LEMBARAN KERJA

DAYA TAHAN OTOT
NAMA :______________________ KELAS: ______ TARIKH:_________

Namakan bahagian anggota yang terlibat berdasarkan lakuan pada gambar
yang ditunjukkan ini. Senaraikan otot yang digunakan untuk lakuan tersebut.

____________________
____________________
____________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________