TINGKATAN 5 BAB 8 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

TINGKATAN 5 : BAB 8 : PEMBANGUNAN & PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI

PEMBANGUNAN EKONOMI RUKUN NEGARA

PEMBANGUNAN & PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

PEMBANGUNAN & PERPADUAN BANGSA

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN & FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN AKTA BAHASA KEBANGSAAN DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN SUKAN UNTUK PERPADUAN

MALAYSIA KE ARAH NEGARA MAJU

WAWASAN 2020

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

PEMBANGUNAN EKONOMI

DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI

RANCANGAN 5 TAHUN TAHAP 2 RANCANGAN JANGKA PANJANG 1 (RJPI 1) DASAR EKONOMI BARU (1971 - 1990)

Membasmi kemiskinan MATLAMAT DASAR EKONOMI BARU

Menyusun semula masyarakat

Rancangan Malaysia (RMK 2) ( 1971 ± 1975 ) PELAKSANAAN DASAR EKONOMI BARU RMK 3 (1976 - 1980)

RMK 4 (1981 - 1985)

RMK 5 (1986 - 1990)

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
TAHAP PERTAMA (1956 ± 1970) TAHAP KEDUA (1971 - 1990)

‡

Rancangan Malaya Pertama (1956 - 1960)

‡

Rancangan Malaysia Kedua (1971 - 1975)

‡

Rancangan Malaya Kedua (1961 - 1965)

‡

Rancangan Malaysia Ketiga (1976 - 1980)

‡

Rancangan Malaysia Pertama (1966 - 1970)

‡

Rancangan Malaysia Keempat (1981 - 1985)

‡

Rancangan Malaysia Kelima (1986 - 1990)

RANCANGAN 5 TAHUN TAHAP 1
Rancangan Rancangan Malaya 1 Matlamat
-Membangun rancangan kawasan luar bandar. 2.Rancangan Sosial.

Aktiviti
1.Rancangan Awam Infrastruktur seperti balai polis. RIDA

Agensi

-Bangunkan masyarakat luar bandar.

1956 ± 1960

-Mempelbagaikan aktiviti ekonomi.

Perkhidmatan Sosial seperti kesihatan, pendidikan. FELDA - Meningkatkan

-Mempelbagai sumber pendapatan

3.Rancangan Ekonomi -Buka tanah baru -Tanam semula getah -Perlombongan timah digiat -Pelbagaikan hasil keluaran

taraf hidup luar bandar.

Rancangan Rancangan Malaya 2 1961 - 1965

Matlamat
-Mengurangkan kadar kemiskinan.

Aktiviti
1.Giatkan penubuhan FELDA. 2.Fama untuk pemasaran.

Agensi
FELDA FAMA

-Meningkatkan taraf hidup luar bandar. 3.Pelbagai tanaman seperti kelapa sawit.

4.Buku merah ± program pelaksanaan pengesanan.

5.Infrastruktur ± pendidikan, perumahan. 6.Kementerian pembangunan & luar bandar menubuhkan bilik gerakan negara untuk penyelarasan peringkat negeri, daerah, kampung. 7.Menyediakan peluang pekerjaan.

Rancangan Rancangan Malaysia 1 1966 ± 1970

Matlamat
-Integrasi Nasional antara kaum dan wilayah. -Sepadu ekonomi pertanian dan perindustrian.

Aktiviti
1. Giatkan tanah FELDA. 2. Wujudkan projek pembangunan wilayah KEJORA, JENGKA. 3. FELCRA bantu FELDA.

Agensi

4. MARA ganti RIDA, Bank Bumiputera, PERNAS galakkan bumiputera terlibat dengan perdagangan & perindustrian.

5. MARDI ± penyelidikan teknologi pertanian. 6. MIDA ± Pembangunan sektor industri. 7. Akta pelaburan galakkan kemunculan industri

Rancangan Rancangan Malaysia 2 1971 ± 1975
-

Matlamat
Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan & wilayah. Tumpuan : I) Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. II) Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi. III) Menghapus identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. III) II) I)

Aktiviti
Meneruskan program pembangunan luar bandar. Agensi Kementerian Tanah dan Kemajuan Wilayah ditubuhkan untuk melaksanakan program pembangunan wilayah. Agensi memajukan petani.

Agensi

LPN LKIM LPP

UDA IV) Agensi menggalakkan perkembangan perusahaan perdagangan dan memajukan bandar. RISDA PETRONAS PKEN

Rancangan Rancangan Malaysia 3
(1976 - 1980) -

Matlamat
Meneruskan aspirasi DEB Membasmi kemiskinan. Menyusun semula masyarakat meneruskan pembangunan pertanian & perindustrian. Membuka peluang pekerjaan & meningkatkan taraf hidup. II) I)

Aktiviti
Pembangunan wilayah dengan pembukaan tanah besar-besaran. Tanaman getah dan kelapa sawit untuk eksport.

Agensi
KEJORA KETENGAH DARA KESEDAR

Rancangan
Rancangan Malaysia 4 (1981 - 1985)

Matlamat
-Meneruskan aspirasi DEB

Aktiviti
I) Meneruskan program pembangunan ekonomi RM3 II) Tumpuan perusahaan berat berasaskan modal, teknologi tinggi dan tenaga mahir. III) Wujud kawasan industri menggalakkan pelaburan modal asing seperti di Skudai, Senawang. IV) Zon Perdagangan Bebas seperti di Bayan Lepas, Sungai Way. V) Kajian Dasar Perindustrian Malaysia untuk mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian. VI) Pelan Induk Perindustrian Malaysian untuk menyediakan hala tuju pembangunan industri dan strategi pelaksanaannya.

Agensi
HICOM

sambungan Rancangan
Rancangan Malaysia 4 (1981 - 1985) DEB

Matlamat
-Meneruskan aspirasi

Aktiviti
VII) Dasar Penswastaan dan Dasar Pensyarikatan Malaysia melibatkan sektor swasta menjana pembangunan ekonomi negara dan mengurangkan bebanan kewangan kerajaan.

Agensi

Pemodalan VIII) Mengimbangi pemilikan harta dan saham bumiputera dan bukan bumiputera. IX ) Dasar Pertanian Negara untuk memodenkan dan menggiatkan sektor pertanian secara sepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan. Nasional Berhad (PNB) & Amanah Saham Nasional (ASN)

Rancangan
-

Matlamat
Meningkatkan sektor industri dengan melonggarkan peraturan hak milik syarikat dan pelesenan. -

Aktiviti
Meningkatkan kecekapan agensi kerajaan untuk bekerjasama dengan sektor swasta. Meneruskan pembangunan luar bandar. Menggalakkan industri desa seperti kraftangan dengan memberi kemudahan kredit.

Agensi

Rancangan Malaysia 5
(1986 - 1990)

BankPertanian Malaysia AIM-Amanah Ikhtiar Malaysia

-

Sektor pelancongan menjadi perusahaan utama dengan melancar Tahun Melawat Malaysia 1990.

Perbadanan Pelancongan Malaysia

-

Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan untuk meningkatkan kecekapan guna tenaga dan produktiviti.

AGENSI KERAJAAN YANG DITUBUHKAN DALAM RM 2
AGENSI
Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN) 1971 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 1971 ‡ ‡

FUNGSI
Menstabilkan harga padi. Membangunkan dan memodenkan industri perikanan serta meningkatkan taraf hidup nelayan. Membangunkan bandar. Membantu pekebun kecil getah dari segi penyelidikan dan penanaman semula getah.

Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) 1971 Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 1973

‡ ‡

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 1973

‡

Membantu golongan petani melibatkan diri dalam kegiatan koperasi.

Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS) 1974

‡

Memajukan sektor perindustrian dan perniagaan yang berkaitan dengan petroleum. Menggalakkan perindustrian dan perdagangan dengan menyediakan tapak perindustrian, perumahan, ruang pejabat dan kedai.

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negara

‡

DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI
Tahun Dasar Pembangunan Ekonomi
Dasar Pertanian Negara (DPN) -

Matlamat

Strategi

12. 1. 1984

Meningkatkan pendapatan pertanian menerusi memaksimum pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap.

-

FELDA Agensi Pembangunan Wilayah seperti KEJORA (Kemajuan Johor Tenggara) KETENGAH (Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah) Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) Lembaga Kemajuan Kelautan Selatan (KESEDAR) Program pembangunan in-sita untuk memulihkan kawasan berproduktiviti rendah seperti KEMUBU Kementerian Pertanian menggalakkan penglibatan swasta dalam pertanian Perkhidmatan sokongan dalam pertanian seperti pemasaran, kredit, intensif, subsidi dan penyelidikan.

-

-

-

-

-

-

Tahun

Dasar Pembangunan Ekonomi
Dasar Pensyarikatan Malaysia (Malaysia dianggap sebuah syarikat yang dimiliki bersama oleh kerajaan dan sektor swasta, Kakitangan kerajaan & swasta sebagai pemilik saham dan pekerja untuk memajukan syarikat Malaysia) -

Matlamat

Strategi

25. 2. 1985

Merancang sektor swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara.

-

Pegawai kerajaan ditempatkan di syarikat swasta untuk menjalin hubungan dan berkongsi kepakaran. Sektor swasta memahami dasar kerajaan dan mengutamakan kepentingan nasional dalam menjalankan aktiviti ekonomi. Kerajaan memberi perkhidmatan sokongan kepada kepada sektor swasta.

-

-

Tahun

Dasar Pembangunan Ekonomi

Matlamat

Strategi

Mac 1983

Dasar Penswastaan (Kerajaan memindahkan perkhidmatan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta)

-

Mengurangkan beban kewangan kerajaan. Meningkatkan produktiviti dan kualiti perkhidmatan atau barangan. Mempercepatkan pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal sektor swasta.

-

-

-

Unit Perancang Ekonomi (UPE) bertindak sebagai jawatankuasa penswastaan yang memberi garis panduan kepada kementerian atau jabatan yang ingin menjalankan penswastaan sama ada sepenuhnya atau sebahagian contoh TNB (Tenaga Nasional Bhd). Telekom Malaysia Bhd

-

Tahun

Dasar Pembangunan Ekonomi
Dasar Hala Tuju Cara Baru (Pendekatan baru Kerajaan membangunkan luar bandar) -

Matlamat

Strategi

Meningkatkan pendapatan petani, pekerja desa melalui penglibatan dalam pelaburan.

3 Strategi : i) Mengklompokkan kampung untukmemberi kemudahan dengan lebih ekonomik. ii) Meningkatkan pendapatan dengan melibatkan petani / pekerja desa dalam program usahawan desa. Pelaksanaan projek pembangunan atau agensi kerajaan untuk meningkatkan pendapatan.

iii)

Tahun

Dasar Pembangunan Ekonomi

Matlamat

Strategi

Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN)

-

Mencapai kadar pertumbuhan ekonomi berterusan. Penggunaan sumber negara pada tahap maksimum bagi mengelakkan pembaziran. Sektor industri dapat bersaing pada peringkat antarabangsa.

-

Membaikan sistem pengurusan operasi, struktur organisasi. Penggunaan teknologi terkini. Penerapan nilai dan etika kerja murni.

-

-

-

-

Tahun

Dasar Pembangunan Ekonomi

Matlamat

Strategi

29. 3. 1984

Dasar Kependudukan 2100 - 70 juta sebagai bekalan tenaga kerja, meningkat produktiviti dan peluasan pasaran, kekuatan politik dan keselamatan negara.

- Menyelaraskan kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosio ekonomi negara.

- Kemudahan pendidikan, perumahan, kesihatan

1. RUKUN NEGARA

3. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PERPADUAN NEGARA

2. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPN)

4. SUKAN UNTUK PERPADUAN

1. CARTA ALIR PEMBENTUKAN RUKUN NEGARA
‡ Rusuhan kaum yang mengancam ketenteraman, keamanan dan kedaulatan negara.

PERISTIWA 13 MEI

MAJLIS GERAKAN NEGARA ( MAGERAN )

-Mengambil alih pentadbiran negara. - Menubuhkan Majlis Perundangan Negara MPN. - Mengembalikan keamanan - Mengembali keharmonian kaum.

MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA (MPN)

‡ Membentuk ideologi negara iaitu Rukun Negara.

RUKUN NEGARA

RUKUN NEGARA
MATLAMAT
1. Mengukuhkan perpaduan. Memelihara corak hidup demokratik. Mencipta masyarakat yang adil. Menjamin sikap liberal terhadap tradisi pelbagai kebudayaan. Membina masyarakat progresif menggunakan sains dan teknologi. 5. 4.

PRINSIP
Kepercayaan Kepada Tuhan. - Agama pegangan utama. - Islam agama rasmi. - Agama lain bebas dianuti. Kesetiaan Kepada Raja. - Yang Dipertua Agung Ketua Negara. - Raja Melayu Ketua Negeri. - Raja simbol penyatuan rakyat & pelindung peribumi. - Derhaka kepada raja bererti derhaka kepada negara. Keluhuran Perlembagaan. - Perlembagaan Malaysia undang-undang utama. - Rakyat mesti menerima, mematuhi & mempertahankan.... Kedaulatan Undang-undang. - Rakyat hormat & mematuhi undang-undang. - Matlamatnya supaya rakyat hidup dengan aman. Kesopanan dan Kesusilaan. - Nilai murni lambang keperibadian seseorang. - Menjamin kehidupan masyarakat harmoni, penyayang dan saling menghormati.

2.

-

-

3.

-

2. PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN (DPK)

1950 ± LAPORAN BARNES

1960 ± LAPORAN RAHMAN TALIB menjadi AKTA PELAJARAN 1961

1951 ± LAPORAN FENN WU

1965 ± KAJIAN AMINUDDIN BAKI 1952 ± ORDINAN PELAJARAN JAWATANKUASA KABINET 1974 1956 ± PENYATA RAZAK menjadi 1957- ORDINAN PELAJARAN

LAPORAN JAWATAN KUASA KABINET 1979

PERKEMBANGAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN (DPK)
DASAR CATATAN

1950 ± LAPORAN BARNES

i)

Hapuskan sekolah vernakular Melayu, Cina, Tamil diganti sekolah kebangsaan. Bahasa Melayu bahasa pengantar di sekolah rendah. Bahasa Inggeris bahasa pengantar di sekolah menengah & tinggi.

ii)

‡

Ditentang oleh masyarakat Cina.

1951 ± LAPORAN FENN WU

‡

Sekolah vernakular Cina dikekal walaupun bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan.

DASAR

CATATAN

1952 ± ORDINAN PELAJARAN

i)

2 sistem persekolahan yang menggunakan 2 bahasa pengantar iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil diajar sekiranya ada permintaan ibu bapa. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris. Bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Tidak dijalankan kerana tentangan masyarakat Cina, India, kekurangan wang dan ancaman komunis.

ii)

iii)

‡

DASAR

CATATAN

1956 ± PENYATA RAZAK menjadi 1957 ± ORDINAN PELAJARAN

i)

Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk untuk perpaduan. Penyeragaman kurikulum bercorak kebangsaan.

ii)

iii) Penubuhan sekolah umum (rendah) dengan Bahasa Melayu sebagai pengantar. iv) Sekolah jenis umum (rendah) menggunakan Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai pengantar. v) Bahasa Melayu bahasa pengantar di sekolah menengah Melayu. Bahasa Inggeris bahasa pengantar di Sekolah Menengah Inggeris.

vi) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah.

DASAR

CATATAN

1960 ± LAPORAN RAHMAN TALIB menjadi AKTA PELAJARAN 1961

i)

Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan. Sekolah jenis umum menjadi sekolah jenis kebangsaan. Pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan tanpa mengira keturunan.

ii)

iii) Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. iv) Sekolah rendah yang menggunakan Bahasa Inggeris diganti dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. v) Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah.

vi) Agama Islam diajar di semua sekolah bantuan kerajaan yang ada 15 orang pelajar Islam. vii) Bahasa Cina dan Bahasa Tamil diajar sekiranya ada lebih 15 orang pelajar.

DASAR

CATATAN

1965 ± KAJIAN AMINUDDIN BAKI

i)

Perkenalkan Sekolah Aneka Jurusan untuk pelajar yang gagal masuk sekolah menengah akademik. Tujuannya menyediakan pelajar menengah rendah sehingga berusia 15 tahun. Memperkenalkan kursus kemahiran utuk melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang perdagangan, sains rumah tangga, seni perusahaan dan sains pertanian.

ii)

iii)

DASAR

CATATAN

JAWATAN KUASA KABINET 1974

MATLAMAT : i) Mengkaji pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Menilai sejauh mana pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan (DPK). Mengenal pasti keberkesanan DPK melahirkan masyarakat bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.

ii) iii)

CADANGAN : i) ii) iii) iv) v) Penguasaan kemahiran 3M ± Membaca, menulis dan mengira. Kenaikan darjah secara automatik. Penekanan terhadap sekolah vokasional. Sukatan pelajaran sekolah swasta. Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib bagi semua peperiksaan. Ko kurikulum dan disiplin asas perpaduan.

vi)

DASAR

CATATAN

LAPORAN JAWATAN KUASA KABINET 1979

i)

1982 ± Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1988 ± Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

ii)

iii)

´ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara´.

3. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

MATLAMAT
i) Panduan dalam membanteras dan mengekalkan identiti negara Malaysia. Memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. ii) iii) Memupuk dan memelihara keperibadian kebudayaan. iv) Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan.

PRINSIP

i)

ii)

Kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang. Unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai, boleh diterima. Islam sebagai unsur terpenting.

iii)

LANGKAHLANGKAH-LANGKAH MEMARTABATKAN DAN MEMAJUKAN BAHASA MELAYU

1957 ± Akta Bahasa Kebangsaan Perkara 152 menyatakan Bahasa Melayu

1970 ± Bahasa Melayu menggantikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah

1956 ± Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan - Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa

1977 ± Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan

1960 ± Slogan Bahasa Jiwa Bangsa - Sekolah menengah menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar 1990 ± Bahasa Melayu digunakan di mahkamah 1967 ± Akta Bahasa Kebangsaan

4. SUKAN UNTUK PERPADUAN

PELAKSANAAN PERANAN SUKAN
i) Alat perpaduan tanpa mengira ideologi. i) Di sekolah, sukan adalah aktiviti ko kurikulum yang digalakkan.

ii) Menyemarak semangat patriotik di kalangan rakyat.

ii) Majlis Sukan Sekolahsekolah ditubuhkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. iii) Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan dua tahun sekali untuk memperatkan perpaduan kaum dan hubungan antara negeri.

MALAYSIA KE ARAH NEGARA MAJU YANG BERSEPADU WAWASAN 2020

CABARAN

CATATAN

PELAKSANAAN

1

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu

-Perpaduan dicapai melalui dasar-dasar -Dasar pembangunan nasional -Dasar Bahasa Kebangsaan -Dasar Kebudayaan Kebangsaan -Dasar Pendidikan Kebangsaan

2

Membina masyarakat berjiwa besar, tenteram dan berkeyakinan

-Untuk memajukan dan mengangkat martabat bangsa -Menangkis musuh negara

3

Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang

-Keberkesanan memilih kerajaan -Rakyat menggunakan hak-hak demokrasi dengan matang

CABARAN 4

CATATAN

PELAKSANAAN Keunggulan institusi kekeluargaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melahirkan insan berilmu, berakhlak, seimbang dan harmonis

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika

5

Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi

-

Berfikiran terbuka, sedia menerima perubahan dan pandangan lain Perlembagaan Negara Barisan Nasional Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan

6

Membina masyarakat yang maju dan saintifik

-

Penguasaan pengetahuan bertunjang sains dan teknologi Budaya ilmu menjana produktiviti, kreatif dan inovatif

CABARAN

CATATAN

PELAKSANAAN Manfaat, hormat-menghormati, kerjasama Kekukuhan institusi kekeluargaan Kepatuhan kepada agama

7

Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang

-

8

Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya

-

Rancangan Pembangunan 5 Tahun Rancangan Pembangunan Luar Bandar Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional untuk keadilan dan meningkatkan taraf hidup rakyat

9

Memupuk dan membina masyarakat makmur

-

Taraf hidup tinggi Tiada rakyat yang miskin dan melarat

SEKIAN TERIMA KASIH

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.