P. 1
REFLEKSI BIG

REFLEKSI BIG

|Views: 282|Likes:

More info:

Published by: Fujiwara Hafiz Buntai on Mar 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

Nama: Ic

:

Abdul Hafiz Bin Abdul Rahim 871208-11-5581 PISMP BM/PJ/SIVIK SEMESTER 4

Opsyen

Refleksi Program BinaInsan Guru siri 5 2011 di SK KAMIL 1

Program inibermulapadajan 7.30 pagidimana kami bertolakdaripadainstitutmenujuke PasirPuteh yangmerupakanlokasi SK Kamil 1. Sepanjangminggusebelum program iniberlangsungpelbagaitaklimattelahdiberikanolehjawatankuasa yang terlibat.Konsep program BIG kali iniialahLawatan Benchmark sekolahberprestasitinggi jam 8.45 pagidanterusmenujukebilikmesyuarat SK Kamil 1 bagimendengartaklimattentanglawataninidantentatifnya. Kami jugadiperkenalkandenganbeberapa guru cemerlang yang mempunyaikepakarandalampengajaranbahasaMelayu .Pihak kami yang diwakiliolehsaudaraNazrinFaizturutme mberipenerangansecaraterperincitnentanghalatujulawatan yang kami adakanini.Perkara yang dapat kami pelajaridisiniadalahpengurusantaklimatdanpenerimaanlawatan yang professional yang diamalkanolehkakitangan SK Kamil . ProgramlawataninidimulakandengansegmenlawatankekelasbahasaMelayubagimelihatsendi ripengajaranbahasaMelayu yang dijalankan di sekolahIni. Kami dibahagikankepada 4 kumpulanbagimelihatperjalananpengajaranbahasaMelayudaritahun 1,3dan 5. Fokuskepadasesiadalahdarisegipemerhatian,pemantauan,pemahamanda npengalamanpara guru . Ternyatapara guru di sinihebatdalammengajardanmempunyaitarafprestasi yang berbeza. ABM jugadigunakanagakringkasnamunmembawamakna yang pentingdalamsesipengajaran.Sesiinibermuladaripada 9 setengahpagidanberakhirpada jam 11 pagi. Selepaskudapanpagi kami meneruskanlawatan kami denganmelawatkelasprasekolah, pemulihandanpendidikankhas .Pelbagaiperkongsianpengalamantelahdilakukanoleh guru -guru disana.Antarapesanan yang utamadaripada guru-guru di siniialahmenjadiguru mestilahamatsabarbagimelayanikarenahanakmurid yang pelbagailebih -lebihlagimuridKami telahtiba di SK Tebakatkira -kira

Hanya guru-guru yang besrsediadansanggupuntukmengorbankanmasadantenagasemata -matauntukmemberikan yang terbaikkepadaanakdidiknyasahajamampumenjulangkannamaseko lahketahap yang tertinggi . Tepat jam 12 tengaharisesibersamapentadbirtelahdiadakan yang dikendalikansen dirioleh guru besar.sejarah.Kaedahpengajaranjugahendaklahmengunakanmodul yang sesuaidengankemampuankognitifmereka. Pelbagaimaklumattelahdiberitahuoleh guru besarsepertiprestasisekolah. anugerah yang diterimadanperancangan yang akan datang.muridpemulihandanpendidikankhas.latarbelakang. yang paling pentingadalahpengurusansekolahsertadedikasi guru amatpentingdalammenjadikansesebuahsekolahmencapaikecemerlangandalammendidikmindadan rohanimurid-murid.bilanganmurid. Ternyata SK Kamilmempunyairamuan yang cukupuntukmencapaitahapsekolahberprestasitinggidanmeningkattahapdaripadatahap SK Perkasa yang dianugerahkanolehJabatanPelajaranNegeri Kelantan Sesunguhnyabanyak yang telahdipelajarisepanjangberlangsung program ini .kakitangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->