BACAAN-BACAAN RUQYAH

Al- Fatihah
Ο`¡0 ´!# ≈´Ηq¯9# ΟŠm¯9# ∩⊇∪
‰ϑs9# ´! ´U´‘ šϑ =≈è9# ∩⊄∪
≈´Ηq¯9# ΟŠm¯9# ∩⊂∪
7=≈Β Θ¯θƒ $!# ∩⊆∪
‚$−ƒ) ‰7èΡ ‚$−ƒ)´ρ èG`¡Σ ∩∈∪
$Ρ‰δ# Þ≡´Ž´Ç9# Λ)G`¡ϑ9# ∩∉∪
Þ≡´ŽÀ %!# MϑèΡ& ¯Νγ‹=㠎¯î UθÒóϑ9#
`Ογ‹=æ Ÿω´ρ 9$Ò9# ∩∠∪

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan
Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian
alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha
Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari
Pembalasan (hari Akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami
sembah, dan kepada Engkaulah sahaja Kami
memohon pertolongan.

6. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang Yang Engkau telah
kurniakan nikmat kepada mereka, bukan
(jalan) orang-orang Yang Engkau telah
murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang
Yang sesat.

Al- Baqarah (1-5)
Ο`¡0 ´!# ≈´Ηq¯9# ΟŠm¯9#
Ο9# ∩⊇∪
79≡Œ ´=≈G69# Ÿω =ƒ´‘ µ‹ù “‰δ ´Š)−Fϑ=9
∩⊄∪
%!# βθ`ΖΒσ`ƒ =‹ó9$/ βθ`Κ‹)`ƒ´ρ οθ=¯Á9# $ÿΕ´ρ
¯Νγ≈´Ζ%—´‘ βθ)Ζ`ƒ ∩⊂∪
%!#´ρ βθ`ΖΒσ`ƒ $ÿ3 Α“Ρ& 7‹9) $Β´ρ Α“Ρ& Β
7=¯7% ο zψ$/´ρ ¯/`φ βθ`Ζ%θ`ƒ ∩⊆∪
7×≈9`ρ& ’?ã “‰δ Β ¯Νγ/¯‘ 7×≈9`ρ&´ρ `Νδ
šχθs=ϑ9# ∩∈∪

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang
syak padanya (tentang datangnya dari Allah
dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi
petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak)
bertaqwa;
3. Iaitu orang-orang Yang beriman kepada
perkara-perkara Yang ghaib, dan mendirikan
(mengerjakan) sembahyang serta
membelanjakan (mendermakan) sebahagian
dari rezeki Yang Kami berikan kepada
mereka.
4. dan juga orang-orang Yang beriman kepada
Kitab "Al-Quran" Yang diturunkan kepadamu
(Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab Yang
diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka
yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan
sepenuhnya).
5. mereka itulah Yang tetap mendapat
petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah
orang-orang Yang berjaya.
1

Al-Baqarah ( 102)

102. mereka (membelakangkan Kitab Allah)
dan mengikut ajaran-ajaran sihir Yang
dibacakan oleh puak-puak Syaitan Dalam
masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal
Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir Yang
menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-
puak Syaitan itulah Yang kafir (dengan
amalan sihirnya); kerana merekalah Yang
mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa
Yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut
dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang
mereka berdua tidak mengajar seseorang pun
melainkan setelah mereka menasihatinya
Dengan berkata: "Sesungguhnya Kami ini
hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu),
oleh itu janganlah Engkau menjadi kafir
(dengan mempelajarinya)". Dalam pada itu
ada juga orang-orang mempelajari dari
mereka berdua: ilmu sihir Yang boleh
menceraikan antara seorang suami Dengan
isterinya, padahal mereka tidak akan dapat
sama sekali memberi mudarat (atau
membahayakan) Dengan sihir itu seseorang
pun melainkan Dengan izin Allah. dan
sebenarnya mereka mempelajari perkara
Yang hanya membahayakan mereka dan tidak
memberi manfaat kepada mereka. dan Demi
Sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu)
telahpun mengetahui Bahawa sesiapa Yang
memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat
bahagian Yang baik di akhirat. Demi
Sesungguhnya amat buruknya apa Yang
mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah
mereka mengetahui.

#θ`è7?#´ρ $Β #θ=G? Ü≈´‹±9# ’?ã 7=`Β ´≈ϑ‹=™
$Β´ρ Ÿ2 ≈ϑ‹=™ ´3≈9´ρ šÜ≈´‹±9# #ρ`.
βθϑ=è`ƒ ´¨$Ψ9# `s¡9# $Β´ρ Α“Ρ& ’?ã
6=ϑ9# Ÿ≅/$6/ Nρ`≈δ šVρ`≈Β´ρ $Β´ρ β$ϑ=è`ƒ
Β ‰n& ©Lm ωθ)ƒ $ϑΡ) tΥ πΨGù Ÿξù ¯3?
βθϑ=èG´Š ù $ϑγΨΒ $Β šχθ%¯`ƒ µ/ / ™¯ϑ9#
µ_ρ—´ρ $Β´ρ Νδ ¯‘$ŸÒ/ µ/ Β ‰m& ω)
βŒ*/ ´!# βθΗ>èGƒ´ρ $Β ¯Ν䔍҃ Ÿω´ρ ¯Νγ`èΖƒ
‰)9´ρ #θϑ=ã ϑ9 µ1´ŽI©# $Β …µ9 ’û ο zψ#
∅Β ,≈=z š[♥69´ρ $Β #ρ© µ/ ¯Νγ¡Ρ&
¯θ9 #θΡ$Ÿ2 šχθϑ=èƒ ∩⊇⊃⊄∪Al-Baqarah ( 163-164)
163. dan Tuhan kamu ialah Tuhan Yang
Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak
disembah) selain dari Allah, Yang Maha
Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan
bumi; dan (pada) pertukaran malam dan
siang; dan (pada) kapal-kapal Yang belayar di
laut Dengan membawa benda-benda Yang
bermanfaat kepada manusia; demikian juga
(pada) air hujan Yang Allah turunkan dari
langit lalu Allah hidupkan dengannya
tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya,
¯/3γ≈9)´ ρ µ≈9) ‰n≡´ρ ω µ≈9) ω) ´θδ ≈ϑm¯9#
`ΟŠm¯9# ∩⊇∉⊂∪
β) ’û ,=z N≡´θ≈ϑ´¡9# Ú¯‘{#´ρ #≈=Gz#´ρ ≅Š9#
‘$γΨ9#´ρ 7=9#´ρ ©L9# “gB ’û `s79# $ϑ/ ì Ζƒ
´¨$Ζ9# $Β´ρ Α “Ρ& ´!# ´Β ™$ϑ´¡9# Β ™$Β $´Šm'ù
2
serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai
jenis binatang; demikian juga (pada)
peredaran angin dan awan Yang tunduk
(kepada Kuasa Allah) terapung-apung di
antara langit Dengan bumi; Sesungguhnya
(pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang
membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya,
kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya)
bagi kaum Yang (mahu) menggunakan akal
fikiran.

µ/ ´Ú¯‘{# ‰è/ $κE¯θΒ ´]/´ρ $κŽù Β ≅2 π−/#Š
#ƒŽ`Ç?´ρ x≈ƒ¯9# >$s´¡9#´ρ ‚¡ϑ9# /
™$ϑ´¡9# Ú¯‘{#´ρ M≈ƒψ Θ¯θ)9 βθ=)èƒ ∩⊇∉⊆∪

Al-Baqarah ( 255)
255. Allah, tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia,
Yang tetap hidup, Yang kekal selama-
lamanya mentadbirkan (sekalian
makhlukNya).
Yang tidak mengantuk usahkan tidur.

Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan
Yang ada di bumi.
tiada sesiapa Yang dapat memberi syafaat
(pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan
izinNya.
Yang mengetahui apa Yang ada di hadapan
mereka dan apa Yang ada di belakang
mereka, sedang mereka tidak mengetahui
sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah
melainkan apa Yang Allah kehendaki
(memberitahu kepadanya).
Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan
kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi;
dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah
menjaga serta memelihara keduanya.
dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjat
kemuliaanNya), lagi Maha besar
(kekuasaanNya)
´!# ω µ≈9) ω) ´θδ ¯©∏9# `Πθ•‹)9#
Ÿω …ν‹{'? π´Ζ™ Ÿω´ρ Π¯θΡ
…µ9 $Β ’û N≡´θ≈ϑ´¡9# $Β´ρ ’û Ú¯‘{#
Β #Œ “%!# ì ±„ …ν ‰Ψã ω) µΡŒ*/
`Ν=èƒ $Β š/ `Οドƒ& $Β´ρ ¯Νγ= z
Ÿω´ρ βθÜŠs`ƒ ™`©´/ Β µϑ=ã ω) $ϑ/ ´™$©
ì™´ ρ µ•‹™¯. N≡´θ≈ϑ´¡9# ´Ú¯‘{#´ρ
Ÿω´ρ …νŠθ↔ ƒ $´Κγ´àm
´θδ´ρ ¯’?è9# `ΟŠàè9# ∩⊄∈∈∪

Al-Baqarah ( 285-286)
285. Rasulullah telah beriman kepada apa
Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya,
dan juga orang-orang Yang beriman;
semuanya beriman kepada Allah, dan
Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya,
dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami
tidak membezakan antara seorang Dengan
Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata
lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami
pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan
kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".

´Β#´™ `Αθ™¯9# $ϑ/ Α“Ρ& µ‹9) Β µ/¯‘
βθ`ΖΒσϑ9#´ρ ≅. ´Β#´™ ´!$/ µF3×≈=Β´ρ µ7F.´ρ
&#™'‘´ρ Ÿω −¯Ρ š/ ‰m& Β &#™•‘
#θ9$%´ρ $´Ζèϑ™ $ΨèÛ&´ρ 7Ρ#î $Ψ−/´‘ š‹9)´ ρ
ŽÁϑ9# ∩⊄∇∈∪
3
286. Allah tidak memberati seseorang
melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia
mendapat pahala kebaikan Yang
diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa
kejahatan Yang diusahakannya. (Mereka
berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami!
janganlah Engkau mengirakan Kami salah
jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai
Tuhan Kami ! janganlah Engkau bebankan
kepada Kami bebanan Yang berat
sebagaimana Yang telah Engkau bebankan
kepada orang-orang Yang terdahulu daripada
kami. Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau
pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak
terdaya memikulnya. dan maafkanlah
kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa
kami, dan berilah rahmat kepada kami.
Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah
Kami untuk mencapai kemenangan terhadap
kaum-kaum Yang kafir".
Ÿω #=3`ƒ ´!# $´¡Ρ ω) $γè`™`ρ $γ9 $Β M6¡.
$κ¯Ž=ã´ρ $Β M6¡F.# $Ψ−/´‘ Ÿω $Ρ‹{#σ? β) $´ΖŠ¡Σ
ρ& $Ρ'Üz& $Ψ−/´‘ Ÿω´ρ ¯≅ϑ`s? $´ΖŠ =ã #¹) $ϑ.
…µF=ϑm ’?ã š%!# Β $´Ζ=¯6% $´Ζ−/´‘ Ÿω´ρ
$Ψ=´ϑs? $Β Ÿω π%$Û $Ψ9 µ/ #ã#´ρ $Ψã ¯î#´ρ
$Ψ9 $´Ζϑm¯‘#´ρ MΡ& $´Ζ99¯θΒ $Ρ¯´ÁΡ$ù ’?ã Θ¯θ)9#
š≈69# ∩⊄∇∉∪

Al Imran ( 18-19)
18. Allah menerangkan (kepada sekalian
makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti),
bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa
mentadbirkan (seluruh alam) Dengan
keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-
orang Yang berilmu (mengakui dan
menegaskan juga Yang demikian); tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

19. Sesungguhnya ugama (yang benar dan
diredai) di sisi Allah ialah Islam. dan orang-
orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan
Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama
Islam dan enggan menerimanya) melainkan
setelah sampai kepada mereka pengetahuan
Yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan
itu pula) semata-mata kerana hasad dengki
Yang ada Dalam kalangan mereka. dan
(ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan
ayat-ayat keterangan Allah, maka
Sesungguhnya Allah amat segera hitungan
hisabNya.

‰γ© ´!# …µΡ& ω µ≈9) ω) ´θδ π3×≈=ϑ9#´ρ #θ9`ρ&´ρ
Ο=è9# $ϑ←$% Ý`¡)9$/ ω µ≈9) ω) ´θδ '“ƒ–ê9#
`ΟŠ6⇔9# ∩⊇∇∪
β) š$!# ‰Ψã ´!# `Ο≈=`™}# $Β´ρ #=Fz#
š%!# #θ?ρ& =≈G39# ω) Β ‰è/ $Β `Νδ´™%`
`Ο=è9# $‹ó/ `Ογ؏/ Β´ρ ¯3ƒ M≈ƒ$↔/ ´!#
χ*ù ´!# 샎 >$¡t:# ∩⊇®∪

4
Al A’raf ( 54-56)
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah
Yang menciptakan langit dan bumi Dalam
enam masa lalu ia bersemayam di atas Arasy;
ia melindungi malam Dengan siang Yang
mengiringinya Dengan deras (silih berganti)
dan (ia pula Yang menciptakan) matahari dan
bulan serta bintang-bintang, (Semuanya)
tunduk kepada perintahNya. ingatlah, kepada
Allah jualah tertentu urusan menciptakan
(sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan.
Maha suci Allah Yang mencipta dan
mentadbirkan sekalian alam.

55. berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan
merendah diri dan (dengan suara) perlahan-
lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada
orang-orang Yang melampaui batas.

56. dan janganlah kamu berbuat kerosakan di
bumi sesudah Allah menyediakan Segala
Yang membawa kebaikan padanya, dan
berdoalah kepadanya Dengan perasaan
bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga
Dengan perasaan terlalu mengharapkan
(supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah
itu dekat kepada orang-orang Yang
memperbaiki amalannya.

´χ| `Ν3−.´‘ ´<¦ “%!¦ ,=> .≡´θ≈ϑ´.9¦
´¯‘{¦´ρ ’· π−.™ Θ!−ƒ¦ ¯Ν. “´θ.`™¦ ’?s `¸-9¦
©:-`ƒ Ÿ≅‹9¦ ´‘!κ]9¦ …µ.=Lƒ !..> ´ϑ:9¦´ρ
,ϑ)9¦´ρ Πθ>‘Ζ9¦´ρ .≡,‚.`Β ν¸¯∆!. Ÿω¦ `&!
,=ƒ:¦ '¸¯∆{¦´ρ 8´‘!.. ´<¦ ´.´ ‘ Η>≈-9¦ ∩∈⊆∪
¦θ`sŠ¦ ¯Ν3−.´‘ l´.•¸.· π´Š±>´ρ …µΡ| Ÿω ´.>†
š‰.-ϑ9¦ ∩∈∈∪
Ÿω´ρ ¦ρ‰.±. †· ¯‘{¦ ‰-. !γ>≈=.|
νθ`sŠ¦´ρ !·¯θ> !´-ϑL´ρ β| ·´Η-´‘ ´<¦ '.ƒ,%
š∅Β Ζ.`>ϑ9¦ ∩∈∉∪

Al A’raf (117-122)
117. dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa:
"Campakkanlah tongkatmu!" maka tiba-tiba
tongkat itu menelan apa Yang mereka pura-
pura adakan (dengan sihir mereka).

118. maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi
Musa), dan batalah (sihir) Yang mereka telah
lakukan.
119. oleh itu, kalahlah Firaun dan ketua-ketua
kaumnya di situ dan kembalilah mereka
Dengan keadaan Yang hina.
120. dan (Kemenangan Nabi Musa
menjadikan) Ahli-ahli sihir itu Dengan
sendirinya merebahkan diri mereka sujud,
121. sambil berkata: "Kami beriman kepada
Tuhan sekalian alam.
122. "(Iaitu) Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi
Harun".


¤ !´ΖŠ >ρ¦´ρ ’<| ´©›θ`Β β¦ ,9¦ š‚!.s ¦Œ¦·
´‘δ #)= . !Β βθ3·!ƒ ∩⊇⊇∠∪
× %´θ· ‘,>:¦ Ÿ≅L.´ρ !Β ¦θΡl. βθ=ϑ-ƒ ∩⊇⊇∇∪
¦θ.=-· 79!´Ζδ ¦θ.=)Ρ¦´ρ ,-≈. ∩⊇⊇®∪
´’+9¦´ρ ο ,>´.9¦ ‰>≈™ ∩⊇⊄⊃∪
¦θ9!% !ΖΒ¦´™ . ,. Η>≈-9¦ ∩⊇⊄⊇∪
.´ ‘ ©›θ`Β βρ`,≈δ´ρ ∩⊇⊄⊄∪5
Yunus (81-82)
81. setelah mereka campakkan (benda-benda
itu), Nabi Musa berkata:" apa Yang kamu
datangkan itu, itulah sihir; Sesungguhnya
Allah akan mendedahkan kepalsuannya
(dengan mukjizat Yang dikurniakanNya
kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akan
menjayakan perbuatan orang-orang Yang
melakukan kerosakan.
82. "Dan Allah juga sentiasa menetapkan
perkara Yang benar Dengan Kalimah-kalimah
perintahNya, Walaupun Yang demikian
dibenci oleh orang-orang Yang melakukan
dosa".

$´ϑ=ù #¯θ)9& Α$% ©›θ`Β $Β ΟG⁄_ µ/ ``s¡9# β)
´!# …`&#ܯ6`Š ™ β) ´!# Ÿω x=`Á`ƒ Ÿ≅´Ηå
‰¡ϑ9# ∩∇⊇∪
‘,t†´ρ ´!# ,s9# µG≈ϑ=3/ ¯θ9´ρ νŸ2
βθ`f`Κ9# ∩∇⊄∪Toha 69)
69. "Dan campakkanlah apa Yang ada di
tangan kananmu, nescaya ia menelan Segala
(benda-benda sihir) Yang mereka lakukan,
kerana Sesungguhnya apa Yang mereka
lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir;
sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh
kejayaan, di mana sahaja ia berada".

,9&´ρ $Β ’û 7ΨŠϑƒ #)= ? $Β #θ`è´Ζ¹ $ϑΡ)
#θ`èΨ¹ ‰‹. s≈™ Ÿω´ρ x=`ƒ `m$´¡9# ]‹m
’A& ∩∉®∪Al Mu’minun (115-118)
115. "Maka Adakah patut kamu menyangka
Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari
tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada
sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu
(menyangka pula) tidak akan dikembalikan
kepada kami?"
116. maka (dengan Yang demikian) Maha
Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh
alam, lagi Yang tetap benar; tiada Tuhan
melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai
Arasy Yang mulia.
117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan
Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidak
berdasarkan sebarang keterangan
mengenainya, maka Sesungguhnya
hitungannya (dan balasan amalnya Yang jahat
itu) disediakan di sisi Tuhannya.
Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidak
akan berjaya.
118. dan berdoalah (Wahai Muhammad
Dengan berkata): "Wahai Tuhanku,
berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan
sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik
pemberi rahmat!"
`ΟF¯7¡sù& $ϑΡ& ¯Ν3≈Ψ)=z $W7ã ¯Ν3Ρ&´ρ $´ΖŠ 9) Ÿω
βθ`è_¯? ∩⊇⊇∈∪
’?≈èGù ´!# 7=ϑ9# ‘,s9# ω µ≈9) ω) ´θδ ´>´ ‘
¸¯è9# Οƒ69# ∩⊇⊇∉∪
Β´ρ 퉃 ì Β ´!# $´γ≈9) z#´™ Ÿω ´≈δ¯/ …µ9 µ/
$ϑΡ*ù …µ/$¡m ‰Ζã µ/´‘ …µΡ) Ÿω x=`ƒ
βρ`≈39# ∩⊇⊇∠∪
≅%´ρ >¯‘ ¯î# `Οm¯‘#´ρ MΡ&´ρ Ž¯z Ηq≡¯9#
∩⊇⊇∇∪
6
As Soffat (1-10)
1. Demi (hamba-hambaKu) Yang berbaris
Dengan berderet-deret -
2. (hamba-hambaKu) Yang melarang (dari
kejahatan) Dengan sesungguh-sungguhnya –

3. (hamba-hambaKu) Yang membaca
kandungan Kitab Suci;
4. (Sumpah Demi sumpah) Sesungguhnya
Tuhan kamu hanyalah satu –

5. Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan)
langit dan bumi dan Segala Yang ada di
antara keduanya, dan Tuhan (yang mengatur)
tempat-tempat terbit matahari.
6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit
Yang dekat (pada penglihatan penduduk
bumi) Dengan hiasan bintang-bintang.
7. dan (Kami pelihara urusan langit itu)
Dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk
campur) tiap-tiap Syaitan Yang derhaka;
8. (dengan itu) mereka tidak dapat memasang
telinga mendengar (percakapan malaikat)
penduduk langit, dan mereka pula direjam
(dengan api) dari Segala arah dan penjuru,

9. untuk mengusir mereka; dan mereka pula
beroleh azab seksa Yang tidak putus-putus.
10. kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan
itu Yang curi mendengar mana-mana
percakapan (malaikat), maka ia diburu dan
diikuti (dengan rejaman) api Yang menjulang
lagi menembusi.
M≈≈¯Á9#´ρ $¹ ∩⊇∪
N≡_≡“9$ù #_— ∩⊄∪
M≈´Š=≈−G9$ù #´.Œ ∩⊂∪
β) ¯/3γ≈9) ‰n≡´θ9 ∩⊆∪
´>¯‘ N≡´θ≈ϑ´¡9# Ú¯‘{#´ρ $Β´ρ $ϑ·κ]/ U´‘´ρ
−≈±ϑ9# ∩∈∪
$Ρ) $Ζ−ƒ— ´™$´Κ´¡9# $´‹Ρ‘‰9# π´Ζƒ“/ =.#´θ39# ∩∉∪
$àm´ρ Β ≅. ≈Ü‹© Š‘$Β ∩∠∪
ω βθ`è´ϑ´¡„ ’<) ∼ϑ9# ’?ã{# βθù‹)`ƒ´ρ Β
≅. =Ρ%` ∩∇∪
#´‘θ`mŠ ¯Νλ;´ρ '>#‹ã ´=¹#´ρ ∩®∪
ω) Β #Üz π܃:# …µè7?'ù '>$κ− '=%$O
∩⊇⊃∪

Al-Ahqof (29-32)
29. dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami
menghalakan satu rombongan jin datang
kepadamu (Wahai Muhammad) untuk
mendengar Al-Quran; setelah mereka
menghadiri bacaannya, berkatalah
(setengahnya kepada Yang lain): "Diamlah
kamu Dengan sebulat-bulat ingatan untuk
mendengarnya!" kemudian setelah selesai
bacaan itu, kembalilah mereka kepada
kaumnya (menyiarkan ajaran Al-Quran itu
dengan) memberi peringatan dan amaran.
30. mereka berkata: "Wahai kaum kami!
Sesungguhnya Kami telah mendengar Kitab
(Al-Quran) Yang diturunkan (oleh Allah)
sesudah Nabi Musa, Yang menegaskan
kebenaran Kitab-kitab suci Yang terdahulu
Œ)´ ρ $Ψù´ŽÀ 7‹9) #Ρ ´Β ´f9# šχθ`èϑG`¡„
β#´™¯)9# $´ϑ=ù νρŽØm #θ9$% #θFÁΡ& $´ϑ=ù
´©Ó% #¯θ9´ρ ’<) ΟγΒ¯θ% ´ƒ‘‹Ψ•Β ∩⊄®∪
#θ9$% $ΨΒ¯θ)≈ƒ $Ρ) $Ψèϑ™ $´7≈F2 Α“Ρ& Β ‰è/
©›θ`Β $%´‰Á`Β $ϑ9 / µƒ‰ƒ “‰¯κ´‰ ’<) ´,s9#
’<)´ ρ ,ƒÛ Λ)G`¡•Β ∩⊂⊃∪
7
daripadanya, lagi, memandu kepada
kebenaran (tauhid) dan ke jalan Yang lurus
(ugama Islam)
31. "Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan)
Rasul (Nabi Muhammad) Yang mengajak ke
jalan Allah, serta berimanlah kamu
kepadaNya, supaya Allah mengampunkan
sebahagian dari dosa-dosa kamu, dan
menyelamatkan kamu dari azab seksa Yang
tidak terperi sakitnya.
32. "Dan sesiapa tidak menyahut (seruan)
Rasul Yang mengajaknya ke jalan Allah,
maka ia tidak akan dapat melepaskan diri
(dari balasan azab walau ke mana sahaja ia
melarikan diri) di bumi, dan ia tidak akan
beroleh sesiapapun - Yang lain dari Allah -
sebagai pelindung-pelindung Yang
membelanya; mereka (yang demikian
sifatnya) adalah Dalam kesesatan Yang
nyata".

$´ΖΒ¯θ)≈ƒ #θ7Š_& ´©ç#Š ´!# #θ`ΖΒ#´™´ρ µ/ ¯óƒ
Ν69 Β ¯/3/θΡŒ Ν.¯g†´ρ Β >#‹ã ΟŠ9&
∩⊂⊇∪
Β´ρ ω `=g† ´©ç#Š ´!# ´§Š =ù “fèϑ/ ’û
Ú¯‘{# ´§Š 9´ρ …µ9 Β µΡρŠ '™$´‹9ρ& š×≈9`ρ&
’û ≅≈=Ê 7•Β ∩⊂⊄∪
Ar-Rahman (33-36)
33. Wahai sekalian jin dan manusia! kalau
kamu dapat menembus keluar dari kawasan-
kawasan langit dan bumi (untuk melarikan
diri dari kekuasaan dan balasan kami), maka
cubalah kamu menembus keluar. kamu tidak
akan menembus keluar melainkan Dengan
satu kekuasaan (yang mengatasi kekuasaan
kami; Masakan dapat)!
34. maka Yang mana satu di antara nikmat-
nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak
dustakan?
35. kamu (Wahai golongan Yang kufur ingkar
dari kalangan jin dan manusia) akan
ditimpakan Dengan api Yang menjulang-
julang dan leburan tembaga cair (yang
membakar); Dengan Yang demikian, kamu
tidak akan dapat mempertahankan diri (dari
azab seksa itu);
36. maka Yang mana satu di antara nikmat-
nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak
dustakan?
´Ž³èϑ≈ƒ ´g:# §Ρ}#´ρ β) ¯ΝFèÜG`™# β&
#ρ‹Ζ? Β ‘$Ü%& N≡´θ≈ϑ´¡9# Ú¯‘{#´ρ
#ρ‹Ρ$ù Ÿω šχρ‹Ζ? ω) ≈Ü=´¡0 ∩⊂⊂∪
´“'7ù ™ω#´™ $ϑ3/´‘ β$/‹3? ∩⊂⊆∪
`≅™¯`ƒ $ϑ3‹=ã â#´θ© Β ‘$Ρ ¨$tΥ´ρ Ÿξù
β#´ŽÇG⊥? ∩⊂∈∪
´“'7ù ™ω#´™ $ϑ3/´‘ β$/‹3? ∩⊂∉∪

Al-Hasyr (21-24)
21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke
atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat
Gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana
takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-
misal Perbandingan ini Kami kemukakan
kepada umat manusia, supaya mereka
¯θ9 $´Ζ9“Ρ& #‹≈δ β#´™¯)9# ’?ã ≅6_ …µFƒ&9
$´è±≈z %´æ´‰ÁF•Β Β π´Š±z ´!# š=?´ρ
8
memikirkannya.


22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan
melainkan dia; Yang mengetahui perkara
Yang ghaib dan Yang nyata; Dia lah Yang
Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan
melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian
alam); Yang Maha Suci; Yang Maha Selamat
sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang
Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha
pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa;
Yang Maha kuat (menundukkan segala-
galanya); Yang Melengkapi Segala
KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala
Yang mereka sekutukan dengannya.

24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian
makhluk; Yang mengadakan (dari tiada
kepada ada); Yang membentuk rupa
(makhluk-makhlukNya menurut Yang
dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama
Yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya;
bertasbih kepadanya Segala Yang ada di
langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada
bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

`≅≈VΒ{# $κ'5ŽØΡ ¨$Ζ=9 `Ογ=è9 šχρ`3Gƒ
∩⊄⊇∪
´θδ ´!# “%!# ω µ≈9) ω) ´θδ `Ο=≈ã =‹ó9#
ο ‰≈γ±9#´ρ ´θδ ≈Ηq¯9# `ΟŠm¯9# ∩⊄⊄∪
´θδ ´!# ”%!# ω µ≈9) ω) ´θδ 7=ϑ9#
'¨ρ‘‰)9# `Ν≈=´¡9# Βσϑ9# ∅ϑ‹γϑ9# '“ƒ“è9#
'‘$´6f9# Ž96Gϑ9# ´≈s¯6™ ´!# $´ϑã
šχθ2Ž³„ ∩⊄⊂∪
´θδ ´!# ,=≈‚9# —‘$79# '‘¯θÁϑ9# `&! '™$ϑ`™{#
©_`¡s9# x7¡„ …µ9 $Β ’û N≡´θ≈ϑ´¡9# Ú¯‘{#´ρ
´θδ´ρ '“ƒ•è9# `ΟŠ3t:# ∩⊄⊆∪


Al-Jin (1-9)
1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Telah
diwahyukan kepadaku, Bahawa
sesungguhnya: satu rombongan jin telah
mendengar (Al-Quran Yang Aku bacakan),
lalu mereka (menyampaikan hal itu kepada
kaumnya dengan) berkata: `Sesungguhnya
Kami telah mendengar Al-Quran (sebuah
Kitab Suci) Yang susunannya dan
kandungannya sungguh menakjubkan!
2. `Kitab Yang memberi panduan ke jalan
Yang betul, lalu Kami beriman kepadaNya,
dan Kami tidak sekali-kali akan
mempersekutukan sesuatu makhluk Dengan
Tuhan kami.
3. `Dan (ketahuilah Wahai kaum kami!)
Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran
dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri
atau beranak.
4. `Dan (dengan ajaran Al-Quran nyatalah)
Bahawa sesungguhnya: (ketua) Yang kurang
akal pertimbangannya dari kalangan kita telah
¯≅% ´©rρ& ´’<) µΡ& ì ϑG`™# "Ρ ´Β ´g:# #θ9$)ù
$Ρ) $Ψèÿœ $Ρ#´™¯% $´7g” ∩⊇∪
“‰¯κ´‰ ’<) ‰©”9# $ΖΒ$↔ ù µ/ 9´ρ 8Ž³Σ $´Ζ//
#´‰n& ∩⊄∪
…µΡ&´ρ ’?≈è? ‘‰` $´Ζ/´‘ $Β ‹ƒB# π7s≈¹ Ÿω´ρ
#$!´ρ ∩⊂∪
…µΡ&´ρ šχ%. `Αθ)ƒ $´Ζ·κŽ™ ’?ã ´!# $ÜÜ©
∩⊆∪
9
mengatakan terhadap Allah kata-kata Yang
melampaui kebenaran;
5. `Dan Bahawa Sesungguhnya (nyatalah
kesalahan) kita menyangka Bahawa manusia
dan jin tidak sekali-kali akan berani
mengatakan sesuatu Yang dusta terhadap
Allah.
6. `Dan Bahawa Sesungguhnya adalah (amat
salah perbuatan) beberapa orang dari
manusia, menjaga dan melindungi dirinya
Dengan meminta pertolongan kepada ketua-
ketua golongan jin, kerana Dengan
permintaan itu mereka menjadikan golongan
jin bertambah sombong dan jahat.
7. `Dan Bahawa Sesungguhnya (tidaklah
benar) manusia menyangka sebagaimana
Yang kamu sangka, Bahawa Allah tidak
sekali-kali mengutuskan sebarang Rasul (atau
tidak akan membangkitkan manusia pada hari
kiamat).
8. `Dan Bahawa Sesungguhnya Kami telah
berusaha mencari berita langit, lalu Kami
dapati langit itu penuh Dengan pengawal-
pengawal Yang sangat kuat kawalannya, dan
(dengan rejaman-rejaman) api Yang menyala.
9. `Padahal Sesungguhnya Kami dahulu biasa
menduduki tempat-tempat (perhentian) di
langit untuk mendengar (percakapan
penduduknya); maka sekarang sesiapa Yang
cuba Mendengar, akan mendapati api Yang
menyala Yang menunggu merejamnya.

$Ρ&´ρ $Ψ´Ζß β& 9 Αθ)? §Ρ}# ¯g:#´ρ ’?ã ´!#
$/‹. ∩∈∪
…µΡ&´ρ β%. Α%`‘ ´Β §Ρ}# βρŒθ`èƒ Α%`/
´Β ´g:# ¯ΝδρŠ#“ù $)δ´‘ ∩∉∪
¯Ν·κΞ&´ρ #θ‘Ζß $ϑ. ΛΨ Ψß β& 9 ]è¯7ƒ ´!# #´‰n&
∩∠∪
$Ρ&´ρ $Ψ`¡ϑ9 ´™$ϑ´¡9# $γ≈Ρ‰`´θù M∞=`Β $´™ m
#´‰ƒ‰© $´7·κ−´ρ ∩∇∪
$Ρ&´ρ $Ζ. ‰`è)Ρ $κ]Β ‰è≈)Β ìϑ´¡=9 ϑù
ìϑG`¡„ βψ# ‰g† …µ9 $/$κ− #´‰¹¯‘ ∩®∪
Al-Ikhlas
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani.
1. Katakanlah (Wahai Muhammad):
"(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

2. "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian
makhluk untuk memohon sebarang hajat;
3. "Ia tiada beranak, dan ia pula tidak
diperanakkan;
4. "Dan tidak ada sesiapapun Yang serupa
denganNya".

Ο`¡0 ´!# ≈´Ηq¯9# ΟŠm¯9# ∩⊇∪
¯≅% ´θδ ´!# ‰m& ∩⊇∪
´!# ‰ϑ¯Á9# ∩⊄∪
¯Ν9 $#ƒ ¯Ν9´ρ ‰9θ`ƒ ∩⊂∪
¯Ν9´ρ 3ƒ …`&! #´θ2 ´‰m& ∩⊆∪


10

Al-Falaq
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani.

1. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Aku
berlindung kepada (Allah) Tuhan Yang
menciptakan sekalian makhluk,
2. "Dari bencana makhluk-makhluk Yang ia
ciptakan;
3. "Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;

4. "Dan dari kejahatan makhluk-makhluk
Yang menghembus-hembus pada simpulan-
simpulan (dan ikatan-ikatan);
5. "Dan dari kejahatan orang Yang dengki
apabila ia melakukan dengkinya".

Οó¡Î0 ´!# Ç≈´Η÷q§9# ÉΟŠÏm§9# ∩⊇∪
ö≅è% èŒθãã& Éb> Î/ È,=ø9# ∩⊇∪
ÏΒ ÎhŽŸ° $Β ,={ ∩⊄∪
ÏΒ´ρ ÎhŽŸ° @,Å™%ñ #ŒÎ) =%´ρ ∩⊂∪
ÏΒ´ρ Ìh© ÏM≈V≈¤¨Ζ9# †Îû ω)ãèø9# ∩⊆∪
ÏΒ´ρ Ìh© >‰Å™%n #ŒÎ) ‰¡m ∩∈∪An-Nass
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah,
lagi Maha Mengasihani.

1. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Aku
berlindung kepada (Allah) Pemulihara
sekalian manusia.
2. "Yang Menguasai sekalian manusia,

3. "Tuhan Yang berhak disembah oleh
sekalian manusia,

4. "Dari kejahatan pembisik penghasut Yang
timbul tenggelam, -

5. "Yang melemparkan bisikan dan
hasutannya ke Dalam hati manusia, -
6. "(Iaitu pembisik dan penghasut) dari
kalangan jin dan manusia".

Οó¡Î0 ´!# Ç≈´Η÷q§9# ÉΟŠÏm§9# ∩⊇∪
ö≅è% èŒθãã& Éb> Î/ Ĩ$¨Ψ9# ∩⊇∪
Å7Î=Β Ä¨$¨Ψ9# ∩⊄∪
ϵ≈9Î) Ĩ$¨Ψ9# ∩⊂∪
ÏΒ Ìh© Ĩ#´θó™´ θø9# Ĩ$¨Ψƒø:# ∩⊆∪
“Ï%©!# â¨Èθó™´ θム†Îû Í‘ρ߉߹ ÄZ$¨Ψ9# ∩∈∪
´ÏΒ Ïπ¨ΨÉfø9# Ĩ$¨Ψ9#´ρ ∩∉∪


11


ِ

ِ
ﻢﻴ
ِ
ﺣﱠ ﺮﻟﺍ
ِ
ﻦﻤ ْ ﺣﱠ ﺮﻟﺍ
ِ

ِ
ﻢْ ﺴ
ِ

"Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"
Ayat-ayat Munjiyat

Tuj uh ayat al - Quran yang dinamakan sebagai Munj i yat t el ah di bukt i kan dari pengal aman I bnu Si rri n
r.a. sebagai ayat - ayat penyel amat dari berbagai sesusahan dan kesul i t an. Bacal ah pagi dan pet ang.
I nsya Al l ah anda akan mendapat pert ol ongan All ah apabil a menghadapi sebarang kesul it an at au
masal ahDengan n ama Al l ah y ang Maha Pengasi h l agi Mah a Peny ay an g
Kat ak anl ah ' Sek al i - k al i t i dak ak an men i mpa k ami mel ai nk an apa y an g t el ah di t et apk an Al l ah
bagi k ami . Di al ah pel i ndun g k ami dan h any al ah k epada Al l ah or ang- or an g ber i man har us
ber t aw ak al ." ( at - Tau bah : 51 )
Dengan n ama Al l ah y ang Maha Pengasi h l agi Mah a Peny ay an g

Dan j i k a Al l ah mengenak an engk au dengan sesu at u y an g membah ay ak an, mak a t i ada
sesi apapun y ang ak an dapat menghapusk ann y a mel ai nk an Di a; dan j i k a I a menghen dak i
engk au ber ol eh sesu at u k ebai k an, mak a t i ada sesi apapun y ang ak an dapat men gh al angi
l i mpah k u r n i a- Ny a. Al l ah mel i mpahk an k ur ni a- Ny a i t u k epada sesi apa y an g di k eh endak i - Ny a
dar i hamba- h amba- Ny a; dan Di al ah Mah a Pengampun, l agi Mah a Mengasi h an i . ( Yu nu s: 10 7)
12


Dengan n ama Al l ah y ang Maha Pengasi h l agi Mah a Peny ay an g
Dan t i dak ada sat u bi nat ang mel at apun di bumi mel ai nk an Al l ah l ah member i r ezek i n y a, dan
Di a menget ah ui t empat ber di am bi n at ang i t u dan t empat pen y i mpan anny a. Semuan y a t er t u l i s
dal am Ki t ab y ang n y at a ( Lauh Mah f uz) . ( Hud: 6 )Dengan n ama Al l ah y ang Maha Pengasi h l agi Mah a Peny ay an g
Sesu ngguhn y a k uber t aw ak al k epada Al l ah Tuh ank u dan Tuh an mu. Ti dak ada sesu at u
bi n at ang mel at a pun mel ai nk an Di al ah y an g memegang u bun- u bunn y a. Sesu ngguhn y a
Tuhank u di at as j al an y ang l u r u s. ( Hud: 56)


Dengan n ama Al l ah y ang Maha Pengasi h l agi Mah a Peny ay an g
Dan ber apa bany ak bi nat ang y ang t i dak ( dapat ) membaw a ( mengur us) r ezek i k epadany a dan
k epadamu dan Di a Mah a Mendengar l agi Mah a Menget ahui . ( al - Ank abut : 60 )13


Dengan n ama Al l ah y ang
Mah a Pengasi h l agi Mah a Peny ay ang
Apa saj a y an g Al l ah anuger ahk an k epada man usi a ber upa r ah mat , mak a t i dak ada
seor an gpu n y ang dapat men ah ann y a dan apa saj a y ang di t ah an ol eh Al l ah mak a t i ada
seor an gpu n y ang san ggup unt uk mel epask ann y a sesu dah i t u. Dan Di al ah y ang Mah a
Bi j ak sana. ( Fat h i r : 2)Dengan n ama Al l ah y ang Maha Pengasi h l agi Mah a Peny ay an g
Dan sesu ngguhn y a j i k a k ami ber t any a k epada mer ek a," si apak ah y ang menci pt ak an l angi t dan
bumi ?" nescay a mer ek a men j aw ab, " Al l ah" . Kat ak an l ah, " mak a t er angk an l ah k epadak u
t ent ang apa y ang k amu ser u sel ai n Al l ah, j i k a Al l ah hen dak mendat an gk an k emudh ar at an
k epadak u , apak ah ber hal a- ber h al amu i t u dapat n ebghi l angk an k emudhar at an i t u, at au j i k a
Al l ah hen dak member i r ahmat k epadak u, apak ah mer ek a dapat men ah an r ah mat - Ny a?"
Kat ak anl ah," Cuk upl ah Al l ah bagi k u. k epada- Ny al ah or ang- or an g y ang ber ser ah di r i
ber t aw ak al ." ( az- Zu mar : 38 )

14

Doa pen d in d in g d a r i sya it a n
Salam
Diambil dari web forum cari,kredit to Ilahkhatibrani,ni doa yg baik diamalkan kepada sesiapa yg
terganggu akibat dari jin/ syaitan..moga2 kita dijauhkan...Dibaca selepas solat...
DOA HAI KAL
1) Ha ika l Awa l : Aya t Ku r s i
2) Ha ika l Ked u a : Aya t 35 Su r a h Aa li I m r a n , Aya t 77-8 0 Su r a h Al-I s r a ¡¯
3) Ha ika l Ket iga : Aya t 28 5-28 6 Su r a h Al-Ba q a r a h
4) Ha ika l Keem p a t : Aya t 8 1-8 5 Su r a h Al-I s r a ¡¯
5) Ha ika l Kelim a : Aya t 4 -6 Su r a h Ma r ya m , Aya t 27 Su r a h Al-Fa t h
6) Ha ika l Keen a m : Aya t 1-4 Su r a h Al-J in
7) Ha ika l Ket u ju h -: Aya t 51-52 Su r a h Al-Qa la m
Di sini ilah sertakan kebaikan ayat haikal jika diamalkan...(kredit diberikan kepada Delia sebab ilah
amik kat websitebeliau )
Adalah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW pada suatu hari sedang baginda duduk di dalam masjid
Madinah, maka jibril pun datang membawa firman.Ujarnya.."Ya Rasulullah..salam Allah Ta'ala
pada tuan hamba dan firmannya:
Hai kekasihku adapun doa haikal (7 doa ini) dihantarkan pada tuan hamba.Maka barangsiapa tiada
percaya akan doa ini, kafirlah ia dan barangsiapa membacanya atau menyimpannya maka Allah
Subhanahu Wata'ala melepaskan dia dan ibu bapanya daripada api neraka.
Ya Muhammad..barangsiapa menaruh doa ini di dalam rumahnya, maka tiada boleh masuk jin dan
syaitan ke dalam rumahnya itu.Barangsiapa suratkan doa ini dan dipakai diperbuat
tangkal..(bukannye pakai tangkal..maksudnye di sini..doa ni ditulis semula di atas kertas dan
dibawa ke mana mana) nescaya lepaslah ia daripada azab sengsara dan wabak, serta duduk dalam
aman.
Dan barangsiapa menaruh doa ini, sentiasalah ia dihormati orang dan termulialah ia pada orang
ramai dan ketika hendak mati pun tiadalah ia merasai azab sakaratulmaut itu.Maka dengan mudah
sahaja nyawa itu keluar.
Barangsiapa membaca doa ini tiap tiap hari, dan jika tidak boleh membacanya diperbuatnya
azimat..nescaya beroleh pahala umpama membaca 70 000 kali khatam Qur'an dan 70 000 mati
syahid dan 70 000 kali naik haji dan mendapat kebajikan seumpama membuat 70 000 masjid dan
seperti memerdekakan 70 000 hamba dan seperti menjamu 70 000 orang berbuka puasa dan
mendapat pahala 70 000 orang hafiz qur'an dan beroleh kebajikan kemenangan 70 000 orang
perang syahid dan pahala 70 000 'alim dan 70 000 'abid dan 70 000 malaikat dan 70 000 orang
yang berakal dan 70 000 nabi dan kebajikan dan beroleh kekayaan dan kebesaran J ibril, Mikail,
Israfil, 'IzrailAlaihissalam.
Ya Muhammad SAW.Barangsiapa menaruh maka dengan berkatnya terlepaslah ia daripada segala
orang yang membuat fitnah dan luputlah ia daripada sekelian bala dan jika ada ia berhutang,
nescaya terlepaslah ia daripada hutangnya itu dan segala musuhnya pun binasalah."
Kisah benar pada zaman dahulu: Ada seseorang yang terkena tohmah mencuri di negeri
baghdad.Maka dibawa orang akan dia mengadap hakim negeri itu kemudian dijatuhkan hukuman
bunuh ke atasnya.Maka dipancung oleh tukang pembunuh akan dia..tiada luka.Diselamkan ia di
dalam air..tiada lemas.Kemudian dibakar ia akan dia..itupun tiada terbakar.Maka apabila dilihat
oleh hakim akan hal yang demikian, lalu bertanya hakim "apakah amalan yang menyebabkan suatu
perkara pun tiada boleh mencederakanmu?" Maka sahut pencuri itu "ada di kepala hamba fadhilat
doa haikal.Maka oleh berkat doa itu, suatu perkara pun tiada boleh mengenai hamba dan suatu bala
pun tiada dapat menghampiri hamba."
Maka apabila didengarnye oleh hakim akan kata kata pencuri itu..lalu dibawanya menghadap raja
serta dipersembahkannye sekelian hal pencuri itu.Maka baginda mengurniakan pencuri tersebut
seberapa banyak harta dan melepaskannya.Kemudian fadhilat doa haikal itupun disuruh salin dan
ditaruh padanya.
Adapun khasiat doa haikal ini terlalu banyak..sekadar diambil ringkasnye sahaja di
sini.Sesungguhnya tiadalah syak lagi.Barangsiapa tiada percaya doa ini nescaya menjadi kafir
Nauzubillahi min suuil i'tikad.
DI CAT AT OL EH NAMI DA @ I Z A DI 8 : 4 1 PM
15

DOA HAI KAL
1) Ha ika l Awa l : Aya t Ku r s i 2: 255

[255]
Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya
mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit
dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya.
yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak
mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya).
Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada
Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar
(kekuasaanNya)

2) Ha ika l Ked u a :
Aya t 35 Su r a h Âl ' I mrân,

(Ingatlah) ketika isteri Imran berkata:" Tuhanku! Sesungguhnya aku nazarkan kepadaMu anak yang ada dalam
kandunganku sebagai seorang yang bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadaMu semata-mata), maka
terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

16


Aya t 77-8 0 Su r a h Al-I s r a ’

[77]
(Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang telah Kami utuskan sebelummu dari Rasul-
rasul Kami; dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan Kami yang tetap itu.


[78]
Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang
subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya).


[79]
Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah "sembahyang tahajjud" padanya, sebagai
sembahyang tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat
yang terpuji.


[80]
Dan pohonkanlah (wahai Muhammad, dengan berdoa): "Wahai Tuhanku! Masukkanlah daku ke dalam urusan
ugamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang
benar lagi mulia; dan berikanlah kepadaku dari sisiMu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku",

17

3) Ha ika l Ket iga : Aya t 28 5-28 6 Su r a h Al-Ba q a r a h

[285]
Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman;
semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka
berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya". Mereka berkata lagi: Kami
dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat kembali".


[286]
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang
diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata):
"Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami !
Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada
orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami
tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada
kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang
kafir".

18

4) Ha ika l Keem p a t : Aya t 8 1-8 5 Su r a h Al-I s r a ¡¯

[81]
Dan katakanlah:" Telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara yang salah (kufur dan syirik);
sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap".


[82]
Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat Suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang zalim
(disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.


[83]
Dan apabila Kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah ia serta menjauhkan diri (dari bersyukur); dan
apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa.[84]
Katakanlah (wahai Muhammad): "Tiap-tiap seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri; maka Tuhan kamu
lebih mengetahui siapakah (di antara kamu) yang lebih betul jalannya".
19


[85]
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: "Roh itu dari perkara urusan Tuhanku; dan kamu tidak
diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja".

5) Ha ika l Kelim a :
Aya t 4-6 Su r a h Ma r ya m , 19 : 4 -6

[4]
Ia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih
melepaklah uban kepalaku; dan aku - wahai Tuhanku - tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku
kepadaMu.


[5]
Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugama
sepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu seorang anak
lelaki.


[6]
Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub; dan jadikanlah dia - wahai Tuhanku seorang yang
diredhai serta disukai".

20

Aya t 27 Su r a h Al-Fa t h 4 8 : 27

[27]
Demi sesungguhnya! Allah tetap menyatakan benar RasulNya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang
sebenar; iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjid Al-Haraam - insya Allah (pada masa yang
ditentukanNya) - dalam keadaan aman (menyempurnakan ibadat umrah kamu) dengan mencukur kepala kamu, dan
kalau (tidak pun) menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut (akan pengkhianatan musuh
sehingga kamu keluar balik dari situ). (Allah mengangguhkan berlakunya kenyataan itu) kerana Ia mengetahui (adanya
feadah dalam penangguhan itu) yang kamu tidak mengetahuinya; maka Ia menyediakan sebelum (terlaksananya
mimpi) itu, satu kemenangan yang dekat (masa berlakunnya).

6) Ha ika l Keen a m : Aya t 1-4 Su r a h Al-J in 72: 1-4

[1]
Katakanlah (wahai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya: satu rombongan jin telah
mendengar (Al-Quran yang aku bacakan), lalu mereka (menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan) berkata:
`Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran (sebuah Kitab Suci) yang susunannya dan kandungannya sungguh
menakjubkan!


[2]
`Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan
mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami.

21


[3]
`Dan (ketahuilah wahai kaum kami!) Bahawa sesungguhnya: tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita
daripada beristeri atau beranak.[4]
`Dan (dengan ajaran Al-Quran nyatalah) bahawa sesungguhnya: (ketua) yang kurang akal pertimbangannya dari
kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran;


7) Ha ika l Ket u ju h -: Aya t 51-52 Su r a h Al-Qa la m 6 8 :51-52

[51]
Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, hampir-hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan
mereka (yang penuh dengan permusuhan dan kebencian), semasa mereka mendengar Al-Quran sambil berkata:
"Sebenarnya (Muhammad) itu, sungguh-sungguh orang gila".


[52]
Padahal Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat manusia seluruhnya.
22
Ayat 5
2: 246 Al Baqar ah


[246]
Tidakkah engkau ketahui (wahai muhammad), tentang (kisah) ketua-ketua dari Bani lsrail sesudah (wafatnya) Nabi
Musa, ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Lantiklah seorang raja untuk kamu, supaya boleh kami
berperang (bersama-sama dengannya) pada jalan Allah" Nabi mereka menjawab: "Tidakkah harus, jika kamu kelak
diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?," Mereka berkata: "Mengapa pula kami tidak akan berperang pada
jalan Allah, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan (dari) anak-anak kami?" Maka apabila perang itu
diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan (ingatlah),
Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.
3: 181 Âl ' I mr ân


[181]
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: Bahawasanya Allah miskin
dan kami ialah orang-orang kaya. Kami (Allah) akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan mereka
membunuh Nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya, dan Kami akan katakan kepada mereka:
"Rasalah kamu azab seksa yang sentiasa membakar –23

4: 77
An Ni sâ'


[77]
Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad), akan orang-orang yang (pernah) dikatakan kepada mereka:
"Tahanlah tangan kamu (daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan), dan dirikanlah sembahyang
serta berikanlah zakat". (Mereka meminta juga hendak berperang), kemudian apabila mereka diperintahkan
berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia sama seperti mereka merasa gerun
kepada (azab) Allah atau lebih gerun lagi. Lalu mereka (merayu kepada Allah dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami,
mengapa Engkau wajibkan kami berperang (pada saat ini)? Mengapa Engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh
yang singkat (iaitu akhir hayat kami)?" Katakanlah (wahai Muhammad): "Harba benda yang menjadi kesenangan di
dunia ini adalah sedikit sahaja, (dan akhirnya akan lenyap), dan (balasan) hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-
orang yang bertaqwa (kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya), dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit
pun".
5: 27
Al Mâ' i dah


[27]
Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang
berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk
mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil), dan tidak diterima
(korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil):" Sesungguhnya aku akan membunuhmu!". (Habil) menjawab:
"Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa;


24
13: 16 Ar Ra' d

[16]
Bertanyalah (wahai Muhammad): "Siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan langit dan bumi?" Jawablah:
"Allah". Bertanyalah lagi: "Kalau demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai
Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri, dan tidak dapat
menolak sesuatu bahaya?" Bertanyalah lagi: "Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah
sama, gelap-gelita dengan terang? Atau adakah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah
mencipta sesuatu seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka?" Katakanlah:
"Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan Dia lah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa".

25
Penjelasan :
Ayat lima ialah ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran:
Ayat pertama: Surah Al-Baqarah ayat 246. Ayat kedua : Surah Ali-Imran ayat 181
Ayat ketiga: Surah An-Nisaa ayat 77. Ayat keempat: Surah Al-Maidah ayat 27.
Ayat kelima : Surah Ar-Rad ayat 16.
Setiap satu dari lima ayat itu terdapat sepuluh huruf QAF (kaf besar), sebab itulah ayat lima ini boleh
juga disebut dengan Ayat Lima Puluh QAF.
Ibnu Mas’ud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik beliau
sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dalam peperangan. Dalam peperangan
beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan selalu mendapat
pertolongan ALLAH S.W.T.
Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat lima
ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat, maka ALLAH akan
menyembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan nur hidayah, keyakinan dan kasih sayang.
Bila selalu dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya oleh ALLAH S.W.T dan
diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang dipimpinnya.
Jika ditulis dan digantungkan pada hujung senjata untuk menghadapi musuh dalam pertempuran,
maka ALLAH akan memecah-belahkan kekuatan musuh.
Jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Ayat lima
adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.
Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayat lima kemudian beliau
berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH S.W.T akan melanjutkan usianya dan
mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. (keterangan ini diambil dari Tafsir
Al-Arais)
Al - Mu' mi nuun

Dan katakanlah: "Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan Syaitan-syaitan

"Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku".


26
AYAT SYIFA
009: 14 At Taubah


[14]
Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan (perantaraan) tangan kamu, dan
Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu menewaskan mereka, dan Ia akan
memuaskan hati orang-orang yang beriman.
010: 57 Yûnus


[57]
Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat
pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di
dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat
bagi orang-orang yang beriman.27
016: 69 An Nahl


[69]
Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta
turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan
itu) akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang
mengandungi penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit). Sesungguhnya pada yang
demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.
017: 82 Al I sr â'


[82]
Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat Suci yang menjadi ubat penawar
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak
menambahkan orang-orang yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.

026: 80 Ash Shu' ar â'

[80]
"Dan apabila aku sakit, maka Dia lah yang menyembuhkan penyakitku;

28
041: 44 Fussi l at


[44]
Dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah mereka akan berkata:
"Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang kami fahami)? Patutkah Kitab itu
berbahasa asing sedang Rasul yang membawanya berbangsa Arab?" Katakanlah (wahai Muhammad):
"Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman; dan
sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, (AL-Quran itu) menjadi sebagai satu penyakit yang
menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa
(pandangan) mereka (bukan cahaya yang menerangi). Mereka itu - (dengan perbuatan melarikan diri
dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti) orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh
(masakan mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata)".
29
Doa Pendinding Diri - Ruqyah Jibril


Maksud : Aku berlindung dengan wajah Allah yang Maha Mulia dan dengan Kalimat-Kalimat
Allah yang Sempurna yang tidak ada “melampauinya” segala kebaikan mahupun keburukan
dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan dari
kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dari kejahatan fitnah
di malam dan siang hari dan dari kejahatan jalan-jalan dimalam dan siang hari, kecuali suatu
jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang Maha Penyayang.

Kegunaan: Boleh amalkan unt uk t uj uan pendinding diri. Lebih lengkap j ika digabungkan bersama selawat sif a’ dan ayat
Jabalin. (Nant i saya usahakan kedua-duanya)
30
Doa Pendinding diri - Ayat Jabalin
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat
gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan (ingatlah), misal-misal
perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
[Al-Hashr : 21]

Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara yang ghaib
dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. [Al-Hashr: 22]

Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang
Maha Suci; Yang Maha Selamat Sejahtera (dari segala kekurangan); Yang Maha
Melimpahkan Keamanan; Yang Maha Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang
Maha Kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha
Suci Allah dari segala yang mereka sekutukan denganNya. [ Al-Hashr : 23]
31

Dia lah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada
ada); Yang Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya);
bagiNyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya
segala yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha
Bijaksana. [Al-Hashr : 24]
voice: Gabungan dengan Ruqyah Jibril dan Selawat Sif a'. Sangat bagus dij adikan amalan, pendinding diri.I nsyaAllah
saya akan cuba mengemaskini dimasa akan dat ang bersert a dengan ket erangan ayat dan Hadit s-Hadit s yang berkait an
dengan ayat t ersebut . I nsyaAllah.

Doa kerana Ket indihan
Doa - Doa-Doa Khusus
Bila anda dalam t idur dan t erasa dit indih oleh sesuat u, beert i syait an sedang berusaha menguasai anda. Maka bacalah
doa ini unt uk memint a perlingdungan dari godaan syait an yang t erkut uk.
Sabda Nabi saw. dari Ammru bin Shuib, dari bapanya, dari dat uknya:

Doa kerana Ket indihan
Ert inya:
"Aku memohon perlindungan dengan kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaanNya, dan daripada kej ahat an
hamba-hambaNya dan daripada syait an yang akan mengganggu aku"
(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)


32

Selawat Syifa’


“Ya Allah! Selawatkanlah ke atas penghulu kami (Nabi) Muhammad, penawar hati dan pengubatnya (hati),
penyihat badan dan penyembuhnya (badan), pemberi cahaya penglihatan dan pemancarnya, juga ke atas
ahli keluarga dan sahabat Baginda serta berkati sejahterakanlah.”

Kegunaan ayat-ayat menurut Darussyifa:

1. Surah-Al-Fatihah dibacakan bersama Selawat Syifa’ untuk semua penyakit.

2.Surah-Al-Fatihah, Selawat Syifa’& Lauanzalna untuk menurunkan sesuatu, seperti untuk memudahkan
kelahiran bayi, memulihkan masalah kesukaran buang air kecil atau besar, kesukaran menelan atau tercekik
tulang dan seumpamanya.

3. Surah-Al-Fatihah, Selawat Syifa’ , Selawat Tafrijiyyah untuk menghadapi masalah yang rumit atau merawat
pesakit yang tidak diketahui puncanya.

Dipetik daripada laman Darus Syifa33

Selawat TAFRIJIYAH atau dipanggil Selawat NARIYAH

“ Ya Allah! Limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu
yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua
hajat dan diperoleh semua pemberian serta Husnul Khatimah (sempurna akhir hayatnya)
dan diturunkan siraman mendung hujan lantaran keagungan baginda. (Dan limpahkanlah
rahmat dan salam) kepada keluarga baginda dan sahabat di dalam setiap kerlipan mata
dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui oleh-Mu, wahai Zat yang menguasai
seluruh alam” .
Selawat Nariyah disebut juga selawat “Tafrijiyyah” yang ertinya terbuka sehingga menjadi
lapang. Selawat ini jika diamalkan dapat menghilangkan kesempitan dengan izin Allah SWT.
Bagi seseorang yang menginginkan agar kehidupan sehariannya berjalan lancar, jauh dari
gangguan dan persaingan sebaiknyalah ia mengamalkan selawat Nariyah dengan
membacanya selepas solat fardhu sebanyak yang ia mampu.
Bagi orang yang menghadapi kesempitan atau kebuntuan dalam menyelesaikan apa-apa
masalah baik dalam bidang perdagangan atau di dalam menghadapi orang yang berniat jahat
maka selawat ini bolehlah dibaca sehingga 4,444 kali.
Kata Imam Addainuri Rahimahullah sesiapa yang membaca selawat ini setiap selepas solat
fardhu sebanyak 11 kali yang dijadikan wirid nescaya tidak putus rezekinya dan ia akan
mencapai ke derajat yang tinggi. Kata Al_Qurtubi pula sesiapa yang membaca selawat ini
setiap hari sebanyak 44 kali nescaya Allah SWT hilangkan dukacitanya dan diluaskan
rezekinya dan dibukakan segala peluang berkebajikan dan dikasihi oleh orang ramai.
1. Menurut Imam Ad-Dainuri, barangsiapa membaca selawat ini 11 KALI setiap hari setiap
lepas sembahyang lima waktu, REZEKInya tidak putus-putus dan mendapat kedudukan yang
tinggi.
2. Menurut Imam Al-Qurtubi, barangsiapa membaca selawat ini 41 KALI atau 100 KALI,
ALLAH akan menghilangkan segala dukacita dan dimudahkan segala urusan kehidupan.
3. Barangsiapa membaca selawat ini 313 KALI setiap hari, nescaya akan terbuka beberapa
rahsia ghaib.4. Barangsiapa membaca selawat ini 4444 KALI akan tercapai segala cita-cita
dan hajat dunia dan akhirat.
34
Bismillah 5

Bismillah 7

1.Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang
2.Dengan
nama Allah yang maha mendengar lagi maha melihat, yang tidak ada
sesuatu pun sepertinya, dan Dia maha mengetahui setiap sesuatu.
35
3.Dengan
nama Allah yang maha pencipta lagi maha mengetahui, yang tidak ada
sesuatu pun sepertinya, dan Dia maha menguasai lagi maha mengetahui.
4.Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia maha mengetahui
lagi maha bijaksana.
5.Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun sepertinya, dan Dia maha mengetahui
lagi maha berkuasa.
6.Dengan
nama Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, yang tidak ada sesuatu
pun sepertinya, dan Dia maha perkasa lagi maha mulia.
7.Dengan nama
Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani, yang tidak ada sesuatu
pun sepertinya, dan Dia maha pengampun lagi maha mengasihani.

Allah
adalah sebaik-baik Pemelihara, dan dia maha mengasihani dari
segala-galanya. Dan telah berselawatlah Allah ke atas penghulu kami
nabi Muhammad juga ke atas kaum keluarga dan sahabatnya dan telah
selamatlah.

KHASIATNYA
· Makbul segala hajat dan cita-cita.
· Luas rezkinya.
· Jika ditiup kpd perempuan nescaya kasih ia kepada kita.
· Menang dalam peperangan.
· Penerang hati.
· Diajuhkan dari segala penyakit.
· Dibaca 70 kali tiap-tiap hari aman dari ancaman raja-raja dan pembesar yang zalim yang
hendak membunuhnya.
· Dibaca ditempat yahng suci nescaya dapat melihat malaikat, jin dan syaitan.
· Dibaca dimalam jumaat 20 kali boleh melihat orang didalam kubur.
· Aman daripada binatang2 buas.
· Air laut menjadi tawar.
· Terlepas daripada terkena bunuh juka dibaca kepada tubuh badan.
· Jika ditulis dan dijadikan azimat atau dibaca pada sawah aman daripada ancaman babi, tikus
atau burung.
· Terselamat daripada bahaya musuh dan seteru.
36
· Terselamat dari karam dilaut.
· Jika dibaca pada minyak malam jumaat tiga kali boleh memudahkan perempuan beranak
jika meminumnya.
· Orang yang pekak jika dibaca pada telinganya selam 7 hari nescaya mendengar.
· Orang gila atau yang dirasuk oleh iblis apabila dibaca ditelinga tiga kali insyaallah lari
iblisnya.
· Boleh tawarkan segala jenis bisa termasuk bisa sengat binatang seperti lebah, ular dan ikan.
· Boleh tawarkan segala jenis racun dan santau, seperti yang diperbuat daripada miang
rebung, ulat buku mati beragan, hempedu katak dan sebagainya.
· Terkeluar daripada penjara apabila dibaca bersungguh-sungguh.
· Dijadikan jampi untuk menghalau jin dan syaitan.
Cara untuk merawat pesakit yang menderita kerana perkara diatas; latakkan tangan ditempat
yang sakit, tahan nafas dan baca al-Fathihah dan juga ayat Bismillah Enam ini. Tiup tempat
tersebut dah urut sedikit. Baca juga ayat ini pada air untuk disapukan pada tempat yang sakit
dan untuk di minum. Angin akan keluar darpi pesakit dan diikuti oleh muntah, insyaallah.
Doa ini juga boleh digunakan kepada binatang yang termakan rumput yang diracun atau yang
dipatuk ular. Kaedah rawatannya adalah dengan memberi makan rumput dan meminum air
yang telah dibacakan dengan doa diatas.
AMAL LAH BISMILLAH ENAM INI KERANA IANYA MENJADIKAN SEGALA JENIS
RACUN AKAN TAWAR DAN TIDAK MEMBERI MUDHARAT KEPADA PENGAMAL
KALAU TERMINUM. GELAS YANG MENGANDUNGI RACUN AKAN PECAH
KALAU DIPEGANG OLEH PENGAMAL BISMILLAH ENAM. INSYAALLAH.

37
Bismillah Dua Puluh
38
Bacalah ayat ini selepas dari tiap-tiap kali sembahyang kerana fazilatnya amat besar:

1) Menjadi pagar baginya dalam sebarang kecemasan
2) Tidak dapat dibinasa oleh musuh melainkan beroleh kemenangan.
3) Menyampaikan sebarang hajat.
Bismillah Sembilan
39
Bismillah Enam
Makbul segala hajat dan cita-cita.
Luas rezkinya.
Menang dalam peperangan.
Penerang hati.
Diajuhkan dari segala penyakit.
Dibaca 70 kali tiap-tiap hari aman dari
ancaman raja-raja dan pembesar
yang zalim yang hendak
membunuhnya.
Dibaca ditempat yahng suci nescaya
dapat melihat malaikat, jin dan
syaitan.
Dibaca dimalam jumaat 20 kali boleh
melihat orang didalam kubur.
Aman daripada binatang2 buas.
Air laut menjadi tawar.
Terlepas daripada terkena bunuh juka
dibaca kepada tubuh badan.
Jika ditulis dan dijadikan azimat atau
dibaca pada sawah aman daripada
ancaman babi, tikus atau burung.
Terselamat daripada bahaya musuh
dan seteru.
Terselamat dari karam dilaut.
Jika dibaca pada minyak malam
jumaat tiga kali boleh memudahkan
perempuan beranak jika
meminumnya.
Orang yang pekak jika dibaca pada
telinganya selam 7 hari nescaya
mendengar.
Orang gila atau yang dirasuk oleh
iblis apabila dibaca ditelinga tiga kali
insyaallah lari iblisnya.
Boleh tawarkan segala jenis bisa
termasuk bisa sengat binatang
seperti lebah, ular dan ikan.
Boleh tawarkan segala jenis racun
dan santau, seperti yang diperbuat
daripada miang rebung, ulat buku
mati beragan, hempedu katak dan
sebagainya.
Terkeluar daripada penjara apabila
dibaca bersungguh-sungguh.
Dijadikan jampi untuk menghalau jin
dan syaitan.
Cara untuk merawat pesakit yang menderita kerana perkara diatas; latakkan
tangan ditempat yang sakit, tahan nafas dan baca al-Fathihah dan juga ayat
Bismillah Enam ini. Tiup tempat tersebut dah urut sedikit. Baca juga ayat ini pada
air untuk disapukan pada tempat yang sakit dan untuk di minum. Angin akan keluar
darpi pesakit dan diikuti oleh muntah, insyaallah.
40
Bismillah Lima
Fungsi Bismillah Lima adalah seperti berikut:
1. Penanwar bisa diri
2. Penawar kepada penyakit bisa-bisa tulang
3. Penawar bisa-bisa badan.
4. Penawar bisa batu merian
5. Untuk mengubat penyakit yang tidak di
ketahui puncanya.
Cara merawat:
Letakkan tangan di tempat yang sakit, tarik nafas, kemudian bacalah
bismillah lima ini sebanyak tujuh kali kemudian ditiupkan ditempat yang
sakit itu. Selepas itu ditiup pula ke atas air.
Kalau anggota yang sakit itu tidak boleh di sentuh dengan tangan kerana
sakit atau sukar, bolehlah letakkan tangan dibahagian anggota lain
dengan ikitikad bahawa anggota tersebut adalah angota yang sakit.
Kesan Sampingan:
Dengan mengamalkan Bismillah Enam dan Bismillah Lima akan
menyebabkan segala jenis racun menjadi tawar serta tidak
mendatangkan mudharat jika terminum. Gelas yang dipegang oleh
pengamal Bismillah Enam dan Bismillah Lima akan pecah pecah dengan
sendirinya jika kandungannya mengandungi racun.
41
BACAAN ASAS 10 PERTAMA
No. Bacaan

1

Surah Al-Fatihah

Terjemahan:
(1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, (3)
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (4) Yang menguasai hari
pembalasan. (5) Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan
hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (6) Tunjukilah
kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah
Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka
yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.Surah Al-Fatihah2

Ayatul Kursi

Terjemahan;
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit
dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Surah Al-Baqarah ayat 255)


Ayatul Kursi


42


3


Terjemahan:
Wahai Tuhan yang menyembuhkan penyakit


Yaa-Baari’4


Kaaaaf Ha Ya ‘Aiiiin Sooood
Ha Miiiim ‘Aiiiin Siiiin Qoooof

5

Selawat Syifa’

Terjemahan:
Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, nabi Muhammad
S.A.W. yang dengan berkat baginda, engkau menyembuhkan hati-
hati, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan juga memberi
kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan dan
kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan keatas
keluarga dan sahabat baginda.Selawat Syifa’6

Selawat Tafrijiyyah

Terjemahan:
Ya Allah, anugerahkan rahmat dan kesejahteraan yang sempurna
ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, yang dengan berkatnya
terhurai apa yang tersimpul, terlepas daripada segala kesusahan,
juga ditunaikan segala hajat, dan tercapai segala keinginan, dan
akhir hayat yang baik, dan dicurahkan rahmat, hasil keberkatan
wajahnya, yang mulia, kerahmatan dan kesejahteraan yang
sempurna Engkau anugerahkan juga ya Allah, ke atas keluarga dan
sahabatnya dengan kiraan setiap kerdipan mata, juga hembusan
nafas dan setiap bilangan ilmu yang ada bagiMu.

Selawat Tafrijiyyah


43

7

Lauanzalna

Terjemahan:
(21) Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur'an ini kepada sebuah
gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah
disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan
itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. (22) Dia-lah
Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang
Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. (23) Dia-lah Allah Yang tiada
Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci,
Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha
Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang
Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka
persekutukan. (24) Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang
Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-
Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di
langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (Surah Al-Hasyr ayat 21 ~ 24)Lauanzalna8

Doa Menghindar Syaitan

Terjemahan:
Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna
daripada setiap musuh dan kecelakaan, juga daripada setiap
syaitan yang tercela. Aku belindung kepada Allah yang esa lagi
mulia, daripada setiap musuh dan orang yang hasad , juga
daripada syaitan yang derhaka. Dengan nama Allah yang maha
pemurah terhadap hambanya dengan firmanNya “Sesungguhnya
Kami telah jadikan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik
kejadian”.


Doa Menghindar
Syaitan


44

9

Sejahtera ke atas nabi Sulaiman

Terjemahan:
Selamat Sejahtera ke atas nabi Sulaiman
di dunia dan akhirat

10

Doa Sulaiman

Terjemahan:
Ya Allah, masukkan kami dalam kawalan lingkungan Nabi Sulaiman,
dan Nabi Sulaiman telah memiliki daripada timur dan barat dengan
kebolehan anugerah Allah, sifat, perbuatan-perbuatan dan juga
kekuatannya,. Selamat sejahterakanlah kami wahai tuhan Jibrail,
Mikail, Israfil dan Izrail. Telah menguasai Nabi Sulaiman dari timur
dan barat, jin, manusia, angin dan awan berserta keselamatan yang
banyak. Maha suci Allah ta’ala yang maha mulia kemuliaan, dan
kesempurnaanNya, ketahuilah oleh kamu wahai iblis, wahai iblis,
wahai iblis, Syaitan-syaitan tinggal dalam kegelapan. Wahai Tuhan
kami, terimalah daripada kami doa Nabi Sulaiman, dan telah
berselawat Allah ke atas Nabi Sulaiman, juga keatas para nabi
dengan rahmatMu ya Allah yang amat mengasihani daripada
segala-galanya.


Doa Sulaiman

45
Kegunaan Bacaan Asas 10 Pertama

Secara umumnya, Bacaan Asas 10 (Pertama) ini boleh dibahagikan kepada 5
bahagian utama:

Kategori Kombinasi Bacaan Kegunaan

1

1. Surah-Al-Fatihah
2. Selawat Syifa’


Untuk merawat pelbagai
Jenis Penyakit

1. Surah-Al-Fatihah
2. Selawat Syifa’
3. Lauanzalna


Untuk menurunkan
sesuatu, seperti untuk
memudahkan kelahiran
bayi, memulihkan
masalah kesukaran
buang air kecil atau
besar, kesukaran
menelan atau tercekik
tulang dan
seumpamanya.


2

1. Surah-Al-Fatihah
2. Doa Menghindar Syaitan
3. Salam Sejahtera Sulaiman
4. Doa Sulaiman


Untuk menangani iblis
dan syaitan,
terutamanya makhluk
yang sedang menyerap
merasuk dalam tubuh


3

1. Surah-Al-Fatihah
2. Selawat Syifa’
3. Selawat Tafrijiyyah


Untuk menghadapi
masalah yang rumit atau
merawat pesakit yang
tidak diketahui puncanya


4

1. Surah-Al-Fatihah
2. Kaaaaf Ha Ya ‘Aiiiin Sooood
Ha Miiiim ‘Aiiiin Siiiin Qoooof

Berikan konsentrasi ketika
membaca huruf-huruf potong ini


Bagi pesakit yang
memerlukan rawatan
Segera, seperti pesakit
yang sedang mengerang
kesakitan.


5

1. Surah-Al-Fatihah
2. Ayatul Kursi

Untuk memastikan pesakit betul-
betul sembuh, di mana jin yang
merasuk telah keluar daripada
tubuh badan, suruh pesakit mem-
baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf,
dan mengulangi ayat pada wakaf 8
& 9 sebanyak 3 atau 7 kali.Ayat al-Kursi dibaca
untuk keselamatan diri,
selepas sembahyang
lima waktu, sebelum
tidur atau ketika
diganggu oleh iblis dan
syaitan di perjalanan.
Ayat ini juga boleh
dibaca untuk
keselamatan diri,
keluarga, rumah dan
harta benda.


46


RANGKAIAN ZIKIR

Zikir adalah penting dan merupakan satu ibadah untuk memelihara diri daripada
gangguan iblis dan syaitan. Berikut ini adalah amalan zikir yang perlu diamalkan
sekurang-kurangnya seminggu sekali dan seelok-eloknya setiap hari.

Kebiasaan yang dilakukan di Darussyifa', Rangkaian Zikir ini dibaca selepas
membaca Surah Yaasin.


RANGKAIAN ZIKIR

1


Lailahaillallah

2

Muhamadurasulullah
3

MuhamadunNabiyullah
4

MuhamadunHabibullah
5

Alaihisolat ullah
6

AllahHaq
7

AllahHayu
8

YaaQayyum
9

Selawat

47
017
Al I sr â'

[17:70]
Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah beri mereka
menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan rezeki
kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-
lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.