Kaedah : bentuk; laksana; nilai Fungsi Pengurusan Instruksional Fungsi Pengembangan Instruksional • • • • Kajiselidik-teori Reka bentuk Penerbitan

Penilaianpemilihan • Logistik • Penggunaan • Penggunaan/ sebaran Fungsi Sistem Instruksional

• Pengurusan organisasi • Pengurusan kakitangan

• • • • • •

Mesej manusia Bahan Peralatan Teknik Seting

Pelajar

Supaya dpt dilaksanaka n dgen berkesan

Memudahkan proses pengajaran
Ubahsuai dari The definition of educational technology, AECT, 1977 (Terjemahan Yusup, Teknologi Pengajaran, 1998, h.254)
1

Fungsi Pengurusan Instruksional
Pengurusan Mentadbir fungsi pengembangan instruksional organisasi dan sumber pembelajaran Mengurus pusat sumber pendidikan Membekal perkhidmatan perkeranian Pengurusan kakitangan perkembangan Menyelia kakitangan teknikal Merancang latihan Merancang pengambilan dan kakitangan.

2

Fungsi Pengembangan Instruksional
       

Kaji selidik-teori

Menkonsepsikan model reka bentuk instruksional Menjalankan projek penyelidikan Menganalisis data penyelidikan Mereka bentuk bahan multimedia Membina modul instruksional bagi instruksi kendiri Mereka bentuk kemudahan PSS Mereka bentuk instruksi berbantu komputer

Reka bentuk

Penghasilanl Menerbitkan video pendidikan  Penerbitan Menggunakan alat pengarang untuk menghasilkan bahan  instruksional berbantu komputer atau multimedia  Menghasil perisian hipermedia/multimedia.  Mengarah penerbitan video.

3

Penilaian/ instruksional  Pemilihan
      

Menjalankan ujian rintis prototaip media Menyemak dan memilih bahan instruksional Membina instrumen ujian Mengkatalog bahan media Menyediakan alatan/bahan untuk instruksi Menyenggara peralatan media Menyediakan infrastruktur rangkaian komputer

Logistik

Penggunaan Membantu guru atau pelajar menggunakan alat media  Membantu pelajar memilih bahan pembelajaran di PSS  Membantu pelajar menggunakan kemudahan pembelajaran kendiri

4

filem. buku panduan. pelatih. Bahan Nota edaran. Manusia Guru. teorem Pitogras dan sebagainya. transparensi. modul. jurnal. sistem respiratori. ayat berlapis. buku teks. cakera padat (DVDNCD) dan sebagainya. juruhebah. akhbar. pita audio.Fungsi Sistem Instruksional Mesej Perkara atau isi pelajaran seperti Sejarah UMNO. kejadian gunung berapi. pelajar. 5 . pelakon dan sebagainya. video.

instruksi berpasukan. tutorial. perakam kaset audio. radio. 6 . Peralatan/ LCD. latih tubi. projektor kamera dokumen.  Latar/Tempat/ sumber. lawatan. demonstrasi. Perkakasan cakera Papan tulis. instruksi terancang.    Kedah/Teknik pembelajaran  simulasi. forum. pemain video. Kuliah. projektor overhed. TV dan sebagainya. makmal. Fisikal: Bilik darjah. sistem audio-tutorial. telesidang audio/video/komputer. koperatif. inkuiri. perbincangan. bilik tayang. pemain atau perakam padat (DVD dan VCD). pusat studio. mel elektronik.

Domain Teknologi Instruksional Reka Bentuk Penilaian Teori & Amalan Ciri dan keperluan p'belajaran Pengembangan Bagaimana m'bina media Pengurusan Penggunaan Bagaimana dilaksanaka n Sambungn… Sumber: Seels & Richey The definitions of instructional technology. 1994. 7 .

1996 8 . Allyn & Bacon.Model Reiser dan Dick (1996) Tentukan matlamat Kenal pasti objektiff Rancang aktiviti pengajaran Pilih media pengajar an Bina alat pengukura n Laksana pengajara n Kaji semula instruksi Sumber: Ubahsuai dari Robert A. Instructional planning (2nd ed. Massachusetts. Reiser dan Walter Dick.).

Apa yang diharapkan dari pihak sekolah. Yusup Hashim 9 .Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 1. Kenal pasti matlamat instruksional     Pernyataan umum tentang hasilan pembelajaran. guru dan pelajar. Berkaitan dengan perancangan pengajaran jangka panjang Matlamat dikenal pasti berasaskan ciri-ciri pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr.

Sambungan… Contoh:  Semua pelajar harus mempunyai nilai-nilai yang baik.  Lima puluh peratus pelajar UPSR dapat mencapai prestasi matematik yang tinggi. Sambungan… © Prof Madya Dr.  Sekolah akan mendidik pelajar yang mempunyai budi pekerti yang tinggi dan mulia.  Pelajar boleh membaca dengan lancar.  Pelajar boleh belajar dalam suasana aman. Yusup Hashim 10 Model Reiser dan Dick (1996) .

 Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… 2. Yusup Hashim 11 . syarat dan standard atau kriterion. Kenal pasti objektif  Model Reiser dan Dick (1996) Huraian spesiifik dan eksplisit tentang hasilan pembelajaran: Apa yang pelajar boleh capai hasil dari pengajaran yang disampaikan oleh guru/punca. Dikupas dari matlamat. Objektif mempunyai tiga komponen: perilaku.

Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 12 .Sambungan… 3. Model Reiser dan DickAktiviti Pengajaran (1996) Rancang Definisi Aktiviti Pengajaran  Peristiwa atau langkah yang disusun dan dilaksanakan pada masa pengajaran disampaikan kepada pelajar sama ada secara pasif (Kuliah) atau aktif (Tutorial) Definisi Keadah Pengajaran  Kaedah serta teknik yang digunakan sepanjang pengajaran atau sebahagian pengajaran.

Motivasikan pelajar. Sampaikan pelajaran dan berikan contoh. 6. Sediakan latihan dan dapatkan tindak balas Merumus pelajaran Sambungan… 13 . 4. 3. 5. Nyatakan objektif. Bantu pelajar mengimbas semula pelajaran. 2.Sambung Model Reiser dan Dick (1996) Enam langkah penting pengajaran melaksanakan aktiviti 1.

Sambungan… Pelan Pelaksanaan Instruksi Langkah (Minit) Menarik perhatian Isi/objektif Pelajaran Teori Instruksi Aktiviti Pelajar dan Guru Pelajar lihat dan dengar Media & Kaedah Visual dari persembahan komputer Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 14 .

Hasilan pembelajaran (objektif) Ciri-ciri pelajar (otak kiri dan otak kanan) Kesesuaian kaedah dengan media. kemudahan sedia ada. saiz kelas. Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… 4.      Pilih Media Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Faktor praktikal dari segi kos. Yusup Hashim 15 . akses. situasi. Faktor atribut (reka bentuk mesej).

Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 5.  Memberi maklum balas tentang kualiti pengajaran guru. Bina Alat Pengukuran Tiga kepentingan pengukuran (item ujian) Dapat menentukan kemajuan pelajar mencapai objektif. Yusup Hashim 16 .  Menyarankan cara pengajaran harus dikaji semula  Sambungan… © Prof Madya Dr.

pelengkap. esei atau meghasilkan produk (senarai semak atau pemeringkatan skala). Jenis Alat Pengukuran Domain Pengetahuan Kemahiran intelektual Jenis Alat Ujian Aneka pilihan.Model Reiser dan Dick (1996) Mengikut Domain Pemb. Yusup Hashim 17 Sambungan… Kemahiran motor Sikap tentang . Senarai semak atau pemringkatan skala Pemerhatian perilaku. pelengkap Aneka pilihan. soal selidik perilaku Sambungan… © Prof Madya Dr.

Yusup Hashim 18 .Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 6. Laksana Pengajaran Pilih pendekatan yang sesuai untuk laksana Pengajaran:   Pendekatan tradisional (Tumpuan Guru) Pendekatan penguasaan (mastery) Sambungan… © Prof Madya Dr.

Sambungan… 7. Kaji Semula Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Kaji semula seluruh proses pengajaran dan kenal pasti langkah atau peristiwa yang perlukan penambahbaikan: Adakah pengetahuan sedia ada pelajar cukup? Adakah objektif terlalu luas? Adakah media (bahan dan perkakasan) yang digunakan dapat membantu P dan P? Adakah khidmat sokongan disediakan? Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 19 .

Dick & Carey Model (2001) System Focus Revise instruction Conduct instructio nal analysis Assess needs to identify goals Write performa nce objective s Develop assessm ent instrume nts Develop instructi onal strategy Develop and select instructi onal material s Design & conduct formative evaluation of instruction Design & conduct summative evaluation Analyse learners & contexts Source: Adapted from Walter Dick dan Lou Carey.. 20 . 2001. 5th edition. The systematic design of instruction.

 Taksir keperluan untuk kenal pasti matlamat Apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran Matlamat boleh didapati dari masalah pembelajaran pelajar keputusan peperiksaan  Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 21 .Model Dick Carey dan Carey (2001) 1.

Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 2. Lakukan analisis instruksional  Perincikan langkah demi langkah apa yang pelajar akan belajar atau lakukan Tentukan kemahiran pengetahuan dan sikap pelajar pada peringkat masuk (Entry level) Buat satu gambar rajah tentang hubungan semua kemahiran yang telah dikenal pasti. Yusup Hashim 22   . Sambungan… © Prof Madya Dr.

kemahiran dan sikap pelajar akan di sesuaikan dengan seting.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 3.  Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 23 . Analisis pelajar dan konteks  Analisis pelajar dengan konteks di mana kemahiran itu akan dipelajari/dilakukan Pengetahuan.

 Tulis objektif prestasi (Performance objectives) Tulis objektif spesifik apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran.Sambungan… Model Dick. Objektif boleh dikenal pasti dari kemahiran yang telah diperincikan dalam analisis instruksional. syarat yang diperlukan untuk melakukan kemahiran itu dan kriteria untuk mencapai objektif Sambungan… © Prof Madya Dr. Carey dan Carey (2001) 4. Yusup Hashim 24  .

Yusup Hashim 25 . Bina instrumen pengukuran  Bina item pengukuran berasaskan kepada objektif iaitu mengukur apa yang pelajar boleh lakukan Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 5.

Bina strategi instruksional  Berasaskan kepada 5 langkah di atas. Yusup Hashim 26  . ciri medium yang akan digunakan untuk menyampaikan pelajaran.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 6. kenal pasti strategi yang akan digunakan untuk mencapai objektif terminal Strategi yang akan digunakan harus mempertimbangkan teori pembelajaran terkini dan dapatan kajian. isi pelajaran dan ciri pelajar yang terlibat Sambungan… © Prof Madya Dr.

video.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 7. Yusup Hashim 27  . bahan multimedia berasaskan komputer. kemudahan. transparensi. pengalaman pelajar dan kemampuan guru dan sekolah Sambungan… © Prof Madya Dr. laman web untuk e-learning. dll Bahan dibina berasaskan kepada peruntukan. Bina dan pilih bahan instruksional  Bina bahan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif seperti modul buku panduan guru. CD.

Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 8.  Lakukan penilaian formatif Setelah siap deraf instruksional. Penilaian kumpulan kecil c. Yusup Hashim 28  . Penilaian luar (Kumpulan besar) Sambungan… © Prof Madya Dr. berberapa siri penilaian dilakukan untuk mengumpul data cara menambahbaik pengajaran Tiga jenis penilaian dilakukan: a. Penilaian individu (One-to-one) b.

Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 9. Data dari penilaian formatif digunakan untk mengesan kelemahan dan membaiki kelemahan yang terdapat dalamtiap-tiap langkah. Yusup Hashim 29 . Semak Semula Instruksi  Langkah terakhir dalam model ini ialah menyemak semula pengajaran.

Penilaian biasanya dilakukan oleh seorang yang bebas yang akan menentukan bahawa standard telah tercapai. © Prof Madya Dr. Ia tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas pereka instruksional.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) Lakukan penilian sumatif  Langkah ini tidak termasuk dalam proses reka bentuk instruksional. Yusup Hashim 30 .

Perancangan Pelaksanaan Kaji semula Masalah instruksional Khidmat Sokongan Instrumen Penilaian Penyampain instruksional Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar Analisis tugasan Objektif pembelajaran Penilaian Sumatif Strategi instruksional Penilaian Formatif Urutan isi pelajaran Pengurusan Projek Sumber: Kemp. et al (2001). Designing effective instruction Sambungan… 31 .

Yusup Hashim 32 . Ross dan Kemp (2001) Terdapat 9 kriteria berikutnya dapat menghasilkan satu instruksi yang berkesan (Morrison. 2001) © Prof Madya Dr.Model Reka Bentuk Instruksional Morrison. Ross & Kemp.

9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp 1. Contoh: Pencapaian pelajar merosot. Masalah Instruksional Keperluan menyediakan program serta matlamat pembelajaran hasil daripada sesuatu kelemahan atau masalah yang dihadapi. Guru tidak tahu gunakan OHP Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 33 .

kerajinan. tingkat kecerdasan. Ross & Kemp Kaji ciri-ciri pelajar seperti latar belakang akademik.2. tabiat pelajar. kematangan. Ciri-ciri Pelajar 9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 34 . umur. pengetahuan sedia ada. disiplin dan motivasi dan gaya pembelajaran yang mungkin mempengaruhi pelajaran Sambungan… © Prof Madya Dr. bakat.

persekitaran pembelajaran dan gaya pembelajaran kognitif mempengaruhi proses pembelajaran.Gaya pembelajaran seperti hemisfera otak manusia. susunan bilik Sambungan… © Prof Madya Dr. Boleh memproses maklumat dalam persekitaran tertentu: musik. kreatif dan emosi). Yusup Hashim 35 9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp . Otak kiri (taksir maklumat lisan) Otak kanan (taksir maklumat secara visual.

9 Langkah Model Morrison. Sambungan… © Prof Madya Dr. Isi pelajaran dan analisis tugasan dijadikan asas menulis objektif pembelajaran. Ross & Kemp 3. Analisis Tugasan    Tentukan subjek dan isi pelajaran analisis tugasan dari isi pelajaran. Yusup Hashim 36 .

Ross & Kemp Tentukan objektif pembelajaran Ia harus realistik. psikomotor dan afektif mengikut susunan taksonomi Bloom. dinyatakan khusus.4. Sambungan… © Prof Madya Dr. boleh diukur. Objektif Pembelajaran 9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 37 . Ada tiga kategori objektif: Kognitif. mengikut aras kebolehan dan minat pelajar.

Penilaian: Nilai maklumat yang diperolehi. Kefahaman: Mentafsir maklumat atau pengetahuan yang diperolehi Penggunaan: Guna atau terap teori. Ross & Kemp       Pengetahuan: Hafal. © Prof Madya Dr.9 Langkah Model Morrison. Analisis: Bahagikan pengetahuan yang kompleks dan kaitkan hubungan. Sintesis: Kumpul semula maklumat dan cipta yang baru. sebut semula. Yusup Hashim Sambungan… 38 .

9 Langkah Model Morrison. pengetahuan sedia ada serta domain pembelajaran. Contoh: Senang ke susah. Susun isi pelajaran Susun dan tentukan topik dan sub topik yang akan diajar mengikut urutan. lanjutan dari pelajaran lepas dan asingkan antara objektif pengetahuan dengan objektif praktikal Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 39 . Ross & Kemp 5.

Pilih pola pengajaran yang sesuai: Persembahan kelas.9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp 6. Tentukan interaksi guru-pelajar. Strategi instruksional dan pembelajaran     Rancang dan susun aktiviti P & P Pilih strategi dan kaedah yang sesuai untuk menghasilkan P & P berkesan. pelajar-bahan Sambungan… © Prof Madya Dr. pelajar-pelajar. individu dan interaksi guru-pelajar. Yusup Hashim 40 .

Reka bentuk Mesej  Cara yang paling baik untuk menyampaikan pelajaran seperti tentukan atribut media. urutan pelajaran dan kaedah penyampaian Sambungan… © Prof Madya Dr. Ross & Kemp 7. Yusup Hashim 41 .9 Langkah Model Morrison.

Yusup Hashim 42  .  9 Langkah Model Morrison. menarik minat.8. bahan pandang dengar atau bahan cetak. Bahan yang dibina harus menyokong objektif pembelajaran (merangsang minda. menjelas konsep. relevan. Ross dan Pembelajaran Membina Sumber Pengajaran & Kemp Bina bahan yang sesuai Contoh: Bahan bersepadu seperti multimedia. memenuhi kriteria dan kepuasan pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr.

Yusup Hashim 43 . Ross & Kemp Pilih dan tentukan jenis ujian untuk mengukur pencapaian pelajar atau hasilan pembelajaran: Contoh: Ujian objektif dan/atau ujian esei Ujian harus berasaskan kepada objektif pembelajaran serta domain pembelajaran.9. Rancang juga penilaian formatif dan sumatif.   © Prof Madya Dr. Membina instrumen penilaian  9 Langkah Model Morrison.

Rajah 1: Model CAKUP Peringkat 1 Kenal Pasti Kurikulum Peringkat ll Bina Media Peringkat lll Rancang Pengajaran Peringkat lV Laksana Pengajaran Peringkat V Proses Pembelajaran Rujuk Sukatan Kurikulum Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Bina Bahan Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Pilih Kaedah/ media Bina Ujian Nilai Bahan Dapatkan Perhatian Nyatakan Objektif Ingat semula Pelajaran Lepas Lakukan Persembahan Beri Panduan/ Bantuan Uji Prestasi/Soal Dapatkan Tindak Balas Nilai Prestasi Buat Aktiviti Pengayaan atau Pemulihan Susun Sukatan Pelajaran Pelajar Susun Unit Pembelajaran Cari Bahan Relevan Bina Ujian Kriteria Nilai Bahan Kaji Semula 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful