Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

• Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change). berimej. berperibadi mulia. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu. kepercayaan. Kita perlu menganjak paradigma. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). bebas pendirian. berpersonaliti sihat dan serba boleh. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. mempertahankan martabat profesionnya. tidak berbelah bahagi. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. • Bermoral teguh.kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. Dato' Dr. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. iklim. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. guru. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. berakhlak mulia. nilai. • Kaya ilmu. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. • Menampilkan watak terpuji. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. pengarang buku "The . berketrampilanm. • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. Ken Blanchard.

Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness). kemudian minta difahami (Seek first to understand. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi. Beliau menyatakan bahawa. kecuali ada orang yang mengubahnya. bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat ." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. imaginasi. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya.kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -. • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan.keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi." Garfield pula berkata. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan. "Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah. Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas.

Jika tidak. seluruh cara hidup atau cara bekerja . dan . "We are what we repeatedly do. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan. berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit. Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. then. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. "Walau bagaimanapun . Excellence.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya. b. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. benar dan palsu. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). is not an act. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. di peringkat sekolah pada keseluruhannya. a." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. but a habit.yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera. Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. Pencapaian matlamat sekolah.yang melangkaui realiti semasa. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. c.

kokurikulum. Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan . Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan. and 80% on what could be different next time. Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. buat sesuatu secara tangkap muat. tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau. • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'.Check .Act). kelas. . Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang.d." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang. strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira. • Sikap tidak cakna. dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan. Edisi Kedua (1999). Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah. mutu pengajaran dan pembelajaran. malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru.Do .

Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma. Penutup Menjadi guru berkesan. dan jika belum. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). Cari puncanya. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. teguran. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan. pembetulan dibuat atau tidak. orang yang optimistik melihat semuanya dari . Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah.

 Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan. GURU PADA MASA KINI 5. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas.  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. Oleh itu pada setiap masa.sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. o . AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. 3. 7. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. iaitu yang berkaitan dengan peranan. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya. 1. berimej. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. bertanggungjawab serta berguna. 2. 4. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. beliau menyebut. tugas dan kelayakan seorang guru. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting.

Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan .Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. o Bijak dalam menguruskan kewangan. CIRI-CIRI GURU o Intelek o . norma dan Etika Perkhidmatan. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya.  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. 13. o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah. 16. 14. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. baik dari segi sukatan kurikulum. 8.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. mahupun kaedah mengajar. 12. o . o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid. Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. 11. o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. o Banyak menggunakan keupayaan intelek. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. tingkah laku dan tutur kata. . o Berkualiti dari Segi Jasmani o . Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan.  Berkualiti dari Segi Emosi. 10. 15. o . AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. iaitu cara berpakaian. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. o Minat suka membaca. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi. o Mendapat latihan khusus. o .

o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif. 21. o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. Teori Pembelajaran Sosial kognititf.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini.Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. o 18. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal .  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. o . o . Teori Pembelajaran Kognitif . o .o . Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran . Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. Teori Pembelajaran Humanis. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan. Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. 24. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru. 19. Model Pegajaran Inkuiri . o 20. Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis. Oleh itu.Di samping itu.Oleh itu. .Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. 17. masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. 22. ibubapa .Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil.

berakhlak mulia. berperibadi mulia. berketrampilan. o Bermoral teguh. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. berpersonaliti sihat dan serba boleh. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. berimej. Dr. o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. o o 25. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. wujud di dalam kelas. 26. bebas pendirian. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu.o pembelajaran. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. 28. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. 27.persekolahan berwatak&apos. Guru mengajar murid belajar&apos. o Menampilkan watak terpuji. Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. 29. tidak berbelah bahagi. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Berupaya melahirkan &apos. o Kaya ilmu. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Dato&apos. mempertahankan martabat profesionnya. o Memastikan situasi &apos. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful