aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani. kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil.1. 2. ialah isteri daDanak-anaknya. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen. manakala bagi tujuan perpindahanrumah. mengikut mana yang berkenaan. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya.1. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai.1 atau4. 2. Sebagai panduan. satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun.1. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3.1. 2.Singapura. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA.6.2. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn. 2. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3.3. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2. ELAUN.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini. T AFSIRAN 2.4. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan. 2. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia. SELATAN THAILAND. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan. 2. 2. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki. Kalimantan daD Selatan Thailand.1.5. . had-had umur ini tidak akan dipakai.ialah suamidaDanak-anaknya.1. "Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut. di Brunei Darussalam. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai.9.daD jika bagi pegawaiperempuan.8. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1. daD 2. 9 Tahun 1991.. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3.7. Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah. Walaubagaimanapun.

1.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan.3.1. 3.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun. Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta.11. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar. 3. Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn. (30) daD (40) dIm.1. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.1.8.9. 2 . Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. Walau bagaimanapun.3. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran.1. 3. mengikut bilangan keluarga. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta. 3. 3. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja.1.1.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar.4. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. tiada perbelanjaan. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut.2.6.1. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira. mengikut mana"yang lebih tinggi. 3. 3. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn.1. Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan.10. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. Jika menggunakanbilik kelamin. 3. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan.7.1. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama.5. Sebaliknya. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas. 3.

2. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya.1.2. Walaubagaimanapun. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E. mengikut mana yang berkenaan. seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6.p. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api.14. Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1. seorang. bagi pegawai bujang.p. bayaran stor. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya. mengikutmanayangberkenaan. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. seorang.13.15. 3.di mana yang sesuai adalah digalakkan.kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam. 3. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan.1. 3. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D. Sarawak.16.84 meter padu (m. 3 .93 m.p. bagi pegawai daD isteri/suaminya. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya. 3.p.3.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang. daD (iii) 0. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat. 3.39 m. 3. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan. (ii) 0. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3. bayaran buruh. daD (ii) 3.12.1. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2. bagi pegawai berkeluarga. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. SemenanjungMalaysia.1. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya.1. 3. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but.3. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus.79 m.1.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun.2.4.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan.) seorang. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1.45 m.1. daD 3.2. Sabah (Termasuk Labuan).p.penginapan. 3.17.2.2. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas.

mengikut kadar seperti di ladual 2. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4. mengikut kadar seperti di ladual 2. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5. BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan). daD 4 .1.3. perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan.2. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu. 4. jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.5.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2.2. 10 Tahun 1989 dipatuhi.1. Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan.2.1. 4. Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun.3.1.BERPINDAH RUMAH 4. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4.3. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan.3.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3. (b) Sarawak.2. daD 4.1.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja. bertukar ke luar Stesen. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5. 4.1.1. daD 4. atau 4. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4.1.2.2 di atas. tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan.2. 4. SELA TAN THAILAND. Kelayakan Memohon 4. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4.2. 4. tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut. Begitu juga.1 daD4. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan.2. perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna. Kadar-kadar 4. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil.1. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. mengikut kadar seperti di ladual 2.2.4.1. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia.

tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3.5.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. mengikut bilangan keluarga. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan.9.3.kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6. 6.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang. 6. Jika menggunakanbilik kelamin. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun. (30) daD(40) dIm. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. 6.1. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar. 6.mengikut mana yang lebih tinggi. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan.6. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. 6.4. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan. 6. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 . Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois. mengikut bilangan sebenar keluarga. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois. kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. walau apapunperuntukan-peruntukan atas. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. 6. Sebaliknya. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. Walau bagaimanapun.2. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil.5. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar./Agensi tempatbertugaslama. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut.7. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. 6. 6. Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun.2. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.8.Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira.