KESALAHAN KATA GANTI NAMA DIRI

BML 3053 : MORFOLOGI BAHASA MELAYU

SITI ZUBAIDAH BT IBRAHIM D20091035632 PENDIDIKAN GEOGRAFI (AT33) SEMESTER 2 2010/2011 KUMPULAN : C

PENSYARAH : AHMAD KHAIR MOHD NOR

1

Isi kandungan

Bil
1.0 2.0

Isi kandungan
Konsep kata ganti nama diri. Jenis- jenis dan bentuk kata ganti nama diri.

Muka surat
1 2-4

3.0

Pandangan ahli Tatabahasa mengenai kata ganti nama diri. 3.1 Perbezaan pendapat antara ahli Tatabahasa. 3.2 Persamaan pendapat antara ahli Tatabahasa. 3.3 Rumusan mengenai kata ganti nama diri.

4±8

4.0

Kesimpulan Rujukan

9

2

1.0

Konsep kata ganti nama diri. Menurut pandangan Ahmad Khair Mohd Nor (2007), kata ganti nama merupakan bentuk

perkataan yang tugasnya adalah untuk menjadi pengganti bagi kata nama. Kata nama banyak digunakan bagi merujuk kepada kata nama lain atau perkataan yang tergolong dalam golongan kata nama. Kata ganti nama diri juga merupakan salah satu daripada golongan kata ganti nama. Menurut beliau lagi, kata ganti nama diri merupakan perkataan atau kata yang dapat menggantikan kata nama manusia. Dalam erti kata lain, kata ganti nama diri ialah kata ganti nama yang merujuk kepada diri sendiri ataupun orang lain. Berdasarkan pandangan Arbak Othman (1985), kata ganti nama mempunyai lima jenis iaitu kata ganti nama orang atau diri, kata ganti nama pertanyaan, kata ganti nama umum, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama hubungan. Kata ganti nama orang atau diri merupakan perkataan yang bertugas sebagai pengganti nama orang. Kehidupan seharian manusia banyak menuntuk agar manusia untuk berkomunikasi sesama sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya kata ganti nama diri akan membolehkan manusia berkomunikasi dengan lebih berkesan dan lancar. Mengikut Abdullah Hassan (2006), kata ganti nama diri digunakan apabila kita tidak mahu menyebut nama sebenar orang itu. Menurut Tatabahasa Dewan (2010), kata ganti nama diri merupakan kata yang tergolong dalam golongan kata ganti nama. Kata ganti nama diri bermaksud kata nama yang menjadi pengganti kepada sesuatu benda, perkara atau manusia. Kata ganti nama diri boleh digunakan untuk merujuk pelbagai perkara dan tidak hanya merujuk kepada manusia saja. Penggunaan kata ganti nama diri akan memudahkan lagi pemahaman terhadap apa yang cuba diperkatakan dengan merujuk kepada kata ganti nama tersebut secara terus. Kata ganti nama diri banyak digunakan dalam perbualan masyarakat Melayu. Penggunaan kata ganti nama diri membolehkan masyarakat berkomunikasi dengan lebih berkesan tanpa mewujudkan kecelaruan atau pertindihan makna. Penggunaan kata ganti nama diri juga membolehkan masyarakat membezakan panggilan-panggilan tertentu yang merujuk kepada makna-makna tertentu. Contohnya panggilan beta hanya digunakan oleh raja yang

merujuk kepada dirinya saja dan rakyat biasa tidak boleh menggunakan kata ganti nama diri tersebut.
3

2.0

Jenis- jenis dan bentuk kata ganti nama diri. Menurut pandangan Ahmad Khair Mohd Nor (2007), kata ganti nama diri dapat

dibahagikan kepada tiga golongan kata iaitu kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nama diri orang pertama merujuk kepada orang yang sedang bercakap atau bertutur dan dalam bentuk penulisan pula kata ganti nama diri pertama merujuk kepada penulis itu sendiri. Antara kata ganti nama diri pertama ialah saya, aku, beta, hamba, patik, kami, kita, kami semua dan kita semua. Manakala kata ganti nama diri kedua pula merujuk kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang diajak bercakap. Dalam erti kata lain, kata ganti nama diri kedua merujuk kepada pendengar dalam sesuatu peristiwa ataupun pembaca dalam bidang penulisan. Contoh perkataan kata ganti nama diri kedua ialah anda, awak, engkau, dikau, kamu, kalian, kau dan mu. Golongan terakhir bagi kata ganti nama diri ialah kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga merujuk kepada orang yang sedang diperkatakan. Orang yang sedang diperkatakan itu boleh hadir

ataupun tidak hadir dalam lingkungan peristiwa tersebut. Contoh perkataan kata ganti nama diri ketiga ialah ia, dia, beliau, mereka dan ±nya.

Bil.

Golongan kata ganti nama diri.

Contoh perkataan. Tunggal Jamak beta, Kami, kita, dan kami kita

1

Kata

ganti

nama

diri Saya,

aku,

pertama.

hamba, patik, daku semua dan ku. semua.

2

Kata ganti nama diri kedua.

Anda, awak, engkau, Kamu dan kalian. dikau dan mu.

3

Kata ganti diri ketiga.

Dia, ia, beliau dan ±nya.

Mereka.

4

Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2010), kata ganti nama diri boleh terbahagi kepada dua kumpulan iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang melibatkan pertanyaan mengenai sesuatu perkara, tempat dan manusia. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya iaitu siapa yang merujuk kepada orang, apa yang merujuk kepada perkara dan mana yang merujuk kepada benda dan orang. Manakala kata ganti nama diri orang mempunyai tiga jenis kategori iaitu merujuk kepada diri orang tertentu. Antara kategori kata ganti nama diri orang ialah kata ganti nama diri pertama yang mengandungi perkataan seperti saya, aku, beta, patik, kami dan kita. Kategori kedua pula ialah kata ganti nama diri kedua yang mempunyai perkataan seperti anda, saudara, engkau, awak dan kamu. Kategori ketiga pula ialah kata ganti nama diri ketiga dan mengandungi

perkataan seperti ia, dia, beliau, mereka dan ±nya.

Kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri tanya.

Pertama. Kedua. Ketiga.

Arbak Othman (1985) dan Abdullah Hassan (2006), telah menyenaraikan kata ganti nama diri orang kepada tiga kumpulan utama iaitu ganti nama diri pertama, ganti nama diri kedua dan ganti nama diri ketiga. Setiap kata ganti nama diri ini mempunyai peranan dan fungsi yang berbeza dan fungsi kata ganti nama ini mempunyai persamaan dengan yang telah diperkatakan oleh Ahmad Khair Mohd Nor. Berdasarkan kepada rujukan yang telah dilakukan dapat disimpulkan disini bahawa kata ganti nama diri telah banyak ditafsirkan dan mempunyai pandangan yang berbeza antara ahli Tatabahasa. Terdapat ahli Tatabahasa yang mengatakan bahawa kata ganti nama diri

mempunyai dua kategori yang utama iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Namun demikian, Ahmad Khair Mohd Nor hanya mengkelaskan kata ganti nama diri yang merujuk terus kepada manusia dan binatang. Beliau hanya mengatakan bahawa kata ganti nama diri terdiri daripada tiga golongan kata iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan
5

ketiga. Walaupun terdapat perbezaan antara kelas golongan yang diberikan namun konteks penggunaan kata masih lagi sama. Rumusanya ialah kata ganti nama diri pertama pada

kebiasaanya digunakan bagi mengantikan diri kita yang sedang bercakap. Kata ganti nama diri kedua pula digunakan bagi panggilan orang yang sedang dilawan bercakap dan kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk panggilan yang merujuk kepada seseorang yang ingin kita perkatakan.

3.0

Pandangan ahli Tatabahasa mengenai kata ganti nama diri.

3.1

Perbezaan pendapat antara ahli Tatabahasa. Terdapat beberapa perbezaan antara ahli Tatabahasa iaitu mengenai kesalahan

kata ganti nama diri. Mengikut pandangan Ahmad Khair Mohd Nor (2007), Abdullah Hassan (2006) dan Arbak Othman (1985), kata ganti nama diri hanya tergolong dalam tiga jenis bentuk kata ganti nama diri sahaja iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kegunaan dan fungsi kata ganti nama diri adalah berbeza mengikut orang atau apa yang cuba diperkatakan. Contohnya, kata ganti nama diri digunakan oleh penutur atau penulis bagi menggantikan gelaran bagi dirinya manakala kata ganti nama diri kedua digunakan bagi merujuk kepada orang yang dilawan bercakap atau yang sedang membaca. Kata ganti nama diri ketiga merupakan kata ganti nama yang merujuk kepada orang yang sedang diperkatakan. Namun

demikian, penggolongan bagi kata ganti nama diri mengikut Tatabahasa Dewan (2010), mempunyai dua golongan yang utama iaitu kata ganti nama diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri tanya banyak digunakan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya ialah penggunaan kata ganti nama diri siapa merujuk kepada pertanyaan yang melibatkan elemen manusia manakala pertanyaan menggunakan kata apa pula merujuk kepada sesuatu benda dan penggunaan kata mana merujuk kepada tempat. Penggunaan kata ganti nama diri orang yang telah dikemukakan oleh Tatabahasa Dewan tidak mempunyai perbezaan yang ketara dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Ahmad Khair Mohd Nor, Abdullah Hassan dan Arbak Othman.

6

Mengikut pendapat yang telah dikemukakan oleh kamus Tatabahasa Dewan, kata ganti nama diri tanya mempunyai unsur-unsur penggandaan untuk membawa maksud rujukan tidak tentu atau unsur penegasan. Contohnya penggunaan perkataan apa boleh mengalami unsur penggandaan seperti ³bawalah apa-apa yang ada´. Ayat tersebut Manakala

membawa maksud apa saja yang kita ada kita kita boleh mambawanya.

perkataan mana apabila digandakan akan memberikan maksud rujukan kepada benda atau perkara yang diperkatakan. Contohnya ialah ³ambillah mana-mana yang kamu suka´. Proses penggandaan bagi perkataan siapa akan memberikan maksud dan rujukan kepada manusia. Contoh ayat ialah ³siapa-siapa pun boleh bersuara´. Proses

pengandaan kata ganti nama diri tanya ini hanya terdapat dalam Tatabahasa Dewan sahaja kerana dalam penulisan Ahmad Khair Mohd Nor, Abdullah Hassan dan Arbak Othman tidak mempunyai ulasan mengenai kata ganti nama diri tanya. Proses penggolongan kata ganti nama diri orang juga boleh digolongkan dalam bentuk kata ganti nama diri tunggal ataupun jamak. Ahmad Khair Mohd Nor telah mengkategorikan bentuk kata ganti nama diri orang kepada bentuk tunggal dan jamak. Menurut beliau lagi, kata ganti nama diri pertama mempunyai dua kategori iaitu tunggal dan jamak. Contoh kata ganti nama diri pertama yang tergolong dalam golongan tunggal adalah seperti perkataan saya, aku, beta, hamba, patik, daku dan ku. Manakala bagi perkataan jamak pula ialah kami, kita, kami semua dan kita semua. Kata ganti nama diri kedua pula boleh dam bentuk tunggal atau jamak. Kata ganti nama ini boleh

menunjukkan tunggal atau jamak bergantung pada konteks penggunaanya. Antara ganti nama diri kedua ialah anda, awak, engkau, dikau, kamu, kalian, kau dan mu. Manakala mengikut Tatabahasa Dewan, Abdullah Hassan dan Arbak Othman pengolongan bagi kata ganti nama diri dalam bentuk tunggal atau jamak tidak dikemukakan pendapat mengenai pengolonggan kata dalam bentuk tunggal mahupun jamak. Tatabahasa Dewan, Abdullah Hassan dan Arbak Othman hanya menyatakan jenis kata ganti nama diri sahaja yang tergolong kepada tiga jenis iaitu pertama, kedua dan ketiga. Penggunaan kata ±nya dalam penerangan yang diberikan oleh kedua-dua buku agak berbeza. Hal ini adalah kerana, Ahmad Khair Mohd Nor telah menyatakan bahawa penggunaan kata ±nya boleh digunakan dalam menggantikan ganti nama diri dia atau ia
7

dan diletakkan di akhir kata seolah-olah menjadi akhiran. Contohnya ayat ialah ³surat itu ditulis oleh dia´. Apabila perkataan dia digantikan dengan perkataan ±nya maka ayatnya adalah seperti berikut ³surat itu ditulis olehnya´. Perkataan ±nya boleh berfungsi sebagai pemilik seperti ayat tersebut ³rumahnya di Kampung Bahagia´. Perkataan ±nya juga boleh merujuk kepada objek. Contohnya ialah ³dia menulisnya dengan cepat´. Ahmad Khair Mohd Nor tidak menyatakan fungsi penggunaan perkataan ±nya secara lebih terperinci berbanding dengan Tatabahasa Dewan. Hal ini adalah kerana, Tatabahasa Dewan telah menyatakan bahawa perkataan ±nya merupakan kata Pascakata. Kata

Pascakata merupakan bentuk kata yang hadir selepas perkataan. Perkataan ±nya boleh berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Kata penekan ialah kata yang memberi

penegasan kepada kata yang bergabung denganya. Contoh dalam ayat ialah ³pokok rambutan itu nampaknya akan mati´. Manakala kata pembenda ialah bentuk yang

menjadikan sesuatu perkataan yang bukan daripada kata nama sebagai kata nama. Contohnya ialah lajunya, sakitnya, lantangnya, manisnya dan banyak lagi. Manakala mengikut Abdullah Hassan, kata ganti nama ±nya hadir di akhir kata nama yang membawa maksud milik. Contoh ialah rumahnya, emaknya, kejayaanya dan penjaganya. Kata ganti nama ±nya juga boleh hadir di akhir kata sifat yang akan memyebabkan kata sifat ini berubah menjadi kata nama. Contoh ialah besarnya, tingginya dan hijaunya.

3.2

Persamaan pendapat antara ahli Tatabahasa. Ulasan atau pendapat ahli Tatabahasa mengenai kata ganti nama diri ini kadang-

kala mempunyai ciri-ciri persamaan.

Antaranya ialah keempat-empat orang ahli

Tatabahasa ini telah menyenaraikan jenis-jenis kata ganti nama diri ini kepada tiga jenis iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri ini mempunyai fungsi dan peranan yang sama. Kata ganti nama diri digunakan untuk mengantikan kata pangilan bagi yang sedang bercakap atau penulis. Kata ganti nama diri kedua digunakan bagi mengantikan kata panggilan bagi orang yang sedang dilawan bercakap atau pembaca. Manakala kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk menunjukkan orang yang sedang diperkatakan.

8

Selain daripada itu juga, Ahmad Khair Mohd Nor dan Abdullah Hassan telah menyenaraikan bahawa penggunaan kata ganti nama diri mempunyai ciri-ciri kesantunanya yang tersendiri. Hal ini adalah kerana, penggunaan perkataan saya

melambangkan penggunaan kata yang lebih formal dan mempunyai tanda hormat yang tinggi dalam perbualan yang melibatkan perbezaan umur, pangkat, penulisan dan majlismajlis yang formal. Manakala penggunaan perkataan aku lebih kepada bahasa basahan yang biasa digunakan apabila bercakap dengan sahabat yang rapat dan dalam konteks perbualan yang tidak formal. Penggunaan perkataan aku juga banyak digunakan ketika berdoa dan pembicaraan batin seperti dalam ungkapan ³ampunilah segala dosa ku/aku´. Disamping itu juga, perkataan aku boleh mengalami singkatan kata daripada perkataan aku kepada perkataan ±ku dan selalunya digunakan di belakang perkataan. Menurut Arbak Othman dan Ahmad Khair Mohd Nor telah menyatakan bahawa perkataan kami dan kita dalam kata ganti nama diri orang yang pertama mempunyai konteks penggunaan kata yang berbeza. Hal ini adalah kerana, perkataan kami

menyisihkan orang kedua sedangkan perkataan kita memasukkan orang kedua. Secara ringkasnya, kami tidak memasukkan orang kedua atau pendengar dipihak penutur manakala kita melibatkan semua pihak sama ada sebagai pendengar, penutur atau pihak lain. Perkataan kita dipakai jika orang kedua yang ditujukan percakapannya itu meliputi orang yang sedang bercakap manakala perkataan kami digunakan jika tidak meliputi orang kedua yang dilawan bercakap itu. Contohnya ialah ³kami tidak makan daging kambing´ dan ³kita tidak makan daging kambing´. Berdasarkan kepada contoh ayat diatas dapat disimpulkan bahawa perkataan kami itu melambangkan orang kedua saja yang tidak makan daging kambing manakala perkataan kita memberi makna orang kedua juga tidak makan daging kambing. Disamping itu juga, dalam penggunaan kata ganti nama diri orang ini boleh wujudnya singkatan perkataan. Contohnya, perkataan engkau akan mengalami singkatan kepada kau. Penyingkatan kata ganti nama diri orang ini tidak akan menukarkan jenis kata ganti nama diri orang ini daripada jenis kata ganti nama diri pertama kepada kata ganti nama kedua walaupun mengalami penyingkatan kata. Penyingkatan ini juga tidak

9

akan merubah fungsi perkataan dalam penggunaan ayat. hendak ke mana?´.

Contohnya, ³engkau/kau

3.3

Rumusan mengenai kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri mempunyai persamaan dan perbezaan dalam ulasan setiap

pendapat yang dikemukakan oleh ahli Tatabahasa. Namun demikian, konsep dan fungsi yang cuba diketengahkan dalam kata ganti nama diri mempunyai pendapat yang sama. Konsep yang dikemukakan adalah yang berkaitan dengan panggilan ganti nama diri yang diberikan kepada manusia bagi menggantikan penggunaan pangilan nama. Fungsi kata ganti nama diri juga berkaitan dengan kesantunan dalam setiap perkataan kata panggilan yang digunakan itu dan bersesuaian dengan konteks masa. Terdapat sesetengah ahli Tatabahasa yang berpendapat bahawa kata ganti nama diri boleh digolongkan dalam kategori tunggal dan jamak. Melalui pengelasan yang dibuat ini akan memudahkan lagi masyarakat membezakan jenis perkataan panggilan yang sesuai untuk mereka menggunakannya. Contohnya, bagi mengantikan kata

panggilan yang merangkumi ramai orang perkataan kita atau kami boleh digunakan. Manakala jika hanya melibatkan seorang penutur sahaja perkataan saya atau aku lebih sesuai digunakan bergantung kepada konteks dan masa perkataan itu digunakan. Di samping itu juga, daripada segi kesantunan bahasa kata ganti nama diri ini mempunyai kesantunan bahasanya yang tersendiri. Hal ini adalah kerana perkataan saya itu lebih menggambarkan konsep kesantunan yang tinggi berbanding perkataan aku. Pada

kebiasaannya masyarakat akan menggunakan bahasa yang lebih santun apabila berurusan dengan orang yang lebih tua atau mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi. Berdasarkan kepada pemahaman yang tinggi mengenai kata ganti nama diri ini dapat mengelakkan mesyarakat daripada salah menggunakan kata panggilan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan yang akan berlaku. Setiap lapisan masyarakat telah didedahkan dengan penggunaan yang betul mengenai kata ganti nama diri. Namun

demikian melalui perbandingan antara beberapa orang ahli Tatabahasa dapat memperkukuhkan lagi pemahaman dan penggunaan mengenai kata ganti nama diri.
10

4.0

Kesimpulan Kata ganti nama diri banyak digunakan dalam penggunaan seharian. Bagi mewujudkan

lagi kesantunan dalam bahasa penggunaan kata ganti nama diri wajar digunakan. Pengajaran secara formal mengenai penggunaan kata ganti nama diri di sekolah dapat mempertingkatkan lagi kefahaman masyarakat mengenai panggilan kesantunan dalam masyarakat dan dapat membezakan antara bahasa pasar dan bahasa formal. Kebanyakan kesalahan kata ganti nama diri dapat diperbetulkan melalui sesi pengajaran secara formal di sekolah atau penulisan secara ilmiah. Namun demikian, penulisan ilmiah kurang diminati oleh masyarakat menyebabkan

masih ramai lagi masyarakat yang tidak memahami akan konsep penggunaan kata ganti nama diri.

11

Rujukan Abdullah Hassan (2006). Morfologi siri pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing. Ahmad Khair Mohd Nor (2006). Pembentukan kata dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Prospecta Printers. Ahmad Khair Mohd Nor (2010). Persoalan tatabahasa. Kuala Lumpur : Pencentakan Salam. Arbak bin Othman (1981). Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur : Sarjana Enterprise. Arbak bin Othman (1985). Mengajar Tatabahasa. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2010). Tatabahasa Dewan edisi ketiga. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.