PEMBELAJARAN

BERA$A$KAN $UMBER
NUkUL 2AWANI 81
nA55AN
D20091035596
NUkUL 2AWANI 81
nA55AN
D20091035596
MICnALLL 5IGAN
D20091035627
kCnANI A8D
WAnA8
D20091035594
kCnANI A8D
WAnA8
D20091035594
5I1I 2U8AIDAn
I8kAnIM
D20091035632
5I1I 2U8AIDAn
I8kAnIM
D20091035632
NCkIAkDANI MI5IN
D20091034158
NIk NCkIA2LINA nANA
81 MCnD NCCkŦ
D20091035588
LLI2A8L1n 8ILIL
D20091034154
OBJEKT¡F
PEMBELAJARAN
-Monahani konsop ponloIajaian loiasaskan
sunloi.
-Monvalakan konponon sunloi ponloIajaian.
-Monoiapkan kaodah poIaksanaan ponloIajaian
loiasaskan sunloi.
-Moiangsang doiia iangsangan poIajai dan
noningkalkan konahiian loifikii noIaIui
aklivili ponoIilian, Ialihan daIan kunpuIan dan
kaodah ponvoIosaian nasaIah.
APA ¡TU 8UMBER???
Sumber ialah sebarang bahan yang digunakan dalam aktiviti P&P.
P&P yang berasaskan sumber boleh memberikan pemahaman yang
mendalam kepada pelajar dan pelajar tidak hanya mendengar leteran
seseorang cikgu tersebut.
P&P yang berasakan kepada sumber boleh melibatkan pelajar secara
aktif dalam sesi pembelajaran dan tidak hanya menjadi pendengar
yang setia.
Contoh P&P berasakan sumber ialah seperti yang kita sedang
lakukan dalam kelas ini.
AÞAkAn ¥ANG DIkA1AkAN 5L8AGAI
ÞLM8LLAIAkN 8LkA5A5kAN 5UM8Lk??
Menaaunakan keseluruhan derla ť
aŦ mendenaar
bŦ MellhaL
cŦ Merasa
dŦ MenvenLuh
Menaapllkaslkan Leorl dalam slLuasl sebenar
(prakLlkal)
JEN¡8 8UMBER PEMBELAJARAN
Sumber berasaskan manuslaŦ
1Ŧ rakan sebava
2Ŧ auru
3Ŧ pakar bldana
4Ŧ peaawal sumberŦ
8ahan berceLakŦ
1Ŧ buku
2Ŧ ma[alah
3Ŧ [urnal
4Ŧ enslklopedla
3Ŧ suraL khabar
6Ŧ kad kaLaloa
7Ŧ kamus
8Ŧ buku Leks
8ahan pandana denaar
1Ŧ mlkroflc
2Ŧ radlo
3Ŧ Lelevlsven
4Ŧ vldeo
Sumber berasaskan kompuLerŦ
1Ŧ dlskeL
2Ŧ cakra padaL
3Ŧ cakra laser
4Ŧ dlskeL vldeo
3Ŧ lnLerneL
k8l1L8lA MLMlLlP 8APAn A1Au
SuM8L8
selaras dengan falsafah pendidikan negara
- tidak bercanggah dengan nilai masyarakat
- releven dengan kurikulum
- selaras dengan prinsip pedagogi
- memberi maklumat terkini
- cost effective
- mudah diperolehi
- mudah digunakan dan disenggarakan
- pelbagai rangsangan
- dapat digunakan berulang kali dan dalam
situasi yang berlainan
- fleksibel
51kA1LGI MLNGCÞ1IMUMkAN
ÞLNGGUNAAN 5UM8Lk
51kA1LGI MLNGCÞ1IMUMkAN
ÞLNGGUNAAN 5UM8Lk
Cantuman Þe|baga| Ien|s 5umber
Þenggunaan 5erentak 8eberapa Ien|s 5umber
Þerkongs|an me|a|u| |nternet
Þenye||d|kan dan Þembangunan
unCSl SuM8L8 ÞLM8LLA!A8An
MenlnakaLkan produkLlvlLl pendldlkanŦ
Menauranakan beban auruŦ
Memberl peluana kepada pela[ar unLuk
menaembanakan poLenslnvaŦ
Memberlkan dasar vana leblh llmlah
Lerhadap penaa[aranŦ
Þerencanaan proaram men[adl leblh
slsLemaLlkŦ
AÞAkAn ¥ANG ANDA IAnAM
MLNGLNAI 5UM8Lk???
8CLLnkAn MANU5IA 8LLAIAk
1ANÞA 5UM8Lk????
APAKAH JEN¡8-JEN¡8 8UMBER
TER8EBUT???
8LLLkSl 8LLLkSl
Selepas menaenal pasLl semua sumber dan
bahan pembela[aran vana boleh dlaunakan
dalam penaa[aran pembela[aranţ klLa perlu
membuaL kepuLusan unLuk memlllh bahan
vana pallna berkesan unLuk dlaunakan dalam
blllk dar[ahŦ ulsamplna lLu [uaa
klLa perlu mahlr menaaunakan bahanŴbahan
vana dlkenal pasLl lLu denaan opLlmum unLuk
mencapal kesan LerbalkŦ
!&K
·. ~·~
:.~··
8L81AnCCunC!AWA8
kumusanŧ
Þengurusan 5umber terd|r| dar|pada pe|baga| [en|s sumber
yang dapat d|ap||kas|kan da|am proses penga[aran dan
pembe|a[aran (ÞƎÞ)Ŧ
5e|a|n |tuţ pe|a[ar [uga dapat membuat perband|ngan antara
beberapa kategor| sumber mak|umat serta mengetahu| c|r|Ŵc|r|
untuk mem|||h bahan atau sumber apab||a mereka
memer|ukan sesuatu bahan untuk pembe|a[aranŦ
Þe|a[ar [uga dapat mengesan ke|emahan atau kekuatan
sesuatu sumberŦ

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.