"Pegawai" bermaknaseseorang pegawaidi dalam PerkhidmatanAwam KerajaanPersekutuan daD PerkhidmatanAwam Kerajaan Negeri termasukyang dilantik secarasementaraatau sangkut.maka aDak-aDak yang berkelayakan ialah aDak-aDak yang belum mencapai umur 21 tahun daDditanggung sepenuhnyaoleh pegawai yang tinggal bersama semasa pelaksanaan pertukaranatauperpindahan rumah. ialah isteri daDanak-anaknya. 2.1. Melainkan sesuatuitu terjelas maksudnyadi dalam Pekeliling ini. "Berpindah Rumah" bermakna berpindah rumah mengikut keadaan-keadaan seperti yang dinyatakan di perenggan 4. 2. "Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan" bermakna Pekeliling Bertugas Rasmi yang sedangberkuatkuasa bagi Perkhidmatan A warn.1 atau4. SELATAN THAILAND.PENDAHULUAN Pekeliling ini adalahbertujuanuntuk menetapkan kadar daD peraturan/syarattuntutan elaun. Pegawai yang membuat pilihan untuk tidak menerima SSB boleh terus membuat tuntutan elaun daDkemudahandi bawahPekeliling ini berdasarkan kepada Kumpulan Gaji masing-masing mengikut sifir perubahan/perbandingan seperti yang dinyatakan di Lampiran A-2.6.kedudukanGred Gaji atauGred Perkhidmatantersebutadalahsepertidi Lampiran A-1. manakala bagi tujuan perpindahanrumah. Sebagai panduan. 2.1. 2. . kemudahan daD bayaran bagi seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah dalam negeri. 2. seterusnya berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaan. 2. Polis DiRaja Malaysia daD Angkatan Tentera Malaysia.1. "Keluarga Pegawai" bermaknajika bagi pegawai lelaki. Kalimantan daD Selatan Thailand.Singapura. T AFSIRAN 2. 2. "Bertukar" bermakna pegawai bertukar ke luar Stesen. KEMUDAHAN DAN BAY ARAN SEMASA BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH DALAM NEGERI BERTUKAR KECUALI BAGI SINGAPURA.1. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran tersebut mengikut syarat-syarat daD kadar-kadar seperti berikut: 3. "Stesen" bagi tujuan pertukaranbermakna satu lingkungan kawasan25km daTipejabatlama ke pejabat barn. 9 Tahun 1991. kemudahandaD bayaran adalah seperti berikut: 3.5. tafsiran di bawah ini hendaklah diikuti: 2. mengikutmanayang berkenaan di bawah Sistem Saraan Baru (SSB) mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. "Gred/Kategori" bermaknaGred Gaji atauGred Perkhidmatan. satu lingkungan kawasan 25km daTi rumah lama ke rumah baru. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMATAN 3.3. mengikut mana yang berkenaan.2.Di mana disebutkantentangtuntutantuntutan yang boleh dibuat bagi keluarga seseorang pegawai. tuntutan elaun hendaklah dibuat denganmenggunakanborang seperti di Lampiran " B-1. had-had umur ini tidak akan dipakai. Syarat-syarat Syarat-syarat membuat tuntutan elaun.1.1.daD jika bagi pegawaiperempuan. Walaubagaimanapun.8. aDakyang daif yang disebabkanoleh kelemahanotak ataujasmani.7.Di dalam keluarga pegawai ini juga adalah termasuk seorang orang gaji yang digaji oleh pegawai. di Brunei Darussalam. ELAUN.2 daDtertakluk kepada syaratbahawa pegawai mendiami rumah tersebut.4. Istilah "anak" akan termasukjuga aDak-aDak daD aDak-aDak tiri angkat yang diiktiraf mengikut undang-undangatau kebudayaan.9.ialah suamidaDanak-anaknya. "Perbendaharaan"bermakna Menteri Kewangan daD termasuk pegawai-pegawaidi bawah kawalan pentadbirannya atau arahannya.. Seseorangpegawai yang bertukar ke luar Stesenlayak menuntut elaun. "Dalam Negeri" bermaknauntukdiimplementasikan Malaysia. daD 2.

3.1. mengikut bilangan sebenarahli keluarga. mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. mengikut mana"yang lebih tinggi. Elaun Gantian Makan daD tambang perjalanan atas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. tuntutan elaunpertukaran yang melibatkanpenginapan adalahmengikutkadarBayaran Sewa Hotel di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepas bertukar.3.1.8. pegawailayak menuntutperbelanjaanbagi mengangkut kender~annya yang disokong denganresit sebagaitambahan kepada tuntutan bayaranpertukarantersebutapabila bertukar ke tempat-tempatyang tidak boleh dihubungi dengancara berkereta.10. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepas bertukar. kemudahandaDbayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daDperaturanyang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat bil. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturan lain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat daTi semasake semasa. walau apapun peruntukan-peruntukandi atas. had bilangan bilik yang dibenarkanhendaklahtidak melebihi tiga buah sarna actabilik kelamin atau bilik bujang. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. Tuntutanelaun/bayaran yang dibuatselepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugasbarn. Walau bagaimanapun.1. Elaun Gantian Makan daD BayaranSewa Hotel sahajayang boleh diambil kira. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja. Baki tuntutan ini seterusnya boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempatbertugasbarn. pegawai layak menuntut baki elaun yang sepatutnyadituntut. 2 .5.11. 3. Jika menggunakanbilik kelamin. pegawaiyang memohonuntuk bertukar boleh dipertimbangkanbagi menuntut elaun. Seterusnyatuntutan tersebuthendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. Bagi tuntutan PendahuluanDiri ini hanya unsur-unsur Pemberian Pindahan. umpamanya perbelanjaan bagi menghantar barang-barang persendirian ke tempat lain. tiada perbelanjaan. Satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. 3.9.6. pegawai selain daripada pegawai yang layak menuntut Bayaran Sewa Hotel atas kadar sebenardi bawah Pekeliling Bertugas Rasmiyang berkaitanlayak menuntut tambahan sebanyak 25% daripadakelayakankadar di bawahPekeliling BertugasRasmiyang berkaitan. tuntutan elaun pertukaranyang dibuat sebelumpegawaibertukar secaraPendahuluan Diri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. Pegawai yang bertukar ke loaf stesentetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanAwarn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempatbertugasbarn. pengangkutan barang-barang melalui kapal laut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan perkhidmatansyarikat-syarikatyang berdaftar denganKementerianKewangan. 3.7.da kadar keJayakan pegawai atau kadar kelayakan isteri/suami pegawai. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.2.1. mengikut bilangan keluarga. 3. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. berpindah rumah daDmendiami rumah berkenaansahajalayak menuntut elaun pertukaran. 3.hanya salah seorangsahaja layak membuattuntutan bayarantersebutberdasarkan kePa.1.1. 3. Tuntutan ini tidak memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois.1. kemudahandaDbayaranbagi pertukarantersebut.3.1. pegawaiyang bertukar secaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. pegawai yang bertukar ke luar Stesen adalah bermaksud pegawai yang bertukar. 3.bayaran tambahanatau kemudahanyang layak dituntut bersabit dengan pertukaran tersebut.mengikut kelayakandi bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar.1. Jika pegawai daD isteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta. seseorangpegawai yang bertukar dalam Stesentidak layak menuntutelaun.1. 3.4. (30) daD (40) dIm. Sebaliknya.

bayaran buruh.4.39 m. (ii) 0.2. 3. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran E. 3. di (b) sebagai tambahan kepadaperenggan(a)diatas.) seorang.3.2. Ini juga termasukmenggunakan kemudahantempahankapal terbang. jika di mana-manadi dalam resit/invois/bil tersebut ada dicatatkan mengenaikos pengangkutanbarang-barangyang termasuk unsur-unsur bungkus membungkus. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran C.penginapan. daD 3.13. mengikutmanayangberkenaan. seorang. daD (ii) 3. insurans daD perbelanjaanlain yang berkaitan yang perlu ditanggung oleh pegawai untuk mengemasdaDmenjaga keselamatanbarang-barangnyamaka pegawai tidak layak menuntut PemberianPindahan.Peraturan kewangan yang lain seperti penggunaan Pesanan Tempatan. 3.15. tuntutan tambang dibuat mengikut jarak perjalanan sebenaratas kadar yang ditetapkan seperti yang dinyatakan di Jadual1. KadarlPerkiraan jika kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: 3. Wilayah (a) dari SemenanjungMalaysia ke Sarawak/Sabah (Termasuk Labuan) atau sebaliknya.1.p. bagi pegawai bujang. Walaubagaimanapun. 3. bagi aDak-aDak yang bertumur 3 tahun daD ke atas daD seorang orang gaji. daD (b) dari Sarawakke Sabah(termasuk Labuan) atau sebaliknya. Tuntutan tambangpengangkutan barang-barangselaindaripada perjalananmelalui jalan darat memerlukan pegawai mengemukakanresit/bil/invois. Kementerian/Jabatan/Agensi hendaklah memastikan bahawajika kemudahantersebut diguna atau disediakan maka pegawai yang terlibat tidak layak lagi menuntut elaun daDbayaranbagi kemudahanyang sarna.16. SemenanjungMalaysia.2.93 m. 3. bagi pengangkutanbarang-barang melalui jalan darat.1. tuntutan tambangperjalananpegawaiboleh dibuat mengikutjarak perjalanansebenar berdasarkankelayakan menuntut Elaun PerjalananKenderaanatau Tambang Pengangkutan Awarn seperti kelayakan di bawah Pekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan. Sarawak. Kementerian/Jabatan/Agensi bolehmenyediaataumengaturkan kemudahan kenderaan pengangkutanbarang-barangdaDkenderaanperjalanan bagi pegawai serta keluarganya. 3 .3. bagi pegawai berkeluarga. mengikut mana yang berkenaan.p.45 m. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -1.p.p.1. tuntutan pertukaran hendaklah dibuat dalam tempoh satu tahun daripada tarikh melaksanakanaraban pertukaran terse but.84 meter padu (m.1. bagi pegawai daD isteri/suaminya.di mana yang sesuai adalah digalakkan.perjalanandaD pengangkutan barang-barangdisediakan. seorang. Tuntutan sebenaryang disokong denganresit/bil/invois bagi perjalanan melalui jalan laut adalah tertakluk kepada had muatan seperti berikut: (a) (i) 1. 3. Sabah (Termasuk Labuan). seseorang pegawaijuga layak menuntut tambang pengangkutanbarang mengikut muatan seperti berikut: (i) 6.kereta api ataubas melalui Waran PerjalananUdara Awam.p.17. 3.2. 3. bayaran stor.1.2.79 m.14. Waran PerjalananBas atau Waran PerjalananKereta Api. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran D. daD (iii) 0. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun.1.12.bagi aDak-aDak bawah umur 3 tahun. mengikut cara perkiraan seperti di Lampiran F -2. bayaran daD kemudahanbersabit denganpertukarantersebut jika kemudahan makan.2. Panggilan Sebutharga daD seumpamanya.1.

daD 4 . BERTUKAR AT AU BERPINDAH RUMAH BAG I SINGAPURA. mengikut kadar seperti di ladual 2.1.1. Kelayakan Memohon 4. Begitu juga. pegawai hanya layak menuntut 1/2atau 50% daripada bayaran penuh. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaanke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanyadibayar oleh Kerajaan daDsebaliknya atas arabanpihak berkuasa tertentu.5. 4.2.2.1.1 daD4. tuntutan hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-2. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaanpertukaran atau perpindahan rumah tersebut dalam keadaankeadaan seperti berikut: 5.4.2.BERPINDAH RUMAH 4. Kadar-kadar 4. bertukar ke luar Stesen. perpindahanrumah yang tidak melibatkan perbelanjaanpengangkutanbarang-barang misalnya perpindahanrumah antara blok dalam kompleks yang sarna. bayaran daD kemudahan bersabit dengan perpindahan rumah tersebutjika kemudahanmakan.1.2.1. 4. daD (c) Sabah (Termasuk Labuan). perjalanan daDpengangkutan barang-barangdisediakan.Ketua Jabatanhendaklah memastikanbahawa peruntukan di perenggan3. tuntutan tertakluk kepada syarat bahawa pegawai mendiami rumah tersebut.2 di atas. kadar tuntutan elaun perpindahanrumah seperti yang dinyatakan di perenggan 4.2 (iii) Surat Pekeliling PerkhidmatanBil.1. Seseorangpegawai yang bertukar atau berpindah rumah layak menuntut elaun.pegawai tidak layak menuntut apa-apa elaun/bayaranperpindahan rumah tersebut.3. seseorangpegawai tidak layak menuntut elaun. syarat-syarat daD kadar-kadar berikut: 4. kemudahandaD bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah tersebut mengikut keadaan-keadaan.2. daD 4.2. mengikut kadar seperti di ladual 2. mengikut kadar seperti di ladual 2.1. daD 4. jika kemudahanpengangkutan barang-barangdisediakan.3. 4.2.2. tertakluk kepada syaratbahawa kemudahantidak disediakanmaka perkiraan jumlah yang layak dituntut adalah seperti berikut: (a) SemenanjungMalaysia.2 di atas adalah mengikut kadar dalam Stesensahaja.1. SELA TAN THAILAND. Seterusnyabagi permohonantuntutan elaun/bayarandi bawah perenggan 4.3.1. 10 Tahun 1989 dipatuhi.pegawaihanya layak menuntut 1/2 atau 50% daripada bayaranpenuh. 4. 4. (b) Sarawak.2. kemudahan daD bayaran bagi perpindahan rumah adalah seperti berikut: 4. Bagi perpindahanrumah antara tingkat dalam blok yang sarna. tuntutan elaun perpindahanrumah hendaklah dikemukakankepadaKetua Jabatandi dalam tempoh tidak lewat daripada 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah dilakukan. atau 4. Seseorangpegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun. BRUNEI DARUSSALAM DAN KALIMANTAN 5.1. Syarat-syarat syarat-syarat membuat tuntutan elaun. berpindah rumah dati rumah sendiri/rumah sewa/rumah Kerajaan ke rumah yang dibeli di bawah Skim Pinjaman PerumahanKerajaan.3.

6. pegawai yang bertukar ke luar Stesenadalahbermaksud pegawai yang bertukar. Kadar-kadardaDsyarat-syarattuntutan elaun.3. Apabila keluarga pegawai datang kemudian. kemudahandaD bayaran bagi pertukaran tersebut.7. Sebaliknya. tuntutan Elaun Gantian Makan mengikut kadar Elaun Makan di bawah PekeIi ling Bertugas Rasmi yang berkaitan adalah bagi tempoh tiga hari sebelum daD lima hari selepas bertukar.5. pegawai selain daripada pegawaiyang layak menuntutBayaranSewaHotel ataskadar sebenar bawahPekeliling Bertugas di Rasmi yang berkaitan layak menuntut tambahansebanyak 25% daripada kelayakankadar di bawah Pekeliling ~ertugas Rasmi yang berkaitan. 6. satu salinan borang tuntutan hendaklah dikemukakan ke Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas lama. berpindah rumah daD mendiami rumah berkenaansahaja layak menuntut elaun pertukaran. mengikut bilangan sebenar keluarga. Bagi tuntutan Pendahuluan Diri ini hanya unsur-unsur PemberianPindahan. JPA (S) 63/163 bertarikh 23 Ogos 1994 daD 10 November 1994 atau mana-manaperaturanlain yang akan dikeluarkan oleh Agensi Pusat dari semasake semasa. tuntutan elaun hendaklah dibuat dengan menggunakanborang seperti di Lampiran B-3. jika tidak menuntut Bayaran Sewa Hotel pegawai layak menuntut Elaun Lojing (tanpa resit) bagi dirinya sahaja.hanya salahseorang sahajalayak membuattuntutan bayarantersebut berdasarkan kepadakadar kelayakanpegawaiataukadar kelayakanisteri/suami pegawai. (30) daD(40) dIm./Agensi tempatbertugaslama.mengikut kelayakan di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempoh tiga hari sebelum daDlima hari selepasbertukar. mengikut bilangan keluarga. Baki tuntutan ini seterusnyaboleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.kemudahan daDbayaranpertukaranatauperpindahan rumah mengikut mana yang berkenaanadalah seperti berikut: 6. 6.Elaun Gantian Makan daDBayaran Sewa Hotel sahaja yang boleh diambil kira.6. mengikut kelayakan di bawah PekeIiling Bertugas Rasmi yang berkaitan. tuntutan elaunpertukaranyang melibatkan penginapanadalahmengikut kadar BayaranSewa Hotel di bawahPekeliling Bertugas Rasmi yang berkaitan bagi tempohtiga hari sebelumdaDlima hari selepasbertukar. 6. 6. Seterusnya tuntutan tersebut hendaklah diselaraskan dengan tuntutan sebenar. pegawai layak menuntut baki elaunyang sepatutnyadituntut.mengikut mana yang lebih tinggi.1. Jika menggunakanbilik kelamin. tuntutan elaun pertukaran yang dibuat sebelum pegawai bertukar secara PendahuluanDiri boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatar. Tuntutan ini tidak memerlukanpegawai mengemukakan resit/bil/invois. Tuntutan elaun/bayaranyang dibuat selepas bertukar boleh dibayar oleh Kementerian/Jabatan/Agensi tempat bertugas baru.9. pegawaiyang bertukarsecaraberseorangan (tanpamembawakeluarga)hanya layak menuntut elaun pertukaran seperti BayaranSewa Hotel. Walau bagaimanapun. seseorang pegawailayak menuntutPerbelanjaan Pengangkutan barang-barang kepunyaannya daD keluarganya yang disokong dengan resit tertakluk kepada had maksimum sewa sebanyak sebuahlori yang beratnya 8 tan bagi pegawaibujang daDsebuahloci 12 tan atau 2 buah gerabak 5 .2. 6. bilangan ahli had bilik yang dibenarkan hendaklah tidak melebihi tiga buah sarna acta bilik kelamin atau bilik bujang.4. walau apapunperuntukan-peruntukan atas. Pegawai yang bertukar ke luar Stesen tetapi tidak berpindah rumah hanya layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan/TambangPengangkutanA warn bagi dirinya kerana melapor diri ke tempat bertugas baru. Jika pegawai daDisteri/suami pegawai adalah kakitangan Kerajaan/Swasta.2.seseorang di pegawaiyang bertukar dalam Stesen tidak layak menuntut elaun. 6. berpindah rumah dari rumah sendiri/rumah sewa/rumahKerajaan ke rumah Kerajaan atau rumah yang sewanya dibayar oleh Kerajaan di dalam Stesenatas arabanpihak berkuasatertentu. mengikut bilangan sebenarahli keluarga.kemudahan daD bayaran pertukaran tertakluk kepada syarat daD peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan PerkhidmatanAwam melalui suratbil.5.8. Elaun Gantian Makan daDtambang perjalananatas kadar bujang (seorang) terlebih dahulu. pegawaiyangmemohonuntukbertukarbolehdipertimbangkan bagi menuntutelaun. 6. 6. Tuntutan ini memerlukan pegawai mengemukakan resit/bil/invois.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful