Kaedah : bentuk; laksana; nilai Fungsi Pengurusan Instruksional Fungsi Pengembangan Instruksional • • • • Kajiselidik-teori Reka bentuk Penerbitan

Penilaianpemilihan • Logistik • Penggunaan • Penggunaan/ sebaran Fungsi Sistem Instruksional

• Pengurusan organisasi • Pengurusan kakitangan

• • • • • •

Mesej manusia Bahan Peralatan Teknik Seting

Pelajar

Supaya dpt dilaksanaka n dgen berkesan

Memudahkan proses pengajaran
Ubahsuai dari The definition of educational technology, AECT, 1977 (Terjemahan Yusup, Teknologi Pengajaran, 1998, h.254)
1

Fungsi Pengurusan Instruksional
Pengurusan Mentadbir fungsi pengembangan instruksional organisasi dan sumber pembelajaran Mengurus pusat sumber pendidikan Membekal perkhidmatan perkeranian Pengurusan kakitangan perkembangan Menyelia kakitangan teknikal Merancang latihan Merancang pengambilan dan kakitangan.

2

Fungsi Pengembangan Instruksional
       

Kaji selidik-teori

Menkonsepsikan model reka bentuk instruksional Menjalankan projek penyelidikan Menganalisis data penyelidikan Mereka bentuk bahan multimedia Membina modul instruksional bagi instruksi kendiri Mereka bentuk kemudahan PSS Mereka bentuk instruksi berbantu komputer

Reka bentuk

Penghasilanl Menerbitkan video pendidikan  Penerbitan Menggunakan alat pengarang untuk menghasilkan bahan  instruksional berbantu komputer atau multimedia  Menghasil perisian hipermedia/multimedia.  Mengarah penerbitan video.

3

Penilaian/ instruksional  Pemilihan
      

Menjalankan ujian rintis prototaip media Menyemak dan memilih bahan instruksional Membina instrumen ujian Mengkatalog bahan media Menyediakan alatan/bahan untuk instruksi Menyenggara peralatan media Menyediakan infrastruktur rangkaian komputer

Logistik

Penggunaan Membantu guru atau pelajar menggunakan alat media  Membantu pelajar memilih bahan pembelajaran di PSS  Membantu pelajar menggunakan kemudahan pembelajaran kendiri

4

juruhebah. cakera padat (DVDNCD) dan sebagainya. transparensi. ayat berlapis. kejadian gunung berapi. jurnal. 5 .Fungsi Sistem Instruksional Mesej Perkara atau isi pelajaran seperti Sejarah UMNO. pita audio. buku panduan. modul. sistem respiratori. pelajar. Bahan Nota edaran. video. Manusia Guru. teorem Pitogras dan sebagainya. akhbar. pelatih. buku teks. filem. pelakon dan sebagainya.

mel elektronik.    Kedah/Teknik pembelajaran  simulasi. Fisikal: Bilik darjah. instruksi terancang. koperatif. Kuliah. projektor kamera dokumen. perakam kaset audio. pemain video. pusat studio. perbincangan. Perkakasan cakera Papan tulis. 6 . bilik tayang. makmal. forum. radio. lawatan. telesidang audio/video/komputer. inkuiri. pemain atau perakam padat (DVD dan VCD). sistem audio-tutorial.  Latar/Tempat/ sumber. instruksi berpasukan. demonstrasi. projektor overhed. tutorial. latih tubi. TV dan sebagainya. Peralatan/ LCD.

Domain Teknologi Instruksional Reka Bentuk Penilaian Teori & Amalan Ciri dan keperluan p'belajaran Pengembangan Bagaimana m'bina media Pengurusan Penggunaan Bagaimana dilaksanaka n Sambungn… Sumber: Seels & Richey The definitions of instructional technology. 7 . 1994.

Instructional planning (2nd ed. Reiser dan Walter Dick. Massachusetts. 1996 8 . Allyn & Bacon.Model Reiser dan Dick (1996) Tentukan matlamat Kenal pasti objektiff Rancang aktiviti pengajaran Pilih media pengajar an Bina alat pengukura n Laksana pengajara n Kaji semula instruksi Sumber: Ubahsuai dari Robert A.).

Apa yang diharapkan dari pihak sekolah. Kenal pasti matlamat instruksional     Pernyataan umum tentang hasilan pembelajaran. Berkaitan dengan perancangan pengajaran jangka panjang Matlamat dikenal pasti berasaskan ciri-ciri pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 9 . guru dan pelajar.Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 1.

 Sekolah akan mendidik pelajar yang mempunyai budi pekerti yang tinggi dan mulia. Yusup Hashim 10 Model Reiser dan Dick (1996) .  Pelajar boleh membaca dengan lancar.  Pelajar boleh belajar dalam suasana aman. Sambungan… © Prof Madya Dr.  Lima puluh peratus pelajar UPSR dapat mencapai prestasi matematik yang tinggi.Sambungan… Contoh:  Semua pelajar harus mempunyai nilai-nilai yang baik.

Sambungan… 2. Kenal pasti objektif  Model Reiser dan Dick (1996) Huraian spesiifik dan eksplisit tentang hasilan pembelajaran: Apa yang pelajar boleh capai hasil dari pengajaran yang disampaikan oleh guru/punca. Yusup Hashim 11 . Objektif mempunyai tiga komponen: perilaku.  Sambungan… © Prof Madya Dr. Dikupas dari matlamat. syarat dan standard atau kriterion.

Yusup Hashim 12 . Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… 3. Model Reiser dan DickAktiviti Pengajaran (1996) Rancang Definisi Aktiviti Pengajaran  Peristiwa atau langkah yang disusun dan dilaksanakan pada masa pengajaran disampaikan kepada pelajar sama ada secara pasif (Kuliah) atau aktif (Tutorial) Definisi Keadah Pengajaran  Kaedah serta teknik yang digunakan sepanjang pengajaran atau sebahagian pengajaran.

Nyatakan objektif. 6.Sambung Model Reiser dan Dick (1996) Enam langkah penting pengajaran melaksanakan aktiviti 1. 2. 4. Motivasikan pelajar. Sediakan latihan dan dapatkan tindak balas Merumus pelajaran Sambungan… 13 . 5. Bantu pelajar mengimbas semula pelajaran. Sampaikan pelajaran dan berikan contoh. 3.

Sambungan… Pelan Pelaksanaan Instruksi Langkah (Minit) Menarik perhatian Isi/objektif Pelajaran Teori Instruksi Aktiviti Pelajar dan Guru Pelajar lihat dan dengar Media & Kaedah Visual dari persembahan komputer Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 14 .

akses.      Pilih Media Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Faktor praktikal dari segi kos. Faktor atribut (reka bentuk mesej). Sambungan… © Prof Madya Dr. situasi. saiz kelas.Sambungan… 4. Yusup Hashim 15 . Hasilan pembelajaran (objektif) Ciri-ciri pelajar (otak kiri dan otak kanan) Kesesuaian kaedah dengan media. kemudahan sedia ada.

 Menyarankan cara pengajaran harus dikaji semula  Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 5.  Memberi maklum balas tentang kualiti pengajaran guru. Yusup Hashim 16 . Bina Alat Pengukuran Tiga kepentingan pengukuran (item ujian) Dapat menentukan kemajuan pelajar mencapai objektif.

esei atau meghasilkan produk (senarai semak atau pemeringkatan skala). soal selidik perilaku Sambungan… © Prof Madya Dr. Jenis Alat Pengukuran Domain Pengetahuan Kemahiran intelektual Jenis Alat Ujian Aneka pilihan. pelengkap Aneka pilihan.Model Reiser dan Dick (1996) Mengikut Domain Pemb. Senarai semak atau pemringkatan skala Pemerhatian perilaku. Yusup Hashim 17 Sambungan… Kemahiran motor Sikap tentang . pelengkap.

Laksana Pengajaran Pilih pendekatan yang sesuai untuk laksana Pengajaran:   Pendekatan tradisional (Tumpuan Guru) Pendekatan penguasaan (mastery) Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Reiser dan Dick (1996) 6. Yusup Hashim 18 .

Sambungan… 7. Yusup Hashim 19 . Kaji Semula Pengajaran Model Reiser dan Dick (1996) Kaji semula seluruh proses pengajaran dan kenal pasti langkah atau peristiwa yang perlukan penambahbaikan: Adakah pengetahuan sedia ada pelajar cukup? Adakah objektif terlalu luas? Adakah media (bahan dan perkakasan) yang digunakan dapat membantu P dan P? Adakah khidmat sokongan disediakan? Sambungan… © Prof Madya Dr.

Dick & Carey Model (2001) System Focus Revise instruction Conduct instructio nal analysis Assess needs to identify goals Write performa nce objective s Develop assessm ent instrume nts Develop instructi onal strategy Develop and select instructi onal material s Design & conduct formative evaluation of instruction Design & conduct summative evaluation Analyse learners & contexts Source: Adapted from Walter Dick dan Lou Carey. 20 . 2001.. The systematic design of instruction. 5th edition.

Yusup Hashim 21 .  Taksir keperluan untuk kenal pasti matlamat Apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran Matlamat boleh didapati dari masalah pembelajaran pelajar keputusan peperiksaan  Sambungan… © Prof Madya Dr.Model Dick Carey dan Carey (2001) 1.

Lakukan analisis instruksional  Perincikan langkah demi langkah apa yang pelajar akan belajar atau lakukan Tentukan kemahiran pengetahuan dan sikap pelajar pada peringkat masuk (Entry level) Buat satu gambar rajah tentang hubungan semua kemahiran yang telah dikenal pasti. Yusup Hashim 22   .Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 2. Sambungan… © Prof Madya Dr.

 Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 3. Yusup Hashim 23 . Analisis pelajar dan konteks  Analisis pelajar dengan konteks di mana kemahiran itu akan dipelajari/dilakukan Pengetahuan. kemahiran dan sikap pelajar akan di sesuaikan dengan seting.

Objektif boleh dikenal pasti dari kemahiran yang telah diperincikan dalam analisis instruksional. syarat yang diperlukan untuk melakukan kemahiran itu dan kriteria untuk mencapai objektif Sambungan… © Prof Madya Dr.  Tulis objektif prestasi (Performance objectives) Tulis objektif spesifik apa yang pelajar boleh lakukan selepas tamat pengajaran. Carey dan Carey (2001) 4.Sambungan… Model Dick. Yusup Hashim 24  .

Yusup Hashim 25 . Bina instrumen pengukuran  Bina item pengukuran berasaskan kepada objektif iaitu mengukur apa yang pelajar boleh lakukan Sambungan… © Prof Madya Dr.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 5.

isi pelajaran dan ciri pelajar yang terlibat Sambungan… © Prof Madya Dr. kenal pasti strategi yang akan digunakan untuk mencapai objektif terminal Strategi yang akan digunakan harus mempertimbangkan teori pembelajaran terkini dan dapatan kajian. ciri medium yang akan digunakan untuk menyampaikan pelajaran.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 6. Bina strategi instruksional  Berasaskan kepada 5 langkah di atas. Yusup Hashim 26  .

kemudahan. Yusup Hashim 27  . bahan multimedia berasaskan komputer. pengalaman pelajar dan kemampuan guru dan sekolah Sambungan… © Prof Madya Dr. transparensi. Bina dan pilih bahan instruksional  Bina bahan yang boleh membantu pelajar mencapai objektif seperti modul buku panduan guru. video. dll Bahan dibina berasaskan kepada peruntukan. laman web untuk e-learning. CD.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 7.

 Lakukan penilaian formatif Setelah siap deraf instruksional.Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 8. berberapa siri penilaian dilakukan untuk mengumpul data cara menambahbaik pengajaran Tiga jenis penilaian dilakukan: a. Penilaian kumpulan kecil c. Yusup Hashim 28  . Penilaian individu (One-to-one) b. Penilaian luar (Kumpulan besar) Sambungan… © Prof Madya Dr.

Semak Semula Instruksi  Langkah terakhir dalam model ini ialah menyemak semula pengajaran. Sambungan… © Prof Madya Dr. Data dari penilaian formatif digunakan untk mengesan kelemahan dan membaiki kelemahan yang terdapat dalamtiap-tiap langkah. Yusup Hashim 29 .Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) 9.

© Prof Madya Dr. Ia tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas pereka instruksional. Yusup Hashim 30 .Sambungan… Model Dick dan Carey(2001) Lakukan penilian sumatif  Langkah ini tidak termasuk dalam proses reka bentuk instruksional. Penilaian biasanya dilakukan oleh seorang yang bebas yang akan menentukan bahawa standard telah tercapai.

Designing effective instruction Sambungan… 31 .Perancangan Pelaksanaan Kaji semula Masalah instruksional Khidmat Sokongan Instrumen Penilaian Penyampain instruksional Reka bentuk mesej Ciri-ciri pelajar Analisis tugasan Objektif pembelajaran Penilaian Sumatif Strategi instruksional Penilaian Formatif Urutan isi pelajaran Pengurusan Projek Sumber: Kemp. et al (2001).

Model Reka Bentuk Instruksional Morrison. Ross & Kemp. Yusup Hashim 32 . Ross dan Kemp (2001) Terdapat 9 kriteria berikutnya dapat menghasilkan satu instruksi yang berkesan (Morrison. 2001) © Prof Madya Dr.

Ross & Kemp 1. Masalah Instruksional Keperluan menyediakan program serta matlamat pembelajaran hasil daripada sesuatu kelemahan atau masalah yang dihadapi. Guru tidak tahu gunakan OHP Sambungan… © Prof Madya Dr. Yusup Hashim 33 . Contoh: Pencapaian pelajar merosot.9 Langkah Model Morrison.

tabiat pelajar. Ciri-ciri Pelajar 9 Langkah Model Morrison. kerajinan. Yusup Hashim 34 . bakat. Ross & Kemp Kaji ciri-ciri pelajar seperti latar belakang akademik. tingkat kecerdasan. pengetahuan sedia ada. disiplin dan motivasi dan gaya pembelajaran yang mungkin mempengaruhi pelajaran Sambungan… © Prof Madya Dr.2. kematangan. umur.

kreatif dan emosi). susunan bilik Sambungan… © Prof Madya Dr. Boleh memproses maklumat dalam persekitaran tertentu: musik. Yusup Hashim 35 9 Langkah Model Morrison. persekitaran pembelajaran dan gaya pembelajaran kognitif mempengaruhi proses pembelajaran.Gaya pembelajaran seperti hemisfera otak manusia. Otak kiri (taksir maklumat lisan) Otak kanan (taksir maklumat secara visual. Ross & Kemp .

Analisis Tugasan    Tentukan subjek dan isi pelajaran analisis tugasan dari isi pelajaran.9 Langkah Model Morrison. Ross & Kemp 3. Yusup Hashim 36 . Sambungan… © Prof Madya Dr. Isi pelajaran dan analisis tugasan dijadikan asas menulis objektif pembelajaran.

Ada tiga kategori objektif: Kognitif. dinyatakan khusus. Sambungan… © Prof Madya Dr. mengikut aras kebolehan dan minat pelajar. Ross & Kemp Tentukan objektif pembelajaran Ia harus realistik. boleh diukur.4. Yusup Hashim 37 . psikomotor dan afektif mengikut susunan taksonomi Bloom. Objektif Pembelajaran 9 Langkah Model Morrison.

Analisis: Bahagikan pengetahuan yang kompleks dan kaitkan hubungan. Kefahaman: Mentafsir maklumat atau pengetahuan yang diperolehi Penggunaan: Guna atau terap teori. Yusup Hashim Sambungan… 38 . © Prof Madya Dr. Ross & Kemp       Pengetahuan: Hafal.9 Langkah Model Morrison. Penilaian: Nilai maklumat yang diperolehi. Sintesis: Kumpul semula maklumat dan cipta yang baru. sebut semula.

Ross & Kemp 5. lanjutan dari pelajaran lepas dan asingkan antara objektif pengetahuan dengan objektif praktikal Sambungan… © Prof Madya Dr. pengetahuan sedia ada serta domain pembelajaran. Yusup Hashim 39 . Contoh: Senang ke susah. Susun isi pelajaran Susun dan tentukan topik dan sub topik yang akan diajar mengikut urutan.9 Langkah Model Morrison.

Yusup Hashim 40 . Tentukan interaksi guru-pelajar. Ross & Kemp 6. Pilih pola pengajaran yang sesuai: Persembahan kelas. individu dan interaksi guru-pelajar. pelajar-bahan Sambungan… © Prof Madya Dr. Strategi instruksional dan pembelajaran     Rancang dan susun aktiviti P & P Pilih strategi dan kaedah yang sesuai untuk menghasilkan P & P berkesan.9 Langkah Model Morrison. pelajar-pelajar.

9 Langkah Model Morrison. Yusup Hashim 41 . urutan pelajaran dan kaedah penyampaian Sambungan… © Prof Madya Dr. Ross & Kemp 7. Reka bentuk Mesej  Cara yang paling baik untuk menyampaikan pelajaran seperti tentukan atribut media.

Ross dan Pembelajaran Membina Sumber Pengajaran & Kemp Bina bahan yang sesuai Contoh: Bahan bersepadu seperti multimedia.  9 Langkah Model Morrison. relevan.8. memenuhi kriteria dan kepuasan pelajar Sambungan… © Prof Madya Dr. Bahan yang dibina harus menyokong objektif pembelajaran (merangsang minda. menarik minat. bahan pandang dengar atau bahan cetak. menjelas konsep. Yusup Hashim 42  .

Rancang juga penilaian formatif dan sumatif. Yusup Hashim 43 . Ross & Kemp Pilih dan tentukan jenis ujian untuk mengukur pencapaian pelajar atau hasilan pembelajaran: Contoh: Ujian objektif dan/atau ujian esei Ujian harus berasaskan kepada objektif pembelajaran serta domain pembelajaran. Membina instrumen penilaian  9 Langkah Model Morrison.9.   © Prof Madya Dr.

Rajah 1: Model CAKUP Peringkat 1 Kenal Pasti Kurikulum Peringkat ll Bina Media Peringkat lll Rancang Pengajaran Peringkat lV Laksana Pengajaran Peringkat V Proses Pembelajaran Rujuk Sukatan Kurikulum Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Bina Bahan Tentukan Perkara Buat Analisis Pelajar Nyatakan Matlamat Buat Analisis Pengajaran Nyatakan Objektif Tentukan Strategi Pengajaran Pilih Kaedah/ media Bina Ujian Nilai Bahan Dapatkan Perhatian Nyatakan Objektif Ingat semula Pelajaran Lepas Lakukan Persembahan Beri Panduan/ Bantuan Uji Prestasi/Soal Dapatkan Tindak Balas Nilai Prestasi Buat Aktiviti Pengayaan atau Pemulihan Susun Sukatan Pelajaran Pelajar Susun Unit Pembelajaran Cari Bahan Relevan Bina Ujian Kriteria Nilai Bahan Kaji Semula 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful