Ciri-Ciri Dan Potensi Diri

Guru Berkesan Dalam Merealisasikan Pendidikan Cemerlang
"If they aren't learning...then you aren't teaching." ~ Anon Pendahuluan Antara persoalan yang sering timbul di benak kita ialah mengapakah berlaku prestasi sebuah sekolah itu lebih baik daripada sebuah sekolah yang lain? Apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya senario demikian? Atau adakah perbezaan yang wujud itu disebabkan 'nasib' semata atau kurangnya usaha-usaha melakukan perubahan dan penambahbaikan yang berterusan (Kaizen) kerana tidak wujudnya misi (mission), visi (vision), komitmen (committment) atau contoh ikutan (role model), sama ada dari aspek diri individu atau pihak pengurusan sekolah yang boleh mencetuskan inspirasi dan halatuju (direction) yang jelas, betul dan tepat. Ramai orang inginkan kemajuan, peningkatan, kecemerlangan dan kegemilangan seterusnya apa yang kita namakan sebagai kejayaan. Kejayaan pula berlaku dalam banyak bentuk sama ada kejayaan peribadi, kejayaan organisasi atau pun kejayaan kelompok dan komuniti. Phillip Van Hooser (1998) mendapati bahawa ada tiga unsur penting dalam menentukan kejayaan. Tiga unsur ini berkait rapat antara satu sama lain dan ianya digelar sebagai "Triangle of Success" (yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran dan sikap). Ilmu Pengetahuan: Apakah pengetahuan? Adakah pengetahuan sahaja sudah cukup? Phillip Van Hooser menyatakan bahawa pengetahuan bukan dimanifestasikan oleh sijil dan diploma, ia juga bukan satu ukuran yang tepat berdasarkan angka gred mata purata atau dengan kekananan dan kelamaan seseorang itu berada di tempat kerja. Pengetahuan sebenar ialah kefahaman (understanding). Dalam kepimpinan, kefahaman terhadap apa yang diperlukan dan dijangkakan oleh pengikut-pengikut daripada pemimpin merupakan pengetahuan kerja yang praktikal. Kemahiran: Pengetahuan dan kemahiran sama-sama penting. Kedua-duanya sangat diperlukan bagi pembangunan kepemimpinan personal. Ringkasnya, kemahiran sama erti dengan aplikasi (application). Kebolehan mengaplikasi sesuatu konsep atau idea kepada sesetengah 'task' merupakan satu kelebihan kepimpinan yang tidak dapat dipertikaikan. Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar. Sikap: Sikap adalah kunci kepada segalanya. Sikap dapat disamakan dengan kehendak (desire). Sesiapa jua boleh memiliki pengetahuan dan kemahiran yan tertentu bagi melaksanakan perkaraperkara besar lagi hebat, tetapi jika tanpa kehendak yang mendorong dan menggerakkan tingkahlaku dan perbuatan maka hasil akhirnya adalah potensi yang tidak dapat direalisasikan. Didapati juga individu-indidvidu yang kurang pengetahuan dan kemahiran tetapi mereka memiliki sikap,

pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). • Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. berpersonaliti sihat dan serba boleh. pengarang buku "The . Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: • Bersikap profesional. • Bermoral teguh. berketrampilanm. • Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. • Menampilkan watak terpuji. • Mempastikan situasi 'Guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas. • Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. semangat dan budaya yang diamal dan dipamerkan setiap waktu oleh setiap orang pelajar. • Kaya ilmu. Jadi bagaimana kita hendak melahirkan pengajaran dan pembelajaran yan berkesan dan seterusnya sekolah berwatak dan sekaligus pendidikan cemerlang? Untuk menjadi guru berkesaan kita perlu berubah. berperibadi mulia. Dato' Dr. iklim. nilai. Kejayaan dan kecemerlangan sekolah terletak pada keberkesanan seluruh sistem. bebas pendirian. • Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. mempertahankan martabat profesionnya. guru. • Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. • Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. Guru Berkesan Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. • Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. • Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. tidak berbelah bahagi. Cabaran kita ialah secara sedar membuang perasaan berpuas hati (complacency) dan terlalu yakin (overconfidence) sewaktu kita mengembangkan satu atau lebih unsur-unsur di atas. kepercayaan. Ken Blanchard. berakhlak mulia. berimej. Pihak yang amat besar kesan dan pengaruhnya terhadap kemajuan dan kecemerlangan ini tidak lain tidak bukan ialah guru-guru sendiri. Kenyataannya adakah semua ciri tersebut telah kita miliki? Atau sekurang-kurangnya sebahagian besarnya telah kita amalkan dalam diri peribadi mahu pun dalam organisasi? Tetapi yang nyata masih ramai atau sebahagian besar dari kita amat kurang memiliki ciri-ciri tersebut. • Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. • Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. • Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. • Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. kita perlu melakukan lonjakan quantum dengan merobah dan meruntuh tembok penghalang yang pertama dan utama iaitu Menolak Perubahan (Resist Change).kehendak dan dorongan yang cukup kuat dapat mengatasi sebarang halangan yang mereka hadapi dengan jayanya. Kita perlu menganjak paradigma. kakitangan bukan guru dan juga pentadbir dan pengurus kurikulum sesebuah sekolah itu.

"Kemenangan yang utama dan pertama ialah menakluki diri. • Bila memikirkan perubahan kita sering fikirkan perkara-perkara yang kita kena kepaskan. kecuali ada orang yang mengubahnya. hati nurani (conscience) dan keazaman-diri (independent will) setiap individu itu. kemudian minta difahami (Seek first to understand. Mengubah Diri Mengubah Sikap Plato berkat." Jelas sekali perubahan tidak terjadi tanpa penggeraknya atau pun penyebabnya. • Setiap orang mempunyai toleransi yang berbeza terhadap perubahan kendatipun kepada mereka yang memiliki tahap toleransi yang tinggi akan ada satu titik di mana perubahan tidak berupaya ditanggungi." Garfield pula berkata. Peribadi yang positif dan kuat mudah memberi kesan dan pengaruh serta dapat menjalin hubungan interpersonal yang baik dan harmonis. Beliau menyatakan bahawa. imaginasi. • Selali pun perubahan telah berlaku kita secara fitrahnya mahu meletakkan perkaarapperkara kembali kepada keadaan asalnya. Apa jua tindakbalas/tindakan yang diambil bergantung kepada sedar-diri (selfawareness). bukan kepada perkara-perkara yang akan kita dapat .keadaan setiap orang sedar situasi sekeliling dan juga implikasi terhadap tindakbalas yang mungkin diambilnya. Stephen Covey (1989) dalam bukunya "The Seven Habits of Highly Effective People" menyatakan ada dua tahap proses perubahan yang perlu dilalui bagi mencapai status 'orang-orang yang paling berkesan' iaitu tahap 'memenangi peribadi' dan 'memenangi publik'. dan perubahan yang paling berat dan paling sukar ialah perubahan diri peribadi. dan di ruangan 'kebebasan memilih' inilah pula manusia sebenarnya memiliki 'anugerah istimewa' iaitu sedar-diri -.kebolehan menjana sesuatu di dalam minda . Oleh itu sebelum berlakunya sebarang tindakbalas. Tiga tabiat (habit) yang fundamental bagi seseorang memenangi diri peribadi adalah: • Jadilah Proaktif (Be Proactive) • Mulai dengan yang akhir di dalam minda (Begin with the End in Mind) • Buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) Bagi memenangi publik (dalam hubungan interpersoal) tabiat (habit) yang perlu diamalkan adalah: • Fikirkan Menang/Menang (Think Win/Win) • Fahami dahulu. "Di dunia ini benda-benda tidak berubah.One Minute Manager" menyatakan bahawa kita lumrahnya liat dan sukar menerima perubahan. Antara rangsangan (stimulus) dan tindakan (response) terdapat satu ruang di mana kita boleh membuat pilihan. Di samping sedardiri ini manusia juga dianugerahkan imaginasi -. setiap orang mempunyai satu ruang untuk membuat pilihan. and then to be understood) • Sinergi (Synergize) • Tajamilah mata gergaji (Sharpen the Saw) Memenangi Peribadi Dalam hubungan interpersonal kita sentiasa berinteraksi dengan orang-orang di dalam organisasi rasmi kita iaitu sekolah di mana personaliti dan perwatakan memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terutama ke atas anak didik kita dan juga rakan sejawatan.

Penyelesaian punca-punca masalah yang menyebabkan keadaan sekolah demikian. Pendidikan Cemerlang Aristotle berkata. Ciri kedua memenangi peribadi ialah 'mulai dengan gambaran akhir di dalam minda' yang bererti setiap kita dapat melihat diri di akhir episod hidup kita sama ada kemajuan dalam kerjaya atau kejayaan peribadi dan keluarga. berkorban masa dan tenaga yang bukan sedikit." Sesungguhnya kecemerlangan bukan terjadi secara begitu sahaja tanpa faktor-faktor yang menggalak dan merangsang setiap guru dan pelajar berusaha mencapai matlamat dan kepuasan kendiri yang tinggi setelah bekerja keras. Dan ciri ketiga ialah buat dahulu perkara pertama (Put First Things First) yang maksudnya kita mengamalkan 'pengurusan masa' yang kemas dan sistematik. terhadap prinsip-prinsip yang mengawal tingkah-laku serta kesedaran wujudnya harmoni antara pemikiran dan tindakan. Usaha-usaha memperbaiki kemajuan dan sekaligus kecemerlangan pendidikan di sekolah mestilah berfokuskan pengajaran dan pembelajaran di bilik-bilik darjah. kemungkinan matlamat yang sepatutnya dicapai tidak dicapai. Excellence. then. iaitu pelajaran dan pencapaian akademik para pelajar. Hati nurani (consceince) pula merupakan kesedaran dalaman (suara hati) terhadap salah dan betul. benar dan palsu. Akhir sekali ialah satu anugerah kepada 'kemerdekaan' dan keazaman diri -. di peringkat sekolah pada keseluruhannya. Membentuk atau mewujdukan budaya baru bagi menggantikan budaya yang sedia ada melalui (b) atau memperkukuhkan budaya yang didapati produktif. is not an act. Ringkasnya apakah kita mahukan 'husnul khatimah' atau pun 'su'ul khatimah'. Semua ini perlukan perubahan sikap dan kepercayaan para guru (termasuk pelajar-pelajar). dan .yang melangkaui realiti semasa. Oleh itu sekolah dan guru-guru perlu pertamanya melakukan sesuatu bagi menghapuskan atau mengurangkan faktor-faktor dalaman sekolah yang menyekat kemajuan pelajaran pelajarnya. but a habit. "Walau bagaimanapun . segala apa juga usaha untuk memajukan sekolah.satu kebolehan bertindak berdasarkan sedar-diri dan bebas daripada segala bentuk pengaruh. c. Insya Allah setelah tiga unsur penting ini kita kuasai maka tidaklah sukar untuk menjadi seorang yang lebih berkesan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru yang cemerlang mahupun sebagai seorang ahli organisasi yan boleh menjadi role model kepada orang-orang lain. b. mengutamakan prioriti tindakan serta tidak suka menanggguh kerja. Pencapaian matlamat sekolah. "We are what we repeatedly do. Jika tidak. a." Menurut beliau usaha untuk memajukan sekolah hendaklah berfokuskan.yang dikatakan budaya sekolah serta sistem-sistem tertentu yang menghalang kejayaan sekolah perlu dikaji semula dan diperbetulkan segera. Hussein Mahmood (1993) dalam bukunya "Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah" berkata. seluruh cara hidup atau cara bekerja .

and 80% on what could be different next time. malah menguasai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran baru. • Pemimpin organisasi tidak terlibat dan tidak ikut serta untuk membuat perubahan.Do . Blaine Lee dalam bukunya The Power Principle (1989) menyebut bahawa "The positive approach to discipline focuses 20% on what went wrong. Salah satu aspek penting menempa kejayaan ialah pendekatan positif terhadap disiplin dalam hubungan meningkatkan mutu kerja. Edisi Kedua (1999).Act). • Mesyuarat/perbincangan mengenai strategi yang terlalu kurang. tabiat dan tingkah-laku negatif yang merugikan semua orang. • Terlalu cepat mengisytiharkan kemenangan. Menempa Kejayaan Persekolahan dan pendidikan hari ini bukan sahaja menuntut para guru menyempurnakan tugas dan tanggunjgjawab mereka dalam mempastikan setiap anak didik menguasai tulis baca dan mengira. Satu daripada pendekatan dan konsep yang boleh diamalkan ialah Shewhart Cycle atau lebih dikenali sebagai PDCA (yakni Plan . dan akhirnya mutu output iaitu pencapaian anak didik di dalam penilaian dan peperiksaan. Plan (Rancang) : Semua aktiviti (sekolah. atau ikut sahaja kerana ramai orang lain buat begitu. mutu pengajaran dan pembelajaran. buat sesuatu secara tangkap muat. kokurikulum. • Cepat berpuas hati atau puas hati yang melampau. Oleh itu tugas dan tanggungjawab serta komitmen guru juga haruslah bertambah dan meningkat dari sebelumnya dan ini sudah tentu memerlukan satu sikap baru dan 'pandangan baru' dalam menempa kecemerlangan pendidikan secara keseluruhannya. Untuk mencapai matlamat ini guru-guru mestilah mempunyai kesedaran diri yang tinggi bahawa apa jua faktor yang memghalang hendaklah dibanteras di samping membuat perubahan pendekatan." Yang demikian kita seharusnya menumpukan lebih perhatian dan tenaga kepada aspek "next time" ini dan sekaligus menghapuskan segala amalan. . • Anggota yang masih tidak mahu berubah dari 'zon selesa'. • Tiada kemenangan jangka pendek yang boleh diraya atau dibanggakan oleh organisasi menyebabkan hilang momentum untuk berubah dan anggota yang kecewa akan memasuki kumpulan yang menolak perubahan.d.Check . Elakkan sekali-kali mentaliti ad-hoc. Menggerakkan segala tenaga di sekolah dan di luar sekolah ke arah pencapaian matlamatmatlamat sekolah melalui kepemimpinan pengetua. kelas. Satu Penilaian dan Cadangan Pembaharuan menyebut faktor-faktor berikut sebagai penghalang kepada peningkatan dan dengan itu mstilah dibasmi dan dielakkan: • Visi bersama tidak dijelaskan dan tidak dihayati oleh setiap anggota. Kajian terhadap Program Peningkatan Kurikulum dasn Kemajuan Pendidika (PKKP) Jabatan Pendidikan Pahang. zon dan daerah) mestilah dirancang dengan rapi. • Sikap tidak cakna. strategi dan teknik serta secara berfikir yang positif. • Tiada usaha yang lebih atau tiada pengorbanan.

sekolah berkesan dan pencapaian pendidikan yang gemilang dan cemerlang bukan suatu yang mustahil dicapai. Prasyarat yang utama dan pertama ialah kesediaan dan keanggupan guru-guru sendiri mengubah paradigma. Adakah puncanya kerana sikap manusia atau sistem dan prosedur atau tidak jelas bidang tugas? Tindakan seterusnya memastikan tidak berulang lagi perkara-perkara tidak memuaskan ini dan personnel yang terlibat mestilah disedarkan melalui nasihat. mengubah stail berfikir dan bertindak secara orang-orang profesional dan yang paling penting menjadi seorang guru yang tidak mudah patah semangat. Guru yang berjiwa waja tidak mudah mengaku kalah dalam kehidupan kerjayanya di sekolah. Guru yang profesional sentiasa mempamerkan ciri-ciri kekuatan ilmu dan bertingkah-laku dengan keluhuran etika kerja serta menuntut kefahaman yang jelas dan mendalam. Inilah aspek paling penting dan kritikal kerana pada peringkat inilah yang menentukan kejayaan setiap perancangan itu. diagnosis mata pelajaran dibuat atau tidak dan jika dibuat tindakan susulan dibuat atau tidak. nah inilah puncanya mengapa kita begitu sukar mengatasi kelemahan dan kemerosotan. tindakan yang amat penting seterusnya ialah mengambil tindakan. cari mana silapnya dan cari siapa culpritnya (afritnya). orang yang optimistik melihat semuanya dari . Cari puncanya. serta sedia belajar dari kesilapan dan kelemahan. keputusan mesyuarat guru atau mesyuarat panitia mata pelajaran dibuat atau tidak. Banyak kerja guru-guru kita perlu disemak dengan teliti dan rapi seperti buku latihan murid diperiksa atau tidak. Orang-orang yang berfikiran dan bersikap optimistik tidak mudah melatah. penilaian bagi melihat keberkesanannya atau pun sebab-sebab mengapa ianya tidak mencapai objektif yang ditentukan.Do (Buat) : Semua yang telah dirancang mesti dilaksanakan sepenuhnya. dan mempunyai sikap optimistik dalam semua tindakan. Penutup Menjadi guru berkesan. kesungguhan dan komitmen yang tinggi kepada penyempurnaan tugasnnya di sekolah setiap masa dan waktu. pencerapan pengajaran guru dalam bilik darjah dibuat atau tidak. pembetulan dibuat atau tidak. dan jika belum. dan dihantar mengikut masanya atau tidak? Satu cara berkesan memastikan sistem semakan yang praktikal ialah dengan mewujudkan satu Senarai Semak Komprehensif yang melibatkan semua perancangan aktiviti di sekolah. merungut dan menyalahkan orang lain dan keadaan semata-mata. atau laporan-laporan berkala yang diminta oleh JPNP dan PPD dibuat atau tidak. teguran. Apa makna dan apa gunanya jika perancangan tinggal pernacangan sahaja? Soal balik diri sendiri apakah perancangan yang kita buat telah semuanya dilaksanakan? Lihat kembali Folio B dalam Program PKKP selama ini sudahkah dibuat sebagaimana dirancang? Jujurlah kepada diri sendiri. Check (Semak) : Semakan amat penting kerana setiap perancangan dan pelaksanaan perlukan. Act (Bertindak) : Setelah semakan dibuat dan jawapannya diketahui sama ada ianya positif atau sebaliknya. bimbingan dan kaunseling malah amaran dan tindakan selanjutbya sekali pun jika sudah sampai kepada tahap yang serius dan kritikal.

sudut yang serba berkemungkinan berjaya dan meningkat maju.  Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. o Mendidik anak bangsa menjadi warganegara yang taat setia. o Sekolah : akauntabiliti terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah. Konsep perguruan o Mengikut kamus dewan (1989) di bawah konteks pendidikan guru adalah diertikan sebagai pengajaran o Manakala perkataan keguruan boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru. kemajuan serta kelakuan murid-muridnya.  Pekerja pernah mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran. menjadi pembimbing yang dihormati dan memastikan diri masing-masing dapat dijadikan contoh kepada pelajar. 3. iaitu yang berkaitan dengan peranan. AKAUNTABILITI GURU TERHADAP NEGARA o Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPK dan Rukun Negara dengan jelas. o Memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia yang proaktif dan bersepadu. berimej. sama ada dari aspek diri peribadi mahu pun aspek organisasi. beliau menyebut. mengawal mutu perkhidmatan dan penyingkiran ahlinya. jadi konteks keguruan akauntabiliti boleh dirumuskan sebagai bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan 6. Seperti kata Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. o Profesion : bertanggungjawab meningkatkan imej profesion keguruan dengan memberi perkhidmatan yang bermutu tinggi.  Setiap ahli bertanggungjawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang dibuat. kaum guru sekalian hendaklah menampilkan watak terpuji. o .  Pekerja terdiri drpd ahli-ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan nilaitaranilaitara untuk kemasukan. GURU PADA MASA KINI 5. " Guru-guru perlu dapat menyampaikan ilmu pengetahuan secara berkesan. Oleh itu pada setiap masa. AKAUNTABILITI GURU o Akauntabiliti guru bermaksud bertanggungjawab kepada seseorang atau bertanggungjawab terhadap sesuatu. 1. tugas dan kelayakan seorang guru.  Ahli profesion adalah pakar dalam bidang dan mempunyai kuasa autonomi. o Tingkah laku kendiri : guru harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji yang boleh diteladani oleh murid-murid o Murid : akauntabiliti terhadap taraf pencapaian. Dato' Abdul Shukor Abdullah di dalam perutusan Hari Guru 1999. o Bidang tugas o Bidang pekerjaan : akauntabiliti terhadap kurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.  Setiap ahli mematuhi kod etika yang ditentukan. 2. bertanggungjawab serta berguna.  Orang profesional mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap pekerjaan tidak mementingkan pendapatan atau ganjaran kewangan. 7. 4. berperibadi mulia dan berwawasan sebagai pendidik yang unggul." ‫ٱ‬ Konsep profesion Lieberman (tokoh pendidik di AS)  Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting.

Ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional o Antara ciri-cirinya ialah: o Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. CIRI-CIRI GURU o Intelek o . 11. 12. o Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran yang menyeluruh. tingkah laku dan tutur kata. 10. o . o Mengisi masa lapang secara berhemah seperti bersukan. iaitu cara berpakaian.Kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan dan mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar. o Mengutamakan kebajikan murid daripada diri sendiri. o Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya. o Banyak menggunakan keupayaan intelek.  Aspek-aspek yang perlu dimiliki oleh seorang guru berkualiti dari segi emosi ialah: o -Sentiasa menghayati nilai-nilai murni . o Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. 15.o Mengeratkan persefahaman dan berkerjasama dengan ikhlas dalam kalangan guru serta ibu bapa muridnya. o Bersikap adil terhadap semua pelajar tanpa diskriminasi. baik dari segi sukatan kurikulum. o . o Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. norma dan Etika Perkhidmatan. o . o Minat suka membaca.Mempunyai penampilan dan imej diri yang baik. o Berkualiti dari Segi Jasmani o . AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN o Membaca dan memahami selengkapnya tentang ilmu pengetahuan yang diajarnya. o Mendapat latihan khusus. o Bersopan santun dan bertingkah laku dalam segala aktiviti sosial. Pembacaan yang meluas dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. o Menyertai seminar untuk meningkatkan tahap pengajaran.Memiliki kesihatan tubuh badan yang baik agar dapat menjalankan tugas dengan berkesan. o Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri o Menjaga kesihatan rohani dan jasmani. o Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut.Kegemaran membaca membolehkan guru sentiasa menambah pelbagai ilmu pengetahuan . o Bijak dalam menguruskan kewangan. 13.Menanamkan sifat ingin tahu Kebolehan intelek akan kekal di dalam diri sekiranya setiap guru menanamkan sikap ingin tahu. o Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid-murid.  Berkualiti dari Segi Emosi. o Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta ilmu-ilmu semasa. 14. 16. o Mengajar dengan menggunakan fakta yang betul 9. o Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. . AKAUNTABILITI GURU TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA o Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi seperti mematuhi masa. 8. mahupun kaedah mengajar. o -Mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah seb a gai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadah tanpa sebarang alasan. Sifat ingin tahu akan mendorong guru mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah.

o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan secara aktif. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa.o . di samping menguasai pengetahuan pedagogi pelajar.  -mampu berkomunikasi dengan baik iaitu semasa berhubung dengan pelajar. Oleh itu. kita semestinya menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang mutakhir. 21. o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna 23. ibubapa . o Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan secara berkesan dan bermakna. o Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran profesional dari semasa ke semasa. Untuk kekal sebagai guru berkualiti. o Menyanjung tinggi dan menghargai warisan kebudayaan negara yang sesuai dengan ketamadunan dan nilai-nilai agama yang dianuti. Teori Pembelajaran Sosial kognititf.Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dijangkakan. 24. sikap suka membaca dapat membezakan di antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Model Pegajaran Inkuiri . Model Pengajaran Projek dan Pembelajaran Masteri. o o Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan etika profesion keguruan Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal . Untuk sentiasa mengekalkan penguasaan bahasa inggeris guru perlu selalu menggunakan bahasa inggeris untuk berkomunikasi dengan rakan sekerja dan para pelajar. o 20. o Mempertingkatkan penguasaan bahasa inggeris. Di antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pembelajaran behavioral. o o Mempertingkatkan kebolehan menggunakan ICT.Kualiti Pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan “core business” guru terhadap pelajar. Model Pengajaran Pemerosesan Maklumat. Teori Pembelajaran Humanis. masyarakat dan pihak pengurusan sekolah. 22. o -Usaha ini memerlukan kita untuk sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer dengan menghadiri kursus. Teori Pembelajaran Kognitif . Kebolehan ini membolehkan kita mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang setinggi-tingginya. . -Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa.Oleh itu.Di samping itu. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan. o Berpengetahuan dan berketerampilan dalam pedagogi dan kandungan mata pelajaran yang diajarnya. o . o Melibatkan diri sebagai pengamal refleksi dan budaya penyelidikan dengan secara aktif. sifat suka membaca amat penting untuk meningkatkan kualiti profesion guru. o . 17.kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada mana-mana rakan guru yang lebih mahir dalam bidang ini. setiap guru hendaklah berusaha untuk sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran . 19. o -Penggunaan bahasa inggeris yang semakin meluas pada masa kini memerlukan guru untuk sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa ini. o 18. o . Di antara model-model pengajaran yang perlu diamalkan oleh guru berkualiti ialah Model Pengajaran Expository.Penggubalan semula KBSR dan KBSM untuk pelaksanaan pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris juga merupakan satu faktor utama mengapa penguasaan bahasa inggeris adalah penting kepada setiap orang guru. o Sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi o . Dan Teori Pembelajaran Konstruktivis.

o Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. mempertahankan martabat profesionnya. o Kaya ilmu. o Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu). berakhlak mulia. o Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid. 29. berketrampilan.o pembelajaran. Dr. CEKAP JASMANI BERKUALLITI MAHIR ICT MINAT MEMBACA BERDAYA TAHAN MENGHARGAI WARISAN KEBUDAYAAN EMOSI STABIL AKTIF BERPENGETAHUAN PEDAGOGI PENGUASAAN BAHASA INGGERIS CIRI-CIRI GURU . Mahir mengintegrasi Teknologi Maklumat dan Komuniti (ICT) dalam pelajaran dan Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan dan Etika Profesion Keguruan. Abdul Shukor Abdullah menyenaraikan ciri-ciri guru berkesan sebagaimana berikut: o Bersikap profesional. 27.persekolahan berwatak&apos. Guru mengajar murid belajar&apos. o Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral. supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu. o Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. o Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja. o o 25. berpersonaliti sihat dan serba boleh. o Bagaimana dan apakah ciri-ciri yang dimaksudkan dengan seorang guru yang berkesan itu? Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa. o Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. bebas pendirian. berperibadi mulia. o Memastikan situasi &apos. 28. o Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. tidak berbelah bahagi. o Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. o Berupaya melahirkan &apos. 26. o Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan. wujud di dalam kelas. Menguasai kemahiran komunikasi dan interpersonal. Dato&apos. berimej. o Menampilkan watak terpuji. o Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran. o Bermoral teguh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful