Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

• Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. • Menampilkan watak terpuji. mempertahankan martabat profesionnya. • Kaya ilmu. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. • Bermoral teguh. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. iklim. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. berketrampilanm. Kita perlu menganjak paradigma. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Dato' Dr. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. pengarang buku "The . berakhlak mulia. guru. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. berimej. berpersonaliti sihat dan serba boleh. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. Ken Blanchard. berperibadi mulia. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. tidak berbelah bahagi. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. bebas pendirian. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. kepercayaan. nilai.

Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan. kecuali ada orang yang mengubahnya.kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan. Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan. • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah. kemudian minta difahami (Seek first to understand. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness).keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. Beliau menyatakan bahawa." Garfield pula berkata. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -. "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat . imaginasi.

Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras. di peringkat sekolah pada keseluruhannya. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. c. is not an act. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. Pencapaian matlamat sekolah. a. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar).yang melangkaui realiti semasa. benar dan palsu. "Walau bagaimanapun . "We are what we repeatedly do. dan . Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan. but a habit. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian.yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. Excellence. Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. then. seluruh cara hidup atau cara bekerja . berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh. b. Jika tidak. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya.

Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota.d. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. Edisi Kedua (1999).Do . mutu pengajaran dan pembelajaran. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan. kelas. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. . strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan. • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang. Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. • Sikap tidak cakna. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi. buat sesuatu secara tangkap muat. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua.Act). tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah.Check . Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. and 80% on what could be different next time. kokurikulum. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan .

atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. dan jika belum. Cari puncanya. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. orang yang optimistik melihat semuanya dari . Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. Penutup Menjadi guru berkesan. sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. teguran. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. pembetulan dibuat atau tidak. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma.

" ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan. bertanggungjawab serta berguna. 7. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. beliau menyebut. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. tugas dan kelayakan seorang guru. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. berimej. 2.  Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan. Oleh itu pada setiap masa. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul. iaitu yang berkaitan dengan peranan. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. o . 3. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. 4. 1.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi. GURU PADA MASA KINI 5.

mahupun kaedah mengajar. 10. tingkah laku dan tutur kata. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. o Mendapat latihan khusus. 12. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. o .Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. o .  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. 8. o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. 14. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. 13. o . 11. 15. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi.  Berkualiti dari Segi Emosi. norma dan Etika Perkhidmatan.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan .o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. baik dari segi sukatan kurikulum. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. iaitu cara berpakaian.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o Minat suka membaca. o Berkualiti dari Segi Jasmani o . o Banyak menggunakan keupayaan intelek. 16. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. o Bijak dalam menguruskan kewangan. . o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. CIRI-CIRI GURU o Intelek o .

Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Teori Pembelajaran Humanis. Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar. o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. 22. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif.Oleh itu.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. o 20. Teori Pembelajaran Kognitif . o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. o . o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal .Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Teori Pembelajaran Sosial kognititf. Oleh itu. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. 21. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran .Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan. 24. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya.o . o 18. o . Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . 17. ibubapa . Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. o . sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. . -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. Model Pegajaran Inkuiri .Di samping itu. 19. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir.

berketrampilan. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. Dr. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. 26. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu).o pembelajaran. mempertahankan martabat profesionnya. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. o Menampilkan watak terpuji. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Kaya ilmu. o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. 28. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. wujud di dalam kelas. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. o o 25. 29. berperibadi mulia. 27. tidak berbelah bahagi. berpersonaliti sihat dan serba boleh. o Bermoral teguh. o Memastikan situasi &apos. Dato&apos. berimej. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.persekolahan berwatak&apos. berakhlak mulia. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. o Berupaya melahirkan &apos. o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Guru mengajar murid belajar&apos. Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . bebas pendirian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful