KERAJAAN MALAYSIA 

________________________________________________ 

SURAT PEKELILING PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN  BILANGAN 3 TAHUN 2006 
________________________________________________ 

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN  TABIKA PERPADUAN 

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL  MALAYSIA

SURAT PEKELILING PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN  BILANGAN 3 TAHUN 2006 

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN  1.  TUJUAN 

Surat  Pekeliling  ini  diedarkan  untuk  menjelaskan  peraturan  dan  prosedur  dalam pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan.  2.  LATAR BELAKANG 

Surat  Pekeliling  ini  merangkumi  peraturan­peraturan  dan  prosedur­prosedur  penting dalam aspek pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan. Ia akan  menjadi  rujukan  utama  kepada  semua  pengawai  Jabatan  yang  mengawasi  Tabika  Perpaduan.  Semoga  usaha  ini  akan  menyumbangkan  kepada  peningkatan  kecekapan  dan  keberkesanan  dalam  pengurusan  dan  pentadbiran Tabika Perpaduan. 

3. 

PEMAKAIAN 

Pekeliling ini hendaklah diikuti dan dipatuhi sepenuhnya oleh semua Pegawai  Jabatan, Guru, Penolong Guru, Ahli Jawatankuasa Rukun Tetangga dan Ahli  Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP).  4.  PEMBATALAN 

4.1.  Dengan  kuatkuasa  Pekeliling  ini,  semua  Surat  Pekeliling  yang  disenaraikan di bawah adalah dibatalkan:­ 

(i) 

Pekeliling  Pentadbiran  Tabika  Perpaduan  Bil.  3  Tahun  2001  bertarikh 15 Januari 2001; dan 

(ii) 

Panduan  Pengurusan  Kualiti  Tabika  Perpaduan  dalam  “Tatacara Pengurusan Kelas” bertarikh 27 Oktober 1995. 2 

5. 

TARIKH KUATKUASA 

Surat Pekeliling ini berkuatkuasa mulai dari tarikh surat ini dikeluarkan. 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 

Saya yang menurut perintah, 

(DATO’ AZMAN @ AZMAN AMIN BIN HASSAN)  Ketua Pengarah  Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional  Jabatan Perdana Menteri 

Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional  Jabatan Perdana Menteri 

8 Ogos  2006 

Dikelilingkan kepada:  Semua Pengarah JPNIN Peringkat Negeri  Semua Pegawai Perpaduan Daerah / Bahagian / Pen. PPM / Pem. PP  Semua Guru dan Penolong Guru Tabika

  10.  4.  8.  9.  3.  1.  2.  7.  Tujuan  Latar Belakang  Perkara  Muka Surat  5  5  5 – 10  10  11 – 18  18  18  18 – 19  19  Peraturan Pengurusan Dan Pentadbiran Kelas  Tugas dan Tanggungjawab Guru dan Penolong Guru  Tatacara Pengurusan Kelas  Perjumpaan Dengan Ibu Bapa  Peraturan­Peraturan Am Kewangan Tabika  Pengurusan Kelas  Pakaian Seragam Kanak­Kanak Tabika Perpaduan  Lampiran :  A  B  ­  ­  Permohonan Kemasukan Tabika Perpaduan  Kelayakan Kemasukan Kanak­Kanak Ke Kelas  Tabika Perpaduan  20 – 21  22  C  ­  Proses  Kerja  Pengambilan  Kanak­Kanak  Tabika Perpaduan  23 – 24  D  E  ­  ­  Senarai Semak Tindakan Pengambilan Kanak­  Kanak Tabika Perpaduan  Senarai Tugas Guru Tabika  25  26 – 27  F  ­  Senarai Tugas Penolong Guru  Senarai Semak Tugas dan Tindakan Guru dan  Penolong Guru  28 – 29  30 – 33 G  ­  4  .  6.PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN  Bil.  5.

  LATAR BELAKANG  Peraturan­peraturan dan prosedur­prosedur penting dalam aspek pengurusan  dan  pentadbiran  Tabika  Perpaduan  telah  digariskan  dalam  Pekeliling  Pentadbiran  Tabika  Perpaduan  Bil.  Bilangan  sebenar  hendaklah ditentukan mengikut kesesuaian ruang kelas; dan 5  .  Kelayakan Masuk  Hanya  kanak­kanak  Warganegara  Malaysia/penduduk  tetap  sahaja  layak memasuki Tabika Perpaduan.  Bilangan Dalam Sesebuah Kelas  Kanak­kanak dalam sesebuah kelas mestilah:  (i)  tidak kurang daripada 20 orang dan tidak melebihi 35 orang  (seboleh­bolehnya  berbilang  keturunan).  3.PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TABIKA PERPADUAN  1.  3.  2.2.  Walau  bagaimanapun.  TUJUAN  Memberi  penjelasan  mengenai  peraturan  dan  prosedur  dalam  pengurusan  dan pentadbiran Tabika Perpaduan.  3  Tahun  2001.  pindaan yang terkini  diharapkan dapat  membantu  meningkatkan  lagi kualiti pengurusan dan pentadbiran Tabika Perpaduan.1.  bagi  menambahbaik  dan  memantapkan  pengurusan dan  pentadbiran  Tabika  Perpaduan.  PERATURAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KELAS  Pengurusan  dan  pentadbiran  Tabika  Perpaduan  hendaklah  mematuhi  peraturan dan prosedur yang ditetapkan:­  3.

6  .(ii)  Kelas­kelas yang mempunyai kanak­kanak kurang daripada  15  orang dua tahun berturut­turut mesti dipindahkan  ke  tempat baru.3.  Yuran  Pendaftaran  sebanyak  RM  10.2.4.  3.  Penentuan  kadar  yuran  ditetapkan  oleh  Jawatankuasa  Penyelaras  Tabika  Perpaduan  (JPTP)  dengan  mengambilkira  pendapatan/ taraf hidup masyarakat  setempat.  Pengambilan  3.  3.00  dikenakan  bagi  setiap orang kanak­kanak pada awal tahun.  Urusan pengambilan kanak­kanak hendaklah dijalankan oleh  Guru dan dibantu oleh Penolong Guru dengan:  (i)  membuat publisiti tentang pendaftaran kanak­kanak;  (ii)  menyedia.3.  3.  Yuran  bulanan  minima  yang  boleh  dikenakan  bagi  setiap  orang  kanak­kanak  ialah  RM  10.3.00  sebulan.4.1.  mengedar  dan  menerima  borang  masuk  seperti di Lampiran A dalam masa yang ditetapkan;  (iii)  hanya  menerima  kanak­kanak  yang  berkelayakan  seperti di Lampiran B; dan  (iv)  hanya  Guru  dan  Penolong  Guru  yang  diiktiraf  mempunyai  latihan.  pengetahuan  dan  kemahiran  khas  dalam  menangani  kanak­kanak  (istimewa)  dengan  keperluan  khas  sahaja  dibenarkan  menerima pendaftaran kanak­kanak berkenaan.  Yuran Pendaftaran dan Bulanan  3.1.

  Keutamaan  pemilihan  oleh  Jawatankuasa  ini  ialah  kanak­  kanak :  (a)  warganegara Malaysia/ penduduk tetap sahaja;  (b)  umur  kanak­kanak  mengikut  definisi  dan  ketetapan  dalam  Kurikulum  Prasekolah  Kebangsaan  (keutamaan kanak­kanak berumur 6 tahun);  (c)  keutamaan  akan  diberi  kepada  ibu/bapa  yang  berpendapatan  rendah  seperti  ditentukan  Jawatankuasa pemilihan; dan 7  .  Guru  Tabika  perlu  merujuk  kepada  Pejabat  Perpaduan  Negeri/Bahagian/Daerah  masalah­masalah berikut:  hanya  apabila  menghadapi  (i)  bilangan kanak­kanak melebihi 35 orang; dan  (ii)  menerima  tekanan  daripada  ibu  bapa/penjaga  atau  mana­mana  pihak  terhadap  Guru  /  Penolong  Guru  supaya  mengambil  kanak­kanak  walaupun  tidak  berkelayakan  atau  selepas  tarikh  pendaftaran  berakhir.4.2.  3.  Guru  dan  Penolong  Guru  kelas  terlibat  sebagai  ahli Jawatankuasa.4.3.4.4.  Jawatankuasa  ini  akan  terdiri  daripada  Pegawai  Perpaduan  Bahagian/Daerah/Pembantu  Pegawai  Perpaduan/Penolong  Pegawai Pembangunan Masyarakat (Labuan/Perlis) sebagai  Pengerusi.  Apabila  Guru  melaporkan  bahawa  bilangan  kanak­kanak  yang  layak  masuk  Tabika  melebihi  35  orang  maka  satu  Jawatankuasa  Pemilihan  Kanak­kanak  hendaklah  ditubuhkan  di  peringkat  Pejabat  Perpaduan  Negeri  (Labuan/Perlis)/Bahagian/Daerah.  3.3.

  3.  Thai  dan  sebagainya  boleh  diajar  dengan  syarat  ia  dilaksanakan di luar jadual waktu dan jika terdapat Guru dan  Penolong Guru yang sanggup menguruskannya.4.  3.  Pengambilan kanak­kanak oleh Jawatankuasa ini hendaklah  mengikut  proses  kerja  dan  senarai  semak  dalam  prosedur  ISO  9001:2000  JPNIN  TP/02  –  Pengambilan  Kanak­Kanak  seperti di Lampiran C dan D.  Iban. 8  .  Bahasa Pengantar  3.1.  Keputusan  tawaran  kemasukan  dan  pemilihan  samada  diterima  atau  ditolak  permohonan  hendaklah  dimaklumkan  kepada ibu bapa sebelum 30 November setiap tahun.4.  Kadazan.  3.  Tamil.  Kurikulum  Kurikulum  Tabika  Perpaduan  adalah  mengikut  Kurikulum  Prasekolah  Kebangsaan yang  dikeluarkan oleh  Kementerian Pendidikan Malaysia  (Kementerian Pelajaran Malaysia).6.  Bahasa  Ibunda  seperti  Bahasa  Mandarin.  3.5.(d)  keutamaan  kepada  kanak­kanak  yang  tinggal  berhampiran dengan kelas Tabika Perpaduan.6.  3.6.2.6.  3.5.3.  Bahasa  Melayu  hendaklah  digunakan  sebagai  bahasa  pengantar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.  Bahasa  Inggeris  hendaklah  diajar  di  dalam  kelas  selama  sekurang­sekurangnya dua jam seminggu.6.

1.1.  Komponen Pendidikan  3.8.7.  Bahasa dan Komunikasi;  Perkembangan Kognitif;  Pendidikan Kerohanian dan Moral;  Perkembangan Sosio Emosi;  Perkembangan Fizikal; dan  Kreativiti dan Estetika.  Deepavali.  Penggal dan Cuti Persekolahan  3.  Hari dan waktu persekolahan ialah :  (i)  lima  hari  seminggu  –  samada  dari  Ahad  hingga  Khamis  atau  Isnin  hingga  Jumaat  mengikut  mana  yang berkenaan; dan  (ii)  tiga  jam  sehari  bagi  satu  sesi  persekolahan  (sama  ada  pagi  atau  petang)  dan  jumlah  jam  seminggu  adalah 15 jam.3. Hari  Raya  Haji.8.  3.8.  Penggal persekolahan dan cuti adalah mengikut cuti penggal  yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.3.  Pengajaran  dan  pembelajaran  hendaklah  mengikut  6  komponen  pendidikan  yang  termaktub  dalam  Kurikulum  Prasekolah Kebangsaan seperti berikut :­  (i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)  (vi)  3.8.  Hari  Gawai  dan Hari Kaamatan; 9  .  Cuti  tambahan  7  (tujuh)  hari  setahun  dibenarkan  seperti  berikut :  (i)  sebagai tambahan cuti kepada Hari Raya Puasa.7.  Tahun  Baru  Cina.  3.2.

1.  mengikuti  senarai  tugas  masing­masing  seperti  di  Lampiran  E  dan F; dan  4.  Tugas Guru dan Penolong Guru adalah 5 jam sehari.  Tabikarama.2. mengikuti senarai semak tugas dan tindakan Guru dan Penolong  Guru seperti di Lampiran G.2.  4.2. 10  .2.(ii)  sebagai  hari  kelepasan  (rehat)  selepas  mengadakan  aktiviti  Tabika  Perpaduan  yang  diadakan  seperti  Sukan.  4.       TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU DAN PENOLONG GURU  Guru dan Penolong Guru hendaklah memastikan bahawa mereka:  4.  Hari  Graduan  dan  sebagainya  sama ada di peringkat kelas. daerah atau negeri;  (iii)  ‘Cuti  tambahan’  ini  boleh  diambil  sama  ada  sebelum  atau  selepas  sesuatu  perayaan  atau  aktiviti  tersebut  di  atas  tetapi  tidak  melebihi  dua  hari  pada  satu­satu  masa;  (iv)  Semua  ‘cuti  tambahan’  perlu  mendapat  kelulusan  terlebih  dahulu  daripada  Pegawai  Perpaduan  Bahagian/Daerah/Pembantu  Pegawai  Perpaduan  /  Penolong  Pegawai  Pembangunan  Masyarakat  (Labuan/Perlis); dan  (v)  ‘Cuti  tambahan’  yang  tidak  dapat  dihabiskan  dalam  satu­satu  tahun  tidak  boleh  dibawa  ke  tahun  berikutnya.  Guru dan Penolong Guru hendaklah memastikan bahawa mereka:  4.1.

2.  5.  bayaran  khas.2. Baju kemeja ‘T’.1.2.  Buku Rekod Kedatangan Kanak­Kanak  ­  Buku  rekod  kedatangan  kanak­kanak  dicetak  oleh  Jabatan  dan  diedarkan  kepada  semua  kelas.2.3. seluar jeans  dan pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan.  Rekod Dan Dokumen  5.  5.1.  Buku Persediaan Mengajar  ­  Buku  Persediaan  Mengajar  dicetak  oleh  Jabatan  dan  diedarkan  kepada  semua  kelas.  Rekod­rekod  lain  seperti  penyata  bulanan.  TATACARA PENGURUSAN KELAS  5.  butir­butir  kanak­kanak  dan  ibu  bapa hendaklah juga dikemaskini pada setiap masa. 11  .  Guru  hendaklah  merekodkan  segala  perancangan  dan  jadual  pengajaran  dan pembelajaran yang akan dilaksanakan iaitu :­  i) Pada setiap hari – perancangan harian  ii) Pada setiap minggu – perancangan mingguan  5.  Buku Kedatangan Guru  ­  Semua  Guru  dan  Penolong  Guru  mesti  mematuhi  waktu  bertugas  seperti  yang  ditetapkan  bagi  tabika  masing­  masing.  Guru  hendaklah  merekodkan kedatangan harian kanak­kanak pada tiap­tiap  hari.5. Waktu masuk dan keluar Guru dan Penolong Guru  hendaklah direkodkan.  Pakaian Dan Tanda Nama  Semua  Guru  dan  Penolong  Guru  dikehendaki  berpakaian  sesuai  dan  memakai tanda nama semasa bertugas.2.  analisis  kedatangan.

2.  Butir­butir  yang  dimaksudkan  adalah seperti berikut :­  i)  Tarikh lawatan;  ii)  Waktu masuk;  iii)  Waktu keluar;  iv)  Nama/Jawatan/Agensi;  v)  Tandatangan;  vi)  Catatan;  vii)  Tujuan Lawatan; dan  viii) Tindakan yang perlu diambil oleh Guru/Penolong Guru  5.5.  ­  Guru  hendaklah  menyediakan  Buku  Pelawat  dan  memastikan semua pelawat ke kelas merekodkan butir­butir  mereka  dalam  buku  itu.6. Jabatan dan Agensi; dan  ii)Tetamu/ (VIP).2.  Pejabat  Perpaduan  Negeri  hendaklah  mengagihkan  sijil­sijil  itu  kepada Daerah/Bahagian berkenaan.  Sijil Kehadiran  ­  Sijil  Kehadiran  bagi  Hari  Graduan  Tabika  Perpaduan  pada  hujung  tahun  akan  disediakan  dan  dibekalkan  oleh  Ibu  Pejabat  kepada  semua  negeri.4.  5.2.  Buku Pelawat  i) Pegawai.5.  Borang Permohonan Masuk Ke Kelas Tabika Perpaduan  ­  Guru  hendaklah  sentiasa  menyimpan  borang  dan  mengedarkannya mengikut Prosedur MS ISO 9001:2000. 12  .

  Fail­Fail JPTP  ­  Guru  selaku  Setiausaha  Jawatankuasa  Penyelaras  Tabika  Perpaduan  hendaklah  mentadbir  fail­fail  berkaitan  dengan  aktiviti  Jawatankuasa  Penyelaras  Tabika  Perpaduan.9.2.8.7.  5.  Prosedur MS ISO 9001:2000 :­  i)    JPNIN/TP/01  ­ Pembukaan Kelas Tabika Perpaduan  ii)  JPNIN/TP/02  ­ Pengambilan Kanak­Kanak Tabika Perpaduan  iii)  JPNIN/TP/03  ­ Penubuhan Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan  iv)  JPNIN/TP/04  ­ Perolehan Perabut dan Peralatan Tabika Perpaduan  iv)  JPNIN/TP/05  ­ Pelantikan Guru dan Penolong Guru Tabika Perpaduan  v)  JPNIN/TP/06  ­ Pemindahan Kelas Tabika Perpaduan  vi) JPNIN/TP/07  ­ Pengagihan Peruntukan Makan Minum Tabika Perpaduan  vii) JPNIN/TP/08  ­ Pengumpulan Maklumat Tabika Perpaduan 13  .2.5.2.  Surat­  mesyuarat.  minit  mesyuarat  dan  dokumen­dokumen  lain  berkaitan  Perpaduan  dengan  Jawatankuasa  difailkan  Penyelaras  dan  Guru  Tabika  adalah  hendaklah  bertanggungjawab terhadap keselamatan fail­fail lain.  Pekeliling­Pekeliling  Jabatan/Garis  Panduan  dan  Surat­Surat  Arahan yang dikeluarkan  ­  Pekeliling­Pekeliling Jabatan yang diedarkan dari semasa ke  semasa.  5.

  Diselenggarakan dengan baik.17.16.  Baucer­Baucer Bayaran/ Resit­Resit  ­  5.  5.12.2.  Rekod Ujian Mata (Penglihatan)  ­  Disediakan dan dilaksanakan.  Buku Stok Bekalan  ­  Diselenggarakan dengan baik.10.  5.2.  Rekod Kemajuan Kanak­Kanak  ­  Diisi  dengan  lengkap  dan  dikemukakan/diserah  kepada  ibu bapa/penjaga.13.14.5.  Buku Akaun Tunai  ­  Diselenggarakan dengan baik.2.2.  Buku Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan  ­  5. 14  .  Buku Rekod Inventori  ­  Diselenggarakan dengan baik.11.2.  5.2.2.2.  Dirujuk dan dilaksanakan mengikut kesesuaian.15.  Buku Kurikulum Prasekolah Kebangsaan  ­  Dirujuk dan dilaksanakan mengikut kesesuaian.  5.  5.

  Profil Kanak­Kanak  ­  Diisi dengan lengkap. Lokasinya jauh dari kesibukan  jalanraya.2.19.  Diisi dan dikemaskinikan.  Premis Tabika  5.5.  Bangunan Sewa.4. kawasan tanah paya dan seumpamanya.  Kesesuaian Premis  Premis  hendaklah  yang  sesuai  dan  selesa  dengan  kemudahan­kemudahan  fizikal  seperti  pengudaraan  yang  baik. 15  .1.2.  Pusat Rukun Tetangga (PRT);  3.  Bangunan Gunasama  (Balairaya.  Bangunan Tabika Perpaduan;  4.  5.  Jenis­jenis  premis  yang  sesuai  digunakan  sebagai  kelas  Tabika Perpaduan adalah seperti berikut :­  1.  elektrik  serta  aspek  keselamatan  menjadi  keutamaan.  Suasana  persekitaran  juga  perlu  diambilkira  misalnya  dapat  menimbulkan  suasana  baik  dalam  pengajaran dan pembelajaran.  Amalan Makanan Dan Pemakanan  Penyediaan makanan kepada kanak­kanak Tabika Perpaduan perlulah  menggunakan  Garis  Panduan  Penyediaan  Makanan  Kanak­Kanak  Tabika Perpaduan.18.  Rekod Harta Modal  ­  5.  5.  Dewan  Orang  Ramai.4.  air.3. Bangunan­Bangunan Kerajaan); dan  5.  Pusat Aktiviti Perpaduan (PAP);  2.

P.  16  .  ‘sick bay’ dll. Sudut bacaan.  sudut main pondok.4.      Dalam Premis  Contoh ruang lantai dan kelengkapan dalam premis yang  diperlukan untuk Tabika hendaklah seperti berikut:­  6’ hingga 8’            6’ hingga 8’                14’ hingga 16’  BILIK MANDI/         BILIK MANDI/  TANDAS                TANDAS  STOR  PEREMPUAN             LELAKI  DAPUR  10’  10’  SEKATAN  BILIK SUMBER/  BILIK PELBAGAI  (i.e.S  (Saiz minimum bagi 30 orang kanak­kanak)  20’  hingga  25’ 12’ hingga 14’  28’ hingga 35’  CONTOH RUANG LANTAI  a)  Bilik Darjah  ­  luas  bilik  ini  mengikut  Piawaian  Ordinan  Sekolah  1950  yang  menetapkan bahawa seorang pelajar tabika memerlukan ruang kelas  seluas 15 kaki persegi tidak termasuk jalan lalu.)  BILIK AKTIVITI/DARJAH  600 HINGGA 875 K.2.5.

  terowong  dan seumpamanya.  jongkang­jongkit.b)  Dapur  ­ terpisah daripada Bilik Darjah dan Kawasan Aktiviti Kanak­ kanak; dan  ­ sinki mencuci tangan hendaklah sesuai dengan kanak­kanak.  bilik air.     Luar Premis  Kawasan  permainan  di  luar  premis  hendaklah  bersesuaian  bagi  aktiviti  permainan  luar  dan  bagi  menempatkan  alat­alat  permainan  kanak­kanak  seperti  buaian. bilik tidur. ayah dan anggota­anggota lain dalam keluarga)  d)  Tandas Lelaki dan Perempuan  ­ lantai tandas tidak licin dan tidak bertakung air;  ­ mangkuk tandas mengikut kesesuaian kanak­kanak; dan  ­sinki mencuci tangan hendaklah mengikut kesesuaian kanak­kanak.4.  gelungsur. bilik tamu bagi anak­anak untuk main peranan seperti  mak.  5.3.  c)  Bilik Sumber/Bilik Pelbagai Guna  ­ sudut bacaan;  ­ untuk menyimpan segala panduan mengajar guru;  ­ untuk menyimpan alat bantu mengajar;  ­ bilik rehat/’Sick Bay’; dan  ­ sudut main pondok;  (menyerupai keadaan di rumah seperti model dapur. 17  .  e)  Stor  ­ tempat penyimpanan barang­barang/kelengkapan kelas;  ­ kemas dan disusun rapi.

3.  Lawatan  ke  rumah  kanak­kanak  oleh  Guru  dan  Penolong  Guru  perlu  dibuat  dalam  keadaan­keadaan  tertentu  seperti  dalam  soal  kecemasan.  7.  Antara  agenda  yang  boleh  dibincang dan  dilaporkan  termasuk  perkara­perkara berikut:  (i)  pengurusan kelas serta makluman terkini bilangan kanak­kanak  yang berdaftar;  (ii)  masalah­masalah yang dihadapi oleh Guru dan Penolong Guru  dalam menjalankan tugas harian yang berkaitan dengan kelas; 18  .  Satu perjumpaan dengan ibu bapa hendaklah diadakan dalam tempoh  2  bulan  pertama  kelas  bermula  untuk  menerangkan  mengenai  perjalanan Tabika Perpaduan.1.  6.  Tatacara  dan  pengurusan  kewangan  Tabika  Perpaduan  hendaklah  mengikut ‘Garis Panduan Pengendalian Akaun Tabika Perpaduan”.      PENGURUSAN KELAS  Mesyuarat Guru dan Penolong Guru:­  8.1.1.  Perjumpaan  untuk  memaklumkan  kemajuan  kanak­kanak  mesti  diadakan  sehari  pada  minggu  terakhir  persekolahan  bagi  semester  kedua  dan  sehari  pada  bulan  terakhir  bagi  semester  terakhir  persekolahan.2.  8. kebajikan dan masalah kanak­kanak dan lain­lain.  Pegawai­Pegawai  Perpaduan  diperingkat  Daerah/Bahagian/  Penolong  Pegawai  Pembangunan  Masyarakat  (Labuan/Perlis)    perlu  mengadakan  mesyuarat  dengan  Guru  dan  Penolong  Guru  2  bulan  sekali.  PERATURAN­PERATURAN AM KEWANGAN TABIKA  7.  PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA  6.6.  6.

19  .  9.2.  8.  Minit  Mesyuarat  Guru/Penolong  Guru  dengan  pegawai­pegawai  diperingkat  daerah/bahagian  hendaklah  dihantar  kepada  Pengarah  di  negeri masing­masing.(iii)  aktiviti­aktiviti  yang  telah  dijalankan  dan  jadual  perancangan  aktiviti selanjutnya; dan  (iv)  laporan akaun  Tabika Perpaduan.  PAKAIAN SERAGAM KANAK­KANAK TABIKA PERPADUAN  Kanak­kanak  Tabika  Perpaduan  hendaklah  memakai  pakaian seragam  yang  ditetapkan oleh Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional.

 K/P : ______________________  (iii)       Alamat Tempat Kerja :  ______________________________  ______________________________  (iv)       Tel :    ______________ (P)  ______________ (R)  (v)  Kerakyatan :  Warganegara Malaysia  Pemastatutin Tetap  Jumlah Pendapatan Bulanan : RM ______  Sertakan sesalinan Penyata Gaji jika ada.2.1. Pejabat : Bapa   :  Ibu  :  ________________  ________________  2.4.6.2. Tel.3. Tel.  Bapa/Penjaga  2.     Butir­butir Peribadi Ibu Bapa/Penjaga :  2.1.  Ibu  (i)  Nama    : ______________________  (ii)  No.  No.LAMPIRAN A  PERMOHONAN KEMASUKAN TABIKA PERPADUAN  Kelas : ____________________________________  (Nama Tabika siap ditulis oleh guru)  1.  Jantina :   Lelaki  Perempuan  1.  Butir­butir Kanak­kanak  1. K/P : ______________________  (iii)       Alamat Tempat Kerja :  ______________________________  ______________________________  (iv)       Tel :    ______________ (P)  ______________ (R)  (v)  Kerakyatan :  Warganegara Malaysia  Pemastautin Tetap  (iv)  (i)  Nama    : ______________________  (ii)  No. Agama : ______________  (Sertakan salinan sijil beranak)  Alamat Rumah Ibu Bapa/Penjaga  :  1.  Sila Tandakan  √       dalam  petak yang berkenaan 20  .  1.  No. Sijil Beranak  : __________   1.  Jumlah Pendapatan Bulanan : RM _____  (iv)  Sertakan sesalinan Penyata Gaji jika ada.7. Rumah :  _______________  No.  Poskod  :  _____________  _____________  H/P  :  1.  Nama Penuh  Tarikh Lahir  : ____________________________________  : __________   1.5.

.  Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga  Tarikh : ___________________  (UNTUK KEGUNAAN PEJABAT)  (i)  (ii)  (iii)  Tarikh permohonan diterima  Keputusan Jawatankuasa  Sebab­sebab jika tidak dipilih  : ___________________________  : ___________________________  : ___________________________  ____________________________________  Tandatangan PPD/PPP/Pen...........PP 21  ........ PPM/Pemb..  6...3..  Lain­lain pendapatan  (Jika ada)  Bilangan anak  : RM _______________  4......  : __________________ orang  Bilangan anak yang bersekolah  : _________________ orang  Nyatakan perhubungan di antara pemohon dengan kanak­kanak :  ______________________________  Saya bersetuju/tidak bersetuju menjadi Ahli Jawatankuasa Penyelaras Tabika  Perpaduan......  7.  Pengesahan Oleh Ibu/Bapa/Penjaga :  Saya  mengesahkan  bahawa  maklumat  yang  saya  beri  dalam  borang  ini  adalah  benar  dan  sedia  patuh  kepada  segala  peraturan  Tabika  Perpaduan  yang telah ditentukan.....  8.....  Sekian....  5...  .

  2.  Keutamaan  kepada  kanak­kanak  yang  tinggal  berhampiran  dengan  kelas  Tabika Perpaduan/dalam Kawasan Rukun Tetangga.  3.LAMPIRAN B  KELAYAKAN KEMASUKAN KANAK­KANAK KE KELAS  TABIKA PERPADUAN  1.  Umur  kanak­kanak  5  hingga  6  tahun  (keutamaan  kanak­kanak  berumur  6  tahun).  Warganegara Malaysia / Penduduk Tetap sahaja. 22  .  4.  Keutamaan  akan  diberi  kepada  ibu/bapa/penjaga  yang  berpendapatan  rendah seperti ditentukan oleh Jawatankuasa Pemilihan.

  Mengadakan  Mesyuarat  Pemb.PP/  Guru. PP.  PPB/PPD/  Pen.  merekod  dan  memproses  borang  Guru/ Pen.  Membuat  publisiti  pengambilan  kanak­kanak  Guru/ Pen.LAMPIRAN C  PROSES KERJA PENGAMBILAN KANAK­KANAK  TABIKA PERPADUAN  TINDAKAN  OLEH  TARIKH  AKHIR/TEMPOH  TINDAKAN  BIL. Guru  2.  masuk  yang  telah  ditetapkan  seperti  di  PPM/Pen.  Menapis  borang  mengikut  syarat  kelayakan  PPD/PPB/ Pen. Guru  bilangan kanak­kanak melebihi 35 orang.  Menerima.  4.PP  Mengeluarkan surat tawaran atau penolakan  kepada  pelanggan  sebelum  atau  pada  30  November tahun berkenaan. Guru  Mulai 1Jun hingga 30  Tabika Perpaduan melalui :  Oktober  (i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)  surat pemberitahuan/’hand bill’;  poster;  sepanduk;  radio wilayah; dan  lain­lain  Guru/  Pen.  Pemb.  Senarai  kanak­kanak  yang  dipilih  dan  tidak  PPD/PPB/ Pen.  terpilih  dikeluarkan  kepada  Guru/Penolong  PPM/Pen.  Mengedarkan  Borang  Permohonan  Masuk  ke  kelas  Tabika  Perpaduan  seperti  di  Lampiran A melalui :  (i)  (ii)  Guru dan Penolong Guru;  Ahli  Jawatankuasa  Penyelaras  Tabika  Perpaduan;  (iii)  Ahli  Jawatankuasa  Rukun  Tetangga;  dan  (iv)  Pertubuhan­pertubuhan tempatan.  23  .  3. Guru  permohonan serta menghantar senarai daftar  kanak­kanak kepada PPD/PPB/Pen.PP/  Lampiran  B.PP 5.  6.  PROSES KERJA  1.PP/Guru/  Pemilihan  peringkat  Daerah  sekiranya  Pen.

 Guru  8.PPM/Pen.PP  Guru/  Pen.  PPN  memaklumkan  bilangan  kanak­kanak  yang telah didaftarkan kepada Ibu Pejabat.  9.  Membuat  pendaftaran  kanak­kanak  seminggu  sebelum pembukaan kelas.PP/Pemb.PP/  Pemb.PP  PPN 10.  Memaklumkan  bilangan  kanak­kanak  yang  telah  didaftarkan  kepada  PPD/PPB/Pen.7.PPM/  Pen.  PPD/PPB  memaklumkan  bilangan  kanak­  PPD/PPB/Pen  kanak yang telah didaftarkan kepada PPN  . Guru  Guru/  Pen.  24  .

  Membuat pendaftaran kanak­kanak seminggu sebelum pembukaan  Kelas.PPM/PEMB.  6.  4.  3.PP/PEN.  Memaklumkan bilangan kanak­kanak yang telah didaftarkan  Kepada PPN.  Menerima. Guru.  Membuat publisiti tentang pengambilan kanak­kanak tabika.  25  .PP/Pen. 4. merekod dan memproses borang dan dikemukakan  kepada PPD/PPB/Pen.  2.  Mengedarkan Borang Permohonan Masuk.  Memaklumkan dan memberitahu keputusan kepada pelanggan.  SEMAKAN OLEH GURU/PENOLONG GURU  1.PP  Menapis borang masuk mengikut kelayakan yang telah ditetapkan.  2.PPM/Pemb.  (jika perlu)  Mengeluarkan surat tawaran/penolakan kepada pelanggan  sebelum atau pada 30 November.  3.  Menapis borang permohonan mengikut kelayakan dan  mengadakan Mesyuarat Pemilihan Peringkat Daerah (jika perlu).PP  1.LAMPIRAN D  SENARAI SEMAK TINDAKAN  PENGAMBILAN KANAK­KANAK TABIKA PERPADUAN  SEMAKAN OLEH PPD/PPB/PEN.  5.  Mengeluarkan senarai kanak­kanak kepada Guru/Pen.

26  .Menjaga  dan  memastikan  alat  dan  kemudahan  kelas  sentiasa  berada  dalam  keadaan  selamat  untuk  digunakan  seperti  alat  permainan.  Menandakan  jadual  kedatangan  kanak­kanak  pada  sejam  pertama  sesi  pengajaran dan pembelajaran setiap hari persekolahan.  7.  Menguruskan pendaftaran kanak­kanak untuk masuk ke Tabika.Merekodkan lawatan­lawatan pegawai dan lawatan­lawatan rasmi pihak tertentu  ke tabika.LAMPIRAN E  SENARAI TUGAS GURU TABIKA  1.  10.  kerusi  dan  meja.  Menyusun/ menyediakan sudut atau ruang aktiviti untuk kanak­kanak.  8.Memastikan  peralatan  kelas  dan  bangunan  yang  digunakan  sentiasa  selamat  kepada kanak­kanak.  11.  Menjalankan tugas Penolong Guru semasa ketiadaannya.  3. mingguan dan harian.  12.  5.  4.  2.  6.  Merancang aktiviti pengajaran tahunan.  Menyediakan laporan bulanan kelas pada tiap­tiap bulan.  bekalan elektrik dan seumpamanya.  Menyediakan alat bantu mengajar bersesuaian dengan pelajaran harian.  Mengendalikan  Buku  Inventori.  Membantu  Penolong  Guru  menyimpan  Akaun  Tabika  mengikut  panduan  yang  dikeluarkan oleh Ibu Pejabat.  Daftar  Harta  Modal  dan  Buku  Stok  mengikut  panduan yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat.  9.

27  .  16.  14.  15.Menghadiri  bengkel/  latihan/  kursus/seminar/persidangan  yang  diarahkan  oleh  Jabatan.Membuat  penilaian  berterusan  tentang  perkembangan  kanak­kanak  dalam  domain kognitif.13.Selaku  Setiausaha  Jawatankuasa  Penyelaras  Tabika  Perpaduan  (JPTP)  yang  membantu dalam pengelolaan dan segala aktiviti yang dilaksanakan oleh Tabika  Perpaduan.Merekod tentang perkembangan kanak­kanak dalam :­  i)  Portfolio kanak­kanak;  ii)  Rekod peribadi;  iii) Rekod Kemajuan kanak­kanak; dan  iv) Rekod ujian mata. efektif dan psikomotor.  17.Menjalankan  kerja­kerja  lain  yang  diarahkan  oleh  Jabatan  dari  semasa  ke  semasa.

  Membantu  guru  menyediakan  atau  mengatur  alat  permainan  atau  kemudahan  aktiviti pendidikan.  3.  Menolong  guru  menjaga  keselamatan  peralatan  kelas  dan  kemudahan  pendidikan  serta  memastikan  bangunan  sentiasa  berada  dalam  keadaan  selamat.  Menyediakan  makanan  dan  minuman  yang  bersih.  7.  10.  5.  4.  Menjaga keselamatan dan kebersihan tempat dan peralatan di dapur.  8.  berzat  serta  seimbang  bagi  kanak­kanak.  mengunci  kelas  dan  menjaga  kebersihan  dalam  dan  luar  bilik darjah dan ruang­ruang lain.  Menolong  kanak­kanak  ke  tandas  jika  perlu  dan  memastikan  kanak­kanak  sentiasa berkeadaan bersih.  Membantu Jawatankuasa Penyelaras Tabika Perpaduan (JPTP) dan guru dalam  pengelolaan segala aktiviti yang disertai oleh kanak­kanak.  lukisan dan carta­carta di bilik darjah.  Menyediakan  dan  mengemaskinikan  bilik  darjah  sebelum  kelas  dan  selepas  kelas  iaitu  menyapu.  6.  Menjaga  keselamatan  kanak­kanak  tabika  sepanjang  masa  sesi  persekolahan  sehingga balik. membantu guru melekat atau menggantung gambar.  9.  2.Menjalankan tugas guru semasa ketiadaannya. 28  .LAMPIRAN F  SENARAI TUGAS PENOLONG GURU  1.  Mengatur kerusi dan meja.

29  .Selaku  Bendahari  Jawatankuasa  Penyelaras  Tabika  Perpaduan  yang  bertanggungjawab  mengendalikan  Akaun  Tabika  dan  mengawal  perbelanjaan  kelas.11.Menjalankan kerja­kerja yang diarahkan oleh Jabatan dari semasa ke semasa.  12.

  19.  30.  22.  .  8.  20.  12.  13.  26.LAMPIRAN G  SENARAI SEMAK TUGAS DAN TINDAKAN  GURU DAN PENOLONG GURU  (ARAHAN : sila tandakan (Ö) dimana bersesuaian  BIL.U (A) 276.  15.  Dokumen/Fail prosedur MS  ISO 9001 : 2000  berkaitan Tabika Perpaduan :  ­ JPNIN/TP/01  ­ JPNIN/TP/02  ­ JPNIN/TP/03  ­ JPNIN/TP/04  ­ JPNIN/TP/05  ­ JPNIN/TP/06  ­ JPNIN/TP/07  ­ JPNIN/TP/08  Kurikulum Prasekolah Kebangsaan  Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan  Buku Rekod Kedatangan Kanak­Kanak  Buku Persediaan Mengajar  Buku Kedatangan Guru  Buku Rekod Kemajuan Kanak­Kanak  Profil Kanak­Kanak  Buku Akaun Tunai  Buku Rekod Inventori  Buku Stok Bekalan  Rekod Harta Modal  Baucer­Baucer Bayaran/Resit­Resit  Buku Pelawat  Borang Pendaftaran Kanak­Kanak  Sijil Kehadiran  Fail­Fail JPTP  Pekeliling­Pekeliling/Surat Arahan/Garis Panduan  Rekod Ujian Mata  Kewangan  Kutipan yuran mematuhi ketetapan pendaftaran  Kemudahan Asas  Bilik darjah mempunyai keluasan yang sesuai  Bilik darjah bersih  Bilik darjah kemas  Pengudaraan dan pencahayaan diberi perhatian  Bekalan air  Bekalan elektrik  Ruang dapur yang sesuai  Peralatan dapur mencukupi  Telefon  Tempat makan selesa 30  ADA/  YA  TIADA/  TIDAK  CATATAN  3.  21.  16.  11.  24.  4.  7.  18.  2.  31.  6.  27.  28.  14.  10.  1.  17.  9.  29.  23.  25.  SENARAI SEMAKAN  Semakan Dokumen  Warta Kerajaan – Akta Pelajaran 1961 P.  5.

  56.  41.  SENARAI SEMAKAN  Tempat memberus gigi sesuai  Tandas murid sesuai  Sinki mencukupi  Sudut­sudut pembelajaran:  i) Bahasa dan Komunikasi  ii) Perkembangan Kognitif  iii) Pendidikan Kerohanian dan Moral  iv) Perkembangan Sosio Emosi  v) Perkembangan Fizikal  vi) Kreativiti dan Estetika  ‘Sick Bay’  Stor  Bilik Sumber  Kemudahan Dalam Bilik Darjah  Meja guru  Kerusi guru  Meja murid  Kerusi murid  Rak buku  Almari  Lampu  Kipas  Alat Pendingin Hawa  Bahan/Alat Bantu Mengajar  Alat Bantu Mengajar dalam bilik darjah  i) Buaian  Permainan luar  ii)Gelungsur  darjah  iii)Jongkang­jongkit  iv)Lain­lain nyatakan  Alat­alat genderang  Scanner  Esel  Radio  Televisyen  Pemainan audio­video  Komputer  Printer ADA/  YA  TIADA/  TIDAK  CATATAN  36.  45.  48.  55.  35.  38.  40.  46.  51.  49.  37.  54.BIL.  32.  47.  39.  52.  44.  34.  31  .  42.  57.  33.  53.  43.  50.

  Penyediaan makanan bersih  75.  62.  72.  67.  66.  Penyediaan makanan seimbang 32  .  61.  Pengurusan diri murid diberi perhatian  Tabiat penggunaan tandas yang betul diberi  perhatian  Amalan membasuh tangan sebelum dan selepas  makan diberi perhatian  Memberus gigi diamalkan  69.  63.  70.  68.  Alatan dalam bilik darjah bersih  Kawasan persekitaran bersih  Makan dan Pemakanan  73.  Kawasan berpagar  Alat pemadam api disediakan dan berfungsi  Latihan kebakaran dijalankan  Peti pertolongan cemas  Prosedur keselamatan murid diberi perhatian  Rekod keluar murid semasa sesi persekolahan  Peralatan dan perabot dalam bilik darjah selamat  digunakan  Peralatan dan persekitaran luar bilik darjah selamat  digunakan  ‘Grill’  Kebersihan  65.  SENARAI SEMAKAN  KEBAJIKAN MURID  Keselamatan  ADA/  YA  TIADA/  TIDAK  CATATAN  58.  71.BIL.  Menu disedia dan dipamerkan  74.  64.  60.  59.

  Matlamat/objektif prasekolah disampaikan kepada  ibu bapa/komuniti  Perkembangan murid dimaklumkan kepada ibu  bapa 77.  SENARAI SEMAKAN  PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI  ADA/  YA  TIADA/  TIDAK  CATATAN  76.BIL.  33  .