10 MUTIARA WASIAT AL-IMAM AL-SYAHID HASAN ALBANNA

Posted by MuhamadAlihanafiah b. Norasid on Tuesday, February 16, 2010

1. Apabilasaudaramendengar azan, makabangunlahsembahyangsertamertawalaubagaimanakeadaansekalipun. 2. Bacalah Al-Quran, atautatapilahbuku-buku, ataupergilahmendengarperkara-perkara yang baikataupunamalkanlahzikrullah, danjanganlahsamasekalisaudaramembuangmasawalausedikitpundalam perkara yang tidakberfaedah. 3. BerusahalahseberapadayaupayauntukbertuturdalamBahasa Arab yang betul (fusha) keranaBahasa Arab yang betulituadalahsatusatunyasyiar Islam. 4. Janganlahbanyakbertengkardalamapaapaperkarasekalipunkeranapertengkarankosongitutidakmemberisebaran gapapunjuakebaikan. 5. Janganlahbanyakketawakeranahati yang sentiasaberhubungdengan Allah itusentiasatenanglagitenteram. 6. Janganlahbanyakberguraukeranaumat yang sedangberjuangitutidakmengertimelainkanbersungguhsungguhdalamsetiapperkara. 7. Janganlahsaudarabercakaplebihnyaringdaripadakadar yang dikehendakiolehparapendengarkeranapercakapan yang nyaringbegituadalahsuaturesmi yang sia-siamalahmenyakitihati orang lain. 8. Jauhilahdaripadamengumpat-ngumpatperibadi orang, mengecampertubuhan-pertubuhan, danjanganlahbercakapmelainkanapa-apa yang bolehmemberikebajikan. 9. Berkenal-kenalanlahdengantiap-tiapsaudaraIkhwanMuslimin yang saudarabertemudengannyasekalipuniatidakmemintasaudaraberkenalan; keranaasasgerakandakwahkitaialahberkasihsayangdanberkenalkenalan. 10. Kewajipan-kewajipankitalebihbanyakdaripadamasa yang adapadakita; Olehitutolonglahsaudaramusendiritentangcaracarabagaimanahendakmenggunakanmasadenganberfaedahdanjikasaud aramempunyaitugassendirimakaringkaskanlahpelaksanaannya.