Kaedah : bentuk; laksana; nilai Fungsi Pengurusan Instruksional Fungsi Pengembangan Instruksional • • • • Kajiselidik-teori Reka bentuk Penerbitan

Penilaianpemilihan • Logistik • Penggunaan • Penggunaan/ sebaran Fungsi Sistem Instruksional

• Pengurusan organisasi • Pengurusan kakitangan

• • • • • •

Mesej manusia Bahan Peralatan Teknik Seting

Pelajar

Supaya dpt dilaksanaka n dgen berkesan

Memudahkan proses pengajaran
Ubahsuai dari The definition of educational technology, AECT, 1977 (Terjemahan Yusup, Teknologi Pengajaran, 1998, h.254)
1

Fungsi Pengurusan Instruksional
Pengurusan Mentadbir fungsi pengembangan instruksional organisasi dan sumber pembelajaran Mengurus pusat sumber pendidikan Membekal perkhidmatan perkeranian Pengurusan kakitangan perkembangan Menyelia kakitangan teknikal Merancang latihan Merancang pengambilan dan kakitangan.

2

Fungsi Pengembangan Instruksional
       

Kaji selidik-teori

Menkonsepsikan model reka bentuk instruksional Menjalankan projek penyelidikan Menganalisis data penyelidikan Mereka bentuk bahan multimedia Membina modul instruksional bagi instruksi kendiri Mereka bentuk kemudahan PSS Mereka bentuk instruksi berbantu komputer

Reka bentuk

Penghasilanl Menerbitkan video pendidikan  Penerbitan Menggunakan alat pengarang untuk menghasilkan bahan  instruksional berbantu komputer atau multimedia  Menghasil perisian hipermedia/multimedia.  Mengarah penerbitan video.

3

Penilaian/ instruksional  Pemilihan
      

Menjalankan ujian rintis prototaip media Menyemak dan memilih bahan instruksional Membina instrumen ujian Mengkatalog bahan media Menyediakan alatan/bahan untuk instruksi Menyenggara peralatan media Menyediakan infrastruktur rangkaian komputer

Logistik

Penggunaan Membantu guru atau pelajar menggunakan alat media  Membantu pelajar memilih bahan pembelajaran di PSS  Membantu pelajar menggunakan kemudahan pembelajaran kendiri

4

pelakon dan sebagainya. juruhebah. sistem respiratori. buku teks. pita audio. transparensi. 5 . pelajar.Fungsi Sistem Instruksional Mesej Perkara atau isi pelajaran seperti Sejarah UMNO. Manusia Guru. buku panduan. jurnal. kejadian gunung berapi. filem. ayat berlapis. video. akhbar. cakera padat (DVDNCD) dan sebagainya. modul. Bahan Nota edaran. pelatih. teorem Pitogras dan sebagainya.

telesidang audio/video/komputer. sistem audio-tutorial. pemain atau perakam padat (DVD dan VCD). TV dan sebagainya. Kuliah. pemain video. perakam kaset audio. perbincangan. forum. tutorial. projektor overhed. instruksi berpasukan. instruksi terancang. 6 . Fisikal: Bilik darjah. bilik tayang.    Kedah/Teknik pembelajaran  simulasi. lawatan. mel elektronik. radio. Perkakasan cakera Papan tulis.  Latar/Tempat/ sumber. projektor kamera dokumen. koperatif. pusat studio. inkuiri. latih tubi. demonstrasi. makmal. Peralatan/ LCD.

Domain Teknologi Instruksional Reka Bentuk Penilaian Teori & Amalan Ciri dan keperluan p'belajaran Pengembangan Bagaimana m'bina media Pengurusan Penggunaan Bagaimana dilaksanaka n Sambungn… Sumber: Seels & Richey The definitions of instructional technology. 1994. 7 .

).Model Reiser dan Dick (1996) Tentukan matlamat Kenal pasti objektiff Rancang aktiviti pengajaran Pilih media pengajar an Bina alat pengukura n Laksana pengajara n Kaji semula instruksi Sumber: Ubahsuai dari Robert A. Reiser dan Walter Dick. Instructional planning (2nd ed. Allyn & Bacon. 1996 8 . Massachusetts.

Kenal pasti matlamat instruksional     Pernyataan umum tentang hasilan pembelajaran. Berkaitan dengan perancangan pengajaran jangka panjang Matlamat dikenal pasti berasaskan ciri-ciri pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr. guru dan pelajar. Apa yang diharapkan dari pihak sekolah.Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 1. Yusup Hashim 9 .

 Lima puluh peratus pelajar UPSR dapat mencapai prestasi matematik yang tinggi.Sambungan… Contoh:  Semua pelajar harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Yusup Hashim 10 Model Reiser dan Dick (1996) .  Pelajar boleh belajar dalam suasana aman.  Sekolah akan mendidik pelajar yang mempunyai budi pekerti yang tinggi dan mulia.  Pelajar boleh membaca dengan lancar. Sambungan… © Prof Madya Dr.

Objektif mempunyai tiga komponen: perilaku. Yusup Hashim 11 . Kenal pasti objektif  Model Reiser dan Dick (1996) Huraian spesiifik dan eksplisit tentang hasilan pembelajaran: Apa yang pelajar boleh capai hasil dari pengajaran yang disampaikan oleh guru/punca. syarat dan standard atau kriterion. Dikupas dari matlamat.Sambungan… 2.  Sambungan… © Prof Madya Dr.

Model Reiser dan DickAktiviti Pengajaran (1996) Rancang Definisi Aktiviti Pengajaran  Peristiwa atau langkah yang disusun dan dilaksanakan pada masa pengajaran disampaikan kepada pelajar sama ada secara pasif (Kuliah) atau aktif (Tutorial) Definisi Keadah Pengajaran  Kaedah serta teknik yang digunakan sepanjang pengajaran atau sebahagian pengajaran.Sambungan… 3. Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 12 .

Motivasikan pelajar. 3. Sampaikan pelajaran dan berikan contoh. 4. Sediakan latihan dan dapatkan tindak balas Merumus pelajaran Sambungan… 13 . 6. 5. 2. Bantu pelajar mengimbas semula pelajaran.Sambung Model Reiser dan Dick (1996) Enam langkah penting pengajaran melaksanakan aktiviti 1. Nyatakan objektif.

Yusup Hashim 14 .Sambungan… Pelan Pelaksanaan Instruksi Langkah (Minit) Menarik perhatian Isi/objektif Pelajaran Teori Instruksi Aktiviti Pelajar dan Guru Pelajar lihat dan dengar Media & Kaedah Visual dari persembahan komputer Sambungan… © Prof Madya Dr.

akses. Hasilan pembelajaran (objektif) Ciri-ciri pelajar (otak kiri dan otak kanan) Kesesuaian kaedah dengan media. saiz kelas. Faktor atribut (reka bentuk mesej). situasi.      Pilih Media Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Faktor praktikal dari segi kos. kemudahan sedia ada.Sambungan… 4. Yusup Hashim 15 . Sambungan… © Prof Madya Dr.

Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 5. Yusup Hashim 16 . Bina Alat Pengukuran Tiga kepentingan pengukuran (item ujian) Dapat menentukan kemajuan pelajar mencapai objektif.  Memberi maklum balas tentang kualiti pengajaran guru.  Menyarankan cara pengajaran harus dikaji semula  Sambungan… © Prof Madya Dr.

pelengkap Aneka pilihan. Jenis Alat Pengukuran Domain Pengetahuan Kemahiran intelektual Jenis Alat Ujian Aneka pilihan. esei atau meghasilkan produk (senarai semak atau pemeringkatan skala). Yusup Hashim 17 Sambungan… Kemahiran motor Sikap tentang .Model Reiser dan Dick (1996) Mengikut Domain Pemb. soal selidik perilaku Sambungan… © Prof Madya Dr. Senarai semak atau pemringkatan skala Pemerhatian perilaku. pelengkap.

Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 6. Yusup Hashim 18 . Laksana Pengajaran Pilih pendekatan yang sesuai untuk laksana Pengajaran:   Pendekatan tradisional (Tumpuan Guru) Pendekatan penguasaan (mastery) Sambungan… © Prof Madya Dr.

Kaji Semula Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Kaji semula seluruh proses pengajaran dan kenal pasti langkah atau peristiwa yang perlukan penambahbaikan: Adakah pengetahuan sedia ada pelajar cukup? Adakah objektif terlalu luas? Adakah media (bahan dan perkakasan) yang digunakan dapat membantu P dan P? Adakah khidmat sokongan disediakan? Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… 7. Yusup Hashim 19 .

. 20 . The systematic design of instruction. 5th edition. 2001.Dick & Carey Model (2001) System Focus Revise instruction Conduct instructio nal analysis Assess needs to identify goals Write performa nce objective s Develop assessm ent instrume nts Develop instructi onal strategy Develop and select instructi onal material s Design & conduct formative evaluation of instruction Design & conduct summative evaluation Analyse learners & contexts Source: Adapted from Walter Dick dan Lou Carey.

Model Dick Carey dan Carey (2001) 1.  Taksir keperluan untuk kenal pasti matlamat Apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran Matlamat boleh didapati dari masalah pembelajaran pelajar keputusan peperiksaan  Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 21 .

Lakukan analisis instruksional  Perincikan langkah demi langkah apa yang pelajar akan belajar atau lakukan Tentukan kemahiran pengetahuan dan sikap pelajar pada peringkat masuk (Entry level) Buat satu gambar rajah tentang hubungan semua kemahiran yang telah dikenal pasti. Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 2. Yusup Hashim 22   .

kemahiran dan sikap pelajar akan di sesuaikan dengan seting. Analisis pelajar dan konteks  Analisis pelajar dengan konteks di mana kemahiran itu akan dipelajari/dilakukan Pengetahuan.  Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 3. Yusup Hashim 23 .

Objektif boleh dikenal pasti dari kemahiran yang telah diperincikan dalam analisis instruksional.  Tulis objektif prestasi (Performance objectives) Tulis objektif spesifik apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran. Yusup Hashim 24  . syarat yang diperlukan untuk melakukan kemahiran itu dan kriteria untuk mencapai objektif Sambungan… © Prof Madya Dr. Carey dan Carey (2001) 4.Sambungan… Model Dick.

Yusup Hashim 25 . Bina instrumen pengukuran  Bina item pengukuran berasaskan kepada objektif iaitu mengukur apa yang pelajar boleh lakukan Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 5.

ciri medium yang akan digunakan untuk menyampaikan pelajaran. isi pelajaran dan ciri pelajar yang terlibat Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 6. Yusup Hashim 26  . Bina strategi instruksional  Berasaskan kepada 5 langkah di atas. kenal pasti strategi yang akan digunakan untuk mencapai objektif terminal Strategi yang akan digunakan harus mempertimbangkan teori pembelajaran terkini dan dapatan kajian.

bahan multimedia berasaskan komputer. Bina dan pilih bahan instruksional  Bina bahan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif seperti modul buku panduan guru. CD. pengalaman pelajar dan kemampuan guru dan sekolah Sambungan… © Prof Madya Dr. kemudahan. dll Bahan dibina berasaskan kepada peruntukan.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 7. laman web untuk e-learning. Yusup Hashim 27  . transparensi. video.

 Lakukan penilaian formatif Setelah siap deraf instruksional. berberapa siri penilaian dilakukan untuk mengumpul data cara menambahbaik pengajaran Tiga jenis penilaian dilakukan: a. Penilaian kumpulan kecil c.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 8. Penilaian individu (One-to-one) b. Yusup Hashim 28  . Penilaian luar (Kumpulan besar) Sambungan… © Prof Madya Dr.

Semak Semula Instruksi  Langkah terakhir dalam model ini ialah menyemak semula pengajaran.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 9. Data dari penilaian formatif digunakan untk mengesan kelemahan dan membaiki kelemahan yang terdapat dalamtiap-tiap langkah. Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 29 .

Penilaian biasanya dilakukan oleh seorang yang bebas yang akan menentukan bahawa standard telah tercapai. Ia tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas pereka instruksional.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) Lakukan penilian sumatif  Langkah ini tidak termasuk dalam proses reka bentuk instruksional. © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 30 .

et al (2001). Designing effective instruction Sambungan… 31 .Perancangan Pelaksanaan Kaji semula Masalah instruksional Khidmat Sokongan Instrumen Penilaian Penyampain instruksional Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar Analisis tugasan Objektif pembelajaran Penilaian Sumatif Strategi instruksional Penilaian Formatif Urutan isi pelajaran Pengurusan Projek Sumber: Kemp.

Ross dan Kemp (2001) Terdapat 9 kriteria berikutnya dapat menghasilkan satu instruksi yang berkesan (Morrison. 2001) © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 32 .Model Reka Bentuk Instruksional Morrison. Ross & Kemp.

Ross & Kemp 1. Contoh: Pencapaian pelajar merosot. Yusup Hashim 33 . Guru tidak tahu gunakan OHP Sambungan… © Prof Madya Dr.9 Langkah Model Morrison. Masalah Instruksional Keperluan menyediakan program serta matlamat pembelajaran hasil daripada sesuatu kelemahan atau masalah yang dihadapi.

umur. bakat.2. Ross & Kemp Kaji ciri-ciri pelajar seperti latar belakang akademik. Yusup Hashim 34 . tabiat pelajar. pengetahuan sedia ada. Ciri-ciri Pelajar 9 Langkah Model Morrison. kerajinan. disiplin dan motivasi dan gaya pembelajaran yang mungkin mempengaruhi pelajaran Sambungan… © Prof Madya Dr. kematangan. tingkat kecerdasan.

Boleh memproses maklumat dalam persekitaran tertentu: musik. Otak kiri (taksir maklumat lisan) Otak kanan (taksir maklumat secara visual. persekitaran pembelajaran dan gaya pembelajaran kognitif mempengaruhi proses pembelajaran. Yusup Hashim 35 9 Langkah Model Morrison. kreatif dan emosi).Gaya pembelajaran seperti hemisfera otak manusia. susunan bilik Sambungan… © Prof Madya Dr. Ross & Kemp .

Sambungan… © Prof Madya Dr. Isi pelajaran dan analisis tugasan dijadikan asas menulis objektif pembelajaran. Yusup Hashim 36 . Analisis Tugasan    Tentukan subjek dan isi pelajaran analisis tugasan dari isi pelajaran. Ross & Kemp 3.9 Langkah Model Morrison.

4. Ross & Kemp Tentukan objektif pembelajaran Ia harus realistik. psikomotor dan afektif mengikut susunan taksonomi Bloom. Ada tiga kategori objektif: Kognitif. boleh diukur. mengikut aras kebolehan dan minat pelajar. Sambungan… © Prof Madya Dr. Objektif Pembelajaran 9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 37 . dinyatakan khusus.

Analisis: Bahagikan pengetahuan yang kompleks dan kaitkan hubungan. Penilaian: Nilai maklumat yang diperolehi. Sintesis: Kumpul semula maklumat dan cipta yang baru.9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp       Pengetahuan: Hafal. Kefahaman: Mentafsir maklumat atau pengetahuan yang diperolehi Penggunaan: Guna atau terap teori. Yusup Hashim Sambungan… 38 . © Prof Madya Dr. sebut semula.

9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 39 . lanjutan dari pelajaran lepas dan asingkan antara objektif pengetahuan dengan objektif praktikal Sambungan… © Prof Madya Dr. Contoh: Senang ke susah. Ross & Kemp 5. Susun isi pelajaran Susun dan tentukan topik dan sub topik yang akan diajar mengikut urutan. pengetahuan sedia ada serta domain pembelajaran.

pelajar-bahan Sambungan… © Prof Madya Dr.9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp 6. Tentukan interaksi guru-pelajar. individu dan interaksi guru-pelajar. Yusup Hashim 40 . Pilih pola pengajaran yang sesuai: Persembahan kelas. Strategi instruksional dan pembelajaran     Rancang dan susun aktiviti P & P Pilih strategi dan kaedah yang sesuai untuk menghasilkan P & P berkesan. pelajar-pelajar.

9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 41 . Reka bentuk Mesej  Cara yang paling baik untuk menyampaikan pelajaran seperti tentukan atribut media. urutan pelajaran dan kaedah penyampaian Sambungan… © Prof Madya Dr. Ross & Kemp 7.

bahan pandang dengar atau bahan cetak. memenuhi kriteria dan kepuasan pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 42  . Bahan yang dibina harus menyokong objektif pembelajaran (merangsang minda. relevan.8. menarik minat.  9 Langkah Model Morrison. menjelas konsep. Ross dan Pembelajaran Membina Sumber Pengajaran & Kemp Bina bahan yang sesuai Contoh: Bahan bersepadu seperti multimedia.

9. Membina instrumen penilaian  9 Langkah Model Morrison. Rancang juga penilaian formatif dan sumatif. Ross & Kemp Pilih dan tentukan jenis ujian untuk mengukur pencapaian pelajar atau hasilan pembelajaran: Contoh: Ujian objektif dan/atau ujian esei Ujian harus berasaskan kepada objektif pembelajaran serta domain pembelajaran.   © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 43 .

Rajah 1: Model CAKUP Peringkat 1 Kenal Pasti Kurikulum Peringkat ll Bina Media Peringkat lll Rancang Pengajaran Peringkat lV Laksana Pengajaran Peringkat V Proses Pembelajaran Rujuk Sukatan Kurikulum Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Bina Bahan Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Pilih Kaedah/ media Bina Ujian Nilai Bahan Dapatkan Perhatian Nyatakan Objektif Ingat semula Pelajaran Lepas Lakukan Persembahan Beri Panduan/ Bantuan Uji Prestasi/Soal Dapatkan Tindak Balas Nilai Prestasi Buat Aktiviti Pengayaan atau Pemulihan Susun Sukatan Pelajaran Pelajar Susun Unit Pembelajaran Cari Bahan Relevan Bina Ujian Kriteria Nilai Bahan Kaji Semula 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful