Kaedah : bentuk; laksana; nilai Fungsi Pengurusan Instruksional Fungsi Pengembangan Instruksional • • • • Kajiselidik-teori Reka bentuk Penerbitan

Penilaianpemilihan • Logistik • Penggunaan • Penggunaan/ sebaran Fungsi Sistem Instruksional

• Pengurusan organisasi • Pengurusan kakitangan

• • • • • •

Mesej manusia Bahan Peralatan Teknik Seting

Pelajar

Supaya dpt dilaksanaka n dgen berkesan

Memudahkan proses pengajaran
Ubahsuai dari The definition of educational technology, AECT, 1977 (Terjemahan Yusup, Teknologi Pengajaran, 1998, h.254)
1

Fungsi Pengurusan Instruksional
Pengurusan Mentadbir fungsi pengembangan instruksional organisasi dan sumber pembelajaran Mengurus pusat sumber pendidikan Membekal perkhidmatan perkeranian Pengurusan kakitangan perkembangan Menyelia kakitangan teknikal Merancang latihan Merancang pengambilan dan kakitangan.

2

Fungsi Pengembangan Instruksional
       

Kaji selidik-teori

Menkonsepsikan model reka bentuk instruksional Menjalankan projek penyelidikan Menganalisis data penyelidikan Mereka bentuk bahan multimedia Membina modul instruksional bagi instruksi kendiri Mereka bentuk kemudahan PSS Mereka bentuk instruksi berbantu komputer

Reka bentuk

Penghasilanl Menerbitkan video pendidikan  Penerbitan Menggunakan alat pengarang untuk menghasilkan bahan  instruksional berbantu komputer atau multimedia  Menghasil perisian hipermedia/multimedia.  Mengarah penerbitan video.

3

Penilaian/ instruksional  Pemilihan
      

Menjalankan ujian rintis prototaip media Menyemak dan memilih bahan instruksional Membina instrumen ujian Mengkatalog bahan media Menyediakan alatan/bahan untuk instruksi Menyenggara peralatan media Menyediakan infrastruktur rangkaian komputer

Logistik

Penggunaan Membantu guru atau pelajar menggunakan alat media  Membantu pelajar memilih bahan pembelajaran di PSS  Membantu pelajar menggunakan kemudahan pembelajaran kendiri

4

Manusia Guru. sistem respiratori. jurnal. pelajar. 5 .Fungsi Sistem Instruksional Mesej Perkara atau isi pelajaran seperti Sejarah UMNO. buku panduan. kejadian gunung berapi. juruhebah. pelatih. video. akhbar. transparensi. filem. pelakon dan sebagainya. cakera padat (DVDNCD) dan sebagainya. Bahan Nota edaran. pita audio. buku teks. ayat berlapis. teorem Pitogras dan sebagainya. modul.

instruksi berpasukan. lawatan. Fisikal: Bilik darjah. telesidang audio/video/komputer. inkuiri. koperatif. pemain video. TV dan sebagainya. Perkakasan cakera Papan tulis. bilik tayang. sistem audio-tutorial. radio. projektor overhed. pusat studio.  Latar/Tempat/ sumber. projektor kamera dokumen.    Kedah/Teknik pembelajaran  simulasi. Kuliah. 6 . Peralatan/ LCD. pemain atau perakam padat (DVD dan VCD). perakam kaset audio. perbincangan. tutorial. latih tubi. instruksi terancang. makmal. forum. demonstrasi. mel elektronik.

Domain Teknologi Instruksional Reka Bentuk Penilaian Teori & Amalan Ciri dan keperluan p'belajaran Pengembangan Bagaimana m'bina media Pengurusan Penggunaan Bagaimana dilaksanaka n Sambungn… Sumber: Seels & Richey The definitions of instructional technology. 1994. 7 .

Massachusetts. Allyn & Bacon.Model Reiser dan Dick (1996) Tentukan matlamat Kenal pasti objektiff Rancang aktiviti pengajaran Pilih media pengajar an Bina alat pengukura n Laksana pengajara n Kaji semula instruksi Sumber: Ubahsuai dari Robert A. 1996 8 . Reiser dan Walter Dick. Instructional planning (2nd ed.).

Kenal pasti matlamat instruksional     Pernyataan umum tentang hasilan pembelajaran.Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 1. Apa yang diharapkan dari pihak sekolah. Berkaitan dengan perancangan pengajaran jangka panjang Matlamat dikenal pasti berasaskan ciri-ciri pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr. guru dan pelajar. Yusup Hashim 9 .

 Pelajar boleh membaca dengan lancar.Sambungan… Contoh:  Semua pelajar harus mempunyai nilai-nilai yang baik.  Lima puluh peratus pelajar UPSR dapat mencapai prestasi matematik yang tinggi.  Sekolah akan mendidik pelajar yang mempunyai budi pekerti yang tinggi dan mulia. Sambungan… © Prof Madya Dr.  Pelajar boleh belajar dalam suasana aman. Yusup Hashim 10 Model Reiser dan Dick (1996) .

Objektif mempunyai tiga komponen: perilaku. syarat dan standard atau kriterion. Kenal pasti objektif  Model Reiser dan Dick (1996) Huraian spesiifik dan eksplisit tentang hasilan pembelajaran: Apa yang pelajar boleh capai hasil dari pengajaran yang disampaikan oleh guru/punca. Yusup Hashim 11 . Dikupas dari matlamat.  Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… 2.

Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 12 .Sambungan… 3. Model Reiser dan DickAktiviti Pengajaran (1996) Rancang Definisi Aktiviti Pengajaran  Peristiwa atau langkah yang disusun dan dilaksanakan pada masa pengajaran disampaikan kepada pelajar sama ada secara pasif (Kuliah) atau aktif (Tutorial) Definisi Keadah Pengajaran  Kaedah serta teknik yang digunakan sepanjang pengajaran atau sebahagian pengajaran.

Sampaikan pelajaran dan berikan contoh. 3. 4. 6. 2. Bantu pelajar mengimbas semula pelajaran. Motivasikan pelajar. Nyatakan objektif.Sambung Model Reiser dan Dick (1996) Enam langkah penting pengajaran melaksanakan aktiviti 1. 5. Sediakan latihan dan dapatkan tindak balas Merumus pelajaran Sambungan… 13 .

Yusup Hashim 14 .Sambungan… Pelan Pelaksanaan Instruksi Langkah (Minit) Menarik perhatian Isi/objektif Pelajaran Teori Instruksi Aktiviti Pelajar dan Guru Pelajar lihat dan dengar Media & Kaedah Visual dari persembahan komputer Sambungan… © Prof Madya Dr.

Yusup Hashim 15 . kemudahan sedia ada. akses.Sambungan… 4. Sambungan… © Prof Madya Dr.      Pilih Media Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Faktor praktikal dari segi kos. Faktor atribut (reka bentuk mesej). saiz kelas. Hasilan pembelajaran (objektif) Ciri-ciri pelajar (otak kiri dan otak kanan) Kesesuaian kaedah dengan media. situasi.

 Memberi maklum balas tentang kualiti pengajaran guru. Yusup Hashim 16 .Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 5. Bina Alat Pengukuran Tiga kepentingan pengukuran (item ujian) Dapat menentukan kemajuan pelajar mencapai objektif.  Menyarankan cara pengajaran harus dikaji semula  Sambungan… © Prof Madya Dr.

Model Reiser dan Dick (1996) Mengikut Domain Pemb. soal selidik perilaku Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 17 Sambungan… Kemahiran motor Sikap tentang . pelengkap. Jenis Alat Pengukuran Domain Pengetahuan Kemahiran intelektual Jenis Alat Ujian Aneka pilihan. esei atau meghasilkan produk (senarai semak atau pemeringkatan skala). Senarai semak atau pemringkatan skala Pemerhatian perilaku. pelengkap Aneka pilihan.

Laksana Pengajaran Pilih pendekatan yang sesuai untuk laksana Pengajaran:   Pendekatan tradisional (Tumpuan Guru) Pendekatan penguasaan (mastery) Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 18 .Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 6.

Kaji Semula Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Kaji semula seluruh proses pengajaran dan kenal pasti langkah atau peristiwa yang perlukan penambahbaikan: Adakah pengetahuan sedia ada pelajar cukup? Adakah objektif terlalu luas? Adakah media (bahan dan perkakasan) yang digunakan dapat membantu P dan P? Adakah khidmat sokongan disediakan? Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… 7. Yusup Hashim 19 .

2001.Dick & Carey Model (2001) System Focus Revise instruction Conduct instructio nal analysis Assess needs to identify goals Write performa nce objective s Develop assessm ent instrume nts Develop instructi onal strategy Develop and select instructi onal material s Design & conduct formative evaluation of instruction Design & conduct summative evaluation Analyse learners & contexts Source: Adapted from Walter Dick dan Lou Carey. The systematic design of instruction.. 20 . 5th edition.

Model Dick Carey dan Carey (2001) 1.  Taksir keperluan untuk kenal pasti matlamat Apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran Matlamat boleh didapati dari masalah pembelajaran pelajar keputusan peperiksaan  Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 21 .

Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 2. Yusup Hashim 22   . Lakukan analisis instruksional  Perincikan langkah demi langkah apa yang pelajar akan belajar atau lakukan Tentukan kemahiran pengetahuan dan sikap pelajar pada peringkat masuk (Entry level) Buat satu gambar rajah tentang hubungan semua kemahiran yang telah dikenal pasti.

kemahiran dan sikap pelajar akan di sesuaikan dengan seting. Yusup Hashim 23 .Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 3.  Sambungan… © Prof Madya Dr. Analisis pelajar dan konteks  Analisis pelajar dengan konteks di mana kemahiran itu akan dipelajari/dilakukan Pengetahuan.

Sambungan… Model Dick. syarat yang diperlukan untuk melakukan kemahiran itu dan kriteria untuk mencapai objektif Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 24  . Carey dan Carey (2001) 4. Objektif boleh dikenal pasti dari kemahiran yang telah diperincikan dalam analisis instruksional.  Tulis objektif prestasi (Performance objectives) Tulis objektif spesifik apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran.

Bina instrumen pengukuran  Bina item pengukuran berasaskan kepada objektif iaitu mengukur apa yang pelajar boleh lakukan Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 5. Yusup Hashim 25 .

isi pelajaran dan ciri pelajar yang terlibat Sambungan… © Prof Madya Dr. ciri medium yang akan digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Bina strategi instruksional  Berasaskan kepada 5 langkah di atas.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 6. Yusup Hashim 26  . kenal pasti strategi yang akan digunakan untuk mencapai objektif terminal Strategi yang akan digunakan harus mempertimbangkan teori pembelajaran terkini dan dapatan kajian.

bahan multimedia berasaskan komputer. CD. pengalaman pelajar dan kemampuan guru dan sekolah Sambungan… © Prof Madya Dr. dll Bahan dibina berasaskan kepada peruntukan.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 7. kemudahan. Yusup Hashim 27  . Bina dan pilih bahan instruksional  Bina bahan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif seperti modul buku panduan guru. transparensi. laman web untuk e-learning. video.

berberapa siri penilaian dilakukan untuk mengumpul data cara menambahbaik pengajaran Tiga jenis penilaian dilakukan: a.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 8. Penilaian kumpulan kecil c.  Lakukan penilaian formatif Setelah siap deraf instruksional. Penilaian individu (One-to-one) b. Penilaian luar (Kumpulan besar) Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 28  .

Yusup Hashim 29 . Sambungan… © Prof Madya Dr. Semak Semula Instruksi  Langkah terakhir dalam model ini ialah menyemak semula pengajaran. Data dari penilaian formatif digunakan untk mengesan kelemahan dan membaiki kelemahan yang terdapat dalamtiap-tiap langkah.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 9.

© Prof Madya Dr. Penilaian biasanya dilakukan oleh seorang yang bebas yang akan menentukan bahawa standard telah tercapai. Yusup Hashim 30 .Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) Lakukan penilian sumatif  Langkah ini tidak termasuk dalam proses reka bentuk instruksional. Ia tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas pereka instruksional.

Designing effective instruction Sambungan… 31 . et al (2001).Perancangan Pelaksanaan Kaji semula Masalah instruksional Khidmat Sokongan Instrumen Penilaian Penyampain instruksional Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar Analisis tugasan Objektif pembelajaran Penilaian Sumatif Strategi instruksional Penilaian Formatif Urutan isi pelajaran Pengurusan Projek Sumber: Kemp.

Yusup Hashim 32 . Ross & Kemp.Model Reka Bentuk Instruksional Morrison. 2001) © Prof Madya Dr. Ross dan Kemp (2001) Terdapat 9 kriteria berikutnya dapat menghasilkan satu instruksi yang berkesan (Morrison.

Yusup Hashim 33 . Guru tidak tahu gunakan OHP Sambungan… © Prof Madya Dr. Ross & Kemp 1.9 Langkah Model Morrison. Contoh: Pencapaian pelajar merosot. Masalah Instruksional Keperluan menyediakan program serta matlamat pembelajaran hasil daripada sesuatu kelemahan atau masalah yang dihadapi.

kematangan. pengetahuan sedia ada. Ciri-ciri Pelajar 9 Langkah Model Morrison. disiplin dan motivasi dan gaya pembelajaran yang mungkin mempengaruhi pelajaran Sambungan… © Prof Madya Dr. Ross & Kemp Kaji ciri-ciri pelajar seperti latar belakang akademik. bakat. tingkat kecerdasan. Yusup Hashim 34 . umur.2. kerajinan. tabiat pelajar.

susunan bilik Sambungan… © Prof Madya Dr.Gaya pembelajaran seperti hemisfera otak manusia. Ross & Kemp . Boleh memproses maklumat dalam persekitaran tertentu: musik. Otak kiri (taksir maklumat lisan) Otak kanan (taksir maklumat secara visual. persekitaran pembelajaran dan gaya pembelajaran kognitif mempengaruhi proses pembelajaran. kreatif dan emosi). Yusup Hashim 35 9 Langkah Model Morrison.

Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 36 . Analisis Tugasan    Tentukan subjek dan isi pelajaran analisis tugasan dari isi pelajaran. Isi pelajaran dan analisis tugasan dijadikan asas menulis objektif pembelajaran. Ross & Kemp 3.9 Langkah Model Morrison.

Yusup Hashim 37 . Sambungan… © Prof Madya Dr. Objektif Pembelajaran 9 Langkah Model Morrison. dinyatakan khusus.4. mengikut aras kebolehan dan minat pelajar. boleh diukur. Ross & Kemp Tentukan objektif pembelajaran Ia harus realistik. psikomotor dan afektif mengikut susunan taksonomi Bloom. Ada tiga kategori objektif: Kognitif.

Sintesis: Kumpul semula maklumat dan cipta yang baru. Ross & Kemp       Pengetahuan: Hafal. Penilaian: Nilai maklumat yang diperolehi. © Prof Madya Dr.9 Langkah Model Morrison. Analisis: Bahagikan pengetahuan yang kompleks dan kaitkan hubungan. Kefahaman: Mentafsir maklumat atau pengetahuan yang diperolehi Penggunaan: Guna atau terap teori. sebut semula. Yusup Hashim Sambungan… 38 .

Yusup Hashim 39 . Susun isi pelajaran Susun dan tentukan topik dan sub topik yang akan diajar mengikut urutan.9 Langkah Model Morrison. pengetahuan sedia ada serta domain pembelajaran. Contoh: Senang ke susah. Ross & Kemp 5. lanjutan dari pelajaran lepas dan asingkan antara objektif pengetahuan dengan objektif praktikal Sambungan… © Prof Madya Dr.

pelajar-bahan Sambungan… © Prof Madya Dr. Pilih pola pengajaran yang sesuai: Persembahan kelas. Strategi instruksional dan pembelajaran     Rancang dan susun aktiviti P & P Pilih strategi dan kaedah yang sesuai untuk menghasilkan P & P berkesan. individu dan interaksi guru-pelajar. pelajar-pelajar.9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 40 . Ross & Kemp 6. Tentukan interaksi guru-pelajar.

Ross & Kemp 7. Yusup Hashim 41 . Reka bentuk Mesej  Cara yang paling baik untuk menyampaikan pelajaran seperti tentukan atribut media.9 Langkah Model Morrison. urutan pelajaran dan kaedah penyampaian Sambungan… © Prof Madya Dr.

Yusup Hashim 42  . relevan. Ross dan Pembelajaran Membina Sumber Pengajaran & Kemp Bina bahan yang sesuai Contoh: Bahan bersepadu seperti multimedia.8. menarik minat. memenuhi kriteria dan kepuasan pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr.  9 Langkah Model Morrison. bahan pandang dengar atau bahan cetak. Bahan yang dibina harus menyokong objektif pembelajaran (merangsang minda. menjelas konsep.

Rancang juga penilaian formatif dan sumatif. Membina instrumen penilaian  9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp Pilih dan tentukan jenis ujian untuk mengukur pencapaian pelajar atau hasilan pembelajaran: Contoh: Ujian objektif dan/atau ujian esei Ujian harus berasaskan kepada objektif pembelajaran serta domain pembelajaran.   © Prof Madya Dr.9. Yusup Hashim 43 .

Rajah 1: Model CAKUP Peringkat 1 Kenal Pasti Kurikulum Peringkat ll Bina Media Peringkat lll Rancang Pengajaran Peringkat lV Laksana Pengajaran Peringkat V Proses Pembelajaran Rujuk Sukatan Kurikulum Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Bina Bahan Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Pilih Kaedah/ media Bina Ujian Nilai Bahan Dapatkan Perhatian Nyatakan Objektif Ingat semula Pelajaran Lepas Lakukan Persembahan Beri Panduan/ Bantuan Uji Prestasi/Soal Dapatkan Tindak Balas Nilai Prestasi Buat Aktiviti Pengayaan atau Pemulihan Susun Sukatan Pelajaran Pelajar Susun Unit Pembelajaran Cari Bahan Relevan Bina Ujian Kriteria Nilai Bahan Kaji Semula 44 .