Saya Sekolah

Mariam

Syafini Sains

bt

Mohd

Saidi

pelajar dari

Tingkatan kelas 3

3 al-

Menengah telah

Te n g k u

Abdullah

Khawarizmi

ditugaskan

untuk

menjalankan

kajian

dan

men yiapkan Kerja Khusus Geografi Tingkatan 3 2011. Kerja Khusus Geografi ini di bawah tajuk Pencemaran Alam Sekitar di kawasan kajian. Untuk untuk memudahkan kajian saya, di saya mengambil keputusan Baru Ianya saya

menjalankan yang

kajian

Bangi kawasan

Perdana,Bandar perumahan banyak sistem saya. ketika

Bangi,Selangor dekat dan

merupakan

tidak

memerlukan

modal

yang

bergerak Kaedah

untuk

mencari

maklumat

tentang

pengangkutan. sistem

pemerhatian

mengenai

perkembangan-perkembangan

pengangkutan dapat dijalankan dengan mudah. Selain itu, penduduk yang bersatu-padu menggalakkan kaedah soal selidik dan temu bual bagi memperoleh maklumat tentang kepentingan dan jenis-jenis

pengangkutan. Kajian ini akan dilaksanakan di luar kawasan

p e rs e ko la h an . Te mp oh ma s a kaj i a n in i a da la h an t ar a bu la n F e b ru ar i hingga Mei.InsyaAllah, tempoh masa yang diberikan adalah

mencukupi untuk saya memenuhi kehendak kajian ini