P. 1
bab 1

bab 1

1.0

|Views: 1,036|Likes:
Published by shahrul

More info:

Published by: shahrul on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Pendidikan Islam Sekolah Rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Pendidikan Islam menekankan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan,

kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah :

i. ii. iii.

Pendidikan asas tilawah al-Quran Pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardhu ‘Ain Pemupukan amalan Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh Syariat Islam

iv.

Penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid.

Keempat-empat

bidang

ini

hendaklah

disampaikan

dengan

berkesan.

Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai cita- cita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.
1

iaitu merangkumi pengajaran pelbagai mata pelajaran yang bersangkut paut dengan ilmu-ilmu yang lazim dipanggil ilmu pengetahuan agama seperti fekah. beradab. berketerampilan. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. berketerampilan. faraid dan lain-lain terutamanya yang bersangkut paut dengan perkara-perkara yang bersifat fardhu ain dan fardhu kifayah. amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. . menurut Ahmad Haji Mohd. Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu. rohani. sains dan lain-lain. Pertama. beramal soleh. ia merangkumi seluruh kehidupan manusia daripada buaian hingga liang lahad. tauhid. bertanggungjawab. beriman. sosial. Salleh (1984:59). Pendeknya. politik. Manakala yang kedua pula. Pendidikan Islam yang bersifat umum dan meliputi segala aspek pendidikan iaitu jasmani. dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam pengertian terhad. ekonomi.Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu. budaya. beriman. berakhlak mulia. Selain itu. Menurut Hasan Langgulung (1995 : 125) Pendidikan Islam merupakan dua istilah yang berbeza yang seringkali dicampuradukkan penggunaannya. Pendidikan Islam adalah satu usaha memimpin atau membimbing kepada kehidupan muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah sehingga membentuk keperibadian yang sejati.

dalam surah an-Nisa’ ayat 103 : 3 .Manakala pendidikan pula ialah proses membentuk keperibadian manusia. Manakala perbuatan-perbuatan di dalam solat dikenali sebagai rukun fi‘li dan perlakuan selain daripada perkataan dan perbuatan dikenali sebagai rukun qalbi. murid-murid tidak rugi menguasai kesemua mata pelajaran tersebut kerana bukan hanya belajar di sekolah tetapi hingga ke peringkat tinggi sekali pun masih diperlukan. Ibadat solat terangkum di dalam bahagian amalan Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah yang diletakkan dalam bab khas iaitu Bab Asas Ulum Syariah. Pendidikan agama dapat membantu murid-murid ataupun masyarakat dalam proses membentuk kehidupan yang sempurna di samping dapat meningkatkan pengetahuan agama dengan lebih mendalam untuk diaplikasi dalam kehidupan. Ia juga merupakan satu daripada rukun Islam yang lima dan menjadi kewajipan pada setiap individu yang telah mencapai usia baligh. Fiman Allah s. Solat telah disyariatkan pada malam Israk setahun sebelum Hijrah. Solat yang difardhukan ke atas umat Islam adalah lima waktu sehari semalam.t. solat bermaksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir beserta niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Oleh itu. Dari segi syarak. Perkataanperkataan di dalam solat dikenali sebagai rukun qauli. Solat dari segi bahasa bermaksud doa atau doa dengan sesuatu kebaikan. Salah satu komponen pembelajaran Pendidikan Islam adalah mempelajari ibadat solat.w. melahirkan manusia yang dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan Pencipta alam dan alam itu sendiri.

Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah solat itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). solat juga dapat melahirkan perasaan seorang hamba bahawa diri mereka sentiasa diperhatikan oleh Allah. solat dapat melahirkan seseorang yang berakhlak mulia sebagaimana firman Allah s. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan . Œn?t㠌úüÏZÏB÷sßJø9$# $Y7»tFÏ.Ï%s!ur «!$# çŒt9ò2r& 3 ª!$#ur ÞOn=÷ètŒ $tB tbqãèoYóÁs? ÇÍÎÈ maksudnya : “Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Quran ini dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman.w. $Y?qè%öq¨B ÇÊÉÌÈ maksudnya : “Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat. Selain itu. yang tertentu waktunya”. maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring.sŒÎ*sù ÞOçFøŒŒÒs% #YŒqãèè%ur no4qn=¢Á9$# 4Œn?tãur (#rãŒà2øŒ$$sù öNà6Î/qãZã_ 4 ©!$## $VJ»uŒÏ% #sŒÎ*sù öNçGYtRù'yJôÛ$# (#qßJŒÏ%r'sù no4qn=¢Á9$# 4 ¨bÎ) no4qn=¢Á9$# ôMtR%x.t di dalam surah al-Ankabut ayat 45 : ã@ø?$# !$tB zÓÇrré& y7øŒs9Î) ŒÆÏB É=»tGÅ3ø9$# ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# ( ŒcÎ) no4qn=¢Á9$# 4ŒsS÷Zs? ÇÆtã Ïä!$t±ósxÿø9$# ̌s3ZßJø9$#ur 3 ãŒø. Oleh itu.

sedangkan mengingati Allah lebih besar. dan calon diberitahu lebih awal. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. Penilaian Menengah Rendah (PMR). PAFA mula dilaksanakan pada Sesi 1994/1995. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. murid dinilai dari segi kefahaman yang betul tentang perlakuan serta pengamalan solat dan boleh mengamalkannya sekira-kira ‘sah’ pada tahap yang paling asas dan minimum. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan”. ii. yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid benar-benar mengetahui. Melihat kepada kepentingan solat. Dalam aspek penilaian. Penilaian dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. maka aspek amali solat terdapat di dalam Penilaian Perkara Asas Fardhu ’Ain (PAFA) yang wajib dilaksanakan di sekolahsekolah. dan tidak ada 5 . PAFA dinilai dan dilaporkan dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). PAFA ialah : “Beberapa perkara yang terpenting daripada Fardhu ’Ain. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syarak”.13/(14) bertarikh 12 Mac 1994 bersamaan 29 Ramadhan 1414H). Soalan penilaian telah ditetapkan. ruj : Kp5206/8/70 Jld.mungkar. dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 4/1994. Perlaksanaan penilaian PAFA ini berdasarkan peraturan berikut : i. Ujian Amali Solat Fardhu dinilai ketika murid-murid di Tahun 5 bagi sekolah rendah dan Tingkatan 2 bagi sekolah menengah.

Murid diberikan masa. Kementerian Pelajaran akan melaporkan pernyataan “LULUS atau “GAGAL” : PERKARA ASAS FARDHU ’AIN” dalam keputusan dan sijil peperiksaan. dan berakhir sebulan sebelum tarikh peperiksaan bertulis dijalankan. pernyataan tersebut tidak mengubah atau memberikan kesan terhadap status quo dalam sistem penggredan dan aggregat keputusan peperiksaan yang sedang diambil oleh murid. v. iii. iv. vi. Tempoh penilaian bermula dari hari pertama pada penggal pertama persekolahan dalam tahun peperiksaan berkenaan. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali. dan bimbingan yang secukupnya untuk memperbetul dan memperbaiki kesalahan dan kelemahan. 1. peluang. sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna.2 Latar Belakang Kajian .kerahsiaan. Calon adalah diakui lulus PAFA apabila berjaya memahami dan mengamalkan semua soalan yang ditetapkan. Walau bagaimanapun.

pengamalan. tahap pencapaian al-Quran dan tahap pencapaian jawi tidak memberi kesan kepada persepsi murid terhadap pelaksanaan PAFA di sekolah. pelaksanaan dan juga motivasi. kefahaman. Kajian Zaib bin Ngah (2002) merumuskan bahawa persepsi murid ada kaitan terhadap pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA. Hafidzah bte Md Shah (2004) pula berpendapat faktor diri. penghayatan. Walaupun terdapat perbezaan min di antara pembolehubah-pembolehubah yang dinyatakan itu. faktor rakan dan faktor sekolah memberi kesan kepada pelaksanaan ujian bacaan amali murid-murid. 7 . faktor masyarakat persekitaran. maka kemungkinan besar murid tidak mampu untuk menguasai sepenuhnya bacaan amali solat yang terkandung dalam ujian PAFA apatah lagi untuk melaksanakannya dengan baik. Sekiranya rangsangan negatif yang diterima.Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Maluri bagi zon Pudu. Kebolehan menguasai bacaan amali solat memerlukan dorongan daripada faktor-faktor tersebut. aliran sekolah. Umumnya dapatan kajian mendapati persepsi murid terhadap pelaksanaan PAFA di sekolah adalah positif. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa jantina. Persepsi murid dibahagikan kepada 6 aspek utama iaitu minat. faktor keluarga. namun secara statistik. Kuala Lumpur dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ujian bacaan amali solat. perbezaanperbezaan tersebut tidak signifikan. tahap pencapaian Pendidikan Islam dalam PMR.

lokasi tempat tinggal dan aliran sekolah ada kaitan dengan perbezaan tahap kefahaman perkara asas fardhu ‘ain yang merangkumi aspek akidah. Ia memerlukan usaha . Dapatan kajian ini juga mendapati wujud hubungan di antara amalan solat dengan akhlak murid-murid. Hasil kajian beliau juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman perkara asas fardhu ‘ain dengan amalannya di kalangan murid. Hasil kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam akhlak murid berdasarkan jantina dan pencapaian dalam Pendidikan Islam untuk SPM. ibadah dan akhlak serta amalannya di kalangan murid. Hasil kajian beliau. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kefahaman perkara asas fardhu ‘ain dan amalannya di kalangan murid berdasarkan faktor jantina. tahap amalan solat dan tahap akhlak murid sebenarnya saling berhubung kait antara satu sama lain. kemungkinan besar tahap penguasaan bacaan amali juga akan bertambah baik. jelaslah bahawa pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA bukanlah suatu perkara yang boleh diambil mudah.Shairozi bin Hashim (2006) berpendapat faktor jantina. Sekiranya murid menekankan aspek pengamalan solat dalam kehidupan seharian. Ia memerlukan penglibatan semua pihak bagi membantu murid-murid menghadapi ujian amali PAFA seterusnya mempraktikkan di dalam kehidupan seharian mereka. Menurut Siti Rokiah Binti Abdul Ghani (2007). Berdasarkan kajian-kajian ini. lokasi tempat tinggal dan jenis aliran sekolah. didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam amalan solat berdasarkan jantina tetapi terdapat perbezaan yang signifikan dalam amalan solat berdasarkan pencapaian dalam Pendidikan Islam untuk SPM.

Antara sebab berlaku hal ini kerana tajuktajuk yang perlu dipelajari dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tahun 5 agak banyak untuk dipelajari. Kebiasaannya guru Pendidikan Islam akan melaksanakan ujian PAFA di luar waktu mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. (1999) mendapati hanya 52.7 peratus pelajar di Institusi Pengajian Tinggi mendirikan solat dengan lengkap lima waktu sehari semalam. Sekurang-kurangnya mereka hanya mengambil masa yang singkat untuk melancarkan hafazan bacaan solat mereka sebagai persediaan. Pelbagai langkah dan kaedah telah dilakukan oleh pihak sekolah bagi menangani masalah ini. Kajian Mohd. Sekiranya murid-murid mengamalkan solat fardhu lima kali sehari secara berterusan.0 %) berbanding murid bukan aliran agama (75.semua pihak bagi mewujudkan penambahbaikan strategi untuk murid dan guru. Manakala dapatan kajian yang dilakukan oleh Rasid et al. Abd. Halim (2000) mendapati bahawa. 1. misalnya mengambil kedatangan murid ke surau dan guru sentiasa memerhati amalan murid. Sekiranya masalah ini masih berlarutan. Guru terpaksa mencari 9 . dikhuatiri pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 5 akan terganggu. sewajarnya mereka tidak akan mengambil masa yang lama untuk membuat persediaan hafazan bacaan amali solat. tahap penghayatan solat bagi murid aliran agama adalah amat memuaskan (100. Masalah ini menjadi lebih ketara ketika dijalankan ujian bacaan dalam amali solat fardhu.3 Pernyataan Masalah Terdapat murid Islam Tahun 5 mengambil masa terlalu lama untuk membuat persediaan setiap kali mereka diuji dalam PAFA terutama ketika ujian amali solat.0 %).

Bebanan ini terjadi kerana muridmurid Tahun 6 akan berhadapan dengan dua peperiksaan besar iaitu peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama (UPSRA) bagi yang bersekolah rendah agama di sebelah petang. Keadaan ini akan membuatkan tumpuan terhadap Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama (UPSRA) terganggu serta boleh mengakibatkan mereka akan memperolehi keputusan yang rendah. Begitu juga murid yang belum menyelesaikan ujian PAFA akan sentiasa diminta untuk menghadiri masa pengujian luar waktu pembelajaran sedangkan mereka juga terbeban dengan aktiviti lain persekolahan termasuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran lain. sekiranya ujian PAFA bagi Tahun 5 tidak dapat diselesaikan ketika murid-murid masih di Tahun 5. Tambahan pula. ujian PAFA tersebut akan ditangguhkan ke Tahun 6.waktu alternatif lain yang difikirkan sesuai untuk aktiviti pengujian tersebut sedangkan mereka terpaksa juga memikirkan bagaimana untuk menghabiskan topik dalam sukatan Pendidikan Islam Tahun 5. penangguhan ujian PAFA Tahun 5 ke Tahun 6 turut menjadi beban kepada murid-murid tersebut ketika mereka Tahun 6. Kesemua faktor yang dinyatakan di atas menyebabkan pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA murid kurang keberkesanannya dalam memupuk penguasaan murid . Keadaan ini akan menyebabkan pengajaran guru Pendidikan Islam Tahun 6 akan terbeban kerana terpaksa menguji kod Ujian PAFA Tahun 5 yang belum diselesaikan serta Ujian PAFA Tahun 6 yang perlu dijalankan. Selain itu.

Justeru itu. mengenal pasti sikap murid terhadap pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA. ii. 1.terhadap amali solat. iii.5 Persoalan Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat bagi menjawab persoalan berikut : 11 . mengesan masalah yang dihadapi dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA. 1. mengenal pasti amalan guru dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA.4 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi : i. kajian ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA dan seterusnya mengesan masalah yang dihadapi.

Sejauh manakah pencapaian murid dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA ? iv. Selain itu. penolong kanan Tadbir dan Kurikulum (TK). Apakah amalan guru dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA ? ii. Dapatan ini memberi gambaran bagaimana murid dan beberapa faktor yang lain memberi kesan kepada pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA.6 Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebenar tentang peratus murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Maluri yang bermasalah dalam menguasai bacaan amali solat Ujian Perkara Asas Fardhu Ain. Bagaimanakah sikap murid terhadap pendidikan ibadah solat dalam program PAFA ? iii. penolong kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan guru Pendidikan Islam.i. kajian ini juga diharapkan dapat memberi maklumat kepada guru besar. Apakah masalah-masalah yang dihadapi dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA ? 1. Diharapkan pengetahuan ini akan dapat membantu tindakan susulan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tahap penguasaan bacaan amali solat PAFA murid. Kajian ini juga diharap dapat membantu guru Pendidikan Islam merancang aktiviti yang sesuai bagi menangani murid yang bemasalah dalam penilaian PAFA serta mengurangkan masalah-masalah yang sering timbul dalam .

1. Bahagian Pendidikan Islam dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga dapat menggunakan kajian ini sebagai platfom untuk merangka. sikap murid dan masalah yang mempengaruhi pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA oleh murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Maluri. Kajian-kajian lanjutan boleh diteruskan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam kajian ini. Manakala ibu bapa dan penjaga murid dapat menggunakan pengetahuan yang didapati hasil dari kajian ini untuk membimbing dan membantu murid dalam meningkatkan tahap penguasaan bacaan amali solat PAFA.7 Batasan Kajian Kajian ini terhad bagi mengenal pasti amalan guru. Kuala Lumpur. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan memberikan maklumat kepada penyelidik-penyelidik yang berminat dengan isu ini. Ini secara tidak langsung dapat membantu pihak sekolah meningkatkan kadar murid yang dapat menguasai bacaan amali solat PAFA.kalangan murid. Sekolah ini dipilih kerana lokasinya 13 . merancang program lanjutan dan strategi untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA.

Selain itu. walaupun isu tahap penguasaan bacaan amali solat PAFA merupakan kes kecil di sekolah ini serta tidak menjadi masalah besar. 1.8 Definisi Operasional Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini diperjelaskan bagi menerangkan dengan lebih terperinci maksud dan kehendak penyelidik berkaitan dengan kajian yang dijalankan. 1.yang berhampiran pusat bandar Kuala Lumpur. Amalan guru merujuk kepada kebiasaan perbuatan guru dalam melaksanakan sesuatu . ia tetap menjadi minat pengkaji untuk mengenal pasti perkara yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan murid.8.1 Amalan Guru Amalan ialah perihal perbuatan yang baik atau buruk. Dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada masalah pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA yang mungkin berlaku pada lain-lain sekolah di Kuala Lumpur malah di sekolah-sekolah dalam Malaysia juga atau dalam erti kata yang lain ianya tidak boleh digunakan untuk menerangkan bahawa keadaan yang sama berlaku di semua sekolah di Malaysia. perbuatan yang biasa dilakukan atau kebiasaan sesuatu perkara yang dilakukan (Kamus Dewan Edisi Empat).

1.2 Sikap Murid Sikap ialah perihal perbuatan.4 Bacaan Bacaan pula dapat didefinisikan sebagai cara untuk mendapatkan maklumat dari bahan bertulis. 15 .8. penguasaan yang dikehendaki ialah daripada sudut kemampuan murid menghafaz bacaan ayat-ayat amali solat dalam ujian PAFA. Sikap murid ialah perbuatan atau pendapat murid yang mungkin ditunjukkan melalui perkataan atau dilahirkan melalui perbuatan terhadap sesuatu perkara.8.aktiviti pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam atau luar kelas. Dalam konteks kajian ini. bacaan yang dihafaz oleh murid adalah maklumat yang terdapat di dalam buku ujian PAFA Sekolah Rendah.3 Penguasaan Penguasaan ialah perihal seseorang yang menjadi mahir serta mengetahui dengan mendalam tentang sesuatu perkara. 1. Dalam konteks kajian ini. 1.8. pandangan atau keyakinan yang berdasarkan sesuatu pendapat. Tahap penguasaan murid ini akan diukur dengan menggunakan instrumen soal selidik yang disediakan oleh pengkaji.

Dalam konteks kajian ini. amali solat adalah perkara yang diuji dalam ujian PAFA Sekolah Rendah. 1.6 Ujian Perkara Asas Fardhu ‘Ain (PAFA) Ujian PAFA dapat didefinisikan sebagai Penilaian Perkara Asas Fardhu ’Ain yang wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah.1. yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid benar-benar mengetahui. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak.8. Perkara Asas Fardu ’Ain (PAFA) ialah : “Beberapa perkara yang terpenting daripada Fardhu ’Ain.5 Amali Solat Amali Solat pula dapat didefinisikan sebagai berkaitan dengan kemahiran yang terdapat dalam sembahyang orang Islam. .8. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->