bidang Pendidikan Kanak-Kanak/Tadika Tentang Perilaku Kanak-kanak Berpengalaman Dalam Perniagaan Kemahiran Pengetahuan 48 . tentang perilaku kanak-kanak dan berpengetahuan dalam perniagaan. kerja kuat. Jadual 9. dedikasi dan peramah menjadi resipi utama kejayaan pengurusan perkhidmatan tadika. Dalam aspek tingkahlaku pula ciri-ciri seperti ketegasan.

Manakala citra perniagaan adalah merujuk kepada “good will” atau nama baik perniagaan itu sendiri. 49 .3CIRI PERNIAGAAN Faktor kedua penting ialah ciri-ciri perniagaan itu sendiri. Manakala premis pula merujuk kepada lokasi dalaman dan luaran premis perniagaan. Kumpulan tenaga kerja meliputi tenaga kerja di bahagian pendidikan. Setiap usahawan perlu mengesan ciri-ciri yang penting yang perlu ada pada sesebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya. Ciri-ciri dominan bagi sebuah perniagaan perkhidmatan tadika yang berjaya dipecahkan kepada empat kategori utama iaitu program atau produk. seperti di Jadual 9. Program atau produk merujuk kepada sebarang bentuk perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. premis.2. Setiap perniagaan pada dasarnya adalah berbeza dari segi sifat dan ciri-cirinya.9. tenaga kerja dan citra perniagaan(Business image). pekeranian dan sokongan.

Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih. aktiviti tahunan.2 : Ciri-ciri Perniagaan Ciri Program Perincian Kurikulum Pendidikan Aktiviti Tahunan Pemakanan (Halal & Bersih) Kaedah Pengajaran Lokasi Strategik Hiasan Dalaman Keluasan Kawasan Premis Kebersihan Persekitaran (dalam dan luar Mutu Tenaga Kerja (tenaga kerja terlatih) Sukakan Kanak-Kanak Semangat Kerja Premis premis) Tenaga Kerja Berkumpulan Citra Perniagaan Orientasi Pencapaian Dalam Perkhidmatan Rangkaian Perniagaan (Business Networking) Cawangan Tambahan Reputasi Perniagaan Sedia Ada Perkhidmatan Mesra . mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. pemakanan dan kaedah pengajaran. reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik. rangkaian perniagaan. Jadual 9. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. mempunyai cawangan tambahan. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan.

50 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Kandungan Program Prasekolah .1.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mereka boleh memilih sama ada untuk menyewa atau membeli bangunan premis yang sesuai untuk dijadikan tadika. Kajian pasaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Kajian pasaran menerangkan tentang aspek-aspek penting yang perlu diambil kira semasa melakukan kajian pasaran. Penerangan lanjut mengenai kajian pasaran di nyatakan dalam bab 3.Terdapat lima langkah dalam proses penubuhan sebuah tadika. kemahiran dan tingkahlaku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. mereka boleh sama ada menggunakan sumber kewangan sendiri atau mendapatkan pembiayaan dari mana-mana institusi kewangan berdekatan. Usahawan juga boleh mempertimbangkan untuk mendirikan sendiri bangunan premis tadika. Jika usahawan memilih untuk menyewa bangunan tersebut. . Langkah kedua ialah melakukan kajian pasaran di kawasan sasaran yang telah ditentukan. satu ikatan perjanjian sewaan perlu dibuat bagi menjamin hak penyewaan dalam tempoh yang dipersetujui bersama di antara penyewa dan pemilik bangunan. Langkah pertama. Bagi tujuan ini mereka perlu memastikan bahawa mereka telah mempunyai tapak bangunan yang sesuai. maka usahawan perlulah menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Sila rujuk kepada faktor-faktor kejayaan bagi sesebuah perniagaan tadika dalam bab 8. Jika usahawan mengambil keputusan untuk membeli bangunan berkaitan. setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan. Jika kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa wujudnya pasaran bagi perkhidmatan tadika.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

setiap usahawan perlu mengamalkan kaedah pengurusan yang sesuai. pentadbiran. barulah sesebuah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Bagi mendapatkan maklumat lanjut.Apabila semua lesen dan surat kelulusan telah diperolehi. Dalam aspek pelaksanaan operasi perkhidmatan tadika. Pengiktirafan sebagai sebuah entiti perniagaan yang sah dari segi undang-undang mempunyai implikasi penting kepada usaha untuk mendapatkan sebarang pembiayaan dari institusi kewangan tempatan. . sila rujuk bab 5 hingga bab 8 mengenai strategi operasi. Ini kerana pihak pembiaya hanya akan membiayai mana-mana operasi perniagaan yang sah dari segi undang-undang sahaja. pemasaran dan kewangan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A. PROFIL PASARAN 1 Jumlah Kampung/Seksyen di Kawasan Lingkungan 10 km. .

.

2. Data Penduduk Mengikut Bangsa .

.

.

.

Data Persaingan (Samb.) .5.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4. PENDAFTARAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 PENDAFTARAN DENGAN JABATAN PENDIDIKAN .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.• Nama tadika beralamat penuh 3 km sekeliling/300 buah • Surat persetujuan jiran-jiran terdekat mengandungi nama.

.

.

.

• • • Surat perjanjian sewa bangunan (tenancy agreement). Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CF). bagi mendapatkan pandangan dan sokongan. Jabatan akan mengeluarkan surat kepada : . Lawatan Kesesuaian Oleh Jabatan Pendidikan Satu surat jawapan penerimaan kertas kerja secara bertulis akan dikeluarkan dan meminta pemohon menghubungi pihak jabatan untuk menentukan tarikh lawatan. Mendapatkan Sokongan Dari Agensi Berkaitan Setelah borang permohonan disemak. Mengisi Borang Pendaftaran Semua borang rasmi permohonan pendaftaran akan diberikan kepada pemohon selepas lawatan.. Kertas Kerja.

.

surat kelulusan akan dikeluarkan kepada pemohon dengan syarat-syarat tertentu.Surat Kelulusan dan Tawaran Syarat Setelah menerima sokongan dari agensi berkenaan di para 5. . Sijil Pendaftaran Sijil Pendaftaran Sekolah akan dikeluarkan setelah pemohon bersetuju dengan syarat yang dikenakan.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesesuaian Tanah • Tidak terletak di hadapan jalan utama. Jalan keluar masuk .

• Kedudukan di tempat yang sesuai.• Mempunyai kawasan permainan yang secukupnya di luar Kehendak Pengiklanan • Ditulis dalam Bahasa Melayu. Kehendak Bangunan • Kehendak tangga (sekiranya bangunan bertingkat) : .

.

.

.

.

.

Kehendak Pengudaraan dan Pencahayaan • Pengudaraan boleh kawal hendaklah 20% daripada .

• Pengudaraan bebas hendaklah 10% daripada keluasan • Pencahayaan semulajadi hendaklah 20% daripada Kehendak Tingkap dan Pintu • Semua pintu dan tingkap hendaklah dibuka dari bahagian .

• • Tingkap jenis bebilah (louvres) tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan yang .

• Semua jeriji yang digunakan di tingkat bawah hendaklah .

.

• Menyediakan dua pintu yang berasingan (1 hadapan dan1 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.5 PERATURAN JABATAN KESIHATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Mengadakan buku daftar kanak-kanak dengan butir-butir .• Menyediakan barang-barang permainan yang elok dan • Mengadakan kelengkapan permainan yang sesuai dan • Mengadakan telefon di bangunan pusat.

Kehendak Perubatan dan Kesihatan • Mengadakan peti kecemasan di tempat yang sesuai.• Mengadakan buku pelawat. • Mengadakan pegawai perubatan pelawat dan butir-butir .

• Mengadakan seorang yang berkelayakan dan .

• Mengemukakan laporan pemeriksaan perubatan tahunan .

• Orang yang menghidap sebarang penyakit dilarang masuk .

• Binatang-binatang peliharaan seperti anjing. kucing. burung .

Dilarang menyediakan makanan ringan kepada kanakSemua botol dan puting susu mesti dibasmi kuman. Makanan halal hendaklah disediakan untuk kanak-kanak .Penyediaan Makanan • • • • Menyediakan makanan yang seimbang untuk kanak-kanak.

• Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih clan .• Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan • Keadaan tempat menyediakan makanan hendaklah bersih.

• Mengadakan peraturan keselamatan yang memuaskan. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

) Peralatan/Kemudahan Riadah (Play House/ play side dll.3 BILANGAN PEKERJA .) Pengangkutan 5.Peralatan/Kemudahan Pembelajaran (Meja/ kerusi/ papan putih dll.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.7 RUANG .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.8 BILANGAN BILIK DARJAH .

.

.

.

.

5.9 PELAJAR .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6. STRATEGI PEMASARAn PERNIAGAAN TADIKA .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.5 Konsep Perniagaan Tadika .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.6 Penetapan Harga Perkhidmatan .

.

.

.

.

.

.

.

.

7 Edaran Produk .6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.9 BELANJAWAN PROMOSI .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Persatuan Tadika Malaysia .1.

.

Persatuan Taska Negeri Selangor .2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8.4PENDAPATAN .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

392 (jika menyewa bangunan).936 sebulan (jika memiliki bangunan sendiri) dan RM 7.Bilangan kanak-kanak yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah seramai 84 orang (jika memiliki bangunan sendiri) dan 48 orang (jika menyewa bangunan). manakala jumlah jualan yang diperlukan bagi memenuhi jumlah kos ialah RM 12. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

reputasi sedia ada dan perkhidmatan yang mesra. mempunyai cawangan tambahan. mereka sukakan kanak-kanak dan semangat kerja berpasukan menjadi faktor terpenting. keluasan kawasan premis dan kebersihan kawasan perniagaan. rangkaian perniagaan. Manakala aspek premis pula merujuk kepada lokasi yang strategik.Dalam aspek program atau produk yang ditawarkan. hiasan dalaman perniagaan yang menarik. pemakanan dan kaedah pengajaran. faktorkejayaan adalah terdiri daripada kurikulum terkini. Dari segi citra perniagaan faktor kejayaan yang dikesan ialah orientasi pencapaian dalam perkhidmatan. . aktiviti tahunan. Dalam aspek tenaga kerja pula tuntutan kepada keperluan mempunyai kumpulan tenaga kerja terlatih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful