Pengenalan Dalam pengajaran pendidikan Seni Visual , guru-guru perlu bijak menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran

untuk menarik minat pelajar.Guru-guru perlu membuat perancangan yang rapi, sistematik dan kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan dan objektif pengajaran akan tercapai.Dalam membuat dan merancang pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual,guru-guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran, ini adalah supaya ,guru-guru dapat menjalankan pengajaran mereka dengan berkesan ,manakala pelajar pula merasa seronok belajar pendidikan seni. Beberapa jenis strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual boleh digunakan oleh guru-guru untuk memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Di antaranya ialah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pembelajaran masteri Kajian masa depan Konstruktivisme Belajar cara belajar Kecerdasan pelbagai Pembelaran akses kendiri Kemahiran berfikir Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) Pembelajaran konseptual Pembelajaran Kontekstual

Guru-guru perlu bijak memilih strategi yang sesuai dengan keadaan dan pengetahuan sedia ada pelajar-pelajar dalam kelas mereka , dengan pemilihan strategi yang sesuai,pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar,seronok dan objektif akan tercapai dengan mudah dan berkesan.Dengan strategi yang sesuai,pelajar-pelajar dapt memahami isi pelajaran dengan mudah dan berkesan dan ini tentunya akan memberi kebaikan kepada guru dan pelajar.

Soalan 1

1

Pelajar hubungkaitkan idea asal Aplikasi dengan idea baru.akan menguatkan struktur minda manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam situasi sebenar dengan menggunakan kesemua kelapan-lapan kecerdasan Setiap individu memiliki kelapan-lapan kecerdasan dengan tahap yang berbeza.guru perlu bijak mencungkil kecerdasan dalam setiap pelajar.kemudian membuat hipotesis dan mencipta penyelesaian mereka sendiri Rumusan untuk membuat keputusan. -berhubung dengan bahan dan idea melalui inkuiri -membuat refleksi selepas interaksi dengan bahan atau idea. -kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan. Strategi ini dapat menyusun pengetahuan baru dengan teliti.konsep aktif melalui pengalaman kecerdasan.Buat banding beza strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dengan menggunakan pengurusan grafik. Aspek Definisi Strategi Kontruktivisme Teori kecerdasan pelbagai. -berkeupayaan membuat sesuatu yang bernilai dalam linkungan suatu budaya. (i)Banding beza yang pertama dibawah ini ialah antara strategi kontruktivisme dengan teori kecerdasan pelbagai. Tahap kebolehan 2 . .kerja yang dilakukan sendiri .setiap orang mempunyai pengetahuan kebolehan dalam kelapan-lapan antara kelapan-lapan kecerdasan berbeza dalam setiap individu. Pendekatan pembelajaran yang merupakan teori fungsi kognitif memberi membina sedia ada Ciri-ciri -Pengetahuan baru dibina berasaskan dari pengetahauan lepas. peluang sendiri murid .

Menggunakan kemudahan ICT Pelajar belajar sendiri dalam membuat kerja seni dan menggunakan akses di bawah diberi peningkatan mutu dalam pengawasan dan bimbingan komunikasi visual. Rumusan ICT berfungsi kepada dan sebagai guru sokongan pengajaran supaya kreatif. alat Untuk keberkesan program ini dan .(ii) Banding beza yang kedua dibawah ini ialah antara strategi Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) dengan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) . Aspek Strategi Teknologi komunikasi dan Pembelajaran Akses Kendiri Alat maklumat (ICT) (PAK) tambahan kepada Menggunakan suatu pendekatan dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran Definisi pengajaran Ciri-ciri yang berkesan menggunakan ICT yang berpusatkan murid. guru.dan mencari penyelesaian sendiri.guru perlu tingkatkan kualiti dan seni sebagai media supaya lebih tanpa tekanan mengikut berkesan dan menarik.guru perlu menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan pelajar. Aspek Strategi 3 . pelajar untuk menyempurnakan pelbagaikan alat untuk menarik pembelajaran minat pelajar menggunakan dan bahan di pusat PAK.pelajar dapat belajar sendiri atau kumpulan sendiri mengikut kemampuan mereka untuk Pelajar membuat aktiviti yang Aplikasi Penggunaan pengajaran dan ICT pembelajaran disediakan guru secara bebas kemampuan mereka. lebih sistematik (iii) Banding beza yang ketiga dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran Masteri dengan kajian Masa depan.

Digunakan untuk pemulihan menilai keupayaan pelajar semasa permasalahan. Guru memastikan pelajar telah faham Pelajar digalakan berfikir untuk apa yang telah dipelajari. 4 . dahulu imaginasi dan kreativiti yang diajar memastikan Ciri-ciri sebelum ke unit npelajaran yang baru.jika menguasai disediakan.Aktiviti pembelajaran. pelajaran.Definisi Pembelajaran Masteri Kajian masa depan Pendekatan dan pembelajaran Meransang minda untk berfikir berfokus pelajar. (iv) Banding beza yang keempat dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran secara kontekstual dengan kemahiran berfikir.barulah guru berpindah ke masa depan dengan mengkaji baru. pemulihan ramalan dan kreaviti untk dan pengayaan akan diberikan menyelesaikan masalah pengusaan pembelajaran mereka dan perlu selepas Rumusan mengetahui pelajar. Aplikasi mengenalpasti Guru memberi peluang kepada penguasaan murid dalam sesuatu murid untuk menggunakan pelajaran yang dipelajari. membuat kaitan dengan sejarah Pendekatan ini memastikan pelajar Merupakan cara untk benar-benar unit pengajaran menguasai memperolehi gambaran tentang atau tajuk sejarah yang sedang berlaku dan mempertimbangakan untk membuat penyelesaian pembelajaran.iaitu faham apa kepada yang penguasaan berdasarkan apa yang bakal pelajar berlaku melauii ramalan. seterusnya dan aktiviti yang menarik. dan secara imaginasi pengayaan menyatakan keputusan yang boleh boleh menyelesaikan sesuatu sebaliknya diberikan. didasarkan kepada sejarah. pelajar aktiviti adalah jika membuat ramalan kepada nilaiakan nilai yang positif berdasarkan sudah sejarah.memerlukan peruntukan masa sudah berlaku.

pengujian mencari jawapan. bercelaru.pengujian Aplikasi dan mencari jawapan.Aspek strategi pembelajaran secara Definisi Kaedah kontekstual pembelajaran isi Strategi kemahiran berfikir. dan seterusnya Rumusan Pembelajaran berlaku apabila perkembangan intelek mereka. kabur dan sempit meningkatkan aspek kognitif dan afektif. Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. Proses menggunakan minda pengalaman hidup. 5 . konteks dengan kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan melalui masalah dengan bijak dan dan menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir yang terburu-buru. menyelesaikan masalah dengan mendapat latihan berfikir secara mengaitkan Aktiviti penerokaan. pelajar terlibat secara aktif mencari idea dan fakta pelajar menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah masa akan datang. yang Proses menggunakan minda untk mengabungkan masyarakat Ciri-ciri kandungan mencari makna dan pemahaman kehidupan menyelesaikan masalah Ada dua kemahiran iaitu kemahiran secara kritis iaitu kebolehan untk menilai kemunasabahan idea dan kemahiran secara kreatif iaitu kebolehan menghasilkan idea yang asli dan generatif dengan pengalaman individu dan terhadap sesuatu serta dapat dalam harian ia menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup.

menumpukan pada prinsip.membuat pertimbangan dan keputusan untuk menyelesaikan masalah.Memerlukan prinsip penyusunan fakta-fakta kemahiran kepada idea-idea.Minda pelajar akan cuba mencari makna dalam konteks dan menghubungkait dengan persekitaran. fizikal.dan dalam situasi Harian. struktur-struktur mental secara Ciri-ciri logik. Penggunaan bahan rangsangan.budaya.pelajar dapat memproses maklumat dengan cara bermakna . untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. ditunjukkan dan ditulis Aplikasi Digunakan tinggi untk masalah bagi tahap yang lebih -Mentafsirkan maklumat yang 6 . (v) Banding beza yang kelima dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran konseptual dengan kemahiran belajar cara belajar Aspek Definisi Strategi pembelajaran konseptual belajar cara belajar Pengajian konseptual adalah Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pelajar belajar bagaimana untuk pembelajaran sama ada belajar bersama mengelolakan maklumat dalam guru atau belajar sendiri. sosial. alat. latihan dan aktiviti untuk isi Refleksi dan metakognitif. dan psikologi. pengusaan seperti beberapa kemahiran mendengar.kemahiran mengambil nota dan kemahiran mengingat penyelesaian Pembelajaran cara ini boleh berkesan Untk pelajar memberi sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu maklumat.kemahiran membaca.Pelajar menumpukan perhatian pada apa diberi dan yang diperkatakan.kemahiran menulis.

menggunakannya untk mencari oleh guru. 1.gam.10 pagi -11. menggunakan hasil kerja dalam kehidupan seharian.2010 10.bekas pembancuh warna.menghasilkan bekas surat dengan menggunakan piring Kertas mengikut kreativiti.gunting.pelajar seorang yang boleh menjalankan fakta dan konsep dan boleh pembelajaran sendiri . penyelesaian masalah.March. Rumusan jawapan Konsep ini menjadikan pelajar Pembelajaran cara ini dapat menjadikan benar-benar memahami fakta. menghasilkan sebuah bekas surat yang mudah b.warna air. Hasil Pembelajaran : Alat/bahan Pengetahuan Sedia ada murid Jumlah Masa Tarikh Masa Prosedur : : : : : : 2 keping piring kertas.Guru memastikan aktiviti sesuai dengan tahap kebolehan murid 2. Soalan 2 Cadangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang membentuk dan membuat binaan tahap satu dengan mengaplikasikan strategi konstruktivisme.berus.10 pagi 1. Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Bidang Kegiatan Tajuk Isi kandungan Objektif : : : : : : : Pendidikan Seni Visual Tahun 2 Jupiter 39 Orang Membentuk dan Membuat Binaan Membentuk Bekas Surat Membentuk Bekas Surat dari Piring Kertas Pada akhir pembelajaran murid dapat:a.kerana pelajar sudah membuat kaitan untk pun menguasai kemahiran belajar yang membentuk idea-idea baru bagi utama. ii) persembahan hasil kerja.Merancang strategi Pengajaran dan pembelajaran 7 . 1 jam (60minit) 01. Murid pernah melihat bekas surat di rumah.

2. 3. gam. Membimbing murid menyiapkan bekas surat. 1. Murid melihat contoh bekas surat yang ditunjukkan.bekas 8 .Rumusan 10. Kemuncak 8.Wakil Murid mengambil -patuh -2 keping piring kertas.berus.Murid memberi jawapan masing-masing.Seorang murid diminta mengoncang isi dalam kotak dan murid meneka. -mengingat kembali -membuat gambaran mental Langkah 2 (10 minit) -Memperkenalkan contoh bekas surat dari piring kertas -Menerangkan 1.Mulakan dengan set induksi 4.Guru meminta murid nyatakan bagaimana cara mereka menyimpan surat di rumah. 7. Catatan/KBKK -Kotak -Lembaran surat -lembaran surat -membuat inferens Langkah 1 (4 Minit) Perbincangan mengenai cara menyimpan surat supaya kemas dan teratur. Mempamerkan contoh hasil kerja yang sudah siap. 3. 6. 5. 3. Guru meminta murid meneka isi kandungan dalam kotak.supaya berlaku dengan lancar dan menyeronokkan. 2. Penutup Langkah/ Masa Set Induksi (4 minit) Isi Pelajaran Meneka isi kandungan dalam kotak Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1.Murid-murid menyatakan bentuk dan corak bekas surat yang ada di rumah dan yang pernah dilihat.gunting. 2. Seorang murid keluar mengeluarkan isi dalam kotak iaitu lembaran-lembaran surat.warna air. Penerangan kepada murid tentang langkah-langkah yang perlu dibuat untuk membuat bekas surat.Apresiasi 9.

-estetika -bertanggungjawab 4. -menjana idea -sabar dan cermat 3.Murid memulakan aktiviti dengan memotong piring kertas. 1.cara-cara membuat bekas surat i-Sediakan 2 keping piring kertas ii-satu keping daripadanya dipotong separuh. Melekatkan tali penyangkut pada bekas surat. Murid mendengar arahan dan penerangan daripada guru -kerjasama -estetika -bertanggungjawab iii-Cantumkan potongan piring tersebut dengan piring yang tidak dipotong iv.gunting.gam. peralatan yang disediakan oleh guru : pembancuh warna. Mencantumkan bahagianbahagian piring kertas dengan cermat dan berhati-hati. Murid diingatkan tentang keselamatan menggunakan alatan seperti gunting.warna air.Guru memantau dan 9 . 2 keping piring kertas. berus. 3.bekas pembancuh warna.Hiaskan bekas surat dengan corak dan warna v. KBKK -Kritis -kreatif -menyusun mengikut keutamaan 2. Langkah 3 (25 minit) Murid melakukan aktiviti dengan bimbingan guru.

Murid menghias dengan membuat corak yang disukai masing-masing dengan kreativiti. -Kreatif -Bertanggungjawab 10 .membimbing murid . 4. 1. Melekatkan tali penyangkut pada bekas surat supaya boleh digantung. 6.Murid mengalami kesukaran apabila meletak surat merata-rata 3. Murid menyimpan surat –surat dalam bekas surat dan menyatakan sekiranya surat disimpan menggunakan bekas surat. _Teratur 2. Kemuncak (10 minit) Lakonan kepentingan menggunakan bekas surat.keadaan akan menjadi kemas dan mudah untk mencari surat apabila dikehendaki. Murid melakonkan situasi surat yang bersepah-sepah. Murid mewarnakan corak yang dilukis dengan warna air. -kreatif 5.

kebolehan dan minat pelajar. 2. 2. 1.memerlukan banyak pengorbanan daripada seorang guru.keadaan bilik darjah. 2. -Bangga -Dihargai -Pelbagai kecerdasan Penutup (2 minit) 1 langkah-langkah membuat bekas surat. Rumusan Pencapaian Objektif pelajaran Pendidikan seni visual.Murid menyatakan semula langkah-langkah membuat bekas surat. bekas surat 1. Murid membuat penilaian dan menyatakan persaan. Penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan dapat menarik minat pelajar kepada pendidikan seni visual. Murid dapat menilai tahap kebolehan yang ada pada mereka.kreatif dan tidak putus asa dalam mencari ilmu dan mempunyai kebolehan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk pengajaran dalam kelas adalah sebab yang membawa kejayaan dalam pelajaran pendidikan seni visual. 11 .bahan bantu mengajar dan juga melibatkan semua pelajar dalam bilik darjah. -seronok -bertanggungjawab -menerima pendapat orang lain. kepentingan tempat menyimpan surat 3.Memberi gambaran bekas suratyang pernah dilihat. Rancangan Pengajaran tahunan dan Rancangan pengajaran harian yang dirancang dan disusun rapi dapat menyenangkan pencapaian objektif.Kaedah dan teknik yang digunakan perlu dipelbagaikan supaya dapat meransang pelajar dan menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif.Murid dapat menyatakan perasaan dan pengalaman terhadap aktiviti yang telah dilakukan.Apresiasi dan refleksi (5 minit) 1. Guru yang komitmen. Segala aktiviti yang dirancang perlu sesuai dengan kebolehan pelajar.Menyatakan kepentingan menyimpan surat di tempat khas 3.

ini secara langsung dapat mewujudkan satu suasana yang menyeronokan dan sudah tentu memberi kabaikan kepada guru dan pelajapelajar.Perkara-perkara yang tersebut perlu diambil berat oleh guru-guru bagi memastikan kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful