P. 1
definisi[1] kurikulum

definisi[1] kurikulum

|Views: 433|Likes:
Published by Zalifah Anum

More info:

Published by: Zalifah Anum on Mar 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN Sistem penilaian memang tidak dapat dipisahkan daripada pendidikan. Setiap

perancangan kurikulum mesti diikuti dengan penilaian. Kebanyakan penilaian yang diamalkan di negara kita adalah penilaian berbentuk ujian. Mengikut Ebel (1979), sebenarnya pembina ujian menghadapi dua persoalan : pertama, untuk menentukan apa yang ingin diukur, dan kedua, membuat keputusan bagaimana mengukurnya. Sementara dari segi makna ujian pula Cronbach (1970) telah memberikan satu definisi ujian yang agak luas, iaitu satu prosedur sistematik untuk memerhati tingkah laku seseorang dan memperihalkannya dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem berkategori. 2.0 DEFINISI 2.1 Kesahan

Kesahan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana ujian berkenaan dapat mengumpul maklumat berkaitan bidang yang ditetapkan. Dengan perkataan lain, sesuatu ujian itu dikatakan sah, sekiranya ujian berkenaan boleh mengukur sesuatu yang sebenarnya hendak diukur atau sepatutnya diukur. Kesahan bermaksud kebolehan ujian mengukur apa yang sepatutnya diukur (Youngman & Eggleston, 1982; Sax & Newton, 1997). Kesahan merujuk kepada kesesuaian dan kekuatan interpretasi markah ujian dan lain-lain keputusan penilaian dengan merujuk kepada kegunaan tertentu alat ukur tersebut. Kesahan boleh dibuktikan melalui beberapa kaedah seperti kesahan isi (content validity), kesahan telahan (predictive validity), kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan gagasan (construct validity) (Fraenkel & Wallen, 1996). Alat taksiran yang mengukur apa yang ia ukur adalah sah. Sesuatu alat pengukur tidak memiliki kesahan untuk “semua tujuan”. Sesuatu ujian mungkin sangat sah untuk sesuatu tujuan tertentu tetapi ia tidak mungkin sah dalam situasi lain. Oleh sebab sesuatu ujian yang tidak sah dianggap tidak berguna maka seseorang itu hendaklah membentangkan bukti yang boleh memberi keyakinan bahawa ujian yang digunakan mengukur tepat ciri-ciri ujian yang berkenaan direka bentuk untuk diukur.

tepat seperti yang sepatutnya serta boleh diterima pakai tanpa keraguan. dan kebolehbergantungan ujian berkenaan.2. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. kebolehpercayaan ujian boleh disebut sebagai darjah ketekalan antara dua pengukuran terhadap sesuatu benda. kebolehpercayaan diertikan sebagai. 2. Meskipun banyak definisi penilaian pendidikan dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Stufflebeam (1971). Penilaian menentukan jurang perbezaan antara ’apa yang dihasilkan’ dengan ’apa yang dihasratkan’ dari sesuatu program pendidikan. memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. ketepatan. Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. pada asasnya penilaian merupakan suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. . persetujuan antara dua usaha untuk mengukur sifat yang sama secara maksimum melalui kaedah yang sama. Ini bermaksud sesuatu ujian yang boleh dipercayai akan menghasilkan maklumat yang tekal. sesuatu ciri.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan instrumen ialah suatu nilai ukuran untuk menentukan ketekalan skor setiap item. atau sifat seseorang. Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada ketekalan. Ketekalan bermaksud apabila item yang sama diuji beberapa kali kepada subjek yang sama pada selang masa yang berlainan tetapi tetap memberi skor keputusan atau jawapan yang sama atau hampir sama. Menurut Mokhtar (1995).3 Penilaian Menurut Stufflebeam (1971). Mengikut Campbell dan Fiske (1959). Thorndike dan Hagen (1977) dan Kubiszyn dan Borich (1996). penilaian adalah proses mengenalpasti.

Bagi kurikulum itu sendiri penilaian bermaksud menilai isi kandungan. A. Konsep kesahan pengukuran merujuk kepada tafsiran dan hasil daripada pengukuran. susun atur. Penilaian kurikulum adalah proses dimana kita berusaha atau mencuba untuk mengukur nilai dan keberkesanan daripada sebahagian aktiviti pendidikan sama ada projek di peringkat nasional ataupun hanya aktiviti bersama murid di dalam bilik darjah. organisasi dan kaedah penyampaiannya. 3. Kesahan serentak 4. Ciri-ciri kesahan dalam pengujian/penilaian boleh dibahagikan kepada empat jenis berdasarkan pengujian/penilaian yang ingin dijalankan. Kesahan konstruk Kesahan merujuk kepada takat sesuatu ujian dapat memenuhi ujiannya.0 KESAHAN Thorndike (1991) konsep kesahan merujuk kepada keseluruhan apa yang hendak kita ukur dan tiada lain selain apa yang kita hendak ukur. Penilaian kurikulum memberi maksud sama ada kurikulum yang dibina. Kesahan kandungan 2. Kesahan ramalan 3. i. Ujian sepatutnya mengukur apa yang patut diukur. Menurut Kelly. Contohnya jika kita hendak mengukur sikap. ii. direka bentuk dan dilaksana menerbitkan hasil pembelajaran yang diharapkan.2.4 Penilaian Kurikulum Penilaian kurikulum adalah suatu proses mengumpul data untuk menilai seorang pelajar atau sesuatu kurikulum. menjalankan ujian dan menilai hasil yang diperolehi oleh pelajar. hendaklah mengukur sikap. Penilaian kurikulum adalah merangkumi proses memberi pengetahuan. . Kesahan merujuk kepada tahap sesuatu ujian dapat mengukur apa yang sepatutnya di ukur iaitu tahap dimana sesuatu ujian memenuhi objektif yang dihajati.V (2009). Contoh jika menggunakan ujian diagnostik maka tidak sah jika diberi gred. di antaranya adalah: 1.

Kesahan kandungan Merujuk kepada keupayaan ujian menguji apa yang sepatutnya diuji.iii. Contohnya. anda juga dijangka akan melakukan kesilapan yang hampir sama di adalam ujian yang lain (yang sama) bermaksud anda akan mengulangi kesilapan yang sama di dalam ujian ulangan untuk matapelajaran yang sama. Jadual Spesifikasi Ujian 2. Contohnya. 1. Contohnya jika anda melakukan kesilapan di dalam satu ujian matapelajaran.merujuk kepada pencapaian seseorang calon didalam sesuatu ujian adalah samada setara dengan pencapaian di dalam ujian yang lain.  Merangkumi kandungan ujian yang hendak diukur  Merujuk kepada objektif pengajaran yang jelas dan bahan pengajaran yang ditentukan atau bidang pengajaran yang khusus  Digunakan dalam ujian pencapaian  Mengukur penguasaan pengetahuan atau kemahiran tertentu dalam mata pelajaran tertentu  Memastikan setiap konstruk yang diuji mewakili aspek penting pelajaran yang diajar  Bergantung kepada relevensi atau kesesuaian tingkah laku yang ingin diperhatikan atau diketahui  Perlu memenuhi Huraian Sukatan Pelajaran. Kesahan semasa/serentak Bertujuan menetukan tahap seseorang murid. jika seseorang guru membina dan menjalankan sesuatu ujian yang melibatkan aspek kerja sekolah dan hasil keputusan adalah sama dengan . ujian kebolehan berbahasa perlu mengandungi soalan tentang bacaan petikan dan soalan kefahaman tentang petikan. Contoh jika ujian ejaan hendaklah mengukur kebolehan mengeja atau ujian mendengar hanyalah untuk mengukur kemahiran mendengar. Kesahan berkaitan kriteria Perbezaan diantara kesahan semasa dan ramalan bergantung kepada prosedur mentadbir ujian iaitu: Pentadbiran ujian pada jangka masa yang singkat bagi ujian piawaian (concurrebt) atau setelah beberapa bulan berlalu (predictive) a.

Contohnya.  Hubungkait diantara skor ujian dengan kumpulan murid berdasarkan kriteria tertentu  Ditadbir pada masa yang sama atau dalam jangka masa yang pendek. satu objektif penting adalah untuk membolehkan murid menulis dengan baik bedasarkan peraturanperaturan tatabahasa. maka kesahan ramalan ujian penulisan adalah tinggi. Murid yang memperolehi markah yang tinggi dalam ujian pencapaian (Bahasa Melayu) seharusnya boleh menulis dan bertutur dengan baik jika kesahan serentak ujian itu tinggi. Untuk mendapatkan kesahan ramalan yang tinggi.pencapaian di tunjukan maka dikatakan ujian tersebut mempunyai kesahan semasa yang tinggi.  Maklumat dikumpul melalui ujian/kriteria/tingkah laku yang hendak diukur oleh ujian  Membuat perbandingan antara maklumat yang dikumpul atau skor yang diperolehi daripada pelajar yang mengambil ujian tersebut  Dapat menetukan kebolehan calon unruk melaksanakan tugasan dalam sesuatu keadaan yang berbeza dengan efektif  Dapat meramal perubahan sikap seseorang calon pada masa akan datang. Contohnya. Sekirannya markah calon itu tinggi dan selalu dapat membuat karangan yang baik semasa bengkel di jalankan. seseorang pelajar matrikulasi yang mempunyai keputusan yang baik di dlam SPM/STPM akan dijangka memperolehi keputusan yang baik diperingkat peperiksaan Matrikulasi kelak. Contohnya. b. item ujian hendaklah benar-benar menguji kebolehan yang relevan dengan kebolehan. kemahiran atau kelayakkan yang diperlukan di dalam sesuatu bidang yang akan diterokai kelak. Kesahan ramalan Merujuk kepada takat ujian meramal kebolehan seseorang calon menjalankan sesuatu tugas dalam situasi yang lain ataupun pada masa hadapan. . hasil ujian penulisan mungkin dapat meramal sejauh mana murid dapat membuat karangan dalam sesebuah bengkel. dalam matapelajaran bahasa melayu.

sederhana dan tinggi) 4. Kesahan disimpulkan daripada bukti sedia ada.’sabar’ dan juga ciri-ciri orang yang ‘tidak sabar’ dan ‘kurang sabar’.emosi.  Meningkatkan motivasi semasa pelajar mengambil ujian  Mengurangkan perasaan kurang puas hati atau tidak adil kepada kumpulan murid yang berskor rendah  Membantu meyakinkan penggunanya berpontensi contohnya. dan sebagainya. 3.3. . maka item dikatakan sah. kebolehan mengulas. Tujuan ujian adalah untuk mengukur tahap kebolehan ciri mental atau kognitif individu seperti kecerdasan. markah seseorang mungkin dipengaruhi oleh kecerdasan. guru. (bukan diukur) 2. Kesahan bergantung kepada banyak jenis bukti yang berbeza. pentadbir sekolah untuk menggunakan ujian tersebut. Pengertian kesahan pentafsiran (validity of interpretation) dan penggunaan hasil pengukuran dapat dijelaskan dengan lebih lanjut dengan beberapa ciri berikut: 1. Kesahan gagasan/konstruk Merujuk kepada takat sesuatu trait hipotetikal dibayangkan dalam pencapaian ujian. kebolehan menaakul. alat yang dibina untuk mengukur konstruk ‘sabar’ sepatutnya mengukur konstruk ini dengan lebih baik.kebolehan dan kemahiran berfikir. Nampak pada permukaan sahaja dan jika seseorang itu tidak terlatih dalam pembinaan dan perealisasian item. tahap rendah.motivasi. Kesahan bergantung khusus kepada penggunaan yang spesifik. Contohnya. ‘kurang sabar’.toleransi.keadilan dan sifat. Contohnya. Pembina item inventori perlu terlebih dahulu memahami maksud ‘tidak sabar’. 4. kreativiti. Kesahan muka Merujuk kepada ujian dilihat mengukur apa yang hendak diukur.  Ujian ditadbir kepada pelajar yang julat pencapaiannya luas  Keputusan ujian membezakan antara pelajar yang berpencapaian tinggi dengan yang rendah dan ujian tersebut dianggap mengukur kebolehan konstruk. Kesahan dinyatakan dalam darjah (iaitu.

1. Fokus bukti berkaitan dengan isi kandungan untuk kesahan ialah tentang kerelevenan dan cukup tidaknya sampel tugasan yang terkandung dalam ujian. Jadual penentuan ujian yang disediakan untuk sesuatu ujian merupakan satu bukti berkaitan dengan isi kandungan untuk menyokong kesahan rumusan skor ujian.5. 6. Bukti yang berkaitan dengan kriteria boleh dikumpulakan dengan menentukan koefesien kolerasi antara ujian dan kriteria yang diukur serentak dengan ujian. Bukti berkaitan dengan isi kandungan 2. Ketelitian dalam membina ujian . Kesahan merujuk kepada rumusan yang dibuat dan BUKAN kepada alat itu. Bukti berkaitan dengan kriteria 3. Bukti berkaitan Kriteria. Faktor-faktor yang mempegaruhi kesahan. Bukti berkaitan dengan isi kandungan amat penting untuk menyokong tafsiran skor ujian percapaian. b. Ukuran kriteria boleh dilakukan dengan dua cara . Bukti yang menunjukkan setakat mana skor ujian berkenaan dapat meramalkan prestasi dalam sesuatu Kriteria. Bukti yang diperlukan untuk memastikan rumusan yang diperbuat daripada hasil pengukuran itu adalah sah termasuklah: 1. Bukti berkaitan dengan konstruk a. satu dimasa depan dan serentak dengan ujian Bukti yang menunjukan bahawa skor ujian dapat meramalkan prestasi dalam kriteria dimasa depan. Kesahan adalah satu konsep yang bersepadu. Bukti berkaitan dengan isi kandungan Bukti yang menunjukkan setakat mana isi kandungan sesuatu ujian itu merupakan sampel “representif” domain isi kandungan yang sepatutnya diukur.

Kejelasan soalan 4. Dalam makna lain. Tingkah laku calon semasa menjawab soalan c. Liputan isi kandungan 3. Ia menekankan pengukuran yang jitu dan pengujian hipotesis berdasarkan kepada suatu sampel yang dikaji. Bukti berkaitan konstruk Glock &Ahmann (1981) mentakrifkan konstruk sebagai sesuatu sifat yang dianggap wujud untuk memberi penjelasan mengapa sesuatu aspek tingkah laku manusia berlaku. Bilangan soalan 5. . Oleh yang demikian. ciri. Ketelitian dalam pemarkahan 7. 3. Kesahan Dalam Penyelidikan Kuantitatif Penyelidikan kualitatif menyatakan tingkah laku yang diperhatikan dengan menggunakan angka-angka. pengukuran yang dibuat ke atas konsep-konsep tersebut dalam peringkat operational mesti dapat mewakili dengan tepat konsep-konsep yang di definisikan dalam peringkat konseptual. Bukti berkaitan dengan konstruk ialah bukti yang menunjukkan setakat mana skor ujian itu dapat ditafsirkan sebagai ukuran bagi sesuatu trait psikologi.2. kualiti atau konstruk berkenaan. kesahan dalam penyelidikan kuantitatif bererti definisi konsep-konsep di dalam peringkat konseptual mestilah selaras dengan definisi konsep-konsep tersebut dalam peringkat operational. dengan menggunakan statistik dalam analisis data. Keadaan dimana ujian itu ditakbir 6.1.

Jika pengukuran pada kali yang kedua ( dan ketiga atau pada kali yang . 4. Sejauh mana hasil kajian dapat diaplikasikan kepada kumpulan-kumpulan lain dalam dunia sebenar. 3.0 KEBOLEHPERCAYAAN Kebolehpercayaan dalam sesuatu penyelidikan atau penilaian merujuk kepada keupayaan suatu kajian atau penilaian untuk memperolehi nilai yang serupa apabila pengukuran yang sama diulangi. Sejauh mana kajian menunjukkan bahawa rawatan yang dibuat dalam kajian benar-benar menyebabkan perubahan tingkah laku subjek kajian dan bukan disebabkan oleh faktorKesahan luaran faktor lain selain daripada rawatan tersebut.2 Kesahan dalam penyelidikan kualitatif Dalam penyelidikan kualitatif. dan pemerhatian haruslah mempunyai semua jenis kesahan di atas. bilangan subjek kajian yang digunakan biasanya kurang dan data-data kualitatif yang dikumpulkan melalui prosedur kajian seperti temubual. Sejauh mana pengukuran dapat dibuat mewakili aspek kandungan yang diukur. Sejauh mana hipotesis yang dibuat berdasarkan teori-teori.Terdapat beberapa jenis kesahan dalam penyelidikan kuantitatif: Jenis Kesahan Kesahan Muka Kesahan Kriteria Kesahan bina Kesahan Kandungan Kesahan dalaman Definisi Sejauh mana pengukuran dibuat dapat mengukur nilai sebenar yang ingin diukur. Masalah yang sering timbul ialah mengenai kesahan luaran. Sejauh mana pengukuran yang dibuat dapat meramal kriteria yang ingin diukur.

Selain daripada ini. nilai yang diperoleh adalah serupa. Antaranya adalah seperti Stake’s Congruence – Contigency Model.seterusnya) dilakukan. Kebolehpercayaan sesuatu alat ukur kebolehpercayaan • • • • • • sesuatu penilaian boleh dipertingkatkan bagi menjamin Terdapat beberapa cara untuk kurikulum. 4. menentukan. Kesemua model ini mempunyai alat pengukuran tersendiri. Antaranya adalah seperti berikut : Pernyataan butir-butir yang jelas dan tepat mengenai perkara yang hendak dinilai. kebolehpercayaan dalam penilaian kurikulum yang berbentuk kualitatif dapat dipertingkatkan dengan mematuhi beberapa strategi sebagai usaha menjamin kebolehpercayaan dalam penilaian kurikulum itu sendiri. menggunakan instrumen serta kaedah yang sesuai dengan jenis penilaian maka kesahan dan kebolehpercayaan dapat dipertingkatkan dalam sesuatu kajian atau penilaian. Pengumpulan data dalam keadaan yang piawai (standard). Instrumen pengukuran yang betul akan dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu penilaian. Butir –butir yang digunakan hendaklah sejenis. Stufflebeam’s Model CIPP. mempertingkatkan kobolehpercyaan ini. Usaha dilakukan untuk mencegah dan mengelakkan kebimbangan responden dengan memberi jaminan keselamatan dan kerahsiaan ke atas maklumat yang diberi oleh mereka. Arahan-arahan yang jelas dan ringkas terhadap responden bagi memudahkan kefahaman mereka apabila soal-selidik atau temubual ditadbir. Strategi tersebut adalah seperti berikut : . maka kajian atau penilaian yang dibuat itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.1 Mempertingkatkan Kebolehpercayaan dalam Kajian/Penilaian Terdapat pelbagai model penilaian kurikulum untuk meniliai sesuatu kurukulum. Perlu mengelakkan gangguan ke atas subjek semasa subjek diukur atau semasa subjek menjawab soalan yang dikemukakan dalam soal selidik. Sejauhmanakah kita dapat menjamin kesahan dan kebolehpercyaan dalam penilaian kurikulum ? Sekiranya kita dapat memilih . Isner’s Connoisseurship and Criticism Models. illuminative Evaluation Model Action-Reaserch Model dan sebagainya. serupa dan terkawal.

Bagi mendapatkan dua set markah tersebut. • Menggunakan alat pencatat sebagai bukti. b. menggunakan beberapa pengkaji atau penilai yang berlainan. Indeks kebolehpercyaan merupakan pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat ukur. tempat-tempat yang berlainan. 4. Indeks kebolehpercayaan boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah korelasi antara dua set markah yang didapati hasil daripada gerak balas responden terhadap butir-butir dalam alat ukur. Melalui kaedah tringulasi data-data yang dipungut dengan menggunakan orang-orang yang berlainan. kaedah bentuk setara dan kaedah berbahagi dua. Ini akan meningkatkan kebolehpercayaan penilaian atau kajian. Kita dapat menjamin bahawa penilaian yang kita lakukan adalah mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. • Menggunakan pengkaji-pengkaji peserta. Ini melibatkan pengkaji-pengkaji yang terlatih untuk membuat pemerhatian dan laporan secara yang teliti dan sistematik. masamasa yang berlainan.. perakam kaset. • Menggunakan pemeriksaan rakan sebaya. Ia digunakan sebagai bukti kebolehpercayaan kajian. c. Melakukan kajian pada masa-masa yang berlainan. beberapa orang penemubual digunakan untuk menyoal soalan yang sama pada sela masa yang berlainan.2 Kebolehpercayaan Alat Pengukuran Kebolehpercayaan sesuatu alat pengukuran boleh ditentukan dengan menggunakan indeks kebolehpercayaan. Jika data-data tersebut sama.. maka kebolehpercayaan adalah tinggi. kita boleh menggunakan kaedah uji dan uji kembali.• Menggunakan kaedah tringulasi. . pengkaji dapat memeriksa kebolehpercayaan data kajian yang dipungut. Sebagai contoh dalam sesi temu bual. seperti borang temubual. iaitu : a. pita video untuk mencatatkan hasil sesi temu bual / pemerhatian. Melakukan kajian di tempat-tempat yang berlainan. Dengan membandingkan data kajian yang dicatatkan oleh pengkaji dan pendapat rakan sebaya tentang responden.

a. maka indeks kebolehpercayaan bagi alat ukur tersebut adalah tinggi. minat. Kaedah uji dan uji kembali terdedah kepada perubahan disebabkan faktor sistematik dan faktor tidak sistematik. serupa dan terkawal bagi mencegah kesan faktor tidak sistematik. maka perubahan sistematik yang berlaku adalah disebabkan oleh kematangan responden dan alat ukur. Untuk menjamin kebolehpercayaan penilaian . Kaedah Uji dan Uji Kembali Kaedah uji dan uji kembali merupakan kaedah bagi mendapatkan dua set markah dengan mentadbir alat ukur yang sama ke atas responden yang sama sebanyak dua kali. Operasi atau pengurusan alat ukur pada kali pertama dan kali kedua dalam kaedah uji dan uji kembali mungkin menghasilkan faktor tidak sistematik yang boleh mempengaruhi kebolehpercayaan. Bagaimanapun. Kedua-dua . Markah-markah yang didapati daripada pengukuran pertama dan pengukuran kedua dikorelasikan. Oleh itu. Kaedah Bentuk Setara Dua set markah yang boleh digunakan untuk mendapatkan indeks kebolehpercayaan boleh juga didapati dengan menggunakan kaedah bentuk setara. Oleh kerana alat ukur yang sama ditadbir sebanyak dua kali ke atas responden yang sama tetapi pada waktu yang berlainan. b. Kaedah bentuk setara menggunakan satu alat ukur yang dibina dan satu alat ukur yang piawai. Responden semakin matang pada pengukuran kedua berbanding dengan pada pengukuran pertama. faktor sistematik tidak mempengaruhi paras kebolehpercayaan sesuatu alat ukur. kita perlu mengadakan pengurusan alat ukur yang piawai. Pekali korelasi yang terhasil merupakan indeks kebolehpercayaan. Sekiranya pekali korelasi yang didapati positif teguh. kecergasan fizikal dan kestabilan emosi responden. kita perlu menghalang perubahan disebabkan sikap.

Kaedah Berbahagi Dua Kaedah ini sering digunakan bagi menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukur kerana kaedah ini hanya memerlukan pentadbiran alat ukur sekali sahaja. dari satu pengukuran ke suatu pengukuran. variasai tugasan dari satu pengukuran ke satu pengukuran dan variasai persampelan gagasan yang berbeza antara satu pengukuran dengan pengukuran lain. c. Pekali korelasi yang positif dan teguh menunjukkan indeks kebolehpercayaan yang tinggi bagi alat ukur yang dibina. . Markah-markah yang didapati daripada pengukuran dengan menggunakan kedua-dua alat ukur tersebut dikorelasikan. kaedah berbahagi dua dapat mencegah berlakunya perubahan disebabkan ketiga-tiga sumber variasi iaitu individu.alat ukur yang ditadbir ke atas responden yang sama dan pada masa yang sama. Dengan menggunakan pentadbiran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->