MODUL GEMILANG A+ SEJARAH SPM 2011 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Bahagian A 1.

Pada pandangan anda, mengapakah kuasa Barat menganggap mereka sebagai penyebar tamadun di Asia Tenggara? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. 2. Pada pandangan anda, apakah sifat yang perlu ada pada seorang pejuang nasionalis dalam usaha untuk menghalang kuasa penjajah Barat? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. 3. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah sikap yang patut dicontohi oleh raja -raja kita dalam mengekalkan kemerdekaan negara seperti negara Thailand? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 4. Pada pandangan anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat menghargai perjuangan na sionalis silam dalam mempertahankan negara? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 5. Slogan Beban Orang Putih digunakan oleh kuasa British dan Belanda atas alasan untuk memimpin masyarakat Timur ke arah kesejahteraan. Adakah anda bersetuju dengan alasan tersebut? Berikan pandangan anda. [3 markah] Setuju i. ii. iii. Tidak setuju iv. v. vi. [SPM 2007]

1

MODUL GEMILANG A+ SEJARAH SPM 2011 6. Andaikan anda seorang pengerusi persatuan sejarah di sekolah. Cadangkan dua aktiviti persatuan yang boleh memperkukuh semangat nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan warga sekolah anda. [2 markah] i. ii. [SPM 2009] Bahagian B 1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar imperialisme Barat di Asia Tenggara kepada generasi hari ini? [6 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 2. Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini untuk menghargai kemerdekaan yang telah dicapai oleh negara. [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 3. Bagaimanakah dasar pemodenan di Thailand dapat dimanfaat oleh generasi hari ini dalam mempertahankan kedaulatan negara? [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 4. Jelaskan peranan pemerintah hari ini, untuk mewujudkan proses perpaduan kaum dan mewujudkan bangsa Malaysia yang harmoni. [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

2

MODUL GEMILANG A+ SEJARAH SPM 2011 BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA Bahagian A 1. Pada pandangan anda, apakah sifat yang patut dicontohi oleh generasi hari ini terhadap perjuangan tokoh-tokoh masa lampau? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. 2. Berdasarkan pengamatan anda, apakah peranan akhbar dalam membangkitkan nasionalisme di Tanah Melayu? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 3. Pada pandangan anda, apakah kepentingan penubuhan persatuan negeri dan badan sosial di Tanah Melayu? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. 4. Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat memanfaatkan kebebasan berpersatuan yang diamalkan oleh negara kita? [2 markah] i. ii. iii. iv. v. vi. vii. 5. Apakah sikap perjuangan pemimpin tempatan yang boleh dijadikan iktibar? i. ii. iii. iv. v. [2 markah]

[SPM 2005] Bahagian B 1. Mengapakah perjuangan tokoh-tokoh masa lampau menentang penjajahan British patut kita contohi? [4 markah] F1 F2 F3 F4 3

MODUL GEMILANG A+ SEJARAH SPM 2011 F5 F6 2. Apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh generasi hari ini untuk memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan oleh semua rakyat? [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 3. Apakah kepentingan kongres kepada orang Melayu pada waktu tersebut? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 4. Nyatakan kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu. F1 F2 F3 F4 F5 F6 [4 markah]

[4 markah]

5. Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara. [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 [SPM 2008] 6. Mengapakah semangat perjuangan menentang British di negeri Perak dan Pahang wajar dicontohi generasi muda masa kini? [4 markah] F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 [SPM 2010]

4