Struktur assignment PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

PELAKSANAAN SISTEM (PROSES) PENILAIAN PRESTASI DI SEKOLAH: ISU, CABARAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN. 1.0 PENDAHULUAN 2.0 PROSES PENILAIAN PRESTASI DI SEKOLAH 3.0 ISU-ISU DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI 4.0 CABARAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI 5.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI 6.0 PENUTUP

SALAM..SETELAH AKU BACA BALIK SOALAN..ADA PERUBAHAN SKIT PADA STRUKTUR ASSIGNMENT KITA NI. SO POINT 1-3 UNTUK KO DAN 4-6 UNTUK AKU..NI NAMPAK LEBIH FOKUS DARIPADA B4..OK X?

Sumber manusia dibahagikan kepada dua bidang khusus yang saling berkait rapat tetapi mempunyai peranan yang berbeza. I think it’s the work force and the company’s inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production. Manakala fungsi lainnya adalah berkait rapat dengan kerja-kerja pengurusan dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan. pengorganisasian. sumber manusia membawa maksud tenaga buruh yang dimiliki oleh organisasi. iaitu pengurusan sumber manusia dan pembangunan sumber manusia. Foulkes (1975) melontarkan pandangan beliau dengan menyatakan bahawa peranan pengurusan sumber manusia akan semakin kompleks mengikut arus perubahan. memimpin dan mengendalikan hal ehwal yang berkaitan dengan organisasi. Sumber manusia adalah bidang yang luas yang melibatkan individu pekerja di dalam organisasi. … I think this will hold true even more in the future. Menurut The Dictionary of Human Resources and Personnel Management. I don’t think this any longer holds true. ‘staffing’. Pengurusan sumber manusia secara basisnya adalah mengatur dan mengurus tenaga manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Beliau menyatakan: “For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry.PENGENALAN SUMBER MANUSIA.” Dessler (2000) mendefinisikan pengurusan sumber manusia yang strategik sebagai: “Strategic human resource management is the linking of human resource management with strategic role and objectives in order to improve business .

Beliau turut menekankan bahawa cara terbaik untuk membangunkan sumber manusia ialah dengan menyediakan pendidikan yang secukupnya kepada rakyat.performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility. Teori yang dikemukakan Perdana Menteri itu bertepatan dengan hujah yang telah dikemukakan oleh Drucker (1998). Beliau percaya bahawa ilmu pengetahuan merupakan elemen terpenting dalam penghasilan tenaga kerja yang berdaya tahan serta strategik menerusi penerapan konsep Islam Hadhari yang amat relevan dengan tuntutan supaya setiap umat Islam melengkapkan diri dengan ilmu bagi menjamin kesinambungan perkembangan serta kemajuan. cara yang diadaptasi oleh dunia perniagaan 100 tahun lalu. Malaysia sentiasa memperbaharui sistem pendidikannya dari masa ke semasa. .” Beliau. menerusi definisi tersebut menjelaskan bahawa pengurus harus mengaitkan pelaksanaan pengurusan sumber manusia dengan strategi organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja. mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibiliti. pakar pengurusan terkenal yang mengatakan bahawa cabaran bagi pengurus sumber manusia kini adalah kecenderungan tenaga kerja menidakkan peraturan yang telah diatur oleh jabatan sumber manusia berbanding dahulu. Beliau menegaskan bahawa titik berat pekerjaan kini bergerak sangat cepat dari tenaga ‘manual’ dan ‘clerical’ ke ‘knowledge-worker’ yang menolak menerima perintah ala militan.

komunikasi sesama pekerja. . Oleh yang demikian. Sekiranya cabaran ini berjaya disahut ia sekaligus pasti dapat menyelesaikan masalah mengenai kadar pusing ganti pekerja yang semakin meningkat terutama sekali di kalangan pekerja teknikal (Davenport. Disebabkan kesedaran inilah organisasi hari ini begitu teliti memilih pekerja masing-masing. kepentingan sumber manusia dalam sesebuah organisasi adalah kritikal kerana ia merupakan kunci kepada tinggi atau rendahnya produktiviti dan keuntungan sesebuah organisasi. Blake and Mouton (1985) mendapati pekerja teknikal merupakan golongan yang suka bekerja dalam bidang kepakaran mereka sahaja secara berseorangan. 1997). Cabaran baru yang sering timbul kini adalah cabaran bagi memastikan pekerja terus setia dan komited terhadap organisasi mereka. Scandura dan Lankau. Ini adalah kerana sumber manusia yang tidak efektif boleh menyebabkan sesuatu organisasi itu gagal. adalah tidak mustahil pekerja itu mampu mengubah sesuatu organisasi yang gawat menjadi sebuah organisasi yang cemerlang. seperti memimpin pekerja lain. 1999.Sumber manusia merupakan faktor penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. maklumbalas individu dan integrasi organisasi. pengambilan pekerja yang terbaik bukanlah merupakan satu masalah kepada organisasi hari ini. Namun sekiranya pekerja yang diambil adalah yang terbaik. dan sekiranya pekerja yang diambil hanyalah seorang yang ”ala kadar” (mediocre) sahaja kebolehannya. Dalam lain perkataan. apabila mereka dilantik melakukan kerja yang selain daripada bidang kepakaran masing-masing. Komitmen pekerja teknikal terhadap organisasi sedikit sebanyak telah tergugat disebabkan oleh beberapa faktor seperti komunikasi pengarahan tugas. Namun begitu. kemungkinan dia hanya mampu membuatkan sesuatu organisasi itu itu beroperasi ditahap optimum terutama didalam pelaksanaan sasaran kerja.

Menurut Scholarios dan Marks (2004) pula. ia pasti akan menjejaskan kepuasan kerja dan komitmen mereka (Hesketh.mereka sering merupakan penyebab mengapa kumpulan yang dipimpin gagal (Shockley-Zalabak. isu pengiktirafan dan sokongan terhadap kerja mereka juga penting buat golongan ini. Selain daripada itu. 1999). Sekiranya peluang untuk mengaplikasikan kepakaran mereka sepenuhnya tidak diperolehi. Justeru menyedari kepentingan untuk memahami dan meneliti kepuasan komunikasi dalam organisasi yang ditadbir. 1991). Ini adalah kerana. pihak pengurusan perlulah menyokong dan bersama-sama mengkaji sejauhmana para pekerja teknikal ini berpuas hati dengan amalan komunikasi organisasi selama ini. . golongan pekerja teknikal mahukan autonomi dari segi membuat keputusan dan penetapan objektif bagi kerja mereka. golongan ini merupakan satu golongan tenaga pekerja yang begitu bangga dengan hasil kerja masing-masing. Oleh kerana ego mereka yang tinggi. kegagalan akan memberikan kesan yang sangat negatif kepada golongan ini (Rosenbaum. Pengiktirafan dan sokongan yang diterima menggalakkan mereka untuk terus menghasilkan sesuatu yang baru buat organisasi tempat mereka bekerja (Turner dan Rainey 2004). 1992). dari segi komunikasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful