kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun. SELATAN THAILAND. 2. Walaubagaimanapun.1.Singapura.4.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut. satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan.9. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1.8. daD 2.1.2.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai. ialah isteri daDanak-anaknya. 2. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn.7.3. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia.daD jika bagi pegawaiperempuan. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun. "Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3. 2. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn.. . kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri.1. 9 Tahun 1991. Sebagai panduan. di Brunei Darussalam.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah. T AFSIRAN 2. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. had-had umur ini tidak akan dipakai. manakala bagi tujuan perpindahanrumah.1.ialah suamidaDanak-anaknya. ELAUN. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3. Kalimantan daD Selatan Thailand. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA. 2. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya. mengikut mana yang berkenaan.5. 2.1 atau4. 2.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia. Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan. 2. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan.1. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki.1.6. aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani.

Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta.2. 3. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar. pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan.1.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut. Jika menggunakanbilik kelamin.6. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu.1. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira.3. 3. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan. mengikut bilangan keluarga. Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn. Apabila keluarga pegawai datang kemudian.1.1. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama.9. Sebaliknya. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. 3. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa.3. Walau bagaimanapun.1. 3.4.1. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta. 3.8. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun.1. 3. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja.1. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. 3. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas. Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn.1.1. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain.7. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut. tiada perbelanjaan.5. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar. 3. (30) daD (40) dIm. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar.11. 3.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai.10. mengikut mana"yang lebih tinggi. 2 .

79 m. Sarawak. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D.3. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna. seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6.14.1.1.39 m. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun.2. seorang.p.2. Walaubagaimanapun. daD (iii) 0. 3 .3. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat.2. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan. Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1.12. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun. 3. bayaran stor.di mana yang sesuai adalah digalakkan. 3. mengikutmanayangberkenaan. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. (ii) 0. bagi pegawai berkeluarga.p. 3. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but. daD 3. bagi pegawai bujang.93 m. bayaran buruh. 3.1. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1.1. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang.1.1.2. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.13.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan. seorang. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E. SemenanjungMalaysia. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas.) seorang. bagi pegawai daD isteri/suaminya. 3.p. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api.kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam.p.penginapan. 3. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan.15.2. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya.84 meter padu (m. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus.2. mengikut mana yang berkenaan.4. daD (ii) 3. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya. 3.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C. Sabah (Termasuk Labuan).16. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan. 3.17.45 m.1.p.

Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun. perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan.5.2.1 daD4. (b) Sarawak. mengikut kadar seperti di ladual 2.1. tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut.2.1. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia.1. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4.1.3. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh.BERPINDAH RUMAH 4.4.2. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan.2 di atas. Kelayakan Memohon 4. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan. 4. daD 4. tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan.3. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun. mengikut kadar seperti di ladual 2. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan. mengikut kadar seperti di ladual 2.1.3. 4. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5.2.1. 10 Tahun 1989 dipatuhi.1.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4. jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4. 4.1. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu.3. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5. Kadar-kadar 4. daD 4 . perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna.1.2.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil. daD 4. 4. atau 4. bertukar ke luar Stesen. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2.2.2.2. Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun.1. SELA TAN THAILAND. BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA.2.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja. Begitu juga. 4. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan).

6. 6. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan.5.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil.2.2.9. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun.6. Sebaliknya.mengikut mana yang lebih tinggi.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar.1.7. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3. Walau bagaimanapun. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru.8. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu. Jika menggunakanbilik kelamin. mengikut bilangan sebenar keluarga. 6.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois. 6. 6./Agensi tempatbertugaslama.Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira. 6. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru. (30) daD(40) dIm. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.4. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. 6. 6. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan. Apabila keluarga pegawai datang kemudian.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. walau apapunperuntukan-peruntukan atas.5. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran. 6. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. mengikut bilangan keluarga. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 .kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6. kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut.3. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful