SOALAN DAN JAWAPAN LATIHAN BUKU TEKS TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Latihan muka surat

4. 1. Bagaimanakah masyarakat pada Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman Mesolitik kepada Zaman Neolitik? Jawapan - Berubah secara evolusi disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, antaranya: - Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat dan tidak berpindah-randah. - Bercucuk tanam dan menternak binatang. - Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang lebih kukuh. - Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian. - Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian hidup mereka. - Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan undang-undang bagi kesejahteraan hidup. - Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara meningkatkan hidup mereka. - Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya. - Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem barter). 2. Jelaskan bagaimana masyarakat pada Zaman Neolitik menyara hidup mereka. Jawapan - Bercucuk tanam, seperti tanaman gandum, jagung dan sebagainya. - Menternak binatang sepeti lembu dan kambing - Aktivti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui sistem barter. 3. Terangkan keadaan masyarakat pada Zaman Logam. Jawapan - Kepandaian manusia melebur logam khususnya besi menyebabkan manusia pada zaman berjaya mencipta perahu dan rumah. - Di sesetengah tempat, pada zaman ini telah muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Petempatan besar ini kemudian berkembang menjadi bandar atau kota. - Manusia sudah pandai merekodkan peristiwa yang berlaku dalam bentuk tulisan. - Mengetahui cara-cara mengebumikan mayat dengan iringan bekalan kubur seperti tembikar, makanan, alatan besi dan sebagainya. - Alatan batu diganti dengan logam. - Pandai membuat tembikar daripada tanah liat dengan ukiran-ukiran yang cantik.

1

Latihan muka surat 5. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ³tamadun´? - Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, plitik, ekonomi, perbandaran dan sebagainya. 2. Nyatakan maksud tamadun pada pandangan Islam. Jawapan - Tamadun bukan hanya pencapaian atau kejayaan manusia dalam pembangunan fizikal semata-mata tetapi juga aspek rohaniah yang menjadi tunjang kepada ketamadunan menurut Islam. Latihan muka surat 8. 1. Senaraikan ciri tamadun. Jawapan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Petempatan kekal. Kehidupan berorganisasi. Sistem pemerintahan. Pengkhususan pekerjaan. Agama dan pekerjaan. Bahasa dan sistem tulisan.

2. Terangkan ciri-ciri tamadun awal manusia. Jawapan - Petempatan kekal ± membawa kepada corak kehidupan yang sistematik. - Kehidupan berorganisasi ± memastikan kestabilan dan kemakmuran. - Sistem pemerintahan ± untuk menjadi panduan dalam menjamin kesjahteraan. - Pengkhususan pekerjaan ± membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi. - Agama dan pekerjaan ± manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekelilig. - Bahasa dan sistem tulisan ± penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan, pentadbiran.

2

3. Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun? Jawapan y Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, penternakan, struktur pemerintahan yang lebih teratur dan berorganisasi serta mempraktikkan ritual-ritual tersendiri dengan mendirikan rumah-rumah ibadat. Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain. Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka. Manusia sentiasa berusaha untuk membaiki kehidupan mereka, dengan itu, mereka telah mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Mereka juga berfikir bagaimana untuk mengatasi halangan/cabaran yang melanda hidup mereka seperti banjir, kemarau, cuaca panas/sejuk, dan sebagainya. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda, dan sebagainya.

y y y

y

Latihan dalam buku teks, muka surat 9. 1. Senaraikan tamdun awal yang terbentuk di lembah sungai. Jawapan y y y y Tamadun Mesopotamia ± Sg. Tigris dan Sg. Euphrates (3500 S.M.) Tamadun Mesir Purba ± Sg. Nil (3000 S.M.) Tamadun Indus ± Sg. Indus (2500 S.M.) Tamadun Hwang Ho ± Sg. Hwang Ho (1800 S.M.)

2. Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai? Jawapan y Sungai sebagai sumber ekonomi asas. y Sungai merupakan kawasan pertanian subur. y Sungai sumber bekalan air untuk pertanian. y Sungai sebagai sumber protein. y Sungai mempunyai iklim yang sesuai. y Kesuburan tanah. Latihan dalam buku teks, muka surat 17. 1. Dimanakah terbentuknya tamadun Mesopotamia? Jawapan y Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara dua batang sungai, iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. y Kawasan ini dikelilingi oleh Pergunungan Zagros di bahagian timur laut, Dataran Tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan.

3

2. Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia? Jawapan y Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan dan pemilik negara kota. y Raja sebagai ketua pentadbir dan, ketua pendita serta berkuasa dalam hal-hal keagamaan. y Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan di zigurat serta menentukan bentuk pentadbiran. y Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan. y Walaupun raja dianggap sebagai wakil tuhan tetapi masyarakat Mesopotamia tidak menyembah raja, kecuali semasa pemerintahan Raja Naramsin (2291 ± 2255 S.M.). 3. Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi. Jawapan y y y y y y y Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi yang memerintah kerajaan Babylon. Undang-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan yang berbeza mengikut susun lapis masyarakat. Kod ini mengandungi 282 indang-undang yang dipahat pada tembok serta tiang besar supaya rakyat boleh membacanya. Undang-undang ini berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga di kalangan susun lapis masyarakat. Undang-undang ini dapat mewujudkan perpaduan dan mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat. Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan untuk jangka masa yang panjang, iaitu dari tahun 3500 S.M. ± 539 S.M..

4. Senaraikan kegunaan tulisan dalam masyarakat Mesopotamia. Jawapan y Tulisan membawa kepada kewujudan sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan jurutulis. y Kewujudan jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan direkodkan. y Kewujudan tulisan membolehkan semua urusan jual beli disertakan dengan resit, nota, dan surat kredit. y Tulisan melahirkan tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang merupakan hasil kesusasteraan yang tertua di dunia yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia.

4

pemilik semua tanah. 1. Latihan dalam buku teks. Ketua pendeta. 2. Jawapan y y Merekodkan segala aktiviti pertanian. dan ketua pahlawan. Berjaya menyesuaikan diri dengan alam sekeliling dan membawa kepada pertambahan jumlah penduduk. Mahir dalam ilmu pembedahan. Senaraikan nama bandar yang menjadi pusat pemerintahan penting dalam kerajaan Mesir Purba. Jawapan y y y y y Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci. Jawapan y y y Bandar Thinis. amalan-amalan ritual dan kepercayaan. Bandar Memphis. Mengawetkan mayat menjadi mumia. Kebolehan mengubati penyakit. ketua hakim. Penempatan kekal membentuk satu sistem perancangan bandar yang teratur. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun.Latihan dalam buku teks. Jawapan y y y y Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir dan berkhidmat di istana. muka surat 28. memberikan rawatan kecantikan. 5 . Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus. Bagaimanakah tamadun Indus terbentuk? Jawapan y y y y Penduduk nomad membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. 4. 1. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama. percukaian. Tujuan keagamaan. Bandar Thebes. 3. Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak Tuhan matahari iaitu Amon-Re. Terangkan fungsi tulisan hieroglif. muka surat 23. Kesuburan tanah dan sumber air membentuk masyarakat pertanian yang bercucuk tanam dan menternak binatang. Jelaskan pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan.

Senaraikan tiga dinasti awal dalam tamadun Hwang Ho. Sistem kumbahan yang terancang. ± 1050 S. 6 . y y y y y y y y 3. Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan. matematik.2. matematik dan kesenian. ± 1766 S. ± 256 S. Latihan dalam buku teks.M. Nyatakan sebab-sebab masyarakat Indus dapat membina bandar terancang.M.M. tempat mandi awam digunakan untuk upacara ritual dan tempat penyimpanan hasil pertanian. Apakah keistimewaan bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus? Jawapan y Bandar terbahagi kepada dua bahagian. Mengapa Dinasti Shang mengalami kejatuhan? Jawapan y y Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba yang tidak berpuas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang. kesenian dan teknologi pembakaran batu-bata. Pengetahuan mendalam dari aspek geometri.M. Menggunakan batu-bata daripada tanah liat yang melalui proses pembakaran dengan suhu yang tinggi untuk membina rumah. 3.M. Apakah fungsi tulang oracle dalam kehidupan masyarakat tamadun Hwang Ho? Jawapan y y Fungsi tulang oracle adalah sebagai alat untuk meramalkan sesuatu keadaan. Jawapan y y y Dinasti Hsia (2205 S. iaitu bahagian utama merupakan pusat keagamaan dan pentadbiran. Menyebabkan suku kaum Chou yang mendiami Lembah Sungai Wei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemerintahan Shang dan menggantikan dengan Dinasti Chou. 1. Dikelilingi oleh tembok-tembok. Bandar disusun atur dengan begitu rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat.M. muka surat 33.) Dinasti Chou (1050 S. Jawapan y y Pengetahuan tinggi dalam ilmu geometri. Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan. Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus.) 2. Pengetahuan yang diperoleh hasil hubungan antara tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir.) Dinasti Shang (1766 S. Golongan bomoh yang terlibat dalam upacara penilikan akan meletakkan tulang ini di atas api sehingga timbul rekahan dan rekahan ini ditafsirkan dan disabitkan dengan sesuatu kejadian.

7 . Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia. nyatakan jenis sistem tulisan yang telah dicipta. Tulisan ideogram ± tamadun Hwang Ho. Jawapan y y y y Membina sistem pengairan untuk pembangunan sektor pertanian. Tulisan heiroglif ± tamadun Mesir Purba. matahari dan sungai. 5. Batas-batas untuk pertanian mula diperkenalkan pada masa pemerintahan Dinasti Shang. bulan. Jawapan y y y y Tulisan cuneiform ± tamadun Mesopotamia. Tulisan ini kemudiannya berubah lepada bentuk yang lebih kompleks seperti yang terdapat pada hari ini dan digunakan dalam bidang tulisan harian seperti buku dan media cetak dan diajar di sekolah-sekolah China. Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk simbol dengan gambar seperti kanak-kanak. Sebelum terciptanya tulisan. Peralatan pertanian telah dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu A. Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian.4. muka surat 36. Nyatakan fungsi tulisan ideogram. a. Jawapan y y y y Bentuk tulisan awal di China Pada awalnya digunakan dalam penilikan nasib berdasarkan rekahan-rekahan yang terdapat pada tulang oracle. Tulisan piktograf ± tamdun Indus. 1. Soalan esei dalam buku teks. Sistem kawalan banjir diperkenalkan dan sebuah terusan telah dibina di Szechwan untuk mengairi kawasan pertanian. manusia tamadun awal telah menggunakan pelbagai cara untuk menyimpan rekod. Petani menggunakan teknologi pembajakan serta mencipta cangkul dan sabit.

Jawapan y y y y y y y y Merangsang kepada perkembangan pendidikan. iaitu Sungai Nil Biru yang bermula dari tanah tinggi di Ethiopia dan Sungai Nil Putih yang bermula dari Tasik Victoria diUganda. kerana tanpa Sungai Nil. Asas kepada perkembangan ilmu pengetahuan seperti geometri. Buktikan penyataan di atas dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Kewujudan Sungai Nil merupakan nadi kepada kelahiran tamadun Mesir. Peranan Sungai Nil sangat penting dan merupakan satu anugerah Tuhan kepada kewujudan tamadun Mesir. Kelahiran tradisi kesusasteraan seperti epik Gilgamesh yang mengandungi falsafah dan cara hidup masyarakat Mesopotamia. Merekodkan semua urusan pentadbiran. Sungai Nil berpuca daripada dua batang anak sungai. Merakam sejarah kegemilangan dan keagungan sesebuah tamadun dan menjadi sumber sejarah yang amat berharga. Sistem kawalan banjir yang sistematik dibina bagi mengelakkan kemusnahan tanam-tanaman pertanian. sudah pasti tidak wujud tamadun Mesir. dan perubatan. seperti aktiviti pertanian. Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai ³Hadiah daripada Sungai Nil´. Menulis titah perintah raja dan undang-undang seperti kod undang-undang Hammurabi.b. matematik. Pengangkutan dan perhubungan air yang teratur merupakan asas kepada pembentukan tamadun Mesir. Jawapan y y y y y y y y y y Tamadun Mesir dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil yang mengalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. sains. Penilikan nasib seperti tulisan ideogram. nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan. Tanah lanar yang dibawa membentuk sebuah delta yang sangat subur untuk aktiviti pertanian dan petempatan manusia. Menyertakan resit. Limpahan air Sungai Nil ke tanah yang gersang serta padang pasir telah berjaya menukar kawasan gersang kepada dataran lanar yang subur. 8 . kutipan cukai. Sungai Nil sebagai sumber air bagi aktiviti pertanian dan penternakan. upacara keagamaan dan amalan ritual kepercayaan. astronomi. Jelaskan kepentinagan tulisan pada ketika itu. Bekalan air yang didapati daripada Sungai Nil berjaya mewujudkan komuniti-komuniti penduduk untuk menetap di situ. 2.

Raja juga turut memberi sumbangan dalam bidang perubatan. Contohnya Raja Sargon telah berjaya menyatupadukan seluruh Mesopotamia dan membentuk konsep empayar yang pertama di dunia.3. Ini adalah kerana di sebelah pintu gerbang tersebut ada terdapat patung raja yang menjadi simbol perpaduan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. sebuah tembok pengairan sepanjang 123 meter telah diguna bagi menebus guna kawasan padang pasir dan membina terusan untuk mengairkan tanah seluas 10 000 hektar. Raja berperanan sebagai arkitek dan penasihat dalam pembinaan sistem pengairan. y y y y y y y y y 9 . ketua panglima. Kota-kota pertahanan dibina untuk menjadi benteng prtahanan daripada ancaman musuh dan merupakan lambang kegigihan dan ketekunan raja bagi menjamin kelangsungan dan kecemerlangan sesebuah tamadun. saliran serta kawasan banjir. Raja berperanan sebagai penasihat dan berkuasa penuh ke atas soal tanah.´ Raja dianggap sebagai pemimpin berwibawa yang menjadi pemangkin terhadap pembentukan sesebuah tamadun. Pembinaan sistem pengairan amat penting bagi menjamin aktiviti pertanian dapat diusahakan secara berterusan. negara gemilang. negara gemilang. percukaian. pertahanan. Ini menunjukkan keperihatinan raja terhadap masyarakatnya. Hal ini terbukti semasa firaun Senuusret III menjadi pemerintah. Perkembangan ilmu perubatan mendapat perhatian khusus semasa pemerintahan kerajaan Assyria kerana pemerintahan begitu mementingkan kesihatan anggota tenteranya. Pembinaan pintu gerbang dibuat atas arahan raja untuk mencantikkan bandar. Raja Hammurabi contohnya. pendidikan. Pemerintahan Mesir telah berjaya mencipta sistem pengairan yang telah menukar kawasan padang pasir menjadi kawasan pertanian. Pembinaan Taman Tergantung Babylon pula merupakan mercu tanda ketinggian dan kegemilangan aspek seni bina. Rasionalkan pendapat ini dengan mengambil contoh peranan raja dalam tamadun awal dunia. Pembinaan pinut-pintu gerbang mencerminkan identiti negara kota dan menjadi lambang kemegahan dan mercu tanda sesebuah negara kota. hasil pertanian dan perdagangan. Ini membuktikan kebenaran bahawa pemimpin cemerlang. dan mempunyai kuasa mutlak. telah memperkenalkan kod undang-undang Hammurabi untuk dijadikan panduan dalam pemerintahan dan kehidupan harian. raja berperanan sebagai ketua agama dan berkuasa melantik ahli keluarga diraja untuk memegang jawatan penting di zigurat. perancangan bandar dan sebagainya. ketua paderi. ketua hakim. ³Pemimpin cemerlang. Jawapan y y y Kebanyakan tamadun awal dunia meletakkan raja sebagai individu yang berada di puncak hierarki sosial dalam susun lapis masyarakat. Kesemua ini menunjukkan raja bertanggungjawab untuk memastikan kemajuan dan perkembangan tamadun di bawah kekuasaannya. ekonomi. Sistem beraja dalam tamadun Mesopotamia adalah berbentuk teokrasi. Raja dianggap sebagai ketua pentadbir. Pembinaan perpustakaan di raja di bandar Niniveh oleh Ashurbanipal pula merupakan sumbangan yang amat penting dan merupakan khazanah negara yang tidak ternilai kepada generasi sekarang. di samping untuk menanamkan taat setia lepada pemrintah. Sebanyak 500 jenis ubat-ubatan termasuk herba dan ramuan perubatan telah dikatalogkan dan disampelkan penggunaannya.

masyarakat dibahagikan kepada empat lapisan iatu: I. Hamba Hamba berada di lapisan paling bawah dan kebanyakan mereka menjadi tentera paksaan di samping membantu kerja-kerja perburuhan dan untuk tujuan korban dalam upacara pentembahan. y y y IV. dan pedagang. huraikan peranan yang dimainkan oleh setiap lapisan masyarakat dalam perkembangan tamadun Hwang Ho. pedagang Lapisan yang paling ramai adalah petani. perisai. Kemurkaan Tuhan ini ditandai dengan berlakunya kejadian-kejadian seperti banjir. Jawapan y Dalam organisasi sosial Dinasti Shang. bekas minuman dan makanan. kemarau. Masyarakat China percaya sekiranya raja memerintah dengan adil. y III.4. Mereka merupakan tunggak ekonomi negara untuk menghasilkan barang makanan bagi menampung keperluan golongan atasan. berkuasa dalam bidang politik. Dengan merujuk kepada struktur organisasi sosial masyarakat Dinasti Shang. Mereka percaya bahawa pemerintah Shang akan kehilangan mandat sekiranya raja melakukan kezaliman ke atas rakyat. dan peperangan yang berpanjangan. Bangsawan ± terdiri daripada pembesar dan pegawai-pegawai kerajaan. y 10 . hiasan dan sebagainya. y Raja Raja berperanan sebagai pemerintah berkuasa mutlak. Golongan petani. barang tembikar. y y II. mendapat kuasa hasil mandat daripada Tuhan dan tidak perlu mendapat pengesahan politik kerana mereka daripada keturunan pemerintah agama. Mereka juga mempunyai pasukan tenteranya sendiri dan bertanggungjawab melindungi golongan pembesar dan membantu raja sekiranya diperlukan untuk menentang musuh. sosial dan agama. Raja juga berperanan membahagikan tanah kepada golongan bangsawan yang bertanggungjawab untuk mentadbir wilayah tersebut. Golongan artisan pula berperanan mereka cipta pelbagai brangan tembaga seperti perhiasan. artisan. Kebanyakkan petani tinggal di kawasan luar bandar dan membekalkan makanan kepada penduduk bandar. Golongan bangsawan mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar di dalam wilayah yang dikurniakan oleh raja dan membentuk sistem pentadbiran sendiri seperti pungutan cukai. artisan. ekonomi. kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana pemerintah direstui Tuhan. pertahanan dan undang-undang. Golongan ini berperanan dalam menghasilkan keperluan harian seperti makanan serta menghasilkan barang-barang seperti gangsa untuk dibuat senjata.

Masyarakat dalam setiap negara kota itu sentiasa bersatu padu serta sanggup mempertahankan negara kota mereka daripada ancaman negara kota lain.Majlis Pembandaran Rom wujud pada abad kedua Masihi. . . tempat berdialog.Negara kota berperanan memelihara ketertiban dalam menyusun masyarakat serta menjamin hak setiap rakyat di samping melindungi negara kota daripada ancaman luar.Antara peranannya. rumah mandi awam dan istana. .Setiap negara kota mempunyai Tuhan masing-masing dan purata penduduk setiap negara kota adalah kecil.Majlis ini mempunyai kuasa tersendiri dalam menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh pentadbiran pusat Rom.Segala keperluan penduduk bandar disediakan oleh Majlis Pembandaran bagi memberikan keselesaan kepada penduduk bandar. Nyatakan ciri-ciri istemewa pemerintahan negara kota atau polis yang terdapat dalam tamadun Yunani.Negara kota dapat didefinisikan sebagai sebuah institusi politik yang merdeka dan bebas dalam menjalankan undang-undangnya sendiri lengkap dengan pasukan tentera dan berpusat di sebuah kota atau bandar serta mempunyai kedaulatannya sendiri. memastikan pengurusan dan perancangan bandar yang lebih terancang dan sistematik seperti menyediakan kemudahan bekalan air. Jawapan . . Athens pada kemuncaknya hanya mempunyai penduduk 40 000 orang. rumah ibadat. kubu. 2. Jawapan . .BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN Latihan muka surat 42. . Jelaskan peranan majlis pembandaran dalam tamadun Rom. . iaitu puncak tertinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan keagamaan. sistem pemanas. 1. .Setiap negara kota mempunyai acropolis.Kawasan di luar kota merupakan kawasan pertanian yang menyediakan keperluan makanan kepada penduduk kota. Dalam tamadun Yunani terdapat lebih kurang 150 buah negara kota. kuil dan istana. 11 .Majlis ini berperanan memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada penduduk bandar. agora merupakan tempat pertemuan rakyat dan pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. sarkas. . Negara kota. tetapi yang lebih menonjol ialah Athens dan Sparta.Setiap negara kota mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh kawasan pertanian dan di dalam kota terdapat pasar.

2. Majistret dan Juri. . Jawapan .Ahli Majlis. Nyatakan peranan Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan dalam sistem Republik dalam tamadun Rom. .Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa penuh ke atas Majlis. . .Kerjasama. .Kemajuan dan kestabilan politik dalam sesebuah negara memerlukan satu bentuk pentadbiran yang cekap. Perlantikan dua orang konsul memastikan tidak ada di antara mereka yang lebih berkuasa. muka surat 45.Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan dan setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. .Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan.Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom.Semua keputusan Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan. Nyatakan ciri-ciri sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Athens. 3.Latihan dalam buku teks. contohnya melalui penyebaran agama Buddha. penderitaan dan kematian. tolak ansur dan toleransi perlu diperaktikkan dalam kehidupan supaya dapat menghindari dan menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. 12 . .Terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. . . . 1. Jawapan .Sebelum seseorang ahli Dewan Senat dilantik sebagai konsul. Majistret dan Juri dilantik oleh Dewan Perhimpunan. mereka biasanya seorang praeotor iaitu pemerintah tentera.Penaklukan juga boleh dibuat secara diplomasi. -.Peperangan akan membawa banyak kemusnahan. Jawapan . . . . Nyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada Maharaja Asoka.Semua warganegara lelaki Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun.Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk sesuatu tempoh tertentu.Segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis.Pembentukan satu birokrasi pentadbiran amat perlu bagi melaksanakan dan melicinkan pentadbiran.Undang-undang dan peraturan merupakan satu cara kawalan sosial untuk menjamin kesejahteraan/keamanan negara.

3. Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam yang dikendalikan oleh sesebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam yang dikenali sebagai Hon Kao Tsu. Undang-undang natural (natiral law). 2. yang juga dikenali sebagai Undang-undand Justinian. Semua manusia sama di sisi undang-undang. y Prinsip undang-undang di atas menjadi asas kepada undang-undang yang terdapat pada hari ini. Terangkan kedudukan raja dalam sistem pentadbiran berpusat dalam tamadun China. 3. terdapat undang-undang Rom pertama yang dikenali sebagai Hukum Kanun 12 yang dipahat pada kayu yang dikenali sebagai Papan Dua Belas dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. y 13 . Keadilan terhadap setiap individu. Hukuman berasaskan bukt yang cukup. Pembentukan empayar telah menukarkan status dan gelaran raja kepada maharaja. Dalam usaha untuk menyeragamkan undang-undang yang rumit. Prinsip-prinsip undang ini menegaskan bahawa: 1. Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan oleh: a. Sebelum Undang-undang Justinian diperkenalkan. Penguasaan pusat yang kuat membolehkan raja membentuk satu sistem birokrasi yang teratur terdiri daripada pegawai-pegawai yang dilantik oleh maharaja. iaitu: 1. muka surat 47. 4. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Undang-undang ini diperkenalkan tahun 449 S. 1. Tamadun Rom Jawapan y Undang-undang tamadun Rom diperkenalkan oleh Maharaja Justinian yang mengasaskan empayar Byzantine. Seseorang tidak bersalah sehimgga terbukti bersalah. Undang-undang sivil. 2. Undang-undang rakyat..4. Jawapan y y y y Sistem pentadbiran pusat membolehkan raja menguasai semua wilayah dan membolehkan lahirnya konsep empayar.M. Undang-undang Rom mengandungi tiga aspek utama. beliau telah memperkenalkan kod undang-undang Rom pada tahun 527 M.

y y y y Mewujudkan keseragaman undang-undang bagi membentuk kehidupan yang aman dan sejahtera. hukuman berasaskan bukti yang kukuh. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia dan oleh itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh. bincangkan kepentingan sistem undang-undang pada zaman Rom.Legalisme berasaskan penguatkuasaan undang-undang yang tegas bagi menjamin keharmonian negara. Jawapan Kepentingan undang-undang zaman Rom.b. Tiang-tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka kerana undang-undang tersebut dibuat semasa pemerintahan Maharaja Asoka dan undang-undang tersebut mementingkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. y Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara dalam semua keadaan. iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Dinasti Chin Jawapan y Dinasti Chin memperkenalkan undang-undang yang berasaskan dua prinsip utama. Mengikut falsafah ini. Undang-undang ini digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah bernama Han Fei Tzu. Dinasti Maurya Jawapan y Undang-undang dalam dinasti Maurya berasaskan titah perintah raja. Jelaskan perbezaan prinsip undang-undang berasaskan falsafah legalisme dengan prinsip undang-undang berasaskan Confucius dalam tamadun China. Memastikan semua rakyat Rom mengetahui undang-undang yang dikuatkuasakan dan diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat. Semua titah perintah raja akan diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan sungai supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Undang-undang ini berteraskan falsafah legalisme. undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia dan dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. 2. Membentuk undang-undang bertulis yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada hakimhakim.Confucius menekankan keperluan membentuk budi pekerti baik dalam menjaga keharmonian manusia dan masyarakat serta tidak mementingkan kekerasan. 3. y c. Menjamin keadilan undang-undang terhadap semua rakyat Rom. Maurya dan Chin. Secara berkumpulan. 14 . Jawapan . Undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. .

serta lembah Indus. . Latihan dalam buku teks. Senaraikan faktor yang menyebabkan Dinasti Maurya semasa pemerintahan Chandragupta Maurya berjaya meluaskan kuasanya.Mengawal tingkah laku manusia dan hukuman berteraskan dua prinsip utama iaitu hukuman berat dan bersifat kolektif. . Kepentingan undang-undang zaman Chin. Nyatakan sumbangan Alexander the Great dalam perluasan empayar Yunani. dan 10 000 orang tentera infantri. 2. dan dalam menguatkuasakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. Mempunyai pasukan tantera yang besar iaitu 600 ekor gajah.Undang-undang Confucius pula menekankan raja perlu mempunyai pekerti yang baik bagi menjaga keharmonian masyrakat. Berjaya meluaskan empayar Yunani sehingga ke wilayah jajahan Parsi. Muncul bandar-bandar dan pusat ilmu pengetahuan. Jawapan y y y y y y Kejayaan menakluk Punjab dan menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seluicid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Memastikan rakyat mengetahui titah perintah raja yang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan untuk tatapan rakyat yang dikenali sebagai Tiang Asoka. Mesir. 1000 orang tentera berkuda. Lembah Tigris dan Euphrates. Menjamin kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang adil. 1.Kepentingan undang-undang zaman Maurya. Menyebarkan kebudayaan hellenistik ± campuran kebudayaan Yunani dan Parsi. Penubuhan unit-unit perisik khas untuk memastikan tidak berlaku sebarang penentangan terhadap kuasa pusat. . kebudayaan baru.Undang-undang berteraskan falsafah legalisme menekankan penguatkuasaan undangundang yang tegas bagi mengawal tindak tanduk manusia. Menyatupadukan beberapa buah kerajaan kecil di utara India dan menjadikan Pataliputra sebagai ibu kota pemerintahannya. Jawapan y y y y Meneruskan usaha-usaha perluasan kuasa selepas kematian ayahnya Raja Philip II. iaitu bandar Iskandariah di Mesir. muka surat 50. Wujud pemerintahan pusat yang kuat. 15 . Pembahagian wilayah kepada beberapa bahagian utama yang diketuai oleh wizurai. y y y Undang-undang maharaja disampaikan sebagai titah dan perintah diraja.

kereta kuda. Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian. 3. Pendidikan sukan. Sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Sistem kawalan banjir yang sistematik. muka surat 63. Mengapakah Athens memberikan tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan? Jawapan y y y Keadaan geografi yang bergunung-ganang tidak sesuai untuk pertanian. tukang logam. Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan pada Zaman Vedik dalam tamadun India? Jawapan y y y Persatuan perdagangan dikenali sebagai sresthin. Menubuhkan banyak sekolah sehingga banyak melahirkan golongan sofis serta. Membuat teres di kawasan berbukit untuk tanaman. muka surat 53. 1. Kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. Sistem pengairan untuk sektor pertanian. 2. seni orator. membaca dan menghafal dititikberatkan. Tujuannya adalah untuk mengawal harga dan kualiti barangan serta gaji pekerja. 2. ahli falsafah seperti Plato. Apakah usaha-usaha oleh pemerintah Athens untuk mengembangkan bidang pendidikan? Jawapan y y y Melahirkan manusia yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani. Latihan dalam buku teks. Aristotle dan Socrates. Apakah sumbangan Herodotus dalam bidang sejarah? Jawapan y y Herodotus merupakan Bapa Sejarah di samping ahli falsafah yang terkenal. Antara persatuan tersebut termasuklah persatuan tukang kayu.Latihan dalm buku teks. 16 . tukang kulit. muzik. Jawapan y y y y y y Memperkenalkan tenggala untuk membuat batas tanaman. Terletak di kawasan yang berhampiran dengan jalan laut utama/kawasan persisiran pantai. Athens menjadi pusat pengumpulan barangan keperluan yang datang dari Timur. kesusasteraan. kereta sorong beroda. Menghasilkan karya History of Persians Wars. 1.

y y 17 . iaitu bentuk segi empat dan bulat. iaitu Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. b. . layar perahu dan kapal. Kompleks kuil di Gua Ellora dalam tamadun India. Punjabi dan Kasmiri.Pekerja. 6. artisan. Urdu.Warganegara tulen . Terangkan sistem sosial dalam tamadun berikut.Golongan hamba. sejarah.Bukan warganegara.Warganegara. iaitu bergaris pusat 44 meter. Senaraikan perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun China dari zaman Dinasti Chin (tahun 221 S. Yunani Jawapan y Sistem sosial tamadun Yunani. Jawapan y Terdapat 28 buah kuil gua yang dibina antara abad kelima hingga abad kelapan Masihi.) Jawapan y y Pembuatan kertas. Jelaskan pencapaian seni bina: a. a. 4. Dibina pada zaman Maharaja Hadrian (117-138M. Konsep keseimbangan dua kuasa. tembikar.Golongan Helot yang mengusahakan tanah dan merupakan golongan majoriti. Bahasa Sanskrit kemudiannya melahirkan bahasa Hindu. sajak.) hingga zaman empayar Han (tahun 200 M. . . Negara kota Sparta terbahagi kepada sistem sosial. Apakah kepentingan bahasa Sanskrit pada Zaman Vedik dalam taadun India? Jawapan y y y Bahasa yang mempengaruhi perkembangan dalam bidang penulisan dan kesusasteraan seperti kitab veda. Mempengaruhi sastera agama Hindu dan Buddha antaranya epik Ramayana dan Mahabrata. . Jawapan y y Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. epik. 5.M. pedagang. Kuil Pantheon. Warganegara mempunyai hak berpolitik dalam negara kota sementara golongan kedua dan ketiga tidak memiliki hak tersebut.) dan berfungsi sebagai tempat memuja serta menyimpan patung dewa dan tempat menjalankan kerja awam.3. . iaitu Yang (kuasa aktif) dan Yin (kuasa pasif) yang menjadi asas kepada perubatan tradisional China. Kuil ini memperlihatkan seni bina Buddha yang menampakkan kemahiran menggunakan elemen geometri.

Samarkand. Jawapan Alexander the Great ± Empayar Yunani y y y y Merupakan penakluk dan meneruskan usaha ayahnya Raja Philip II membentuk empayar yang luas. Kelahiran semula adalah bergantung pada Karma dan tujuan hidup pula adalah untuk mencapai Moksya iaitu kebebasan mutlak. 1. muka surat 68. Menyebarkan kebudayaan Hellenistik dan menjadikan bandar Iskandariah sebagai pusat ilmu pengetahuan utama.b. 2. Huraikan ketokohan dan kewibawaan seorang daripada mereka. Jawapan y y y y Hukum Karma merupakan kepercayaan penganut agama Hindu Yang berkait dengan kelakuan manusia semasa hidup dan kelahiran semula selepas mati. Seseorang perlu berbuat baik semasa hidupnya agar dapat mencapai Moksya. Turkistan. hamba. Lakarkan dan labelkan lokasi tempat kemunculan agama dan ajaran A. 18 . dan seluruh kawasan Laut Mediterranean. Rom Jawapan y y Sistem sosial di Rom dapat dibahagikan kepada ± warganegara Rom. Warganegara Rom merupakan mereka yang terdiri daripada orang Rom dan bukan warganegara ialah penduduk yang ditakluki. 1. muka surat 70. Menawan Parsi. Mesir. Alexander the Great Julius Caeser Shih Huang Ti Asoka Empayar Yunani Empayar Rom Empayar China Empayar Maurya Senarai tokoh di atas terkenal dalam sejarah dunia kerana sumbangan mereka dalam perluasan kuasa dan pembentukan empayar. a. Berusaha menyatukan benua Asia dan Eropah berdasarkan kebudayaan Hellenistik (campuran kebudayaan Yunani dan Parsi). Sesiapa yang mencapai tahap ini akan bersatu dengan Tuhan dan tidak akan lahir lagi ke dunia. Latihan dalam buku teks. bukan warganegara. Jelaskan maksud Hukum Karma dalam agama Hindu. Soalan Esei dalam buku teks.

Jajahan taluk Rom merangkumi Macedonia. Ini menyebabkan bukubuku Confucius dibakar kerana bertentangan dengan dasar undang-undang yang diamalkan semasa pemerintahannya. Menguasai angkatan tentera dan Senat serta menggunakan gelaran maharaja.M. y y 19 . Dasar ini dikaitkan dengan memberikan penekanan kepada ajaran Buddha.M. empayarnya merangkumi sebahagian besar wilayah Szechuan hingga ke Vietnam.Julius Ceaser ± Empayar Rom. Semasa pemerintahan Asoka. dan terkenal sebagai ketua tentera yang agung kerana kejayaan beliau dalam beberapa peperangan. beliau telah dilantik menjadi praeotor dan pada tahun 59 S. Menamatkan sistem republik di Rom dan menggantikannya dengan diktator. iaitu lebih daripada 30 000 orang.5 meter. dan beberapa kawasan di Jerman.Dinasti Maurya y Pemerintah Maurya yang tidak menekankan kekuatan tentera sebagai asas untuk memperluaskan kuasa. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pemerintahan atau pemtadbiran birokrasi awam yang terdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Yunani.M. sebaliknya. Britain. Keadaan tersebut wujud akibat daripada Perang Ketiga yang yelah mengorbankan ribuan tentera. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam. segala titah perintah dan undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi-tepi jalan supaya undang-undang tersebut dapat dibaca oleh rakyat. Shih Huang Ti ± Dinasti Chin y y Beliau berjaya menyatupadukan seluruh kerajaan kecil di China. Mesir. Pada tahun 62 S. Perancis. Asia Barat. Beliau melaksanakan pemerintahan autokratik. Beliau memakai gelaran maharaja dan menghapuskan sistem feudal untuk mengukuhkan sistem kerajaan pusat. y y y y Dilahirkan pada 100 S. Syam.5 meter hingga 9 meter serta ketinggiannya mencapai 7. Pembinaannya menggunakan tenaga manusia yang ramai. Semua gabenor yang mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar China dilantik oleh Shih Huang Ti dan bukan lagi diwarisi oleh golongan bangsawan. Tembok Besar China berukuran lebih kurang 5000 kilometer dan lebarnya 4. menekankan dasar yang lebih lembut dan terbuka untuk meluaskan pengaruh dan kedudukan empayar Maurya. beliau dilantik menjadi konsul. Antara sumbangan beliau ialah pembinaan Tembok Besar China yang bertujuan untuk mempertahankan serangan orang Hun (nomad) yang sering mengancam empayarnya. Beliau mengamalkan sistem undang-undang yang tegas dan ketat berasaskan fahaman legalisme yang berjaya mengawal pentadbiran seluruh empayarnya. Hubungan diplomatik juga dilaksanakan dengan kerajaan Mesir. Tiang tersebut dikenali sebagai Tiang Asoka dan beliau sentiasa berpegang kepada konsep kesejahteraan rakyat dan konsep keadilan. Beliau telah berusaha menyebarkan agam Buddha secara aman dan bukan secara ketenteraan dengan menghantar utusan-utusan Sri Lanka. Berjaya menjadikan Rom sebuah empayar yang kuat dan berjaya membentuk sistem pentadbiran pusat yang kuat. Semasa pemerintahan Shih Huang Ti. iaitu tegas dan berkuasa mutlak. Mesir dan Eropah Timur. y y y y Asoka . kerajaan Chola dan sebagainya.

Majistret dan Juri yang telah dilantik oleh Dewan. Jawapan Yunani (Athens dan Sparta) Athens y y y y y Sistem beraja (monarki) ± raja dibantu oleh konsul.b. terdiri daripada golongan kaya atau tentera. Sistem feudal cuba dihapuskan oleh Shih Huang ti. Pembinaan Tembok Besar ini telah dapat menyelamatkan negeri China daripada ancaman musuh. raja berperanan sebagai ketua hakim. Bagi mengatsi masalah pemberontakan rakyat. Ahli Majlis. berkuasa mutlak. Shih Huang Ti telah memperkenalkan satu sistem kakitangan awam yang dilatih dan dilantik untuk menjawat jawatan gabenor di wilayah-wilayah. Oligarki ± kuasa pemerintahan terletak dalam tangan beberapa orang konsul. setiap ahli Dewan boleh mengemukakan cadangan. semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Aristokrasi ± pemerintahan oleh golongan bangsawan yang kaya. pengaruh golongan bangsawan semakin merosot. Terangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Shih Huang Ti untuk mengukuhkan pemerintahannya. maharaja akan dibantu oleh penasihat-penasihat yang berpengaruh seperti Canselor yang menjadi penasihat utama maharaja dan Marshall sebagai setiausaha maharaja yang bertanggungjawab dalam bidang ketenteraan. Huraikan ciri-ciri perbezaan sistem pemerintahan dan pentadbiran antara Yunani dan Rom. sokongan bangsawan telah dilumpuhkan dengan memindahkan mereka ke wilayah lain. Shih Huang Ti membina Tembok Besar China bagi menghalang serangan orang gasar. Dewan Perhimpunan bersidang tiga kalli dalam sebulan. Bagi menguatkan penguasaan sistem pentadbirannya dalam kerajaan pusat. Diktator (tirani) ± pemerintahan yang zalim. memperlihatkan kekuasaan digunakan dengan sewenang-wenangnya. Pemusatan kuasa merupakan matlamat utama dalam Dinasti Chin. Anak lelaki dilatih untuk jadi askar yang baik dan melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sangat tegas bagi membendung kebangkitan rakyat menetang sistem pemerintahannya. ketua tentera dan ketua agama. segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. Bagi mengatasi ancaman dari luar. Pembakaran buku-buku Confucius kerana bertentangan dengan amalan Shih Huang Ti yang mengamalkan undang-undang legalisme. Kuasa kerajaan pusat semakin mantap. Sistem peperiksaan awam diperkenalakan untuk memilih pegawai-pegawai yang layak untuk dilantik sebagai gabenor di wilayah. Shih Huang Ti melantik pemerhati diraja bagi membuat laporan dan mengawasi pergerakan dan pentadbiran wilayah. Sparta y y Amalkan sistem pemerintahan tentera. 20 . y y y y y 2. Demokrasi ± tedapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Jawapan y Golongan bangsawan telah dihapuskan dan digantikan dengan pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah dalam empayar.

Kemuncak kegemilangan Dinasti Maurya adalah pada zaman pemerintahan Asoka. 3. Jawapan y y y y y y y y y Dinasti Maurya merosot selepas kematian Asoka tahun 232 S. Empayar Maurya meliputi kawasan dari Teluk Benggala hingga ke Pergunungan Hindu Kush dan ibu kotanya terletak di Patalipura. Empayar Maurya berkhir dengan pembunuhan Maharaja Birhadratha dan diganti dengan Dinasti Sunga. Kemunculan empayar Maurya adalah disebabkan oleh kejayaan Chandragupta Maurya menewaskan Seleceus yang memerintah empayar Seleucid di Syria dan kawasan sempadan India Barat. Keagungan tamadun India hanya muncul kembali setelah kemunculan empayar Gupta kemudiannya. Empayar Maurya berpecah belah akibat ketidakcekapan pemerintah selepas Asoka dan perebutan kuasa sesama sendiri.. Wilayah-wilayah yang jauh daripada pusat pemerintahan membebaskan diri daripada penguasaan kerajaan pusat. 21 . Segala keputusan dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan. Republik ± tiada pemerintah berkuasa mutlak. Di bawah Dewan Senat adalah Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom. Tentangan daripada golongan Brahmin yang tidak berpuas hati dengan dasar-dasar pemerintahan Asoka.M.M. 1000 orang tentera berkuda dan 10 000 orang tentera infantri. tetapi dinasti baru ini hanya berkuasadi sekitar Pataliputra sahaja. (b) Mengapakah Dinasti Maurya runtuh.- Rom y y y y y Sistem beraja ± berkuasa mutlak. Kelemahan kerajaan pusat menyebabkan timbulnya banyak kekacauan dan menjejaskan keupayaan tentera untuk mengembalikan keamanan. keturunan Etruscan. yang menjadikan agama Buddha sebagai dasar pemerintahan negara dan mengabaikan golongan Brahmin. (a) Huraikan kemunculan empayar Maurya Jawapan y y y y Empayar Maurya diasaskan oleh Chnadragupta Maurya apabila beliau berjaya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dari tahun 321 ± 185 S. Kerajaan pusat tidak berupaya memperoleh cukai daripada wilayah-wilayah dan ini menjejaskan usaha-usaha pembangunan negara sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Dua orang konsul yang menyebabkan tidak ada yang lebih berkuasa. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran negara dan merangka perundangan. Pembentukan empayar Maurya ini telah mengubah status raja kepada maharaja. Berlaku banyak pemberontakan oleh ketua-ketua tempatan. kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul yang dilantik oleh Dewan Senat untuk sesuatu tempoh. Mempunyai pasukan tentera yang besar iaitu 600 ekor gajah.

dan tahap ketiga Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar. bertempat di istana dan di hadapan maharaja.4. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu ³The Art of War´ yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia. Dinasti Chin dan Dinasti Han merupakan dua buah dinasti yang terkenal dalam tamadun China. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Untuk menyatupadukan negara China. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat. Dinasti Chin telah memperkenalkan satu sistem tulisan yang sama untuk seluruh China. Jawapan y y Pendidikan sangat penting dalam proses perkembangan tamadun manusia. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. (a) Bincangkan sumbangan Dinasti Han dan Dinasti Chin dalam bidang falsafah dan pendidikan. Peperiksaan awam tahap pertama diaidakan dua kali dalam tempoh tiga tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. y y y y y y 22 . Tahap kedua Chun ± Jen setaraf dengan sarjna yang diadakan di ibu kota daerah. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layal menjadi pendidik. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran. Pendidikan didalam kedua-dua dinasti lebih menumpukan kepentingan untuk mengisi jawatan dalam pentadbiran. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu.

Bandingkan organisasi sosial antara masyarakat Athens dengan masyarakat Sparta. Organisasi sosial masyarakat Sparta terbahagi kepda tiga kumpulan utama. Di kampung-kampung terdapat tembok yang dibina daripada tanah lumpur. Kesemua ciptaan seni bina tersebut digunakan untuk tujuan keselamatan dan menghalang ancaman daripada pihak musuh. Setiap tamadun mempunyai organisasi sosialnya tersendiri.(b) Huraikan perkembangan seni bina yang terdapat dalam tamadun China. a. Setiap tembok ini mempunyai pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara yang tinggi. Kanak-kanak lelaki yang sihat diberikan latihan ketenteraan dari kecil bagi membolehkan mereka menjadi anggota tentera yang berdisiplin dan patuh kepada negara. tembok tersebut telah disambung sehingga 6400 km panjang dan pembinaan tembok ini menggunakan tenaga pekerja yang melebihi 30 000 orang. Untuk seni bina yang penting masalah kuil dan pagoda. Bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar manakala pagoda pula mempunyai bentuk meninggi sehingga 15 tingkat. y y y Wargenegara Bukan warganegara Golongan Hamba y y y Warganegara Athens mementingkan kebebasan diri dan hak-hak individu. iaitu Kota Larangan yang mempunyai dewan dan taman.5 meter tinggi. . Peking dan Loyang. dan 7. y y y y y y y 5.5 meter hingga 9 meter lebar. Semasa Dinasti Ming. Jawapan y Dalam tamdun China reka bentuk dan seni binanya agak unik dan berlainan daripada tamadun lain.Pekerja. Walau bagaimanapun.Helots ± yang mengusahakan tanah dan golongan majoriti Menekankan kepada sumbangan setiap lapisan masyarakat bagi menjamin ketenteraman negara kota. bentuk ini tidak tetap bergantung pada tempat didirikan. 23 . ruang tamu dan pusat pemujaan. Kawasan kediaman maharaja dibina berasingan dengan tembok yang tinggi dan sebuah istana maharaja yang masih kekal hingga kini.Warganegara Sparta tulen . Terlibat secara aktif dalam soal-soal pemerintahan negara (sistem demokrasi). pedagang . Jawapan y Organisasi sosial masyarakat Athens terbahagi kepada tiga kumpulan utama. dan berfikiran terbuka secara logik. Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa bangunan yang merangkumi tempat tinggal. Disiplin yang ketat dan latihan yang lasak membolehkan Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Pembinaan tembok ini dimulakan oleh Maharaja Shih Huang Ti pada zaman Dinasti Chin bertujuan untuk menghalang serangan orang-orang Hun (nomad). Pagoda mempunyai bentuk oktagon atau segi empat sama. Anyang. Tamdun China juga memperlihatkan kemajuan dalam membuat tembok-tembok daripada batubata dan tanah liat di kawasan bandar seperti Cangan. 4. Salah satu seni bina yang mengagumkan dunia adalah pembinaan Tembok Besar China yang berukuran lebih kurang 5000 km panjang. artisan.

Pembahagian masyarakat lebih menitikberatkan perbezaan warna kulit antara orang-orang Dravidia dan orang-orang Indo-Aryan. Ksyatriya (golongan hulubalang). Kedudukan seseorang dalam kasta tertentu menentukan peranan dan fungsi individu dalam masyarakat. 24 . Perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem kasta dalam tamadun India agak rigid dan menghalang pergerakan seseorang individu dari satu kasta ke kasta yang lain. Pembahagian masyarakat berdasarkan sistem kasta mengukuhkan agama Hindu. Hubungan dengan tamadun lain ± perdagangan. pendidikan. Pada pendapat anda. Vaisya (golongan pedagang dan peniaga). 6. falsafah. Pembahagian masyarakat ini diterajui oleh golongan Brahmin (terlibat dalam ritual keagamaan. Perkembangan pemikiran dan kemahiran ± agama. Penjajahan/penaklukan wilayah/negara. apakah faktor-faktor yang membolehkan sesuatu tamadun meningkat dan terus berkembang? Jawapan y y y y y Kestabilan politik ± pemimpin yang berwibawa dan dinamis. Sudra (petani) dan golongan yang berkhidmat kepada ketiga-ketiga golongan di atas). Keadaan atau perbezaan warna kulit menyebabkan timbulnya sistem kasta yang mendominasi sistem sosial dalam tamadun India. Mengapakah organisasi sosial bagi masyarakat dalam tamadun India dikatakan unik? Jawapan y y y y Dikaitkan dengan agama Hindu dan pembahagian sosial di kalangan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang tertentu. diplomatik.b. sains dan teknologi.

Berdasarkan sumber dari China. 25 . Jawapan .Sumber dari China menyatakan tentang kewujudan kerajaan Funan pada pertengahan abad ketiga. nyatakan pendapat anda tentang kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. Apakah bukti yang menunjukkan perdagangan maritim telah berkembang di Asia Tenggara pada abad ke lima Sebelum Masihi? Jawapan .BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. . Ini dibuktikan dengan persamaan artifak manik yang dijumpai di Kuala Selinsing (Perak) Kota Tinggi dan Muar (Johor) serta di pantai barat dan selatan Thailand. . 2. Besut (Terengganu) dan di Sungai Tembeling (Pahang).Sejarawan G. Membuktikan kerajaan Funan ialah kerajaan terawal wjud di Asia Tenggara ± berkemugkinan telah wujud sejak abad kedua Masihi.Data arkeologi menunjukkan jumpaan seni arca berunsur Hindu dan Buddha yang langgamnya dipengaruhi oleh langgam seni arca Amaravati dri India.Sumber dari China mencatatkan Kang Tai dan Chu Ying pernah dihantar sebagai Utusan China ke Funan pada tahun 245-250 Masihi.Berperanan sebagai pembekal bahan mentah seperti timah untuk diproses menjadi gangsa Dongson. 1. Pada abad ketujuh. . muka surat 74. . . .Perdagangan maritim berkembang seiring dengan kemahiran dalam pembuatan kapal layar dan perahu.Wujud hubungan perdagangan antara Rom dengan kawasan penempatan Asia Tenggara.Wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara kerajaan awal Asia Tenggara dengan China berdasarkan jumpaan artifak gendang gangsa Dongson di Vietnam Utara. .G. dan juga sebagai pelabuhan pembekal kerana terletak berhampiran dengan sungai. Raja Funan pada masa itu bernama Kaundinya atau HouenTien dalam sebutan China. barulah kerajaan ini dikenali sebagai Champa. . Coedes menyatakan Funan ialah kerajaan Melayu tertua di Asia Tenggara yang muncul pada abad pertama Masihi. di Batu Buruk. Coedes berpendapat karajaan Melayu kedua tertua ialah Champa yang wujud pada sekitar abad kedua dan dikenali sebagai LinYi.Bukti arkeologi seperti jumpaan manik dan tembikar mununjukkan bahawa perdagangan maritim di Asia Tenggara telah berkembang semenjak abad kelima Sebelum Masihi.

1.Hubungan perdagangan. . ayam.Pembinaan sistem pengairan yang baik.Padi sawah dan padi huma.Hasil-hasil hutan seperti damar. 26 . kerbau. Jawapan . kambing. Latihan dalam buku teks.Penternakan lembu. . dan keagamaan dengan tamadun China dan India. . paya dan sungai. . Sistem pengangkutan/perhubungan sungai yang baik dan teratur. Jelaskan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian agraria.Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian.Terletak dan terbentuk di kawasan pertanian yang subur seperti di lembah sungai. . Senaraikan tiga ciri utama kerajaan agraria. laluan perdagangan antarabangsa di antara India dan China. . pelabuhan pembekal ± pusat perdagangan. Jawapan .Kedudukan dan lokasi yang strategik. diplomatik. . . pisang.Jaminan keselamatan untuk perdagangan. Sumber protein (ikan) dan iklim panas lembap sepanjang tahun sesuai untuk aktiviti pertanian. . keledek.Mempunyai pelabuhan entrepot. muka surat 77. kayu gaharu. kawasan pedalaman dan berbukit serta dilereng-lereng gunung berapi. .Jagung. Senaraikan faktor yang membawa kepada kemunculan kerajaan awal di Asia Tenggara. penternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai.Mempunyai bahan mentah dan bahan logam yang banyak untuk tujuan perdagangan. Senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria. pusat pengumpulan dan penyebaran barang-barang dagangan.3. Bekalan air yang mencukupi untuk kegiatan pertanian/keperluan harian. 2.Kawasan yang subur untuk aktiviti pertanian.Menangkap ikan di sawah. Pemerintah/raja yang mengambil inisiatif dalam pembinaan sistem pengairan/terusan untuk kemajuan pertanian. 3. cendana. Jawapan . Sistem pengairan yang baik. Jawapan y y y y y y Kawasan pertanian yang subur. .

beras. iaitu pelabuhan yang berperanan membekalkan hasil tempatan dan hasil kawasan takluknya kepada pedagang-pedagang antarabangsa yang berdagang di pelabuhannya. hasil-hasil hutan dan laut serta makanan. Jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. Penduduk terdiri daripada orang tempatan. serta keselamatan para pedagang. y y 27 . hasil logam dan pusat pengumpulan barangan dari kawasan pedalaman dan kepulauan yang berhampiran. Latihan dalam buku teks. Membekalkan sumbber makanan atau protein (ikan kepada penduduk). Barang dagangan merupakan hasil rempah ratus. Pelabuhan kerajaan kemudian menjadi pelabuhan entrepot. tempat penginapan. 1. Terletak berhampiran dengan kawasan persisir pantai. hasil hutan. Alat perhubungan dan pengangkutan utama. ruang membaiki kapal. Sistem kawalan banjir yang sistematik. Penggunaan lebih daripada satu bahasa. timah. emas. Menjadi pelabuhan pembekal. orang laut dan pedagang luar. rotan. Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada masyarakat Angkor? Jawapan y y y y y Membekalkan sumber air untuk pertanian dan minuman. tetapi bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca. muka surat 83. Jawapan y y y y y y Menjalakan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Menyediakan pelbagai kemudahan perdagangan di pelabuhan seperti tempat menyimpan barang. ubat-ubatan tradisional. Pelabuhan entrepot juga berperanan membeli barangan daripada pedagang antarabangsa dan mengedarkannya kepada pedagang yang datang dari pelabuhan sekitarnya dan kawasan takluknya. Nyatakan tiga ciri utama kerajaan maritim. damar. kemudahan memunggah dan mengangkut barangan dari kapal. Jawapan y Pelabuhan kerajaan ± asalnya merupakan pelabuhan pembekal. kawasan berniaga. Berubah menjadi pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Mempumyai kedudukan yang strategik. pelabuhan kerajaan dan akhirnya menjadi pelabuhan entrepot apabila menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India. Mendapan tanah sungai yang subur untuk aktiviti pertanian. y 2. lembah sungai dan kepulauan. Berperanan membwkalkan segala barangan yang diperlukan ke[ada pedagang yang singgah di pelabuhan seperti rempah.4.

tempat berniaga. . .Berkemampuan menghasilkan kapal-kapal yang besar sebagai kapal dagang atau untuk kegunaan Orang Laut.Pemerintahan Srivijaya juga melakukan dasar perluasan kuasa terhadap kawasan-kawasan berhampiran seperti menakluki Kedah Tua dan Jambi.Mempunyai kemahiran untuk mengetahui kaedah menuju ke sesuatu tempat berpandukan bintang di langit. dan bangunan untuk kerajaan maritim. . Mengapakah kerajaan maritim mengamalkan sikap berbaik-baik dan bekerjasama dengan kerajaan agraria? Jawapan . Terangkan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan Srivijaya untuk menjadi kuasa maritim utama di Asia Tenggara. .Didorong oleh semngat untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat luar. . . candi. Gajah pula merupakan kenderaan kepada pemerintah kerajaan maritim sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan. tempat ibadat. 4.Mempunyai kemahiran membuat perahu dan perahu layar untuk perdagangan.Mendapatkan bahan-bahan mentah seperti kayu-kayan. serta makanan dan bekalan air. .Perahu yang dibina mempunyai keupayaan untuk pelayaran jarak jauh kerana penggunaan kayu-kayan yang baik untuk membuat perahu. tempat menyimpan barangan.Ingin mendapatkan tukang-tukang kayu dan batu yang mahir daripada kerajaan agraria bagi membina kapal. .Mendapatkan bekalan makanan (beras) daripada kerajaan agraria. tempat tinggal. Jawapan . . kenderaan seperti gajah daripada kerajaan agraria kayu amat penting kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal-kapal dagang.3.Menyediakan kemudahan untuk pedagang-pedagang yang singgah serperti tempat membaiki kapal. Fungsi orang laut adalah untuk mengawal perdagangan di Selat Melaka dan memastikan pedagang serta barang dagangan yang dibawa selamat sampai ke pelabuhan. 28 . Penguasaan terhadap negeri-negeri ini mebolehkan Srivijaya menguasai perdagangan di Asia Tenggara serta laluan perdagangan antarabangsa di Selat Melaka dan Selat Sunda.Melantik pegawai yang bertanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perdagangan yang dikenali sebagai Tuhan Vatakuurah (Penyelia Perdagangan) bagi menguruskan kegiatan perdagangan di Srivijaya. Mengapakah penduduk kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Jawapan . 5.Menediakan satu angkatan laut yang besar dan kuat yang dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut.

mereka juga turut menyebarkan pengaruh Hindu dan Buddha. Jawapan y y y Aspek pemerintahan dan pentadbiran. 1. aspek-aspek yang perlu diambil dari India ialah seseorang pemerintah dengan pemerintah lain di Asia Tenggara mungkin berbeza. 1. melalui proses penaklukan terhadap kerajaankerajaan awal di Asia Tenggara. Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara pada zaman kerajaan awal? Jawapan y y y y Melalui golongan Ksyatria atau tentera. walaupun pengambilannya berlaku pada waktu yang sama. Jelaskan bagaimana pengaruh India sampai ke Asia Tenggara. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang. Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang sedia ada untuk diamalkan. Melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan dan diamalkan. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. muka surat 94. y 2. seperti arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya. Aspek kesenian dan kesusasteraan. Jawapan y y y y y Dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera dan disebarkan oleh penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Dalam proses pengambilan pengaruh dari India. muka surat 88. Senaraikan pengaruh India dalam masyarakat di Asia Tenggara.Latihan dalam buku teks. Misalnya dalam aspek amalan dan kepercayaan. Dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta. Dibawa oleh golongan Vaisya atau pedagang melalui aktiviti perdagangan. agama yang dianuti ialah agama Hindu. jumpaan-jumpaan seni arca yang kasar serta mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara. Ramai sejarawan bersetuju da menerima pendapat keempat sebagai faktor utama berdasarkan bukti-bukti arkeologi. 29 . Aspek keagamaan. mereka berperanan dalam upacara pertabalan raja dan upacara keagamaan. agama yang dianuti di Kedah Tua pada abad kelima Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng (Indonesia).

dalam upacara ini datu akan meminum air yang disiram di sebuah tempat suci bernama Telaga Batu di Palembang. Bhupati. sesiapa melanggar perintah raja dianggap menderhaka. pembesar termasuk ahli agama. Sesiapa yang mengkhianati sumpah akan ditimpa bencana. berkuasa mutlak. Jawapan y Aspek pemerintahan ± konsep raja. Aspek bahasa seperti bahasa Sanskrit yang terdapat pada batu bersurat seperti Batu Bersurat Kutei. Upacara ini diketuai oleh Brahmin dan disertai dengan doa. Raja berada di puncak pemerintahan diikuti oleh kerabat diraja. Golongan Brahmin memainkan peranan penting dalam upacara keagamaan. Rakyat takut menderhaka kepada raja. Terdapat gelaran-gelaran pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara terutamanya di Srivijaya seperti Yuvaraja. stupa. Tujuannya adalah untuk menetapkan pembesar agar memberikan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja.2. teater. adat istiadat raja seperti pertabalan raja. Parvanda. arca. Wayang kulit. contohnya di Srivijaya. Tuhan Vatakuurah. lambang keagungan seseorang pemerintah. iaitu Brahmin. Hikayat Seri Rama. Di peringkat pentadbiran. wat. unsur-unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja. Air yang disiram pada batu tersebut akan berkumpul di bahagian bawah batu bersurat itu dan kemudiannya akan diminum. didirikan kompleks kota dan melambangkan konsep alam semesta (orde kosmos). Hikayat Pendawa Jaya. Senapati. Senaraikan aspek yang menerima pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. kuil. y y y y y 30 . raja dan ibu kota merupakan pusat alam dan pusat pemerintahan. Hikayat-hikayat tempatan mendapat pengaruh epik India seperti Hikayat Pendawa Lima. raja sebagai Anak Tuhan/Dewa Tuhan. patung dan lain-lain. Konsep dewa-raja. Candi Borobodur. raja merupakan bayangan tuhan. bertujuan membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. konsep dewa raja. orde kosmos ± raja berkuasa terhadap seluruh alam (konsep cakravatin) diperkukuhkan lagi dengan lambang-lambang keagungan raja seperti pembinaan Angkor Wat. dan Kumaramatya. Candi Prambanan. diadakan upacara angkat sumpah. Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara. Bagi mengukuhkan konsep dewa raja. raja memiliki kesaktian. rakyat dan hamba. Raja berkuasa mutlak. Aspek kesenian dan kesusasteraan ± monumen. Contoh candi ialah Candi Dieng. memiliki kesaktian. Jawapan y Sistem beraja dalam kerajaan Awal Asia Tenggara merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. Candi ± monumen keagamaan bgi agama Hindu dan Buddha sebagai rumah ibadat dan tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya. tempat menyimpan patung dewa. y - 3. seni bina seperti candi. raja dibantu oleh pembesar yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim. Raja Kumara. Untuk menunjukkan keagungan dan kemegahan raja. Wujud pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja yang dikendalikan oleh Brahmin. perintah raja menjadi undang-undang. Aspek kesusasteraan ± Epik Ramayana dan Mahabrata mempengaruhi kesusasteraan Jawa seperti Nagarakertagama.

Tigkat pertama terdapat ukiran yang menceritakan kehidupan Gautama Buddha. Candi pengaruh Buddha pula memiliki pelan jenis cruciform. Melayu Dosa Duka Derhaka Manusia Pahala Rupa Sengsara Huruf 31 . di bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit dan batu pasir dengan ukuran yang menggambarkan epik Ramayana dan Mahabharata. y 5. Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. y Candi di Lembah Bujang y y Bersaiz kecil dan bahagian tapak sahaja ditemui. Tiga tingkat ini melambangkan tiga tahap kehidupan. dan panna seperti terdapat dalam ajaran Buddha. Candi Borobodur y Mewakili agana Buddhan Mahayana. Senaraikan perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. iaitu sila. samadhi. Nyatakan bentuk candi yang ditemui di Asia tenggara pada zaman awal keatangan agama Hindu dan Buddha. Melambangkan orde kosmos. mempunyai ketinggian 213 meter dan keluasan kawasannya 208 hektar. Setiap sudut mempunyai menara. Viman ialah bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan dan Mandapa ialah bahagian luar candi. Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah yang tingginya sekitar 39 meter dengan berteres empat tingkat. Jawapan Sanskrit Dosa Dukkha Dorhaka Manusa Phala Rupa Samsara Aksara B.4. Jawapan Angkor Wat y y y Dibina untuk agama Hindu. iaitu Vimana dan Mandapa. Candi agama Hindu ini terbahagi kepada dua bahagian uatam. Terbahagi kepada tiga tingkat.

Jelaskan konsep kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Apabila terdapat lebihan. Kerajaan awal di Asia Tenggara dikategorikan pada kerajaan agraria dan kerajaan maritim. y y y y y y y y y y y 32 . kayu cendana serta pelbagai jenis buah-buahan. Padi huma ditanam di kawasan yang tinggi yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres dan relung. kerbau. Soalan esei dalam buku teks. Berlaku hubungan perdagangan dengan negara China dan India menyebabkan menjadi pelabuhan entrepot. Terletak berhampiran dengan kawasan pesisir pantai. sementara kerajaan Funan dan Angkor di lembah Sungai Mekong. lembah sungai dan kepulauan. Menghasilkan pelbagai jenis rempah seperti cengkih. Sarang burung diambil dari gua untuk tujuan perdagangan. Mereka juga menternak binatang seperti lembu. muka surat 97. kapur barus. damar. hasil ternakan dan pertanian tersebut akan dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dalam pertanian. tanduk. penternakan dan pungutan hasil hutan dan sungai. kambing dan ayam.A. Kerajaan agraria Funan Angkor Kerajaan maritim Srivijaya Kedah Tua 1. dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu gaharu. Terletak di kawasan pertanian yang subur seperti lembah-lembah sungai. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. a. Pembinaan sistem pengairan yang baik seperti yang terdapat di Angkor dan Funan disebabkan terdapatnya sistem pengairan yang bersumberkan Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap. kemudian berubah kepada pelabuhan kerajaan apabila petempatan tersebut berkembang dan menjadi sebuah negeri. Pelabuhan dalam kerajaan maritim pada mulanya merupakan pelabuhan pembekal. gading. seperti kerajaan Dvaravati di Sungai Menam. Terdapat juga di kawasan pedalaman seperti di kawasan berbukit dan di lereng tanah gunung berapi seperti kerajaan Taruma di Tanah Dieng (Indonesia). lada hitam. Jawapan y y Kerajaan agraria bergantung pada aktiviti pertanian terutamanya tanaman padi.

a. Kerajaan agraria juga memerlukan pelabuhan dari kerajaan maritim bagi memasarkan barangan keperluan mereka. Andaikan anda ialah raja kerajaan Angkor pada abad kesembilan. Menggunakan baja organik/semula jadi yang sesuai untuk tanaman padi. Kerajaan maritim yang menjalankan perdagangan entrepot bergantung pada kerajaan agraria bagi membekalkan barangan dagangan. Bincangkan aspek saling bergantung dan melengkapi antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Memastikan petani dapat menanam padi secara berterusan sepanjang tahun dengan menentukan bila/masa yang sesuai untuk menanam dan mendapatkan hasil. y y y y 33 . y 2. Huraikan langkah-langkah anda untuk memajukan pertanian padi sawah. Peranan pemerintah yang cekap ± memastikan tanah yang subur/tanah lanar dapat digunakan dengan maksimum untuk tanaman padi sawah. Kerajaan agraria pula bergantung kepada kerajaan maritim untuk memperoleh barangan import (barang mewah).b. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan tukangtukang mahir terutama tukang kayu dan tukang batu untuk membina monumen sebagai mercu tanda keagungan seperti Angkor Wat. Jawapan y y y Membina sistem pengairan yang baik kerana dapat membekalkan air ke kawasan pertanian. Jawapan y y y y y Kerajaan maritim memerlukan bekalan makanan terutama beras daripada kerajaan agraria. Kerajaan maritim bergantung pada kerajaan agraria untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membuat perahu/kapal dagang/tentera terutama kayu dan gajah daripada kerajaan agraria. Memastikan lebihan tanaman padi sawah dapat dieksport ke kawasan-kawasan lain ± untuk mendapatkan hasil bagi membangunkan kawasan-kawasan tanaman padi yang lebih luas. Memberikan bantuan nasihat kepada petani tentang cara-cara menanam padi dengan sistematik supaya hasil pengeluaran padi dapat dipertingkatkan. Memastikan petani dapat mengusahakan tanaman padi dengan menggunakan benih padi yang bermutu dan dapat mengeluarkan hasil yang banyak.

Angkor juga boleh membekalkan hasil-hasil pertanian dari. dosa. Raja memimpin masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta atau dharma. Epik Ramayana dan Mahabharata melahirkan Hikayat Pendawa Lima dan Hikayat Pendawa Jaya. neraka. Dibaca dalam upacara-upacara keagamaan. Jawapan y y Keupayaan kerajaan Angkor untuk membuat hubungan dengan negara-negara luar berdasarkan kedudukan Angkor yang berdekatan dengan Sungai Mekong. Golongan Brahmin merupakan golongan tertinggi selepas raja. derhaka. y 3. Terdapat banyak istilah pentadbiran menggunakan bahasa Sanskrit. Jawapan y y y y y y y y y Kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Candi/monumen-monumen. Raja dianggap dewa-raja (wakil Tuhan di bumi). istana. b. pahala. raja. Terangkan penggunaan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara. kawasan pedalaman untuk keperluan pedagang-pedagang yang berkunjung ke pelabuhan Oc ± Eo. Inskripsi-inskripsi batu bersurat di Lembah Bujang dan Kutei. Kepentingan Tasik Tonle Sap serta peranan pelabuhan Oc ± Eo menjadikan Angkor sebuah kerajaan yang maju dalam bidang pertanian. Pengaruh perbendaharaan kata seperti duka. Sebagai raja yang berfikiran strategik.b. Banyak candi seperti can Borobodur. candi di Lembah Bujang. Sistem kerajaan awal merupakan campuran sistem tempatan dengan pengaruh Hindu dan Buddha. berikan alasan anda untuk menukar status Angkor daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim. Adat istiadat pertabalan raja dikendalikan oleh Brahmin. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai buktikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Angkor Wat. Mencatat mentera. Mengamalkan sistem pemerintahan beraja (kuasa mutlak). 34 . Kepercayaan agama Hindu dan Buddha ± sebuah negara menggambarkan satu alam semesta (orde kosmos) ± pusat alam. a. Jawapan y y y y y y y Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan. Keupayaan Angkor menawan Funan menjadi faktor utama pendorong penukaran status kerajaan agraria kepada kerajaan maritim.

tidak mengetahui. Hasyim. Abd.a.Kemunculan semangat assabiah. muka surat 105. Mengapakah amalan Sistem Kabilah telah mendatangkan kesan yang buruk kepada kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan .Perbuatan tidak bermoral seperti berjudi dan berzina. Manaf. . 1. Mutalib. . Berasaskan Rajah Salasilah Keturunan Nabi Muhammad s. y Abu Talib.w.Perasaan kesukuan yang menebal.a. 1. Jawapan . y Abu Lahab. b.BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. . y Al Haris. y Abbas. 2.w.Tercetusnya peperangan di kalangan masyarakat. Apakah maksud ³Jahiliah´? Jawapan . 35 .Wanita dipandang rendah.w. meminum arak.a.w. senaraikan nama moyang dan bapa saudara Nabi Muhammad s. 3.a. y Hamzah. Nama bapa saudara Nabi Muhammad s. . Latihan dalam buku teks.Nama datuk/moyang Nabi Muhammad s.w. . Qusai bin Qilab.Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab dalam jangka masa runtuhnya Empangan Maarib hingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s. Nyatakan corak kehidupan sosial yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliah. muka surat 102.Terdapat kabilah yang menanam anak perempuan. dalam buku teks.Jahil.Tiada panduan yang khusus dalam perkahwinan. Jawapan a. halaman 103. . y y y y Abd.a.

dan memberikan layanan yang sewajarnya kepada pelanggan. 36 . Jawapan y y y y Menjalankan perniagaan secara berseorangan. Mengapakah tahun kelahiran Nabi Muhammad s. tutur kata yang baik. Abu Talib.2. disebut Tahun Gajah? Jawapan y Mengambil sempena tahun berlakunya serangan tentera bergajah di Makkah yang diketuai oleh Abrahah dari Habsyah.a.Fatanah (bijaksana). Latihan dalam buku teks. 1. .Tabliq (menyampaikan). .Baginda berkebolehan menjalankan perniagaan Khadijah sehingga memperoleh keuntungan yang tinggi.w. . dalam bidang perdagangan.a. .a.Cara baginda berniaga adalah dengan menunjukkan sifat jujur. 3.w. .Nabi Muhammad s. Menjalankan perniagaan Khadijah.Pedagang yang dihormati dan menjadi contoh kepada masyarakat.Perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai.Baginda pernah menjalankan perniagaan secara berseorangan dan berkongsi dengan teman baginda. Senaraikan empat sifat terpuji Nabi Muhammad s. Nyatakan pengalaman Nabi Muhammad s.Siddiq (berkata benar). dalam bidang perdagangan. digelar al-Amin? Jawapan . . muka surat 107. Mengikut rombongan bapa saudara baginda ke Syam sejak berumur 12 tahun.w.a. . 3. Jawapan .w. bukan sahaja terkenal sebagai pemimpin yang berkaliber malah sebagai pedagang yang jujur dan dipercayai.a.Amanah (dipercayai). Berkongsi perniagaan dengan temannya.a.w. Buat kajian tentang ketokohan Nabi Muhammad s.w. . ke Syam. Mengapakah Nabi Muhammad s.Semasa berumur 12 tahun baginda telah mengikuti rombingan ke perniagaan bapa saudara baginda. 2. Jawapan .

Mengapakah golongan bawahan merupakan golongan awal yang memeliuk Islam? Jawapan y y Tertarik terhadap ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama kepada semua manusia. Secara rahsia dilakukan kepada keluarga baginda sendiri dan sahabat yang rapat. Latihan dalam buku teks. Apakah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. 1. Senaraikan tokoh yang telah memeluk Islam selepas dakwah Islamiah dilaksanakan. Bacalah. 1. Tuhanmu yang teramat mulia yang mengajar dengan pena.Latihan dalam buku teks. Bagaimanakah Nabi Muhammad s.w. Zubair bin Awam. Abu Bakar al-Siddiq. Arqam bin Abu Arqam. Secara terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib dan orang ramai. Ali bin Abu Talib. muka surat 108. Menerusi pembacaan penyelidikan dapat dijalankan. Jawapan y y y y y y y Khadijah binti Khuwailiid. Mencapai kejayaan yang cemerlang. 2. Kandungannya: ´Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dengan segumpal darah. dan apakah kandungannya? Jawapan y Ayat al-Quran surah al-Alaq ayat 1 hingga 5. 3. berdakwah di Makkah. Mereka ditindas dan diseksa dengan kejam. Zaid bin Harithah.a.w. Jawapan y y y Menerusi pembacaan seseorang dapat menambahkan ilmu pengetahuan. yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui´. Nyatakan mengapa amalan membaca dikatakan sangat penting dalam Islam. Diikuti secara terbuka selama 10 tahun. 37 . muka surat 114.? Jawapan y y y y Bermula secara rahsia selama tiga tahun. 2. Uthman bin Affan.a.

w. Tinggal dalam kelompok masing-masing dan terikat kepada peraturan sendiri. Rumuskan sebab-sebab orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam. y y A. Mengapakah masyarakat Arab sebelum kerasulan Nabi Muhammad s. ³Salah satu amalan hidup masyarakat Arab Jahiliah ialah mengamalkan semangat assabiah´ (a) Apakah maksud semangat assabiah? Jawapan y Assabiah bermaksud semangat kesukuan yang melampau atau berpuak-puak dan saling bermusuhan antara satu sama lain. Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan.Tanggapan yang salah terhadap tugas seorang nabi. 2. selepas Islam berkembang dengan meluas. Soalan Esei dalam buku teks. 38 . muka surat 116.w. digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Masyarakat Arab Jahiliah tidak menyembah Allah Yang Maha Esa tetapi mengamalkan animisme dan menyembah patung. Jawapan . orang Quraisy tidak mempedulikan penyebaran Islam.a. Walau bagaimanapun. Akhlak mereka rendah.a.a. . Mereka menyangka hal tersebut adalah urusan keluarga Nabi Muhammad s. . Bincangkan reaksi masyarakat Arab Quraisy terhadap dakwah Islamiah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. bersifat angkuh. degil dan kejam. iaitu tempat tinggal yang panas dan kering kontang. Kehidupan masyarakat kucar-kacir kerana tiada nabi atau rasul dan kitab suci.Prinsip persamaan taraf sesama manusia.Ekonomi ± terjejasnya perusahaan membuat patung. . 5. orang Arab Quraisy menetang Islam.4. (b) Bagaimanakah semangat ini boleh terbentuk dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah? Jawapan y y y Faktor geografi.w. Terdapat ahli keluarga dan sahabat karib baginda yang menerima seruan Islam.Perbezaan kepercayaan/agama. 1. di Makkah. Jawapan y Pada peringkat permulaan penyabaran Islam di Makkah.

. Peperangan berlaku walaupun sebab-sebab yang kecil. Pembaharuan-pambaharuan yang diperkenalkan oleh Islam.w. sebagai nabi.Islam membawa pembaharuan seperti pendidikan dan keadilan sosial. Jawapan y y y y Berlaku persengketaan dan pergaduhan. mereka khuatir perusahaan membuat patung terjejas kerana Islam tidak memerlukan perantaraan patung untuk beribadat kepada Allah.a. 3. . Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. (b) Mengapakah pula sebahagian masyarakat Arab tidak dapat menerima ajaran Islam? Jawapan y y y Kepercayaan tradisi dan agama mereka berbeza daripada ajaran Islam. 39 . terpuji. y 4. Kehidupan yang tidak aman.w. (a) Apakah sebab orang Arab dapat menerima ajaran Islam dengan mudahnya? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam Konsep persamaan taraf yang dianjurkan Islam. Dari segi politik. tidak memaksa orang ramai memeluk Islam.(c) Bincangkan kesan amalan semangat assabiah di kalangan masyarakat Arab Jahiliah. Tidak ada perpaduan di kalangan masyarakat Arab.a.a. Dari segi ekonomi.w. Prinsip Islam yang mengamalkan konsep sama taraf sesama manusia sedangkan mereka mementingkan taraf dan kelas dalam masyarakat. sedangkan sejak dahulu mereka sentiasa bersaing untuk menjadi ketua. Ada orang Arab yang menerima Islam dan ada juga yang menolaknya. berdakwah. satu cara hidup yang menyeluruh yang merangkumi soal ibadat dan kehidupan harian. Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan pelbagai reaksi di kalangan masyarakatnya.Dengan Islam terhapusnya nilai dan unsur-unsur Jahiliah.Islam membentuk tamadun manusia ke arah lebih maju dan cemerlang. mereka mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.Islam memperkenalkan ad-Din. Mengapakah perlantikan Nabi Muhammad s. sebagai rasul dianggap rahmat yang besar kepada masyrakat Arab Jahiliah dan masyrakat dunia umumnya? Jawapan . .w.a. Sifat dan keperibadian Nabi Muhammad s.

Merupakan usha untuk memperkukuhkan Islam dan startegi baru menyebarkan Islam.w. Jawapan a. .a. dan orang Madinah? Jawapan . 40 .w.a. Apakah maksud Hijrah dalam konteks Islam? Jawapan .Merupakan satu strategi untuk mengembangkan Islam. Apakah kesan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimetrai oleh Nabi Muhammad s. Mengapakah hijrah berlaku dari kota Makkah ke Madinah? Jawapan . .Perpindahan oramg Islam dari kota Makkah ke Madinah. muka surat 124. 1. 1.Perintah Allah melalui wahyu.w.Suku Aus dan Khazraj berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan atau kejahatan. Nyatakan perbezaan antara kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dengan kandungan Perjanjian Aqabah Kedua.a.Islam tersebar ke Madinah. Latihan dalam buku teks. dan tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri dan meminum arak. 2. Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan. c.Penentangan hebat yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap Islam. . Mereka juga bersedia menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah. Isi Perjanjian Aqabah kedua pula mengandungi jemputan terhadap Nabi Muhammad s.Berlakunya penghijrahan orang-orang Islam Makkah ke Madinah. dan orang-orang Islam Makkah ke Madinah.BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH Latihan dalam buku teks. 2.Pelawaan dan jemputan orang Islam Madinah terhadap orang Islam Makkah. . . . Kandungan Perjanjian Aqabah pertama mengandungi perkara berikut: . .Suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. muka surat 119.

Ekonomi 6. Apakah piagam Madinah? Jawapan y y Sebuah perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad s. = 1521 H. Jawapan 1.a.w. sebagai pemimpin Masyarakat bebas memilih agama Hidup sebagai satu ummah Undang-undang Islam diguna pakai Penipuan dan riba dihapuskan dan kerjasama ekonomi diperlukan Semua masyarakat mempertahanakan agama Keselamatan bukan Islam terjamin selagi mereka petuh kepada pemerintah Madinah Peta minda menggambarkan kandungan Piagam Madinah Latihan dalam buku teks. dengan panduan wahyu Allah. Pertahana n 7. muka surat 134. ³Tahun 622 M. Berusaha untuk mengubah tingkah laku yang buruk kepada yang lebih baik. Bina peta minda untuk menggambarkan kandungan Piagam Madinah.a. Politik 2. Sosial 4. muka surat 129. (b) 2005 M. Latihan dalam buku teks. 41 . Jawapan (a) 2000 M.w. Piagam Madinah menjadi asas dan panduan pemerintahan kerajaan Islam di Madinah. bersamaan 1 H. 2.´. Perunding an 5. Jawapan y y Berusaha untuk mencapai kejayaan yang cenerlang jika kejayaan yang dicapai masih pada tahap sederhana. (c) 3000 M. = 1421 H. berasaskan pengetahuan anda dalam matematik. Agama 3. 4. = 1426 H. tukarkan tahun Masihi berikut kepada tahun Hijrah. Senaraikan beberapa contoh yang menunjukkan bahawa konsep ³hijrah´ boleh diamalkan dalam kehidupan pelajar. Kedudukan Yahudi Nabi Muhammad s.3. 1.

Melambangkan ketokohan Nabi Muhammad s. Nyatakan Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. Pengislaman tokoh-tokoh penting Arab Quraisy seperti Khalid bin al-Walid.1. Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan melakukan ibadat di Kaabah pada bila-bila masa. Menunjukkan orang Arab Quraisy mengiktiraf kerajaan Islam di Madinah. . . Apakah tujuan utama rombongan Islam ke Makkah pada tahun 628 M. Carta kronologi yang dibina mestilah ada ruangan tarikh dan ruangan peristiwa. Nabi Muhammad s.a. 3.w.Orang Islam ingin menunaikan umrah.a.. bilangan penganut Islam bertambah.a. 42 . Mengapakah Nabi Muhammad s. menghantar Uthman bin Affan sebagai utusan ke Makkah? Jawapan . mereka gentar dengan ikrar dan sumpah setia (baiah al-Ridwan) orang Islam untuk membela kematian Uthman bin Affan.Orang Islam rindu akan kampung halaman mereka (Makkah) kerana Makkah merupakan tempat tumpah darah mereka dan tempat turunnya wahyu pertama. Lukis sebuah carta kronologi yang sesuai dan susun peristiwa yang tersenarai di bawah ini mengikut urutan masa yang betul.w. 2.w. 4. dapat merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman. . Nabi Muhammad s.? Jawapan . sebagai pemimpin yang dikagumi.w.Untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh orang Quraisy Makkah yang tidak membenarkan kemasukan orang Islam ke Makkah pada tahun 628 M. . iaitu ingin mengerjakan umrah.Ingin menerangkan tujuan sebenar kedatangan orang Islam Madinah ke Makkah. Apakah sebabnya Perjanjian Hudaibiah dimetrai? Jawapan .Bagi pihak Islam. 5. Selepas dua tahun Perjanjian Hudaibiyah ini dimetrai. inginkan perdamaian sentiasa wujud antara orang Islam dengan orang bukan Islam.Orang Islam bercadang untuk menziarahi kota Makkah. Amru al-As dan Uthman bin Talhah menjadi ikutan kepada orang Arab Quraisy yang lain. Jawapan y y y y y y y Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya (629 M.a.Bagi pihak Quraisy pula.).

± Sekiranya Makkah dapat dikuasai.Jawapan y y y y y Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima : : : : : Perang Badar. Islam tersebar ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. Kerajaan Islam di Madinah semakin mantap. 3. A. Jawapan y y y y y Pertambahan penganut agama Islam. Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah. muka surat 140.? Jawapan y y y Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui. kerajaan Islam di Madinah akan bertambah mantap. Perang Uhud. Latihan dan aktiviti dalam buku teks. Perang Khandak Perjanjian Hudaibiyah. muka surat 137.w. Tenetra Islam masuk ke Makkah mengikut empat arah untuk membuat kepungan. bertindak membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M. Nyatakan kepentingan pembukaan semula kota Makkah. Tentera Islam dibahagikan kepada empat pasukan. Sebagai strategi jangka panjang bagi penyebaran agama Islam. 43 . Apakah sebabnya Nabi Muhammad s.a. Soalan Esei dalam buku teks. Pembukaan semula kota Makkah. Membunuh beberapa orang Bani Khuzaah yang berpihak kepada Islam. Masyarakat Islam mula mendalami ilmu Islam. 2. Mengapakah kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? Jawapan y y y Bilangan tentera Islam begitu ramai (10 000 orang). 1.

Nabi Muhammad s. Masjid dijadikan tempat beribadat dan belajar/berbincang tentang masalah yang dihadapi oleh orang Islam. ³Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah berlakunya hijrah dari Makkah ke Madinah dan perkembangan Islam ke seluruh Semenanjung Tanah Arab´. .w.w.w. menggalakkan penghijrahan ke Madinah.a. Masyarakat Madinah dianggap sebagai ummah yang hidup bersatu padu.a. Jawapan . Masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. Bincangkan asas-asas kerajaan Islam yang telah dibina oleh Nabi Muhammad s.Selepas Perjanjian Aqabah Pertama. Piagam Madinah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Berikan alasan-alasan anda. Pada pandangan anda.a. Apakah yang anda faham tentang konsep Hijrah? Jawapan y y y y Hijrah ± pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mus¶ab bin Umair ke Madinah untuk menyebarkan Islam.Dakwah Islamiah telah tersebar di Madinah sebelum kehadiran Nabi Muhammad s.a.Setuju. dan bekerjasama. mengetuai kerajaan Madinah yang mempunyai penduduk berbilang kaum. sehingga terbentuknya masyarakat Islam yang sempurna.a. Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s.a. Peristiwa ³Hijrah´ sangat penting dalam sajarah perkembangan agama Islam. mengapakah peristiwa Hijrah dikatakan sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam? 44 . tolongmenolong. penipuan. dan budaya. dan penindasan tidak dibenarkan. telah membina sebuah masjid ± Masjid al-Nabawi. telah menghantar pendakwh bebas. Perkara yang penting dilakukan oleh Nabi Muhammad s. rasuah. . b.1. . .w. Dari segi politik dan pentadbiran. amalan riba. Pembentukan Piagam Madinah yang merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Semangat ingin berubah.Jemputan dan jaminan keselamatan dari orang Madinah terhadap orang Islam. Dari segi ekonomi. Memperkukuhkan kedudukan Islam serta strategi baru untuk menyebarkan Islam.w. Nabi Muhammad s. 2. Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah. agama.Kesanggupan orang Madinah mempertahankan Ilslam telah menjadi pendorong utama berlakunya penghijrahan dan tersebarnya Islam ke seluruh dunia. ke Madinah. a.w. setelah berhijrah ke Madinah ialah penubuhan sebuah kerajaan Islam yang pertama di dunia 2.

Jawapan y y y y y y y y Nabi Muhammad s. ³Islam tersebar berasaskan kekuatan dakwah Islamiah bukan kerana peperangan:. Nabi Muhammad s. Dalam Islam. y Menukarkan nama Yathrib kepada Madinah al-Munawarah. Jawapan y y y y Sentiasa berusaha melakukan perubahan ke arah kebaikan. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan bahawa Islam tersebar dengan aman. walaupun Islam beroleh kemenangan.Jawapan y y y Dakwah dapat dilaksanakan dengan aman dan tanpa berselindung lagi. iaitu setelah wahyu diturunkan oleh Allah. mengamalkan dasar pengampunan kepada tawanan Arab Quraisy. belajar dan bebrbincang. budaya dan agama. y Hijrah membuktikan wanita juga memainkan peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara.a. Tentera Islam yang berjuang di medan peperangan juga dilarang membunuh sesuka hati. y Membina Masjid al-Nabawi sebagai tempat beribadat. Peperangan hanya boleh dilakukan dengan izin Allah. Apakah teladan yang anda peroleh daripada peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah? c.w. Islam mengajar penganutnya agar sanggup berkorban demi melaksanakan perintah Allah. Islam mengkehendaki umatnya sentiasa melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh. y Wujud kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam. peprangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan diri. misalnya dalm Perang Badar. Mendamaikan suku Arab di Madinah yang sering bersengketa ± Aus dan Khazraj. Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai yang baik. Sejarah membuktikan Islam berkembang secara sukarela dan toleransi. oleh itu orang Islam harus memilih perdamaian. Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Berikan alasan-alasan anda. y Hijrah membuktikan sikap tolong-menolong dalam sebuah negara perlu diamalkan. Islam ialah agama yang menganjurkan perdamaian. tidak memaksa mereka memeluk agama Islam.a. Persaudaraan dan hubungan baik sesama manusia sangat digalakkan oleh Islam. 4.w. agama dan bangsa. BAB 6: PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA 45 .

a. Menubuhkan majlis syura yang dianggotai wakil golongan mujahirin dan ansar. . 2.w. Menyusun sistem ketenteraan dengan membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. 2.w. iaitu pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilakukan oleh Nabi Muhammad s. Kufah. Pentadbiran 1.). . Perlantikan pegawai pengurusan dan pentadbiran.a.Khalifah (khulafa) bererti pengganti. Membina markas tentera di bandarbandar utama. 3. 3. (632 M. Jawapan . muka surat 149. Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah dan melantik gabenor atau wakil sebagai ketua yang bertindak sebagai pentadbir awam dan panglima tentera. Membaiki dan meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran. 3. Ketenteraan 1.Syura bermaksud bermusyawarah. 1.LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Mendirikan kubu pertahanan di sempadan ± Menghadapi negara musuh seperti di Madinah.Pada Zaman Khulafa al-Rasyidin pendekatan ini dilakukan dalam hal memilih pemimpin. Nyatakan maksud syura.Khalifah ialah pemerintah yang dilantik selepas kewafatan Nabi Muhammad s. 5. Apakah sumbangan Saidina Uthman bin Affan dalam memelihara al-Quran? 46 .Atas pemuafakatan dan persetujuan kaum Ansar dan atas pertimbangan kepentingan Islam dan perpaduan. Jelaskan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin al-khatab dalam pentadbiran dan ketenteraan. Bagaimanakah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah? Jawapan . 2. Fustat dan Basrah. 4. .Beliau dilantk hasil cadangan yang dikemukakan oleh Saidina Umar walaupun pada mulanya orang Ansar mencadangkan Saad bin Ubadah. Jawapan . 4. mengatasi masalah-masalah masyarakat dan juga negara. Meningkatkan semangat perjuangan dan memberikan latihan strategi perang kepada tentera Islam (membina kekuatan psikolgi tentera/ perang). Apakah maksud khalifah.. iaitu sesuatu keputusan yang dibuat berasaskan perundingan dan perbincangan. 4.

.Memberi insentif kepada guru atau pengajar al-Quran.Mengkaji dan mendalami kandungan ayat al-Quran. Senaraikan sumbangan Khalifah Muawiyah dalam bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan.Pemerintahan yang diwarisi dan dikuasai oleh golongan Bani Umaiyah. y Sepupu Nabi Muhammad s. y Dilantik sebagai Khalifah al-Rasyidin keempat selepas Uthman bin Affan. .w.Menjadikan al-Quran asas panduan menegakkan negara Islam. y Terkenal dengan keberanian dan kepahlawanan.Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan dan mengiktiraf kepakaran para intelektual. . y Pakar dalam bidang hukum-hakam. Apakah maksud sistem warisan dalam kerajaan bani Umaiyah? Jawapan .Al-Quran sebagai asas mengukuhkan lagi aqidah umat Islam. Jawapan y Lahir pada tahun 602 M. berpengetahuan luas dalam bidang perundangan Islam. Jawapan . 3.a. . buat rujukan tentang biodata Khalifah Ali bin Abu Talib. 2. .Membaiki dan menyeragamkan bacaan al-Quran. . 6. . . y Tegas. Apakah peranan baitulmal dalam pemerintahan kerajaan bani Umaiyah? 47 . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. . Maklumat yang telah dikumpulkan boleh dipaparkan pada papan penyataan di kelas anda. 1.Mengiktiraf sebuah naskhah al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani.Jawapan . Secara berkumpulan.Mengadakan kelas pembelajaran al-Quran.Menerima penyerahan kuasa daripada Hassan bin Ali.Mendokumentasikan dan menyusun semula juzuk-juzuk/ayat al-Quran yang dijadikan kitab al-Quran..Menyebarkan Islam bersama al-Quran ke negara-negara yang ditakluki.Mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik. muka surat 154.Mendapatkan sokongan ramai dengan memberikan jawapan kepada mereka yang tidak menyokongnya.. y Berketurunan bani Hashim. . . .Memuliakan golongan ulama yang menghafal dan pakar dalam mentafsir ayat al-Quran.

). serta Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin). . telah bergerak sevara terbuka. Kempen-kempen bagi menjatuhkan Bani Umaiyah dilakukan atas nama Ahlut Bait (keluarga Nabi Muhammad s. . lagi. peranan Islam dalam penyebaran ilmu pengetahuan semakin maju dan amat disegani oleh masyarakat Eropah. menyedialkan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan serta merancang pelaburan sosial dan ekonomi bagi menangani masalah sosial.Sumber pendapatan baitulmal yang dibelanjakan untuk tujuan kebajikan telah memberikan kesan yang positif kepada perkembangan ekonomi umat Islam dan mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Islam di bawah Bani Umaiyah. . muka surat 158.Peranan baitulmal dalam pelbagai bidang mendorong pertumbuhan ekonomi.Pada masa ini bahasa Arab mencapai kemuncak bahasa ilmu dan bahasa rasni negara.Kota Basrah telah muncul sebagai kota/pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dlalam pelbagai bidang. Bagaimanakah kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan? Jawapan y y Kerajaan Bani Abasiyah ditubuhkan pada tahun 750 M. Gerakan menumbangkan pemerintahan Bani Umaiyah ditaja oleh Ali bin Abdulllah yang bergerak secara sulit dan pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz. Apakah peranan baitulhiknah dalam perkembangan ilmu pengetahuan? 48 .Pada zaman ini. y 2.w. . dan lain-lain bentuk bayaran yang dikenakan atau yang diperoleh.Jawapan . serta sasterawan seperti al-Farazdaq.a.a.Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat pada era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. selepas gerakan atau revolusi Abasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah. .Pada zaman ini muncul tokoh-tokoh ilmuan yang terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab).Ini bermakna peranan orang berada dan orang-orang kaya tidak kira golongan peniaga. 1. Apakah sumbangan penting kerajaan Banii Umaiyah dalam bidang keilmuan? Jawapan . Umar ibn Rabia¶h dan Jamil al-Uzri. . Sibawayhi (ahli nahu Arab).Bidang-bidang tertentu seperti hadis dikaitkan dengan tokoh Urwajh bin al-Zubair dan Ibn Zihat al-Zuhri. pedagang atau pengusaha membayar cukai dan menyumbang kepada baitulmal adalah dengan matlamat membantu negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain. . Jarir. . 4. Latihan dalam buku teks. sumbangan.w. . Manakala tokoh-tokoh lain seperti Ibn Jari (tafsir al-Quran).Baitulmal merupakan badan kewangan yang mengumpulkan sumber pendapatan seperti cukai.Konsep ³perkongsian kemakmuran´ telah diasaskan melalui peranan baitulmal sepertimana yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad s.

Jawapan y y y Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam. muka surat 163. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyeberkan ajaran Islam. Dengan kejayaan ini. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang sistematik. Kegiatan utamanya ialah penterjemahan karya falsafah dan sains dari Yunani. Pengasas kerajaan ini ialah Uthman bi Ertughrul bin Sulaiman Shah. Institut ini berkembang pesat pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun. Peralatan perang yang moden dan dapat menangkis serangan musuh. 3.Jawapan y y y y y y y Baitulhikmah merupakan institusi keilmuan yang ditubuhkan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Baitulhikamh juga merupakan pusat pemgajian yang menjadi tumpuan para ilmuan dalam pelbagai bidang. 3. Penyebaran ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang berlaku dengan pesat. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang terkemuka. Bagaimanakah kerajaan Turki Uthmaniyah terbentuk? Jawapan y y Kerajaan Uthmaniyah telah diasaskan sekitar awal abad ke-14 dan berakhir awal abad ke-20. Jawapan y y y y y Falsafah dan Sains Sejarah Bahasa Ilmu hadis dan al-Quran Fikah Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Kerajaan Uthmaniyah bermula dengan sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia (Turki hari ini) dan kemudiannya berjaya menguasai kerajaan lain dan membentuk kerajaan Uthmaniyah. Semangat ghazi (semangat kepahlawanan) yang tinggi dikalangan tentera Uthmaniyah. Senaraikan ilmu pengetahuan yang muncul pada Zaman Abbasiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari? 49 . Walaupun di bawah pengaruh Saljuk. 1. Beliau memainkan peranan penting menunpaskan tentera Byzantine. Anatolia bebas daripada Kerajaan Saljuk. Uthman bin Urtughrul berjaya membentuk kerajaan Uthmaniyah dan seterusnya meluaskan wilayahnya. Banyak hasil pengetahuan diterjemahkan dan menjadikan Islam maju dan terkenal. y y y 2. y Kerajaan Uthmaniyah mempunyai armada laut yang kuat dan dapat mengawal keselamatan di kawasan Laut Mediterranean. y Kerajaan Uthmaniyah juga mempunyai kumpulan Janissari (kumpulan elit yang sangat terlatuh dalam selok-belok peperanan).

muka surat 169. 1. ketua tentera darat dan laut. Jelaskan sistem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah. Sebarang perintah dianggap sebagai undangundang yang wajib dipatuhi. Jawtan Kadi dan Mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan masalah fatwa. Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menterimenteri. Dewan Kebangsaan Turki beryamggungjawab menggubal undang-undang negara. Dakwah Hubungan Diplomatik Penjajahan Kemajuan Islam (pengetahuan) Cara Tamdun Islam Berkembang Perdagangan Kerasionalan agama Islam dengan fitrah manusia Surat/warkah Tarikan ajaran Islam Grafik: Cara Tamadun Islam Berkembang 2. 4. Kanak-kanak ini telah diberi latihan fizikal dan ketenteraan serta selok-belok peperangan sejak awal. Bagaimanakah tamadun Islam pada zaman kerajaan Bani Umaiyah bertembung dengan 50 . Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung (Perdana Menteri) diikuti dengan menteri-menteri dan jabatan tertentu. Di peringkat daerah/kawasan. gabenor. Perkara berkaitan akidah dan ibadat adalah di bawah tanggungan Pengarah Urusan Agama. Nyatakan cara-cara tamadun Islam berkembang. Dibawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung (Perdana Menteri). Jawapan y y Kerajaan Turki Uthmaniyah mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki (warisan). pemerintah-pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama. Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan. ketua agama dan hakim tertinggi. Tentera ini merupakan kumpulan kanak-kanak yang diambil menerusi sistem devshirme dan sebahagian daripada mereka akan diserapkan dalam bidang pentadbiran.Jawapan y y y Kumpulan tentera infantri elit yang sangat terlatih dalam selok-belok peperangan. y y y y y y Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. terdapat komander tentera.

Beliau bukan sahaja pakar dalam bidang sains tetapi juga dalam bidang falsafah dan agama (usuludin) dan mempunyai pemikiran kritis. Jawapan y y Mengarang buku Qanun fil al Tib (Peraturan Perubatan). bahasa dan kemahiran/kepakaran. Ibn al-Nafis mengarang buku al-Shamil fi Sina¶ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran). Nyatakan sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains. orang-orang Islam telah bertemu dengan pelbagai masyarakat dan agama. Mereka berpegang pada kepercayaan kepada Allah dan nilai-nilai Islam. Menerusi aktiviti berniaga tersebut mereka berinteraksi. Wujud para pemikir dan intelektual Islam yang setanding dengan orang Barat. contohnya Masjid Cordova. Apakah kesan kemasukan Islam ke Sepanyol? Jawapan y y y y y y Menerusi agama Islam. Wujud golongan Mudejar. Orang Islam dapat menguasai perdagangan di Eropah. 4. sistem kehidupan masyarakat turut berubah. Pengaruh Islam dalam seni bina dan ukir. 5. iaitu orang Islam tempatan yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. Jawapan y y y Pelbagai buku rujukan dalam bidang sains telah dikarang. Apakah sumbangan Ibn Sina. 3. 51 .tamadun lain di dunia melalui perniagaan? Jawapan y y Menerusi perniagaan jarak jauh. Penulisan ensiklopedia sains oleh Mohamed al-Fanari dan Molla Lutfi. Orang Sepanyol dapat bertutur dalam bahasa Arab dan berpakaian sperti orang Islam. Secara tidak langsung berlaku pertukaran budaya.

A. Soalan Esei dalam buku teks, muka surat 172. 1. Corak pemerintahan antara kerajaan Khulafa al-Rasyidin dengan kerajaan Bani Umaiyah adalah berbeza. Buktikan kebenaran pernyataan ini. Khalifah Al-Rasyidin 1. Pemilihan berdasarkan syura dan Baiah. Sistem pemilihan (4 cara); ± Percalonan ± Perundingan¶ ± Wasiat ± Kelompok kecil 2. Daripada orang Quraisy (terutama Bani Hashim). 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan kepada orang bukan Islam. 4. Pusat pemerintahan di 5. Madinah. Khalifah Bani Umaiyah 1. Pemilihan berdasarkan sistem warisan.

2. Daripada Bani Umaiyah. 3. Jizyah (cukai kepala) dikenakan juga kepada orang Islam berketurunan Arab. 4. Pusat pemerintahan di Damsyik (Syria).

2a. Huraikan perkembangan dan kemajuan ilmu matematik pada zaman Abbasiyah dan Umaiyah. Jawapan y y Pada zaman pemrintahan Abbasiyah dan Umaiyah, ilmu matematik telah berkembang dengan pesat. Pengetahuan matematik bukan sahaja diperkenalkan dalam negara tetapi meluas sehingga ke negara Barat. Al-Khawarizmi misalnya, telah mengarang buku matematik dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan dan panduan masyarakat Barat. Buku-buku al-Khawarizmi telah ditempatkan di uneversiti-universiti di eropah bagi rujukan pakar dai Barat. Seorang ahli matematik barat telah terpengaruh dengan teori-teori matematik alKhawarizmi. Umar Khayyam pula telah mencipta takwim yamg lebih tepat berbanding takwim Gregorian. Beliau juga telah mewujudkan ilmu algebra.

y y y

52

2b. Bincangkan sumbangan Ibn Sina dan al-Khawarizmi dalam bidang ilmu pengetahuan.

IBN SINA 1. 2. 3. 4. Menyumbang dalam bidang perubatan dan falsafah Menghasilkan buku falsafah yang terkenal al-Shifa. Menghasilkan buku al-Qanun fi al-Tib. Merupakan pakar perubatan yang menjadi rujukan doktor-doktor Barat. 1. 2. 3.

AL KHAWARIZMI Menyumbang dalam bidang matematik. Mengasaskan ilmu algebra dan memberi perhatian dalam bidang persamaan kuadratik. Menulis tentang teori geometri dan teori asal usul angka

3. Pertumbungan antara tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah berlaku sejak zaman awal Islam lagi. (a) Jelaskan bentuk pertembungan itu. Jawapan y y y y y Menerusi perdagangan dan perniagaan. Hubungan diplomatik. Penaklukan dan ketenteraan. Kebudayaan. Intelektual.

(b) Apakah implikasi terhadap tamadun Islam dalam pertembungan tersebut? Jawapan y y y y Tamadun Islam tersebar meluas ke serata dunia. Berlaku asimilasi antara tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam semakin kukuh dengan agama Islam sebagai asasnya. Ilmu pengetahuan Islam telah dipelajari oleh negara Barat dan mereka telah mengembangkannya. Misalnya, ilmu perubatan Sains dan Matematik.

4. Tamadun Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada dunia Barat dab Timur. (a) Jelaskan sumbangan tamadun Islam dalam bidang keilmuan. Jawapan y y y y y Wujud pusat penterjemahan. Terbina perpustakaan seperti baitulhikmah pada zaman Harun al-Rasyid di Baghdad. Dengan ilmu banyak buku disimpan dan dikaji. Zakaria al-Razi telah menghasilkan 20 karya dalam bidang perubatan termasuk alHadi. Al-Farabi, al-Miskawayh dan al-Mawardi menghasilkan buku undang-undang, pemikiran dan politik. Pakar dalam bidang falsafah, seperti Ibn Sina, Fakhral-Din, Ibn al-Arabi, Ibn Rushd dan Imam Ghazali.

53

(b) Bagaimanakah ciri-ciri kehidupan sosial yang dicadang oleh Islam? Jawapan y y y y y Dasar sosial Islam berasaskan kecemerlangan individu bukan berasaskan keturunan. Tidak ada perbezaan taraf antara seseorang individu dengan individu yang lain kecuali taqwa. Setiap perlakuannmanusia perlu mengikut landasan Islam yang ditetapkan. Setiap individu termasuk suami, isteri, ibu bapa, rakyat dan pemimpin mempunyai tanggungjawab masing-masing. Sifat berdisiplin sangat penting diamalkan bagi mengawal diri dan perasaan.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

54

LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks, muka surat 178. 1. Senaraikan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - Tiga teori kedatangan Islam ke Asia Tenggra, iaitu Teori Islam berkembang ke Asia Tenggara dari Arab, dari China dan dari India. 2. Senaraikan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Jawapan - John Crawford berpendapat bahawa Islam berkembang ke Asia Tenggara menerusi aktiviti perdagangan. - Bukti yang digunakan untuk menyokong pendapatnya adalah berdasarkan bukti catatan China yang mengatakan bahawa orang Arab dan Parsi telah mempunyai pusat perniagaan di Canton. - Mereka seterusnya berdagang di Lautan Hindi dan terdapat di kalangan mereka yang berdagang ke Asia Tenggara seperti di Selat Melaka. - Selain itu, Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas menggunakan bukti wujudnya persamaan antara bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. - Beliau juga menggunakan alasan bahawa kebanyakan karya tempatan menceritakan pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Arab. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks, muka surat 185. 1. Senaraikan cara Islam berkembang di Asia Tenggara. Jawapan - Perdagangan - Perkahwinan - Pengislaman raja dan golongan bangsawan - Kelahiran kerajaan Islam - Peranan pusat kebudayaan - Peranan mubaligh - Keistimewaan Islam 2. Berdasarkan peta pada halaman 182, senaraikan kerajaan Islam di Asia Tenggara. Jawapan - Samudera ± Pasai - Perlak - Acheh - Melaka - Patani - Brunei 3. Nyatakan cara-cara yang digunakan oleh para pedagang untuk menyebarkan Islam.

55

pemungut zakat Islam agama rasmi Nama negara seperti Acheh Darul Salam Undang-Undang Syariah Semangat jihad Bahasa dan Kesusasteraan y y y Kewujudan tulisan jawi Tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam Istilah bahasa Arab digunakan dalam bahasa Melayu seperti ³sultan´ Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca Hasil kesusasteraan dipengaruhi Islam y y Budaya dan cara hidup y Cara hidup Islam diasimilasikan dalm budaya seperti bertudung kepala Islam sebagai Addin Konsep persaudaraan Islam Nilai akhlak Islam Gotong-royong Semangat bekerjasama Pengaruh Islam di Asia Tenggaara Ekonomi y y y y y y y y y y y y Grafik: Pengaruh Islam di Asia Tneggara A. Hubungan baik dengan pemerintah tempatan diamalkan oleh pedagang. Madrasah pula dijadikan sebagai pusat pendidikan secara tidak formal. Jawapan y y Surau telah dijadikan sebagai tempat pengajaran al-Quran secara tidak formal. Berkahwin dengan gadis (penduduk) tempatan. mlerang perbuatan mengemis Unsur-unsur halal semasa berurusniaga Riba dan penipuan dilarang Berjimat cermat 56 . budaya dan cara hidup serta ekonomi.   akat Baitulmal Rajin bekerja Mencari rezeki halal. bahasa dan kesusasteraan. 2. Soalan Esei dalam buku teks. Pedagang menunjukkan sikap dan akhlak yang baik semasa berdakwah. 1. Secara berkumpulan. Hasil perbincangan anda hendaklah dirumuskan dalam bentuk grafik klasifikasi.Jawapan y y y y Pedagang berdakwah semasa menjalankan aktiviti perdagangan. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. muka surat 191. Nyatakan peranan surau dan madrasah untuk memberikan pendidkan awal kepada masyarakat Islam Asia Tenggara. Anda boleh mencipta grafik berdasarkan kreativiti ahli kumpulan anda. bincangkan pengaruh Islam di Asia Tenggara dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Pemerintahan dan pentadbiran y y y y y y y y Institusi Kesultanan Sultan Ketua Negara Mufti dilantik sebagai penasihat sultan Pegawai seperti kadi. muka surat 194.

bersatu padu dan bekerjasama telah menjadi budaya masyarakat. Dari segi agama dan kepercayaan. bincangkan pengaruh yang dibawa oleh Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. 57 . ekonomi dan sosial. 4. Nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti tolong-menolong.3. Pada pandangan anda. mengapakah agama Islam dapat disebarkan dengan meluas di Asia Tenggara pada abad ke. Dalam agama Islam. Agama Islam juga merupakan satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi soal ibadat dan peraturan hidup dalam politik. mereka telah memeluk agama Ilslam dan meninggalakan kepercayaan tradisi seperti memuja semangat. Cara hidup yang berorientasikan Islam ke rantau ini juga telah mengubah sistem sosial masyarakat kepada kehidupan tanpa kelas. Tuhan yang disembah ialah Allah yang Maha Esa dan hal ini agak bebrbeza datipada agama-agama yang terdapat di Aisa Tenggara sebelum kedatangan agama Islam yang mempunyai banyak Tuhan. Jawapan y y y y Pengaruh Islam terhadap masyarakat di Asia Tenggara dapat dilihat dalam pegangan agama dan cara hidup yang diamalkan. Dengan memberikan contoh tertentu. Islam merupakan agama yang tidak statik yang menganjurkan manusia berfikir secara rasional.13 hingga ke-16? Jawapan y y y y y Kemurnian ajaran Islam yang menerapkan konsep persamaan taraf sesama manusia. Agama Islam juga menekankan moral dan akhlak yang baik seperti bekerjasama. tolongmenolong dan bertoleransi.

Sulu. Melaka. 58 .Istiadat pertabalan. Acheh. disanjung tinggi dan dimartabatkan. . Pasai.Kuasa da pengaruh. Brunei.Perlak. 3. .Nama dan gelaran. Kedah. .14? Jawapan . Daulat juga bermaksud konsep ikatan antara rakyat dengan raja/pemimpin yang berkuasa yang menjadi penaung kepada rakyat.Kuasa turun-temurun. berkuasa. 2. .Kedaulatan. Senaraikan nama pelabuhan di Asia Tenggara yang menjadi tumpuan pedagang Islam dari abad ke-13 hingga abad ke.BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. . 1. Pahang dan Johor. dimuliakan. Patani. . Apakah yang dimaksudkan dengan daulat? Jawapan .Kebesaran dan kemulian.Penganugerahan kebesaran.Kekebalan raja. . Jawapan . Nyatakan pengaruh Islam dalam institusi kesultanan di negara kita. muka surat 200. Terengganu. . Kelantan.Naungan rakyat.Kedudukan yant tinggi.

Ayat-ayat yang digunakan untuk tulisan khat di masjid. y y y 59 . surah al-Fatihah dan lain-lain.Kedua-dua adat mempunyai kecenderungan memihak kepada sesuatu pembahagian gender (lelaki atau perempuan). rumah. Undang-undang adat yang mencorakkan masyarakat di Negeri Sembilan ± Naning. Undang-undang adat yang mencorakkan kehidupan masyarakat di Negeri-negeri Melayu. Seni tulisan khat dikenali juga sebagai kaligrafi. seni persembahan dan seni bina. dan surau ialah petikan ayat al-Quran seperti surah Yasin. 2. Falsafahnya melindungi kaum wanita dan peranan wanita dalam urusan keluarga. iaitu nasib keturunan adalah melalui ibu. surau. 2. madrasah serta pondok. Kedatangan Islam menyemarakkan pendidikan formal ± pendidikan dijalankan di sitana. 3. masjid. Latihan dalam buku teks. Bidang pendidikan terbatas dan didominasi oleh golongan atasan dan golongan istana. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional? Jawapan y y y y y Pendidikan formal berkaitan dengan keagamaan yang diterima secara langsung dan malaui perantaraan institusi tertentu. Bersifat matrilineal. 4. 3. Batu Bersurat di Terengganu ialah hasil seni tulisan yang tinggi kemahiran kebudayaannya. muka surat 208.4. madrasah. Mementingkan perempuan dari segi status. . Nyatakan perbezaan antara Adat Perpatih dan Adat Temenggung. Tulisan khat pengaruh Arab dan Parsi mencorakkan perkembangan kesenian yang penting di bangunan yang berunsurkan Islam dan di masjid-masjid ternama dan terkemuka. Pengaruh sistem/adat Temenggung. Ukiran epigrafi seperti batu bersurat dan batu nisan masih lagi dominan sehingga ke hari ini. Falsafahnya meletakkan tanggungjawab keluarga kepada lelaki. Corak pendidikan ini telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam dan berasaskan tradisi Hindu dan Buddha. Pendidikan biasanya diberikan oleh golongan ulama atau Tok Guru yang ditugaskan khas untuk bakal pemerintah dan pembesar kerajaan. Jurai keturunan bapa lebih dipentingkan. 2. Pengaruh adat Minangkabau. 5. Jawapan (A) Seni khat y Satu kesenian yang menonjolkan penulisan jawi dalam bentuk ukiran. warisan harta dan sebagainya. 1. Nyatakan contoh pengaruh Islam dalam seni khat. Adat Temenggung 1. 5. Istana menjadi pusat pengajian yang penting. Meletakkan taraf lelaki lebih tinggi walaupun memberi persamaan kepada wanita. pahatan dan reka cipta sesuatu hasil seni. Jawapan Adat Perpatih 1. 4.

pengaruh Jawa dan pengaruh masyarakat Thai. nyanyian dan wayang kulit. . Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman Kerajaan Melayu Melaka. Seni Persembahan telah berkembang sejak sebelum kedatangan Islam dan diteruskan serta disesuaikan dengan pengaruh Islam.Bentuk-bentuk seni bina Islam juga agak unik. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. . Di Terengganu. penulisan karya sastera telah berkembang. Ada pengaruh Minangkabau.(B) Seni Persembahan y y y y Tarian. y y (C) Seni bina Jawapan . dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. 4. tasawuf dan sebagainya. Karya yamg dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi. muzik. . persembahan tarian dilakukan oleh wanita dan dinyanyikan dalam majlis perkahwinan. nyanyian. Pengaruh Islam dan Arab menyebabkan seni persembahan diwarnai oleh pengaruh Arab seperti tarian dabus yang mengandungi unsur keagamaan dan kepahlawanan. . .drama. Hikayat Bulan Berbelah. Kesenian persembahan seperti ghazal (di Johor) tarian mak inang di istana Melaka. 3.Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. dan nazam adalah pengaruh Islam. Muzik.Sebagai institusi pendidikan formal. berkhatan dan dalam upacara lain yang bersifat keagamaan. 60 . istana dan bangunan-bangunan berunsur Islam mencerminkan pengaruh ArabParsi dan pengaruh Islam. Apakah fungsi surau dan masjid pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? Jawapan .Setelah kedatangan Islam di Melaka.Cerita-cerita tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin.Mesjid mempunyai ciri-ciri khas seperti mihrab.Tulisan khat (kaligrafi) dan tulisan epigrafi yang terdapat dengan meluas pada binaan masjid. usuludin. Perkembangan seni bina dan ukiran berkembang pesat di Terengganu. Begitu juga dengan alat-alat muzik yang digunakan seperti rebana. Jawapan . mimbar dan bumbung khusus. Hikayat Nur Muhammad. dan tarian disepadukan dalam sesuatu persembahan. pusat pertemuan dan perkumpulan masyarakat serta tempat yang paling ideal untuk mengembangkan ilmu-ilmu Islam.Kandungan pengajiannya merangkumi ilmu fikah. hadis. Kelantan dan Johor.

Terdapat barang tertentu seperti beras dan makanan tidak dikenakan cukai. Bagaimanakah pengaruh Islam dalam aspek perniagaan dalam Kesultanan Melayu Melaka. ± ± ± ± y Pedagang dari India. iaitu. 2. cukai tetap (cukai import) yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Jepun dan China ± lima peratus.16? Jawapan y Mempunyai tulisan jawi/Arab seperti Malik atau Sulan al-Adil. 61 . Jawapan y y Amalan riba tidak dibenarkan dalam bidang perniagaan di kalangan orang Islam. Orang asing dari Kepulauan Melayu ± cukai diraja sebanyak tiga peratus. dan Pegu ± enam peratus. Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri Johor pada abad ke. Golongan kaya dan berkemampuan diperintah membayar zakat harta. Orang asing lain ± cukai diraja enam peratus. Siam. 3. kutipan zakat akan disimpan oleh baitulmal.Latihan dalam buku teks. 1. tanah Arab. Jawapan y y Para pedagang yang berniaga diwajibkan membayar cukai tehadap barang dagangan mereka sebelum urusan perniagaan dapat dijalankan. Terdapat beberapa jenis cukai. muka surat 211. Nyatakan peraturan-peraturan cukai yang dikenakan kepada pedagang yang berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Soalan Esei dalam buku teks. pekerja mualim atau anak kapal sebagai makmum dan nakhoda sebagai kapten atau imam bagi mengekalkan keselamatan. y (b) Analisis kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam. Undang-undang Laut Melaka berkaitan dengan hal dan tanggungjawab pengurus. serta jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan tertentu. Jawapan y y Terdapat 44 fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan hukum ini mempunyai 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama.pantang larang di kalangan anggota masyarakat. muka surat 213. dan juga pembayaran cukai pelabuhan. keamanan. hukuman terhadap kesalahan jenayah. Dua jenis undang-undang yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Mlelaka ialah Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka.A. Hukum Kanun Melaka berkaitan dengan peraturan dan hukuman (jenis hukuman) yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan jenayah dan lain-lain bentuk kesalahan yang bersabit. undang-undang keuarga. 62 . Hukum Kanun Melaka menjelaskan tanggungjawab raja dan pembesar (pemerintah). (a) Mengapakah undang-undang di atas digubal oleh pemerintah Melaka? Jawapan y y Kedua-duanya ialah undang-undang bertulis yang merupakan peraturan dan hukum bagi menjaga keamanan dan keadilan. Hukum Kanun Melaka Undang-undang Melaka Undang-undang Laut Melaka 1. permasalahan ibadah.

kesusasteraan rakyat disebarkan secara lisan dan kebanyakkannya ialah cerita asal usul yang merakamkan kepercayaan tentang alam. y y y y y y y y y 63 . Cerita-cerit tentang para sahabat seperti Hikayat Abu Bakar dan Hikayat Hasan dan Husin. tumbuhtumbuhan dan binatang. fiqah. undang-undang. Kesusasteraan ini berkembang bersama agama Islam di Nusantara dan di Asia. Antara kesusasteraan bentuk hikayat yang dihasilkan adalah seperti Hikayat Nabi Muhammad. Huruf Arab diperkenalkan dan disesuaikan dengan tulisan Melayu. sejarah. Tulisan jawi amat berpengaruh dalam mencorakkan perkembangan literasi bahasa dari segi bacaan dan penulisan. Pada peringkat awal. Sebelum ini. tulisan lain seperti Pallava.16. Sastera berbentuk puisi antaranya Syair Dahulu Kala yang ditulis oleh Tengku Ampuan Mariam di Terengganu. Kawi (Jawa Kuno). Tulisan jawi menjadi tulisan komunikasi dan tulisan rasmi kerajaan Melayu di Tanah Melayu.15 dan abad ke. Tulisan jawi juga mencorakkan bahasa intelektual dalam pemgetahuan agama Islam dan pelbagai pengetahuan lain seperti falsafah. Kesusasteraan Islam berkembang pesat dan menjadi bahan bacaan dan pengetahuan yang penting kepada masyarakat Melayu. Bincangkan pengaruh Islam dlam bidang bahasa dan kesusasteraan di Tanah Melayu pada abad ke. Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan Hikayat Nabi Musa. penulisan karya sastera telah berkembang. Banyak hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasan Damsyik menjadi bahan bacaan popular dalam masyarakat Melayu. Batak dan Rencong digunakan. pengetahuan astronomi dan sebagainya.2. Jawapan y y y y Pengaruh Islam paling ketara dalam penggunaan tulisan jawi. Hikayat Nur Muhammad. tauhid. Hikayat-hikayat lain seperti Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Muhammad Ali Hanafiah telah menjadi karya yang penting dan disimpan di istana Melaka. Banyak istlah Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu. Setelah kedatangan Islam ke Melaka. Sunda Kuno. nama tempat. Karya yang dihasilkan terbahagi kepada bentuk prosa dan puisi.

Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). muka surat 217. .Pembesar-pembesar dearah akan memberikan khidmat tenaga serta cukai kepada raja sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberi oleh raja.Zaman Gelap merupakan zaman selepas kejatuhan tamdun Rom di Eropah dan merupakan peringkat awal Zaman Pertemgahan.Raja memberikan perlindungan kepada tuan-tuan tanah. . . 64 .Tuan-tuan tanha memberikan perlindungan kepada petani. . dan kehidupan di bandar. tetapi mengongkong kehidupan masyarakat Eropah. sebagai balasannya. .Khidmat tenaga boleh diakukan melalui sistem kerah dan cukai pula melalui sistem serah. . mereka dikehendaki memberika khidmat kepada raja seperti menyertai pasukan tentera dan membayar cukai.Tuan-tuan tanah boleh mengerahkan petani untuk memberikan khidmat semasa berlakunya peperangan. . Latihan dalam buku teks.Sultan atau raja akan mengurniakan sesebuah kawasan kepada pembesar Melayu untuk ditadbir. . Sistem Feudal masyarakat Melayu Tradisional. .Institusi gereja memiliki harta yang banyak. . 1. Nyatakan ciri-ciri penting Zaman Gelap yang berlaku di Rropah.BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH LATIHAN DAN AKTIVITI Latihan dalam buku teks. pedagangan.Ekonomi dan kehidupan masyarakat merosot. 3. Jawapan . . muka surat 220.Kehidupan penuh dengan kacau-bilau dan peperangan sehingga petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan pembesar. 2. . .Kemerostan dalam bidang ilmu pengetahuan.Tidak terdapat pentadbiran pusat yang kukuh dan berkesan. Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah? Jawapan .Raja mengurniakan tanah kepada tuan-tuan tanah untuk diusahakan. . Nyatakan ciri-ciri persamaan antara feudalisme di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional.Terdapat golongan hamba yang memberikan khidmat tenaga kepada golongan tuan tanah.Kemunculan sistem feudal di Eropah.Terdiri daripada golongan pemerintah (raja) dan golongan yang diperintah (rakyat). Jawapan Sistem Feudal di Eropah. . .

saintifik. bahasa.Renaissance berasal daripada perkataan Itali. Huraikan maksud Monarki Baru. Kemunculan bandar-bandar terkenal seperti Venice. Berlakunya pertembungan budaya.Kegemilangan tamadun tersebut telah tenggelam pada zaman gelap dan kegemilangan itulah yang telah muncul dan dikembangkan semula pada zaman Renaissance. Apakah ciri-ciri yang terdapat pada di negara Itali sehingga menyebabkan tercetusnya Renaissance di situ? Jawapan y y y y Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediteranean. Jawapan y y Kewujudan kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan yang kuat dan kukuh melalui amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat. Nyatakan kesan Renaissance. kimia dan perubatan. Monarki baru terdapat di Portugal.1. Castile dan Aragon (Sepanyol). lukisan dan ukiran. Masyarakat yang memikirkan pendidikan yang menekankan pemikiran logik. Berlakunya kegiatan penjelajahn dan penerokaan hasil daripada kemajuan dalam bidang matematikk. Kegiatan ekonomi sara diri semakin merosot. kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi. geografi. 2. Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dengan meluas. Jawapan y y y y y y y y y Kemunculan monarki baru. dan agama yang menjadikan Itali pusat perkembangan idea-idea baru. iaitu renisciment yang bermaksud ³kelahiran semula´. . 65 . Istilah ini merujuk pada penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cindekiawan dan pejuang seni dalam tamadun Rom dan Yunani. falsafah dan metafizik. dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Perubahan dalam pemikiran dan gaya hidup manusia kerana manusia Renaissance bersedia menzahirkan emosi mereka melalui muzik. 4. Kuasa raja semakin kukuh menyebabkan setiap raja di Eropah ingin menaikkan imej/status negara sehingga kuasa gereja dan kuasa golongan bangsawan bertambah kurang. Florence. fizik. 3. Bandar-bandar pelabuhan terkenal seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah. Genoa. Mempunyai sifat inkuiri dan berani meneroka perkara dan bidang baru untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. England. Rom. Perancis dan Belanda. Apakah maksud Renaissance? Jawapan . Merintis jalan kepada pembangunan dan perkembangan pelbagai ilmu sains seperti biologi. Melahirkan masyarakat yang mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri sendiri dan menyuburkan persaan keyakinan diri.

Latihan dalam buku teks. 1.Agama Kristian telah berpecah kepada dua mazhab utama. y 2. Bohemia. . 1.Peperangan yang berlaku antara negara mengikut mazhab masing-masing telah mengakibatkan banyak kemusnahan. .Kuasa institusi gereja telah dicabar dan dikritik secara terbuka.´ Reformation merupakan satu gerakan yang berlaku di Eropah Barat dalam tempoh antara tahun 1500 ± 1600 M. Apakah idea-idea penting yang diperjuangkan oleh Martin Luther? Jawapan . Portugal.Menentang amalan rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam Gereja Katolik.Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang kerana monari baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di rom. iaitu Katolik dan Protestan. . timbul sikap toleransi antara penganut pelbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka. iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa. . . . Belanda dan Inggeris. Jerman.Menentang gaya hidup penguasa Gereja yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan dan tidak mencerminkan kehidupan keagamaan. Denmark dan Sweden. . . .Menentang cara dan gaya hidup penguasa Gereja Katolik yang tidak selari dengan apa yang terdapat dalam kitab Biblle.Menentang amalan institusi Gereja Katolik yang menjual Sijil Indulgences. Apakah maksud Reformation? Jawapan y Reformatiom berasal daripada perkataan reform yang bermaksud ³melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru. Jawapan . 3.Masyarakat Eropah tidak lagi dikuasai oleh satu mazhab saja. dan mempunyai kaitan dengan agama Kristian. Jawapan y Sepanyol.Dalam jangka panjang. 66 . Nyatakan kuasa-kuasa Eropah yang unggul pada zaman penjelajahan dan penerokaan. . contohnya perang keagamaan yang berlaku di Peranchis antara tahun 1562 ± 1598 dan Perang 30 tahun (1618 ± 1648) yang melibatkan Sepanyol. Jelaskan kesan-kesan terpenting Zaman Reformation tehadap Eropah. muka surat 223.Raja England. Raja Henry VIII telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengistiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican.Negara Eropah telah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing. muka surat 226. Latihan dalam buku teks.

y ± ± Faktor Agama Keinginan untuk menyebarkan agama Kristian ke Timur. Apakah sebab-sebab utama berlakunya Revolusi Pertanian? Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. gospel dan glory. Ini juga nerupakan pendorong penting kuasa-kuasa Eropah menjelajah ke Timur. Secara tidak langsung hal ini dapat menaikkan imej negara bangsa. Perang Salib yang berlaku antara orang Islam dengan orang Kristian mencetuskan hasrat orang Kristian untuk menyebarkan agama mereka ke Timur. 1. Kaedah dan penciptaan baru dalam bidang pertanian seperti tanaman bergilir. Faktor Politik ± Kemunculan monarki baru di Eropah seperti England. 2. Golongan petani kecil-kecilan menjadi buruh di ladang dan terdapat juga mereka yang berhijrah ke bandar dan menjadi buruh di kilang.2. Terangkan sebab-sebab utama berlakunya penjelajahan dan penerokaan orang Eropah ke Timur. sutera. Jawapan y Faktor Ekonomi ± Orang-orang Eropah ingin mendapatkan barangan seperti emas. penggunaan alatan pertanian moden serta alat menggali dan menugal. Jawapan Kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di Eropah ialah: y y y Terdapatnya kawasan yang lebih luas untuk digunakan bagi penanaman secara besarbesaran (ladang). Penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Eropah dapat dikaitkan dengan kata-kata gold. dan rempah dari Timur yang mendatangkan keuntungan besar kepada pedagang Eropah dan raja mereka. Nyatakan kesan penguatkuasaan Akta Pemagaran Tanah pada zaman Revolusi Pertanian di eropah. y ± Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan efisien. Rakyat biasa yang dahulunya bergantung pada tanah awam untuk menampung kehidupan mereka telah kehilangan punca rezeki. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. Perancis dan Belanda turut menggalakkan penerokaan dan penjelajahan ke Timur. 67 . muka surat 229.

jentera-jentera pembajak. Kegiatan ini juga telah menyebabkan pekerjaan berkurangan di kawasan berkenaan kerana laedah penanaman dan penuaian padi ini tidak memerlukan terlalu ramai buruh seperti dahuku. Kaedah pemasaran yang lebih efisien seperti aspek pembungkusan dan pelabelan dapat mempertingkatkan pemasaran hasil pertanian ke seluruh negara dan untuk dieksport. terdapat sawah padi yang telah disatukan bagi membolehkan jentera pembajak tanah dan penuaian digunakan. Kementerian Pertanian. memainkan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup petani seperti penanaman benih padi baru ± PUTERI yang dijangka dapat menampung keperluan beras negara dan dengan itu kerajaan tidak perlu lagi mengimport beras dari luar negara. mini estet/tanaman berkelompok padi yang dilaksanakan oleh Lembaga Persatuan Peladang di Asam Jawa. Tanah-tanah yang tidak ekonomik disatukan agar satu sistem penanaman yang lebih ekonomik dapat dilaksanakan dengan pengurusan ladang yang lebih cekap. [enggunaan alatan baru. Renungan dan perbandingan. Kedah. penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian. Antara langkah yang dibuat termasuklah menyatukan tanah dan memulihkan tanah terbiar. sistem tanaman bergilir. penggunaan baja serta kaedah pemasaran produk pertanian secara berkesan. dan RISDA. Bandingkan fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain dengan kejadian semasa yan terdapat di negara kita. Perkara ini sama seperti yang berlaku dalam Revolusi Pertanian di Briratin yang melaksanakan Akta Pemagaran Tanah untuk mengusahakan tanaman pertanian dalam bentuk skala besar bagi mendapatkan pulangan yang lumayan. Kerajaan menerusi agensi-agensi yang berkaitan seperti Bank Pertanian. Dengan cara ini. penggunaan kerja organik yang dapat menghasilkan pulangan yang lumayan. Ini membolehkan anak-anak muda di kawasan tersebut berhijrah untuk bekerja di kilang-kilang di Shah Alam dan Petaling Jaya. Di Tanjung Karang. Agensi seperti FAMA memainkan peranan penting untuk membantu golongan petani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. dan oleh syarikat-syarikat kerjasama. Seterusnya ditanam dengan tanaman pertanian berbenuk mini estet. kegiatan pertanian dapat dipercepat dan penghasilan dipertingkatkan. Tanah yang disatukan dapat diusahakan secara intensif agar produk pertanian dapat dipertingkatkan dengan penggunaan teknologi pertanian moden seperti traktor. y y y y y y 68 . Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia seperti di atas hampir sama denagn fenomena yang terdapat semasa Revolusi Pertanian di Britain seperti perubahan dalam sistem pemggunaan dan pemilikan tanah. a. Jawapan y Kerajaan Malaysia telah melaksanakan Dasar Pertanian Negara bagi menggalakkan pengeluaran tanaman makanan yang mencukupi untuk keperluan negara dengan memperkenalkan perubahan dalam penggunaan tanah. Selangor.3. Contohnya. MARDI.

y y y c. kejadian yang sama turut berlaku di daerah Rembau. mampu menghasilkan hasil pertanian yang mencukupi untuk seluruh penduduk Britain dan untuk eksport. Perbezaan y Dari segi pemodenan ± Britain ± agak menyeluruh. Ini meyebabkan buruh dalam sektor pertanian terpaksa berhijrah ke bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Seremban untuk mendapatkan pekerjaan. Ini meyebabkan tenaga manusia tidak banyak digunakan dalam proses penanaman. Bincangkan persamaan dan perbezaan fenomena di Tanjung Karang dengan apa yang berlaku di Britain semasa Revolusi Pertanian. tahan ancaman penyakit. y Penggunaan bijih benih yang bermutu tinggi ± dapat mengeluarkan hasil dengan cepat. pemungutan hasil. pemasaran dan sebagaimya. Kenal pasti kejadian yang serupa atau hampir serupa yang berlaku di tempat lain di Malaysia. 69 . Jawapan y Berdasarkan petikan di atas. kerana kebanyakkan penduduk mempunyai tanah-tanah adat yang agak kecil keluasannya dan tidak diusahakan secara giat kerana tidak ekonomik. Jawapan Persamaan y Penggunaan teknologi moden ± mesin pembajak dan mesin menuai dicipta bagi menggantikan tenaga menusia dan binatang. Negeri Sembilan. y Bidang pertanian telah mewujudkan peluang pekerjaan baru dan hal ini dapat menghalang penghijrahan penduduk ke bandar. y Sikap petani yang dapat menerima perubahan ± pertanian memberikan pulangan yang lumayan dan menjalin masa depan mereka. Pihak kerajaan atau swasta dengan persetujuan tuan-tuan tanah berusaha menyatukan tanah-tanah yang kecil untuk menjalankan Projek Tanaman Kelompok supaya kawasan itu dapat diusahakan dengan lebih intensif seperti penggunaan jentera-jentera pembajak.b. ± Tanjung Karang ± pengeluaran masih belum mencukupi untuk menampung keperluan negara. sistem saliran yang baik dan kaedah penyiraman moden. ± Tanjung Karang ± hanya padi yang diusahakan secara intensif. y Keluasan kawasan pertanian ± Britain ± pelbagai tanaman dapat ditanam secara berskala besar seperti buahbuahan dan sayur-sayuran.

Apakah faktor-faktor utama yang menyebabkan Revolusi Perindustrian berlaku di Britain? Jawapan . Petani yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan keuntungan mereka dalam bidang perindustrian yang belum menjanjikan pulangan yang lumayan. Revolusi Pertanian dapat menyediakan bahan makanan yang mencukupi dan tidak perlu mengimport makanan. .Penggunaan teknologi baru seperti enjin berkuasa wap dapat menggantikan tenaga manusia dan binatang. Lebihan pemgeluaran dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat diperdagangkan atau dikomersialkan. Apakah persamaan yang tedapat dalam proses Revolusi Pertanian dan Perindustrian? Jawapan y Kedua-dua revolusi saling berkaitan kerana Revolusi Pertanian telah memberikan sumbangan kepada pertumbuhan dan perkembangan Revolusi Perindustrian dari segi penyediaan modal. 1.Semangat dan kegiatan keusahawanan. Keadaan ini sama seperti Revolusi Pertanian apabila terdapat kaedah/teknik pertanian baru dan moden. Produk dapat dipasarkan secara meluas bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga di luar negara.Latihan dalam buku teks. mengakibatkan kerja dapat dikendalikan secara berterusan. Jawapan y y Spinning Jenny ± mesin pemintal benang ciptaan John Hargreaves (1770) dapat memintal lapan jurai benang dalam satu masa.Kesediaan mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. . 2. Dana dan wang dapat diselamatkan dan dilabur bagi membantu menjana perkembangan industri dalam negara. pengeluaran hasil pertanian meningkat dengan mendadak. .Penyedian modal dan dana oleh peladang kaya hasil daripada revolusi pertanian dengan melabur dalam bidang perindustrian. pengeluaran dapar dihasilkan dalam skala yang besar dan cepat. Nyatakan peralatan yang telah dicipta dalam usaha pemintalan benang dan penenunan kain. . muka surat 233. 3.Kesedian mengambil dan menanggung risiko akibat pelaburan dalam bidang perindustrian. . Water Frame ± alat pemintal benang ciptaan Richard Arkwright (1769) ± digerakkan dengan menggunakan kuasa wap serta dapat memintal benang dengan lebih banyak.Pengkhususan pekerjaan membolehkan kuantiti dan kualiti barangan dapat dipertingkatkan. Dalam Revolusi Perindustrian. .Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dengan kaedah dan ciptaan baru dalam bidang perindustrian serta perubahan kepada teknik pengeluaran dalam skala yang lebih besar. y y y 70 . Inilah yang dikatakan Revolusi Pertanian menyediakan asas kepada pencetusan Revolusi Perindustrian.

Jawapan y Dapat mengangkut barang lebih pantas dan kereta api menjadi kenderaan penganngkutan bagi pekerja kilang. muka surat 240. Apakah maksud imperialisme? Jawapan y y Imperialisme merupakan penguasaan sesebuah negara yang lebih kuat terhadap lain yang lebih lemah. 71 . Mendapatkangaji atau layanan yang lebih baik daripada majikan. Jelaskan kesan penciptaan kereta api pada masa berlakunya Revolusi Perindustrian. 3.Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. 1. Jawapan y y y y Ingin mendapatkan bahan mentah. Mengapakah Britain dapat menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa pada abad ke. Penguasaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari segi politik dan ekonomi.18 dan ke. Britain mencari pasaran baru di Asia Tenggara memandangkan barangan keluaran Britain tidak dapat dieksport ke Amerika dan Eropah kerana tarif diperkenalkan bagi melindungi industri mereka.19? Jawapan y Negara tersebut merupakan negara penjajah utama dan kuasa maritim yang ulung. 2. Bincangkan faktor ekonomi yang mendorong kedatangan kuasa Barat ke Asia Tenggara. muka surat 236. Mengapakah akta tertentu diperlenalkan dalam bidang perindustrian khususnya tentang penggunaan buruh? Jawapan y y y Untuk memastikan kesejahteraan pekerja terbela. Latihan dan Aktiviti dalam buku teks. Memasar hasil keluaran industri masing-masing ke Asia Tenggara. dalam kuantiti yang banyak dan secara berterusan untuk keperluan perindustrian mereka. Penciptaan kapal wap memudahkan perhubungan dan mempercepatkan perjalanan. Menghalang eksploitasi buruh kanak-kanak di kilang. 2. 1.

tetapi tidak disebarkan dengan meluas dan berkesan. Bincangkan peranan golongan seni pada Zaman Renaissance.Terhad di kawasan bandar untuk memberi pendidikan asas bagi melatih golongan pentadbir rendahan bagi memenuhi keperluan pentadbiran British. Bincangkan sebab-sebab utama berlakunya Revolusi pertanian. . Soalan Esei dalam buku teks. terpaksa dibaiki oleh pemerintah peribumi yang berkuasa selepas merdeka. seni ukir. A. Jawapan y Golongan seni dinaungi oleh pedagang-pedagang kaya dan memainkan peranan penting untuk mencantikkan dan menghiasi bandar dan gereja dengan ukiran dan lukisan yang cantik. Berjaya memupuk dan melahirkan budaya yang dapat menyuburkan perasaan keyakinan diri.Pendidikan Barat diperkenalkan. muka surat 242.3. . seni bina. Apakah kesan imperialisme dari segi pendidikan? Jawapan . y y 2. Kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih meluas dan berkesan. 72 .Kepincangan sistem pendidikan. Jawapan y y y y Perubahan dalam sistem penggunaan dan pemilikan tanah. Teknik penanaman yang lebih efisien. serta penggunaan baja. Penggunaan kaedah dan teknik saintifik dalam bidang pertanian. 1. penggunaan peralatan baru. seni muzik. Mereka melahirkan perasaan dan emosi melalui karya berbentuk tulisan.

Pengenalan kereta api dapat menghubungkan kawasan bandar dan desa dan merupakan alat pengangkutan yang berkesan dan murah kerana dapat mengangkut barang dalam kuantiti yang banyak. Bidang pertanian dan perindustrian hendaklah dijalankan secara besar-besaran supaya mendapat keuntungan. Sesuatu perubahan yang cuba dilakukan sudah tentu akan mendapat tentangan dan segala tentangan tersebut akan dapat diatasi. Jawapan y y y Semangat keusahawanan. Perubahan tersebut perlu ditangani dengan bijak supaya tidak menimbulkan sebarang masalah. Pada pendapat anda. Huraikan pengajaran-pengajaran yang anda peroleh daripada Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian. Rekaan enjin yang berkuasa wap dapat membantu pergerakan kereta api dengan laju. cepat dan dengan kos yang murah pada peringkat antarabangsa. Sistem pengangkutan laut yang dikemudikan oleh jentera berkuasa wap dapat mengangkut dan memasarkan barangan dengan lebih banyak. bagaimanakah kemajuan bidang pengangkutan dapat meningkatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Britain. Sesuatu perubahan yang dilakukan sudah tentu membrikan kesan kepada bidang lain. Jawapan y y Sistem jalan raya yang baik memudahkan barangan diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Bidang sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam menerokai dan menceburi bidang pertanian dan perindustrian. y y 4. kegigihan serta kesanggupan mengambil risiko merupakan asas kepada kejayaan dalam sesuatu bidang yang diceburi.3. sekiranya ditangani dengan fikiran yang bijak dan waras. y y 73 .

tidak wujud pengkhususan pekerjaan yang jelas.Kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pegeluaran untuk tujuan pemasaran. pisang. Bagaimanakah masyarakat Melayu tradisioanal menjalankan aktiviti pertanian? Jawapan . muka surat 246. modal yang kecil.Teknologi pertanian lebih banyak digerakkan oleh tenaga binatang atau manusia..BAB 10: DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA LATIHAN DAN AKTIITI Latihan dalam buku teks.Meliputi kegiatan ekonomi seperti melombong.Tanaman yang diusahakan adalah seperti ubi. . 1. . Latihan dan Aktiviti dalam buku teks muka surat 258.Pengeluaran dalam skala yang besar. 2. bercucuk tanam. pemasaran yang lebih luas. pembayaran zakat. .Sekiranya ada lebihan pengeluaran. digunakan semula oleh keluarga atau kumpulan masyarakat untuk tujuan pertukaran barang. kelapa. modal yang besar. 74 .Berbentuk sara diri untuk keperluan sendiri dan keluarga secara kecil-kecilan. menternak binatang.Menggunakan sistem pengairan yang mudah dan ringkas berasaskan sumber air dari sungai atau hujan. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dagangan? Jawapan . jumlah buruh yang terhad dan pasaran yang kecil. penggunaan tenaga buruh yang ramai. . . serta tenggala yang menggunakan tenaga kerbau. bukannya mesin. biasanya. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi tradisional? Jawapan . . dan menangkap ikan secara kecil-kecilan untuk keperluan sara diri. cangkul.Aktiviti pertanian dijalankan secara bersama oleh sesebuah keluarga sahaja.Lebihan pengeluaran disimpan untuk satu tempoh tertentu terutama aktiviti ekonomi yang bermusim seperti penanaman padi bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan. memungut hasil hutan. sedekah atau hadiah. tugal. teknologi yang lebih tinggi. .Ekonomi yang mempunyai hasil pengeluaran dalam skala yang kecil. . pengurusan ladang dan lombong yang cekap. menggunakan teknologi yang mudah. kenduri-kendara.Menggunakan teknologi yang mudah seperti tajak. . sayur-sayuran.

. Jawapan y y Berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengadakan pameran dan mengagihkan benih getah secara percuma.Tembakau . Datuk Kelana Putra. . 75 .Menjadi pemilik lombong bijih timah yang diusahakan oleh buruh tempatan.Tebu . Memperkenalkan cara menoreh getah mengikut sistem torehan ibidem atau seperti bentuk tulang ikan kering yang tidak merosakkan pokok. Nyatakan sumbangan Henry N.Memberikan kebenaran/persetujuan kepada pengusaha China untuk mengusahakan kawasan perlombongan yang berada di bawah kawalan dan penguasaan pembesar Melayu. Negeri Sembilan. Raja Jumaat di Selangor. 3.Datuk Muda Linggi di Sungai Ujong. Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu.Lada hitam . Latihan dalam buku teks.Kopi 4. Apakah kesan dasar British dalam bidang pertanian kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y Memperkenalkan tanaman baru seperti kopi. Jawapan .Memantau dan mengawal penglibatan orang-orang China dalam aktiviti perlombongan bijih timah. Ngah Ibrahim. Datuk Bandar.2. .Gambir .Ubi kayu . muka surat 262. Senaraikan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di tanah Melayu. Mengkomersialkan beberapa jenis tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam. tembakau dan getah yang mendapat pasaran baik di peringkat antarabangsa. Apakah peranan pembesar Melayu dalam perlombongan bijih timah di Tanah Melayu sebelum kedatangan British? Jawapan . . 1. seperti Long Jaafar. Tanaman komersial diusahakan secara ladang dengan menggunakan tenaga buruh dari China dan India.Menentukan harga belian bijih timah yang dijual oleh pengusaha lombong bijih timah kepada pembesar Melayu. Undang-undang berhubung dengan pemilikan tanah diperkenalkan bagi melindungi tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing.Menjadi pembeli hasil bijih timah yang dilombong.

. sewa tanah. Premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah dinaikkan. barang keperluan dan perkhidmatan dibayar dengan wang. tetapi mesti membuat pemohonan di Pejabat Tanah.Dasar penjajah British yang menggalakkan penghijrahan buruh asing bagi memenuhi keperluan sumber tenaga manusia di Tanah Melayu. Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru.Kekayaan sumber alam. Membawa kepada perkembangan sistem ekonomi wang di kalangan masyarakat Melayu. Apakah maksud sistem pendidiakan vernakular di Tanah Melayu? 76 . perbankan. 3. Latihan dalam buku teks. Masyarakat tempatan perlu mendapat kebenaran daripada Pejabat Tanah untuk mengutip sumber hutan seperti nipah. 1.Pertambahan penduduk di sesuatu kawasan serta berfungsi sebagai pusat pentadbiran. damar dan rotan.Perkembangan pesat ekonomi yang berasaskan perlombongan bijih timah. Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu? Jawapan . Mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil Melayu dalam sektor perusahaan getah. 4. perniagaan dan sebagainya. Semua urusan seperti jual beli. Menyelamatkan tanah di sesuatu kawasan dari dijual.2. . Apakah kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepada masyarakat Melayu? Jawapan y y y y y Individu atau syarikat yang hendak mengusahakan sesuatu kawasan tidak lagi perlu mendapat kebenaran daripada pembesar Melayu. Melindungi kepentingan ekonomi British kerana Tanah Simpanan Melayu tidak dibenarkan sama sekali ditanam dengan tanaman komersial. 3. Jawapan . dipajakgadaikan atau ditukar milik kepada orang bukan Melayu. . muka surat 270. Mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu dilaksanakan oleh British? Jawapan y y y Mengelakkan tanah milik orang Melayu berpindah kepada orang asing. 2. cukai. Apakah tujuan British mengadakan Enakmen Tanah Padi 1917? Jawapan y y y Melarang penanaman getah di kawasan penanaman padi.Perkembangan sistem pengangkutan dan aktiviti ekonomi berasaskan pertanian komersial. kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik telah menarik minat imigran dari China dan India datang keTanah Melayu. Residen di negeri-negeri Melayu mempunyai kuasa yang besar untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada para pemodal.

Pembukaan tanah-tanah baru di kawasan pedalaman untuk penanaman getah. Johor dianggarkan mempunyai 1200 ladang lada hitam dan gambir.20. A. iaitu buruh-buruh China sehingga tahun 1860-an. Jawapan y y Aktiviti pertanian komersial bermaksud perdagangan atau jualan sama ada untuk permintaan dalam negara atau untuk tujuan pasaran ke luar negara. konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama. Mencerminkan kemajuan dari segi peningkatan pengeluaran. Jawapan y y y Perkembangan pesat dalam kegiatan perlombongan dan pertanian. Hasil pertanian komersial yang digalakkan pada abad ke-19 ialah ubi kayu. pengurusan ladang. muka surat 272. 1. lada hitam. Orang Melayu tersisih daripada kegiatan ekonomi pertanian komersial.Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. jenis pertanian yang diusahakan. Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan dan perhubungan berkembang. penggunaan teknologi pertanian yang lebih cekap (sistem saliran. Jelaskan aktiviti pertanian komersial sebelum berkembangnya perusahaan getah di Tanah Melayu. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. Soalan Esei dalam buku teks. Ini menyebabkan wujudnya dwi ekonomi dengan ekonomi komersial yang memberikan keuntungan dan kekayaan kepada golongan China dan pengusaha Eropah. tebu. tembakau dan kopi. Oleh sebab itu tidak lahir usahawan di kalangan orang Melayu sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. pemodal British mula mengusahakan getah untuk tujuan eksport. y y y y y y y 77 . Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi pertanian sara diri dan terpinggir daripada perubahan ekonomi pertanian komersial. teknologi. gambir. lada hitam dan gambir diusahakan dalam skala besar dan melibatkan Sistem Kangcu. 4. Pada abad ke. pembajaan. Di Johor. Sarawak dan Johor. benih-benih yang baik). Kejayaan yang dicapai oleh pemodal-pemodal Eropah dan China dalam ekonomi pertanian komersial adalah disebabkan oleh modal. Melibatkan pemodal Eropah dan China. Tanaman ini diusahakan di Sabah. sementara ekonomi tradisional yang ketinggalan melibatkan petani-petani Melayu yang dibelenggu oleh kemiskinan. serta membangunkan tanah dan kawasan yang berpotensi menjadi kawasan pertanian komersial. keluasan tanah yang digunakan.Jawapan . penggunaan tenaga buruh yang ramai dan lain-lain. Penjajahan British terhadap Tanah Melayu menjadikan Tanah Melayu negara pertanian untuk kepentingan British di Tanah Melayu dari segi mendapatkan modal dan bekalan bahan mentah.

2. Ketua ini dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa. Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai Sin kheh. Jawapan (a) Kemasukan buruh China y Berlaku dengan pelbagai cara seperti sistem kredit. sistem pengambilan kakitangan. Bincangkan sumbangan Henry N. Sistem tiket kredit y Bakal buruh asing ke Tanah Melayu dikumpulkan dari kampung-kampung oleh kheh-thau (ketua). Memperkenalkan sistem penorehan getah ibidem atau sistem torehan tulang ikan. Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke. dan sistem pengambilan rumah kongsi. 4. benih getah yang dapat mengeluarkan susu getah yang tinggi. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka tujui serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.19 hingga awal abad ke.20. Ini kerana mereka dilihat sebagai ancaman kepada pengusaha ladang. diletakkan di bawah pengawasan agensi buruh yang telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. Apabila sampai ke pelabuhan. Dilantik sebagai Pengarah Botanical Garden di Singapura pada tahun 1888. Sin kheh perlu membuat perjanjian secara lisan atau bertulis bagi menjelaskan hutang mereka dengan cara bekerja dengan majikan berkenaan dalam suatu tempoh tertentu. Jawapan y y Memperkenalkan rancangan Sekatan Stevenson 1922 yang menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar. pokok-pokok getah yang tahan lama dan yang mengeluarkan hasil dala iklim tropika. Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa 1934 di mana pekebun kecil getah diberi kuota yang lebih rendah dalam pengeluaran getah. 3.mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang bertindak sebagai orang tengah yang akan mendapatkan majikan untuk mereka dengan bayaran tertentu. Bincangkan tindakan kerajaan British dalam menghadapi kemerosotan harga getah sebelum perang Dunia Kedua. y y y y 78 . Ridley dalam perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Sin kheh tidak mampu membiayai perbelanjaan mereka ke Tanah Melayu. Jawapan y y y Bertanggungjawab memajukan dan memodenkan sektor penanaman getah di Tanah Melayu.

Sistem Kangani y y y Seorang kangani (ketua/mandur/tandil) duberikan kepercayaan oleh majikan dan dihantar pulang ke India untuk mencari tenaga buruh. Kangani merupakan pengurus agensi yang membawa masuk buruh-buruh India ke Tanah Melayu. pembawa buruh dibayar dengan kadar tertentu seperti yang dipersetujui. Kedatangan mereka diatur oleh orang atau kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi. (b) Kemasukan buruh India y Kemasukan buruh India ke Tanah Melayu dibuat melalui bebrapa cara seperti sistem Buruh Bebas. Sistem pengambilan rumah kongsi y y y Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. Kangani diberikan wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka tiba di Tanah Melayu.Sistem pengambilan kakitangan y y y Majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke negara China untuk mendapatkan buruh. Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan. Sistem Buruh Bebas y y y Buruh India memasuki Tanah Melayu atas pembiayaan masing-masing. Apabila tiba di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki. buruh akan bekerja dengan majikan untuk jangka masa tertentu (satu hingga tiga tahun) dengan bayaran minimum antara sembilan hingga tiga belas sen sehari. Sistem Kontrak y Majikan akan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan sebagai balasan. 79 . Sistem Kontrak dan Sistem Kangani. Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi. Pegawai berkenaan bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh tersebut sehingga sampai di tempat majikan. Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh tersebut sehingga sampai di rumah kongsi di Tanah Malayu.

Bank dapat bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport yang membolehkan urusan perdagangan antarabangsa berjalan dengan lebih licin dan teratur. Jawapan y y y y Berperanan menyediakan kemudahan pinjaman ke[ada pelabur dan ini memesatkan lagi perkembangan industri getah dan bijih timah. Keperluan untuk melindungi kapal-kapal dagang daripada kebakaran. insurans harta. Memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan dengan memperkenalkan kadar faedah yang tinggi. menyalurkan dana. Institusi kewangan dan insurans memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dengan menyediakan pinjaman. Huraikan peranan institusi kewangan dan insurans dalam perkembangan ekonomi di Tanah Melayu dari tahun 1859-1948. Antara perkhidmatan insurans yang penting ialah insurans maritim.5. melindungi kepetingan pedagang-pedagang antarabangsa dalam urusan perniagaan. Penubuhan dapat menjana perkembangan pesat ekonomi Tanah Melayu kerana dana dari luar negara dapat disalur terus ke Tanah Melayu dengan lebih mudah dan cepat. Peranan institusi insurans amat penting akibat daripada perkembangan ekonomi antarabangsa. y y y 80 . kemudahan urusan pedagangan import-eksport. insurans perniagaan dan kemalangan serta insurans nyawa. insurans kebakaran.

0-.-. $0.3-:9::/3.9.33//.%03..308.38..7.8:7.9-..39...2/8.-07/.8./8.3/.8..7...3/.3.9.39. .3 0.93.7.90470/.5.208..73. !07.7.- 0.3 !07/.-/.3.%03.3 437.3/.7.2-0702-.%037.90-:/.20307:8.208.::.9.7.7...-  .3405..50/.39: !7410847$0/:.2-::908 2:.%03.3 3.5.2.9   $03.3.5.3.  .9/..37.5.3 -07/..3.:.%03.77..805079/$0.7.9..203:3..307.3/ ... !.2.9..38.7.3 $.%03.2:/07.3:39:2030-.3/8.77.2-0702-.9..8.7890..  ..38./03.-07/.308:8.079.3 803.. /.3 :9.9...3 !07..47.3.7.3../.390470/..7.%03.5:8.9.308./.3 %..6:-..2   .9.7.5./. 99.73/.7./.%03./..3/.3-.2-0702-..95073.38.80907:83.9.9.8:7.8.. !.147/-07503/.7.3203.3443.9.3503:8.3 !07.208.35:8.3.7.8203:3.7.....  .:9.3..38...3:39:203443503/.9/7.. 5078..3/:3.   $03. ./.3../.3943 070.37.3..9   $03. 08920.3...3509.38..3907/.7.9025..5.5.2 !07.3203.%03. .3.3..9/..37..3-.3.%%'% .22.7.3/..7.2025:3.38.%03.32070..3..7.5.7.5..2.3 907/.7.3!...308.32:-.7.3 !038.8.2.0 0.90.3-:9.3/:3.38.3 5038.34080/.3-.9:%0478.8907..9 507/.307.8.2-::908 2:..3/8.2  07/.3 7:30  .3-:90/.  .

17.2-::908 2:..9503.2-.38..2 507-:.../.   $0.3.3.. :/.503.3.3.3 O 438055078.072.8507-3. O 8.203.8.9.9/.3/..03/.7.9   ./.380/.2/8.3-007.59.8.5..380-.7.3.9/.9. O 4943 7443 -07:7:83..2./.3 O !0/..39.3 O 072.34050/.7.8.380-..3/.3/. 05.3980-.8.9/.98.8.3 &3/.7: O .7.32.380.9.0.3$.-07:25:.3.:/. 04342 .8907..:25:..2./-7.30.3./:5 4342  O ../.3 -.9-007..3/..8. %03./-7.7:8.3. 2.39:8.3  .3-07/.9./:58.37.3/03...3 8:9..2/.. O $02..7.3 O ./8 503/:/: 9025.7.  $4.9.2.3..3.5/.9.81. O 8.8.3..3 .9..3503.7. O .-/:3. O $:9...7: $.8./-7.3-.%03.8:7...9.9.3/.3.9507/.9025.380.3.3.7.38.3 -:/.3..7..8.:39:202-07.3507. O :-:3.7.3203:3:.7.25039..35035:.3 07.35039.//3 O 03.280-..7.9 O 89.3 -3.805079.9 /.1472.850 5020739.8.308:8.7.8.370.%03.7..308:8.35020739.38.2 O :19/.7././7./.3 O $:7.8.7.7.  .3 .1-07/.35039.3   O 3899:808:9..8907.82/...3..2/8./7./:58079.:/./03...802.7:8.3/..3./.1472...7700.:203.3/..-..3/..802.9    .1.9025. 207.:805079 O !0.2-::908 2:..2-039:7.3./-.808:8.82 3:..0.8 3/.8..%30.3 O 0::/./.7. ":7. O $02..9./.8.2.7.   !020739.3 O !0/.805079.3/503. O #-..5:8.0...8907.2/ 8.82. O .3-.2..-40203. O %:8. O #.3203028 O .9 O .7: 8.38:7.309:.8:7..7..802.8.2 O &38:7 :38:7..805079-079:/:3 O ./ 502:3:9 8:9.....5.2-:/.05.3503//.9:2.9  7.0.-07/.28.9503//.1!03.8../..3.2../.3 /.5:.:90.2 8.3 O 07.2 O &3/..8..../ !03../7:2:8.7..

.3.3 .9 /80-. 2.3203.3/-.%03.905.38.3/802-.3 507./..5.3...2./.3..3848.2.7.2..8./:5.43949079039: -3.207...39/./.2.9/.. 3.3 2070.3247. !.0  .9:.5. 9443 203443/....3503./.-.9 O O O O O  .9:7.3-. -0-7-0..2.3-0747039./0 3.203:-.7.2.7./.3/:5/..38.5.39.9/.2.9 .8..8.30507.320307. 7..:3:..2..3-079407.7...3207.-.3 .3.250...2.3907/./.8.780.32.90.3 .2.28050799443 203443 -078.7.408.7.2/.8. 8.30507../.2.8.2.8..2.5.805079-007..203.3 . .3.38 ...0./..9.7..3/.2907.7.9/.9/8. 5.2 05../8805079202:.2.%03.5././.3-007.0/:5...397.3. 90. .3/./:5.%03.3.3.89..5.2..90.7.3438055078.2.7.8.2030.-071780.9:5.303..8.9/8....38.3.8.2.. 203.28.2207:5./.2./:5..2:..2.  .95. .3 2033.8 / 8.8.2549 04342/.3..5.3 O O O O            !03.843./:/. .3202-07.3..3:7.802.2..1808.7.8 . 8./..2.39.3:8.80-0:20/.88902848.2 %:.7.32025:3.3.3 /03.9..3  03.5.52.8.7.98..3.3 02:73.%:.39.8.3/./.2 /.35../.3.7:8.5..-.207:5.2:.%03...3.7..2020:.3:8.7.2.7:.3 20:./-:/.3:284..3.

3993 -07:.-.3 7:30 0.9 :../.37. $:: .3 :...  .5..3:07.3/8.3..3/30..3 !03.9   $03.8.5.9.9/03.38.3.3 0/:/:. !... /2:.././0 3.7. 0.3/2.33...8.8:/43805.30.3 /8. :.2.8..3 !07.-.:.2-::908 2:.3 /.:./.9 .!#&!#&$$ $&%#%  %%'% ../0  .9.23899:808:9.3 %0703.37.3503.3/03.7.9.-.3/..%03.-.39.350/.7..9/./9:25:.3 0-08.3 .9 00-.3/2..3:393/.503.39.7: .3 .7..37. 0/.9.7.7 .5..79.3    5.0 !.3447   .7:8.7.3.2..50.9..8:7.8.:.7.9.-072.2/.7.-:.302:.2/.30-08.3203.:3.9.3/.95079.8:/.39.9:7:3 902:7:3 89..3: !.3/..3 0/.

:305././503..9          .3-07:.3 203.8.7.502253..

/.3/.9!075./...2..9%0203:3   020393./.  &3/.3507025:.39.3.3507-0.79.3.39.305.  !03.:5:3202-075078..9!075.93.7:.3.-.3203.5../. .9 /.3./.3 :3/.9:8  009. ..78.380-.: ..3.9.47.7:88902.7.10.78089.9.9%0203:3  .7.3/.9/.3 /.0-93 .3  !03.39..

. /.3 97.0-/50393.32.8.33899:89079039: O 47.3.80..3803-3.3.3803..3503:8.3 :3/.1.9/007 3007 ../843.31472.3 0/:5.3-07:38:7.:..8..38. .9/2..0 .3  :7.9.3.9.3/89.9:078:7.3 ./5:8.9:.31472.3/9072..9%0203:3 2.32..2803..5.9730..7.3  .8.3:.8.88039:8.3.  0/:.3/9:. 89.808:.03/07:3.38..9.3.3503//.33  &3/.2009.9:3.:%4:7:.47.2...7.3:3.9 .350393/-.8...9:38.3  $03..-07.7...9:-078:7.78203..3203434./7.220302.0.3.2/.92.3!.8:/. /:.3   ..8803 %:8.5.:-: 0.30:. O /..9503.33.9/007$02-. ":7.3./83/:/.3:3./.3202.389.8/ 2.2/.3390.:97. O $039:8.9 O $.3/./.3.3.3 507.9:502-.9.. 503//./.3/:3.3/.9   5.1 O .7./-07.3 O !03//.9./..543/4   .39.3:39:9:8.9 803507802-.8 :39:-.3907-..840443.9.8/ 7:2..: 507.  .3/.3 O 0/..9503.05..80-..8-09:7:3.1805079-..2:7:8.9.31472.380-0:20/.3.8.7.3.3.92025:3.. 509./423...3-07.3/2.59.3 50702-./.7.2-::908 2:./.3.203/:3.7.9..3/.38:7.2. 8:7.:2.3.3//423.:  .8./..8:7.05./.32.3 .707.503//.9.303/07 0. O &7.3./7.  . .3-.3.9.4394503..2-039::7.3.9/03.3.3.3  0781.8/..3 70.390702:.47.9.9.38050798:7.20.:507025:.30.3443./.5..3.3/03.39.09:7:3.9:0803.39.30803.3057.3.39.8079..3502-08.8.1.:..39302.350393 O !03//.38.3 5.- 0:.3://..2..73 .3/ 2.8.7.22.7:7.3..7./.3. 2.5020739.8..8/9073.808:.9.8/ 2...340443.9/%0703.3:.7..8.2.90.8..3203.-/.3503//..9/.3.: 2.3-.3.3.3503//..-0702-.3.3 0-:/..8.7:8.3/03. .3/.3.3-.2/.83 8:7.38:3/./.0../. 203.9./.

2 !03.7:7.3.:3 /. 2: 3..805079.9.30.3:22:1././.380507970-. .:39:20302-.3..3-0702-...     .3.3057.3447 08/2025:3.37.39.2.35.9 ./ ..3-07:38:78. 079..3:7..90....3: 0.7:8.7.-2030-..3.98079.3../.7.320:.7.22-.8907.7. !0702-.-.39./8 9./.9:7:.3/:3.8907.-:8:1/..2-/.3:83 .3899:8503//.9../.3-0781.3.3/89.- 8050799.340.9.39...3/.0723.3507802-.3503.2 .307-0.207.  ..8.05.35.7/.8..9.- :..7..80-0:20/..3907/.5.2.3203..3. :8::/3 .7:8.3.2/.32: 2:8.7. 503:8.3907-.3.8.3/03.39.33.3503.9/%0703.7.3 $0-..8/ 89.2/.1:388:7./.-0702-.2/0.3 09::.3/.-:8. O O O O $03!07802-.7: ..3803507802-.9:.2203.3 -07.9507902:...3  $03-3.3:3.- 3.2...32.:0.3.3 %.3.1.3/89.3..2 /./.9039.38.880507927.3503.3/.2.73.503.2808:.3/805.3.8.3/825.3 %:8..3-:2-:3:8:8 O O    .3/.8..- !./.8 507.08:8...3.3.7.3..:/.7. /03.9805079../...3.3805079.7:8.3/.0/.9 .40503.3:9 : 3./ .. /. /447 9.-0702-.-.0.22.380-.3 $03!07802-.7.927..1 /.../.8.3/0.3/.9.-.-039:5748.3/.350393/.3.9.8/5.3/:3.7.2 039: -039:803-3..5...:.3.380.35..3 -...3.7.5.9.9.7.3 3.:0.2.3. 5:8.8907.3 508.3503.3/.308:8..3/..9..-805079 .3 $090.30.3.38.2 %0703.. 203.9..2:5.8.90.3-039:.3 .. /.3/3.3803-3.38079.3.3805079.-:8.3503. .3.0./:.1../..3507:25:.079.9/03.2:.3 2.9-:.22.3-.    5.90.3 /.308:9. .85..7:2..9:507802-..22.7:8..39:8.3.92:.3503..3/.9 .31472.8.22.32..78/.35:8 39.:1/.7:3./.5..2.3. 0803.7/.32.2./..2/..307.3.7:8..390.: 503.9:.7:7..3/.-3.3:3.3/907:8.3 /7..7.3: 507802-.9%.3/..3/:3:38:70.7../.. /808:.3.305. 9025..3/..7 .9.8.9.503..

202-.5.5.2..9:2.2.9..:0... :95.503..3 O 2.95../.208:9.3/.3..79....7..3-0702.3 O 025:3.-.9:8../-03.25:.2-/.2 O 443.7:8.9/.7 ./..3.  .35073.5.3/..9.340-.3 /825.3/50739.9.7.3..3907/.78.347..   5.2.8505073.3/.330074475.....9   .3/...3../...37-./0  .2-::908 2:.30.2/..2.9.38.8:7.3.3.

9..3.705:.$.7.:.3.038..:.25479 .30.3-073.9-0-07.2507./.9/.../.2 /.3 O %07/.3/.3.32.7.:.7.5.:.5.9:8  05:3/.2.3 507..308:9.7./7.73/.9:8  7. .3-07/.:.3:2.5-./..39/.3/./03.9: ./7.9:8  7.8/.507.9:7.50/.3.80-.3/.3 .-805079.3.7.83/.3.  !0/.5.: ..3202-.50/.30.:.7.39079039:805079-07.33.9.:.3 405020739.3.:$:. . 2..5 .:0.305..35073./.3507. /   ...5.:../909.3.9:7.3/03... 9...3.03.83.5..9-.  .3 2070.3 O !.5.3!0: 03.3.2507.35.507.3.9:8  O %07/..:.909.90.-.9.80-0:2:7:8.3...3.3.             ..

3502-08.3 :3/.2::2.3:3. /:.3 /..2-::908 2:.502-..3:30..5.3/03..:..5..3.3/.:90.7./. &3/. 3. 5.9  ::2.31.3 :3/..9.038:3/.3..8.-:.3.3/80-:9/03..3:3.:.3:3/.3.33.3-039: 08.303..3/.. 50.3 :3/.2030.3..9..203.3080.3 :3/..3 .-503:7:8 5007.305.405020739.5903.-07.: 2.3.8.:90.39.3  .508.3 038::2. 5072. 03../.7.3.3::232025:3.0.3.2030.9 ::2.3207:5.3..  &3/.8.3:.3::2.80-.3-.3 O ::2../.3:30..39079039:          .2:2/. 8079.2.39.   :.:90.038 038 ::2.3:30. :3/.3507.2.3.9.320.9....2-.3.3:3 0.7....-9 O &3/.9.3907.3::2 -.3-078.2.8:7.:3/.3 0.380/.././.80-...8.2.3/./.3 .3.5..3 O %07/. .2.2070..2  ..3507.349.3.30:.5.88..8.7.3 0..3 .9:7.91.3 :3/...3 :3/.350-.:0.30.8.3 O 0/:..3-079:8.::2. 8.7:8.:3/.7 5020739.2...:.9. 1.::2 .9:7./.3:30.9:..2:....3907.32025:3.-07.8.3../.3 :3/./.3/:3..0.390.3/.-7.3..2./. $4.3 :3/.3./.3.3:30./.3/.4/.5.3/03.  .3.34008:9.2.303.30...39.. O ::2.5 08.503..3.3/.8/:-..

-.38050791.3.3 16.7.2503:3..7.203.7./. 503:8.350393/.30.8..9025..8974342/..22..3.8. 50309.-.9..9:7:..35.:.9.3 ./.78805079..: O .9..7.3/..9.25.308:8.780 -..9:./.9-:.7..33.9../.- :8:1/.3 /..3..3: O .7..30507..39:8.:/%.3..39009:.7.:.805079.8.90.250209./-.05..7:8.:.2.3-..47.:.-:. 203./.3-078.3-.8.3503:8.307-0.-805079..:34 .3#03.-/50703.3/.....3.5073.927.1.7..309.3805079 !..8/..2/. .3.2-0702-.3907.3.3 50-.9805079.8.0..3/.3.8907.3.8907..2-.3:83 ..7.../.22.3503.3508.0.: 08:8..7/./:7..2203.3.::.38.9-07503.- !.-:8.2.8-.350309.-.2/%0703.3/../9:8.3 ./.:             .350702-.7/.380..3.2 3...3-039:.2/.30.8907..39:8.0/. .3/808:. ...28203.8..8907. 3.0.3.47.3 O $090.0799039.-07-039:5:8.9:.200.43/:3..2./0  ./.9-:.8..3 O %:8. .7./ .2/ :8.8907.8.: O 08:8.3 5039305.3 ..3.9.. O !.3/./:3..8907.3/./../0 /.3805079.3.90.9 9:2-: 9:2-:.3207...3.3.3 :3/.3 O !03.380-..2.7.3.-90.39:8.3/8.-039:5748.3/.:/ 80./-.../..39.39.3-3....3.37.2.3/9:840%03:25:.3.9.3.8.- 3..8..1.3.. O %:8.37.3-.2..30-.89.8..8.2.22.3545:.2-/.8.7.3..3.3.35:8 O 39.5.$.9.7. 08:8..3.0.8./..22..8207.:8:../.38.3.3/03.8. :3/./.47. O $./.3/..8.3203.7./. $0-0:23 9:8.. O 079.3/89.-0702-..9/.3./ ..8/.3..342:3.3907-.90.9/80-.3.:34 $:3/..9.3-07.33-0702-...3-.8.9...9....3 O :7:17. .9 .3/%.9.90.08:8.2. 9.50309..3/825.: O %:8..203..:5.7.079.7:/..3.7.7..7:8..39039..8907.98.:./.

8:7.5.320.30.7 %/.35020739. %:.203:73.05. 50507.-07.30.:.9  .8.. 02:3.3 9:..3.:39:/:8.:7../-7 %07/.9802.9:.3 80-.39.2.3./.:.75078..5.05.3/2.2-/.  ..3/2.9...9:.9443.32. 3899:8070.: 97. /.820/745.3 /.-4020307.  $89020:/./.38890210:/.  %07/7/.3/-07407.305...305.3.-.5.35073/:3..3 #..75...3 ..2-.3 4342/.2/:3#42/745.9 745..3..35020739. 7..3 9:.7.30/:5.5073/:3..3207:5.9./843.3903907.9903.3503:/03.38005.202-07.39.3 9:.9:.3 9:./.443..2.2.3/03.443.7 5073/:3..3/.:.-40/..75.5207:5.3::/.3.7/0.2-::908 2:.!## ! %%'% .5.3.3/2./.3.7 .8:7./2..3202-07.9 #..7.443.3-07.3:39:202-07.. .39./745../.8079.5.3 50/..90.8:..3443.3.39./.305.3-./003/.. 7./.2. 2070./../745.7 /2.3.202-07./.202-07./.05.33.3443..9:.7.3.3/50739.3203:73./.30/:5.90.32.32.3 0207489.202.8.  %07/7/.509..2..35073/:3.92074849 0/:5..350507./.:%7.:..3...3 9:.3.95039.3..3 %07/.3/.9   5./-7.3/2.39.3!07902.5.39:.7 502-08.2-::908 2:.7.39.39.:/..8..20.502-08.9.3.9903.3/./843.38080-:..:.:/#745.8./.7.805079203079.2.  .9.3.8.3/.7.30.305.9...9903. 909.3-0708.3202-07.8. 7.7.5.3.3/-.5/745.3202-07.9:. 80-.: -.8:/..   .. /.3502-08.7.3..9.39./.5. 7.9903.3803.3203.3..3.::39: /9.70.3.:88902807.3 202-./.9 !02-08.80.3. %:.509.2-.79.7..35:8..05.7 . $:9.3.3/2.10:/...3..2.:8890207.907/.3509.8.5:.32:50309.39....443.:3..3.3/.9443..7.520343430/:5.3/50739.3 5073.9.905.:.750393..75.  .3   ./03.3 $89020:/.

3.2.8.2../0340.2.9507/.3/02-..203.3/.:90/907.3/..88.803.5.9007.7..3..3.207:5.07.9:7038.38:305.3../.0 .:.....3-072.3.904342 507/.3803/.3-07.0/.9. 89.3/.3.3.3.39.35:8.390.3..3. O 07.320.8.3907./30.3-:/.3 802:.5:8./.3::2030-./:3#42/. /.7: O .0 034.80.5./.2.25.7.39.3-.3034.30.3/0.2030-.39:.750.9 O :.7.30.3/..3 O 0::/.:/.8:/43.7 .3:9.0 #42 /.09:83../745.7 -./5:8.3/0.3-:/.3 502-.7./.-:.390703../:390780-:990..790703. .38. 4703.390.3 #03.3897..9030.29.9/.3 002..:.2.5.3:3.805079'03.5:8.950702-./.2.0-07.3..3907/.3 O 0/:/:.3.8:/ 0.9 50702-...3.95.  5.38.9:.2:3.39.39..3002.3::20.33203.3#03.3:.88. /0.:.9/.8.0/89: .-.3...3802:...7./.39.350:..2:.7:  .3 O 02:3.88..507.2./.5/.3 80-.3/.308.340 . -.8.3802:.7 -..7..:9.:3.5../.3203.7.-...802. .35:8.88.7.75.507902-:3.3.   :7...8:/#03.30-../.-.2.3.5.32.3809.2039.9.3.503.805079'03.2../745.57.0   5.-.. #03.3207::5.35:8.7.307.

3:8.8.3507:-..37.7.3/..8974342 O !07:-.3209././:52.38805079-44 1 2..32030.8..50-40.3-.:..3.5.3.7: O 0.2-/./.#03.32.3 O 0./.308.9.3/7803/7/.502-.803.9:8 30.34 3.890/.39025.75.3/..443..3/.7.3 43.3.3.7.3.3/.3#03..43 $05.2802:.3203074..3.5.32027.:.7:907/.7.2.0  .9 047.3/.3907.8.9.507.7947.32074849 O $8902507/.8.38.7 -.02.7::39:203.07.93:7/.9.32025:3.8/./7802.3/.350-.3/.9.35078.2-.35030. .3.-..3243. 203.350702-.3 O 025:3.7.89..81.8/.0.3-07.3.3503074.3/.3-079./.3/03.320:.7.802.:3.25027.3./.1 90320:8509.3/.9.3 O 02:3.30.2:8.3:.1 .3.070.3-/.7.:2: :8..5.391 1. /.7-.38.1.3..34 8.3:7.88.30.8.   .. 0.3503//.9.3 203:-:7.902.3-0702-.20.88.305..3.7..8 O 07.:.3:3.3043428.39.35027.:7.0. /.3.3..3/ !07.3:8.3-.3   .9.0-0780/.9/!479:../.3/7 O .3 2.-/.302482070.1 O 07398..

.3/7/.8.745.5.:8/#42/.3-072.-.39./.037'90...7:802.3907.8:7. 0..943 .9.:/!07.3.3..7.3/7980...3.8.8.3/03.25:3./.:/.3 O #01472..3   5.2.3. 507.3-..7/.3.2.05.3.2-::908 2:...2.3070.50393...75.39.8.3503//.3 .7: O #01472...3-..5..8:.2.3..9:07.30. 032.33078    ..3-.9.80-.2.3.35030..3 O $05.7.30--.9:2.070.7.3.20.3/..29.-2./. :.3-07.31.503:.7-..:.43943./.33899:8070.3503074.7.!749089...5.9/./.340....3:3:5.3 03039.3 402.074.-789.83 2.7-.3!749089.3/..8.2.3 907/..30.8.5745.507.390.3#01472.3.32025:3.503./:5503:.3:950-.3!07..-.94.9.7.90.3899:8070.-8.7..--0 03039.9:...38.3.7.408.8:/#01472.3 443.-0750..39.3.3 08.3$0/03 !0507./.3..942-07..32070./..90.7.9   5..3.943207:5.94.789... 03039.9.3/7/.9   ..507.9 503.94 03039..8./.75.5.3 92-:8.3.75.34 072.2...907./.83 .9..35030-.83 2.3-07.7./.2..3 ..33../:.3-07./.2.327505.... :.308.907-:.3  .9/./.:502-.7.9./.3808:.3-07.3/48. :./.745.390.09:..:8/742 #.39/.37.08 .3.9.390750393./:55020739.3507:-.5..80.3./:5503:.9:8:7.  ...203. .:..070./0..5808:.:243.5.9.7/.8.38.-0750.30.2.3..7 80202507.8.3.3/507:.3-07507.5. /0.3:.-2..7.203:92..3203:.290254.9745.7:33 202-0-.789.39/./.3203:92. ..9.59407.202-0-.3701472..243.3 .:/745.3.02:83.8:7.3.: 202-039:808:.3/ #.2070.9::39:203.3/.:3  /.2-::908 2:.3.0723.9:.9.3-.:3 /.070..8:/ 20.8390.94390.8.8.3:9789.3:7.2.320-.7.3  .$3/:03../.307.-:9..94/. 203.2.3/.793:907 .8.3!.3../:.9:.9.2.!.9.8.503.8.3/.8.3 20389.8.38..7/03.30/:5.35030003.3 9.2.3 0.39.:3  ..3/.7:.3$05.9/.3   0.3/73.3/. 9.34 !479:.

2-/.7:/.2/03.3 .:3. .3..-.2.301803   .8/.3/745.307:5.35030.288902503:3.3 08.3203.8.3789.2.2.2.2:39:203.3745..308.9 47.503..3%.9.3 /.3/.3:39:2030-..3503..0 %2:7  O ./.3503074..9474342  7...7.347.3-.3203/..8.9./.5.-:9.3-08.  !030.3.39038.:.347  .3 O !07:-.3-07. O %07/.30%2:7 $0.3./-:7:/.745.7.3.3.0.2.3.50/.4:8!079..9:..-07.3503:.  .3/.8 8:907.3.3. 0.39.9..3.7.5.3503:..3#0. 4/ 4850/..3.9203.2-/.2.9/. /.3.3.8.-07..9:.38...0 %2:7  .3 ..3509.30.3/.::3.7.-07.39..9.7.37025. 3:.5..0/.3745.5.5.3.8:39:/:3.0-..5.32030.  033.7.3243./-:7:/.39.- 80-.3%.5.0/.380-.38050799.3203:.3..3 47.3 O #.:3.3.3/03.8..3.2070.7..3/ !07.3 O ././.3.2-::908 2:.8... O .3503074.7.0-20:..3789.30.380507902.3-.../.3. :.39.3../..30:39:3. %07.80-.3/.8050793.3/.3203.38:3..38. .705.35079../..9:.3574/:5079.!02...3:39:2030-.7.-:9.380.9..4:8!079.7:/745..7/.9.8..9/.9203.3503/474350393:.2030./.87.8.3/.502.3..5.:.2.3-077 503:3.37.25:30/:5.7.391/.33203/.3#0.30%2:7  !07.8.93.#0.39...3745.5.9   5.7.35079.30-:.347.90.9:7:9 203./.947.3.2.- 80-.3/.3907/.3 2070.-..9.3.5..47.3 O . :.!02.8.3 -077..2.380./.7.8:7.9.3:.3..3/.7%2:7..9-.-08.7 -08. 2070.8/..3...9/. O !03:3..3/. /./.324/038079..3203..35079.3 .0/..9.3-.947!49  02:3.35:3.4:8!079.745.3/ 0745.3$..3/.3502.5030.3   .789.39:35.0%2:7  O .59.09:8..2070.3503074.7-.700 O 443.

35079.7.31034203.3.9. 03907.39.3.3.3.0/..502-.3.7: !&%#..3:39: /085479 038805079202.85079.830.3/03..9.5.30- 04342/..9/30.3.9 /50793.7.3/.3907/./.8..3203.::5:39:0507:.5.5. O .350.8./.947 03907.038.3503:3.3-035.3.3.9:./9.32070.9802.22033.35:..3507.5.3/.390381..3-07-03:2308909 43943.3/8.3.038 .3507-.3.3 # /.1/:5509.3.  .7.39.3903445079..39: 443. O %.3.850502-:3:8.30-.5.3 5030:.3/. 889029.8.502.3/03.3.3.2.7.9:88902503.32..8.203.39..3-077 503:3.3.3 0.8:.9..3.507:.8./.3.3507..3/..3.5.  #03:3...3/3.3.7.730.3502.3.7:.3507:-.7.3.3/.8.3907/.5.2.3.90.8..7.3.30-01803805079.8.3/03.3.9.8 .7.3509.9:.3  .2.920250793.47.9:.3.3:2.3/79.3/3.7!079..5.3802.99072.3!079.3 0203907.39/.320307:8./03.3.3.04342/8.8/.3#$ 202..350393:39:202-.7574/:5079.3-07. 907-.3 20250703.3202.9 203..3..5 O %.3805079.0.2..7.203.3 O 07.3202:.3.5.4:8!079.39:07.9203.3.3.3.3.3.3805079503.3.350393/.7....3.2503:3..25:30507:.9/:8. 9. .3/.85079.39.78../.3 9.39.3/03.7.-0..7. 20325479-07.324/0380507997./-.9/. 2308909.3 O 07.20.8..#0.3. O 39.3.380.8./.7...3.330.2.3/-:.3080:7:30./.3503:7:8..3 !079.3 /.-.3.30.3.39/.3 /..3.307.3.3-07.7 $0907:83..2/03.9.

3 %.8.39.3408.7-.9..3 0..288902502:3..3.2-039:8. !078.3-07.3-.:39:-007.7: 503:3.3.39.307..3!0.3 0.3/$.9..9/..8.380.3.303907.907.9:.3..7./03..9.:7.7.2.3.3.4:8!079.3/.:/.3/.8. !07..3 03.5.3.391/.3.-..-0708..35.3..9.805079/.3 /./.3 503.8.347 907/.9/507.9802.3.3/.0/.8.       ../.2.3 O .8. .8.3 -07:7.2..9.8.5.3./3 9/.35:.25079.35079.7.3..38.-08..2/.-:7:805079/.05..3..3.203/.34002-.3/.3. 503:3.98.39..5...503..3/./.3503:.7.8. ./..7.:: 3202-40.3.3:3.3.805079.3/.9.3.257 8.3 03:3. /.3..3 20.3-07042545.3.2.3 $0.. /....3.2..3.202-40.3/8.3. 0/..3503:.8.3907/..3.3 .35007.0/.3.9..3/50793.3 !09..2030-..3.7.390780-:9-077.7.5..3/:3. ..3-0703.31034203.502.0/.3%.2#0.3/79./8.9:.9..#0.390.7..3/.90.3-.9..2.2.:39:203:8.!02.: 9038.34007.3805079 507:-.20207:.33:.3907.8.9 8../..93.3.5.3574/:5079. 2:/.4:8!079.3502.35079.2.8079.3.502-.3.3:2.3/77.3-.

3903.0:.3 50-.::5:39:203.30-390381805079503:3.3-3.39.3.3.07.3 79.3 79. 9..9.8.2..5.3/..2..32.3 5037.3.3503.8.3507-0.3.2.3/.5..3/:8..3802.380.3 ...304254 8:5.:.8 0.3.380-./.-.5..8..3:8.::5 :39:80:7:503/:/:79.25:203.3-.3.9/..35078.3.35007.9:7:9-07.390../.7..35:.9...2574808503.31034203./.3/03.9 O $.35007..350:.3 5030:.39034424/03 2083502-..3./:8.8.3 O O O .3 -07.38.04342 !.:25:7/.3-072:9:93 /.502-.257807:5.3..8.2030:7: 2.2.3 :2. 03907.:/9025.:8..3:3.7.3.7.5509.3.3.://.3203..5.3 502:3:9.3$0702-.9203.5.3807:5.3.-077.7.7.3/03.3503/:/:0-.39/.35079.5.8/03.3.7.32.2. 3. 203.7 -08.3--03.2.3503/:/:2025:3.3 O 07/.38...3 07...5.  ..3.380.9./.3 O !03:3.3202-07..-.3 03907.3.3/.  O 0:.. -:..3/.3203.9.3.05.3/.-.2.3 !078.3  .3/.25:3 0507:.890.39:.3.280.85079.507:-.39.07.3 O !03:3..20::/.2.-.3.3/..3/.3.8.0.8.8.:7 8./03.3/.7805079:.3.3/./05.3..3.9/. 9.9.3:3.9..330.5. 889028.:39:203.3...5.3/.5037./...39075..-08.3.7:/.2809475079.35079..9..3:39:085479  %..324/03 3200-.89./.3.3:39:203/.7  !07-0.3.8.4:8!079...8.39.3. 3200-../:3.907.9/9..3.203.9/:8.9 9./.-07:8.3.32083203:.0-.:/79.#02-.3!740%.9:.8 502..3:3.3.3.3/ .-078.9.: 007$02-.3507809::..3  %.32070.390381        .3 .0-.3.39:/.33.3509.3/..9203072.3 9:./%.59.#0./.3.3.7805024/03.3.7.3-:7:/..3..7 -.5.7805079-:...5.7./.:7.3-.3 5079.- 03.0/. O /.9.7..3 .8..8-0:2203.3-07.7...3.203:8.2.3 O .3 903.92030:.7.2..3 .3/.3.7..30.

2574808#0..2-/.9   5./.2-/.4:85079.3.3/.5.4:8!079.3/.70. 3.338.4:8!073/:897.3!073/:897.2-/.307.350303:3.35073/:897..3/..39: 203.-.3203.3./.32030-.805.7/./:...3903.3#.9 O 0.35007.3/.3-0:2203.4:8!073/:897.39/..390/.-..1.3/03.3203.3:7.35073/:897.3.09:8.3 #0..30:8.3.2-/...92030/.:/79.3.4:8!079.4:8!079.3-08..5078.3.305.35073/:897.33/:897/...202-07.../.20:.28.9.3/.5.5..8.9..3#0.3.3 .3 O 0/:.503.3   .59..2.3203.3.399/.3.#0.30--...5/.9.-07907:8.3.730.3/.3#0.2.5.-.0/.770.3.3-03..9.950239.3#0.23007909./.920239.2-/.9-.3/.4:8!079.9/.3.7.3.380.3507.8:7.3/.3 O $5333033 208350239.4:8!073/:897.7.3203.3:8.58079.3 0:39:3.7/.3.5..324/.5.3/03..4:8!073/:897..5.   5.59..3/./.9/50793..3/.3 203:3..2..3 203.3/.3-.3202-40..5079:2-:.-:7-..3.3..7.9.7.75.7.35073/:897.3.35:.3 O #0.3/.3:.9.-:7..8/.9035030:.3203.3....3.350702-.7/779  /07.::5/./..5.805079#0.2#0.././.3/.3/03.3.20 .59.38.#0.3-.28.8./.7..3.3 !74/:/.3 -3.507:-.8-:.39.-03.324/.5.8.-03.-:7.390344-..3 2030/.920239.3.4:8!079.320.3.30.3 ..3-07..8./.-:7.-. ..7805030/..9.5.3.0/.8. !09.2-::908 2:.-03.70.3203./.75.3 080/.7:805079033-07:.3.3..7:/.8/.3.7../.3/.7 $02.5..8.3.30--08.390.3.3 5030:.507: 203254792.5.5.3.950..2-/...38.907/.3/./.3 .-03.5.2-/.20.3:3784...202-.9.950.3 5073/:897.9.//.3.9:2.3.3.3:3784.3/./.3/./..3.-.32070.-:7 /..30-.3 05.4:88..5:.9203. !03:3.9/5..390. /:.390344/03.3.32.3:.947 1.9077.3 :2.50702-..3  .3.3 !03:8:8.3#0..38/.4:8!079.2-/.4050.28.9/03/.2..9..3 !030/.7.38079.50239.. O .307..3 O ..3-07.5.3/.230.390./.947:9...9/.3.05...59.2:8.3/.5..3:.2..9./..343.380.08 /.9/80.3 .3 080/.38:2-.

7.9.3-.3 /. 0-./.5.9035079.35073/:897.3/.2-/.9/507/..9/03..85079.3.35079.35020:.3.3.3.3       .32033.324/03 5030:.3.:/42078.3/.3..7: /.3203/.7.

/03/07.3 O 03/.././.5.30--.30:.3::3   0.8.3   03.380../.7.:3.3 O 0.379.89.9/0854790207.3  .55.503. /..75..3 -..5.3 0-02..5202:/.3 O .9507/.304342   3.7.308549.7.3...2.3203/47430/...9..7.3./0 /.3./.7.820207:5.59.2.792.3..5.9./.2..80:.5.7.3507:-:3.3745.5..33/:8972././...9/.30-5.3-.. O 03.59.5007.7.9.-07.30709.35007..39..31.3..5.7.202.8.8:/2507..908.75.3.39.3503.907..3:.3.5..38080-:.9.3.9.3-079::.2:.9..9.3507.7:/8.9..5.9907.7.3/..8.32070.3-..7.330...%03.3-:7: .3.5.%03.9039.9/.8-:7:.3.9203.3/.9.8/.2..%03.203/:3 3/:8972070.7.3:39:203/.8:7.3-.9   5.7.820 .3:8:83..8.30:39:3..#0.39.3  .3/.8:7....3080.05.3.3503:..8.-.5203.3. .2-/..:.30.308.35073/:897.3.3 O &39:202./..8308.4:8!073/:897.7.9   03.3.3.3/.3 O 2507.5.7..3.33:9.3-.780549/.2-::908 2:.-..3 O 79..2.3203.3.79.3/.8.5. O 02.:9.35073/:897.9203.  .30  .5.83 2.3/.3:9-..-07907:8.5.5. O !03:.5.3 503:3.30709..7.8.      .3503.3:39: 0507:.9.3 O 33203/.9079039:/50703.90780-:9207:5.32039.3202507.38.3/.07.71/50703.399. O !03..9./.30-:.5.907-0..8.2-::908 2:.3-.94704342.3:./.39.3 9/.3.

7:39:202-07503//.3 50393:39:203.0/.8.3.30-01803 503:3.3507..- 80-..3 %07.-07.7/.7.8.3 909.39038..20.3 .3-:/.5.3803/3.3.7.503:3..380../03./80-.3.38035.7..9   3.:34050/.32507.7: 8079.3...3-07:.3.3 O !07:-.88.3/03.3/.3.3502.08.3/.3.2.7.3.//.4:85079.391/.3  .8-.3 O 443.507-:2.8.9203:-:7.3 0. 5./.35039.405020739..5.320.3..3-..35079.-:9./.320:.8207/0.502.202:5:/..3.8.3507.9.3203..39.:.3.780503//..3202..3....288902503:3.   $4.3 -..3798 053.39.3/7   3.8...3/. 803:7 8032: O 07.3#03.7.-07-039:9:8.3070..20203:0507:.2.0-20:.3./-7 703/.20.7..3. 8005.3.5.820/...9443.3/..8/. O .3 :8.:3.3 !03//...59/.8:7.3507..3574/:5079.3/.3..3-.8-.3-.2-/.8.3.7.9/50703.3 O %03503.3/.5.3 9075.388902503//.3507.8.380/.3443.3-0708..380-.3.3/.3:7./-7..0  .0/./.3/.3024820.3.3 803-3.3 50/.3-0708.. O !03:3.35039.39 O 070.3./-.3            .#0.8/.3507.2.2-::908 2:.

3033.92033.3..3903449/.5..3:9.8..3503.2032-:.9.9..5/03./.30709.5.3.3/.30--.348 .3   !.3  .3203/.3/03.390780-:9..3.3:9.7.3/.3 O $08:./.9203.5.7.3.8.0-:7 -/.202:/.3 -.39./.3.07..3:9 -.3.3-.8.5.5.7.:..3.9..3/03./.380-.99039.38079.3/.39:50707..08.3.4:8!073/:897.3.3:9/.3 2..05.38:/.:.3 80.2.02.303/.3/.5/.3.3/.5073..3.37.3  .399.9:-/..3:5.3-0708.50740/.3.5.3/.203/..3203.317.3 !07:-.3.3./.308.3 50702-.75...3#0.3/...3/.:9.32:7.9.  :7..3 O $8902.5..9.0-:7 O /.3.7.3:9.35079..5..90:39:3.3/03./.9039:202-7.7.9203:-:3.35073/:897./.7/.3 207:5.3-.3/08.3.34003907.3 503./.4:8!079..5/.3/02:/.2-784207:5.35079.8.5/.3 8:5.9 203..9039:..7 -08.390780-:9507:/9.3.3-..-.-07:. -.9/.3202..3.8 807...3... O /./.9202-.7.8 O $08:.5.2203074..3.7.. O #0./.90:8.503/.38:/.9039.380.3/.3.7.0.32:7..4:8!073/:897.3.9/58.3/.3.3.3. ..3 0.38/.9:9025.3/..78..-08.3/79.3/.2808:..9/.38..3/03.5.#0.:-.: O $8902503..8.3.9:507:-.3.3-.3.3/.3203.305.3.9:507:-.3.7.9/.5.-/./9.8.7.             .3/.3-/.3.8:5.3-.90 9025.3-.5.7.9503.:.3503./.3/.3 ..3/..3 #0.3.3-07:..3 O $02.38.3:9/.3 O !0303.30709.5.35073/:897.2:./.805.

./7 $07.:.8.7.80. 0.: :25:. .3.8-07../843..9.33..:2.3.3 0..8.3.35007.::/ 503:8:8. 24/..3.8:7..408080-:.78:3.30-:..3/.:.3/:8.7.38:2-07.3/03..3 0.7.3:39:9::../84.7.7.903...7/.3...3.30.0-. 8079.95079.89.35030:.9. 9/. 0..7.3.0.3 .3.32:/.-3.203.3/.340903.7.90.....3903.8:/...3/825./...32:/.0.7.3500:.3-.2.3 /..7.3.202.3.3 4342.7..95079.9..9.5.3..35030:. /:3.3907.9.304342/..3:8.9.::.5      .3903.2-::908 2:.9   5.7.3   .8...9...3.8:9.9/.805079:- 58.3.7./.2.30434297.0:.:97.9. 8.400:. :2.3 .2..3.3/2.7.3..3-0.3:39:0507:.. 0-.9   5..:7 8.-3.37.30-93 502. 05:90..390344 .9 80/0.8:7.7.8.8 %03445079.380.8 503:7:8.3..3/.2-::9082:.30--.7.3.-:7:..388902503.5.7....8.7 90344.7.9:39:9::.3.2.3-08.28.7./.8.7 503:3.3802:.9.373.3.9.-078.3 203:3.9./7:39:0507:..30. 24/.2.8050799.2. -:.3 42-43.7.7.3.7.904342. $##%$$%#! # %%% ..0..3 !030:.3 -072:82805079503.32.07-.30-.9./-.: 03:3.3 03/:7 03/./.32:/.3.7.5. 502-.3 2039073.3 07-039:8..2 202:3:9.3.3..9.3/.3 9.3/.380.3: 9:.3:39:8..35079:.3 03:3..3..7.35.30:./.3/.35079..8.38.3.30.28.3..8...8:/.85030:.30.39.30.:50742-43.:9.5.3.3/2..2. . 2083  .38:3.9.3 502.3803/7/.5..32025:3.3 -.:7.//..3 -08.3.3/03.3.32. 203:3.9:902549079039:907:9./07.35..8.-:7:.3. .390344.3043428050792042-43 -07.3203.320-.3 %.

./%.9: :/.507.30-03.503-.3 02..7 . 02-07..7 ..7.3/:8.9/$0.250742-43.9.347 .-7.3502-08.:80-0:2 0/.3.3 47.347.3 80507943 ..&43 007$02-.5.9:0.1.3/$:3.:/..!:97.3/. .70.3.. 5.:/.33.3203..2 #.340-:7:9025.950742-43.3.3.0..9.2.39.3- 92.3-92.3 03.3../50242-43-92.9..9.:2./.9:.3798 .

3/.20347009.3./:8.38.3.9..95..3..2.7..2 O %.3/.5.3/03./843. O &3/.3503:.8:7.: 03.8..9.70..83   .7.2 .203:9889029470.: .350.3507:8.2.../.342078.3.2-::908 2:./.309.39.9.80-0:2-0702-.397./502-0.507.73..7.39.-0.3 O 0250703.3.9.209.9   5.3903.8.9.39/. O 0250703.95079.3203:3./.20.3.3 -.38:2-.380.7.:   $03.40503:8. 0.35.8..9.././5073.3.3 O 07:8...3 203.3203/./-...3./9.90.08.8-92./.70.3-/02.342078.3.203/:39.507809::.5.:/.3502-08./.3.3/.5./.:2.:  .5.. 0.05.39.: 45  .....3.3544  ..:/.074-4405024/./03.20748.3:39:203.3/.2-7/./.3037 #/0/..7./. /.309.3.7.33.42-43-92.7:80507945 902-.2 47.3-07.3502.3.75.:39:203:8./../%.3-.-.0389.35079.3.309....2.207.:  ....3.3-0-07.3/42-43 03039:.2-7 %02-..3 :3/.8...2./50703.7.3-07:-:3/03.507:8.305...3073./...3 .-:7:/.7798/..9.33/.3/:.30..3.3.5..7.805079.503:8.:805079-039: 9:..3-.3-92.3-0309..2-/. 502-08.3 &-.305.3.8.3... O 0342078...3203.350742-43.3.80.250702-..: %0-: .

$25.7-.9:.7/.0.3/...31.2. /5.309.3.3/.3:3/.3/...47.3./.83 O 030.52089202-:.39.2.7.:.3-:7:.7:  .3.2-::908 2:.3.9502443.!.3-92.9::..2..3.9-07-.05.3.3-.8.502-08..:. 5.80.7.3.8:7.9.30.: .7.90.8.08.3503/:/:/808:.:.3.203:8.7.35079.3.3508.3.388902503.:2025:3./.30..3808:.3..: .-0 ...3503..3 O 3/./.9.3.2.3.0.3..305.8.-071:3880-.:  .904342-07..3 O #08/03/3007 30070.723.:/.3500-:30.30%.380-.83-.3/.2./3.9:.2.3   03.:8.0./808:.38079.90-03.3 !0702-.3.0.8.9.302:3.9.9..8..9.5.9.3 O 0.9.-. -.3:8.8.7/%.5.350303.9 27.32.3.05. !0702-./:.342078.9 0-03..073.5:8.3/-07.5.3805079:.3 :3/.3:2.9.309..2-.2.. !079.%.: O $02:.3-07.203.9./.3/!0.5.73.9%..3.3.33.7.2.3-08.3749.7..8.3.3/.3 507-.5.798.7503.3/..$25.0.7.:/9:.5..8.3:2.7..:-0753/.7 -..3-:./-7.3. /..30.340798 .: 0.3..3503.3203.8.8.3.3 ...3..7:39:203039:.947.5024/.3 5073.3/. O 02-..280947507:8. O !702:2:39:5072443.72 05.35.8.75.3089.39.30434279807.38:2-07903./ O 03:7.-.38:2-07./.3507/2.3798203.3.2 02.9   .-.   5.7..3  .7::39:9::.-..3./..3438089...350742-43.:7:8.904342.3:9.7..354990.3./.39.7.947 1.2..9.8.:2907-039:/%. .2:7.33/./... O .3507:203/.3 O 030.7/:..3/.3. 80.9.507:203/.50702-.47.3.7/03.3.39.2.309...304342/../ .3.:.30507:.35037.8:/88902503//..4079805.:39:203:95 8:2-07:9.3 8.3.303/.30.5..5.503079.3/./.:/./..8.2/03.3 /-.3./9.2.: O 03/:3050393.39/./%.247.90..380507935.99025.38890204342.!0...3503.3././-03...32030-.70.342078.:   5.3/.3.8.   .: 909.8.:9/.3.95039.9%.3...2.9:.39..8.%.5.3./.20203: 0507:...3/.3.-.203%.3.3.75.

.3../.-.:  .0. O .0..33.3..3.443.3.0./.9/.3.33.. 0.-08.9.3/.2.:39:9::..3/./0 .:203.3.5..3907537 /.803.3.3.30.342078.3 2025:3.3 -07549038203.3050./.3 -0702-.3.95079..33.2/.::39:9::.3.3/.7:/.3. 9...3.3 0:.. 503.380/.2 .324/.3.3 0385079.7.5.:22.3./.35.:.5..7805033.3507:-:3.35030:.7.350/. O 03.35079.8.:39:202507.7..7/.388902503./..3 O 9.8.8380-.3-.3/.3 O 0-..3 05.3902545.2-7 902-.3 502-..31.9.8.-9:9/./.3...3.9   0.3.3 503:3./80-.3. .....3.3..35024/..: 90-: .-..3.3/-003:400283.3:.3 093.7982:.3509. 90344 438089.30-.7.83 2.2/.3::/3.-..3.3.3.: .3 $8902503//..38.3202-07.3:9.3.5.3:39:050393.3/:3. 802039...9..3..-..0723.342078.20.345 %.7   %07.:-.::..507:8.30:39:3.3 0.3.35.3/.32030-.3/.9.947 1.:/..38..8.5%.3.745.:90788/.3503:8..507:-.:.3-92.3 O !0702-.8:/507/.7.3043425079.75.9.2-7 O 0. 9.3...7./.9.-072.3 -.342078.33./.2-::908 2:.7:8.3.:/.2-7/:8.80-0:2-0702-. $.342078./%.309./.7.-.3.745.302.3798/%.2.8./.3 503:7:8.309.75.3  ..-:7:.3 O .:3 .3.8.7.3.2. 32030-.9.0.3/.. 7..3203:3./.-.-:3/. 503:3./7/.7./.309.3.347. .9.5.3..3.0207/0...:203.35079.3 .30434242078.3 -03 -03.350742-43.3 447/.0.33/:8.-:./.39.30709.30.9.3$8902 .7.3-.9.947../. O .7./843..3043425079.85079.30.. 080-.8.9/03.5/-3.-.8..9./.39.37..3 447 O 447 .342078...3:9.90..5.3/$.3 /:8.8...:2.-.3:39:/085479 O !02-:.730..95079./.342078.202-.3 50742-43.8907.9:-:7: -:7:3.3-0.3.3085479    .780203/.9.3/.3%.0..204342 5079.2.3:39:503./... 5024/.203:8. 8079.3 O !03.2..3 509.3.28..5 889028.3/.39..39./..320-.:30../.   $4....3.3503.9.:803.%..3 043425079..320-.2..3./0 5024/..8 /..:39: 507239. 5079. /.3.405024/././.34024/../.3.0434297..7..3.745..3 903445079.342078../.05.3./ 04342/03.3:3.8:7.32039.9..30:..230.8.3 O !.3798907..3.3508.3903.

39079039:   07.3./.38..9./.3.:889029470.8.3..3/-0.3.38:8:09.9:7..-202..3203.502074849.3 /.9..7..  ../0 3.3./.39.2203./. 0.2.: /09.-.809.32./.39:.7..38...503.3037 #/0/.3...4030.-0-.5.8:.:-:7:.-. 09:. 307.3.2-.8050798890270/9 88902503.33./%.8:....309.3.30-703/.980-.2.3!07..: .3.8.309.35030:.3.3-0703.3/./03.49..  .390.7. .3-.3 O O O  3.3:3.-:7:.28:.3.7.309.3.5.8/./-07:49.0.7.3.8.25:340 0 9.92030:.3 09.3 2070.38:2-..9..3 -0309..780:2.33/03.0%.3.80-.25030:..3.7.32030:..9..3203:3:.3.380.2030..7.3.3/.3.32070.3. 2070.3/./0  ..3.2.7.9..203072.-.7...3909.3..:/:25:.. 80-0:2507../...03843.3.3/-..3/-.3203/.7.39.350-.5.3 :9.7..-:.3 O $30507:202-:..038-:7:.0.0/:.3   :7.9: 902549079039: O 070.-007..!03.0907.3-..8. 02..2...388902503.3 /.3-0703.3$0. 3...7..2.388902503470../.8.80-.3.3 .527..32070.3.3-:7:3.-./.37.3/-..2070.:-07:9..32024/03.9507./.3.3507:8...8.305.: 09:.380947503.350...3$90...:/.250702-.7/03/$3.3903./2.2-.09.25:3 ..3... -.5.438 079.9.7 O 0. .2.:3 0250703..:  .3./ %.3.:/03.9.3.393 544 54409.09./..9.050.7.37:2..-.327.3798/.25.25:202-..32070.3.507-0.503:8.3 .7.5..27.3:3.83/%..3#.:-079:8-.309..3 -0793/.3 O 0250703.3./03.307..47.393/.3.-/02.:...3 O 5.7.0.5030:. /03.-.3/03..3.500-:3 0.302.-:. .32.3980-.830%.3:39:2070...0. O $890290970/9 O .5:7.309..$30 O $309/..3/.75.3/.2-40502-4743-:7:.29745.3. 9::8079..327.5.

9.32070.3-:7:3/..7:2.8 O :7:3/.9.9.82029025..:3 /03..438 502-.380-.3.:.3 -:7: ..25.9-.438 O !03./%.2-.9.9079039: 8.3.3:39:.3...3  O O O $8902503.3/507809::  .050393.3.  $89024397.880380.8:.8:%.3232:2.0.802-.3-:7:/...-..35007.3.9..3..0.202.3.2-.2-.30%.9:74047.3-:7:90780-:9803.3..8502-.$8902503.7/03.3 04342 O 5.-0.7.305..:..3-007.8../7:2.3/..7.33.: O 5.438/%.90780-:9. O $8902:7:0-.32.9.35:3.0.3..3.3.3202-.7.3 09:.3.438 O !0.3.3.3202-.9/././03.83 2.80. O .9.3-.7  $8902.3 /003/.8.9:3.-0-./.3 O $047.507-0.:2070..2-..:/.-..39.7:2.37:2.-:7: /-.39079039:07.3. 02. 8.9.3.79079039:805079.9:.../.-:7:/807../30.34050.83 O 0/.3940 8080-:.3.::25:.3.2.32.-.

2.3/:7.

3./9025.3.3.-:7: O .3203..0.320207:..3:39:202-.9-./.3/..5..3 ..-20373-:7: -:7:90780-:9803.750..3202-.3-:7:.25..3.3/.3.2-..8:-:7: -:7:3/..3.:      02.8:..3 /.9..303/. :39:203/.3.30507.3402.3.3-:7:3/.3507-0..920.7.507-0.3  .3503/.0 %.8 $89024397.805079 88902:7:0-.0...9..3..3.3/ /:-07.92.3.3$8902.9.2070.402.3..2.75:.-0703.3/-07.:-0-7..39..3 !0..3:3.3-079.:/-:.7903.: O .39.::.3503:7:8.3-:7: $0.3-:7: 803./%.7..5..0..030.038.3-:7:/-.3207:5.:39:203. 8.0%.

:/.33/:89709./.75.30:39:3.39.79.3.3 O 07507.. O 0250703.904342%.3 :7:8.5.250702-. 38:7.3.3507/.3.-..9:7 O !07.-..7.35073..3.38:7.7..0-.38.3.:/03.9203..32030/..3    .7./.3 O 3899:80.3.5.50702-.-:7/.3:39:203/:3.792 38:7.7..3.2.-.3 907..3/.3.2 50702-./..324/03.5.338:7..5.3..3/03.3.0.338:7.3 ..3/.3/./..../.33899:838:7.50702-.3-92.3.2.2.383..3.302:/./.80-.38.:3  .3508.38.30-.3/.350325479 . .0.38.9-08.75.304342/ %.3 38:7.3.3/03.3 20250703.705./..9.3.304342 .33899:80.3:7:8.9/.7.3.3.950393..3.0..79. 39.32030/./.39.507/2. 38:7..325479 085479 203.385073.7/.3/.393 O !03:-:.3.3/.50702-.3./.38079.3 02:/./.350/. /.38/.9/8.380-.304342/%.38202..05.30-2:/.3320208.5.9 O .3.353.3.3507.9.3.8.38.3 50/..0/.350393.3.-07. :7.338:7.0.:7.:/03.730. O 0507:.7:.:07.003502-.3.-.2:7:8.3 50/.:7907:80%.503085479/.3.9-0793/.30.39.3507.71.3-0747039.3/.3.3889020.3..3202-40.7.7.38. 203/:305093.302....50.38..5.3.353..382.3./.3.3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.