SCCA 2013

KAEDAH PENYELIDIKAN KOMUNIKASI.

DISEDIAKAN UNTUK: EN. MOHD KHAIRIE AHMAD

DISEDIAKAN OLEH: NAZIRAH BINTI SAIBUN NO. MATRIK: 123555

komunikasi adalah lebih penting bukan sahaja dari sudut fungsi untuk mendapatkan maklumat. Dalam gambaran yang lebih besar. Kajian ini menyelidik tentang bagaimana pekerja-pekerja yang berpengetahuan di dalam universiti dan firma-firma industri berinteraksi secara bersemuka dan menggunakan ICT sebagai pengurusan kerja secara alternatif. Komunikasi telah terbukti menjadi pusat kepada konsep organisasi dan ini merupakan satu proses yang amat penting untuk menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi. Kajian ini telah dilakukan dalam universiti dan firma industri berteknologi tinggi di Malaysia. Pendahuluan.Kesan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Interaksi antara Kakitangan Akademik. harmoni dan penuh kepercayaan. Kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang komunikasi antara pekerja merentasi sempadan organisasi. . ia juga menjadi pusat kepada perkembangan dan mengekalkan hubungan kerja yang positif. Komunikasi dan Tempat Kerja. Organisasi.Saintis/ jurutera di Malaysia.

ICT telah dikenal pasti sebagai komponen yang penting. . menghasilkan perubahan yang drastik dalam komunikasi antara pekerja dan cara kerja yang dilakukan. Kajian daripada beberapa ciri baru tempat kerja telah dikenal pasti dan ciri yang paling penting melibatkan komunikasi antara pekerja. Terdapat kajian yangb banyak yang memberikan perhatian kepada kaitan antara persekitaran tempat kerja dengan komunikasi. pemasaran dan bentuk industri.Komunikasi korporat mengintergrasikan 3 bentuk iaitu pengurusan komunikasi kepada kedua-dua kumpulan sasaran iaitu sasaran dalaman dan sasaran luaran. dengan pelanggan dan pihak profesional dalam organisasi yang lain. komunikasi pemasaran. Isu tentang Lokasi dan ICT. Tempat kerja yang menggunakan komunikasi tidak formal menghasilkan rangsangan untuk berinteraksi secara bersemuka terutama sekali antara kumpulankumpulan seperti jurutera projek. contohnya pengiklanan dan jualan dan komunikasi organisasi. terutama sekali diperingkat pengurusan dan profesional telah mengalami peningkatan dalam komunikasi dan interaksi. Kemajuan dalam teknologi maklumatdan komunikasi mempercepatkan cara kerja kita. Pekerja.

Analisis daripada beberapa kajian menunjukkan ICT membawa kepada perubahan di dalam tempat kerja. . Ini lebih jelas dalam perhubungan antara organisasi. Berjaya atau tidak antara firma-firma ini melibatkan perhubungan yang terjalin. ICT dilihat tidak memainkan peranan yang penting manakala komunikasi secara bersemuka adalah sangat penting. hubungan yang rapat daripada komunikasi yang berjaya akan memberikan kejayaan dalam perhubungan antara firma-firma. Dalam keadaan ini. Pemilihan responden daripada sektor awam dan swasta dilakukan untuk melihat sama ada wujud pemilihan pekerjapekerja dalam sektor swasta dan awam dalam cara berkomunikasi. memainkan peranan yang penting dalam pemilihan media dalam komunikasi elektronik. Faktor budaya daripada kumpulan yang berbeza dan antara mereka di dalam kumpulan yang sama juga menunjukkan. Kaedah Penyelidikan. Contohnya. Kajian ini melibatkan temuramah kepada 32 orang kakitangan akademik dari 2 universiti dan 25 orang jurutera daripada 15 firma industri. ICT juga dilihat tidak dapat memberikan kepuasan dalam kumpulan sokongan menggunakan komunikasi secara komputer untuk melengkapkan kerja adalah sukar terutama sekali apabila memerlukan komunikasi yang penuh perhatian dan cepat. Perhubungan antara dua firma memerlukan komunikasi secara bersemuka yang kerap antara ahli-ahli yang terlibat.

Dengan kata lain. Idea untuk memilih organisasi daripada lokasi yang berbeza adalah untuk melihat perbezaan interksi antara pekerja-pekerja daripada lokasi-lakasi yang berbeza-beza. Kepentingan jarak dapat dikaitkan dalam 2 aspek berkaitan iaitu kepentingan berkomunikasi secara bersemuka dan hubungan yang kuat dengan jarak dan aspek yang kedua ialah kesan yang kecil daripada teknologi komunikasi menggantikan interaksi secara bersemuka. Responden selalu berinteraksi menggunakan kedua-dua cara iaitu menggunakan ICT dan berkomunikasi secara bersemuka.Semua responden yang terlibat dalam kajian kerja berasaskan sains dan teknologi. Penemuan Kajian. Penemuan kajian ini mencadangkan bahawa teknologi berkomunikasi (ICT) bergerak seiringan dengan interaksi secara bersemuka dan bukan untuk menggantikannya. Kedua-dua universiti dan firma industri bersetuju bahawa interaksi bersemuka adalah lebih penting daripada ICT. Penemuan daripada kajian ini menunjukkan jarak memainkan peranan dalam komunikasi antara pekerja. Ini menunjukkan keberkesanan penggunaan rangkaian elektronik bergantung kepada hubungan sosial secara bersemuka. keputusan menunjukkan kumpulan pengguna berinteraksi lebih kerap secara bersemuka akan turut berhubung lebih kerap menggunakan ICT. .

Penggunaan ICT yang kerap masih belum dapat memenuhi idea tentang interaksi secara maya tanpa melibatkan interaksi secara bersemuka. . ICT sahaja tidak dapat dilihat sebagai sumber kepada aktiviti komunikasi dan tidak dapat dilihat sebagai faktor alternatif yang penting kepada pengurusan kerja. Teknologi komunikasi lebih sesuai sebagai pelengkap kepada interaksi secara bersemuka berbanding untuk menggantikannya. jarak antara tempat akan memberikan kesan kepada hubungan pengguna. Keputusan ini menyingkap tentang kepentingan interaksi secara bersemuka di dalan kajian yang mana masih belum dapat digantikan oleh teknologi telekomunikasi moden apabila interaksi secara bersemuka penting. Kajian menunjukkan kesan teknologi telekomunikasi kepada jarak dan interaksi secara bersemuka adalah sangat kecil.Kesimpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful