Beberapakegunaankalium: Logamkaliumdigunakandalamselfotolistrik. Kaliumbromida (KBr) yang dihasilkandarireaksikaliumhidroksidadenganbromin biasanyadigunakandalambidangfotografi, litografi, pembuatanukiran, dansebagaiobat penenang.

Kaliumkromat (K2CrO4) dankaliumbikromatataukaliumdikromat (K2CrO7) digunakanpadapembuatankorekapi, petasan, bahanceluptekstildanpenyamakankulit. Kaliumiodida (KI) yang mudahlarutdalam air digunakandalamfotografi, dan digunakandalampengobatanencoksertaproduksikelenjartiroid yang berlebih. Kaliumnitrat (KNO3) digunakandalampembuatankorekapi, bahanpeledak, petasan danpengawetdaging. Kaliumpermanganatdigunakansebagaidisinfektan. Kaliumsulfat (K2SO4) dankaliumklorida (KCl) digunakansebagaipupuk. Kaliumkarbonat (K2CO3) digunakandalampembuatankacadansabun.

Kegunaan rubidium Karena rubidium sangatmudahdiionasi, unsurinipernahdipikirkansebagaibahanbakarmesin ion untukpesawatantariksa.Hanyasaja, cesium sedikitlebihefisienuntukhalini.Unsurinijugapernahdiajukanuntukdigunakansebagaifluidapenggerakturbinuapdanuntuk generator elektro-panasmenggunakanprinsipkerjamagnetohydrodynamicdimana ion-ion rubidium terbentukolehenergipanaspadasuhu yang tinggidanmelewatimedan magnet. Ion-ion inilantasmengantarlistrikdanbekerjasepertiamaturesebuah generator sehinggadapatmemproduksialiranlistrik.Rubidium jugadigunakansebagaigetterdalamtabungtabungvakumdansebagaikomponenfotosel.Iajugatelahdigunakandalampembuatankacaspesial. RbAg4I5sangatpentingkarenamemilikisuhuruangantertinggisebagaikonduktor di antarakristal-kristal ion.Padasuhu 20 derajatCelcius, konduktivitasnyasamadenganlarutanasam sulfur. Sifatinimemugkinkan rubidium digunakanpadaaplikasiuntukbaterai super tipis danaplikasilainnya. Beberapakegunaan rubidium: Dibutuhkanuntukkelangsunganhidupbeberapamahlukhidup (misalnyaolehtumbuhan). Digunakansebagaikatalispadabeberapareaksikimia. Digunakansebagaiselfotolistrik. Sifatradioaktif rubidium-87 digunakandalambidanggeologi (untukmenentukanumurbatuanataubenda-bendalainnya). Beberapakegunaan cesium: Digunakanuntukmenghilangkansisaiksigendalamtabunghampa. Karenamudahmemancarkanelektronketikadisinaricahaya, maka cesium digunakansebagaikepingkatoda photosensitive padaselfotolistrik. Isotopradioaktif cesium-137 yang dihasilkandarireaksifisinuklirdigunakansebagaipenghasilenergi atom sertadigunakanjugadalambidangkedokterandanpenelitian. ] Potensiataukegunaan rubidium padamasainitermasuklah:

y y y y y y y y

Pemeluwapan Bose-Einstein. Bendalirkerjadalamtiubhampagas. Komponenfotosel. Unsurresonansdalamjam atom. Inidisebabkanolehbinaanhiperhalusdalamarastenaga rubidium. Ramuanbagijeniskacakhas. Penghasilansuperoksidadenganmembakardalamoksigen. Kajiansaluran ionkaliumdalambiologi. Mengesantumor otakkeranakeradioaktifan yang kecil.[4]

87Rb digunakanbersamasamadenganlogam alkali lain dalampembangunanmagnetometer penukaranputaransantaianbebas (SERF). Rubidium. Padamasaini. KarenaSesiummemilikiketertarikandenganoksigen. * Ramuanbagijeniskacakhas. Logaminibaru-barusajaditemukanaplikasinyapadasistimpropulsi.Iajugadigunakandalamsel-selfotoelektrik.Wap rubidium telahdigunakanbagimembuatmagnetometer atom. Isotopradioaktif cesium-137 yang dihasilkandarireaksifisinuklirdigunakansebagaipenghasilenergi atom sertadigunakanjugadalambidangkedokterandanpenelitian. * Unsurresonansdalam jam atom. maka cesium digunakansebagaikepingkatoda photosensitive padaselfotolistrik. Kadangkala. sebatian rubidium digunakandalambungaapi yang memberikanwarnaungu. * Penghasilansuperoksidadenganmembakardalamoksigen. Inidisebabkanolehbinaanhiperhalusdalamarastenaga rubidium.[7] Pengutuban spin sel 3He menjadilazimbagiukuranpengutuban neutron danbagimenghasilkanalur neutron terkutubbagitujuan lain.[8] Beberapakegunaan cesium: Digunakanuntukmenghilangkansisaiksigendalamtabunghampa.Cirinya yang diinginibagipenggunaaninitermasukadanyaserta-mertacahayadiod laser yang murahpadajarakgelombangrelevandansuhusederhanadiperlukanbagimemperolehtekananwap yang cukupbanyak. * Mengesan tumor otakkeranakeradioaktifan yang kecil. dalambentukwap. dansebagaikatalis di hydrogenasisenyawa-senyawatertentu. logaminidijadikanâ penarikâ padatabungtabungelektron. Senyawa-senyawanya yang pentingadalahkloridadannitrat.[5] Kegunaan y Potensiataukegunaan rubidium padamasainitermasuklah: * Pemeluwapan Bose-Einstein. 87Rb digunakanbersama-samadenganlogam alkali lain dalampembangunan magnetometer penukaranputaransantaianbebas (SERF). jadiiadipertimbangkanuntukpenggunaandalamenjin ion bagikapalangkasalepas (tetapisesiumdan xenon lebihcekapbagitujuantersebut). .[6] Rubidium jugadipertimbangkanbagipengunaandalampenjanatermoelektrikdenganmenggunakanprinsipmagnetohidrodinamik yang ion rubidiumnyadibentukolehhabapadasuhu yang tinggdanbergerakmenerusimedan magnet.Sesiumdigunakanpada jam atom denganakurasisebesar 5 detikdalam 300 tahun. Padamasaini. RbAg4I5 mempunyaikeraliransuhubiliktertinggidalamhablur ion. * Bendalirkerjadalamtiubhampagas. terutamanya 87Rb. Aliranelektrikakanterhasildanbertindaksepertipenjanaarmaturdandenganitumenghasilkanaruselektrik.[5] Rubidium mudahterion. Wap rubidium telahdipamsecaraoptikoleh laser danRbterkutubmengutubkan 3He dengansalingtindakhiperhalus. Karenamudahmemancarkanelektronketikadisinaricahaya. merupakansalahsatuspesies atom yang biasadigunakanbagidingin laser danpemeluwapan Bose-Einstein.[4] * Wap rubidium telahdigunakanbagimembuat magnetometer atom. * Kajiansaluran ion kaliumdalambiologi. * Komponenfotosel. Rubidium telahdigunakanbagimengutubkan 3He yang mengeluarkan gas 3He termagnet yang banyakdengan spin nukleus yang menjajarkearahtertentu di angkasa (lebihdaripadasecararawak).Sifatsebeginimungkinbergunadalamsaputnipisbateridanpenggunaan lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful