SCCA 2013

KAEDAH PENYELIDIKAN KOMUNIKASI.

DISEDIAKAN UNTUK: EN. MOHD KHAIRIE AHMAD

DISEDIAKAN OLEH: NAZIRAH BINTI SAIBUN NO. MATRIK: 123555

Organisasi. Komunikasi dan Tempat Kerja. Komunikasi telah terbukti menjadi pusat kepada konsep organisasi dan ini merupakan satu proses yang amat penting untuk menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi. Pendahuluan. ia juga menjadi pusat kepada perkembangan dan mengekalkan hubungan kerja yang positif. komunikasi adalah lebih penting bukan sahaja dari sudut fungsi untuk mendapatkan maklumat.Saintis/ jurutera di Malaysia.Kesan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Interaksi antara Kakitangan Akademik. harmoni dan penuh kepercayaan. Kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang komunikasi antara pekerja merentasi sempadan organisasi. Kajian ini menyelidik tentang bagaimana pekerja-pekerja yang berpengetahuan di dalam universiti dan firma-firma industri berinteraksi secara bersemuka dan menggunakan ICT sebagai pengurusan kerja secara alternatif. Dalam gambaran yang lebih besar. Kajian ini telah dilakukan dalam universiti dan firma industri berteknologi tinggi di Malaysia. .

terutama sekali diperingkat pengurusan dan profesional telah mengalami peningkatan dalam komunikasi dan interaksi.Komunikasi korporat mengintergrasikan 3 bentuk iaitu pengurusan komunikasi kepada kedua-dua kumpulan sasaran iaitu sasaran dalaman dan sasaran luaran. pemasaran dan bentuk industri. dengan pelanggan dan pihak profesional dalam organisasi yang lain. Tempat kerja yang menggunakan komunikasi tidak formal menghasilkan rangsangan untuk berinteraksi secara bersemuka terutama sekali antara kumpulankumpulan seperti jurutera projek. Kemajuan dalam teknologi maklumatdan komunikasi mempercepatkan cara kerja kita. ICT telah dikenal pasti sebagai komponen yang penting. contohnya pengiklanan dan jualan dan komunikasi organisasi. Terdapat kajian yangb banyak yang memberikan perhatian kepada kaitan antara persekitaran tempat kerja dengan komunikasi. menghasilkan perubahan yang drastik dalam komunikasi antara pekerja dan cara kerja yang dilakukan. komunikasi pemasaran. . Kajian daripada beberapa ciri baru tempat kerja telah dikenal pasti dan ciri yang paling penting melibatkan komunikasi antara pekerja. Isu tentang Lokasi dan ICT. Pekerja.

Pemilihan responden daripada sektor awam dan swasta dilakukan untuk melihat sama ada wujud pemilihan pekerjapekerja dalam sektor swasta dan awam dalam cara berkomunikasi. Perhubungan antara dua firma memerlukan komunikasi secara bersemuka yang kerap antara ahli-ahli yang terlibat. memainkan peranan yang penting dalam pemilihan media dalam komunikasi elektronik. ICT dilihat tidak memainkan peranan yang penting manakala komunikasi secara bersemuka adalah sangat penting. Dalam keadaan ini. Kaedah Penyelidikan. Berjaya atau tidak antara firma-firma ini melibatkan perhubungan yang terjalin. Kajian ini melibatkan temuramah kepada 32 orang kakitangan akademik dari 2 universiti dan 25 orang jurutera daripada 15 firma industri. . hubungan yang rapat daripada komunikasi yang berjaya akan memberikan kejayaan dalam perhubungan antara firma-firma. Contohnya. Faktor budaya daripada kumpulan yang berbeza dan antara mereka di dalam kumpulan yang sama juga menunjukkan. Ini lebih jelas dalam perhubungan antara organisasi. ICT juga dilihat tidak dapat memberikan kepuasan dalam kumpulan sokongan menggunakan komunikasi secara komputer untuk melengkapkan kerja adalah sukar terutama sekali apabila memerlukan komunikasi yang penuh perhatian dan cepat.Analisis daripada beberapa kajian menunjukkan ICT membawa kepada perubahan di dalam tempat kerja.

Responden selalu berinteraksi menggunakan kedua-dua cara iaitu menggunakan ICT dan berkomunikasi secara bersemuka. Kedua-dua universiti dan firma industri bersetuju bahawa interaksi bersemuka adalah lebih penting daripada ICT. Idea untuk memilih organisasi daripada lokasi yang berbeza adalah untuk melihat perbezaan interksi antara pekerja-pekerja daripada lokasi-lakasi yang berbeza-beza. keputusan menunjukkan kumpulan pengguna berinteraksi lebih kerap secara bersemuka akan turut berhubung lebih kerap menggunakan ICT. Ini menunjukkan keberkesanan penggunaan rangkaian elektronik bergantung kepada hubungan sosial secara bersemuka. Penemuan daripada kajian ini menunjukkan jarak memainkan peranan dalam komunikasi antara pekerja. Penemuan Kajian. Kepentingan jarak dapat dikaitkan dalam 2 aspek berkaitan iaitu kepentingan berkomunikasi secara bersemuka dan hubungan yang kuat dengan jarak dan aspek yang kedua ialah kesan yang kecil daripada teknologi komunikasi menggantikan interaksi secara bersemuka. Penemuan kajian ini mencadangkan bahawa teknologi berkomunikasi (ICT) bergerak seiringan dengan interaksi secara bersemuka dan bukan untuk menggantikannya. . Dengan kata lain.Semua responden yang terlibat dalam kajian kerja berasaskan sains dan teknologi.

Penggunaan ICT yang kerap masih belum dapat memenuhi idea tentang interaksi secara maya tanpa melibatkan interaksi secara bersemuka.Kesimpulan. . Teknologi komunikasi lebih sesuai sebagai pelengkap kepada interaksi secara bersemuka berbanding untuk menggantikannya. ICT sahaja tidak dapat dilihat sebagai sumber kepada aktiviti komunikasi dan tidak dapat dilihat sebagai faktor alternatif yang penting kepada pengurusan kerja. Keputusan ini menyingkap tentang kepentingan interaksi secara bersemuka di dalan kajian yang mana masih belum dapat digantikan oleh teknologi telekomunikasi moden apabila interaksi secara bersemuka penting. Kajian menunjukkan kesan teknologi telekomunikasi kepada jarak dan interaksi secara bersemuka adalah sangat kecil. jarak antara tempat akan memberikan kesan kepada hubungan pengguna.