P. 1
pekeliling pindah rumah

pekeliling pindah rumah

|Views: 1,223|Likes:
Published by Asli Kahar

More info:

Published by: Asli Kahar on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

2. daD 2. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1. 2.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn. 2.6. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA.ialah suamidaDanak-anaknya.1. had-had umur ini tidak akan dipakai.8. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki.5. aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai. Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut.Singapura.1. di Brunei Darussalam. T AFSIRAN 2.1. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia.daD jika bagi pegawaiperempuan.7. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan. 2. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1.1. ELAUN.9. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah. 2.1. 9 Tahun 1991.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun. SELATAN THAILAND.1. . "Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut.3. 2.1 atau4. Walaubagaimanapun. Kalimantan daD Selatan Thailand.4. kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn. manakala bagi tujuan perpindahanrumah. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4. ialah isteri daDanak-anaknya.. satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2. mengikut mana yang berkenaan. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun.2. Sebagai panduan.

pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan.1. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut.1. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel.5.9. Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar. 3. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn.1.3. 3. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar. Walau bagaimanapun. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil.4.6.1. 3. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut. (30) daD (40) dIm. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun. 2 . Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain. mengikut mana"yang lebih tinggi.3. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. 3. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan.1.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. tiada perbelanjaan. Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta.1. 3.1. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama.7. Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan. Jika menggunakanbilik kelamin. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa.10. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. 3.1. 3. Sebaliknya. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran. 3. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta. 3.2. mengikut bilangan keluarga. Apabila keluarga pegawai datang kemudian.1.11. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.8.1.

2. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. bayaran buruh. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but. Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1. mengikutmanayangberkenaan.2. bagi pegawai bujang. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun.1. bagi pegawai berkeluarga. daD (ii) 3.1. 3. bayaran stor. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan.79 m.84 meter padu (m.4. Sarawak. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna.17. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D.p.15.2. Walaubagaimanapun.kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam.13. 3 .45 m. 3.1. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya.p. daD 3. bagi pegawai daD isteri/suaminya. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus. seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6.1. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C.p.1. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1.) seorang. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan. 3. mengikut mana yang berkenaan. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E. 3. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan.p. 3. 3. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas.di mana yang sesuai adalah digalakkan. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. Sabah (Termasuk Labuan).1. seorang. 3. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya. SemenanjungMalaysia.2. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. seorang. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1.3.93 m. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat.3.2.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3.16. daD (iii) 0.p.12.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun. 3. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api. (ii) 0.2.1.39 m.penginapan.14.

2 di atas. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan. mengikut kadar seperti di ladual 2. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh. bertukar ke luar Stesen.1.5.2.2. 4.2. BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA. 4.2. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4.1.1. Kelayakan Memohon 4. daD 4 .BERPINDAH RUMAH 4. (b) Sarawak.1. tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4.3. perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan.2. perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna. 4. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun.1.2.3.1.3. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja.2. mengikut kadar seperti di ladual 2.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5.1 daD4. tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan. atau 4. jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2.1. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4. SELA TAN THAILAND. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4. Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut.1. 10 Tahun 1989 dipatuhi. mengikut kadar seperti di ladual 2.4. 4. daD 4. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu.3. 4. daD 4. Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan).1. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan. Begitu juga.2.2. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun.1. Kadar-kadar 4.

Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois.9. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang.Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu.3.7. 6.6.1. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.2.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois. 6. mengikut bilangan keluarga. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. 6. 6. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu. Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar.5. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. walau apapunperuntukan-peruntukan atas. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. 6. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 . kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut.mengikut mana yang lebih tinggi. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar. 6. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun.4. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan.kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6. 6. Sebaliknya. (30) daD(40) dIm. 6. 6. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut. Jika menggunakanbilik kelamin.2.8. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar. mengikut bilangan sebenar keluarga. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. Apabila keluarga pegawai datang kemudian.5./Agensi tempatbertugaslama.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil. Walau bagaimanapun. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->