di Brunei Darussalam. Kalimantan daD Selatan Thailand. manakala bagi tujuan perpindahanrumah. Sebagai panduan.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah.4.8.. SELATAN THAILAND.1. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2.ialah suamidaDanak-anaknya. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan.1.daD jika bagi pegawaiperempuan. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan.7. mengikut mana yang berkenaan. "Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut. 2. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3.6. kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri.5. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini. Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan. 2.1 atau4.1.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai.1. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki. daD 2.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun. 2. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn. 9 Tahun 1991. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia. T AFSIRAN 2.1. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2. 2. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2. had-had umur ini tidak akan dipakai. ialah isteri daDanak-anaknya. 2. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun.9. Walaubagaimanapun. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1. 2. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4.3.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3. aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1. . satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru.Singapura. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen.1.2. ELAUN.

3. Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu.1. pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan.9.1. Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa.1. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan. 3. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa. mengikut bilangan keluarga. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil. 3. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar.1. 3. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan. 3. (30) daD (40) dIm. Sebaliknya.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta. Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. Walau bagaimanapun.5. 3. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran. 3. Jika menggunakanbilik kelamin.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut.10.1. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn. tiada perbelanjaan.11. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. 2 .6. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar. mengikut mana"yang lebih tinggi.1.1. 3. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun. 3.2. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun.3. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut.1. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.1. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira.8.1. Apabila keluarga pegawai datang kemudian.7. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas.4. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar. Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn.3.

kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam. bayaran buruh.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan.39 m. (ii) 0. Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1. mengikutmanayangberkenaan. 3.2.1.2. Sarawak.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun.17. 3.2. seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6.4. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan. seorang. mengikut mana yang berkenaan. Walaubagaimanapun.di mana yang sesuai adalah digalakkan. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya.15.84 meter padu (m. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan.2.45 m.p. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat.12.1. 3.1.79 m.p. bagi pegawai bujang.1. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya. 3. 3.3. Sabah (Termasuk Labuan).3. daD (iii) 0. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna.penginapan. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1. bagi pegawai berkeluarga.14.p. daD 3. 3. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D.p.2. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan.2.) seorang. 3 . 3. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya. SemenanjungMalaysia. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but. 3.p.1. daD (ii) 3. seorang. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan.13. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun.16. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.93 m. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1.1. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas. bagi pegawai daD isteri/suaminya. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang.1. bayaran stor.

jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.2 di atas. 4. perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna. tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja.1.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut. 10 Tahun 1989 dipatuhi. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna.BERPINDAH RUMAH 4. daD 4 .1. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu. Kelayakan Memohon 4.2. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh.1.2. mengikut kadar seperti di ladual 2. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4.2.1.1. mengikut kadar seperti di ladual 2. mengikut kadar seperti di ladual 2.3. 4.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh. Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun.2. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4. Kadar-kadar 4. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4.2. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun. perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan.3.5.2. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4. daD 4. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. 4. atau 4. SELA TAN THAILAND. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2.2. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan. daD 4.1.1 daD4.2.1.3. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5. Begitu juga.1. 4. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan). Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun. 4.1.1. (b) Sarawak. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan. BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA.2. tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut.3.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil.4. bertukar ke luar Stesen.

Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira. walau apapunperuntukan-peruntukan atas. 6.6.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru. Sebaliknya. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru. Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. 6. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. (30) daD(40) dIm. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan.mengikut mana yang lebih tinggi. Jika menggunakanbilik kelamin.9. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru. tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3.4. mengikut bilangan sebenar keluarga. 6. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 .5.3. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran.5. 6. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.2.1. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang.2. mengikut bilangan keluarga.kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6. 6.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun.8. 6./Agensi tempatbertugaslama. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. 6.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. 6.7. kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu. 6.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. Walau bagaimanapun. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful