SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

Bandar Thebes. Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Kebolehan mengubati penyakit. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. 1. 3.Latihan dalam buku teks. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. percukaian. ketua hakim. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. Mengawetkan mayat menjadi mumia. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. pemilik semua tanah. memberikan rawatan kecantikan. 2. muka surat 28. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. 4. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. 5 . Tujuan keagamaan. Latihan dalam buku teks. muka surat 23. 1. dan ketua pahlawan. Bandar Memphis. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. Ketua pendeta. Jawapan y y y Bandar Thinis. Mahir dalam ilmu pembedahan.

Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. 1. matematik. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri. Latihan dalam buku teks.M. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran. y y y y y y y y 3. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian. Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. matematik dan kesenian.M. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian.M. ± 1050 S. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat.) 2. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah. Sistem kumbahan yang terancang. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian.M. 6 .) Dinasti Shang (1766 S. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. 3.2. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. ± 256 S. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri.M. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan.) Dinasti Chou (1050 S. muka surat 33. Dikelilingi oleh tembok-tembok. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan.M. ± 1766 S. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan.

Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. 7 . Nyatakan fungsi tulisan ideogram. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. 5. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. muka surat 36. Soalan esei dalam buku teks.4. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. 1. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. a. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. Sebelum terciptanya tulisan. matahari dan sungai. bulan.

Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. 2. Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. dan perubatan. astronomi. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda.b. Merekodkan semua urusan pentadbiran. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. kerana tanpa Sungai Nil. Menyertakan resit. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. sains. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. matematik. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi. 8 . Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. kutipan cukai. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. seperti aktiviti pertanian. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian.

ketua panglima. hasil pertanian dan perdagangan. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. Raja Hammurabi contohnya. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. pertahanan. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. negara gemilang. saliran serta kawasan banjir. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. dan mempunyai kuasa mutlak. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah. percukaian. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. ketua paderi. Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. y y y y y y y y y 9 . sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya.3. ketua hakim.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. pendidikan. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. perancangan bandar dan sebagainya. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. ekonomi. ³Pemimpin cemerlang. negara gemilang. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang.

Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. y y II. bekas minuman dan makanan. berkuasa dalam bidang politik. perisai. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. hiasan dan sebagainya. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. barang tembikar. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. y III. masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. y 10 . dan pedagang. ekonomi. dan peperangan yang berpanjangan. sosial dan agama. artisan. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. pertahanan dan undang-undang. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. artisan. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir.4. kemarau. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. Golongan petani. y y y IV. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata.

. kubu. .Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota.Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta. Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani.Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri. tempat berdialog.Setiap negara kota mempunyai acropolis. sarkas. Jawapan .BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. . Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. .Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil. memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air. . iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. Jawapan .Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom. Negara kota. 2. . Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. . sistem pemanas. rumah ibadat.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar.Antara peranannya. Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain. kuil dan istana. 1. . rumah mandi awam dan istana. . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom. 11 .Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi.

. -.Latihan dalam buku teks. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul.Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis.Kerjasama.Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. Jawapan . .Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara. Jawapan . . muka surat 45.Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun.Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap. 3. contohnya melalui penyebaran agama Buddha.Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. .Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu. 12 .Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. .Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan.Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom.Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. . Jawapan . Majistret dan Juri. .Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. 2.Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran. Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi. . . Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka. Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. . . Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. . penderitaan dan kematian. 1. mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera. .Ahli Majlis.

Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. muka surat 47. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 1. 2. 2. Hukuman berasaskan bukt yang cukup. Undang-undang rakyat. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine. 4. 3.M. 3.4. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. y 13 . Semua manusia sama di sisi undang-undang. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China.. Keadilan terhadap setiap individu. Undang-undang natural (natiral law). Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Undang-undang sivil. iaitu: 1.

Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. . Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Secara berkumpulan.b. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. 3. y c. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Mengikut falsafah ini. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. 2. Maurya dan Chin. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. 14 . Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom. Jawapan .

Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. . 15 . y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja. kebudayaan baru. Latihan dalam buku teks.Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. 1000 orang tentera berkuda. 1. Kepentingan undang-undang zaman Chin. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif.Kepentingan undang-undang zaman Maurya. Wujud pemerintahan pusat yang kuat. Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. iaitu bandar Iskandariah di Mesir. dan 10 000 orang tentera infantri. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya. Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. serta lembah Indus. . . Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah. 2. Mesir. Lembah Tigris dan Euphrates. muka surat 50. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani.

Sistem pengairan untuk sektor pertanian. ahli falsafah seperti Plato. kesusasteraan. Sistem kawalan banjir yang sistematik. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu. 2. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. tukang logam. muka surat 53. membaca dan menghafal dititikberatkan. Aristotle dan Socrates. Menghasilkan karya History of Persians Wars. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. Pendidikan sukan. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. 3. kereta sorong beroda. tukang kulit. muzik. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. Latihan dalam buku teks.Latihan dalm buku teks. kereta kuda. seni orator. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. muka surat 63. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. 16 . 1. 2. 1. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal.

epik. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda. pedagang. layar perahu dan kapal. sejarah. iaitu bergaris pusat 44 meter. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam.3. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. .Warganegara. .Warganegara tulen . Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi. Punjabi dan Kasmiri. a.Pekerja. 4. 6. sajak.M. Urdu. b. Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M.) Jawapan y y Pembuatan kertas. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India.Golongan hamba. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri. Jelaskan pencapaian seni bina: a. iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti. . Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut. iaitu bentuk segi empat dan bulat. artisan. Konsep keseimbangan dua kuasa. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. tembikar. Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu.Bukan warganegara. . Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. y y 17 . . 5. Kuil Pantheon.

Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. Latihan dalam buku teks. 1. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. bukan warganegara. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Samarkand. muka surat 70. 1. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. 2. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Menawan Parsi. muka surat 68. Soalan Esei dalam buku teks. dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom.b. Turkistan. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak. a. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. 18 . Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama. Mesir. Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. hamba. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati.

kerajaan Chola dan sebagainya. Semasa pemerintahan Asoka. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. Syam.Julius Ceaser ± Empayar Rom. y y 19 . iaitu lebih daripada 30 000 orang. Mesir dan Eropah Timur. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja. Pada tahun 62 S. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya.5 meter.M. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan.M. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. dan beberapa kawasan di Jerman. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Yunani.M. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. sebaliknya. y y y y Dilahirkan pada 100 S. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. beliau dilantik menjadi konsul. y y y y Asoka . Britain. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha. Perancis. Asia Barat. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya. Mesir. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia.

segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. berkuasa mutlak. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat.b. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. raja berperanan sebagai ketua hakim. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. Ahli Majlis. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. ketua tentera dan ketua agama. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. 20 . Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul. y y y y y 2. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi.

Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. 3. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh.M. keturunan Etruscan. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan.. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja.M. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka. Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. 21 . Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom.

bertempat di istana dan di hadapan maharaja. y y y y y y 22 . Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia.4. dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. Untuk menyatupadukan negara China. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat.

Peking dan Loyang. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. a. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. dan berfikiran terbuka secara logik. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh. Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta. dan 7. ruang tamu dan pusat pemujaan. .Pekerja. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. pedagang . Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. 4. Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat.5 meter hingga 9 meter lebar. Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain. Semasa Dinasti Ming.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. Walau bagaimanapun. y y y y y y y 5. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu.Warganegara Sparta tulen . Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri. Anyang. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur.5 meter tinggi. Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman. Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. artisan. 23 .

Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. Ksyatriya (golongan hulubalang). falsafah. diplomatik. Perkembangan ilmu pengetahuan. apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. sains dan teknologi. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. 24 . Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain. pendidikan.b. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. 6. Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). Pada pendapat anda. Penjajahan/penaklukan wilayah/negara. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama.

Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson.Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu.Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. Jawapan . Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand. 25 . . di Batu Buruk.Sejarawan G.BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang). Berdasarkan sumber dari China. .Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China.Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India.G. 1. . . Pada abad ketujuh. . Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi. . nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan . . Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. muka surat 74. 2. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa.Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara.Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi. dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. . Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi.

. diplomatik.Penternakan lembu.Kedudukan dan lokasi yang strategik. 2.Pembinaan sistem pengairan yang baik. kambing.Hubungan perdagangan. paya dan sungai. . keledek. Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. .Menangkap ikan di sawah.Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria. Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan. pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan. Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian. . . 1. Jawapan . Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria.Jaminan keselamatan untuk perdagangan.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. 26 . kerbau.Mempunyai pelabuhan entrepot. muka surat 77. cendana.Hasil-hasil hutan seperti damar. Jawapan . . laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian.3. . . penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. kayu gaharu.Jagung. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. . Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian.Padi sawah dan padi huma. dan keagamaan dengan tamadun China dan India.Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. Sistem pengairan yang baik. 3. Jawapan . pisang. ayam. Latihan dalam buku teks. . .

Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. beras. Menjadi pelabuhan pembekal. hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. Latihan dalam buku teks. muka surat 83. 1. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. lembah sungai dan kepulauan. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. emas. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. kawasan berniaga. y 2. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. ubat-ubatan tradisional. ruang membaiki kapal.4. serta keselamatan para pedagang. hasil hutan. tempat penginapan. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. rotan. timah. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Sistem kawalan banjir yang sistematik. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. orang laut dan pedagang luar. Mempumyai kedudukan yang strategik. Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. damar. y y 27 . Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya.

Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. candi.Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya.Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut.Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria. . 5.3. dan bangunan untuk kerajaan maritim. . Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan . .Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan. tempat berniaga. tempat menyimpan barangan. Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda. Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan. Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara. serta makanan dan bekalan air. .Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal. tempat ibadat. 28 . .Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu. . Jawapan . Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan .Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut.Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit. . . tempat tinggal.Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. 4.Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. . kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang. Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan.

Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. agama yang dianuti ialah agama Hindu. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. muka surat 88. 1. 1. Aspek keagamaan. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia). Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. Aspek kesenian dan kesusasteraan. 29 . Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. muka surat 94. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara.Latihan dalam buku teks. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. y 2. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.

2. Rakyat takut menderhaka kepada raja. Hikayat Pendawa Jaya. Raja Kumara. Parvanda. raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. raja merupakan bayangan tuhan. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. y - 3. dan Kumaramatya. Candi Prambanan. Konsep dewa-raja. Tuhan Vatakuurah. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. lambang keagungan seseorang pemerintah. Di peringkat pentadbiran. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. Candi Borobodur. tempat menyimpan patung dewa. konsep dewa raja. teater. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. raja memiliki kesaktian. rakyat dan hamba. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). iaitu Brahmin. arca. Raja berkuasa mutlak. dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Hikayat Seri Rama. contohnya di Srivijaya. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. Contoh candi ialah Candi Dieng. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. Senapati. berkuasa mutlak. memiliki kesaktian. Wayang kulit. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. pembesar termasuk ahli agama. seni bina seperti candi. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. diadakan upacara angkat sumpah. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. kuil. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama. y y y y y 30 . patung dan lain-lain. Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. Bhupati. stupa. wat. perintah raja menjadi undang-undang. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka.

di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. y 5. Melambangkan orde kosmos. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . samadhi. iaitu Vimana dan Mandapa. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. Terbahagi kepada tiga tingkat. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. iaitu sila. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha.4. Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. Setiap sudut mempunyai menara. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha.

kambing dan ayam. damar. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih. muka surat 97. y y y y y y y y y y y 32 . a. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. Apabila terdapat lebihan. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. kapur barus. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. Mereka juga menternak binatang seperti lembu.A. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. kerbau. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi. lada hitam. tanduk. gading. Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. lembah sungai dan kepulauan. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. Soalan esei dalam buku teks.

Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. y 2. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah). a. y y y y 33 . Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah.b. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria.

Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. istana.b. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. a. b. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. dosa. y 3. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). neraka. 34 . kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. Candi/monumen-monumen. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Banyak candi seperti can Borobodur. Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. Angkor Wat. Mencatat mentera. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Sebagai raja yang berfikiran strategik. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. derhaka. pahala. Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. candi di Lembah Bujang. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. raja.

a. . Manaf.Perasaan kesukuan yang menebal. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah. 1. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s.Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan. atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan.w. y Al Haris. . 3. Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s. Latihan dalam buku teks.Wanita dipandang rendah.w. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan . Abd. 2. y Abu Talib. .Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan. . dalam buku teks.w. Mutalib.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. y Hamzah.Kemunculan semangat assabiah. halaman 103. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan .BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. Nama bapa saudara Nabi Muhammad s. b. y Abu Lahab. tidak mengetahui. 1. muka surat 102. muka surat 105. y y y y Abd.w.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat.Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina.a.w. meminum arak. 35 .a. Jawapan a. .Jahil.a.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s. Qusai bin Qilab. Hasyim. y Abbas.a. Jawapan . .

a.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda. 36 . ke Syam.Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi. dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. dalam bidang perdagangan.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur. Berkongsi perniagaan dengan temannya. . Mengapakah Nabi Muhammad s.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. .w.Nabi Muhammad s. digelar al-Amin? Jawapan . . Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun. . Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s. . 2. tutur kata yang baik. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.Tabliq (menyampaikan). Latihan dalam buku teks. dalam bidang perdagangan.w.2.w. Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan. Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. 1.Amanah (dipercayai).w.a.a. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat.Fatanah (bijaksana). Jawapan . muka surat 107. Jawapan . Abu Talib.a.a. . disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah. 3.w.a.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda.w. 3.Siddiq (berkata benar). . . Menjalankan perniagaan Khadijah. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai.

2. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Zubair bin Awam. Latihan dalam buku teks. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun. 37 . Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai. muka surat 114. berdakwah di Makkah. Abu Bakar al-Siddiq. Uthman bin Affan. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun.a. Bacalah. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena.a. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´. 1. 3. 2. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan. 1. muka surat 108. Ali bin Abu Talib.w.w. Mencapai kejayaan yang cemerlang. Bagaimanakah Nabi Muhammad s. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Arqam bin Abu Arqam. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5.Latihan dalam buku teks. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. Zaid bin Harithah. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah.

Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. muka surat 116. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan. Soalan Esei dalam buku teks.w. .a. y y A. bersifat angkuh.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi. orang Arab Quraisy menetang Islam. 5.Prinsip persamaan taraf sesama manusia. . Akhlak mereka rendah. selepas Islam berkembang dengan meluas. Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.w.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung.a. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci. degil dan kejam. 1. .4. 2. Walau bagaimanapun.Perbezaan kepercayaan/agama. iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. di Makkah. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung.a. Jawapan . ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.w. orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi. 38 .

Dari segi politik. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan . Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil.w. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s. . mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan. berdakwah. Dari segi ekonomi. tidak memaksa orang ramai memeluk Islam.a.a. .Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. Kehidupan yang tidak aman.w.w. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. sebagai nabi. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah.Islam memperkenalkan ad-Din. terpuji. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya. y 4.a. 3. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.a. 39 .Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya.w. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab. .

Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah. Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan. 1. muka surat 119. .a. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s.w. .Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah.a. .a. . 40 .Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. . Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan . c.Islam tersebar ke Madinah. 2. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan . 1. dan orang Madinah? Jawapan .w.Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah. muka surat 124. Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s. . dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak. dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. Jawapan a.BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks.Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. .Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam.Perintah Allah melalui wahyu.Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.w.Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam. Latihan dalam buku teks. Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: . 2.Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam. Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua.

berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah.a. bersamaan 1 H. = 1426 H. (c) 3000 M.a. ³Tahun 622 M. = 1421 H. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. Latihan dalam buku teks. muka surat 129. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s.3. dengan panduan wahyu Allah. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. 4. (b) 2005 M. = 1521 H. 41 . muka surat 134. Sosial 4. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. Agama 3. Ekonomi 6. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana.´. Politik 2.w. Jawapan 1.w. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s. Perunding an 5. 2. Pertahana n 7. Jawapan (a) 2000 M. 1.

a. . bilangan penganut Islam bertambah. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan . Nabi Muhammad s. Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa.).w.? Jawapan .Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah.Bagi pihak Quraisy pula. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul. sebagai pemimpin yang dikagumi. 4. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. iaitu ingin mengerjakan umrah.w. 2. Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah.Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama.Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M. 42 .1.a.Bagi pihak Islam. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai. Mengapakah Nabi Muhammad s.w.a.. Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M. . Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid. .w.a. 3. Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M. 5. Nabi Muhammad s. inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam. . menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan . mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan. Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain.Orang Islam ingin menunaikan umrah.

1. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. 3. Pembukaan semula kota Makkah. muka surat 137. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. muka surat 140. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap. A. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. 43 .a. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. Perang Uhud. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. ± Sekiranya Makkah dapat dikuasai. Apakah sebabnya Nabi Muhammad s. 2. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap. Soalan Esei dalam buku teks.w.

telah menghantar pendakwh bebas. dan penindasan tidak dibenarkan. . mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam. Dari segi politik dan pentadbiran. Jawapan .w. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. penipuan. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam. dan bekerjasama. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama.a. amalan riba. dan budaya. Nabi Muhammad s. .w.Setuju. Semangat ingin berubah. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´. tolongmenolong. menggalakkan penghijrahan ke Madinah.a. Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s. . rasuah.w. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi.w.a. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam. Pada pandangan anda. setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat.a. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda. a. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam.a. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah. Nabi Muhammad s. . Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia.1. agama.w.w. Dari segi ekonomi.a. b. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu. ke Madinah. 2.

4. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat.w. Nabi Muhammad s. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. belajar dan bebrbincang. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. budaya dan agama. Dalam Islam. agama dan bangsa. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam.a. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 . Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. walaupun Islam beroleh kemenangan. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman.a. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. misalnya dalm Perang Badar.w. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam. Berikan alasan-alasan anda. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah.

Jawapan .Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah. (632 M. Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar. Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran.Syura bermaksud bermusyawarah. Ketenteraan 1.).. .w. 3. 4. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. . Nyatakan maksud syura.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.Khalifah (khulafa) bererti pengganti.Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. 2. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. Membina markas tentera di bandarbandar utama. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). Fustat dan Basrah.a. Jawapan .a. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah. 2.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 . 3. Kufah. Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran.w. muka surat 149. 1. 5. Pentadbiran 1. 4. 3. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan. Apakah maksud khalifah. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. . 4. 2.

Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran. y Berketurunan bani Hashim.Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran.Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. . . . . Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan . y Pakar dalam bidang hukum-hakam. buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. .Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual. y Sepupu Nabi Muhammad s. y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan. .Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali. .Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. . . muka surat 154..w. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 . 3. . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 2.Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya. 6.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah.Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam. 1. Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda.a. . Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Secara berkumpulan.Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki. .Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran. Jawapan . y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. y Tegas..Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam.Jawapan . Jawapan y Lahir pada tahun 602 M.

a. Jarir. .). telah bergerak sevara terbuka. Sibawayhi (ahli nahu Arab).Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi.a. . 1. 4. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain. . Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan . Latihan dalam buku teks.w. muka surat 158.Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai. lagi. Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri. Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s.Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang.Jawapan . y 2. .Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab). Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran).Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s. sumbangan.Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah.w. dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh. selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah. menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial. .Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah.Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara. . . .Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz.Pada zaman ini. . serta sasterawan seperti al-Farazdaq. Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 . serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin).

Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. y y y 2. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. 3. 1.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 3. Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. Dengan kejayaan ini. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. muka surat 163. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan).

Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. ketua tentera darat dan laut. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. terdapat komander tentera. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran. ketua agama dan hakim tertinggi.Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. 4. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. muka surat 169. Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 . Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. Di peringkat daerah/kawasan. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. 1. gabenor.

Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. 5.tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). bahasa dan kemahiran/kepakaran. Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains. Apakah sumbangan Ibn Sina. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. contohnya Masjid Cordova. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. Wujud golongan Mudejar. Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. 4. 51 . Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. 3. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. sistem kehidupan masyarakat turut berubah.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

  akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang. bahasa dan kesusasteraan. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. muka surat 194. pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. Secara berkumpulan. 1.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. muka surat 191. budaya dan cara hidup serta ekonomi. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. 2. Soalan Esei dalam buku teks.

3. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. Pada pandangan anda. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Dengan memberikan contoh tertentu. Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. Dalam agama Islam. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. ekonomi dan sosial. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. tolongmenolong dan bertoleransi. 4. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. Dari segi agama dan kepercayaan. 57 . bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional. bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat.

Perlak.Kekebalan raja.Penganugerahan kebesaran.Kedaulatan. . Patani. Brunei. Melaka. Kedah. . 58 . 2. . Pasai.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks.Istiadat pertabalan. dimuliakan. .Kebesaran dan kemulian. disanjung tinggi dan dimartabatkan. .Nama dan gelaran. Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan .14? Jawapan . . 1. Jawapan . Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita. Pahang dan Johor.Naungan rakyat.Kuasa da pengaruh.Kuasa turun-temurun. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke. . Terengganu. Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat. . Kelantan. berkuasa.Kedudukan yant tinggi. 3. Sulu. Acheh. muka surat 200.

Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka. 5. Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. 5. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. madrasah. 2. Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. Jawapan Adat Perpatih 1. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. Adat Temenggung 1. muka surat 208. Pengaruh sistem/adat Temenggung. Bersifat matrilineal. warisan harta dan sebagainya. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). surau. 4. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. Pengaruh adat Minangkabau. . rumah. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. 2. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. surah al-Fatihah dan lain-lain. 3. seni persembahan dan seni bina. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. Mementingkan perempuan dari segi status. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. 1. 2. madrasah serta pondok. Latihan dalam buku teks. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. y y y 59 .4. 3. masjid.

hadis. .Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik.drama. usuludin. Ada pengaruh Minangkabau. 60 . dan nazam adalah pengaruh Islam. Kelantan dan Johor. 3.Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. nyanyian dan wayang kulit. penulisan karya sastera telah berkembang. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. .Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab. . muzik. Hikayat Bulan Berbelah. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Hikayat Nur Muhammad. pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. Muzik. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan. istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam.Setelah kedatangan Islam di Melaka.Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. . 4. mimbar dan bumbung khusus. Jawapan . tasawuf dan sebagainya. dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. nyanyian. . Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan . Di Terengganu.Sebagai institusi pendidikan formal. y y (C) Seni bina Jawapan .Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid.

Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke. 3. 2. Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai. tanah Arab. kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal. 1. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. ± ± ± ± y Pedagang dari India. Terdapat beberapa jenis cukai.Latihan dalam buku teks. dan Pegu ± enam peratus. muka surat 211. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Jepun dan China ± lima peratus. iaitu.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. Siam. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. 61 .

62 .A. Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). keamanan. Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. dan juga pembayaran cukai pelabuhan. permasalahan ibadah. (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. Soalan Esei dalam buku teks. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. muka surat 213. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama. hukuman terhadap kesalahan jenayah. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. undang-undang keuarga. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus.

undang-undang. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Batak dan Rencong digunakan. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. fiqah. tauhid.15 dan abad ke. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. nama tempat. Sunda Kuno. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. penulisan karya sastera telah berkembang. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu.16. Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu. kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. Sebelum ini. tulisan lain seperti Pallava.2. pengetahuan astronomi dan sebagainya. Pada peringkat awal. Kawi (Jawa Kuno). y y y y y y y y y 63 . sejarah. tumbuhtumbuhan dan binatang. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. Hikayat Nur Muhammad. Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu.

Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah. sebagai balasannya. pedagangan. .Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat).Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani.Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan. Jawapan . Jawapan Sistem Feudal di Eropah.Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan. Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional. . 64 .Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar.Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot.Kemunculan sistem feudal di Eropah.Institusi gereja memiliki harta yang banyak.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah. .Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah. .Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan. . muka surat 220. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan .Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir. . muka surat 217. . 1. . Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. dan kehidupan di bandar. .Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan.Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja. .Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah. . 2. Latihan dalam buku teks.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). . mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai.Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan. . 3. . .BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. .

Apakah maksud Renaissance? Jawapan . iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. lukisan dan ukiran. Berlakunya pertembungan budaya. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. Genoa. Castile dan Aragon (Sepanyol). kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. Nyatakan kesan Renaissance. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. 4. kimia dan perubatan. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. 3. Huraikan maksud Monarki Baru. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri. Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. England. bahasa. geografi. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Rom. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. falsafah dan metafizik. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik.Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. saintifik. Florence. 65 .1. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. . Monarki baru terdapat di Portugal.Renaissance berasal daripada perkataan Itali. fizik. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. 2. Perancis dan Belanda. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru.

66 . Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru.Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka. 3. Latihan dalam buku teks. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. muka surat 223.Latihan dalam buku teks.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing.Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik. contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol. . . . Bohemia. Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan.Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja. . Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah. Jawapan . Jerman.Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama. . .Dalam jangka panjang. .Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan. . Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan .Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle.Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom. y 2. timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka.Raja England. Jawapan y Sepanyol. Denmark dan Sweden. muka surat 226. . iaitu Katolik dan Protestan. 1. Portugal. dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M. . Belanda dan Inggeris. 1.

Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. gospel dan glory. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. 2. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. muka surat 229.2. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang. 1. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang). Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. sutera. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. 67 . Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir.

Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Renungan dan perbandingan. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. Kementerian Pertanian. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. sistem tanaman bergilir. [enggunaan alatan baru. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. y y y y y y 68 . Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. MARDI. Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. Selangor. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. Di Tanjung Karang.3. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. Contohnya. a. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. jentera-jentera pembajak. Kedah. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. Dengan cara ini. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. dan RISDA. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan.

Negeri Sembilan. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. y y y c. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. pemasaran dan sebagaimya. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport.b. ± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. tahan ancaman penyakit. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak. pemungutan hasil. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia. 69 .

Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian. Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan.Semangat dan kegiatan keusahawanan. Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan. Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. muka surat 233.Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak. mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan. Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . . . Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden. 1. 2.Latihan dalam buku teks. .Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. y y y 70 . Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. . 3. .Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. Dalam Revolusi Perindustrian.Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain. pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat. .

Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. 2. 2.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. 71 . Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. muka surat 240. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 1. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke.18 dan ke. 3. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka. muka surat 236. 1.

. muka surat 242. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka. . Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. seni bina. penggunaan peralatan baru.3. tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. A. Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri. serta penggunaan baja.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik. Teknik penanaman yang lebih efisien. 72 . Soalan Esei dalam buku teks. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . y y 2. Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian.Pendidikan Barat diperkenalkan. seni ukir.Kepincangan sistem pendidikan. seni muzik. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance. 1. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan.

Pada pendapat anda. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. y y 73 . Jawapan y y y Semangat keusahawanan. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. y y 4. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi. Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras.3. Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain.

sayur-sayuran. penggunaan tenaga buruh yang ramai. modal yang kecil. . cangkul.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong. . 1. jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil. pisang.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak.Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. 74 .Sekiranya ada lebihan pengeluaran.BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia. . Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan . 2.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. pembayaran zakat.Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. .Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. memungut hasil hutan. teknologi yang lebih tinggi. . bercucuk tanam. . menternak binatang. menggunakan teknologi yang mudah. kelapa. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258. pemasaran yang lebih luas. sedekah atau hadiah. tugal. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . biasanya. digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. kenduri-kendara. serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau.. 1. modal yang besar.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja. . muka surat 246. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan .Pengeluaran dalam skala yang besar. bukannya mesin. .Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran. pengurusan ladang dan lombong yang cekap. . tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.

Datuk Bandar. Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu. Datuk Kelana Putra. Nyatakan sumbangan Henry N. Jawapan . Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. 3. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi.Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. 1. Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . .Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. . Latihan dalam buku teks.Lada hitam . Negeri Sembilan. muka surat 262.Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu. Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Tembakau . Ngah Ibrahim.2. 75 . Raja Jumaat di Selangor.Tebu . Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu.Kopi 4.Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India.Gambir .Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan.Ubi kayu . . seperti Long Jaafar. . Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa.

3. Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu.2. muka surat 270. 4. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru. Jawapan . Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah. 1. . . Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu. cukai.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu. 2. damar dan rotan.Kekayaan sumber alam.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal. Latihan dalam buku teks. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan. Semua urusan seperti jual beli. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. 3. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. sewa tanah. Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. perbankan. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual. .Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. perniagaan dan sebagainya.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran.

gambir. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. pembajaan. Pada abad ke. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. jenis pertanian yang diusahakan. Tanaman ini diusahakan di Sabah. keluasan tanah yang digunakan. Sarawak dan Johor. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir. Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar.20. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. lada hitam. muka surat 272. Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. pengurusan ladang. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. Di Johor. penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain. Soalan Esei dalam buku teks. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. y y y y y y y 77 . tembakau dan kopi. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu. teknologi. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. Melibatkan pemodal Eropah dan China. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial. 1. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial.Jawapan . 4. penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. A. tebu. benih-benih yang baik). Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.

sistem pengambilan kakitangan. dan sistem pengambilan rumah kongsi. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah.2. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. Bincangkan sumbangan Henry N. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu. 4. Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. 3. diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. Apabila sampai ke pelabuhan. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit.20. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi.19 hingga awal abad ke. y y y y 78 .

79 . Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu. Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh.

menyalurkan dana. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. y y y 80 . insurans harta. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. insurans kebakaran. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur. insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa.5. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman. kemudahan urusan pedagangan import-eksport.

3-.2..93.308:8./.9.8./....2-0702-.3/:3.3503:8.38.38.7..5..  ./.3 !07/.3.5.9-..3-.3 !07. !07.7.8.390470/.77..%03.9/.9./.38..7.208.2/8.2..80907:83.95073.7.7. .7. 5078.%03.0-..90.-07/. !. /.5.079.73/.9   $03..38./8.3...   $03.3:39:203443503/.3 %.7..7.2025:3.3203.8.6:-..8....32070.3/8..7.3 3.9.3509.2-0702-.35:8.9. .5.47.7.77.3 907/.20307:8.3405.3..5./.5.%03.22..307.5..-.90470/.  .3 7:30  ..3-..308.3..9..9 507/..2 !07..7...9:%0478.3203.%037.3.. 99.%03.3/:3.90-:/.9.9.3 $..3 5038. .3.3/.32:-.7..3/..:..3 !038.0 0.3907/.9025..%03.  .33//.38.3.3943 070.5.3!.3.3 0.3-:9::/3.308..38.2   .38.73.3..8203:3.39.2.3 !07.2-0702-.3-:90/..::.  ..9.3/8.9.805079/$0..307.39.38.39: !7410847$0/:.2-::908 2:.3/ .%03.7.147/-07503/.3.8..9   $03..3/.7.9.3.3/. $0.8:7.2.8:7.7.3.2-::908 2:.9.7.37...3..- 0..5.50/..9/7.7.3..3 -07/. !.%03..208.7.3.%03..2  07/..%%'% .7.9/.9.308.3 437./.3.3/.7.203:3..-07/.7890.3-:9.%03.7..3 :9.5:8..:9.37..3443..7../. 08920.3:39:2030-..-/.8.-  .8907.2:/07./03.37.7.208.34080/.3 803.

2.3/.9-007.3-007.5:..03/../.3 O $:7.308:8.8./.3 -3.8.9.7:8...7..9..38.808:8./ !03.1472.3 -.9:2.7.3.  .3 -:/.2. O $:9..2/8.-40203.3. O :-:3.7./.  $4. O 8..8907.7.2.05.3 O !0/.802.3-.3 O 0::/.3503//..   $0./-7.3.1!03. O $02. 207.7: $.7.3. O .3 O 438055078.7..5..2 507-:. 2./-7.3203:3:. :/. O 8.-07:25:./:5 4342  O ..3-07/.3/.7.5:8...3.:805079 O !0..370.9.%30..3980-..38:7.309:.8.3507.9507/.2./8 503/:/: 9025.3/.8907.:90.0.7700..3.3./7.802.   !020739.30.%03.802.8.9.7. O .072...3  .503.805079..7.3503.3 O 072..9 O 89.9/.9/..8 3/./..380-.7.9025./...:39:202-07./-.8907.-/:3.2-::908 2:.8.0.7..3/.9503.3...28.-07/.7:8./. 17.3/03./-7.9   .2/ 8...7.:25:.7: O .8./.308:8./7:2:8.2-...9503//.280-.82/. 05.3 8:9..3.81.7..3/..0./.3.9.1-07/..1472.5/.-. O 4943 7443 -07:7:83..59.8.7../.7.7.8.8.3.3-..//3 O 03..3..3/503..8.3..39:8../03.3.:/.2 O &38:7 :38:7.3 O !0/.1.2-:/../.:/.8:7.805079.3 07.3.0.35035:.9.35020739.850 5020739.9  7../ 502:3:9 8:9...37.25039.3.3 /.%03.34050/.8.2-039:7.7.9.3   O 3899:808:9.2 O :19/. O %:8..3..../:58079.3$.5.3 &3/.2/../.8.8.2-::908 2:..7.38.8:7. O #-.:203./7..7.3.3 .8.7..380..8507-3.3/.3/.38..9025.9...9..3/.8.82.8.380.9/.3203028 O .9 /.39..9.203. ":7.805079-079:/:3 O ..3 O 07. %03.2 O &3/.9    .82 3:.32.35039.3 O .35039. O #.3.2.8.2/8.2.98..7../:58..2 8. 04342 .380/.380-..3 .9 O .7: 8. O $02.

9..98.7:8..2.. !.3/.28.%03.%03.250.2.2...7..-.7./.3/802-.3503.2/.2907..8...2.2./.7./:5.2..7.2.89.8../-:/.9:.2.397./.2.8. 3..%:.3 .7.3....0/:5.. 9443 203443/..9:5.3.3.303.2 05.8.207.2.3 2033.2:.88902848.8.8..5.3-007.3.38.95.32025:3./:/.8 / 8..9/8./:5.207:5./.39.8.7:. .7..3/:5/..3:8.7.2..2 /.3.3..805079-007.905.5.203.7.2.1808. 2.8.9.3 O O O O            !03.9:7.52.38 .3./0 3.780.3. 8. 90..5..5.8./.32. 203.3..3/.2.3.7.5.5.39/.8.8 .3  03. .3207.3848.90./..3.../:5../.5.80-0:20/.7.3.3:284..9 .3.2:.. 7.... 8.0  . -0-7-0..3907/.3:8.2./.843.3:7..3 20:.8.2./.3-079407.2030.3.9/./. 5..3-0747039.3 02:73.3 /03.2549 04342/.3247. .3..3-.2.:3:.9/.43949079039: -3.802.7.30507.7.38.3 .2.9/..7.8.3203.../8805079202:.9 O O O O O  ./..30507.3 ...-..3/...  .3 507..408.90.5.35.2207:5.2.39.2.-071780.9 /80-.-.2020:..0./.7.2.2 %:../.7.3/-.%03..8.38.5.2..320307.3438055078.2.3 2070.9/8.39.3202-07.%03.3.3 ./.203:-. .28050799443 203443 -078.

3:393/.-. :.3/. $:: .8:7..3.2-::908 2:.../.3503...-.3 0/.3/.9 .7: ./9:25:.8.3447   .3/8.7.95079.8:/43805.-. 0/.9.:3.7.7.3/03.3/2.-:.5.39./.37.3:07..30.7:8.7.3 ...9/03.:.7...0 !.9:7:3 902:7:3 89./0 3.7.50.3/.7 .39.8.3993 -07:.3 0/:/:.79.3/2.350/.38.9.3    5..3 /8.7./0  .!#&!#&$$ $&%#%  %%'% .9..2/.9.3 !07.9 00-..9   $03.3 7:30 0.3 /.8.3..  .9/.7...3 :.2/.37..:.%03.3 %0703..3/30.2.3.30-08.5. 0....37.-072..3203.8:/.8.2. !. /2:.9 :.3: !.503.9.302:.:.5.23899:808:9.3 0-08.3 .-.9.3 !03.9./.39.33.

9          ../503.502253.7.:305./.3-07:.3 203..8.

3 :3/.79..5.9:8  009.3../.0-93 .7:88902. ..78.  &3/.3./.9%0203:3  . .3 /.9.9!075.3/.39.7.39.305.  !03.93.9 /.3..2.380-.3.3507-0.39...7:.: .:5:3202-075078.3203.3.9!075.47.-..10.9.3/.3  !03.9%0203:3   020393..78089./.9/././.3507025:.7.

3:.3057.2-039::7.7.3.1.30803.3/.543/4   .9/.3/.  .3 :3/.3:39:9:8.2/.808:.3/ 2.39302.8079. O $039:8.39.7:8.7./. O &7.3 O !03//.9%0203:3 2.2.0-/50393.8 :39:-.33.3..38:3/.4394503.8.32.8.2/..78203..3 70.47.:..3. .3.9:078:7.3./-07.7.389.7.05./843..3.303/07 0..3.9.9./.3.31472.3/89..3  $03.:507025:.1805079-.3503//.92.7.8.9.3....8.9730.8..3/9:..3.3203.31472.3://.8803 %:8. /:. 8:7.8/9073.3 0/:5.9:0803.31472.9 O $.3 5.808:.8.47.32.:  .73 ..2803.3202..9:3.9.8/ 2.3503//.3-..3.9.09:7:3.9:.:97.3.3.:..../.. /...38.80.7:7.3:3.3..0.39..:2.3../.9:38./..2009.- 0:.3-07.8.9.38.3.3/.3-..8.840443.3  0781.83 8:7.9/007 3007 .8.9.3.3.: 507.. 2.:-: 0.1 O .38:7.5020739.3./...8/ 2../.3 507.8/.3. .33899:89079039: O 47.9.3:.3//423..88039:8.9:502-.9.3 0-:/. 89./..5.3 97../.220302./7..3203434./..3.3  .-07.380-0:20/.2..3   .9.9..1.503//.: 2.59.32.3/03.7.30.9 .3.3  :7.8:/.05..38. 509.3.3503:8.5.390702:..3.0.3/.3/03.80-.30:. ":7.9503.3-.3/2.92025:3./7./423..7.8..2.203/:3.:%4:7:.350393/-.2/.  0/:.7.2..9503.707.9/2.20.8.2:7:8.3.9/007$02-./5:8..3.3 ./.39. 203.9.39.5.9.-0702-.3803.8/ 7:2..33  &3/. O /.8:7.3907-.9..3803-3.3:3../..7.9 803507802-..3 O 0/.8..8-09:7:3.3/:3.-/.3443.9/03.0 ./83/:/.3.38050798:7.2-::908 2:.03/07:3.22..8..3503//.90..  . 503//.3/.3390.3-07:38:7.3!.340443.3 50702-.9:-078:7./. .7.9/%0703.9   5.3502-08.3/9072.3 .3.350393 O !03//.

-0702-..22.40503..3:83 .3/3.7:2.3..3:3.30.3-039:.9%.3899:8503//.3-0702-. 079...3:22:1. .9:.08:8.3057..3503.7.3805079.7: .9...2/.22.22-..1 /.9.-.3.3507802-.2.3.7.305..3:7././.207...8.880507927.39:8.8 507.3/03.8/ 89.3..3.8.-0702-.     ..3 2.. !0702-.3.39.. 0803.05.22.3447 08/2025:3.0/.3..3 508.9 .3. /03.3/907:8.-2030-./.3503..9805079.805079.-805079 ..3: 0.3:9 : 3.80-0:20/./.308:9./ .7./.3/805.3907-.-.- :..32./.7/..2:5.340.2.307.3/../.35.5.3..3503.:39:20302-. ..31472.3.2.2/0.8/5.7.8907..3803-3.9.3..7:8.92:.9:7:.3-..390.7.3.3/..9.3.:3 /..3/89..7 .9.30..39..7.8.90.3 -.7:8.7.33. .0723.3805079.0.3.37..3/.:0.2203..2./.7:8.9/%0703.1.8.3907/.9-:..2 039: -039:803-3.7:7. /.3../.9.3 $090.-:8:1/.3/:3...9 .3203.7. 203...3.308:8..1.3507:25:.320:... O O O O $03!07802-. 9025./.3. /808:.3/..2.3..9:.78/.380-.3.7..3/.2/.3 $03!07802-.1:388:7.3-07:38:78.8.-039:5748.9.2.7.2/...3.9 ..3 09::.39.380.- 8050799./. /.:0.90.7:3.3/825.-.3.2 %0703..3 ./..8.3.7:8.  .7.:1/.5.3.3.3 /. :8::/3 ..: 503.350393/./.3 %.3:3.503.98079.38./.3 %:8.3/.3/. 2: 3..3/89.2:.9.2./8 9.9.85.3..5.2 /.3/. /447 9.8907.3/:3:38:70.9.9...380507970-.9.32.    5.3/.- 3.35.35:8 39.38079..2 !03..35.7/./:.3503. 5:8.2808:.3/..-3.9/03.307-0..38.9039.5.3 -07.503..3: 507802-.7:7.90.3.2 ..-:8.:..927.3  $03-3.3-:2-:3:8:8 O O    ...8907.3 3..2-/..3/..3 $0-..8.73./ .3-0781.7:8.8.9:507802-.-:8.39..3/0.0.3.3503.3/:3.079.:/.9507902:.32: 2:8.7.7.3.3/.3/.32..22.8.3 /7...7.3803507802-. 503:8.3503.7.- !.

37-....2-/...9   .202-.347.3./.:0.38.9:2.-.3/..7 ..2.3 O 025:3.9:8.9.8505073.3/.340-.3-0702../.3.95..3 /825..5.9.35073.5..7./0  ...30.2.3/.208:9.7.  .3907/.2.9/.503.3/.3......   5.9.9.2/./-03.3/50739.. :95.3.8:7..5./.2-::908 2:.3.78.3 O 2.3...79.2 O 443...330074475.7:8..2.25:..

:.80-.2507.90.39079039:805079-07.5-.:.507.3.9-.3/.:.:..:$:. 2.5.3.-805079..9.3 405020739..:.3:2./.3 O %07/.3.30.3 2070./909.9-0-07.: .3.3. /   .9:7.:.3.39/./..9.:.5.3 507..3.83/.50/.3!0: 03.308:9.7.9:8  05:3/.3..3/.33.705:.             . .3..:.305.9:8  7.3/.3.7.7.038.9: ..  .3 O !.3-073.83... . 9.../7../7.9:8  7.7.3507.3/03..9:7.3.50/.80-0:2:7:8.03.2 /.2507.3-07/.2..7..3.25479 .5./.8/.5 .3.  !0/.3.507...35073.9/./.3202-.3 .32..7.$.30..:.73/.5.5.-.9:8  O %07/.9.:0.5.909../03.35.

3.::2. 1.0.5 08..8/:-..31.8.2.7..5..8.8.9 ::2..8.502-.3.-7.3:.3. O ::2.91.303.3.. 8079./. 5072..203./..3.2030..2  ...34008:9.4/.2...3/..9:7..5.3 /.-07.3-039: 08.:0.3/..349. .3::2 -.3 O %07/.39079039:          .32025:3.   :.3/03.:90.3 O 0/:.2./.305.3./.9:.30.. /:.3/. 50. $4.0.3:3./.2030..3 .3 :3/.2.8:7.3507.3/.3.../...3. 03..3.3507.2.3.80-..33.7.88.3/./...9  ::2..30.3 :3/.2.405020739.8....80-.30:.3.3 :3/.::2 .350-. &3/..:.3 :3/.3502-08.:3/.2-::908 2:.3.5.3 :3/./.:.  &3/.3/80-:9/03./.9.3.3.9.:3/.3 .3  .3::2.038 038 ::2.3 :3/.5.5.2-.9.8.2.7..2:2/.39.3/03.3207:5..3:30.  .9.508.3907.3::232025:3.3:3 0.39.3:30.-503:7:8 5007.39.3.3-079:8.3907.9:7.320..3 O ::2...3 :3/.3.3-078..8.7 5020739.7:8.2070..:90.3080.:...3:30.-07.3 038::2. :3/.3 ...503...3/.3 :3/. 5.380/.-:..3 0.9.3:3.3 0.2:./..9.038:3/.3.3.:90./... 8.7.2.-9 O &3/.3.3:30.. 3.3-.: 2.2::2.3:30.3:3/./.303.3/:3.390.5903.

$...7.. ..30.43/:3.3...0799039...3..7.7:/../0 /.3.2.::.7.3.. .3/9:840%03:25:.8.3.7/.3.8-.3/..3-3..5.3907.1.3.9.3/.3-.8/...8..8907.9.3 50-.350702-.7. O $..33. O %:8..7.3-./-.-...2-/..3545:././.9805079.3 5039305.9-:.7:8.3503:8.28203..-:8...8907.:.7.3.3.3 O $090.-.8.9.350309.7/./.8..:.9/.3/89.39.8/.-:. O 079./ .7.3.-/50703.98.:34 . .3 .3.380./.9025..8.2.079..2-0702-..8.3/.2503:3.3/825.9../.8.-0702-.38..8.250209.25.37.:/ 80.2/...3-.3-078./..8907.:34 $:3/..3503.2.7.3.3-039:.2..30-.39.3508.7.3.90....9:..47.8....3.3.3.200.9:.2203.08:8.2 3.2/ :8.3..8974342/..9/80-.8.3 /./:3.8. 9.2/.8907.3/03.. $0-0:23 9:8.:.-90.3 :3/.39039.:/%..: O %:8..-805079.37.0. 3.90..: 08:8.9:7:.3...3805079. 08:8.:5./:7.7.22.33-0702-..90.8907.30.. .- 3.3.../.9. 50309.:8:.3805079 !.47.3/%./.927.203.78805079.3/.7./.3 O !03..3.3./.0.../.3.3:83 ..350393/.38050791..8.9 9:2-: 9:2-:.90.. O !.9..0.7.3 O :7:17.8907.39009:.3/.9.8...203.3/../-.7.9-:.805079.:             .05.:.39:8.8.308:8../.2.89.8.9.3 .47.0/....8..2/%0703.3 16.: O .3: O ..8.9.380-.-07-039:5:8.3 O %:8.0..3.3-.: O 08:8..22.3/808:.-.....8207..2-.3 .3..22..9.3.3././9:8.309.30507.38.5073.1.780 -.:.3/.3/8.7.9 .50309.-039:5748.9-07503. .3.2.2./././.3.3#03.8907.9.3.7:8.342:3.7..307-0.39:8.9. 203.3/..- :8:1/. 503:8.3.3-07..3907-.22.7.2.35:8 O 39.3203.3207.. :3/..35.7./0  ./ .- !..39:8....

39.75.39.9443..3 #.05.9   5./.3. 7.3.  .8:7.202-07.443.3.-40/../843.5207:5.9903.9903./.39. %:.:.3/2.3443.3/2.3/.305.3 50/..:..:3./2.8:.39:.3202-07..:8890207.3.9.502-08.9 !02-08.3/2.3.3/..:%7..75078.-07.  %07/7/...3903907.3..  $89020:/.5/745.8.2.38005....10:/..: -.33.7.5.2-.5.3/03.9443..  ..7.35020739. 909.:../.9:..35073/:3.:/#745.7. 2070..5.3 .2-.8.39.3-.: 97.2.750393.:39:/:8.35073/:3./.. 3899:8070./745.7..2/:3#42/745../843.::39: /9.8.95039..30.30/:5.3/.2-::908 2:.805079203079./..3509.75.520343430/:5.39.305.3..8079.-.3502-08.3 9:.32.9802.7 /2.:88902807. 80-.7..202.3   .350507..05.2.05.32:50309../.9:. 02:3..39./.2./.3/..39. $:9.8.9903../.-4020307..9 #.:... 7.75..203:73.3203.3.:/..3 202-.3503:/03./.3/2.20.202-07./-7.38080-:..3803./.3.7.3.3 $89020:/.3. 7.3!07902.7.905.3-0708.32.2.3202-07.3.7 5073/:3.  %07/7/.3...3./.3/-07407.443.9./003/.305.92074849 0/:5.3/50739.3.820/745.3..907/./.   .90.7 ./.509.05..3 0207489.9.3 /.9:..79.35:8.443.3 9:.3.3 9:.5..2-::908 2:.3:39:202-07..3/..5073/:3.3.9. /.7.3::/. .7 .  .90.7.39.7 %/. 50507..2.3443. /.30.305.3-07..8.3.35020739.30.3 4342/.3 9:.509.70.2.32.3202-07..320.443.9:.9 745.3.9:.8:7.8:/.9.3/-.9.30/:5.8.7/0.5.!## ! %%'% ./03..5:.:7.3./.202-07.3...9  .:.3 5073...:.8.39.5.7 502-08./745... %:.3203:73. 7./-7 %07/.3.3/2.9903...2-/.3/50739.3 9:.38890210:/.5.3 80-.80.3 %07/.7.9.3.5.3207:5.

..0/..3.3..33203.3::20..:..5./:390780-:990.3 802:./.390..7 -..904342 507/./.8.3-:/.2.5.9.75.39.3802:.7.8.3/.5:8..88.2..3-07.320.0-07.39.9...3 O 02:3..7.9 50702-.0 #42 /.308.3/.3:9.38:305.35:8. O 07././.2030-.3..3002.3034.3/./.805079'03.3./745.57.3.8..3/0.3 502-.3 #03. #03.3207::5.7.88.3802:.3#03./.5.3 O 0/:/:.3.-.3 002..7.350:.203.80.2.09:83../5:8.:9.5. .8:/43.9/.3 O 0::/.390703.:3../:3#42/.35:8./0340.803.3907.3/.39:.2.5.3-072.30.7..9:.7.802.950702-.:/./..9507/..9/..3203.3/0.3.507902-:3.:.2.32. /0.3.9030.3.3/02-..-:.95.7.88.3.7 .2.29. -.3...3.25.9:7038.5:8...-.5/.2.  5.7. .2039.750.35:8.9 O :.7 -..3-.3 80-..503.7..3897.3803/.2:.. /.3./.3.2:3..:./30.-. 89.3.3809.-.8:/#03.39..8.30-./745.0/89: .:90/907.3-:/.3::2030-.7: O .38..207:5.507.3.3.30.0 .7:  ./.2. 4703.805079'03.390.3907/.38.3:.3:3.0   5.2.307.0 034.8:/ 0.790703.39.07.   :7..39.88.340 .9007.3/...

3.7-. .3 O 025:3./.32030.391 1.8/.890/.9.:.3503//.3/03.3/.8974342 O !07:-.302482070.0  ..502-.34 3.2-.50-40.   .8/.35027. 0.88.803.30.3.02.7.8.3:.320:.32027.3043428.37.3:8.38805079-44 1 2.3/.3.3 43.7.507.3.7: O 0.7.3-0702-.3:8..443.3.9.3 2.9/!479:.9.0.-/.3/./7802.3-.3/ !07.32074849 O $8902507/..7 -.3.89.8. 203.7:907/.1 O 07398.7..9.39.:7.3 203:-:7.3..2.93:7/.07././:52.3507:-.9.0.3243..3-.3:3.5.3/.3./.8.3.. /.3/..3/.:.3#03./.3-/..7.3503074.81..3 O 0.35078.7.32.3.43 $05.32025:3.7.3/7 O .3/.3   . /.35030..3/7803/7/.9:8 30..9 047.070.9.305.1 90320:8509.1 .802.-.1.3:7.3203074.2-/.0-0780/./.7947.2802:.3.20.3209.75..:./.38.:3.3-07.3-079.350702-..3/.3907...7::39:203.3/.:2: :8..902.34 8.8.39025.350-.5.3 O 02:3.88.8 O 07.30..3.7.5.9.#03.3.8.38.25027.2:8.308.3..

.3-07507.3$0/03 !0507.390750393.9./.907.202-0-.25:3.7.3 907/.3#01472.7.2.3..35030003.75.--0 03039.8./.:502-.8..5745.503.3$05..943207:5./.9/..5808:.7.2070.8.2.2.9:07.30.3.3/. 03039.:/. 9.3!.8.8.3808:..09:./.3   5.3:950-..7/.3701472...3/7/.8.2.7.94.8.074.9.3:7.7.30--..3-../.942-07.3./.3 402.070.59407..9.5.3-07..39.070.8:7..3 O $05.35030.33899:8070.2../.:/745.38.037'90../0.7:802./.390.3.070..907-:.: 202-039:808:..7/03.9:2.-8.3 9..3.80-..:243. .9/.8:/ 20.8:.793:907 .-789..0723.3.37.8390.9   5.3070.307.3-..3-.3/73.8.340.3/507:.3.3.3507:-.-.9:..29.:8/#42/.3.83 2.3/.2./.30.2.5.32025:3.9 503.8.39/.2.5../.80.90.3:.3.2..3 20389.7..9   ..3.3/7/..-2.02:83./:.39.3.507.30./:.3-.3..3:9789.9:.943 .3-07.3.7.3907../.3.3   0..3503074./:5503:.34 072.327505.390.50393.408.3:3:5.3899:8070.3/48.94 03039.3/. 032.9.!749089.7.3.3 O #01472..75.94/..3!07..7-.-2.9745.:/!07.. /0.7:./:5503:.:. 0.8:7.3/03.:.83 .3 92-:8. 507.8.-0750.9.9.3  .3 ..:8/742 #./.3 .32070.320-.:3  /..-.3/.789.39./.3.  .8.203:92.7 80202507.3 03039..-:9.9../.3-072..2.9/.. :.!.90.7:33 202-0-.3...7/..7..503.2..507.33.8:/#01472.5.9.94390.39/.3 0.9.3.20.3203:92.3 08.2-::908 2:.08 . 203.7.$3/:03.83 2..2...3.8.243./:55020739./. :....3/7980..2-::908 2:.75.3.503:.203.3.7-.9:8:7.7..789.3  .8...3503//.3/ #.745.9::39:203..308.5.3.:3  .7..5.3/..30/:5.3 ..9..290254.2.94.745.31.35030-.3!749089.3-07..05. .-0750.34 !479:.7: O #01472..43943.9.8.:3 /..38.38.8.9.3 443.9:.33078    .3/..39.3203:.5..3/.2.3-07./..8. :..

3503074.37025.3-08.7.35079.0 %2:7  O ...3%.3.9/..3.3#0.3 O #.25:30/:5.3 O .:3.4:8!079.3-.2.3. /.-.30%2:7  !07.947!49  02:3..39.3..3789.3502.347  .3.8.7.947.3-07.8.- 80-.- 80-.7-..3:.3 47..3503074.-07. .3/.-07.3203.3 /.30:39:3. /..2070.324/038079.35079.39:35..700 O 443.745.380-.2/03. 0.3.7./.37.7.380.8.2070.7.8:39:/:3.3789.3.347.9-..3/03.3./.3/745.47.:3.30.3 O !07:-.3503:.3/.:./.9.3/.3203.7.8...7..30.5.  033.9.3.380507902.38.!02..  ..9/.8050793. 3:..50/.3745.3.3203:..3.3-077 503:3.3 -077.5.2030.3./-:7:/.5.3.9:7:9 203.38050799.5.3 .2./.288902503:3. %07.-:9.4:8!079.4:8!079.2.9...9.5.39. O !03:3.3 08.33203/.30%2:7 $0.0/.3 ..5.9..8.59..347.-07.39. . :.30-:.9:.3745..3/..7..90.705.3503074.0%2:7  O .2.3.3/..7:/745...-.32030.0 %2:7  ..391/.3#0.3745..9../.7 -08.3.3:39:2030-.35030.3$.9./.0/.3/.-08.8.7.3907/.9:...2-/..3/.7%2:7.3/ 0745. :.3   .39038../.9   5. O %07/./.7/.9/.5.3/.5.2-::908 2:.3.39.3/ !07.3503.745.7:/.9474342  7.2.3203/.38:3.8..503.3.3:39:2030-.35079.35:3..3.-:9.09:8./-:7:/. 4/ 4850/.2...3203.3 2070..3574/:5079.87.5.8 8:907.308.2:39:203.!02.3.#0.307:5.5030.2.3.380.301803   .8:7.7.9:.3/.3.80-.8.3243.9 47.3 O .3%.....3-.7.3-.789./.3.. O .8/.:.3503/474350393:.3509./.3 ...9.3503:.9203.2. 2070.502./.0-..7..9.8..8/..2.38.3.3.9203.3/..39..::3..2-/.0-20:.0..0/.5..93.  !030.

3.3907/..47.#0.39:07.9802.3-07.3/03.7.90./.9:.3507.324/0380507997.9.3.8. 20325479-07.8.3.3..3 O 07.22033.3-035.920250793.9:.8.3.3 9.3 O 07.3..7!079.320307:8.3 5030:.-.78.3./.30-.3.3./-.507:.330.32070.3.9/.730.3/03.39.7.3/79..3.3.3 0.3. 907-.7.3907/.3080:7:30./..5..038.3.502-.5..39...3/.203.3202:.35:.2/03.3.3 # /.2.30-01803805079.7: !&%#.7./9.850502-:3:8. O 39.9203..3.35079.3.3:2.502.830..39/.3.99072..3 !079..3503:3.307.3..3 0203907.203./.9.5.3507.8.3.1/:5509.3 /.7.3.8 .3802.3/.7 $0907:83.3..39/.9 /50793.85079.9/:8.7.2.380.25:30507:.3507-.8..39.39: 443..8.3..2..7.5.7. O ..9/30.7:.30.3.31034203.9.5./.3..  .3503:7:8.038 .9:88902503.3507:-.. 03907.8/.3/03.7.3..3#$ 202.5.3.5 O %.2503:3.9.3/.3-07-03:2308909 43943.350.3/03.8.2.0.3  .3.3.3. 9.350393:39:202-..3-07.3/.3/.3/3.3.8.  #03:3.30- 04342/..947 03907.390381.3...3805079.3/3. 889029.3502.5. O %.7.85079.3/8.0/.-0.3-077 503:3.20.8.8.3./03.5..3903445079.3/-:.3.3202.39.3!079.3.3.7.3805079503.3. ..3.04342/8..3 /.3..350393/.39..::5:39:0507:.4:8!079.5./.3.32.3.3 20250703..3.9:.7574/:5079.9.7. 2308909.7.3.8:.3/.3509.3:39: /085479 038805079202.3203.9 203.2.

.3.3/:3..3/$.3.35:.9..7.9.390.3 %./.2.34007. ..8.3.....05.3..0/.7.5.3.2.9.:39:-007..7.-:7:805079/.9/.3.3.3.. 0/.3503:.380.3 $0.3503:.3 .3408.2.35007.9 8.3:2..33:.3.3/.5.3 /.3.7-.3/.7.98.7.25079.2..3.303907.3-....8.3/.3..3/79.4:8!079.3 03.7..2. .35079.93.3 0.2#0.:/.391/.3-07042545.:7.8.39.3 !09..202-40.2....5. /.3..3 -07:7.5. 2:/..31034203.3502.3.2030-.3.2.390780-:9-077.347 907/..4:8!079.9:.7.3 03:3.:: 3202-40.9.38. 503:3. /.39.#0.3805079 507:-.       .39.5.3-.9.288902502:3..3.0/.3 20.9.9:..8.3.9.3-07.3..-.3-.3/77.3907/. !07.90.3.2/.3.3574/:5079.3 0.3/.3/. !078.. ./.3.3.9802.8.!02.8.9.8079..3.3./..2.34002-.-08./03.3 503.3.3.3/.8.3/50793.8.2-039:8.3!0..0/.8././3 9/..35079.-0708.502...3:3.20207:.8.805079/.3-0703..307.3.805079.503../..9.502-.7: 503:3.257 8.203/.35...9/507./8.3.: 9038.3 O .3%.3907.:39:203:8.8.3/8..7.3/.3.907.

20::/.3 .5.07.3:39:203/.32.9 O $.3 O !03:3.3.3 9:.3509.3.:/9025.8.3/03.-../%.3 903.2809475079.39.5..#02-.07.0./.3./..3-:7:/.8.  O 0:.3 O !03:3.:.-.35:.907.3.7.8.203:8.3.3.9/.9/9.9..257807:5.9.3/.3--03...3 :2.3 O 07/./:3..3/.502-. -:.3 !078.39034424/03 2083502-.3.3..280./.3.8.5.3/.7.3/.  ..32.9/:8...8.9..350:.3 -07.8.3..3/.32083203:.7.05.507:-..3./03.3.3:39:085479  %.2./.3.3.3..2574808503.3.:8.:/79.9.3203...33.3.59..5./:8.8.3 07.3-072:9:93 /.:39:203.5.3503/:/:2025:3.3/.3.2.3/.2.3903.3 502:3:9.7805079:..3.3.3.3.3503./.3:3.85079.3.390381        .380-.://.890.39:/.8.3:8..5..3/:8.7.35007.- 03.32070.30-390381805079503:3.9/.7805024/03. O /.3 ..3 O O O .8/03.3507809::.3./.2..7  !07-0...3 5030:.2.3/.-077.3/.8-0:2203.3:3.30.7.3.3503/:/:0-./.3 03907.3..3-.7.39.3 5079.3 79.3  %.3807:5.3202-07.3..3-07..04342 !.2..39075..5.2030:7: 2.203.7 -08.3.3/ .. 9.3-3. 203.38.330.::5 :39:80:7:503/:/:79.3.-078.3802.3.2.3..38.380..3/.9.:25:7/. 03907..89.7./.7. 3200-..8 0..#0.390.3 .3/03.7..0-.8.3.3..9.9:7:9-07.9:.39.3-.25:3 0507:.5037.304254 8:5.7.8 502.-08.5.8..3. 3..39/..3/.5509.3/..9.:7 8./.3$0702-.3 50-.-07:8..3203.3!740%.5..7.9.25:203. 889028.3:3.92030:.3..::5:39:203.3  ..35007.3..9.2...5.3 5037..9203.380.35079.9203072.2..7 -.-.7805079-:..3 79..9 9.3.0:.5.35078..3 .7.7:/.: 007$02-.4:8!079./05..:7.31034203.0-.3507-0..35079.3.2.8.324/03 3200-..3 O .39:.3. 9.-.3/.0/.

3203.-03.3/.3:7.8.3/./.343.3/.3 O $5333033 208350239...3:3784..3/.3/.3.5.2.8:7..3.390344-.7.92030/..7.28.3/.3/...390.38.9/03/.-.2-/.307..350303:3.5079:2-:.9:2.3..3203.950. /:.:/79.7.23007909./.-:7-.9..3.2.8/.30-.4:8!079.3.38079.09:8.3/.3/.9.3 O #0.35073/:897.59.28..38:2-.9./.3#0.324/.3.324/...5078./:..2-/.-:7.3203.3.9.3/.3 .5..3 0:39:3.7.58079.::5/.350702-.202-.805.5.770..70.75.3   .5.390/...9/50793.3507.-07907:8.35073/:897.3 203:3.4:8!079.3 #0.3:8.4050.0/.920239.3.3:3784..3 :2.3.950.3 O .3-07.503.-...38/.3..3903.4:8!079..3/03.305.32070.3..2.39: 203.32.5.3:.   5.3..-.2:8.3.35007.4:8!079.3/...8.7/.4:88.3 5073/:897.3/.380.4:8!079.30--.3.#0.3/.3 -3.5.9.3/.7.399/.35073/:897.3..2-/.9.390344/03.3202-40.2-/..5.390.9   5.202-07.8.3-07.7/.-:7.805079#0.4:8!079.947 1.20:./.320.3.947:9.3 !030/..-03.5../.3 203.3203.7805030/.3 .2-/../.3-. ..3 !03:8:8.3.338.05.3. !03:3.7.3/.3 5030:.-03...59....3#0.2-/..3-03.3.32030-.3-0:2203.3.8.950239.3 05..3 080/.7 $02.3 .1.380.5.3-.3 ..30:8.5/./.20../.3 080/.920239..5./.3  ..28..2.9..33/:897/.8./.9 O 0..4:8!073/:897./.2#0.3/..9.3:.3.9/.5:.507:-..7:805079033-07:.7:/.9077.75.-:7 /.307..4:8!073/:897..5.9/5.3.2574808#0.5.3/..35:./.70./.3. !09.3.#0./.3/03.9.30--08.2-::908 2:.907/.3.9.3/.4:8!073/:897.5.35073/:897..9203..730.-.8-:.0/.3.2-/.3/03... 3.3/.3.4:8!073/:897.3-08.390.3.39/.7/779  /07..59.20 .3.5.3.-:7..4:85079...2.3203..7.9035030:.3 !74/:/.9/80.8/.507: 203254792./..5.3.3..//.59.38.-.8.30.50239.3:.3!073/:897..-03.3..3 2030/.9/.08 /.3.3203..3..3#0.3.2-/./.9-.7.3#..39.9..3 O 0/:.230.50702-./.3#0.5.3. O .

3.:/42078.3-.7.9/03.3 /.3.9/507/.7.9.35079./..3.35020:.324/03 5030:.7: /.2-/.85079.3..3.3       .35073/:897.9035079.32033. 0-.3/..3/.3.3203/.5.

3 503:3.9.4:8!073/:897.3 -.3:9-..3 O 79.5..3::3   0.3503..8.%03.3.9.3/.3.05.38080-:.3/.30  ..9.7..35073/:897.2..2.330..9079039:/50703.3.9/0854790207.-07907:8.3/.2-/.5..7.3745.5.8.5203.3:8:83.3  .9   03..7.3 O 0..3.%03.3..3.3:39: 0507:..7...5.820207:5.75.3203..7.55.30709.3080.820 .503. O 03../.308549.3.7.3/..:9.5.5.5..3203/47430/.30:39:3.3 9/..3.907../0 /./.3-...3 O &39:202.33:9.2-::908 2:.908./..203/:3 3/:8972070.9203.2../.3  ./.3.33/:8972.8308...3.75.3..3:./.7:/8.30709.9/.5.5.07.30--.80:.3503.3...39..32070.#0.79.3/.5.7.3:./.9907.9./.9.83 2.9.3-.304342   3.399.3   03.3507:-:3.5.5202:/.9./.8:7..907-0.30-5...8/.39.9039.379.31..2.8.9..308./.8-:7:.202.7.59..3-.3202507.94704342.792..8:/2507.. .3:39:203/.8.:3..5007.8..3/.7.3 O .      ..7.3.8.7.780549/.2.35073/:897./03/07.90780-:9207:5.59.:.30-:.35007.5.9203.7.2-::908 2:.3.3-.%03.9.3 O 2507.3..3 0-02.5.3-.3/.-.3 O 33203/.5.9/.3 O 03/.5. O !03:.3.3507.30.9507/.7.. O !03.7.2:.9.3.9   5.71/50703..5. /.32039.38.7.39.3503:.3-079::..8:7.-07.380.9.39.89.3-:7: .8.8.-.30:.  .3. O 02.

8/.8/.08.8.3507.3502.-07-039:9:8.3 .3 :8.:3.5..503:3...7.507-:2.320:.0  .3.7.8..:.3 O 443.3 50393:39:203.3/03.3/.20203:0507:.7:39:202-07503//.3-0708.3.288902503:3.5.3798 053.7.3507.3/.3.3.3 50/.9/50703.3..202:5:/.3.88.5.2.8.3.20.380..35039./80-.3-:/.3070./.3.3-.405020739.9   3.380/.2...9.3 O !07:-.7.-:9.39.3/..8..8..820/..2-/. 803:7 8032: O 07./-7 703/..20.32507..7/..3 %07.3803/3.3 9075.39.7.3.3202. O !03:3.39038.8:7...3-07:.9203:-:7.8-. 8005.380-.../03.7.0-20:..3/..59/./-..-07./.3.391/.3 803-3.39 O 070.   $4.7.8-.3443.3  .2.38035.3.3203.3 O %03503.3            .388902503//.3507..3/7   3. 5.35039.3#03.0/.780503//.2-::908 2:..3 0.3:7.3-..//.3/.8207/0.3 909..3507.- 80-.3574/:5079..3.320.0/.35079.3-.3 !03//./-7.8.3/.3507.3.3-0708...3/.3.3.4:85079..:34050/.30-01803 503:3.#0.5.7: 8079..3/.502./.3 -.3.3.9443.3024820.8..3.3. O .3..

39.02./.3/..9..:.38.3 O $08:.9.3-..3.5.05.3/.2-784207:5.4:8!079.3.3:9./.5..8 807.0-:7 O /...3/..3.3-.3/.3 O !0303.3:5.380./.5.92033.7.3/08.7.07.503/. -..3 503.317..7.9039.3202.3.3/./.2808:.39:50707..9:-/.3. O #0..308.3/03.5073.3 50702-.9/58.303/.2:.305.3  .99039.5.35079./.3/.9/.30709.#0.3.  :7.3 .:9.3033.3.7.8.8.35079.3.3-/.9..9039:.:-.7.9/.3503.90:39:3.9:507:-.5.90 9025.3503.3/02:/.3/.5/.3/03.3 0./.3-0708.3.3-..5.38/.8:5. .3:9 -.8..3 #0.5/./.3/03.5/...5.202:/.3:9..3-.32:7.7..0.390780-:9.3 O $02.30709./.3903449/.203/..9:9025.8.3/.9203./9.35073/:897.30--.38.38:/.3.9.5.9203:-:3../.3.3:9/.5.7 -08.3-.3  .7.3.-07:..78./.90:8.3/79.3/.3.32:7.3.3.-/..7.8.             .3/.805.3/.38:/.8.3 80.: O $8902503..380-.3.3:9/.9..390780-:9507:/9.3.9 203.4:8!073/:897.3.3...7.9:507:-.3#0.348 .35073/:897.3.3/.3/03.50740/.3 O $8902.3.3/..3 2..:.5...:.3..0-:7 -/. O /.7/.3.3203/.3203.2203074.3203.3/.3/.9202-.3..3   !.7..3 207:5..3-07:.-08.9503.5/03.3/.2.7./.2032-:...3 !07:-.3.3:9.38079.3 -.75.3.../.3 8:5.8 O $08:..37.3..9039:202-7..3.4:8!073/:897.9/.5.3.-.08.3-.5.5.34003907..399.3.3.3.

2.3 0.304342/.2.35007...9..32:/....8:/.7.8 503:7:8.9.30.32.8:9.//.2.3500:..30-./.400:.32.380.3.9   5.2.390344.. :2.3 .203.3/..3:39:0507:./7 $07./843. $##%$$%#! # %%% ..3803/7/.7. .89..3:39:8..5.::.:50742-43.90.7. 8.3.7.9.7 503:3..390344 .:2.8:7.5      .30-:.0.8.904342.3 /.3...340903.3 9.7. 0-.5.0:.3 203:3.3. 05:90.7.3.903.28.32:/.320-.3:39:9::..3/2..3/03./.3: 9:.3907.7.07-.7.3 2039073.85030:.3.3/2..380.35.3/./..:9.2 202:3:9.3-0.. .9..3203.3.8-07.-3.3 -08. /:3.8050799.0.3.2-::9082:.7.8:7. 203:3.-:7:.3/:8...3 502..0-.9:39:9::.7.::/ 503:8:8.8.3.80...3 !030:.-:7:.3903..3.3 03:3..95079.7.3 03/:7 03/.78:3.2..3.:.9/.28.38:3.3.-078.3.7 90344.: :25:.7/. 502-.3043428050792042-43 -07..7.3./-.5.8. 24/..7..3/825.:7.3.3.. 9/.3.0.3..5../..3.9.3 %.9..37.3./84.3 42-43.3802:.3.8.3 -.3.3 4342.7.7.39..408080-:..30:.38:2-07.3-08.30-93 502.7.35079:..7.8.32:/.3/./07.5.7.3.30.30..805079:- 58..7./.3903.8 %03445079..9..3/.:.: 03:3.3.33.30434297.. 2083  .. 24/.3:8.35079.2-::908 2:.:97.9. 0./7:39:0507:.30--.9.35.30.9:902549079039:907:9.9.373..3/.8.35030:.3 0.3..3 07-039:8.3   .35030:.:7 8.3-. 8079.32025:3.9   5.38.9.7..3 -072:82805079503.9.7.3.388902503.9..9 80/0...3.7. -:.-3.202. .8.7.8:/..3/03.3.2.. 0..2.95079.30..9.8.3.3 .8.3..3/..

507.347.3 02.39.9.70.&43 007$02-.:2..3.-7.347 . 5.3.9..9./.3203..:/.9.950742-43.3502-08...3.250742-43..7..3/..9: :/.3-92.3 03.7 .2.3- 92.0.3/:8.:80-0:2 0/.1.3 80507943 ..3.30-03..3/$:3..503-.9:.9:0.340-:7:9025.!:97.33. .7 .3.:/.9/$0./50242-43-92.3 47./%.3798 .2 #.5. 02-07.

8...3-0309.-:7:/.9...: .20347009.9   5..38:2-.5..3-92.9.35079.3/.3.:805079-039: 9:.3/..90./50703.3037 #/0/.70./.7. O &3/.70..3-0-07.3.73.8.3./.5..5.350.:/.9.....7.3/./.3..3..3-/02.3-..08.95.7798/..38.3073.3 .2 47.30.5.3 :3/.3.3./.3203.305...-./03.3203:3.3.074-4405024/.503:8.3. 0.../:8..7.33./.250702-.: %0-: ..3..2.3./.507.8..309.3./. O 0250703.. 0.80-0:2-0702-.:2.309.507809::.2.3/.507:8...80.3.:39:203:8.. /.2-7 %02-..:  .:/.:  .3.3544  .2 .3-07.0389.9.380.7:80507945 902-.203/:39.8-92.20748.75./.95079.39.3 &-.42-43-92.5..3.3502..8.2-::908 2:..2.805079...39./-. 502-08.83   .05.7.3 O 0250703.33/.3503:.35.309.3 -.2-/.203:9889029470.350742-43.7.9.3/03.3.8:7.2 O %.2-7/../9.207.3 203.7.3./...-0.9.3903.3-07:-:3/03..342078.2.3 O 07:8../.../. O 0342078.3.:   $03.342078./%.397.3.3507:8.3/42-43 03039:.305.209./502-0.3/:.9.7.20.: 03..3:39:203...3-.3203/.3502-08../5073.39.7.8.40503:8.: 45  .3./843.39/.

 -.:39:203:95 8:2-07:9.247..73.5024/.83 O 030.350303.30434279807.3503...7./.39.3./.7:  .3438089.3507/2.9.073.3-92..388902503.3   03..5.-0 .33.3.3..80. /.:2025:3..2.83-.9 0-03./9.2./.95039.3 .38079.3503.3:2.3.904342-07.3-08.9%..70.8.2.3/.30%./.!0.9..   ..30.: O $02:.8.. 5.203.309..3508.7/.2.7503.:  .3-07.280947507:8.3.38890204342.3:8..4079805.5:8.3503.9.3.47.9::.3.35037.2.2.05.3.3.7.798./-03.2.7.7-.340798 .30.39.3.3 O 030.:9/.723./.3...39.-.30.203%.9.9-07-.3..9   .2 02.-.3749.7/%.3./ O 03:7.39/.3/.72 05.05.503079.5.305. !0702-.904342.3500-:30.8.3.3.3/..7.5.9502443.3203...3 O 0.: .2.-.3507:203/..0.:/.9:.3  .3/.3.3/.9%.7.   5./ .3.50702-.947 1.5.8.9.39.7/:.90-03./%.9.5.380507935. .3 O 3/.%.8.31.350742-43.-071:3880-.3.3.3/!0..:2907-039:/%..7..3.0.3.:7:8.75..8. O .5.35079.:.-.99025.3./-7..342078.20203: 0507:.3.3:9.2-::908 2:.2:7.303/.0..3.5..9.304342/..90.$25.2/03.%...3..2..302:3...3.90..3./3.3.3../.7/03.380-./.3:3/.2.30507:.3/.:   5.354990./..5.:/9:.8:/88902503//.3.3/.08.3 507-.3:2.7.3.3805079:.33/.9.3 5073../.9:.2.30.507:203/...32.7.3089.7.8. !079.3/.0..0.7. /5.3/-07.8.3808:. O !702:2:39:5072443../:.9:.8. 80.342078.3 :3/.3.: O 03/:3050393..: .3.3 !0702-.3 O #08/03/3007 30070..3.2.3798203..3503/:/:/808:.7:39:203039:.8.8.309.947.502-08.!.:.5.3-.75..8./808:...:8.3/.3/.2-..3.3 8.3-:.7 -..38:2-07903.3.:/.3-:7:.9.52089202-:.7....3.203:8.9 27.3.8. O 02-.35.9..: 0.38:2-07.8.3/.-.3./.8:7.8.7::39:9::.32030-..39..47././.9.: 909.3.3 /-.:.309.:.8.$25..:-0753/.9.

9.320-.3202-07..309.202-..3203:3.:203.9../. 8079.3../.:90788/.3/-003:400283.3:39:503.3/.3.-072..3 05. 5079.. 32030-.8.3 503:3.75.35030:. O .-08..80-0:2-0702-.3.30709...3 2025:3..803.3.9/03.75.5..-9:9/. 9..3 447 O 447 .3/.0434297.3 0385079..3:39:/085479 O !02-:.2/.3.350742-43.3798907.3 903445079.9.32030-. 080-.39.3...7   %07.-:3/.:22..0.342078./843...3 509.745..3...3.3 -0702-.9.507:-..443.3..8 /..5.3 ..3050.8.35..33..7.3 50742-43.342078.:/..3.347.:3 .:39:9::.3./.3..3 447/.3507:-:3.9.30.30-.3 0:.34024/.3$8902 .3798/%.%./.05.3 O 9.33.95079.3.745.342078./..8.5.3:3./.-.3./.3../80-.7.7. 503:3.2.::.342078.-:.3.8380-. /.0.7:/.:.0.342078.5%..30.:.3.350/..3.3503:8. 802039.32039.:  .2-7/:8.3 043425079.5.9..85079..204342 5079.3.30:39:3.5.3:9.0.7982:.7805033.3 502-.39.0. O 03..2...8.3::/3.30434242078.9.7../.././. 0.20.3././.3902545.33.7.3-92.:803.-./.:39:202507.3503.3:.8:/507/.39.3.745.203:8.7.3 503:7:8.3/..3 0. $..3 O !.3.309..3-..95079./.7.7..2.0723.3907537 /..3.947 1.324/.5/-3.3/.3-..: 90-: .33.3.35079.3.507:8.3/.8.3/:3.3%..380/.3 O !0702-.33/:8..8.3.3085479    .:30.83 2.3  ..3..-:7:.3/.9. .3:39:050393.780203/./ 04342/03.405024/.-.5.7:8.35079.9. 5024/.3.2.3903./7/.28..   $4.7..9.30.7.947..3509.9   0.230.3/$.-.39./.3 /:8.3. 503.7/..30:..388902503.309.8.342078.3 -.3043425079..9.3..3. ..0207/0.3 O .3/.:203.2-7 902-./.3 O !03./...9..3.3043425079./.8:7.:39: 507239..3.9:-:7: -:7:3.2 .2.3 $8902503//./0 5024/..3.3. 90344 438089./..302./.3/.-.3.2..: .38.5 889028.:-. O ./0 . 9.-.320-.345 %.:/.9./.730.3.3.9/./%.3.3/. 7.8..3..-.3 O 0-.3 -07549038203.31.8./.8.37.3508..../.3-0.8907.35.9..-.35024/...3:9.2/..90.3.3..7..3.0..2-7 O 0.3 093.7.3.38.:2.2-::908 2:.::39:9::.342078..3 -03 -03.3.

 307.7.309.35030:.38:2-..3/..28:.0907..7 O 0.3 O 0250703.03843.7/03/$3.3507:8.38:8:09.5.250702-.3.33..5./%.3   :7.3.-..9.. .. 0.!03.3/-.8.3798/..7..83/%.3.8.9.$30 O $309/.3..7..25:3 ..3$0.3 09.502074849.-007.-.203072.7.39..8/.32070.8..2./03.3.7..3-.2.3 2070..7..: 09:./.393/..25.8.3$90.37:2.980-.327..038-:7:.8.39:... 9::8079.8:.3.  .:/:25:..39079039:   07.0%...350..../-07:49..3/.3.309.3.3:39:2070.32.75.3.8.7..3!07.3 ..3980-.307. . /03. -.: /09.-/02.309.:./2.5.388902503.-202.390./0  ..0/:..9.3/-./.7.32..5:7.:  .309.438 079.507-0.3..503:8.3.5.780:2.:/.7.2-.3903./ %.0.9507.3.-.3 O 5.7./..32070..527.-:.2203.38.3.32070.8050798890270/9 88902503..9: 902549079039: O 070.. 02.49.3909.32030:.393 544 54409.3..09.3. .2..3.3/.3.3 .3 O O O  3.3 /..380.5030:..3.2.-.3..309.:-07:9.29745.2-40502-4743-:7:.3/-0. O $890290970/9 O .: ./.3 :9.9.-.32024/03.305.:-079:8-.3.3..500-:3 0.:/03.0..3-0703.3/.3/-.7.80-./.  .3./.:3 0250703.3/.3 -0793/.9.8:.3#..3.3.830%..3 /.3.3..-..3.3 -0309.0.302...33/03.-:./.3037 #/0/.3:3.388902503470.:889029470.25:340 0 9.3203/./03..2030.3./..809.27..9:7.2-.3-...5.80-.4030. 80-0:2507.9.503.3:3.3203:3:..9..37.3.09..050./.-0-./.3.3./0 3..39..2.7...380947503.5.7... 09:.2.. 3.30-703/.3-:7:3..7.0.9.:-:7:.7.2070.92030:.3.25030:.38.. 2070.327.350-.3 O $30507:202-:.47....3.3-0703.3203.3...3/03.25:202-.-:7:.

3 09:.8 O :7:3/.-.90780-:9.3:39:.802-.050393.35:3.79079039:805079.83 O 0/..3.3 04342 O 5.3-:7:90780-:9803.3.33..::25:.3232:2.35007..9.9..39079039:07.9:3.-0-..: O 5..37:2.3.9:.0.3-007.3940 8080-:.7:2.83 2.9:74047.3-:7:/.3202-.3.9079039: 8./30.25.32. 02.7  $8902.:2070.:.3./%.3.3 -:7: .3 O $047.7/03.39..9.0./.7.438 502-.$8902503.9.9.-..3.3.8:%.7.30%.7.9/.438 O !03.3./03.3. 8.3.32070.438 O !0..507-0.3202-.3 /003/.:.3...3  O O O $8902503.-:7: /-.3.8:. O .0..3.3.202. O $8902:7:0-.-0...-:7:/807.-.8.:/.305.82029025.32.2-./7:2..9-..3/..2-./.380-.3-.2.8502-.34050.3.3-:7:3/..8.438/%..2-.880380.  $89024397.9.2-.3..3/507809::  .80..:3 /03.3./.9...7:2.9.

3/:7.2.

3503:7:8.3-:7:.3.3 .-20373-:7: -:7:90780-:9803.25.3-:7:/-..7..0 %..3-:7: 803. :39:203/.-0703.-:7: O .:-0-7.2070.9.75:..39..038. 8.3.9.3..0%.9.3.3./9025..320207:.3.3:39:202-.3.3402.8 $89024397..3 /.920.:      02.3/ /:-07.3..9-.5.3202-.3507-0.0..:/-:..3.:39:203.3.3503/.3..8:-:7: -:7:3/.750.3207:5.3-079.7.030.30507.402..0.3:3.3/-07.3-:7: $0.2.3/.../.3/.92...3 !0..3$8902.: O ..3203.3  ../%..::.507-0.0.5.8:..39.3.805079 88902:7:0-.2-.7903..3-:7:3/.303/.

 :7.:07.382.003502-.3.705.3.3508.0.38.3.9-0793/.3 907.3.353. 39.38202..3/..304342/%.:7907:80%.3.5. O 0507:.3202-40.7.3 20250703.3.2.-./.50702-.38:7.3.904342%..3 02:/.2.50.7..-.9/8.3.38.304342/ %.39.5.3 50/.30-.30.38079.3.7.507/2...3.3889020.338:7...3/.75.3..32030/.3/.380-.32030/.350393.50702-.7.792 38:7.:/.3:7:8.3.3/03../.3.3..0./.80-.39.:/03..3 38:7. 38:7.-..38.3507././..3.2:7:8.3.3..:7.. 38:7. 203/:305093.3.39./.383.3.9/.350325479 .8.3/.3    .71..3 O 07507.:/03.3/03.3.50702-./.05.9.3507/..38.3 O 3899:80.3.302.7/..385073.9-08.0..3.38.9:7 O !07.3-92.:3  .79..0/.324/03.-:7/.33899:80...950393.5.38.2.0.5.3:39:203/:3.7.9.350/.503085479/.3. O 0250703.9 O .33/:89709.325479 085479 203.79.-07./.3.3.304342 .3.30:39:3.3507.3..-.3-0747039.730.3/.3 ./.302:/.3/.7.38/.9203..7.75./.5.3.353.3.393 O !03:-:.5.3320208.338:7.0-.33899:838:7...250702-./.3.3 :7:8.7:.38..30-2:/.35073..2 50702-.338:7.3/.3/.3 50/. . /.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.