P. 1
pekeliling pindah rumah

pekeliling pindah rumah

|Views: 1,235|Likes:
Published by Asli Kahar

More info:

Published by: Asli Kahar on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

"Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan.7. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3.2.. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn. di Brunei Darussalam. . 2.4. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Kalimantan daD Selatan Thailand. 2. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut. ialah isteri daDanak-anaknya. 9 Tahun 1991.1 atau4. satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru.Singapura. 2.5. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn. daD 2.3. kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun. manakala bagi tujuan perpindahanrumah. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4. T AFSIRAN 2. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2. 2.ialah suamidaDanak-anaknya. ELAUN.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah. mengikut mana yang berkenaan.6.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai.1.daD jika bagi pegawaiperempuan. 2. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan.1.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen.1. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1. Walaubagaimanapun. had-had umur ini tidak akan dipakai. aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani. Sebagai panduan.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun. 2. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3. Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan.1. SELATAN THAILAND. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2.1. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya.9. 2.8.1. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA.

1. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. Sebaliknya. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar.6. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta. mengikut mana"yang lebih tinggi. 2 .10. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut. Jika menggunakanbilik kelamin. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa. Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn. 3.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar.7. pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut.5.1. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel.1.11. Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar.4. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan. 3.9.1.8.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa. Walau bagaimanapun. 3. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut.3. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn. 3. mengikut bilangan keluarga.1.2. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun.1. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas. 3.1. 3. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun. Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta.3. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. (30) daD (40) dIm. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. 3. Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.1. tiada perbelanjaan. 3.1.1. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. 3.

16. mengikutmanayangberkenaan. daD (ii) 3. daD 3.79 m.2.p.1. 3.2. Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1.1. 3.3.3. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya. seorang. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. bagi pegawai berkeluarga. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya.13.1.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C. SemenanjungMalaysia. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E. seorang. 3 . seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6.84 meter padu (m.17.2.2.2. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna. bagi pegawai daD isteri/suaminya. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang. Sabah (Termasuk Labuan). 3. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. bayaran stor. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3.p. 3. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya.1. bayaran buruh.p. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1. Walaubagaimanapun.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan.4.2. bagi pegawai bujang. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D.p.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun. mengikut mana yang berkenaan. 3. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api.15. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan.kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam. 3. Sarawak. daD (iii) 0.14.12. (ii) 0.93 m. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but.1. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1.p.1.) seorang.45 m.penginapan. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya. 3. 3. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas.1. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan.39 m.di mana yang sesuai adalah digalakkan. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus.

2.3.1. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5.4. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan).1. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2.1. BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu.2. jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.3.2.1. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5. perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna.3. atau 4. bertukar ke luar Stesen. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan. daD 4.5.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3. Kelayakan Memohon 4.1. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4. mengikut kadar seperti di ladual 2. Kadar-kadar 4.3.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil. daD 4 . tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut. 4. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh. perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4.2.1.BERPINDAH RUMAH 4.2. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna.2 di atas.1.2. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan. Begitu juga.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh. Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun.1. mengikut kadar seperti di ladual 2. Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun.2.1 daD4. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun. tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan.2.2.1. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia. mengikut kadar seperti di ladual 2. SELA TAN THAILAND. 4. 4. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4. (b) Sarawak.1. 4. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan. 4.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut. 10 Tahun 1989 dipatuhi. daD 4.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja.

8. 6. Sebaliknya./Agensi tempatbertugaslama.kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar. kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu.2.7. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois. Walau bagaimanapun. 6. Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois.5. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan. 6. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut. tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. walau apapunperuntukan-peruntukan atas. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru. 6. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. mengikut bilangan sebenar keluarga. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan. 6.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. 6. 6.3. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.4. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta.9.2.6. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.1.mengikut mana yang lebih tinggi.5. mengikut bilangan keluarga. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. (30) daD(40) dIm. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang. 6. 6. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 .Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira. Jika menggunakanbilik kelamin. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->