P. 1
bab 1

bab 1

1.0

|Views: 1,030|Likes:
Published by shahrul

More info:

Published by: shahrul on Mar 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2015

pdf

text

original

BAB 1

PENGENALAN

1.1

Pendahuluan

Pendidikan Islam Sekolah Rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Pendidikan Islam menekankan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan,

kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah :

i. ii. iii.

Pendidikan asas tilawah al-Quran Pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardhu ‘Ain Pemupukan amalan Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh Syariat Islam

iv.

Penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid.

Keempat-empat

bidang

ini

hendaklah

disampaikan

dengan

berkesan.

Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk muridmurid agar mempunyai cita- cita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara.
1

beramal soleh. tauhid. politik. Manakala yang kedua pula. faraid dan lain-lain terutamanya yang bersangkut paut dengan perkara-perkara yang bersifat fardhu ain dan fardhu kifayah. Salleh (1984:59). berketerampilan. . iaitu merangkumi pengajaran pelbagai mata pelajaran yang bersangkut paut dengan ilmu-ilmu yang lazim dipanggil ilmu pengetahuan agama seperti fekah. Pendidikan Islam yang bersifat umum dan meliputi segala aspek pendidikan iaitu jasmani. amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. budaya. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. ia merangkumi seluruh kehidupan manusia daripada buaian hingga liang lahad. Pendidikan Islam dalam pengertian terhad. beriman. ekonomi. Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu. berakhlak mulia. Pertama. berketerampilan. Pendidikan Islam adalah satu usaha memimpin atau membimbing kepada kehidupan muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah sehingga membentuk keperibadian yang sejati. rohani. Pendeknya. Selain itu. beriman. menurut Ahmad Haji Mohd. sains dan lain-lain. bertanggungjawab. beradab. Menurut Hasan Langgulung (1995 : 125) Pendidikan Islam merupakan dua istilah yang berbeza yang seringkali dicampuradukkan penggunaannya. dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. sosial.Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu.

t. Ibadat solat terangkum di dalam bahagian amalan Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah yang diletakkan dalam bab khas iaitu Bab Asas Ulum Syariah. Solat telah disyariatkan pada malam Israk setahun sebelum Hijrah. Perkataanperkataan di dalam solat dikenali sebagai rukun qauli.w.Manakala pendidikan pula ialah proses membentuk keperibadian manusia. Manakala perbuatan-perbuatan di dalam solat dikenali sebagai rukun fi‘li dan perlakuan selain daripada perkataan dan perbuatan dikenali sebagai rukun qalbi. murid-murid tidak rugi menguasai kesemua mata pelajaran tersebut kerana bukan hanya belajar di sekolah tetapi hingga ke peringkat tinggi sekali pun masih diperlukan. Oleh itu. Solat dari segi bahasa bermaksud doa atau doa dengan sesuatu kebaikan. Salah satu komponen pembelajaran Pendidikan Islam adalah mempelajari ibadat solat. solat bermaksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir beserta niat dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Fiman Allah s. dalam surah an-Nisa’ ayat 103 : 3 . Ia juga merupakan satu daripada rukun Islam yang lima dan menjadi kewajipan pada setiap individu yang telah mencapai usia baligh. Pendidikan agama dapat membantu murid-murid ataupun masyarakat dalam proses membentuk kehidupan yang sempurna di samping dapat meningkatkan pengetahuan agama dengan lebih mendalam untuk diaplikasi dalam kehidupan. melahirkan manusia yang dapat berinteraksi dengan lebih baik dengan Pencipta alam dan alam itu sendiri. Dari segi syarak. Solat yang difardhukan ke atas umat Islam adalah lima waktu sehari semalam.

Selain itu. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman. $Y?qè%öq¨B ÇÊÉÌÈ maksudnya : “Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat.sŒÎ*sù ÞOçFøŒŒÒs% #YŒqãèè%ur no4qn=¢Á9$# 4Œn?tãur (#rãŒà2øŒ$$sù öNà6Î/qãZã_ 4 ©!$## $VJ»uŒÏ% #sŒÎ*sù öNçGYtRù'yJôÛ$# (#qßJŒÏ%r'sù no4qn=¢Á9$# 4 ¨bÎ) no4qn=¢Á9$# ôMtR%x. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah solat itu (dengan sempurna sebagaimana biasa). maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Oleh itu. solat juga dapat melahirkan perasaan seorang hamba bahawa diri mereka sentiasa diperhatikan oleh Allah. Œn?t㠌úüÏZÏB÷sßJø9$# $Y7»tFÏ. yang tertentu waktunya”.Ï%s!ur «!$# çŒt9ò2r& 3 ª!$#ur ÞOn=÷ètŒ $tB tbqãèoYóÁs? ÇÍÎÈ maksudnya : “Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Quran ini dan dirikanlah solat.t di dalam surah al-Ankabut ayat 45 : ã@ø?$# !$tB zÓÇrré& y7øŒs9Î) ŒÆÏB É=»tGÅ3ø9$# ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9$# ( ŒcÎ) no4qn=¢Á9$# 4ŒsS÷Zs? ÇÆtã Ïä!$t±ósxÿø9$# ̌s3ZßJø9$#ur 3 ãŒø. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan . solat dapat melahirkan seseorang yang berakhlak mulia sebagaimana firman Allah s.w.

yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam. dan tidak ada 5 . Melihat kepada kepentingan solat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan”. PAFA mula dilaksanakan pada Sesi 1994/1995. yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid benar-benar mengetahui. dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).mungkar. Dalam aspek penilaian. PAFA dinilai dan dilaporkan dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR). Penilaian Menengah Rendah (PMR). maka aspek amali solat terdapat di dalam Penilaian Perkara Asas Fardhu ’Ain (PAFA) yang wajib dilaksanakan di sekolahsekolah. murid dinilai dari segi kefahaman yang betul tentang perlakuan serta pengamalan solat dan boleh mengamalkannya sekira-kira ‘sah’ pada tahap yang paling asas dan minimum. sedangkan mengingati Allah lebih besar. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. ii. PAFA ialah : “Beberapa perkara yang terpenting daripada Fardhu ’Ain. dan calon diberitahu lebih awal. Penilaian dikendalikan sepenuhnya oleh sekolah. memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh Syarak”. ruj : Kp5206/8/70 Jld. Soalan penilaian telah ditetapkan. 4/1994.13/(14) bertarikh 12 Mac 1994 bersamaan 29 Ramadhan 1414H). Ujian Amali Solat Fardhu dinilai ketika murid-murid di Tahun 5 bagi sekolah rendah dan Tingkatan 2 bagi sekolah menengah. Perlaksanaan penilaian PAFA ini berdasarkan peraturan berikut : i.

2 Latar Belakang Kajian .kerahsiaan. vi. v. Tempoh penilaian bermula dari hari pertama pada penggal pertama persekolahan dalam tahun peperiksaan berkenaan. pernyataan tersebut tidak mengubah atau memberikan kesan terhadap status quo dalam sistem penggredan dan aggregat keputusan peperiksaan yang sedang diambil oleh murid. dan berakhir sebulan sebelum tarikh peperiksaan bertulis dijalankan. peluang. sehingga mereka dengan sendirinya faham dan dapat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan betul dan sempurna. Penilaian dijalankan secara lisan dan amali. Murid diberikan masa. Calon adalah diakui lulus PAFA apabila berjaya memahami dan mengamalkan semua soalan yang ditetapkan. dan bimbingan yang secukupnya untuk memperbetul dan memperbaiki kesalahan dan kelemahan. iii. iv. 1. Walau bagaimanapun. Kementerian Pelajaran akan melaporkan pernyataan “LULUS atau “GAGAL” : PERKARA ASAS FARDHU ’AIN” dalam keputusan dan sijil peperiksaan.

Kuala Lumpur dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ujian bacaan amali solat. Kajian beliau juga menunjukkan bahawa jantina. aliran sekolah. perbezaanperbezaan tersebut tidak signifikan.Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Maluri bagi zon Pudu. faktor keluarga. kefahaman. Persepsi murid dibahagikan kepada 6 aspek utama iaitu minat. namun secara statistik. pelaksanaan dan juga motivasi. Walaupun terdapat perbezaan min di antara pembolehubah-pembolehubah yang dinyatakan itu. Kebolehan menguasai bacaan amali solat memerlukan dorongan daripada faktor-faktor tersebut. faktor masyarakat persekitaran. Hafidzah bte Md Shah (2004) pula berpendapat faktor diri. penghayatan. tahap pencapaian Pendidikan Islam dalam PMR. faktor rakan dan faktor sekolah memberi kesan kepada pelaksanaan ujian bacaan amali murid-murid. 7 . tahap pencapaian al-Quran dan tahap pencapaian jawi tidak memberi kesan kepada persepsi murid terhadap pelaksanaan PAFA di sekolah. Sekiranya rangsangan negatif yang diterima. Kajian Zaib bin Ngah (2002) merumuskan bahawa persepsi murid ada kaitan terhadap pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA. pengamalan. Umumnya dapatan kajian mendapati persepsi murid terhadap pelaksanaan PAFA di sekolah adalah positif. maka kemungkinan besar murid tidak mampu untuk menguasai sepenuhnya bacaan amali solat yang terkandung dalam ujian PAFA apatah lagi untuk melaksanakannya dengan baik.

Ia memerlukan penglibatan semua pihak bagi membantu murid-murid menghadapi ujian amali PAFA seterusnya mempraktikkan di dalam kehidupan seharian mereka. Dapatan kajian ini juga mendapati wujud hubungan di antara amalan solat dengan akhlak murid-murid. Berdasarkan kajian-kajian ini. Menurut Siti Rokiah Binti Abdul Ghani (2007). Hasil kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam akhlak murid berdasarkan jantina dan pencapaian dalam Pendidikan Islam untuk SPM.Shairozi bin Hashim (2006) berpendapat faktor jantina. kemungkinan besar tahap penguasaan bacaan amali juga akan bertambah baik. Hasil kajian beliau juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kefahaman perkara asas fardhu ‘ain dengan amalannya di kalangan murid. tahap amalan solat dan tahap akhlak murid sebenarnya saling berhubung kait antara satu sama lain. Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap kefahaman perkara asas fardhu ‘ain dan amalannya di kalangan murid berdasarkan faktor jantina. Hasil kajian beliau. ibadah dan akhlak serta amalannya di kalangan murid. Sekiranya murid menekankan aspek pengamalan solat dalam kehidupan seharian. Ia memerlukan usaha . jelaslah bahawa pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA bukanlah suatu perkara yang boleh diambil mudah. didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam amalan solat berdasarkan jantina tetapi terdapat perbezaan yang signifikan dalam amalan solat berdasarkan pencapaian dalam Pendidikan Islam untuk SPM. lokasi tempat tinggal dan jenis aliran sekolah. lokasi tempat tinggal dan aliran sekolah ada kaitan dengan perbezaan tahap kefahaman perkara asas fardhu ‘ain yang merangkumi aspek akidah.

1. Sekiranya masalah ini masih berlarutan. dikhuatiri pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam Tahun 5 akan terganggu. misalnya mengambil kedatangan murid ke surau dan guru sentiasa memerhati amalan murid. Sekiranya murid-murid mengamalkan solat fardhu lima kali sehari secara berterusan. Kebiasaannya guru Pendidikan Islam akan melaksanakan ujian PAFA di luar waktu mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam. (1999) mendapati hanya 52. Abd. tahap penghayatan solat bagi murid aliran agama adalah amat memuaskan (100.0 %) berbanding murid bukan aliran agama (75.semua pihak bagi mewujudkan penambahbaikan strategi untuk murid dan guru. Pelbagai langkah dan kaedah telah dilakukan oleh pihak sekolah bagi menangani masalah ini. Halim (2000) mendapati bahawa. Manakala dapatan kajian yang dilakukan oleh Rasid et al. Masalah ini menjadi lebih ketara ketika dijalankan ujian bacaan dalam amali solat fardhu. Kajian Mohd.0 %). Antara sebab berlaku hal ini kerana tajuktajuk yang perlu dipelajari dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam Tahun 5 agak banyak untuk dipelajari. Sekurang-kurangnya mereka hanya mengambil masa yang singkat untuk melancarkan hafazan bacaan solat mereka sebagai persediaan.7 peratus pelajar di Institusi Pengajian Tinggi mendirikan solat dengan lengkap lima waktu sehari semalam. sewajarnya mereka tidak akan mengambil masa yang lama untuk membuat persediaan hafazan bacaan amali solat. Guru terpaksa mencari 9 .3 Pernyataan Masalah Terdapat murid Islam Tahun 5 mengambil masa terlalu lama untuk membuat persediaan setiap kali mereka diuji dalam PAFA terutama ketika ujian amali solat.

sekiranya ujian PAFA bagi Tahun 5 tidak dapat diselesaikan ketika murid-murid masih di Tahun 5. Tambahan pula.waktu alternatif lain yang difikirkan sesuai untuk aktiviti pengujian tersebut sedangkan mereka terpaksa juga memikirkan bagaimana untuk menghabiskan topik dalam sukatan Pendidikan Islam Tahun 5. Keadaan ini akan membuatkan tumpuan terhadap Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama (UPSRA) terganggu serta boleh mengakibatkan mereka akan memperolehi keputusan yang rendah. Kesemua faktor yang dinyatakan di atas menyebabkan pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA murid kurang keberkesanannya dalam memupuk penguasaan murid . Keadaan ini akan menyebabkan pengajaran guru Pendidikan Islam Tahun 6 akan terbeban kerana terpaksa menguji kod Ujian PAFA Tahun 5 yang belum diselesaikan serta Ujian PAFA Tahun 6 yang perlu dijalankan. penangguhan ujian PAFA Tahun 5 ke Tahun 6 turut menjadi beban kepada murid-murid tersebut ketika mereka Tahun 6. ujian PAFA tersebut akan ditangguhkan ke Tahun 6. Selain itu. Bebanan ini terjadi kerana muridmurid Tahun 6 akan berhadapan dengan dua peperiksaan besar iaitu peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama (UPSRA) bagi yang bersekolah rendah agama di sebelah petang. Begitu juga murid yang belum menyelesaikan ujian PAFA akan sentiasa diminta untuk menghadiri masa pengujian luar waktu pembelajaran sedangkan mereka juga terbeban dengan aktiviti lain persekolahan termasuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran lain.

1. mengenal pasti sikap murid terhadap pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA.5 Persoalan Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat bagi menjawab persoalan berikut : 11 . Justeru itu.terhadap amali solat. 1. mengesan masalah yang dihadapi dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA. mengenal pasti amalan guru dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA. ii.4 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi : i. iii. kajian ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA dan seterusnya mengesan masalah yang dihadapi.

Selain itu. Apakah masalah-masalah yang dihadapi dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA ? 1. penolong kanan Tadbir dan Kurikulum (TK).6 Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sebenar tentang peratus murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Maluri yang bermasalah dalam menguasai bacaan amali solat Ujian Perkara Asas Fardhu Ain.i. Sejauh manakah pencapaian murid dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA ? iv. Kajian ini juga diharap dapat membantu guru Pendidikan Islam merancang aktiviti yang sesuai bagi menangani murid yang bemasalah dalam penilaian PAFA serta mengurangkan masalah-masalah yang sering timbul dalam . Apakah amalan guru dalam perlaksanaan komponen pendidikan ibadah solat melalui program penilaian PAFA ? ii. Dapatan ini memberi gambaran bagaimana murid dan beberapa faktor yang lain memberi kesan kepada pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA. Bagaimanakah sikap murid terhadap pendidikan ibadah solat dalam program PAFA ? iii. penolong kanan Hal Ehwal Murid (HEM) dan guru Pendidikan Islam. Diharapkan pengetahuan ini akan dapat membantu tindakan susulan yang perlu dilakukan dalam meningkatkan tahap penguasaan bacaan amali solat PAFA murid. kajian ini juga diharapkan dapat memberi maklumat kepada guru besar.

Manakala ibu bapa dan penjaga murid dapat menggunakan pengetahuan yang didapati hasil dari kajian ini untuk membimbing dan membantu murid dalam meningkatkan tahap penguasaan bacaan amali solat PAFA. Ini secara tidak langsung dapat membantu pihak sekolah meningkatkan kadar murid yang dapat menguasai bacaan amali solat PAFA. Kuala Lumpur. sikap murid dan masalah yang mempengaruhi pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA oleh murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Taman Maluri.7 Batasan Kajian Kajian ini terhad bagi mengenal pasti amalan guru. Bahagian Pendidikan Islam dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga dapat menggunakan kajian ini sebagai platfom untuk merangka. 1.kalangan murid. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan memberikan maklumat kepada penyelidik-penyelidik yang berminat dengan isu ini. Kajian-kajian lanjutan boleh diteruskan dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam kajian ini. Sekolah ini dipilih kerana lokasinya 13 . merancang program lanjutan dan strategi untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA.

ia tetap menjadi minat pengkaji untuk mengenal pasti perkara yang boleh mempengaruhi tahap penguasaan murid.8. Dapatan kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada masalah pelaksanaan ujian bacaan amali solat PAFA yang mungkin berlaku pada lain-lain sekolah di Kuala Lumpur malah di sekolah-sekolah dalam Malaysia juga atau dalam erti kata yang lain ianya tidak boleh digunakan untuk menerangkan bahawa keadaan yang sama berlaku di semua sekolah di Malaysia. walaupun isu tahap penguasaan bacaan amali solat PAFA merupakan kes kecil di sekolah ini serta tidak menjadi masalah besar. Selain itu. Amalan guru merujuk kepada kebiasaan perbuatan guru dalam melaksanakan sesuatu . 1.yang berhampiran pusat bandar Kuala Lumpur.8 Definisi Operasional Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini diperjelaskan bagi menerangkan dengan lebih terperinci maksud dan kehendak penyelidik berkaitan dengan kajian yang dijalankan. 1. perbuatan yang biasa dilakukan atau kebiasaan sesuatu perkara yang dilakukan (Kamus Dewan Edisi Empat).1 Amalan Guru Amalan ialah perihal perbuatan yang baik atau buruk.

1. 1. Dalam konteks kajian ini.2 Sikap Murid Sikap ialah perihal perbuatan.3 Penguasaan Penguasaan ialah perihal seseorang yang menjadi mahir serta mengetahui dengan mendalam tentang sesuatu perkara.8. Tahap penguasaan murid ini akan diukur dengan menggunakan instrumen soal selidik yang disediakan oleh pengkaji. 15 . 1.4 Bacaan Bacaan pula dapat didefinisikan sebagai cara untuk mendapatkan maklumat dari bahan bertulis. pandangan atau keyakinan yang berdasarkan sesuatu pendapat.8. Dalam konteks kajian ini.aktiviti pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam atau luar kelas.8. penguasaan yang dikehendaki ialah daripada sudut kemampuan murid menghafaz bacaan ayat-ayat amali solat dalam ujian PAFA. Sikap murid ialah perbuatan atau pendapat murid yang mungkin ditunjukkan melalui perkataan atau dilahirkan melalui perbuatan terhadap sesuatu perkara. bacaan yang dihafaz oleh murid adalah maklumat yang terdapat di dalam buku ujian PAFA Sekolah Rendah.

memahami dan boleh mengamalkannya dengan cara yang betul dan sempurna sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam.1. . 1. yang hendak dipastikan supaya tiap-tiap murid benar-benar mengetahui.5 Amali Solat Amali Solat pula dapat didefinisikan sebagai berkaitan dengan kemahiran yang terdapat dalam sembahyang orang Islam. amali solat adalah perkara yang diuji dalam ujian PAFA Sekolah Rendah.6 Ujian Perkara Asas Fardhu ‘Ain (PAFA) Ujian PAFA dapat didefinisikan sebagai Penilaian Perkara Asas Fardhu ’Ain yang wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah.8. Dalam konteks kajian ini. Perkara Asas Fardu ’Ain (PAFA) ialah : “Beberapa perkara yang terpenting daripada Fardhu ’Ain.8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->