Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan.daD jika bagi pegawaiperempuan. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia. Sebagai panduan. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2. daD 2.2. 9 Tahun 1991.1. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan.4.5.9. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA. SELATAN THAILAND. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn. Kalimantan daD Selatan Thailand. 2. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan.ialah suamidaDanak-anaknya. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3. ialah isteri daDanak-anaknya.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun. 2. 2.Singapura.1. "Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4.1. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2.. kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia. .1. ELAUN.1.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut. aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani.1. Walaubagaimanapun. had-had umur ini tidak akan dipakai. di Brunei Darussalam. mengikut mana yang berkenaan. 2.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai. T AFSIRAN 2.6. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini.1 atau4. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1.7. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2. satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru. 2.3.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai.8.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah. manakala bagi tujuan perpindahanrumah. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya. 2.

3. mengikut bilangan keluarga. Jika menggunakanbilik kelamin. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. 2 . Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn.11. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas.5. 3.6. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut. Walau bagaimanapun.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut.1. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel.8. Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan.1. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira.1. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn. tiada perbelanjaan. 3. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan. 3.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. 3.4. 3.9.3. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa. 3.1.1. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.1. 3.10. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut. Sebaliknya. mengikut mana"yang lebih tinggi.3.1. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun.1. (30) daD (40) dIm.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. 3. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta.1. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil.7.1.2. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan.

Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C.2.3.93 m. Sabah (Termasuk Labuan). bagi pegawai berkeluarga.p. SemenanjungMalaysia.17. 3. 3 . Sarawak.di mana yang sesuai adalah digalakkan.1. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan.13. 3.1.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus.14. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1. seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6. bayaran buruh.p.2. 3. bayaran stor. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan.) seorang.2. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun.3. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2.2.45 m. bagi pegawai bujang. daD (ii) 3.1. daD (iii) 0. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya.15.1. Walaubagaimanapun.kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam. seorang. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun. 3. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya. bagi pegawai daD isteri/suaminya. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api. 3. seorang.p.12.penginapan. (ii) 0. 3.p.1.39 m.2. mengikut mana yang berkenaan. 3.79 m.1. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3.16.4.2.84 meter padu (m.1.p. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna. mengikutmanayangberkenaan. daD 3. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but. 3. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.

2. Begitu juga. 4.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja. atau 4.2 di atas.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut. daD 4 . tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan. 4. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5. 4.1.1.3. Kadar-kadar 4.2. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia. jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.1.5.BERPINDAH RUMAH 4. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. mengikut kadar seperti di ladual 2. Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu.1.4. tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut.1. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4.1.3. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh.1 daD4.1.2.1. mengikut kadar seperti di ladual 2. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4. bertukar ke luar Stesen.3. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4. SELA TAN THAILAND. perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna. 4. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3.3. (b) Sarawak. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan. daD 4.2. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan.2. Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun. 10 Tahun 1989 dipatuhi.1.2. BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan.2. daD 4. perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan. 4. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5. Kelayakan Memohon 4.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil.1.2. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan). mengikut kadar seperti di ladual 2.2. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4.

Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun. Sebaliknya. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar.mengikut mana yang lebih tinggi. mengikut bilangan sebenar keluarga. 6.3. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut. (30) daD(40) dIm. mengikut bilangan keluarga.6. tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3.1. 6. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan. 6. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang.7. 6. Jika menggunakanbilik kelamin. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.4.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 .2. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran.2. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan. walau apapunperuntukan-peruntukan atas.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar.5.5. 6. 6.Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira. 6.8. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar.kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois. 6. kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar./Agensi tempatbertugaslama. Walau bagaimanapun.9. 6.