Beberapakegunaankalium: Logamkaliumdigunakandalamselfotolistrik. Kaliumbromida (KBr) yang dihasilkandarireaksikaliumhidroksidadenganbromin biasanyadigunakandalambidangfotografi, litografi, pembuatanukiran, dansebagaiobat penenang.

Kaliumkromat (K2CrO4) dankaliumbikromatataukaliumdikromat (K2CrO7) digunakanpadapembuatankorekapi, petasan, bahanceluptekstildanpenyamakankulit. Kaliumiodida (KI) yang mudahlarutdalam air digunakandalamfotografi, dan digunakandalampengobatanencoksertaproduksikelenjartiroid yang berlebih. Kaliumnitrat (KNO3) digunakandalampembuatankorekapi, bahanpeledak, petasan danpengawetdaging. Kaliumpermanganatdigunakansebagaidisinfektan. Kaliumsulfat (K2SO4) dankaliumklorida (KCl) digunakansebagaipupuk. Kaliumkarbonat (K2CO3) digunakandalampembuatankacadansabun.

Kegunaan rubidium Karena rubidium sangatmudahdiionasi, unsurinipernahdipikirkansebagaibahanbakarmesin ion untukpesawatantariksa.Hanyasaja, cesium sedikitlebihefisienuntukhalini.Unsurinijugapernahdiajukanuntukdigunakansebagaifluidapenggerakturbinuapdanuntuk generator elektro-panasmenggunakanprinsipkerjamagnetohydrodynamicdimana ion-ion rubidium terbentukolehenergipanaspadasuhu yang tinggidanmelewatimedan magnet. Ion-ion inilantasmengantarlistrikdanbekerjasepertiamaturesebuah generator sehinggadapatmemproduksialiranlistrik.Rubidium jugadigunakansebagaigetterdalamtabungtabungvakumdansebagaikomponenfotosel.Iajugatelahdigunakandalampembuatankacaspesial. RbAg4I5sangatpentingkarenamemilikisuhuruangantertinggisebagaikonduktor di antarakristal-kristal ion.Padasuhu 20 derajatCelcius, konduktivitasnyasamadenganlarutanasam sulfur. Sifatinimemugkinkan rubidium digunakanpadaaplikasiuntukbaterai super tipis danaplikasilainnya. Beberapakegunaan rubidium: Dibutuhkanuntukkelangsunganhidupbeberapamahlukhidup (misalnyaolehtumbuhan). Digunakansebagaikatalispadabeberapareaksikimia. Digunakansebagaiselfotolistrik. Sifatradioaktif rubidium-87 digunakandalambidanggeologi (untukmenentukanumurbatuanataubenda-bendalainnya). Beberapakegunaan cesium: Digunakanuntukmenghilangkansisaiksigendalamtabunghampa. Karenamudahmemancarkanelektronketikadisinaricahaya, maka cesium digunakansebagaikepingkatoda photosensitive padaselfotolistrik. Isotopradioaktif cesium-137 yang dihasilkandarireaksifisinuklirdigunakansebagaipenghasilenergi atom sertadigunakanjugadalambidangkedokterandanpenelitian. ] Potensiataukegunaan rubidium padamasainitermasuklah:

y y y y y y y y

Pemeluwapan Bose-Einstein. Bendalirkerjadalamtiubhampagas. Komponenfotosel. Unsurresonansdalamjam atom. Inidisebabkanolehbinaanhiperhalusdalamarastenaga rubidium. Ramuanbagijeniskacakhas. Penghasilansuperoksidadenganmembakardalamoksigen. Kajiansaluran ionkaliumdalambiologi. Mengesantumor otakkeranakeradioaktifan yang kecil.[4]

dalambentukwap. * Penghasilansuperoksidadenganmembakardalamoksigen.[7] Pengutuban spin sel 3He menjadilazimbagiukuranpengutuban neutron danbagimenghasilkanalur neutron terkutubbagitujuan lain. sebatian rubidium digunakandalambungaapi yang memberikanwarnaungu.[6] Rubidium jugadipertimbangkanbagipengunaandalampenjanatermoelektrikdenganmenggunakanprinsipmagnetohidrodinamik yang ion rubidiumnyadibentukolehhabapadasuhu yang tinggdanbergerakmenerusimedan magnet. Senyawa-senyawanya yang pentingadalahkloridadannitrat. Kadangkala.Wap rubidium telahdigunakanbagimembuatmagnetometer atom. * Mengesan tumor otakkeranakeradioaktifan yang kecil. Padamasaini.Sesiumdigunakanpada jam atom denganakurasisebesar 5 detikdalam 300 tahun. Rubidium. Aliranelektrikakanterhasildanbertindaksepertipenjanaarmaturdandenganitumenghasilkanaruselektrik. Padamasaini. Inidisebabkanolehbinaanhiperhalusdalamarastenaga rubidium. * Komponenfotosel. Karenamudahmemancarkanelektronketikadisinaricahaya.[4] * Wap rubidium telahdigunakanbagimembuat magnetometer atom.[5] Kegunaan y Potensiataukegunaan rubidium padamasainitermasuklah: * Pemeluwapan Bose-Einstein. terutamanya 87Rb. Wap rubidium telahdipamsecaraoptikoleh laser danRbterkutubmengutubkan 3He dengansalingtindakhiperhalus. Rubidium telahdigunakanbagimengutubkan 3He yang mengeluarkan gas 3He termagnet yang banyakdengan spin nukleus yang menjajarkearahtertentu di angkasa (lebihdaripadasecararawak).[5] Rubidium mudahterion.Cirinya yang diinginibagipenggunaaninitermasukadanyaserta-mertacahayadiod laser yang murahpadajarakgelombangrelevandansuhusederhanadiperlukanbagimemperolehtekananwap yang cukupbanyak.[8] Beberapakegunaan cesium: Digunakanuntukmenghilangkansisaiksigendalamtabunghampa. Isotopradioaktif cesium-137 yang dihasilkandarireaksifisinuklirdigunakansebagaipenghasilenergi atom sertadigunakanjugadalambidangkedokterandanpenelitian. 87Rb digunakanbersamasamadenganlogam alkali lain dalampembangunanmagnetometer penukaranputaransantaianbebas (SERF). * Bendalirkerjadalamtiubhampagas. * Unsurresonansdalam jam atom. jadiiadipertimbangkanuntukpenggunaandalamenjin ion bagikapalangkasalepas (tetapisesiumdan xenon lebihcekapbagitujuantersebut). * Ramuanbagijeniskacakhas.Sifatsebeginimungkinbergunadalamsaputnipisbateridanpenggunaan lain. RbAg4I5 mempunyaikeraliransuhubiliktertinggidalamhablur ion. merupakansalahsatuspesies atom yang biasadigunakanbagidingin laser danpemeluwapan Bose-Einstein. logaminidijadikanâ penarikâ padatabungtabungelektron.Iajugadigunakandalamsel-selfotoelektrik. KarenaSesiummemilikiketertarikandenganoksigen. Logaminibaru-barusajaditemukanaplikasinyapadasistimpropulsi. * Kajiansaluran ion kaliumdalambiologi. maka cesium digunakansebagaikepingkatoda photosensitive padaselfotolistrik. dansebagaikatalis di hydrogenasisenyawa-senyawatertentu. . 87Rb digunakanbersama-samadenganlogam alkali lain dalampembangunan magnetometer penukaranputaransantaianbebas (SERF).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful